Bygg en CYKEL- & GÅNGBANA mellan UMEÅ och HOLMSUND!

Av , , 1 kommentar 8

Något som skulle vara välbehövligt, är en cykel och gångbana mellan Umeå och Holmsund. Holmsund är mycket populärt idag och befolkningen kan väntas öka. Eftersom det också är mycket populärt att ta sig mellan Umeå och Holmsund på exempelvis cykel, krävs det att denna trafik skiljs från biltrafiken. I dagsläget är det också en stor trafikfara. Från Liberalerna vill därför att Umeå kommun prioriterar frågan om en cykel och gångbana mellan Umeå och Holmsund.

1 kommentar

Det behövs en gästhamn i centrala Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

I vårt budgetförslag finns en gästhamn i centrala Umeå med! Det här är en fråga som vi drivit länge från Liberalernas sida och redan 2007, föreslog vi att kommunen skulle satsa på en gästhamn centralt i Umeå. Vi tror inte heller på att placera en gästhamn vid Strömpilen och från Liberalernas sida så förespråkar vi ett centralt läge.

För att välkomna gäster med båt till Umeå, bör staden, som så många andra kuststäder, erbjuda en gästhamn med nödvändiga faciliteter. Dagens försök till gästhamn ligger alltför otillgängligt och uppfyller inte syftet med en gästhamn.

 

 

Bli först att kommentera

Välkomnande stad!

Av , , Bli först att kommentera 4

Bristande tillgänglighet måste tas på allvar och när det gäller att få delta i samhället på lika villkor ska det vara en rättighet och en självklarhet. Jag gillar kommunens målsättning om att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020, men då går det inte att vi sjunker i mätningar. Vi har även tagit en handlingsplan om tillgänglighet i kommunfullmäktige. När det gäller den handlingsplanen så har alla nämnder, kommunala bolag och verksamheter ett stort ansvar. Planen är också ett viktigt verktyg för att lyckas med ett framgångsrikt arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Från Liberalernas sida så kommer vi också att fortsätta jobba hårt när det gäller frågan om bristande tillgänglighet

I vårt budgetförslag lyfter vi också tillgänglighetsfrågan och här kommer ett utdrag från vår budget gällande en ”Välkomnande stad”

RÄTT ATT SES SOM EN INDIVID

Rätten att ses som en individ och inte en del av ett kollektiv, är en universell och fundamental rättighet. Ingen människa ska bedömas utifrån andra människors handlingar. I Umeå ska alla människor ses som individer, vilket ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Exempelvis ska kommunen aldrig bedöma någon efter etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

TILLGÄNGLIGHET

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och delaktighet. Det innebär bland annat att byggnader, gator och parker och andra offentliga platser ska vara tillgängliga för alla invånare. Det är viktigt att i dessa frågor våga göra stora investeringar och insatser.

INTEGRATION

Integration betyder att”sammanställa olika delar till en komplexare helhet”, alltså där flera delar gör sina ansträngningar för att skapa ett bra samhälle. Därför ska kommunen verka för att alla nya invånare får möjlighet att lära sig språket, får samhällsinformation om lagar och regler och de demokratiska värderingar som genomsyrar dessa, bland annat vad gäller barnuppfostran, skyldigheter och rättigheter, jämställdhet, föreningsfrihet med mera. Det är också viktigt att det finns möjlighet till bostad och egen försörjning. Här kan frivilligsektornspela en viktig roll och erbjuda asylsökande kurser i svenska och samhällskunskap. Universitetet kan stödja asylsökande till framtida universitetsstudier och/eller validering av kunskaper. Kommunen kan också erbjuda kommunala praktikplatser och pröva om enkla jobb (ex. vårdbiträdesjobb) kan vara alternativ till försörjningsstöd.

