Livet finns i naturen

Av , , Bli först att kommentera 1

Våra natur ger oss liv. Det kan verka som ett filosofiskt konstaterande, men är ett obestridligt vetenskapligt faktum. I debatten är det lätt att få uppfattningen att ökat flygande, ekonomisk tillväxt, fler köpcentrum, längre arbetstid och ökad exploatering är grunden för vår existens. Att ifrågasätta detta ses av en del som världsfrånvänt och ibland direkt hotfullt om man ska tyda inlägg och kommentarer.

Våra ekosystem sätter gränserna för vår existens. Just nu utarmar vi vår natur ungefär dubbelt så snabbt som är möjligt om den ska ha chansen att återhämta sig. Vi blir helt enkelt fattigare för varje dag som går. Inte på pengar, inte på kläder, inte på flygresor, inte på grejer överhuvudtaget.

Vi blir fattigare på natur. Den som ger livet.

Rösta för en grönare framtid på söndag!

Bli först att kommentera

Äldre och äldre i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 4

En av de största förändringarna i samhället står våra äldre för. Vi lever längre och håller oss friska längre. En fantastisk utveckling som kommer att fortsätta. Samtidigt har de sjukdomar och besvär som drabbar äldre har också förändrats mycket på bara några decennier. Till detta kommer den tekniska utvecklingen som ger nya hjälpmedel och möjligheter.

För att vi ska kunna ta tillvara äldre människor som resurser, och samtidigt ge den hjälp och vård som kan behövas, krävs en flexibel och effektiv verksamhet. Gamla lösningar för äldre är tröga och fyrkantiga. Utmaningen är att ställa om till en organisation som snabbare kan förändras utifrån behoven och bättre ta tillvara både anställda och äldre som resurs. En organisation där meningsfullhet, närhet och trygghet är ledord.

Vill Du veta mer om Miljöpartiets politik för Vännäs? Läs vårt valmanifest här.

Bli först att kommentera

Energi och pengar att spara i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 5

Vännäs kommun har en energikostnad varje år på 30-40 miljoner kronor. Kostnaden per kvadratmeter är bland de högsta i landet. Många fastigheter läcker massor med värme. Faktum är att ingen privat husägare skulle acceptera såna energiförluster på sin egen fastighet. Den ekonomiska förlusten skulle vara alldeles för stor. Frågan är varför vi accepterar denna kostnad i kommunens fastigheter, som vi också betalar för via skatten, då vi aldrig skulle acceptera den hemma?

Att investera i energisparande åtgärder är ett effektivt sätt att långsiktigt minska de fasta kostnaderna, och därmed skapa utrymme för andra satsningar. Om vi jämför med kommuner som satsat på att minska sina energikostnader så förbrukar Vännäs dubbelt så mycket energi. Förutom att det är en viktig klimat-och miljöinsats så skulle vi också kunna anställa nya medarbetare, och få utrymme till andra välkomna satsningar.

Vännäs kommun har en mycket kortsiktig syn på energisparande. Sånt som inte betalar sig inom 18 månader tas sällan ens upp till diskussion. Om vi inte gör dessa långsiktiga satsningar nu med dagens låga räntor, när ska vi då göra dem? Satsningar som ger minskad klimat- och miljöpåverkan, ökad ekonomisk handlingsfrihet och fräschare arbetsplatser. Win-win-win helt enkelt.

Bli först att kommentera

Jämlikare skola i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 4

 

Många skolor har problem med att ge alla elever tillräckligt goda förutsättningar. Vilken bakgrund dina föräldrar har är fortfarande den absolut viktigaste faktorn för hur du ska lyckas i skolan. Klyftorna ökar och det leder inte bara till ett mer splittrat samhälle i förlängningen, utan också sämre skolresultat för alla.

Vännäs har en av Sveriges största andel legitimerade lärare. Förutsättningarna att ge alla chansen att lyckas borde absolut vara goda. Trots det så visar statistiken att Vännäs inte lyckas skapa en jämlikare skola, snarare tvärtom.

