Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Stefan Löfven har rätt när han säger att vi varit naiva.

Av , , 7 kommentarer 0

Stefan Löfven har fått utstå mycket kritik för att han yttrade att vi varit naiva i Sverige. Dessutom har många tolkat uttrycket på sitt helt egna sätt och därför enligt mitt förmenande dragit helt fel slutsatser av det han sa.

Vi har inte varit naiva därför att vi i Sverige tillåtit stor invandring – Däremot har vi varit naiva i det avseendet att vi trott att integrationen ska sköta sig själv utan att en handfast integrationspolitik som styr integrationen finns på plats.

Det är det jag väljer att tro att Stefan innerst inne avsåg med sitt uttalande om att vi varit naiva – Detta sagt utan att varesig ha frågat Stefan om avsikten eller vara direkt inblandat i den diskussion som ledde till uttalandet.

Sverige har under allt för lång tid varit naivt och underlåtit att förstå vikten av god och väl fungerande integrationspolitik – Något som gäller ett antal historiska regeringar både Socialdemokratiska och borgerliga och det är detta vi måste ändra på för att råda bot på naiviteten.

Integration handlar om att bli inkluderad – Om att förstå vilka krav som ställs på mig som individ och i att se glädjen i de utmaningar som finns på vägen fram till att bli integrerad – Och sist men inte minst i den själsliga belöning som infinner sig när man lyckas med att integrera sig.

Det är därför Sverige som land måste införa en integrationspolitik som tar fasta på just inkludering – En integrationspolitik som klart och tydligt förklarar kraven och konsekvenserna av att inte möta dessa – En integrationspolitik som framkallar kämpaglöd hos individen att lyckas med integrationen – En integrationspolitik som när den som integrerats går i mål med sitt integrationsarbete ger en belöning.

Ska Sverige lyckas måste integrationspolitiken förändras både för de som redan finns i vårt land likväl som de som nu kommer till vårt land.

Att helt negligera att segregation pågått under lång tid och att arbetslösheten är större bland invandrade grupper än bland svenskfödda är naivt.

På samma sätt är det naivt att tro att det är rasistisk att ställa krav på de som invandrar/invandrat till Sverige – eller i att klargöra vad vi förväntar oss att de ska gör för att bäst anpassa sig till ett liv i Sverige.

Det är därför jag väljer att tolka det som Stefan sa när han pratade om att vi varit naiva som jag gör – Nämligen som avsaknad av det som behövts länge i Sverige – En fungerande integrations- och migrationspolitik.

För er som glömt vad jag tidigare föreslagit för att skapa framtidens KÄRLEKSFULLA och SOLIDARISKA Socialdemokratisk migrationspolitik – En politik som tar fasta på principen om MÄNNISKORS LIKA VÄRDE ser förslagen ut så här –  skrivna utan inbördes ordning:  

 • Att vi har en snabb och effektiv handläggning av asylärenden med svar inom maximalt 60 dagar.
 • Att en omedelbar evaluering av de kommandes utbildning och arbetslivserfarenhet sker så att de kan sättas i för dem rätt utbildningsinsats vilken ALLTID ska sträva mot jobb och egen försörjning.
 • Att en omedelbar psykologisk evaluering sker av den som kommer för att identifiera eventuella trauman och behandla dessa.
 • Att offentlig sektor i egen regi bör driva alla flykting och asylmottagningar/boenden utan inblandning av privata entreprenörer i största möjliga utsträckning.
 • Att de som söker asyl utplaceras i ALLA Sveriges kommuner i samma procentuella andel som de utgör av Sveriges totala befolkning. Detta ska ske utan möjlighet att lägga in kommunalt veto och utan att den som erhållit kommunplacering ges rätten att flytta före den dag egen försörjning kan påvisas.
 • Att information om de villkor som gäller för att få ansöka om asyl i Sverige ges direkt vid ankomsten, och att den som kommer måste acceptera dessa villkor för att få sina asylskäl prövade i Sverige.
 • Att krav ställas på den som kommer som flykting att acceptera den utbildningsplan och de övriga integrationsåtgärder som anvisas, samt kravet på att de senast inom 36 månader ska ha lärt sig svenska språket upp till en nivå som medför att de blir anställningsbara och kan klara sig själva i det svenska samhället.
 • Att uppfyllelsen av ovanstående krav verifieras genom en examination – muntlig och skriftlig, och att man vid ett misslyckande har ytterligare 6 månader på sig att klara examen och uppfylla kravet. Detta om inte specifika skäl för undantag från denna regel kan uppvisas.
 • Att information ges om att ett misslyckas med att uppfylla kravet på att lära sig svenska språket innebär att asylärendet omprövas, och att en bedömning görs för att se om de kan skickas tillbaka till sitt hemland utan risk för liv och lem.
 • Att ett avslag på asylansökningen som vunnit laga kraft innebär att man skickas tillbaka till sitt hemland.
 • Att alla flyktingar/asylsökande under 20-års ålder sätts i skola från dag 1 i Sverige.
 • Att flyktingar/asylsökande över 20-års ålder tillställs möjlighet till arbete och arbetsträning ute i det reguljära arbetslivet parallellt med studier i svenska språket redan från dag 1 i Sverige, och att de kostnader som uppstår för detta täcks av staten.
 • Att arbetsgivarna hos vilka de asylsökande praktiserar efter fullgjord utbildning ska erbjudas att anställa den asylsökande med ett lönebidrag som stegvis trappas ner på samma sätt som de lönebidrag som redan finns på dagens arbetsmarknad.
 • Slutligen att möjligheten till anhöriginvandring är blockerad fram tills dess egen försörjning kan påvisas.

