Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Beslutet om barnmorskornas kortade semester måste ändras med omedelbar verkan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Som Socialdemokrat kan jag aldrig ställa mig bakom att Västerbottens Läns landsting bryter mot gällande lagstiftningen och kortar ner barnmorskornas sommarsemester till bara 3 veckor.

Som varande Socialdemokrater är det alternativet inte ens möjligt att tillgripa då vi i alla lägen MÅSTE stå upp för arbetstagarna och deras situation om vi vill fortsätta att kalla oss för ett arbetarparti som har alla människors lika värde som rättesnöre för vår politik.

Alla människors lika värde ska gälla även barnmorskor som således precis som alla andra ska ha rätt till minst 4 veckors sammanhängande sommarsemester.

Det är säkert så att landstingets jurister och tjänstemän hittat kryphål och undantag i lagstiftningen som gör de planerade åtgärderna möjliga utan att bryta mot lagen – T.ex. stabslägen och andra åtgärder som gör att andra regler än de lagstiftade träder in.

Även om det skulle vara så att landstingsledningen har rätt i att detta är möjligt måste vi som socialdemokratiskt arbetarparti sätta ner foten och ingripa genom att klargöra att rätten till 4 veckors sammanhängande sommarsemester är heligt och oantastbart. 

Att som arbetsgivare gå in och runda semesterlagen är fel och orättvis då barnmorskor precis som alla andra behöver sin sommarsemester för att kunna ladda batterierna för att klara av ett i övrigt mycket stressigt arbetsklimat.

Därför hoppas jag att mina partikamrater i Landstingsledningen med Peter Olofsson i spetsen går in och stoppar de aviserade åtgärderna om indragen semester omedelbart – Detta samtidigt som de förklarar för tjänstemän och chefer att denna typ av åtgärd inte är tillämplig i ett Socialdemokratiskt styrt landsting.

Som jag skrev ovan är det viktigt att vi som varande Socialdemokrater står upp rakryggat för de rättigheter och förmåner våra förfäder kämpade länge för att uppnå.

Dessa landvinningar för arbetarkollektivet är inte till salu – Allra minst så i en politisk församling styrd av Socialdemokrater.

Som offentlig arbetsgivare ska vi dessutom föregå med gott exempel och visa den privata sektorn att ingångna arbetsrättsliga avtal gäller oavsett vilka problem vi ställs inför som arbetsgivare.

Hade en privat arbetsgivare betett sig på samma sätt som VLL nu gör är jag helt säker på att det skulle ha blivit ett riktigt ramaskri bland mina partikamrater runt om i landet – Den insikten borde rimligtvis innebära att vi ska reagera på samma sätt inför detta beslut även om det berör verksamhet vi som parti kontrollerar och styr.

Klarar inte den politiska ledningen i landstinget av att stoppa detta hoppas jag att vår regering ingriper och talar om för VLL att denna åtgärd kommer att stoppas.

Lagar och regler ska följas och alla ska vara lika inför lagen – Således ska barnmorskor ha samma rättigheter som övriga arbetstagare samtidigt som politiker ska ha samma skyldigheter att följa lagar och förordningar som övriga medborgare

För förslag och åtgärder som dessa finns bara ett utryck att stämma in i utan att använda sig av svordomar - Skäms på er VLL!

Låt mig avslutningsvis framföra att jag är besviken – Till och mycket besviken på mina partikamrater som kan låta en företeelse som denna bli verklighet utan att ingripa innan ett beslut som detta blir offentligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Sjukskrivningar med psykosociala skäl som orsak måste minskas och förebyggas.

Av , , 6 kommentarer 0

Försäkringskassan har i dagarna presenterat en rapport som visar att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken sedan 3 år tillbaka vilket är ytterst oroande.

Att det är så och att ökningen för den sortens sjukskrivningar fortsätter att öka måste åtgärdas snarast och trenden vändas.

Tittar man på vad Försäkringskassans rapport säger är det viktigaste att ta fasta på i rapporten följande:

  • Att andelen svenskar som sjukskrivs på grund av psykiatriska diagnoser har fördubblats på bara fem år.
  • Att längden på sjukskrivningar med den diagnosen är 70% länge än för andra sorters sjukskrivningar.
  • Att risken att bli sjukskriven igen är 22% högre för de som varit sjukskrivna med sådan sjukskrivningsorsak.
  • Att diagnosgruppen ”anpassningsstörningar och reaktioner på grund av svår stress” i vilket utmattningssyndrom ingår är den grupp sjukskrivna som växer allra snabbast.

