Simundervisning bedrivs tillsammans.

Av , , 2 kommentarer 5

Monica Wahlström (L) lyfter i en debattartikel skolans viktiga uppgift att stå upp för flickors rättigheter. En uppgift vars komplexitet ges tydligt uttryck vid skolans simundervisning. Fram till 2016 bedrevs simundervisningen könsuppdelad på högstadiet i Vännäs. När detta uppdagades kontaktade jag genast rektor och utbildningschef som försäkrade att detta inte skulle fortsätta. Utbildningsminister Gustav Fridolin har varit tydlig med att könsuppdelad undervisning inte ska förekomma, och dessa regler ska givetvis gälla även i Vännäs.

Vad jag förstod så skedde den tidigare uppdelningen utifrån att det var organisatoriskt enklare för att uppnå ett av skolans uppdrag: Att alla elever ska kunna simma och därmed nå godkänt i ämnet idrott. Problemet var att det därmed motverkade flera av skolans andra uppdrag som att förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Vi ska ha stor respekt för att skolornas uppdrag inte är lätt. Många anpassningar görs för att hjälpa elever med olika svårigheter att nå sina mål. Det kan vara utifrån dokumenterade inlärningssvårigheter, sjukdom, stress, problem i hemmet, obehag inför en skolsituation m.m. Även i simundervisningen måste det finnas möjlighet till anpassning utifrån den enskilda elevens situation. Alla enskilda anpassningar i undervisningen sker dock efter någon form av utredning. Ingen elev får förlängd provtid, anpassad studiegång eller enskild undervisning bara för att eleven önskar. Och syftet är alltid att komma åt det bakomliggande problemet. Anpassningar i simundervisningen borde hanteras på samma sätt, och vad det gäller könsuppdelad undervisning så ska skolan vara extra restriktiva eftersom risken är stor att den motverkar skolans övriga uppdrag.

Skolan har många viktiga och svåra uppdrag, och pedagogerna ges begränsade resurser och tvingas ofta till omöjliga prioriteringar. Vi samarbetar gärna med Liberalerna och andra för att problematiken kring hederskontroll ges mer resurser och därmed större medvetenhet i skolan. För ett jämställt samhälle där alla, oavsett kön eller bakgrund, har samma friheter och möjligheter.

 

 

2 kommentarer

Rädda Nybys landskap.

Av , , 4 kommentarer 3

Idag tog en majoritet i kommunfullmäktige bestående av S, C, M, KD och L beslut om att driva igenom en ny Översiktsplan. Trots att de tidigare tagit beslut om att Översiktsplanen ska grundas på en Naturvårdsplan, och en sådan fortfarande saknas. Att miljöfrågor inte kommer högt upp bland Vännäs politiker har varit tydligt sen tidigare, men att man väljer att ta exploateringsbeslut som strider mot beslut som man tagit tidigare, och som man inte vet miljökonsekvenserna av är svårsmält.

Den beslutade Översiktsplanen innebär mer exploatering av värdefull jordbruksmark. Nybys öppna landskap ska bebyggas. Ett mycket olyckligt beslut om vi ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där både människor och natur ska trivas. 

Skärmklipp

Det område som nu S, C, M, L och KD vill exploatera

Vi gläder oss åt Vänsterpartiets stöd i frågan, och kampen för vår tätortsnära naturmiljö är inte förlorad förrän byggandet påbörjats. Vill du vara med och påverka vilket Vännäs du vill ha i framtiden?

Bli gärna medlem i Miljöpartiet – Vännäs.

100:- första året (0:- under 26 år)

medlem

 

4 kommentarer

Imperialism i flygdebatten

Av , , 7 kommentarer 4

En hel del av det som uttrycks i flygdebatten är populistiskt, ignorant eller till och med medvetet vilseledande. Det värsta är nog ändå den imperialistisk världsbild som måste ligga till grund för tanken att vi svenskar kan fortsätta öka vårt flygande utan problem. Om alla människor på vår planet skulle ha samma möjligheter som vi i Sverige, och använda dessa till att flyga lika mycket som vi, så skulle inte ens Annie Lööf och Sara Skyttedal hitta några belägg för hållbarheten i den ekvationen.

Om man inte tänker större än till nationsgränsen, eller längre än till nästa val, så går det säkert att hålla kvar föreställningen att biobränslen skulle kunna lösa flygets utsläpp. Åtminstone för oss svenskar. Och man behöver inte ens försöka förstå att när vi ökar våra utsläpp så förutsätter det att andra människor på vår planet håller nere sina. Inte genom att avstå en flygresa, utan genom att de inte har råd med sånt som är självklart för oss: bil, diskmaskin, skolböcker, sjukvård, mat.

Att minska flygandet är en självklar solidaritetshandling. Inte bara för att minska den globala uppvärmningens negativa effekter för vår egen skull. Utan också för att dela med oss av vårt gemensamma utrymme på en planet som ska räcka till för oss alla.