Stefans uttryck om att vi varit naiva bör därför ses just i ljuset av avsaknaden av ovanstående och inget annat – I vart fall om jag får råda.

Dessutom är det hög tid att vi reder ut vad RASISM är – Racism som jag ser det handlar inte om att avstå från att ställa krav och mana till att utmana sig själv utan snarare om att behandla människor olika utifrån ett etniskt perspektiv och dela upp befolkningen i VI och DEM.

Att ställa krav på att man ska lära sig språket och delta i övriga åtgärder som syftar till att integrera de som kommer i det svenska samhället är inte racism – Det är KÄRLEK.

Kärlek blir det därför att vi vill att de som kommer till vårt land ska ha precis samma chans som alla övriga att leva ett bra framtida liv.

Det är därför vi ska göra just det – Ställa krav på att de som kommer måste integrera sig för att få stanna och i förlängningen förenas med sina anhöriga i Sverige och här bygga sig ett liv i fred, frihet och harmoni.

Med en integrationspolitik som den jag föreslagit blir det slut med företeelser som att asylsökande vägrar kliva ur bussen när de anländer till det boende de anvisats. Det blir även slut på kraven på att särbehandlas på det ena eller andra viset. Att så sker för närvarande är just för att vi varit naiva och avstått från att ställa krav.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

7 kommentarer

Den ideologiska skillnaden är himmelsvid mellan övriga partier och SD.

Av , , 22 kommentarer 0

I dessa tider när situationen vad gäller antalet asylsökande spränger alla gränser finns det många SD anhängare som på ett eller annat sätt vill få det att framstå som om vi Socialdemokrater och övriga partier anammat SD:s politik på migrationsområdet. Alldeles speciellt så när de bryter ut enskilda företeelser såsom beslutet om en tillfällig inre gränskontroll mm.

Sedan ställer jag mig mycket frågande till hur många av de som säger sig sympatisera med SD som verkligen förstår den djupare innebörden av den politik de avser föra om de skulle få maktinflytande?

Låt mig därför en gång för alla fastslå att skillnaden mellan övriga partier och SD är stor för att inte säga himmelsvid. Det är just detta som ligger grund för att övriga partier inte förhandlar med SD överhuvudtaget.

Vad vi Socialdemokrater gjort när vi tillsammans med övriga partier ingick migrationsöverenskommelsen är att ta ansvar för Sverige och aktivt lösa ett uppkomet problem av tillfällig karaktär. Den stora migrationsvåg som nu pågår är inte permanent utan snarare ytterst tillfällig och det är i ljuset av detta överenskommelsen ska betraktas. Detta emedan SD:s politik har sin grund i att stoppa all invandring permanent och för all framtid – Dessutom vill de skicka tillbaka de som redan fått asyl.

Skillnaderna är således himmelsvida. När man granskar och analyserar politik och politiska beslut måste man alltid tillta på hur och varför besluten tillkom och på vilken ideologisk grund de vilar.

Socialdemokraterna likväl som alla övriga partier SD undantaget står upp för asylrätten och rätten att få sin asylansökan prövad enligt internationell lag – SD:s inställning är helt annorlunda då de struntar i denna lagstiftning – Detta byggt på de förslag de presenterar i ärendet.

Där övriga partier står för mångkultur och ett öppet samhälle vill SD ha monokultur och bevarande av det man kallar svensk kultur, särart och ett stängt samhälle.

