Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Anställdas integritet är en viktig arbetsmarknadspolitisk fråga.

Av , , 16 kommentarer 0

Debatten om vilket integritetsskydd svenska arbetstagare ska omfattas av gentemot sin arbetsgivare har pågått under en längre tid på vad som får anses som tomgång i debatten. På senare tid har debatten intensifierats och fler och fler menar nu att det är hög tid att regeringen tar tag i frågan och skapar ett nationellt regelverk för integrationsskydd i samband med anställning.

Att debatten som tidigare gick på tomgång nu accelererar är naturligt och hänger i hop med att den tekniska utvecklingen i samhället som gjort att alla inklusive landets arbetsgivare numera har tekniska verktyg för att på ett enkelt och effektivt sätt kartlägga en hel massa saker – Bland detta sina anställda och därtill spara den information de samlar in i mer eller mindre sekretesskyddade databanker.

Frågan är vad som blir nästa steg i utvecklingen?

 • Hur långt kan en arbetsgivare gå i sin kontrolliver utan att bryta mot arbetsrättsliga regler såsom LAS och andra regler som reglerar ett anställningsförfarande?
 • Är nästa steg i fråga om integritetsskydd för anställda huruvida en arbetsgivare ska tillåtas genomföra åsiktsregistrering på sina anställda?

Att vi får en debatt och sedermera ett regeringsbeslut som leder till lagstiftning för vad som är acceptabelt och inte acceptabelt i form av arbetsgivares kontrollåtgärder gentemot sina anställda är viktigt och som jag ser saken en rättvisefråga för samhället som helhet.

För egen del är jag långt ifrån färdig över vad jag anser vara rimligt i form av integritetsskydd eller vad som borde ingå i ett eventuellt regelverk för integritetsskydd – Däremot är jag helt färdig i mitt beslut om att ett sådant behövs och att det måste se lika ut för alla landets arbetstagare.

Det regelverk som skapas bör även innehålla klara och tydliga regler om vad en anställd kan neka till i form av kontroller från arbetsgivarens sida utan att riskera sin anställning.

Att vi en gång för alla reder ut den frågan och skapar tydliga och klara regler och dessutom säkerställer att de metoder som används inte bryter mot våra grundlagar och andra förordningar tycker jag är viktigt.

Tilläggas ska att jag är fullt medveten om att både socialdemokratiska och borgerliga regeringar utrett denna fråga tidigare men då tidigare utredningar hamnat i malpåse utan att beslut fattats är min åsikt att frågan ska utredas på nytt – Därtill leda till lagstiftning så att frågan därefter kan anses som avslutad.

För att alla ska förstå vad jag pratar om och vad som faktiskt debatteras vill jag lyfta upp några av de frågeställningar som diskuteras flitigt bland dem som deltar i debatten:

 • Är det rimligt att en arbetsgivare med hjälp av ett inhyrt undersökningsföretag får topsa alla sina anställda för att kontrollera ett eventuellt drogmissbruk utan att skälig misstanke finns och att den anställde ska riskera avsked om denne vägrar gå med på topsning? (Detta ställt i perspektivet att inte ens den svenska polisen får topsa icke misstänkta).
 • Är det rimligt att en arbetsgivare kan avkräva sina anställda att redovisa sina alkoholvanor för att därefter testa dem via utandningsprover, urinprover och blodprover för att säkerställa att de talar sanning?
 • Är det rimligt att en arbetsgivare får övervaka sina anställda via gps för att kontrollera vart de varit under arbetsdagen och hur länge de befunnit sig på varje ställe?
 • Är det rimligt att arbetsgivare får mäta hur snabbt en lagerarbetare plockar ihop en order?
 • Är det rimligt att en arbetsgivare tillåts övervaka sina anställdas datorbeteende?
 • Är det rimligt att en arbetsgivare får mäta hur många samtal en callcentermedarbetare ringer per arbetspass?

Frågorna ovan är slumpvis utvalda och bara några av alla de frågeställningar som debatteras och har det gemensamt att de lyfter något viktigt – Frågan om hur mycket information en arbetsgivare har rätt att kräva och skaffa sig om sina anställda utan att kränka de anställdas integritet och människovärde?

