Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Avslöjandena inom PPM-systemet påvisar att avregleringar är skadliga för samhället.

Låt mig börja med att säga att det en gång för alla är så att vissa saker ska skötas av staten och offentlig sektor utan inblandning av privata intressen – För mig är det rätt att tryggandet av våra pensioner är en av de saker som ska skötas av det allmänna då tryggandet av våra framtida pensioner ligger i allas gemensamma intresse.

För inte allt för länge sedan hade vi en ordning i Sverige med en väl fungerande blandekonomi framtagen och upparbetad av oss Socialdemokrater för att säkerställa att välfärden omfattade alla och för att säkerställa ett någorlunda jämlikt samhälle.

Med den politiken åsidosatt duggar skandalerna tätt i det som tidigare var offentlig sektor vilket missförhållandena i PPM-systemet är bevis för.

Så länge blandekonomin fungerade på det sätt som innebar att det offentliga skötte offentlig sektor utan privat inblandning medan privat sektor skötte sitt så fungerade det mesta klanderfritt för medborgarnas bästa – När marknadsekonomi och därmed risk för girighet tillåts råda blir det katastrof.

Det är min sammanfattning och förklaring till mycket som gått fel under de sista åren och anledningen till varför vi nu får se skandal efter skandal rullas upp bland vissa aktörer inom PPM-systemet.

Allra som är den pensionsförvaltare som är aktuell för tillfället kommer inte att vara ensamma när vi vänder på stenarna i PPM-systemet och tittar på agerandet hos förvaltarna som förvaltar de fonder som ingår i systemet.

Jag säger inte att alla förvaltare betett sig som Allra – Långt därifrån men när granskningen genomförs kommer vi att hitta många liknande exempel bland de ingående förvaltarna i systemet och största lärdomen av det är att pensionsförvaltning vad gäller grundpensionerna inte ska skötas av privata aktörer.

Våra pensioner borde vara helig mark för alla och därför måste dessa förvaltas av en förvaltare som kan sköta sin förvaltning fri från varje misstanke om åtgärder som enbart sker i syfte att berika ägarna till förvaltningsbolaget – Som jag ser saken finns bara en sådan – Staten genom AP-fonderna.

PPM-systemet och avarterna där är det som är aktuellt just nu men synar vi alla de avregleringar som genomförts i nyliberalismens anda och gör det jobbet ordentligt kommer vi att finna att saker fungerar sämre efter avregleringen än de gjorde innan.

Avregleringen av gamla SJ och järnvägsmonopolet är ett exempel och avregleringen av Bilprovningsmonopolet ett annan exempel på att vissa saker bäst sköts av staten utan privat inblandning – Detta för att inte tala om sjukvården och skolan där resultaten av avregleringar och införande av valfrihet (LOV) skapat gigantiska kostnadsökningar och försämringar för samhället i form av mindre sjukvård och sänkta resultat i skolan.

Därför vill jag att vi stoppar upp och tänker om i fråga om avregleringar och vem dessa är bra för? Vem tjänar på en avreglering sett ut alla synvinklar ? Är vinnaren privata entreprenörer eller är vinnaren staten och medborgarna?

Den frågan har jag ställt mig själv många gånger när jag betraktar dagens samhälle och jämför det med gårdagens samhälle med fungerande blandekonomi. Svaret jag funnit är att det förvisso kan finnas vissa specifika verksamheter som lämpar sig för avreglering men att det totalt sett är bäst för helheten att vi återgår till den ordning som rådde när blandekonomin fungerade som allra bäst.

Med det sagt vill jag därför se återregleringar på flera områden – Bland annat inom sjukvårdens område och ett slopande av LOV och en återgång till offentligt drivna sjukvårdsinrättningar.

Vad gäller PPM-systemet så ska förvaltningen av pensionspengarna återgå till staten i form av AP-fonderna – Möjligen med tillägget att AP-fonderna sedan kan placera delar av placeringstillgångarna i några få väl utvalda existerande fonder hos ett fåtal väl utvalda och kvalitetssäkrade förvaltare verksamma i Sverige och globalt.

Ska vi få ordning på samhällsbygget finns således bara ett sätt – En återgång till ordningen där det offentliga sköter sitt utan privat inblandning medan det privata sköter sitt i en väl fungerande blandekonomi.

Länge leve Sverige – Länge leve den svenska blandekonomin!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

16 kommentarer

 1. Leif Andersson

  I stort håller jag med men du är samtidigt inkonsekvent. Detta eftersom du inte kritiserar att det finns statliga företag inom verksamheter som bara ska bedrivas inom den privata sfären. Det bästa exemplet på detta är SBAB som är helt förkastligt eftersom statens roll handlar om att reglera bankernas verksamhet och inte samtidigt själv vara en aktör.