Tittar man i SD:s principprogram från 2011 kan man bland annat läsa följande:

 • Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.
 • SD ska formera en demokratisk politisk rörelse med det övergripande målet att slå vakt om vår gemensamma nationella identitet.
 • Nationalismen är det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet.
 • SD:s syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis till att vi blir starka motståndare till mångkultur som politisk idé och samhällssystem.
 • Vårt alternativ till mångkulturism är en återgång en gemensamhetsskapande  assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till 1975.

Det som SD står för ska jämföras med det vi Socialdemokrater står för. Så här står det i vårt partiprogram:

 • Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratiska ideal och alla människors lika värde.
 • Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.
 • Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sina liv och sin vardag och i jämlik solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som bäst gagnar det gemensamma bästa.

Var och en som jämför det vi Socialdemokrater står för med vad SD står för kan med lätthet inse att skillnaderna är stora. SD pratar om inre solidaritet – dvs. solidaritet svenskar emellan emedan solidariteten inte ska gälla andra – Vi Socialdemokrater pratar om en solidaritet för alla oavsett bakgrund och en solidaritet som inte är begränsad till bara Sverige.

Där SD pratar om att slå vakt om vår gemensamma nationella identitet är vår Socialdemokratiska inställning att slå vakt om allas individuella identitet i solidaritetens och kärlekens namn.

Tittar man sedan på vad övriga partiers partiprogram säger i ämnet så har de alla det gemensamt att de pratar om gemenskap för alla och inte ensidigt för de som råkar vara födda som svenskar eller skandinaver.

Vad jag försöker säga är att det är just de ideologiska plattformarna och vad ett parti står för i grunden som ska bejakas när man tittar på hur och varför ett politiskt beslut är fattat – Detta istället för att ensidigt titta på beslutet i sig.

Som jag sagt tidigare är den ideologiska plattformen för politiken precis samma sak som affärsplanen för ett företag. För att som utomstående betraktare förstå varför ett företag fattar det ena eller andra affärsmässiga beslutet måste man känna till affärsplanen – Gör man inte det är risken stor att slutsatsen angående beslutet blir fel.

Samma gäller inom politiken – För att tillfullo förstå ett politiskt beslut och varför de kom till och vad de syftar leda till måste man känna till den ideologiska plattformen i detalj – Annars blir det som i fallet med företag – Slutsatsen riskerar att bli helt felaktig.

Det är därför så att alla som bemödar sig med att läsa de olika partiernas ideologiska plattformar – och utifrån dem analyserar vad de innebär i form av realpolitik kommer att finna att SD urskiljer sig såsom varande starkt främlingsfientligt och helt väsenskilt alla andra politiska partier i Sverige. 

Alla människors lika värde betyder just det meningen säger – Nämligen att alla människor har samma värde och att vi därför inte ska göra skillnad på människa och människa – Något SD gör på alla upptänkliga sätt.

Det är därför övriga partier tagit starkt avstånd från SD och vägrar att förhandla med dem även i övriga frågor.

Det är därför vi övriga kallar SD rasistiskt och främlingsfientligt – Därför att de gör skillnad på människa och människa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag”

 

22 kommentarer

Klimatet är inte förhandlingsbart!

Av , , Bli först att kommentera 0

Inför det stundande klimatmötet i Paris vill jag skicka med ett viktigt meddelande och det är att klimatet inte är förhandlingsbart!

Den globala uppvärmningen, temperaturökningarna och luftföroreningarna stannar inte upp bara för att världens politiker bestämt sig för att förhandla om dem. De slår inte halt i avvaktan på att politikerna ska komma överens – Snarare fortsätter de i samma eller ökad takt fram till den tidpunkt vi gör de förändringar som är nödvändiga.

Låt oss därför inte gräla om klimathotet är reellt eller inte utan istället koncentrera oss på beslut som förändrar hur vi människor beter oss.

Låt oss fatta beslut som innebär att användandet av fossila drivmedel minskas drastiskt, att skövlingen av regnskog effektivt stoppas och att utsläppen av miljöfarliga ämnen, växthusgaser och övriga luftföroreningar begränsas kraftigt med näst intill omedelbar verkan.

En omställning kommer att kosta pengar – Till och med stora pengar dock har varken politiker eller mänskligheten något val – Omställning till Cirkulär ekonomi och en livsstil som går i harmoni med vår planet är ett måste.

Därför vill jag se mindre av förhandling och mer av beslut och handlingskraft vid klimatmötet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Bli först att kommentera

”Jag kan bara konstatera” att Alliansen spruckit.

Av , , Bli först att kommentera 0

Att jag använder uttrycket i rubriksättningen beror på att är precis det Anna Kinberg Batra kommer att säga så småningom. Just uttrycket ”jag kan bara konstatera” har blivit hennes signum som politiker.

