Vi sänker skatten på pension och arbete

Av , , Bli först att kommentera 4

pensionarbeteGB.jpg

 

Moderaterna sänker skatten på arbete och pension!

Vi moderater är partiet för dem som arbetar, vill arbeta och har arbetat.

✅ Vi sänker skatten på arbete, så att de som jobbar får behålla ca 500 kr mer per månad.

✅ Färre ska betala statlig skatt, så att de som jobbar får behålla mer av en löneökning.

✅ Vi sänker skatten för pensionärer, så att det inte kommer finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension.

Ansträngning ska löna sig.

Bli först att kommentera

Avslöjande ord från Hans Lindberg (S) om kommunalskatten

Av , , Bli först att kommentera 14

(från vk.se)

 

Vid budgetdebatten tidigare idag, så lyckades Hans Lindberg (S) verkligen formulera sig klart och tydligt apropå kommunalskatten – och dess negativa effekter mot dem med låga inkomster.

Han menade att det inte var solidariskt att höja kommunalskatten i Umeå (som Vänsterpartiet föreslog), eftersom det drabbade låginkomsttagarna mest. Det var alltså inte solidariskt med höjd skatt.

Precis! Trots det så styr Hans Lindberg och Socialdemokraterna med en UNIKT hög kommunalskatt i Umeå. Högsta kommunalskatten av de 20 största kommunerna i landet, varav 13 kommuner t.o.m. är S-styrda.

Så det mest solidariska vore ju därmed att faktiskt sänka kommunalskatten i Umeå. För det gynnar framförallt dem med låga inkomster, med små marginaler. Precis som Alliansen föreslagit.

Vi vill sänka skatten. För att det är RÄTT och RÄTTVIST!

Bli först att kommentera

Öka tryggheten i Umeå – bekämpa brottsligheten!

Av , , Bli först att kommentera 5

Mitt andra gruppledaranförande idag ägnade jag åt trygghetsfrågorna, som Moderaterna och Alliansen prioriterar högt. Bifogas nedan.

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten ökar i Umeå och den har ökat över tid. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017.

Sexualbrotten har ökat kraftigt. Folkbladet hade förra tisdagen en artikel just om en ny våg av kvinnoöverfall som skett i Umeå på senare tid. Det här är på allvar! Vapenbrotten har ökat kraftigt. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också – i politisk enighet – satsningen på förebyggande arbete i dessa områden tillsammans med polisen i det som kallas ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. Vi tar deras oro på allvar.

I Nationella Trygghetsundersökningen 2017, finns det också undersökt på mer lokal nivå. NTU Umeå 2017. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen, samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. UmeåBrå fick en genomgång av detta förra veckan.

”Resultatet visar vidare att oron bland kvinnor för att bli utsatt för sexuella angrepp eller våldtäkt är betydligt större i Umeåregionen (21 %), om man jämför med övriga jämförbara städer.”

”I Umeåregionen har 11.1 % av kvinnorna uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott 2016, vilket är en ganska hög siffra jämfört med kvinnor i övriga städer.

Resultatet visar även att det är betydligt fler kvinnor som uppgett att de blivit utsatta för hot i Umeåregionen än män (7.3 %) och att det är en relativt hög siffra för kvinnor om man jämför med Luleå-Boden, Medelpad och Linköping.

Vi moderater tar kvinnornas oro på allvar! Alliansen tar kvinnornas oro på allvar.

Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Vi ska använda kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk. Brottsutsatta platser måste självklart kunna kameraövervakas, på samma sätt som alla i detta rum tycker det är självklart att vi har kameraövervakning i alla våra bussar inom kollektivtrafiken.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna i vårt budgetförslag på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Kriminella ska lagföras. Sexuella ofredanden och våldtäkter ska bestraffas betydligt hårdare. Det är inte en kommunal fråga – däremot så vet vi att om Sverige får en moderatledd regering efter valet den 9 september, så kommer Västerbotten att få 270 fler anställda – 145 poliser och 125 civilanställda. En stor andel av dessa kommer att stationeras i Umeå.

Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska!

Bli först att kommentera

Alliansbudget för både stad och landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi budgetfullmäktige i Umeå. Lägger upp mitt inledningsanförande här på bloggen. (det talade ordet gäller).

 

Fru ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Idag är det 83 dagar kvar till valet!