Med sådana allvarliga signaler är det oerhört viktigt att vi som samhälle tillsätter alla till buds stående utredningsresurser för att utreda varför denna typ av sjukskrivningar ökar som den gör – Detta för att identifiera de utlösande faktorerna och sätta in rätt förebyggande åtgärder för att vända trenden.

Jag har i tidigare inlägg anfört mina teorier om varför det ser ut som det gör och varför denna typ av sjukskrivningar ökar.

I min värd är huvudorsaken till denna utveckling nyliberalismens heliga mantra om att alltid att sätta ”jaget före laget” – Dvs. att sätta personlig rikedom och framgång framför kollektivets framgång genom att alltid tänka på sig själv först innan man tänker på andra.

Nästa orsak som är en direkt följd av tankesättet ovan stavas Alliansens skadliga Arbetslinje som bara genom sin existens skapat mer stress på svensk arbetsmarknad.

När färre anställda ska göra mer arbete under högre stress och arbetsbelastning för att företagen ska tjäna mer pengar vilket är precis det arbetslinjen predikar säger det sig självt att utmattningssyndrom och den svåra stress som utlöser sjukskrivningar med psykiatrisk diagnoser ökar.

Lägger vi därtill till att Alliansens politik slitit isär Sverige och ökat klyftorna på ett aldrig tidigare skådat sätt i modern tid i Sverige till den högsta ökningsnivån i hela OECD  så har vi nästa pusselbit till varför sjukskrivningarna ökar.

Nästa pusselbit består i de krav samhällsmedborgarna lägger på sig själva för att anses vara lyckade och framgångsrika i samhället. Krav som innebär att man måste göra si eller så för att anses lyckad – T.ex. i form av semestrar, inköp av statusprylar, bostäder och fritidsaktiviteter mm.

Ovanpå detta har vi alla spruckna förhållanden som innebär barn i olika konstellationer och samhällets påstådda krav om att dessa barn behöver statusprylar snarare än kärlek för att deras föräldrar ska anses vara en god samhällsmedborgare.

Med alla dessa saker staplade ovanpå varandra är det inte underligt att människor dukar under och blir sönderstressade så till den milda grad att sjukskrivning är enda utvägen.

Att sjukskrivningarna blir långa och tenderar att bli allt längre ju längre tiden lider sitter ihop med ovanstående då Alliansens politik och stupstock i sjukförsäkringen skapar ännu mer stress därför att man som sjukskriven har än svårare att leva upp till samhällets krav på att anses lyckad och framgångsrik – Detta i och med att inkomsterna minskar drastiskt i samband med sjukskrivning.

Ovanstående teorier i kombination är min syn på varför sjukskrivningarna ökar och därför tycker jag att vi skyndsamt ska utreda saken ordentligt så att problemen kan lösas.

Det är hög tid att vi börjar fokusera på andra saker än pengar och personlig ekonomisk framgång.

Det är därför jag vill se en debatt som fokuserar på kollektiv framgång snarare än på personlig framgång och en debatt som fokuserar på samhällsbygget och för vem samhället ska byggas.

Kan vi lyfta bort onödiga saker ur debatten och fokusera debatten på vad som är viktigt för att bygga kollektiv framgång och ett starkt och välmående samhälle är min tro att vi lättare kan lösa problemen med sjukskrivningar – Detta därför att pressen på individen lättar.

Kan vi därutöver se till att arbetslinjen skrotas till förmån för personalförtätningar och fler anställda lättar bördan ännu mer då fler händer och fler fötter i offentlig och privat sektor innebär lägre arbetsbelastning och mindre stress och således färre sjukskrivningar.

Allt detta kan bli verklighet om vi bygger Sverige enligt den svenska samhällsmodellens principer – Det är därför vi Socialdemokrater säger att ”Den svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

Tack Lennart Holmlund – Din reaktion över min person var efterlängtad.

Av , , 8 kommentarer 3

Förvisso ska man inte slåss inbördes inom samma parti i offentlighetens ljus och det tänker jag inte heller göra när det gäller Lennart Holmlunds svar till mig i sin blogg – Däremot ska jag bemöta ett antal av de synpunkter han framför om mig som person och om mig som varande Socialdemokrat.

Sedan en liten påminnelse Lennart – Mitt efternamn stavas med två s – Rätt stavning är Anders Forss.

Till att börja med har jag alltid gett Lennart credit för allt det goda han åstadkommit under sin tid som kommunalråd och gruppledare för Socialdemokraterna där Lennart i mycket hög grad är mannen bakom mycket av det positiva som hänt i Umeå och som byggt ett bättre och starkare Umeå.