 

7 kommentarer

Replik på Jabar Amins debattarikel

Av , , 4 kommentarer 6

Här följer ett svar på Jabar Amins debattartikel i Svd ifrån lokalavdelningarna i Vännäs och Skellefteå.

Precis som Jabar Amin uttrycker så står vi inför utmaningar vars allvar blir tydligare för var dag som går. Utrotning av arter sker i ett allt högre tempo. Utsläppen av klimatgaser ökar alltjämt. Större ekonomiska klyftor skapar konflikter och frustration i Sverige och utomlands.

Med miljöpartiet i regeringen har resurserna till klimat- och miljöarbetet ökat, även om vi är många som vill se ännu fler åtgärder. Det politiska miljöarbetet på lokal nivå sker ofta lite i skymundan, men det har ett stort värde. Inte minst för att visa på vilka möjligheter ett framtida samhälle har. Det är där vi som lokalpolitiker lägger vår tid, ofta ideell, och ofta med ett lite dåligt samvete gentemot nära och kära. För att vi ska orka med våra uppdrag på i våra hemkommuner så är ett stöttande och fungerande distrikt oerhört viktigt.

Mp – Västerbotten har inte fungerat som distriktsorganisation på många år. Ett ohållbart arbetsklimat har lämnat efter sig negativa tidningsrubriker, avhoppade medlemmar, förlorade kompetenser och många tappade sugar. Under flera år har miljöpartiet på nationell nivå försökt stötta distriktsorganisationen för att komma tillrätta med problemen. Ett arbete som vi i lokalavdelningarna följt med stora förhoppningar. Tyvärr har det på senaste tiden blivit tydligt att någon förändring inte finns inom synhåll. Vi fann det därför nödvändigt att kräva av partistyrelsen att interimistiskt ta över distriktsstyrelsens uppdrag i mp – Västerbotten. För oss är detta på inget sätt en personfråga. Vi vill ha ett fungerande distrikt så att vi kan ägna oss åt det vi brinner för: grön, hållbar politik i en tid då den behövs som mest.

För oss är ett fungerande partidistrikt

·         en öppen och transparent organisation där allas åsikter kommer fram och tas på allvar.

·         en resurs som stöttar lokalavdelningarna att klara av sina uppdrag.

·         en samlingspunkt för gröna och hållbara idéer och lösningar.

·         en hållbar organisation där våra solidariteter gentemot vår natur, våra medmänniskor och våra kommande generationer avspeglas i det sätt som vi behandlar varandra.

Vi hoppas att vi blir många som jobbar tillsammans för detta.

 

Krister Andersson, talesperson, miljöpartiet – Vännäs

 

Lars Johansson, talesperson, miljöpartiet – Skellefteå

4 kommentarer

Flygskatt nu!

Av , , 31 kommentarer 5

Sverige ska självklart införa flygskatt. Som en metod att minska de fossila utsläppen, men framförallt för att minska det stora ansvarsgapet som finns mellan flyget och andra transportslag.

Svenskars flygande orsakar varje år lika stor klimatpåverkan som all persontrafik på väg sammanlagt. Att byta ut flygbränslet mot biobränsle vore givetvis önskvärt, men lika orimligt som att vi skulle kunna byta ut alla fossila bränslen i vägtrafiken mot biobränslen (och dessutom samtidigt). Flyget är ett oerhört energislösande sätt att transportera människor och varor. Om vi ska klara klimatutmaningen så måste flygandet minska kraftigt. Detta är något som många förstår, och därför ser en majoritet av svenskarna en flygskatt som rimlig.

Den flygskatt som föreslås är liten men ändå ett steg i rätt riktning. Att människor i norra Sverige skulle ha mindre förståelse när det gäller hållbarhetsfrågor har jag svårt att tro, snarare tvärtom. När vissa företrädare för Norr- och Västerbotten kämpar för att hålla ett ohållbart transportsystem skattebefriat är det knappast landsbygdens problem de bryr sig om. De problemen finns här. De löser vi inte genom att flyga härifrån.

 

31 kommentarer

Livsmedelsstrategi och Klimatlag

Av , , 4 kommentarer 3

Förra veckan lyckades regeringen få igenom en Klimatlag för tydliga mål, och därmed tydliga förutsättningar, för byggandet av ett fossilfritt Sverige. Idag ska riksdagen rösta igenom den nationella Livsmedelsstrategin som ska ge mer ekologiskt hållbar och svensk mat på våra tallrikar. Två hållbara steg mot framtiden.

Ökad matproduktion i Sverige är positivt för såväl vårt eget land som för den globala miljön, och kräver livskraftiga jordbruksföretag och produktiv jordbruksmark.

I dagens tidning noterar jag att Avions köpcentrum uppmärksammar att de ”lyckats” omvandla en del av vårt läns mest produktiva åkermark till ett exploaterat område med bl.a. 2.600 parkeringsplatser. Ett märkligt sätt att lyfta framgång i skenet av katastrofbränder i torkans spår, och kritiskt låga grundvattennivåer.