83 dagar tills umeåborna väljer vilka som ska styra Umeå kommun den kommande mandatperioden.

I Umeå är Alliansen inför valet den 9 september ett tydligt och stabilt alternativ till dagens Socialdemokratiska och Miljöpartistiska ledning.

Jag yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2019, våra 43 uppdrag och sex mål.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik, som kommer både stad och landsbygd till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap. Umeå behöver mer av borgerlig politik.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, vilken väg vi vill gå och i vilken takt det bör ske. Vi gör detta glädjande nog tillsammans med våra vänner i övriga Allianspartier.

Jag är mycket nöjd över att vi idag kan ställa ett gemensamt budgetförslag från Alliansen mot Socialdemokraternas. Det är viktigt – och positivt – för väljarna med tydliga alternativ att ta ställning till på valdagen. Hur partierna ser på budgeten för kommunen, är en central del i detta.

Allianspartierna står upp för ett växande Umeå. Såväl i den centrala staden, som på landsbygden. Båda delarna behövs.

I vårt budgetalternativ fokuserar vi på sänkt skatt, fler jobb, fler bostäder, valfrihet för umeåborna, en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi Alliansgruppledare kommer under dagen att fokusera på lite olika områden för att kunna lyfta fram det huvudsakliga. Värt att notera är att vi satsar mer än socialdemokraterna på både hemtjänst och skola, genom att vi gör andra prioriteringar.

Alliansens budget

En uppenbar skillnad jämfört med S, är skattenivån. För ett år sedan var Moderaterna ensamma om att föreslå skattesänkning – jag är mycket glad över att vi idag från Alliansen gemensamt föreslår en skattesänkning. Såklart. Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt.

Kommunalskatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Flit och ansträngning ska belönas. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat. Ambitionen är att successivt fortsätta sänka skatten under kommande mandatperiod.

Såväl skattesänkning som ramökningar finansieras via besparingar – jmf S – för kulturnämnden, tekniska nämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen. Avveckling av Kvinnohistoriskt museum, minskat generellt anslag Folkets Hus, avvecklat stöd till Gitarrmuseet, minskat KS oförutsedda, försäljning av s.k. ”tomma lokaler” för att nämna några delar.

När det gäller dom övriga nämnderna så ligger vi på samma nivå, utöver de ökade ramarna för Äldrenämnden, För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden. Med det konstaterandet, så kanske vi kan slippa en vulgärdebatt senare under dagen kopplat till just det.

Även ni som tillhör de rödgröna partierna måste ju kunna dra några slutsatser av Umeås nästan UNIKT höga kommunalskatt. Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem inom Umeå kommun!

Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte. Det handlar bara om viljan.

För det är ju inte bara Alliansstyrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 13 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Det är Umeå som sticker ut i negativ bemärkelse. Och det är ju som sagt inte någon liten skillnad. I SNITT två kronor, motsvarande ungefär 570 miljoner kr per år.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN del av att vara en attraktiv kommun.

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så går det inte att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet.

I SKL:s Öppna jämförelser när det gäller studieresultaten i årskurs 9, så hamnar vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet.

I SKL:s Öppna jämförelser 2017 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 175 av 259 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 149 av 238 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 86 av 254 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte!

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år.

Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte. Umeå kommun har dessutom haft en högre sjukfrånvaro än kommunsnittet i Sverige bland vår personal under en lång rad av år.

Det vore ju en sensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Alliansen vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.

Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar! Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs.

Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder – så är det fler jobb, fler företag, som måste vara högprioriterat! Inte minst handlar det om att snabbare lyckas med integrationen och få nyanlända i arbete. Här står inte bara Umeå utan hela landet inför stora problem.

Människor måste också ha någonstans att bo. I Umeå råder bostadsbrist. De kommande åren måste bostadsbyggandet fördubblas från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt med att få upp farten på byggandet.

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de uppdrag vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Alliansen har lagt 43 konkreta uppdrag på en rad områden. Såväl företagsklimat, bostadsbyggande som annat. Vi vill också ha betydligt färre mål, än de som S har lagt som förslag.

Ordförande!

Om 83 dagar är det val.

Umeå behöver en mer offensiv borgerlighet. Umeå behöver en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – som ser till både landsbygd och stad. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.