Jag har aldrig framfört några synpunkter på Lennarts kunskap om lagar och regler – Det jag däremot framfört är kritik mot beslut och åsikter som jag inte delar vilket är en helt annan sak.

Således har jag och Lennart olika syn på vad som betecknar en offentlig person där min syn är att man som politiker är oerhört offentlig och därmed måste räkna med att vara föremål för medias intresse medan en tjänsteman är att betrakta som en vanlig medborgare precis som alla andra och därför inte ska hängas ut med namn om denne begår lagbrott.

Det är helt rätt att jag på bloggplats avhandlat skolan men inte som personangrepp på individer utan som företeelse för att klargöra vem som skulle gjort vad och vem som således bär ansvaret för det som framkommit.

Att VK granskar politiken och kommunens verksamhet tycker jag är bra då det är just sådant en tidning och media i övrigt ska ägna sig åt.

Däremot ska inte tidningar och media driva en egen politisk agenda och i de fall VK gjort så har jag kritiserat och ifrågasatt dem på samma sätt som jag kritiserar andra företeelser jag tycker är fel.

Med det sagt tycker jag att det är helt rätt av VK att hänga ut politiker med namn om de begår flagranta lagbrott mot lagar de själva varit med och instiftat direkt eller indirekt.

Moralen, etiken och lagefterlevnaden hos en politiker måsta alltid vare betydligt högre än hos gemene man av den anledningen att politiker alltid ska föregå med gott exempel och leva som de lär.

Om Lennart tycker att den ordningen är fel kan jag leva med det.

Det jag vänder mig oerhört starkt emot är dock Lennarts åsikt om att jag inte skulle följa partiets riktlinjer och vårt partis ideologi – Detta därför att det är precis det jag gör även om det säkert kan upplevas som jobbigt av Lennart och andra partikamrater från tid till annan när de drabbas av kritik från mig.

Inom Socialdemokratin är det högt i tak och som Socialdemokrat har jag i demokratisk ordning rätt att framföra min egen åsikt om hur jag tycker att vi ska agera för att skapa det politiska momentum jag anser vara nödvändigt för att vinna val – Detta så länge min åsikt inte är ett brott mot partiets stadgar vilket mina åsikter aldrig varit så vitt jag vet.

Precis som Lennart så håller jag mig till majoritetens beslut om jag sitter som folkvald/medlemsvald i en beslutande församling.

I sådana sammanhang får man självklart ha en egen åsikt i den debatt som föregår det interna beslutet om hur man ska rösta i en specifik fråga och argumentera för den åsikten – Detta så länge man sedan rättar in sig i ledet och röstar som majoriteten bestämt att man ska rösta vilket jag alltid gjort i de sammanhang jag befunnit mig i den situationen.

Det är just det som är demokratins kärna Lennart – Att få ha en egen åsikt men respektera majoritetsbeslut.

Det sagt så är det även tillåtet att utanför beslutet fortsätta skapa gehör och stöd för den åsikt man framför så att man kan vinna framtida omröstningar i frågan och det är den möjligheten och rätten jag använder mig av politiskt.

Min politiska vision som Socialdemokrat handlar inte om att bli en tyst jasägare som alltid gör som jag blir tillsagd att göra utan att stå upp för min åsikt och slåss för densamma.

Min politiska mission handlar om att förändra – Förändra genom att skapa en återgång till den sorts politik jag anser att vi som parti ska driva för att skapa ökat väljarstöd och ett bättre och mer välmående Sverige.

För mig är den politiken den politik vi Socialdemokrater drev tidigare – Därtill med hjälp av ett debattformat som i allt det gör pratar ideologi och samhällsbygge snarare än sakfrågor på ett sätt väljarna kan förstå och relatera till.

Huruvida min politiska vision är korrekt och huruvida väljarna vill se mig och min person i valda politiska församlingar i en framtid bestämmer varken du eller jag Lennart – Huruvida det ska bli verklighet bestäms av väljarna i demokratiska val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

8 kommentarer

Umeås vänsterpartister baserar sin politik på egentillverkade alternativa fakta.

Av , , 18 kommentarer 4

Efter att ha suttit en hel dag på Kommunfullmäktige i Umeå så är det ganska glasklart att Vänsterpartiet i Umeå använder sig av helt egentillverkade alternativa fakta i den politiska debatten.