Miljöpartiet ser allvarligt på detta och vill ge grundskolan ett särskilt uppdrag under nästa mandatperiod att vända utvecklingen och minska betygsklyftan.

 

Vårt program för skolan och förskolan är:

  • Minskade kunskapsklyftor
  • Mindre grupper
  • Mer rörelse
  • Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa
  • Grönare utemiljö
6 kommentarer

Flyget måste minska – NU!

Av , , 10 kommentarer 4

Trots en uttalad medvetenhet om det allvarliga med den globala uppvärmningen vågar varken Alliansen i sin klimatpolitik, eller statsminister Löfven i P1-morgon säga det självklara: Flygandet måste minska!

Att ge sken av att flygandet kan fortsätta öka bara vi använder mer biobränsle och el, eller via teknisk utveckling, är emot forskningen och fysikens lagar. Att flyga kräver tio gånger mer energi per personkilometer än att åka tåg. Att transportera gods är uppemot 100 gånger mer energikrävande. Den stora skillnaden har att göra med de krafter som behövs för att få en farkost på 100 ton att lyftas av luft. Så även om effektiviseringar kan göras så begränsar fysiken hur energieffektiv ett flygplan kan bli.

80 procent av den energi som mänskligheten använder, för transporter, matproduktion, uppvärmning, industri m.m. kommer från fossila bränslen. För att kunna få bort de fossila bränslena i tid måste vi fortsätta utveckla alternativa energikällor, men det är också helt nödvändigt att minska vår totala energiförbrukning – rejält. Att inte se det ökande flyget som ett av våra största klimatproblem i det sammanhanget är oärligt. Även om det görs för att inte skrämma bort möjliga väljare.

10 kommentarer

Vännäs kan inte vänta!

Av , , Bli först att kommentera 2

NU

Klimatet kan inte vänta!

Extrem torka och katastrofala skogsbränder. Det allt varmare klimatet har drabbat Sverige och många andra länder denna sommar. Vi vet att temperaturen i atmosfären kommer att fortsätta öka, men hur mycket varmare det blir kan vi själva påverka. Kommunen har ett ansvar att medborgarna kan leva utan fossil energi där det hållbara är det självklara.

Miljöpartiet – Vännäs vill ha:

Fossilfria bilar i kommunens verksamheter.

Vännäs kommun har tagit initiativ till uppsättning av laddstolpar. Då är det självklart att inte hålla fast vid fossila fordon.

Gång- och cykeltrafik först.

Färre och färre cyklar och föräldrar vågar inte låta barnen ta sig till skolan själva. Trafiken ska planeras utifrån vad som är bäst och säkrast för gående och cyklister.

Ekologisk och närodlad mat.

Måltider som serveras i kommunen ska gynna ett nära jordbruk fritt från energikrävande konstgödsel och importerat kraftfoder.

Rösta för ett grönare Vännäs den 9 september.

Bli först att kommentera

Klimatet kräver mer

Av , , 4 kommentarer 4

Med Miljöpartiet i regeringen har vi fått mer klimat- och miljöpolitik än någonsin, trots en krånglig situation i riksdagen. Att mycket mer behöver göras är tydligt för allt fler.

Rösta på Miljöpartiet – de gröna den 9 september för en politik som går åt rätt håll!

Exempel på beslut under de senaste fyra åren:

* En svensk klimatlag, som gör det svårt för kommande regeringar att strunta i klimatmålen.
* Etappmål för att minska utsläppen från transportsektorn.
* Ett klimatpolitiskt råd.
* Parisavtalet – ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal.
* Fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden.
* Överenskommelse mellan partierna om 100 % förnybar el 2040.
* Fossilfritt Sverige – ett initiativ med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
* En ny nationell miljömålssamordnare för näringslivet.
* Klimatklivet – drygt 4 miljarder kronor till lokala och regionala klimatinvesteringar.
* Annullerade utsläppsrätter, motsvarande nästan två års utsläpp från Sverige.
* Bonus Malus – bonus till de som köper bilar med låga utsläpp och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp.
* Flygskatt – för att flyget självklart ska betala för sin klimatpåverkan.
* Ändrad bilförmån – ändrad förmånsbeskattning av bilar (trängselskatt och andra vägskatter beskattas separat).
* Ökat järnvägsunderhåll, för att tågen ska gå i tid.
* Bränslebytet – mer förnybart bränsle när du tankar.
* Höjning av bensin och dieselskatterna.
* Premie för fler elbussar, ger en bättre stadsmiljö med mindre buller och luftföroreningar.
* Stadsmiljöavtal, som ger stöd till kommuner för bland annat kollektivtrafik och cykelbanor.
* Fortsatt låg skatt för den som kör en miljövänlig tjänstebil.
* Stärkt klimatforskning.
* Minskat överskott av utsläppsrätter inom EU:s system för utsläppshandel.
* Klimatet prioriteras i infrastrukturen – regeringen går vidare med planer på höghastighetståg.
* Cykelstrategi för ökad och säker cykling.
* Fler resfria möten för myndigheter.
* Plan för att ställa om till fossilfria transporter.
* Uppdrag för att minska utsläppen inom svensk industri.
* Mer hållbar kollektivtrafik på landsbygden.
* Ökat stöd till solel och enklare att sätta solceller på taken.
* Stöd till energilagring för att öka möjligheterna till egenproducerad el.
* Utökat elcertifikatsystem för förnybar energi, motsvarande hushållselen för över 3,5 miljoner villor.
* Nationellt forum för smarta elnät.
* Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
* Ökat stöd för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
* Strategi för att fasa ut fossila investeringar från internationella institutioner.
* Klimat- och miljöfrågor genomsyrar utvecklingssamarbetet.
* Swedfund får 400 miljoner kronor för att utveckla investeringar inom miljö- och klimatområdet.
* Överenskommelse om klimatsamarbete med Kalifornien.
* Nattågen räddas.
* Strategi för hållbar upphandling och en ny myndighet som ska jobba för klimatsmart upphandling.
* Beslut om att alla budgetförslag ska miljö- och klimatsäkras.
* Hållbarhet blir ett grundkrav på premiepensionens fondtorg.
* Hållbarhet görs till ett grundkrav för AP-fonderna, som förvaltar pensionsfondernas buffertkapital.
* Nytt mål för att finansmarknadsområdet ska bidra till hållbar utveckling.
* Utredning om gröna obligationer för att finansiera klimatomställningen.
* Det ska bli lättare att jämföra fonders hållbarhetsarbete.
* Miljömärkta fonder (Svanen).
* Sänkt moms på mindre reparationer och avdrag på reparationer av vitvaror i hemmet
* Ny strategi för hållbar konsumtion

4 kommentarer

Simundervisning bedrivs tillsammans.

Av , , 2 kommentarer 5

Monica Wahlström (L) lyfter i en debattartikel skolans viktiga uppgift att stå upp för flickors rättigheter. En uppgift vars komplexitet ges tydligt uttryck vid skolans simundervisning. Fram till 2016 bedrevs simundervisningen könsuppdelad på högstadiet i Vännäs. När detta uppdagades kontaktade jag genast rektor och utbildningschef som försäkrade att detta inte skulle fortsätta. Utbildningsminister Gustav Fridolin har varit tydlig med att könsuppdelad undervisning inte ska förekomma, och dessa regler ska givetvis gälla även i Vännäs.