Miljöpartiet jobbar för ett hållbart samhälle, och dit hör inte mer asfalterad åkermark eller fler externa köpcentrum.

4 kommentarer

Nej till NATO

Av , , 9 kommentarer 8

Nej, Gavrilo Princip orsakade inte Första världskriget.  En längre tid av konfliktskapande politik och bildande av militära allianser i Europa skapade under det tidiga 1900-talet en situation som knappast kunde leda till något annat än ett krig. Mordet på kronprins Frans Ferdinand bestämde snarare när kriget skulle starta än om.

Sverige 2015 är väldigt långt från att hamna i krig. Detta gör dock inte att läget inte skulle kunna vara annorlunda om några decennier. Det vi måste förstå är att varje internationell konflikt har en historia. Vilken historia skulle kunna skapa krig i Sverige? Med all säkerhet skulle upprustning och starkare militära allianser vara en del av den historien. Hot, rädsla och nationalism i länderna är också viktiga ingredienser.

Diskussioner som förs just nu om det säkerhetspolitiska läget för Sverige präglas av en endimensionell och förenklad (manlig kanske?) bild av hotet från det som benämns Putin eller ”Ryssen”. Rysslands president har fört en aggressiv militärpolitik med ökad upprustning och väpnade konflikter på Krim och i Ukraina. Dessa ska fördömas och motarbetas på tydligast möjliga sätt.

Ryssland är ett stort land med 150 miljoner invånare och de allra, allra flesta vill liksom de flesta av oss leva i fred. Trots att demokratin i Ryssland lämnar mycket övrigt att önska så kan inte Putin verka oberoende av den mångfacetterade federationens opinion. Då Putin motiverar upprustningen med en förvärrad hotbild så är ett svenskt närmande till Nato ett användbart belägg för att han har rätt. Vad ska annars den enskilde ryssen tro?

I en förenklad värld där militära konflikter uppstår utan en historisk bakgrund, och världen enkelt uppdelas i goda och onda, kan ett Natomedlemskap framstå som ett rimligt val.  I den verkliga världen så är det bästa för att Sverige att undvika grogrunder till konflikter genom att fortsätta vara alliansfritt. Dessutom ger det oss en möjlighet att vara en liten, men ändå stark röst för nedrustning och fred.

9 kommentarer

Hammarskolan nöjda med vegetariskt.

Av , , Bli först att kommentera 8

En utvärdering av att det införts en vegetarisk måltid i veckan i Vännäs kommun visar att Hammarskolans elever är nöjda med skolmaten. Eleverna på Liljaskolan är det däremot inte visar samma utvärdering. Trots att de båda skolornas elever serveras samma mat. Varför det är så finns det verkligen anledning att fundera över och att dra slutsatser av. På många olika sätt.

Förslaget att ta bort den vegetariska dagen utifrån denna utvärdering saknar flera nivåer av reflektion.

Bli först att kommentera

Morötter från fp.

Av , , 3 kommentarer 4

Folkpartiet vill ha betyg redan från årskurs 4. ”Betyg, också i låga åldrar, fungerar som en morot för elever att prestera bättre” säger Jan Björklund.

Folkpartiet vill att människor som flyr från krig ska ha krav på sig att ordna ett jobb innan de kan få permanent uppehållstillstånd. ”Det leder till en väldigt stark drivkraft för att skaffa jobb” säger Björklund.

Den röda tråden är osäkerhet, ångest och oro som mänsklig drivkraft.

Liberalt?

Socialliberalt???

Hållbart???????????

 

 

Vart ba tvungen!

 

3 kommentarer

Riktig jämställdhet viktig.

Av , , 2 kommentarer 7

Vännäs fick förra mandatperioden välförtjänt kritik för en ojämställd maktfördelning inom politiken. Ett demokratiskt problem, men också ett effektivitetsproblem. Ett ”gubbigt” styre ger en ”gubbig” politik. Perspektiv glöms bort och viktiga erfarenheter för att fatta långsiktiga och hållbara beslut saknas. Hade t.ex. kostnaderna för inredningen i vårt nya bibliotek glömts bort om vi haft en jämställd kommunledning?

Vi hoppas att övriga partier också tar jämställdheten på allvar då det nu är dags att nominera representanter i styrelser och nämnder för denna mandatperiod, och inte bara pliktskyldigast lägger in kvinnor som andranamn och ersättare.

Miljöpartiet de gröna i Vännäs nominerar detta starka lag:

Emma Vidmark       Kommunstyrelsen (ordinarie)

Malin Karlsson        Kommunstyrelsen (ersättare)

Eva Willebrand       Barn- och utbildningsnämnden (ordinarie)

Cecilia Norberg      Barn- och utbildningsnämnden (ersättare)

Krister Andersson  Vård- och Omsorgsnämnden (ersättare)

Cecilia Palmborg   Plan- och Miljönämnden (ersättare)

 

Vill du engagera dig för miljö, jämställdhet och jämlikhet i Vännäs så hör av dig:

vannas@mp.se

 

2 kommentarer