Hur som helst så signalerar Folkpartiet eller ska vi kalla dem Liberalerna att de är öppna för förändring och nya tag i politiken. Jag har tidigare skrivit att vi Socialdemokrater bör bredda regeringsunderlaget och byta ut MP mot FP och C – Och även om Centern ännu inte kommit med öppna trevare så tror jag att tiden för detta är inne.

Som Socialdemokrat är jag beredd att fatta Jan Björklunds utsträckta hand och sätta mig ner och förhandla. En skatteväxling behövs – Dock delar jag inte Jan Björklunds förslag rakt av. Skattepolitiken bör förändras – Dock vill jag byta ut arbetsgivaravgifter och andra lönebikostnader mot en produktionsskatt för att säkra morgondagens välfärd – Något jag är övertygad om att även FP och C kan köpa och acceptera.

En skatteväxling ska inte drabba svaga grupper – Snarare de 3% som äger mest och tjänat mest på den nyliberala/kapitalistiska politik Moderaterna drivit under 8 år.

I dessa oroliga tider mer än någonsin tidigare är det hög tid att vi inser att freden är avhängig av att flertalet av alla människor kan leva ett bra liv. Den sönderslitning och isärdragning av samhället som inneburit att de redan rika blivit ännu rikare emedan de fattiga blivit än fattigare leder bara en väg – Mot ett 3:e världskrig.

Dessutom finns det ett annat tydligt tecken på att samhället kommer att gå sönder och det är de privata företagens intåg i det som tidigare var offentlig sektor och drevs av det allmänna – dvs. av alla medborgare.

I sin iver att öka på sina redan stora förmögenheter ännu mer glömde dessa nyliberaler/kapitalister bort att när man gör de redan fattiga ännu fattigare så minskar deras köpkraft. Det är därför man så ivrigt förespråkar att offentlig sektor ska konkurrensutsättas – Detta därför att staten är en stabil kund och att ett intåg på offentlig sektor säkrar framtida vinster och kompenserar för det vinsttapp som gjorts när de fattiga blivit fattigare.

Därför Stefan – Magdalena – Anders m.fl. – Fatta Jan Björklunds hand och låt oss förhandla om saken och se till att bredda regeringsunderlaget.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Öppna snarare än stäng Europa för asylsökande!

Av , , Bli först att kommentera 0

Rubriken kan vid en första anblick se mer kontroversiell ut än den faktiskt är – Därför rekommenderar jag de som ser den att läsa hela inlägget och noga fundera igenom det jag skrivit – Nämligen att följa EU:s och FN:s regelverk – Bejaka asylrätten och öppna snarare än stänga Europa för asylsökande.

Många utbrister säkert att nu har Anders tappat allt förstånd och all rim och reson!

FEL säger jag – Det jag föreslår skulle skapa en mycket bättre och mer hållbar situation än den som råder idag.

Att följa propåerna från Frankrike och Belgien om ett skrotande av Schengen och en återgång till det som tidigare rådde är en förlust för Europa och en vinst för IS – Därför ska vi inte gå på den linjen utan jobba för en bättre lösning

Vad jag vill göra återkommer jag strax till men först några av de fakta jag använder för att rättfärdiga och motivera mitt förslag:

 • Att Transportörsansvaret dvs. det ansvar som åläggs flygbolag, färjerederier med flera om att innan de tar ombord en asylsökande säkerställa att denne verkligen är en asylsökande skrotas då innebär att människor med legala asylskäl hindras från att ansöka om asyl.
 • Att EU genom ett införande av inre gränskontroller går IS tillmötes – Detta genom att vi överger vårt öppna samhälle med fri rörlighet till förmån för ett mer slutet samhälle.
 • Att människor som saknar genuina asylskäl anländer till EU för att sedan gå under jorden och försvinna från myndigheternas radar.
 • Att asylrätten är suverän och stadfäst i internationella överenskommelser, avtal och konventioner.

Med detta sagt vill jag därför göra följande:

 • Att EU upprättar säkra zoner som står under beskydd av internationella styrkor där alla asylsökande kan söka om asyl på ort och ställe.
 • Att dessa skyddszoner ska upprättas på ett antal ställen i världen samt i närheten av de länder där krig eller krigsliknande tillstånd föreligger.
 • Att EU och övriga västländer där bygger asylhandläggningsenheter med personal från EU som kan handlägga asylärendet innan den som beviljas asyl skickas till det land där de får asyl.
 • Tillse att alla EU ambassader runt om i världen på ort och ställe kan handlägga asylärenden lokalt där de är belägna och att den asylsökande stannar kvar i närområdet fram tills dess asylärendet är avgjort.
 • Förstärka EU:s yttre gränsskydd så att detta blir så starkt det någonsin kan bli.
 • Upprätta strikta regler om att asylärenden bara handläggs utanför EU – och att asyl ska vara beviljad innan inresan till EU.
 • Klargöra att asylsökande som bryter mot detta med omedelbar verkan kommer att skickas till den skyddszon som ligger närmast hemlandet för att få sitt asylärende avgjort.
 • Avskaffa transportörsansvaret så att de som beviljats asyl kan resa med alla transportmedel – Dock bara till det land i vilket de beviljats asyl.