Vad jag förstod så skedde den tidigare uppdelningen utifrån att det var organisatoriskt enklare för att uppnå ett av skolans uppdrag: Att alla elever ska kunna simma och därmed nå godkänt i ämnet idrott. Problemet var att det därmed motverkade flera av skolans andra uppdrag som att förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Vi ska ha stor respekt för att skolornas uppdrag inte är lätt. Många anpassningar görs för att hjälpa elever med olika svårigheter att nå sina mål. Det kan vara utifrån dokumenterade inlärningssvårigheter, sjukdom, stress, problem i hemmet, obehag inför en skolsituation m.m. Även i simundervisningen måste det finnas möjlighet till anpassning utifrån den enskilda elevens situation. Alla enskilda anpassningar i undervisningen sker dock efter någon form av utredning. Ingen elev får förlängd provtid, anpassad studiegång eller enskild undervisning bara för att eleven önskar. Och syftet är alltid att komma åt det bakomliggande problemet. Anpassningar i simundervisningen borde hanteras på samma sätt, och vad det gäller könsuppdelad undervisning så ska skolan vara extra restriktiva eftersom risken är stor att den motverkar skolans övriga uppdrag.

Skolan har många viktiga och svåra uppdrag, och pedagogerna ges begränsade resurser och tvingas ofta till omöjliga prioriteringar. Vi samarbetar gärna med Liberalerna och andra för att problematiken kring hederskontroll ges mer resurser och därmed större medvetenhet i skolan. För ett jämställt samhälle där alla, oavsett kön eller bakgrund, har samma friheter och möjligheter.

 

 

2 kommentarer

Rädda Nybys landskap.

Av , , 4 kommentarer 3

Idag tog en majoritet i kommunfullmäktige bestående av S, C, M, KD och L beslut om att driva igenom en ny Översiktsplan. Trots att de tidigare tagit beslut om att Översiktsplanen ska grundas på en Naturvårdsplan, och en sådan fortfarande saknas. Att miljöfrågor inte kommer högt upp bland Vännäs politiker har varit tydligt sen tidigare, men att man väljer att ta exploateringsbeslut som strider mot beslut som man tagit tidigare, och som man inte vet miljökonsekvenserna av är svårsmält.

Den beslutade Översiktsplanen innebär mer exploatering av värdefull jordbruksmark. Nybys öppna landskap ska bebyggas. Ett mycket olyckligt beslut om vi ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där både människor och natur ska trivas. 

Skärmklipp

Det område som nu S, C, M, L och KD vill exploatera

Vi gläder oss åt Vänsterpartiets stöd i frågan, och kampen för vår tätortsnära naturmiljö är inte förlorad förrän byggandet påbörjats. Vill du vara med och påverka vilket Vännäs du vill ha i framtiden?

Bli gärna medlem i Miljöpartiet – Vännäs.

100:- första året (0:- under 26 år)

medlem

 

4 kommentarer

Imperialism i flygdebatten

Av , , 7 kommentarer 4

En hel del av det som uttrycks i flygdebatten är populistiskt, ignorant eller till och med medvetet vilseledande. Det värsta är nog ändå den imperialistisk världsbild som måste ligga till grund för tanken att vi svenskar kan fortsätta öka vårt flygande utan problem. Om alla människor på vår planet skulle ha samma möjligheter som vi i Sverige, och använda dessa till att flyga lika mycket som vi, så skulle inte ens Annie Lööf och Sara Skyttedal hitta några belägg för hållbarheten i den ekvationen.

Om man inte tänker större än till nationsgränsen, eller längre än till nästa val, så går det säkert att hålla kvar föreställningen att biobränslen skulle kunna lösa flygets utsläpp. Åtminstone för oss svenskar. Och man behöver inte ens försöka förstå att när vi ökar våra utsläpp så förutsätter det att andra människor på vår planet håller nere sina. Inte genom att avstå en flygresa, utan genom att de inte har råd med sånt som är självklart för oss: bil, diskmaskin, skolböcker, sjukvård, mat.

Att minska flygandet är en självklar solidaritetshandling. Inte bara för att minska den globala uppvärmningens negativa effekter för vår egen skull. Utan också för att dela med oss av vårt gemensamma utrymme på en planet som ska räcka till för oss alla.

 

7 kommentarer