Fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

I Umeå råder bostadsbrist. Vi vill skapa förutsättningar så att branschens aktörer kan möta umeåbornas önskemål, både gällande bostäder som efterfrågas och vilken typ av kommun som människor vill bo i. En angelägen utmaning är möjligheten för unga som ska flytta hemifrån, att faktiskt komma in på bostadsmarknaden.

De kommande åren måste bostadsbyggandet fördubblas från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt. Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning.

Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov. Blandat boende i olika områden är eftersträvansvärt.

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion.

Vi ska fortsätta förtäta och bygga centralt. Men trots den täta stadens fördelar är den svår att förverkliga p.g.a. otidsenliga regler. De normer och krav som nu finns gör det svårt att bygga den typen av miljöer som många efterfrågar. Därför måste hämmande regler och t.ex. strandskydd ifrågasättas. Moderaterna i Umeå vill ta bort lokala ”kvadratmeterregler” som styr storleken på friyta mm och ersätta dem med kvalitetskrav. En stads charm handlar om en mångfald i byggnationen. Höga och låga hus ska kunna samsas och skapa variation. Både ålder och stilar ska tillåtas att variera.

Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska fortsätta att växa. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för utveckling. AB Bostaden ska i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö, m.fl. Fler områden måste öppnas upp för bostadsbyggande.

Bli först att kommentera

Vilket självmål av Holmlund (S) och Lindberg (S). Men tack. Det stärker oss moderater såklart.

Av , , Bli först att kommentera 12

IMG_6828-500x500

Ja, vi moderater vill sänka kommunalskatten. Ni har hört det förut. Så också denna valrörelse – vi moderater vill sänka kommunalskatten i Umeå med 1 kr under de kommande fyra åren. För att det är rätt och rättvist. Umeå kommun har ungefär två kronor högre skatt än jämförbara kommuner. En genomsnittlig familj i Umeå där båda arbetar betalar ca 11.000 kr mer i skatt per år, än om man skulle bo i någon annan av de 20 största städerna i Sverige. 13 av dessa kommuner är dessutom S-styrda.

Indirekt – och sannolikt högst ofrivilligt – får vi stöd i den allmänna debatten även av såväl kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) och hans företrädare Lennart Holmlund (S). Det tackar vi för. Båda har nämligen insett att hög kommunalskatt slår hårdast mot dem med låga inkomster.

Så här skriver Lennart Holmlund i dag (15/8) på sin blogg.

”Rösta inte på Vänsterpartiet. Orsaken till detta är att de vill höja kommunalskatten och det slår hårdast mot de som har den sämsta ekonomin. 50 öre på varje hundralapp man tjänar svider mer för de som har få hundralappar i inkomst. Vi ska inte öka klyftorna i samhället tycker jag för det leder ökad kommunalskatt till. Umeå är en kommun med förhållandevis hög skatt idag, betydligt högre än i jämförbara kommuner.” Det är jag själv som strukit under delar av citatet från Holmlunds blogg.

Lindberg var inne på samma spår i budgetdebatten i juni, där han gick till hårt angrepp på (V) just för att de ville höja skatten. Lindberg konstaterade ju helt korrekt att det slår hårdast mot dem med låga inkomster. Det var inte solidariskt. Precis.

Umeå kommun har under nuvarande S-styre två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner. Det är varken rätt eller rättvist. Precis som Lindberg och Holmlund konstaterar, så slår hög kommunalskatt hårdast mot dem med låga inkomster. Det är dags för förändring.

Rösta på Moderaterna.

Vi inser vikten av lägre kommunalskatt – och med oss vid makten kommer vi också att sänka Umeås höga kommunalskatt. Det är rätt, det är rättvist, det är solidariskt.

Bli först att kommentera

Värna äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det ska vara tryggt att leva, bo och åldras i vår kommun. Vår politik ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa och förmåga att växa av egen kraft. Det innebär inte att det saknas behov av stöd. Alla har inte samma förutsättningar. Umeå står inför ett antal utmaningar de närmaste åren, antalet äldre ökar samtidigt som förväntningar och önskemål om hur man vill leva som senior förändras. Vi måste garantera en mångfald av boendeformer även för äldre.

Vi vill se variation av äldreboenden med olika former av service och med olika typer av upplåtelseform. Sammanhängande äldrevårdskedjor behövs för äldre med successivt ökande behov. Umeå behöver en utökad byggnadstakt för boende riktade till äldre. Det gäller såväl särskilda boenden, senior/trygghetsboenden som korttidsboenden. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. Och för dem som bor kvar hemma, så ska det vara tydligt med vem/vilka som ska komma från hemtjänsten och när på dagen. Mat som är god och näringsriktig ska alltid serveras, och aktiviteter för äldre ska erbjudas så att ofrivillig ensamhet undviks.

SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2017 gällande vård och omsorg för äldre – visar att Umeå ligger på plats 274 av 290 kommuner när det kommer till antalet fallskador för personer 80 år och äldre. I samma jämförelse ligger Umeå kommun på plats 175 av 259 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 149 av 238 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 86 av 254 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger inte!