Precis som Professor Hans Rosling med flera så ser jag Transportörsansvaret som ett hinder snarare än som en hjälp. Det är precis som han säger bättre att de asylsökande som har egen finansiering kan välja ett säkert och billigt transportmedel för sin resa snarare än den både dyra och riskfyllda resa de idag behöver göra för att komma till Europa.

Jag har i ett antal inlägg skrivit att varken Sverige eller Europa har några som helst problem med att klara av att husera de som beviljas asyl – Den stora utmaningen ligger i att sortera bort de sannolikt mer än 50% som saknar genuina asylskäl – Något som mitt förslag skulle lösa helt och hållet i och med att denna sortering görs innan inresan i Europa.

Genom att vidta åtgärder som dessa slipper vi som lever i Europa överge vår öppna och fria livsstil och gå IS tillmötes. Dock bör vi alla ta oss en funderar på hur den fria rörligheten i Europa ska fungera i en framtid. En enkel ID kontroll vid respektive landgräns kan vara på sin plats – Inte minst för att kontrollera att människor inte ägnar sig åt olagligheter.

Men ska inre gränskontroll införas så ska den gälla alla EU länder. Att besöka ett annat EU land ska fortsättningsvis precis som idag vara helt visafritt och enbart tjäna syftet att registrera hur människor rör sig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Vi ska inte bygga fler parkeringshus i Umeå Centrum Mikael Berglund.

Av , , 6 kommentarer 0

Jag satte nästan kaffet i vrångstrupen när jag nu får höra talas om att Umeå kommun planerar att bygga ett parkeringshus i Umeå Centrum på fastigheten Ymer 1. I artikeln som publiceras i dagens VK säger byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund att Umeå behöver de parkeringshus som planerats i centrum.

Där har du fel Mikael!

Umeå centrum behöver inte fler parkeringshus – Om något behövs färre parkeringar än idag detta för att göra det svårare än idag att angöra centrum med egen bil.

Umeå aspirerar på värdskapet som Miljöhuvudstad vilket jag står bakom till 100% – Dock innebär kandidaturen att vi då måste tänka innovativt och långsiktigt och miljömässigt hållbart.

Umeå har redan mycket dålig luftkvalitet i centrumfyrkanten – Byggande av nya parkeringsmöjligheter kommer inte att göra detta bättre – Snarare sämre.

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om hur Umeå och andra svenska städer bör göra precis som Zurich i Schweiz och satsa på ett finmaskigt kollektivtrafiknät där kollektivtrafiken samt gång och cykeltrafiken prioriteras och biltrafiken DOSERAS.

Dosering av biltrafiken innebär att volymen biltrafik ska hållas konstant och på sikt minskas. I Zurich gör man detta genom att sätta ett tak på hur många parkeringsplatser som får finnas i staden – Alla parkeringar sammanräknade dvs. både kommunala, privata och sådana anlagda vid arbetsplatser samt genom att i alla lägen ge kollektiven prioritet framför biltrafiken vid trafiksignaler mm.

Läs inlägget Mikael så ser du att det går bara man vill.

Vad vi istället ska göra för att lösa parkeringsproblemen är att bygga stora parkeringsanläggningar vid Umeås in- och utfarter – Parkeringar från vilka man sedan tar sig till de centrala delarna av stan per fots, med cykel eller med en väl utbyggd kollektivtrafik.

Ska vi aspirera på titeln Miljöhuvudstad måste vi även agera i riktning mot att verkligen bli en Miljöhuvudstad.

Som Socialdemokrat inbjuder jag dig Mikael Berglund och övriga involverade i planeringsarbetet för Umeå Centrum att följa med mig till Zurich som jag känner mycket väl för att se och lära hur man bygger en hållbar stad med bra miljö och innovativa trafiklösningar. 

Välkomna!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

6 kommentarer

Det fuskas minst lika mycket med körkort och ID kort som med pass!

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen har i dagarna aviserat att man ska strama upp regelverket för hur många pass man kan få utfärdade under en tidsperiod med hänvisning till att man tappat bort sitt pass. Detta därför att man hittat exempel där samma person fått 5-8 pass utfärdade under en kortare tidsperiod.