Därför är det viktigt att vi som samhälle lyfter frågan om integritetsskydd på jobbet till ordentlig debatt innan vi skapar ett Sverige som fungerar som i Orwells roman 1984.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

16 kommentarer

Alliansens politik bygger på hästskitsteoremet.

Av , , 52 kommentarer 5

Efter att ha analyserat en rad Alliansförslag både historiska och de som läggs idag så är min slutsats att hela Alliansens politik bygger på hästskitsteoremet – Alldeles speciellt så om vi pratar om Alliansens arbetsmarknadspolitik.

För den som inte vet vad hästskitsteoremet är kommer här en förklaring av innebörden.

Uttrycket Hästskitsteoremet är myntat av John Kenneth Galbraith – En framstående amerikansk ekonom som arbetade i Keynes anda och ett uttryck som beskriver det felaktiga i att tro att man genom att mata en häst med mer havre än den kan smälta kan få sparvarna överleva på de osmälta kornen i hästens avföring.

Uttrycket myntades för att beskriva den ekonomiska politiken fram tills dess att Keynes teorier kom i bruk och exemplifierar mycket väl den nyliberala politik som förts under Alliansens 8 år vid makten och de förslag Alliansen idag lägger för att enligt dem minska arbetslösheten hos de som står långt från arbetsmarknaden.

Keynes ändrade hela synsättet att se på politik och ekonomi – Den neoklassiska teorin om att marknaden var en självreglerande mekanism som kunde spara sig ur kriser hade kommit på skam under depressionen.

Keynes teorier skapade ett nytt sätt att se på ekonomi – Ett sätt som innebar vi via offentliga insatser och statliga regleringar skulle reglera ekonomin på ett hållbart och effektivt sätt.

Föga förvånande fungerade detta mycket väl och sammanföll så länge Keynes teorier tillämpades oerhört bra med historiskt hög tillväxt och låg arbetslöshet.

I samband med kriserna på 1970-talet påbörjades avvecklingen av Keynes teorier genom att de ersattes med nyliberala föreställningar om en självreglerande marknad och av nedsippningsteorin –  Dvs. teorin om att den ”fria marknaden” kan klara av att reglera sig själv.

Denna utveckling accelererade kraftigt under Alliansens 8 år vid makten genom en politik i stark nyliberal anda – Det är just därför jag sedan några år gillar ordet Hästskitsteoremet. Jag fullkomligt älskar ordet därför att det är en precis beskrivning av vad nyliberal politik är - Full av skit och felaktiga tankebanor.

Det enda nyliberalismen åstadkommit är att den återskapat  det neoklassiska tankesätt som var grogrunden till att Keynes la fram sin teori om offentlig inblandning och statlig reglering.

Den ”fria marknaden” har sedan länge diskvalificerat sig själv som problemlösare och allena saliggörande – Om något skapar den istället nya problem att lösa – Problem som kräver en annan sorts politik för att finna sin lösning.

Vänner – Partikamrater – Kära väljare - Det är just för att göra slut på hästskitsteoremet som jag vill återgå till mer traditionell Socialdemokratisk politik av gammalt gott snitt.

Det är därför jag på nytt vill tillämpa Keynes idéer om att staten måste göra offentliga insatser och därtill på nytt se till att införa statliga regleringar på en mängd områden.

När man som jag tror på styrkan i ideologiska kärnvärden såsom kärlek - solidaritet – alla människors lika värde och dagligen kämpar för byggandet av ett mer jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor blir det därför naturligt att bekämpa hästskitsteoremet och ersätta detta med ett bättre sätt att lösa problemen.

En återgång till traditionell Socialdemokratisk politik som följer Keynes tankar kommer på nytt att leda oss till en ny era av hög ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet – Något vi redan sett början på under den tid vi Socialdemokrater regerat landet.

Att Alliansens företrädare och anhängare kommer att protestera mot den jag anför ser jag som självklart – Det är därför det är vår skyldighet att upplysa dem om hästskitsteoremets innebörd.

Att nyliberalismens företrädare kommer att protestera mot statlig inblandning och mot regleringar av osunda marknadsrelaterade fenomen är även det självskrivet – Deras protester är dock inget problem för mig då det är oerhört lätt att peka på vad som gått fel och varför reglering behövs.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”  

 

 

 

52 kommentarer

Mina kondoleanser till de som förlorade sina anhöriga i terrorattentatet i Barcelona.