JÄMSTÄLLDHET & FEMINISM

Feminismen är sprungen ur liberalismen och en av kärnvärderingarna i dagens Liberalerna. Ur ett kommunalt perspektiv finns det mycket vi kan göra för att öka jämställdheten och bryta ned de patriarkala strukturer som finns i samhället. Bland annat handlar det om att behandla olika yrkesroller på jämlikt sätt, att inte låta kön eller könsidentitet spela någon roll vid handläggning av olika frågor, tillstånd och service. I årets budget har vi framförallt fokusera på trygghetsfrågan, där kvinnor ofta hindras delta i samhällslivet på samma sätt som män.

Bli först att kommentera

Ökat stöd till föreningslivet!

Av , , Bli först att kommentera 5

I vårt budgetförslag vill prioritera föreningslivet genom ett ökat stöd. Utan ett aktivt föreningsliv skulle inte kulturlivet i Umeå blomstra som det gör nu. Stödet till föreningar måste därför öka. Föreningslivet har en stor betydelse för att göra Umeå till en attraktiv stad att leva och bo i. Nära 800 föreningar bidrar till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. Kommunalt stöd, där ungdomar är prioriterade, är en investering för framtiden. För att förbättra stödet vill Liberalerna bland annat höja det lokala aktivitetsstödet.

Här kommer ett utdrag från vår budgetförslag gällande fritid

MÖJLIGHET TILL AKTIV LIVSSTIL

En aktiv livsstil med idrott, motion och friluftsliv är viktig både ur ett hälsoperspektiv och för att göra Umeå till en ännu attraktivare plats att bo på. Liberalerna vill bidra till detta både genom att stötta föreningslivet och möjligöra för individen att utöva spontan idrott samt öka tillgängligheten att röra sig i skog, mark och på vattnet. Tillgänglighet till de stadsnära frilufts- och motionsområdena bör förbättras genom utökad kollektivtrafik, vilket också är gynnsamt ur ett miljöperspektiv. Vi vill också se att det blir möjlig att ta med sig cykeln på kollektivtrafiken

.

BEVARA STUGORNA KRING NYDALASJÖN

Kommunen har tidigare beslutat att stugor kring Nydalasjön ska rivas, men kostnaden för detta är mycket stor. Förutom kostnaden finns ett ännu viktigare värde i bevarandet av historia och ett lugnt och vackert område. Därför vill vi riva upp detta beslut omgående.

 

GYMNASTIKENS HUS

Liberalerna har drivit på frågan om byggandet av Gymnastikens hus på Mariehem och är glada att den nu blir verklighet, vi vill även vidareutveckla denna lokal till att också inrymma kampsporter. Vi ser positivt på liknande samarbeten mellan kommunen och privata aktörer för att möjligöra ytterligare investeringar som gynnar idrottslivet, så som byggandet av en ny fotbollshall på Noliaområdet.

 

BIND IHOP OLIKA MOTIONSOMRÅDEN

På längre sikt vill vi verka för att binda ihop de befintliga frilufts- och motionsområdena (Gimonäs,Nydala, Stadsliden, I20 och Forslunda) för att skapa en samanhållen arena för multianvändning (löpning, cykel, vandring och skidåkning) som kan nås av många på ett enkelt sätt.

 

NYTTJA ÄLVEN MER

Gör älven till en del av friluftsrummet genom att säkerställa access samtidigt som staden växer. Den gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna som Liberalerna drivit igenom är ett bra

första steg. Vi vill jobba vidare på detta med en centralt placerad gästhamn, gärna med möjlighet att även användas för andra vattensporter som kajakpaddling och simning. Förbättrade gång och cykelstråk både uppströms och nedströms om stadskärnan är ytterligare exempel på hur älven kan nyttjas som en livskvalitetshöjare för Umeåborna.

 

SÄKRA CYKELSTRÅK IN TILL STADEN

Landsvägscykling växer både som idrottform och ett miljö och hälsomedvetet sätt att pendla till och från jobbet. Liberalerna vill skapa fler säkra cykelstråk från ytterområdena för att underlätta detta

 

FLER SPONTANIDROTTSPLATSER I NÄROMRÅDET

Många stadsdelar behöver mindre spontananläggningar som t.ex ”Kulan-anläggningar”, basketkorgar, tennisplank och isytor. Det ska finnas goda möjligheter till träning och lek även om du inte är medlem i en idrottsförening. Vid ny bebyggelse och exploatering ska hänsyn tas till denna typ av anläggningar.