När man ändå är igång med att förändra regelverket så bör man införa samma regler vad gäller utfärdandet av Nationella ID kort och Körkort.

Jag är rätt säker på att det finns ett stort antal människor som sitter och kör bil på ”lånade” körkort och att det finns ett betydande antal människor som jobbar, öppnar bankkonton mm. med ”lånade” Nationella ID kort och andra ID kort.

Utfärdandet av ID kort borde därför begränsas så att endast Staten genom Skattemyndigheten och Polisen kan utfärda ID kort i Sverige. På samma sätt borde det finnas en begränsning på hur många nya körkort och ID kort en person kan erhålla under det ordinarie kortets löptid.

Dessutom måste det till en nya metoder vid identifiering för att stoppa fusket – Hur och vilken/vilka metoder som ska användas låter jag vara osagt men måhända är fingeravtryck och/eller ögonscanning något som kan användas i och med att även polisen är uppkopplade till nätet i sina bilar.

Det torde vara helt klart att fusket med ”lånade” körkort och ID kort är minst lika utbrett som bruket av ”lånade” pass – Personligen tror jag att fusket med körkort och ID kort är större än fusket med passen.

Därför är mitt budskap till regeringen följande – När ni ändå ska förändra lagstiftningen på området så gör det ordentligt och inkludera även körkort och ID kort i det nya regelverket.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Den lokala kollektivtrafiken bör vara gratis för barn och skolungdomar.

Av , , 2 kommentarer 0

Vi vet alla att vår miljö behöver räddas med alla tillbuds stående medel och att fossildriven biltrafik står för en stor del av de utsläpp och försurande gaser som skapar problem. Vi vet även att många människor dör i vår värld som ett resultat av luftföroreningar och partiklar. Slutligen vet vi att det barnaåren och ungdomsåren som formar hur man sedan beter sig när man blivit vuxen.

En annan sak värt att notera är att dagens unga blivit betydligt latare och bekvämare än under den tid jag växte upp. Där min generation cyklade eller gick till skolor, träningar och andra aktiviteter använder dagens unga bilen eller bussen. De få gånger jag vintertid lämnar av mina barn vid skolan på vägen till jobbet är kön av bilar som ska lämna barn stor. Sak samma med idrottsträningar dit i stort sett alla barn skjutsas – var och en av sina föräldrar istället för att samåka eller utnyttja kollektiva färdmedel.

Det är denna trend och detta beteende jag vill bryta genom att göra kollektivt resande med lokaltrafiken i respektive kommun gratis för barn från klass 1 i skolan fram tills dess man gått ut gymnasiet. De fria resorna ska begränsas till enbart lokaltrafik, dvs. inte gälla för läns eller regionsöverskridande trafik. Dessutom ska de fria resorna gälla obegränsat antal resor per dag och under hela skolåret.

Visst ökar samhällets kostnader något i och med att lokaltrafiken tappar biljettintäkter – I vart fall i det korta perspektivet. Dock kommer alla att spara pengar på lång sikt därför att dyra investeringar för att klara luftföroreningar i en framtid kan minskas eller helt undvikas. Dessutom kommer vi förutom minskat mänskligt lidande att spara ännu större pengar i och med att sjukdomar relaterade till luftföroreningar kommer att minska.

Merkostnaderna för gratis lokaltrafik ska därför ses som en investering och inte som en kostnad. Jag föreslår även att staten ska ta en del av kostnaderna för detta och att resten ska tas av respektive kommun – Måhända med en 50/50 fördelning dem emellan.

Att redan från början lära barnen att bussen eller andra kollektiva transportslag som kör lokaltrafik är det naturliga sättet att förflytta sig kommer att prägla hur de reser den dag de själva blir vuxna. Bilen kommer för dessa att framstå som mer av ett transportmedel för långa resor än för korta resor. Jag är även övertygad om att de som är vana vid att åka kollektivt kommer att välja kollektivt resande för längre resor i högre utsträckning än idag – Detta därför att man är van att resa kollektivt snarare än enskilt och därför att vanans makt är stor.

Med en sådan reform ser jag även framför mig att föräldrar i mycket större utsträckning än idag använder lokaltrafiken för att skicka barnen till skolor och träningar – Detta därför att egen bil efter genomförd reform blir avsevärt mycket dyrare än idag i och med att resandet blir gratis med lokaltrafiken.

Det är framsynta reformer som dessa vi som politiker ska ägna oss åt. Vi måste tänka och driva politik som förändrar saker till det bättre på lång sikt och sluta med den typ av politik som gör brandkårsutryckningar när elden väl startat.