Inte nog med att man använder egentillverkade alternativa fakta – Därutöver kritiserar Vänsterpartiet beslut man själva varit delaktiga i och försöker få det att framstå som om man inte varit med och fattat beslutet trots att så är fallet

Modus operandi i Vänsterpartiet är att föreslå åtgärder och reformer som går rakt emot egna löften vilket sannolikt är naturligt då Vänsterpartiet i Umeå redan i förväg vet att man aldrig kommer att behöva ta ekonomiskt ansvar för sina vidlyftiga förslag.

Den sortens populism och användande av alternativa fakta visar med all önskvärd tydlighet att Vänsterpartiet i Umeå aldrig kommer att vara att lita på – I vart fall inte så länge som Ulrika Edman och Elisabeth Forsell utgör deras förtroendevalda och ingår i partiets lokala ledning.

Om vi börjar med Vasaplan och dess ombyggnad har Vänsterpartiet och Ulrika Edman mage att gå in och kritisera oss Socialdemokrater och Alliansen för att inte ha involverat bussförarna, deras fackföreningar och övriga intresseägare i beslutet – Därtill anföra att ombyggnaden bör anstå och att pengarna för ombyggnaden bör användas till annat.

Vänsterpartiet är självfallet i sin fulla rätt att ifrågasätta det beslut som fattades under den tid de själva hade ordförandeposten i Tekniska nämnden.

Svaret på varför dessa grupper inte blivit involverade bör dock Ulrika avkräva från sin egen partikamrat Lasse Jacobsson som var ordförande i nämnden och inte till övriga partier då Lasse om någon borde veta varför.

Samma beteende upprepar Elisabeth Forsell angående barngruppernas storlek inom förskolan då hon påstår att vi bryter mot tidigare fattade beslut om maximalt 15 barn per barngrupp – Detta trots att beslutsprotokollet klart och tydligt säger 15 barn per barngrupp och inget annat.

Att Vänsterpartiet sedan överklagat försäljningen av Scharinska villan i Umeå trots att vi i Umeå kommun har beslut och riktlinjer som klart och tydligt säger att vi ska sälja av alla lokaler som vi inte behöver och som inte kan inrymma kommunalverksamhet är inte förvånande.

Däremot förvånar det storligen att Vänsterpartiet vill behålla Scharinska villan för att bedriva verksamheter som Länsstyrelsen förbjuder i lokalen och som därför inte är möjliga i huset.

Vad Vänsterpartiet säger med den inställningen är att det är bättre att behålla en fastighet i kommunal ägo av nostalgiskäl med tillhörande årliga driftskostnader än att satsa de pengar detta kostar på fler lokaler för förskolan och på färre barn per barngrupp.

Dagens stora debatt stod dock att finna runt det förslag Vänsterpartiet lagt tillsammans med Moderaterna om införandet av en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid för all personal i kommunen – Ett förslag Vänsterpartiet dessutom anser att vi ska genomföra utan att utreda och utan att involvera anställda och fackföreningar.

Varför Vänsterpartiet inte vill involvera arbetstagare och fackföreningar i ett beslut om en friskvårdstimme per vecka för alla kommunens anställda har jag redan räknat ut.

Involverar man dessa redan i beslutsfasen förlorar man möjligheten att bete sig som i beslutet om Vasaplan – Dvs. man avhänder sig rätten att senare kritisera det beslut man själva drivit fram och då mot bakgrund av att det är dåligt förankrat hos de berörda och deras fackföreningar.

Tack och lov finns det politiska partier som tar ansvar och det är därför vi Socialdemokrater yrkade på en återremiss av förslaget om en friskvårdstimme.

En återremiss som ger oss möjlighet att utreda konsekvenserna och möjligheten att implementera friskvårdstimmen på ett sätt som gör att alla anställda praktiskt kan tillgodogöra sig friskvårdstimmen.

Ska en friskvårdstimme införas ska den kunna nyttjas av alla – Hårt schemalagda kvinnodominerade yrkesgrupper likväl som mansdominerade tjänstamannagrupper med flextid.

Sedan ställde jag två frågor till Vänsterpartiet i ett tidigare inlägg – Frågor jag inte fått svar på och sannolikt aldrig kommer att få svar på.

Det jag frågade var följande:

  • Vilken förklaring ger Vänsterpartiet till de föräldrar som strävar efter mindre barngrupper inom förskolan när man väljer att använda pengar motsvarande minst 365 årstjänster i förskolan till att bekosta en friskvårdstimme?
  • Vilken förklaring ger Vänsterpartiet till de partimedlemmar och V-väljare som kritiserar ombyggnaden av Rådhustorget därför att man ser det som ett slöseri med kommunala medel när förslaget om en friskvårdstimme för all personal kostar motsvarande ombyggnaden av 3-6 Rådhustorg per år?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

18 kommentarer

Franska presidentvalet kommer att bli första tecknet på högerpopulismens och nationalismens fall.