Tack för ordet, och än en gång – bifall till Alliansens budgetförslag.

Bli först att kommentera

Moderaterna i Umeå tar kvinnors oro på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_2896

Folkbladet hade förra tisdagen en artikel om en ny våg av kvinnoöverfall som skett i Umeå på senare tid.

Det här är på allvar. Sexualbrotten i Umeå har ökat kraftigt de senaste åren. Vapenbrotten har ökat kraftigt. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också – i politisk enighet – satsningen på förebyggande arbete i dessa områden tillsammans med polisen i det som kallas ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna.

I Nationella Trygghetsundersökningen 2017, finns det också undersökt på mer lokal nivå. NTU Umeå 2017. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen, samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. UmeåBrå fick en genomgång av detta tidigare i veckan.

Resultatet visar att oron bland kvinnor för att bli utsatt för sexuella angrepp eller våldtäkt är betydligt större i Umeåregionen (21 %), än om man jämför med övriga jämförbara städer.

I Umeåregionen har 11.1 % av kvinnorna uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott 2016, vilket är en ganska hög siffra jämfört med kvinnor i övriga städer.

Resultatet visar även att det är betydligt fler kvinnor som uppgett att de blivit utsatta för hot i Umeåregionen än män (7.3 %) och att det är en relativt hög siffra för kvinnor om man jämför med Luleå-Boden, Medelpad och Linköping.

Vi moderater tar kvinnornas oro på allvar! Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro.

Moderaterna i Umeå har en politik för detta, både lokalt och nationellt. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska!

Bli först att kommentera

Vikten av ett positivt företagsklimat i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i världsklass.

Att Umeå fortsätter att erhålla dåliga placeringar, senast plats 144 av 290 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I SKL:s ranking av företagsklimat: plats 144 av 151 kommuner. Det är således en förödande kritik från lokala företagare gällande kommunens service och myndighetsutövning. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Besöksnäringen bidrar starkt till Umeås tillväxt. Intresset att besöka Umeå har förstärkts med IKEA liksom shoppingcentret Avion shopping med dess ca 90 butiker. Viktigt är samtidigt att centrumhandeln kan fortsätta utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

Shoppingturism ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. Vår ambition är att Umeå ska bli en ännu bättre turist- och studentstad. Då krävs det att politikerna lyssnar på de önskemål som finns; dels hos besökare och studenter, men också övriga invånare och företagare i Umeå. .

Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre!

Bli först att kommentera

Alliansens budgetförslag för Umeå kommun år 2019

Av , , 3 kommentarer 9

I gårdagens VK hade vi Alliansgruppledare följande debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

En budget för frihet, trygghet och välstånd

Alliansens gemensamma budget för 2019 är en budget som sätter individen i fokus och som satsar på kommunens kärnverksamhet. Människor som har jobbat, jobbar eller kommer att jobba ska veta att deras skattepengar kommer dem till del. Vi lyfter fram betydelsen av ett tryggt Umeå, både i miljö och verksamhet. Vi ställer oss bakom frihet för individer, och att den friheten alltid går före systemet i politiken. I staden så väl som på landsbygden.

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Därför sänker vi skatten för att det är rättvist att människor som arbetar förtjänar att behålla mer av sina hårt intjänade pengar. Idag är det många människor som lever på små marginaler vilket ger enskilda och familjer små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Det vill vi ändra på. Det ska alltid löna sig att arbeta och det ska alltid vara ett mål att ge tillbaka så mycket vi kan av kommunens pengar till dess invånare.

Vi skjuter till resurser till Äldrenämnden. Umeå kommun har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett utförare, men har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Socialdemokraternas lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst till exempel inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att kommunen ska spara pengar är oacceptabel. Därför tillför vi tio miljoner kronor ytterligare till Äldrenämnden för att höja hemtjänstersättningen för att hindra att servicen och hjälpen till de som behöver inte ska försämras. Vi skjuter också till 10 miljoner extra till För- och grundskolenämnden för att fortsätta arbetet med att uppnå målet om 15 barn per avdelning i förskolan. Förskolan har stora utmaningar, men det är ytterst viktigt att vi fortsätter arbetet med att inte låta barngrupperna i förskolan bli för stora. Här vill vi också se fler alternativ som familjedaghem och barnomsorgspeng vilka kan avlasta förskolan samtidigt som det ökar familjers valfrihet.