 

UTVECKLA BESÖKSMÅLEN NORRBYSKÄR & HOLMÖN

Öarna är viktiga besöksmål i kommunen, både för tillresande och umebor. Här erbjuds både fritids och kulturverksamhet. Kommunen måste säkerställa att det finns tillgång till gästhamn och nödvändig infrastruktur samt initiera byggande av uthyrningsstugor.

Bli först att kommentera

Budget med ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har vi i Liberalerna presenterat vår budget och den baseras på ekonomiskt ansvarstagande för Umeå kommun. I vår budget prioriterar vi för- och grundskolan, äldreomsorgen, föreningslivet och kulturen genom att tillskjuta extra pengar till dessa områden. Vi Liberaler tror på människans egen förmåga, vi tror att människor kan fatta egna beslut, ta ansvar för sina beslut och sitt handlande. Det ska också synas i Umeå! Umeå är en välkomnande stad

Valfrihet är oerhört viktigt för oss och vi i Liberalerna tror på människans egen förmåga. Människor kan fatta egna beslut och förväntas också ta ansvar för sina beslut och sitt handlande. Att kunna välja hemtjänstutförare eller vårdcentral, förskola eller skola, är självklart för oss liberaler.

Samtidigt ställer vi krav på samhället, kommunen eller landstinget, att noggrant göra kvalitetsuppföljningar. Bristande kvalitet är oacceptabelt – det gäller oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller annan regi. Samtidigt som den enskilda individen har ett ansvar, har samhället ett ansvar att stödja och hjälpa den som av någon anledning behöver det stödet, det kan till exempel på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet, tillfälligt eller varaktigt

Vi tror också på människans egen förmåga att fatta egna beslut och ta ansvar för sina beslut. Det ska synas i Umeå. Därför vill bland annat stärka upp Umeås föreningsliv, där våra invånare kan engagera och organisera sig under fria former.

Att Umeå är Norrlands huvudstad och tillväxtmotor är ingen nyhet. Men vi står inför stora utmaningar i framtiden. När det gäller Umeå som kommun, så får vi också ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett stort bekymmer.

Umeå kommuns låneskuld är också mycket oroande. År 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget är den uppe i hela 1,8 miljarder kronor. När Umeå växer krävs det också investeringar. Samtidigt har låneskulden vuxit kraftigt, vilket innebär att det inte finns några medel till investeringar. Därför måste kommunen börja göra ett överskott för att betala av på lånen och möjliggöra nya investeringar. Vårt budgetförslag för 2017 innehåller därför ett beräknat överskott på 60,2 miljoner, alltså en procent av omslutningen.

När det gäller den beslutade investeringsplanen för åren 2016-2019 ska den fortsatt och gälla. Men vi vill justera planen med följande:

Att innan investeringar i Renmarkstorget och Vasagatan ska underlag och kalkyler presenteras och godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnderna har också fått sina behov tillgodosedda, men man får inte full kompensation för den indexuppräkning som krävs för ökade löner och andra kostnader. Nämnderna måste därför prioritera inom sina befintliga ramar..

Några av våra satsningar på nämnderna

För- o grundskolenämnden +1 miljon till att inrätta kvällsöppna och helgöppna förskolor i stadsdelarna.

Äldrenämnden +0,5 miljoner för satsning på hemlagad mat.

Fritidsnämnden +2,2 miljoner till föreningslivet och investeringar som exempelvis

Gymnastikens hus och gästhamn i centrum.

Kulturnämnden +1,0 miljon med fokus på föreningslivets kulturinsatser.

Tekniska nämnden +2,5 miljoner med fokus på eftersatt underhåll.

 

 

Bli först att kommentera

Ny vecka!

Av , , Bli först att kommentera 6

Dags för en ny intressant vecka! Veckan börjar med att vi kommer att presentera vår budget idag. Den kommer jag att återkomma senare till. Ikväll har vi också gruppmöte för Liberalerna och där kommer bland annat vår budget presenteras.