Av , , 58 kommentarer 0

Nu har första omgången av det franska presidentvalet avlöpt och utgången blev som förväntat att Marcon och Le Pen kommer att bli de som gör upp om presidentposten i en andra valomgång.

Det som blir spännande blir att se hur resultatet av den andra valomgången kommer att bli då resultatet av den blir den första reella indikationen om huruvida jag har rätt eller fel när jag påstår att högerpopulism och nationalism är ismer på stark tillbakagång i Europa.

Min tro är att Le Pen kommer att ha mycket svårt att samla mer än maximalt 30% av rösterna i en andra valomgång vilket om så sker kommer att stärka min tes.

När väl det franska presidentvalet är avklarat kommer det att rulla på med val i Europa och nästa anhalt blir det tyska valet. Att AfD – Tysklands motsvarighet till Frankrikes Nationella Fronten redan börjat slåss inbördes om budskapen inför valet är för mig starka tecken på att nationalism och högerpopulism befinner sig på fallrepet.

För mig står det helt klart att Europas befolkning genomskådat och underkänt högerpopulismens och nationalismens budskap vilket gör att partier som framstår som högerpopulistiska eller nationalistiska kommer att förlora stort i kommande val i Europa.

Utgången i det franska valet har betydelse för hur framtidens Europa ska se ut då alla propåer att göra sitt land mer nationalistiskt skapar grogrund för misstro mellan goda grannar och således grogrund för ett framtida krig baserat på att man vill skydda den egna befolkningen från influenser utifrån.

Nationalism är inte svaret på framtidens samhällsbyggen i Europa. Snarare är det så att svaret på ett framgångsrikt samhällsbygge stavas god integration, stor öppenhet och bejakande av alla människors lika värde i alla lägen.

Europa behöver således mer av integration och mindre av nationalism och hur det blir med den saken på kort sikt får vi som sagt svar på efter den 7 maj.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

58 kommentarer

Lennart Holmlund måste lära sig att som politiker är man en offentlig person.

Av , , 2 kommentarer 10

Allt som oftast brukar Lennart Holmlund ondgöra sig över VK och det som VK skriver om. I bland kan jag tycka att han har rätt i sin kritik men för det mesta tycker jag att Lennart har fel och att VK gör rätt som skriver om saken.

Det Lennart måste inse och lära sig är att en journalists främsta uppgift är att bevaka politiken, offentliga personer och saker som är av nyhetsvärde och allmänintresse för gemene man. Felaktigt beteende eller lagbrott av en politiker faller under detta allmänintresse.

Att skriva om Ingemar Nyman och att han åkt fast för rattfylleri är helt rätt då Ingemar i allra högsta grad är en offentlig person som därmed måste räkna med att bli både övervakad och omskriven i olika sammanhang – Detta därför att en politiker förväntas ha högre moral och en oklanderlig efterlevnad av lagar och regler jämfört med en vanlig samhällsmedborgare.

Det är en oerhörd skillnad på en politiker och en kommunal tjänsteman Lennart – Detta därför att en politiker alltid är en offentlig person medan en tjänsteman är en anställd privatperson som alla andra.

När man bestämmer sig för att bli politiker gör man även valet att bli en offentlig person som står under ständig bevakning från media. Jobbar man som tjänsteman är man en arbetstagare och privatperson utan allmänintresse vars namn och integritet ska skyddas.

I och med att man valt att bli politiker och därmed offentlig har man även avsagt sig rätten till ett privatliv skyddat från medial uppmärksamhet - Det är därför politiker alltid måste leva som de lär och vara extra noga med att föregå med gott exempel och leva som de beslutar att andra ska leva.

Som beslutsfattare och lagstiftare ligger det ett extra stort krav på en politiker att följa lagar och regler då lagen måste vara lika för alla – Även för politiker.

Därför tycker jag att VK gjorde helt rätt som ”hängde” ut Ingemar med namn då politikers agerande är av stort allmänintresse.

Däremot håller jag helt med Lennart om att det var fel av VK att hänga ut stadsdirektören men namn då denne bör omfattas av samma sekretessregler vad gäller namnet som övriga medborgare – Detta trots att stadsdirektören befinner sig i gränslandet mellan vad som är en offentlig person och inte.