Gratis lokaltrafik för barn och unga är en investering som bara skapar vinnare och största vinnarna blir miljön och hälsan. 

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Nytt EU direktiv hotar begränsar journalismens frihet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den fria undersökande journalistiken hotas i grunden om det EU direktiv som rör avslöjande av affärshemligheter blir verklighet. Med ett sådant direktiv på plats skulle avslöjanden som Swiss leaks (skandalerna kring storbanken HSBC), Lux leaks (avslöjandena om Luxemburgs medverkan till skatteplanering) och Uppdrag Gransknings avslöjanden om missförhållandena i Telia aldrig gjorts. Med direktivet på plats hade dessa missförhållandena fortsatt varit dolda för allmänheten då ingen kunnat eller vågat offentliggjorts dem.

Trots att jag tidvis kritiserar journalistkåren med att vara populistisk och i vissa fall göra en hel kycklingfarm av en liten fjäder är den grävande och undersökande journalistiken en av det demokratiska samhällets stora stöttepelare.

Att journalister måste ha full frihet att avslöja sådant som kan klassas som en affärshemlighet om denna i sig är fel och orätt är en ordning vi ska vara rädda om och som även fortsättningsvis bör finnas kvar.

Jag har full förståelse för att avslöjanden likt de jag refererade till ovan är besvärliga och jobbiga att hantera för både företag och för politiker som predikar nyliberalism – men likväl är det nödvändigt att vi har denna ordning. Att genom EU direktiv och lagar försöka stoppa detta påvisar bara det jag länge påstått – Nämligen att GIRIGHETEN saknar gränser.

Avslöjande av riktiga affärshemligheter såsom hur ett visst dataprogram är kodat, eller hur receptet på t.ex Coca Cola eller andra av trademark och/eller patent skyddade produkter är uppbyggda är redan olagligt – Sak samma med stöld av kundregister eller övriga företagshemligheter för att starta konkurrerande verksamhet.

Men att därifrån hävda att avslöjande av hemliga uppgifter som påvisar fusk ska betraktas som en affärshemlighet enligt lagen är att gå flera steg för långt.

Det får aldrig bli så att företag och myndigheter förbehåller sig själva rätten att avgöra vad som ska publiceras och inte. Att som förslaget säger kriminalisera avslöjanden om missförhållanden och straffa de journalister eller medieföretag som gör avslöjandena även om de använt sig av interna handlingar som läckts av visselblåsare är fel och ska därför stoppas medan tid är.

Samhället behöver en blåslampa i form av journalister och journalister behöver utmaningar i form av att finna och avslöja missförhållanden – Det tjänar alla på – inte minst demokratin.

Se därför till att de lobbyister som ligger bakom förslagets tillkomst får sig en ordentlig näsbränna genom att förslaget skrotas helt och hållet.

Frågan du bör ställa dig är hur det föreslagna EU direktivet kunde använts av t.ex. VW-koncernen när det gäller avslöjandet om fusk med utsläpp mm. ?

Vad hade hänt om lagen varit på plats och avslöjandena kunnat påstås bygga på affärshemligheter?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Hur länge ska västvärlden blunda för det uppenbara?

Av , , 14 kommentarer 0

Västvärlden och dess ledare har under lång tid varit alltför upptagna med att fylla sina egna och företagens fickor fulla och har därför använt skygglappar och blundat för orsakerna till att rekryteringsbasen för framtida terrorister står att finna i den politik som förts hos oss under lång tid. Därför är det hög tid att lyfta debatten och fokusera på vad som måste till för att bryta denna trend.

Frågorna vi måste ställa oss är hur och varför unga människor som är födda eller uppväxta i ett sekulariserat Europa väljer att bli terrorister och döda oskyldiga människor i islams namn?

Att terroristerna genomför sina dåd i islams namn kan ses som en tillfällighet – En tillfällighet därför att det är egoistiska människor från denna gren av religionen som skickligt lyckats attrahera och ta vara på den frustration de som blir terrorister känner och utnyttja denna för sina egna ändamål.

Detta skulle lika gärna kunna ske av andra orsaker än islam – T.ex. bevarandet av den egna rasen/etniciteten eller en viss livsstil eller en viss politisk inriktning etc. etc.

Vad jag försöker säga ännu en gång är att terrorism inte har något som helst samband med religion – och att terrorism kan ha sitt ursprung i många olika företeelser som finns i vår värld.

Vad är det då västvärldens ledare blundar för?

Mitt svar är den starka segregation som under lång tid sett till att stora grupper av människor hamnar i utanförskap, utsatthet och fattigdom utan synbara möjligheter att bli någon och skapa ett bättre liv för sig själv.