Det har också varit en intensiv period sista tiden med budgetarbete och många möten på agendan. Nästa måndag är det budgetfullmäktige och efter det så kommer det att bli lugnare. Det ska bli skönt med lite ledighet i sommar, men samtidigt kommer det att kännas lite tomt.

 

Bli först att kommentera

Inte främmande för en folkomröstning!

Av , , 1 kommentar 8

När det gäller bildandet av en ny eventuell storregion, så tycker jag att det är en oerhört stor fråga. Därför är det oerhört viktigt att det är ordentligt demokratiskt förankrat. I dagsläget så känns det inte så och jag tror också att många inte har en klar bild, vad en storregion kommer att innebära. Jag själv har inte heller någon klar bild.

När det gäller folkomröstningar så brukar jag vara emot det, men när det gäller ett eventuellt bildande av en storregion, så är jag inte främmande för en folkomröstning. Givetvis har vi folkvalda som vi har valt för att fatta beslut, men jag tycker den här frågan är så oerhört stor och den känns inte heller väl förankrat hos medborgarna. Sen tycker jag att det inte känns bra att frågan ska avgöras i Stockholm.

1 kommentar

Känns inte bra att frågan ska avgöras i Stockholm!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är mycket som i dagsläget pekar på att det blir en ny storregion. Jag själv säger i dagsläget nej till en storregion! Sen tycker jag att det inte känns bra att frågan ska avgöras i Stockholm. Majoriteten av politiken säger ja till en storregion, men i en SIFO-mätning säger 62 procent av väljarna i de fyra nordligaste länen nej till planerna på en storregion.

Jag tror också att många inte har en klar bild, vad en storregion kommer att innebära. Jag själv har inte heller någon klar bild. Skulle det bli en storregion så skulle halva landets yta finna inom den. Medborgarna skulle också få långt till besluten.

Jag tror också att vi skulle se ett mera fokus på de större städerna. Jag har också svårt och förstå hur en storregion ska lösa det ekonomiska underskottet genom att slå ihop fyra dåliga ekonomier.

Bli först att kommentera

Pengarna hade varit välbehövliga till vårt eftersatta underhåll av skolorna!

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår på kommunstyrelsens arbetsutskott så hade vi upp ett ärende kring kommunens lägenheter i Hemavan. Lägenheterna är i dåligt skick och behöver renoveras och förslaget från våra tjänstemän var att sälja stugorna. Lägenheterna införskaffades för att ge kommunens personal möjligheter att hyra billigt. Som det har sett ut så har också, endast en procent av kommunens personal utnyttjat möjligheten.

Nu gick tyvärr inte socialdemokraterna på tjänstemännens förslag och istället så valde man, att sälja en av de fyra lägenheterna för att finansera renovering av de andra.

Med tanke på vårt ekonomiska läge, så hade pengarna från försäljningen varit välbehövliga. Vi har idag ett eftersatt underhåll på många av våra skolor och där hade pengarna verkligen behövts.

Bli först att kommentera

Kommer också att påverka oss!

Av , , Bli först att kommentera 5

Som det ser ut nu, så verkar Hillary Clinton vara klar att utses som en av de två presidentkandidaterna till att bli president i USA. Donald Trump är sen tidigare redan klar. Precis som EU-omröstning i Storbritannien så kommer också valet i USA att påverka oss i Sverige.

Skulle Trump bli president skulle det drabba Sverige, eftersom han vill införa tullar och högre skatter för importer till USA. Det skulle också få stora konsekvenser för världshandeln. Jag är också rädd för att vi skulle få ett osäkert läge i världen. Det är också en stor skillnad att vara president för världens mäktigaste land och att driva ett affärsimperium. Det som händer i USA påverkar också till stor del utvecklingen i världen. Med tanke på alla hans uttalanden under hans valrörelse, så känner jag en oro vad som kommer att hända om han blir president

Nu sätter jag mitt hopp till Hillary Clinton och hoppas att vi slipper få en osäker värld i framtiden

Bli först att kommentera