Unga som ska börja sina liv och äldre som precis avslutat sina yrkesliv ska känna sig trygga med att veta att skattemedel används på rätt sätt innan dessa satsas på museum och andra projekt utanför kommunens kärnverksamhet. När vi blir allt fler i Umeå kommun är det självklart att kärnverksamheterna prioriteras. Att kommunen driver museum är fel från början, men att göra det när resurser behövs till sådant kommunen främst ska arbeta med blir felet ännu tydligare.

Vi lägger en miljon extra på Fritidsnämnden som ska användas till föreningsstöd. Ett starkare föreningsliv ger ett mervärde för Umeå. Det är viktigt att fortsätta stödja föreningslivet och se dem som en självklar del i att förebygga utanförskap bland unga. Föreningslivet ger också unga chansen att ha någonting att göra utanför skolan. Att skapa en miljö där unga oavsett bakgrund kan träffas, bilda nya vänskaper och skapa nya mål för sig själva är något vi håller högt. Alliansen satsar även på trygghet och förebyggande arbete genom att fördubbla den ekonomiska ramen för uppdraget ”Umeå växer tryggt och säkert”. Vi satsar på trygghetsinsatser för att fortsätta arbetet kring att skapa ett tryggare Umeå och bemöta de tendenser till oro vi ser i kommunen.

Vi gör satsningar på Umeå kommuns äldre och unga. Vi stärker valfriheten i en kommun där de styrande socialdemokraterna aktivt motverkar människors möjlighet att välja varifrån man vill få sin vård. Samtidigt som vi gör satsningar för att öka tryggheten, stärka valfriheten och höja kvalitén ger vi tillbaka pengar till de som har jobbat hårt och förtjänar att behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Att få behålla mer av sin inkomst stärker människors känsla av frihet och visar att vi i alliansen alltid sätter individen framför systemet.

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

3 kommentarer

Vi behöver ett nationellt tiggeriförbud!

Av , , 4 kommentarer 12

Jag skriver på Aftonbladet.se tillsammans med andra moderata kommunalråd från olika delar av landet om behovet av ett nationellt tiggeriförbud. Bifogas nedan.

(foto: TT)Anders Ågrens foto.

 

Vi vill ha ett nationellt tiggeriförbud, Löfven

Det är olyckligt att tiggeriet är på väg att normaliseras i Sverige. Att tigga är inte en väg ut ur fattigdom, och vi hade aldrig accepterat att tusentals svenska medborgare försörjde sig på det här sättet. För oss är det uppenbart att Sverige behöver ett nationellt tiggeriförbud.

Till skillnad från många andra EU-länder är tiggeriet närmast oreglerat i Sverige. Därför har också tusentals EU-medborgare sökt sig hit för att tigga. Inte sällan är detta organiserat av kriminella nätverk som exploaterar redan utsatta människor. Polisen beskriver hur dessa människor också riskerar att utnyttjas i bland annat prostitution. Tiggeriet kommer med ett pris – det kan vi inte längre blunda för.

Regeringen säger sig vilja motverka tiggeriet. Vissa förslag har lagts fram i syfte att försvåra för tiggarna och enskilda ministrar har uppmanat allmänheten att inte skänka pengar. Men ett svårt samhällsproblem kräver tydligare ledarskap än så.

Väljarna har rätt att förvänta sig att regeringen klarar av att hantera även känsliga frågor. Det handlar ibland om att fatta svåra beslut som inte blidkar alla grupper och intressen.

Vi är väl medvetna om att tiggerifrågan är moraliskt svår, men Löfvens regering kan inte vara en passiv åskådare. Idag tvingas enskilda människor och våra kommuner att hantera problem som Socialdemokraterna undvikit på grund av interna motsättningar. Det är inte ett ansvarsfullt agerande av ett regeringsbärande parti.

Via media har det framkommit att Socialdemokraternas interna kris tyvärr fått partiledningen att vackla om tiggeriet. Tidigare har det rapporterats om att modeller med avgiftsbelagda tillstånd har diskuterats inom S. Modellen bygger på att tiggare måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet.

Det kan låta som en väg framåt – och en möjlighet för kommunerna att ta itu med det problem som staten inte förmått lösa. Nackdelen är dock att ett offentligt ansökningssystem för tiggeri etableras. Det signalerar att tiggeri är acceptabelt som försörjning. En annan trolig effekt är att tiggeriet helt enkelt flyttar från en kommun till en annan.