  Enligt min mening är det hela väldigt enkelt.

  - Skattefinansierade välfärdstjänster och annan skattefinansierad samhällsservice, viktig infrastruktur och utvinnande av nationella råvarutillgångar hanteras inom offentlig regi.

  - Allting annat hanteras i privat regi.

  När det gäller PPM-systemet handlar det om att Pensionsmyndigheten har brustit i sin kontroll. Personligen tycker jag att PPM är bra eftersom det gör att ekonomiskt ointresserade tvingas ta ett större ansvar för sin pension. Samtidigt har jag inget emot att utbudet minskas till mer renodlade alternativ som förvaltas av AP-fonderna som dessutom gör ett bra jobb med AP7 såfa.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har kritiserat detta i tidigare inlägg och skriver även i detta inlägg att jag tycker att det är på sin plats att vi har en ordning där offentlig sektor håller sig på sin planhalva medan privat sektor håller sig på sin.

   • Lars Flemström

    Det är Anders Forss som bestämmer vad som är den offentliga planhalvan och vad som är den privata planhalvan. Jag känner inte till att någon annan har gjort en så exakt uppdelning.

    Har inte det offentliga rätt att reglera den privata sektorn? Det är ju innebörden av att den offentliga sektorn ska hålla sig på sin planhalva.

    PPM-skandalen är dessutom inget exempel på avregleringar, utan tvärtom en följd av en (misslyckad) reglering.

    Innan Forss debuterade som S-bloggare, bedrev jag en omfattande kritik mot de borgerliga avregleringarna, men då hade Forss tydligen inget som helst intresse för socialdemokratisk politik, eftersom han inte har läst de inläggen från mig och uppenbarligen ingenting annat heller på portalen S-bloggar.

    Prat om olika ”planhalvor” för offentlig respektive privat sektor kan kanske fungera som ett försvar mot anklagelser om att man egentligen vill avskaffa det privata näringslivet, när man flirtar hej vilt med vänstersekterismen?

    I ditt senaste svar till mig skrev du att biljettintäkterna inte ska styra hur vi bygger ut busstrafiken. Detta med anledning av dina förslag att kraftigt minska biljettintäkterna. Hur har du då tänkt behålla en busstrafik av nuvarande omfattning. Ska upphandlande myndighet sätta press på entreprenörerna att sänka förarlönerna?

    Eller ska hela branschen privatiseras totalt, som det var en gång i tiden? Du vill ju ha tillbaka gamla tiders nu helt förlegade uppdelning mellan offentligt och privat.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Lagstiftaren har självfallet både rätten och möjligheten att reglera och kontrollera den privata sektorn likväl som den offentliga sektorn och den rätten ska lagstiftaren aldrig någonsin avhända sig.

     I övrigt så är det helt rätt att jag bara kommenterar det som skrivits och debatterat i närtid och då specifikt sedan jag började blogga och fullt ut intressera mig för och engagera mig i politiken – Den ordningen tänker jag inte ändra på bara för att klargöra min position.

     Politik är för mig ingen tävling om vem som sagt och/eller gjort vad i debatt utan en fråga om att driva på för förändring som bygger ett bättre samhälle och det är i den andan jag jobbar Lars då framtiden är det enda vi kan förändra,

   • Leif Andersson

    Så du håller alltså med om att SBAB ska säljas och då företrädesvis till en internationell större aktör utan nuvarande bankverksamhet i Sverige för ökad konkurrens?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Huruvida SBAB ska säljas eller inte ska jag låta vara osagt då det inte är helt fel med en ett statligt ägt låneinstitut som kan se till att de privata aktörerna och deras villkor hålls inom rim och reson.

     • Leif Andersson

      Det är väl helt uppenbart att staten inte kan driva bankverksamhet samtidigt som man ska reglera bankernas verksamhet. Att det har tillåtits ett bankoligopol i Sverige rättfärdigar inte ett statligt företag inom en uppenbart privat sådan utan handlar om att Konkurrensverket måste göra sitt jobb. Tillåter man statligt ägda banker får man tillåta privata aktörer vad gäller välfärdstjänster annars är man inte konsekvent i sitt resonemang.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Staten ska alltid äga rätten att gå in i branscher där konkurrensen inte fungerar för att sätta riktningen om detta gynnar folkflertalet. Även om staten kan göra detta ska staten vara försiktig och på just bolånemarknaden tror jag att statlig inblandning kan vara bra.