Att människor segregeras och berövas tron om en ljus framtid och hoppet om att uppskattas i samhället är förödande. Att helt förlora hoppet om möjligheten att bli om inte oerhört betydelsefulla och uppskattade – I vart fall bli en som räknas.

En medborgare som kan leva sitt liv med en känsla av att deras åsikter betyder nåt och tas på allvar blir inte terrorister.

Det är i segregationens fotspår framtidens terrorister kan rekryteras –  Detta därför att frustrationen och desillusionen är stor i de grupper som växer upp och lever i de segregerade områdena runt om i Europa.

Det är således ingen tillfällighet att de som utförde dåden i Paris vuxit upp i starkt segregerade områden i Paris och Bryssel – snarare naturligt om man vill och ger sig på att analysera situationen djupare.

När människor är sysslolösa och dessutom känner sig förtryckta och bortglömda skapas ett hat mot de samhällsordningar som försatt dem i denna situation – Frustration växer fram – En frustration som om den inte tas omhand på rätt sätt kan få sitt utlopp i ilska, hat och i viljan att visa att det samhälle som försatte dem i denna situation gjort fel och därför ska straffas.

Det som inträffade i Paris är just detta – Ett hat mot det samhälle som glömt deras existens.

Varför blev segregation en verklighet i det moderna samhället?

Mitt svar på denna fråga är ännu enklare - Nyliberal politik!

Västvärldens ledare har länge – i vart fall från 1980-talets mitt och framåt blundat för detta och fortsatt med den nyliberala politik som predikar den ”fria marknadsekonomin” lov som vara det allenarådande svaret på en ljus framtid. Vad man helt glömt bort är att den ”fria marknadsekonomin” fungerar mycket dåligt och att den i motsats till vad som påstås inte klarar av att lösa samhällets problem.

Nyliberal politik har lett till att de redan rika blivit ännu rikare emedan de fattigare blivit ännu fattigare och utan möjlighet att göra resan från fattig till rik. Detta är påtagligt för stora grupper i samhället – Ännu mer påtagligt är detta i de segregerade områden där de som är fattiga är än mer fattiga och därför helt förlorat hoppet om en ljusare framtid.

Detta måste brytas!

 • Segregationen måste brytas och människor ur olika socialgrupper blandas mer än idag.
 • Utanförskap och frustration måste ersättas av gemenskap och framtidstro.
 • Inkomst- och förmögenhetsskillnader och klassklyftorna måste minska kraftigt.
 • Ett JÄMLIKT samhälle tillskapas.
 • Människor sättas i arbete.
 • Visioner målas upp som är gripbara och verklighetsförankrade.

Vad behövs för att uppnå detta?

Mitt svar är Socialdemokratisk socialistisk fördelningspolitik!

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är en god ideologisk utgångspunkt för det arbete som måste till för att bryta segregationen och skapa ett JÄMLIKARE samhälle.

Vi Socialdemokrater bör därför genomföra ett antal banbrytande och viktiga reformer för att lyckas med detta:

 • Införande av produktionsskatt istället för arbetsgivaravgifter och lönebikostnader för att klara av framtidens välfärd.
 • Kraftig utbyggnad av offentlig sektor och ett återställande av den framgångsrika blandekonomi som präglade Sverige under lång tid och byggde välfärdssamhället så som vi känner det.
 • En ny Bostadsförsörjningslag som ser till att bostadsbristen byggs bort.
 • En effektiv integration av invandrare och asylsökande så att dessa hamnar i i arbete och blir en naturlig del av det svenska samhället.
 • Ett förstatligande av skolan och effektiva utbildningsvägar för att konvertera arbetslösa med ”fel” kompetens till den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.
 • En omställning till cirkulärt ekonomiskt tänkande för att värna miljön utan att äventyra sättet på vilket affärer och företag fungerar rent ekonomiskt.
 • Mer av politiska åtgärder som flyttar demokratin närmare folket så att de känner större delaktighet.
 • Reformer som stärker fackets – dvs. ”flertalets” inflytande över arbetslivet.

Vad jag pratar om är en återgång till den sorts traditionella Socialdemokratiska politik som byggde Sverige – En politik vi dessutom ska stå upp för och försöka exportera till resten av EU länderna.

Segregationen är den enskilt största orsaken till terrorism – Därför ska segregationen brytas – Något som bara kan ske genom aktiv fördelningspolitik och genom att politiskt tillse att alla samhällsmedborgare lever ett bra liv.

Låt oss därför förpassa den nyliberala politiken och dess idéer dit de hör hemma – Nämligen till historiens skräphög och införa en politik som sätter ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE högst på agendan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

14 kommentarer