Istället bör staten ta sitt ansvar. Så kan vi undvika att olika regler införs i olika kommuner och att myndigheter belastas av tillståndsansökningar för tiggeri. Ett nationellt förbud är både enklare och effektivare.

Socialdemokratins vacklande i tiggerifrågan väcker också frågor. Har partiet inte dragit lärdom av flyktingkrisen 2015? Det blev då smärtsamt uppenbart att ett EU-land som inom unionen för en kraftigt avvikande politik får svåra problem. Detsamma gäller tiggeriet i dag. Sverige kan inte fortsätta ha en politik som avviker för mycket från övriga EU-länder och sedan låta kommunerna ta konsekvenserna.

Det är hög tid att Stefan Löfven sätter ner foten om tiggeriet. Innan valet vill vi se ett förslag om ett nationellt tiggeriförbud från Socialdemokraterna. Vi vill inte ha en halvmesyr med lokala ansökningssystem som återigen bollar över ett svårt problem till oss i kommunpolitiken.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Stockholm

Jonas Ransgård, kommunalråd, Göteborg

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd, Uppsala

Elisabeth Unell, oppositionsråd, Västerås

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg

Peter Jutterström, kommunalråd, Jönköping

Anders Ågren, kommunalråd, Umeå

4 kommentarer

Ja precis, Moderaterna och Alliansen fick rätt!

Av , , 2 kommentarer 11

I dagens VK skriver Lennart Holmlund (S) om framgången med att avyttra delar av AB Bostadens hyresrättsbestånd, som beslutades förra året.

Ja, visst var det en framgång! Det skulle ha gjorts betydligt tidigare, men så sent som i förra valrörelsen 2014 stod ju socialdemokraterna och påstod motsatsen beträffande konsekvenserna av att sälja delar av beståendet. Positivt att sakliga överväganden och fakta fick (S) att ändra uppfattning!

Bostadsbristen i Umeå fortsätter ju att vara ett problem. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni 2017– en avyttring av delar av beståndet kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör också ökad nyproduktion.

Beslutet var en historisk milstolpe i Umeås lokalpolitik. Vi välkomnar det. Vi välkomnar att Socialdemokraterna landade i samma slutsatser som oss från de fyra Allianspartierna. Vi har ju drivit den här frågan under många år. I många valrörelser.

Det här en naturlig strategi för att både kunna öka nyproduktionen, och samtidigt öka underhållsinsatserna. I resten av Sverige är det här inte någon ideologisk särskiljande fråga. Det är lika vanligt i S-styrda kommuner som i borgerligt styrda kommuner.

Detta är ett mycket positivt beslut för Umeå! Vi fick in en ny bostadsfastighetsaktör till Umeå – Heimstaden – som investerade över en miljard kr i vår kommun.

Det öppnar också upp för att ytterligare investeringskapital ska komma till Umeå. Det är en långsiktigt viktig signal! Vi ska fortsätta på den inslagna vägen.

2 kommentarer

Valkonferens i Stockholm med Moderaterna idag

Av , , 1 kommentar 11

Anders Ågrens foto.

På plats i Stockholm för Valkonferens med Moderaterna, tillsammans med partiledningen, landets moderata förbundsordföranden och partiombudsmän. Den inleddes med ett pass av vår partiledare Ulf Kristersson på förmiddagen.

Genomgång av våra prioriterade politiska områden: Jobb och ekonomi, Lag och ordning, Migration och integration, Hälso- och sjukvård, Skola och utbildning. Eftermiddagen kommer att ägnas åt mer konkreta frågeställningar kring stundande valrörelsen, och hur partiet har lagt upp planering och genomförandet av densamma. Bra stämning och dessutom riktigt trevligt att träffa goda vänner från olika delar av landet!

Vår partisekreterare Gunnar Strömmer hälsade välkommen och inledde sin del med att konstatera att han och jag hade 30-års jubileum i år. Det var 30 år sedan vi genomförde vår första valrörelse ihop: år 1988 i Övik. Det har hunnit rinna lite vatten under broarna sedan dess :) Och nu är det dags igen.

På återhörande!

 

1 kommentar