Bli först att kommentera

8 av 10 ansträngde sig mer med tidigare betyg!

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi moderater anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och det sänder viktiga signaler om elevers stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Därför vill vi att Umeå kommun, genom en eller flera grundskolor, ska delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 som är en möjlighet redan idag.

Bäst av allt vore att på nationell nivå införa betyg redan från årskurs 3, som Moderaterna vill.

Skolverket har tidigare utvärderat hur det gick med införandet av tidigare betyg från årskurs 6. Slutsatsen är bl.a. att hela 80 % av eleverna som nu har fått tidigare betyg uppger att deras motivation är högre pga detta! 8 av 10 elever anstränger sig alltså hårdare i sitt skolarbete. Det är ju fantastiskt bra. Det ger ju alla dessa elever bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Och det är ju precis så som betyg fungerar. Det ökat motivationen.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Att inte ge våra elever möjlighet till betyg tidigare är ett svek mot dem alla. Återupprätta kunskapsskolan!

Bli först att kommentera

27 dagar kvar till valdagen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Anders Ågrens foto.

Det var välbesökt i samband med att partierna öppnade valstugorna på Rådhustorget idag, och samtidigt visade upp valaffischerna för lokalmedia. Både tidningar och TV var på plats. Stugorna är lite annorlunda placerade än under tidigare valrörelser, men förhoppningsvis ska det fungera bra för alla. Valstugorna fyller en viktig funktion. Diskussioner och debatter kan och ska föras såväl på gator och torg som på sociala medier.

Det blir en intensiv valspurt. Som konstateras i rubriken så är det 27 dagar kvar till valdagen – men redan om NIO DAGAR (!) inleds förtidsröstningen.

På återhörande!

Bli först att kommentera

M-valstugan öppnar idag kl 12.30

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag, måndag, är det officiell invigning av partiernas valstugor kl. 12.30. Ännu ett inslag i den lokala valrörelsen som höjer tempot på debatten och diskussioner inför den 9 september. Välkommen dit under de kommande veckorna. Där kommer du kunna träffa moderata kandidater, ta del av lokala valmanifest, få allmän politisk information, hämta moderata valsedlar och mycket annat.

Varmt välkommen!

Bli först att kommentera

Bygg nästa etapp på Umeå Airport!

Av , , Bli först att kommentera 7

För några år sedan så genomfördes en välbehövlig utbyggnad av Umeå Airport. Umeå kommun och regionen var medfinansiärer. Men alla var också medvetna om att det bara var en första etapp. Färdiga planer finns för etapp 2, med bl.a. påbyggnad med ytterligare en våning samt nosbryggor från våningen ut till flygplanen. För oss moderater är detta en mycket strategisk fråga, och jag har skrivit många gånger om det tidigare.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och andra städer längre bort A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet. Flyget är överlägset. Men det står inte i motsats till att vi även satsar på kollektivtrafik, såväl bussåkande som järnväg.

Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad. Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på.

Det finns som sagt konkreta planer på nästa utbyggnadsfas för Umeå Airport. Den andra etappen som bl.a. vi moderater är varma förespråkare för. Det är i grunden ett statligt ansvar, men regionen och kommunen har tidigare varit med och tagit ansvar för förverkligandet via medfinansiering. Det är väl inte helt omöjligt att det kan bli en liknande lösning även denna gång om vi ska komma fram med projektet.

Hur som helst en mycket viktig del i att utveckla vår flygplats!

Bli först att kommentera

Sänk den höga kommunalskatten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.

Bli först att kommentera

Moderaterna har bäst sakpolitik, enligt svenska folket

Av , , 2 kommentarer 9

Ovanstående bild på löpsedel kommer från i början av juli, och en liknande nyhet i Aftonbladet.

Men Moderaternas styrka håller i sig.

I en undersökning av Expressen/Demoskop som publicerades igår, så anser svenska folket att Moderaterna har bäst sakpolitik av partierna. Av tolv sakpolitiska områden, så har M bäst politik på flest. Socialdemokraterna kommer på andra plats. M anses ha bäst politik gällande försvaret, företagande, lag och ordning, jobb och svensk ekonomi.

Detta ger en god grund att stå på. Moderaterna har den populäraste partiledaren i återkommande undersökningar, och har dessutom bäst sakpolitik. Likande resultat för sakpolitiken har tidigare visats i undersökningar av Aftonbladet/Inizio.

Valdagen närmar sig. Rösta på oss moderater den 9 september!

2 kommentarer

Både stad och landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 8

Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Den täta stadens attraktivitet har flera förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger och andra verksamheter. Dels blir staden tryggare eftersom fler människor rör sig i miljöerna.

Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden.

Var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna i vår kommun. Befolkningsökningen på landsbygden håller jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Andelen barnfamiljer och sysselsättningen på landsbygden är högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten.

Moderaterna ser till HELA kommunen. Hela Umeå kommun ska utvecklas positivt och dra nytta av tillväxten.

Bli först att kommentera