Jag håller även med Lennart om att politiker borde få samma hjälp enligt arbetsrättsliga regelverk om de har alkoholproblem som vanliga anställda – Dock med förbehållet att de självfallet bör avsäga sig de politiska uppdragen därför att det ställs betydligt högre krav på en politiker än på en vanlig anställd.

Slutligen vill jag ånyo skicka en uppmaning till Lennart Holmlund – Vi ska inte skjuta budbäraren (i detta fall VK) utan istället koncentrera oss på att göra rätt och inse att vi får utstå kritik och mediabevakning som varande offentliga personer om vi väljer att verka som politiker.

Att VK och andra tidningar och dess journalister sedan kan ha en egen politisk agenda är något vi får leva med så länge som det inte handlar om Sveriges Radio och SVT som i allt de gör ska hålla sig neutrala och opartiska.

Lennart – Att VK som borgerlig tidning har borgerliga värderingar och borgerlig syn på vad som är rätt eller fel i politiken måste vi hantera vare sig vi vill eller inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

 

2 kommentarer

Kvalitetsbristerna hos Hybricons elbussar måste utredas snarast.

Av , , 24 kommentarer 0

Ingen rök utan eld är ett klassiskt uttryck som jag tycker passar mycket bra när det gäller Hybricon Bus System och de elbussar med jättestora drifts- och kvalitetsproblem de levererat till Umeå kommun – Alldeles speciellt så om vi väljer att lyssna till de tidigare anställda som känt till problemen länge.

Jag ska givetvis inte göra mig till någon enväldig domare som ska avgöra huruvida företaget eller de tidigare anställda har mest rätt i vad som varit och i vad som försegår.

Dock är den situation de tidigare anställda vittnar om i en artikel i VK sannolikt en del av förklaringen till att stora delar av Umeås elbussflotta står stilla istället för att rulla som planerat och anledning nog för kommunen att göra en ordentlig utredning av situationen.

Jag har skrivit i ärendet tidigare och i det inlägget framförde jag att jag tycker att det var helt rätt av Umeå kommun att gå in och stötta detta projekt genom att köpa bussar från Hybricon för att hjälpa företaget att etablera sig på marknaden.

Att vi nu kan se att den satsningen sannolikt var mindre bra betyder inte att den var fel då all investering i ny och till stora delar oprövad teknik är en chansning. Att chansa i detta läge var helt rätt då en lyckad satsning skulle betyda många nya arbetstillfällen i kommunen och en ledande position i en bransch med lysande framtidsutsikter.

När vi nu står där vi står och dessutom har att göra med ett företag som avskedat i stort sett alla anställda som har erfarenhet av produkten tycker jag att saken har kommit i ett helt annat läge och att vi som Kommun och kommunledning måste titta på alternativen för att säkerställa att vår elbussatsning blir av som planerat.

Därför tycker jag precis som i det tidigare inlägget att vi ska göra en reguljär upphandling av elbussar och välja det alternativ som bäst tjänar våra önskemål och krav.

Att Hybricon likväl som övriga elbusstillverkare numera är anslutna till en gemensam och öppen laddningsinfrastruktur gör det lättare för oss att byta leverantör utan att förlora de pengar vi redan satsat på laddningsinfrastruktur.

Därutöver tycker jag att det är ett måste att vi gör en ordentlig utredning av det som förevarit i våra relationer med Hybricon och hittar vi brister i Hybricons sätt att agera likt de som de tidigare anställda vittnar om ska vi aldrig tveka att kräva Hybricon på de merkostnader vi drabbats av som en effekt av inställda turer och utebliven driftsäkerhet.

Min bestämda uppfattning är att elbussar är framtiden – I vart fall inom stadstrafik och linjer med en totallängd mindre än 50 kilometer och det är därför jag hyllar Umeås vilja att bli en föregångsstad på området eldriven busstrafik.

Därför upprepar jag ånyo det jag sagt ovan och riktar en skarp uppmaning till Hans Lindberg och resten av kommunledningen att göra det enda rätta och snarast genomföra en regelrätt upphandling för inköp av och service och underhåll för elbussar för att matcha beslutet om en övergång till eldriven kollektivtrafik enligt lagd tidsplan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

EU ska bevaras och försvaras om än i förändrad form.

Av , , 8 kommentarer 0

Den osäkerhet britternas beslut om brexit skapat gör att EU:s framtid framstår som mycket osäker. Tittar man på det kommande franska presidentvalet så är det i egentlig mening bara Macron som öppet säger att han är för EU – Övriga 10 kandidater vill endera lämna EU eller omförhandla Frankrikes medlemsvillkor.