 2. Erik

  Jag rekommenderar alla att ta sig en tid av tjugo minuter och lyssna på gårdagens (lördag den 18 mars) program ”Ekonomiekot lördag” i radions P1. Lyssna och lär! Självfallet ska systemet finnas kvar där vi själva får placera motsvarande 2,5 procent av de årliga allmänna pensionen. Systemet kanske borde utvecklas så att den som är extremt intresserad kan få ta större risker och därmed chansen till högre pension. Sedan är det ju beklämmande med Allra och inte minst potentaterna Thomas Bodström och Ebba Lindsö som satt i styrelsen utan att ta reda på fakta. Dock fick de ju bra betalt; 250 000 kr respektive 900 000 kr i årligt styrelsearvode. Till pjäsen hör är att Bodström är Socialdemokrat och advokat och före detta justitieminister.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   För egen del så är min åsikt att vi inte ska spekulera med våra pensionspengar – Sett till helheten och vad som gynnar flest så ska PPM och dess fonder förvaltas av AP fonderna på det sätt jag beskrivit i inlägget.

 3. Jonny Disenfeldt


  Anders skriver ”Ska vi få ordning på samhällsbygget finns således bara ett sätt – En återgång till ordningen där det offentliga sköter sitt utan privat inblandning ”

  Du Anders Forss vill alltså förbjuda privata utförare inom t.ex förskoleverksamheten, grundskola och gymnasie, du vill förbjuda privata utförare som t.ex vårdcentraler, tandläkare etc etc

  Socialisten Anders Forss har talat. Ni som arbetar bland privata utförare bör nog tänka er för innan ni röstar på ett sådant parti, samma med alla er som är nöjda med er privata utförare av era brans förskola,grundskola och gymnasieskola. Är ni nöjd med er privata tandläkare som arbetar och får ersättning via landstinget bör också tänka till. Rösta inte på S.
  .

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Införandet av LOV var fel och privata företag har inget att göra inom offentlig sektor utan ska hålla sig i sin egen sektor.

   Sedan är det självklart så att de som jobbar i verksamheter som i dag är privata kommer att följa med när dessa verksamheter återbördas dit de hör hemma – Dvs. hos det offentliga och i offentlig drift.

   • Lars Flemström

    Forss är väldigt tävlingsinriktad, och mån om att själv vara först och störst. Och låtsas veta allting. När jag skrev att jag hade kritiserat alliansregeringens avregleringar i flera kommentarer på portalen S-bloggar, innan han debuterade som S-bloggare, så var det för att han förhoppningsvis hade varit mer nyanserad i sin kritik, om han hade läst dessa kommentarer. Vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet och förbjuda valfrihet. Det förlorar vi bara röster på utan att samhället blir bättre.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om det är något jag inte är så är det tävlingsinriktad när det gäller politik. Det sagt så är det säkert så att jag kan upplevas som väldigt envis och målinriktad därför att jag står upp för det jag tror på.

     Det som hänt tidigare har hänt tidigare och detsamma gäller kommentarer på andra S-bloggares bloggar innan jag påbörjade min politiska resa.

     • Lars Flemström

      Den som är nyfrälst kan inte sin Bibel eller sin Koranen …Den som har varit troende länge och har följt den teologiska diskussionen under en längre tid är bättre vaccinerad mot fundamentalistiska överdrifter och förvrängningar. När du vill göra politiker (och det är ju något som du själv försöker bli) till förmyndare över oss äldre och förbjuda oss att själva välja vårdgivare, kontrade jag med att du borde kritisera LOV, som är en speciell lag, och inte valfriheten i sig.

      Du slår vilt omkring dig, precis som andra nyfrälsta fundamentalister. Om du hade haft en gnutta intresse för socialdemokratin, innan du började hårdlansera sig själv som världens bästa sosse-politiker, hade du kanske följt debatten och bl.a. läst mina kommentarer före din egen storstilade debut. Kritisera alliansens avregleringar och privatiseringar ska vi göra, i de åtskilliga fall då det kunde ha gjorts bättre.

      Du slår mot äldre, som valt en privat utförare för att få behålla samma personal som när kommunen var utförare. Men det här känner du inte till, eftersom du inte vet vad du pratar om, när du vill bestämma över andras liv. Kommunen styrs av politiker, som prioriterar integration och genderpolitik mm. framför de äldres välfärd, och tvingas säga upp personal p.g.a. arbetsbrist, när allt fler väljer privata alternativ.

      Den uppsagda men erfarna och omtyckta personalen får nya jobb hos de privata, utförararna, som är bättre än de flesta politiker på att lyssna på vårdtagarnas önskemål. Detta har jag skrivit om förut på denna blogg, men du har lärt dig ingenting. Ska du nu ställa till så att S förlorar även den sista kvarvarande stora S-väljargruppen: pensionärerna?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag slår inte vilt omkring mig Lars – Det finns en röd tråd i mina förslag i de fall jag framföra sådana och det är att vara trogen mot våra Socialdemokratiska ideal.

Lämna ett svar till andersforss Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>