Jag tillhör de som sagt att EU måste reformeras för att överleva vilket jag ser som ett måste för att bibehålla fred och stabilitet i vår del av världen – Den del som genom århundraden präglats av krig och andra otäcka saker.

Därför tycker jag att vi ska inleda en debatt om vad framtidens EU ska ägna sig åt och hur framtidens EU ska fungera.

Får jag vara med och bestämma vilket jag hoppas få vara i en framtid så vill jag se en utveckling där EU återgår till att vara den handelsunion som den var menad att vara när förlagan till EU bildades.

Ett EU där endast rörligheten av varor och tjänster prioriteras genom en gemensam tullunion är vägen framåt.

Allt därutöver ska vara nationella beslut och beslutas av nationella parlament för att säkerställa att demokratin ligger så nära människorna som möjligt. Det ska inte vara upp till EU att bestämma hur vi ska göra upphandlingar i Sverige eller hur lagar och regler runt livsmedel ska se ut i vårt land.

Det som håller på att knäcka hela EU samarbetet är den överstatlighet som präglar dagens EU – En överstatlighet som ogillas av de breda massorna och därför ger stöd åt krafter som vill krossa hela EU inklusive tullunionen.

Därför vill jag att vi med mer eller mindre omedelbar verkan börjar debattera detta öppet så att vi kan få folket med oss i det beslut vi fattar om EU:s framtida funktion.

Ett fall för EU skulle vara ett fall för hela Europa och något som skulle leda till ökade risker för handelskrig som i allt vad det innebär påverkar vanliga medborgare negativt. Därför måste vi reagera nu innan det är för sent så att detta kan undvikas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

Arbetstidslagstiftningen och arbetsrätten måste stärkas.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är rätt irriterande att vissa politiker och då framför allt de på den borgerliga sidan ser landets arbetstagare som ett kollektiv vars rättigheter man inte behöver värna speciellt mycket om – I vart fall inte vad gäller arbetstidens förläggning och andra för arbetstagaren viktiga förhållanden för att kunna leva ett normalt liv.

När man reser frågan om varför arbetstidslagstiftningen inte stärks så att all tid en arbetstagare tillbringar på sin arbete jämte 1 timmes avdrag för mat- och fikaraster alltid ska vara betald tid får man ofta till svar att detta är en citat ”Icke fråga” och något för arbetsmarknadens parter att komma överens om.

Att det dessutom finns socialdemokratiska riksdagsmän och politiker som delar uppfattningen om att detta är en icke fråga stör mig då den inställningen inte är förenlig med vår ideologiska grundsyn enligt mitt sätta att se på saken.

Som arbetarparti är arbetstagarnas och därmed folkflertalets väl och ve det som alltid måste stå i fokus – Detta då sådana löften är löften vi aldrig får svika om vi ska verka efter devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”.

För mig är detta i allra högsta grad en prioriterad fråga och under inga förhållanden en ”icke fråga” – Dessutom en fråga som ska lösas lagstiftningsvägen därför att det är lagstiftaren som skapat dagens situation när de beslutade om avreglering och konkurrensutsättning av verksamheter som tidigare var drivna av det offentliga.

Att det ska skötas lagstiftningsvägen för att reparera den skada som politiken skapat beror på att varje överenskommelse om detta mellan arbetsmarknadens parter med säkerhet kommer att leda till att fackföreningarna får överge något annat för att få detta i gengäld vilket inte är rätt.

Svenska arbetstagare är ingen boskap vars väl och ve ska avgöras på en marknad – Om något är svenska arbetstagare viktiga och deras välgång är en politisk fråga där endast lönenivåerna och lönerelaterade frågor såsom avtalsförsäkringar mm. bör vara föremål för förhandling mellan arbetsmarknadens parter.

För dig som inte redan räknat ut vad jag talat om så är det jag kritiserar och vill rätta till det faktum att många svenska arbetstagare inom vård, omsorg och inom bussföraryrket för att nämna några utsatta yrkesgrupper spenderar obetald tid på sin arbetsplats utöver gängse raster – Dvs. tid som de inte får betalt för.

Att en busschaufför efter avdrag för matrast (maximalt 1,5 timme) därefter bara ska ha betalt för 15 minuter av varje timme denne har rast på bortaort och således inte fritt kan disponera sin tid är fel – Mycket fel. Att bara få betalt för 1 timme av en rast på 5,5 timmar hör inte hemma på en fungerande arbetsmarknad.

Samma sak gäller alla inom vården som drabbas av fenomenet sovande natt – Att inte ha fullt betalt för hela natten trots att man inte kan spendera natten som man själv vill därför att man inte kan lämna sin arbetsplats hör inte hemma på en svensk arbetsmarknad anno 2017.

Fenomenen ovan är effekterna av avregleringar och upphandlingar och således politiskt tillskapade. Därför är det naturligt att det är politiken som ska lösa problemen.

Den bästa lösningen är givetvis att reglera detta i arbetstidslagstiftningen och där fastslå att lagen kräver att all tid på jobbet är betald förutom den gängse mat- och fikarasten på 1 timme.

Fram tills dess vi ändrat lagstiftningen för att säkerställa arbetstagarnas väl och ve ska vi Socialdemokrater se till att reglera detta i samband med upphandlingar – Detta genom att införa skallkrav i upphandlingen som kräver att all tid förutom gängse rast på 1 timme ska vara betald tid i alla verksamheter där vi utgör den beslutsfattande politiska församlingen för upphandlingen.

Som Socialdemokrat kan jag aldrig acceptera att vi som samhälle sätter samhällets kostnad för en upphandlad verksamhet före arbetstagarnas bästa – Därför kommer jag att göra detta till en valfråga som jag kommer att driva hårt i kommande valrörelse.

För den som lägger sin röst på mig i nästa val ska det aldrig råda några som helst tvivel om huruvida jag kommer att slåss med näbbar och klor för att göra detta till en bärande valfråga vars problemställning ska lösas snarast möjligt.

Att jag kommer att slåss för att all tid på jobbet jämte rasten på 1 timme ska vara betald tid för alla Sveriges arbetstagare är ett löfte!

Låt mig därför avsluta där jag började – Svenska arbetstagare är ingen boskap vars väl och ve ska avgöras av en marknad. Svenska arbetstagares väl och ve är en politisk fråga och en fråga som vi som Socialdemokrater har skyldighet att lösa som varande Sveriges enda arbetarparti.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Bli först att kommentera

Att landets bussförarkår blir allt äldre är en dålig samhällsutveckling.

Av , , 10 kommentarer 0

I Tidningen Bussmagasinet finns en artikel som tar upp ett mycket viktigt samhällsproblem – Det om att landets bussförarkår är en åldrande skara.

Detta genom att belysa att medelåldern på Sveriges bussförarkår stigit betänkligt sedan år 2000. Att var 5:e chaufför idag är 60 år eller äldre är ett hot mot utvecklingen av kollektivtrafiken och något vi som samhälle måste göra något åt om vi vill ha en väl fungerande kollektivtrafik i framtiden.

Artikeln finns på denna länk: http://www.bussmagasinet.se/2017/04/bussforare-en-aldrande-yrkeskar/

Läser man artikel så framgår följande:

  • Att antalet bussförare över 60 år nu uppgår till 20% av det totala antalet bussförare jämfört med 5% år 2000.
  • Att antalet bussförare under 30 år minskat med 4% sedan år 2000.
  • Att antalet bussförare i åldersspannet 30 – 40 år minskat med ca 10% under samma tid.

Den tydliga trenden är att de som började köra buss för 15 – 25 år sedan fortsatt sin yrkesbana som busschaufför medan yngre väljer bort yrket som sitt yrkesval – En trend som för övrigt visar att de som börjar i yrket trivs med sitt jobb.

En annan tydlig trend är att många invandrade tagit jobb som busschaufför – 2005 var var var 4:e bussförare (20%) utlandsfödd mot dryga 40% av totalen i dag vilket påvisar att kollektivtrafiken inte skulle fungera om vi inte hade haft invandring till vårt land.

Det vi kan lära av detta är sannolikt flera saker men det faktum att så få unga och därmed barnföräldrar söker sig till bussföraryrket signalerar att yrkets arbetsvillkor och lönesättning måste ses över.

Det är således hög tid att våra politiker tar höjd för detta i kommande upphandlingar och ser till att ställa krav i samband med upphandlingar som gör yrket attraktivare för de som är yngre.

Att i samband med upphandlingar ställa krav på tillsvidareanställning på heltid som norm och på att all tid en anställd tillbringar på sin arbetsplats ska vara betald tid jämte gängse mat- och fika rast är ett måste om yrket ska bli attraktivt för unga och barnföräldrar.

Låt oss därför tillsammans se till att detta blir verklighet så att våra kollektiva transportmedel fungerar även i framtiden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

10 kommentarer