Av , , 36 kommentarer 1

Med detta inlägg vill jag framföra mina kondoleanser till alla som förlorade sina anhöriga i det förskräckliga och avskyvärda terrorattentatet i Barcelona – Mina tankar finns även med de som skadats och deras anhöriga.

Jag vill även ta tillfället i akt att i skarpaste ordalag fördöma alla som ägnar sig åt terrorism och då oavsett vilka motiv de har för sitt ynkliga handlande.

Att terrorattacker likt denna inträffar påvisar att vi lever i en orolig tid och i en orolig värld och att det är hög tid att göra en ordentlig analys på djupet för att förstå varför det inträffar.

I min värld är den som ägnar sig åt terrorism en förvirrad människa som handlar i frustration över sin egen livssituation och det är varför sådan frustration skapas vi behöver lära oss mer om för att förstå och sedermera eliminera orsakerna till att människor blir terrorister.

Att med berått mod sätta sig i en bil och köra på andra människor är inget normala och friska människor ägnar sig åt – Därför måste vi gå till botten med att förstå vad som fått gärningsmannen att begå denna avskyvärda handling.

Nog med politik då död och elände inte förtjänar att politiseras – Inlägget är skrivet för att ge mitt deltagande i sorgen och för att säga att jag bryr mig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik är effektivare än Alliansens.

Av , , 57 kommentarer 3

Alliansen har föga oväntat kommit med ytterligare ett i raden av förslag som syftar till att sänka ingångslönerna för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – Denna gång kallas reformen inträdesjobb även om den i grund och botten är densamma som tidigare förslag från Alliansen.

Att Alliansens företrädare därtill vill lagstifta om detta innebär som många påpekat att Alliansen frångår den svenska modellen genom att lagstifta om svensk lönebildning.

Att därtill som Alliansen påstå att en sådan reform inte skulle pressa ner lönerna i det reguljära arbetslivet över tid tycker jag är en naiv inställning – Självklart kommer en sådan reform att slå undan fötterna för vanliga reguljära anställningar till förmån för subventionerade anställningar.

Studerar man regeringens sätt att sätta fler i arbete och jämför det med Alliansens förslag ser man en stor och avgörande skillnad – Medan Alliansen vill ge våra skattepengar till arbetsgivarna i form av sänkta löner kryddat med slopade arbetsgivaravgifter vill regeringen satsa skattepengarna på de arbetslösa i form av utbildningsinsatser för att göra de som är arbetslösa anställningsbara.

Alliansen har gång på gång när de satt i regeringsställning sagt att vi inte ska ägna oss åt att ge bidrag utan att människor ska leva genom att arbeta – Den fråga som då reser sig är varför Alliansen nu ska ge landets arbetsgivare ett bidrag på 30% av lönen för utfört arbete och därtill ytterligare ett bidrag i form av slopade arbetsgivaravgifter?

Alliansens förslag löser inte de problem som råder på arbetsmarknaden och min övertygelse är att regeringen och Socialdemokraterna har en mycket bättre lösning på problemet.

En regering som verkligen bryr sig om människor och landets företagare löser inte problemen genom att ge landets arbetsgivare bidrag – En regering som bryr sig om löser problemen genom att säkerställa att landets arbetsgivare har personer med rätt kompetens att anställa och det problemet löser vi inte med hjälp av subventioner utan med hjälp av utbildning.

Den största tjänst vi kan göra landet är att säkerställa att de som är arbetslösa utbildas till en nivå som motsvarar arbetsgivarnas önskemål – Det vinner både landets arbetsgivare och de arbetslösa på och den största vinnaren är landets skattebetalare som får en permanent lösning av problemet.

Utgångspunkten för mitt resonemang är att det finns massor av lediga jobb att söka med stora problem för landets arbetsgivare att hitta kompetent personal att anställa – Detta samtidigt som det finns massor av arbetslösa med fel kompetensprofil.

Att landets företag har en trygg personalförsörjning är oerhört viktigt då välmående företag är en förutsättning för en god välfärd. Tryggad personalförsörjning stavas inte subventioner – Tryggad personalförsörjning stavas utbildning.

Med den kunskapen måste vi med alla till buds stående medel säkerställa att företagen alltid har sin personalförsörjning tryggad vilket vi bara kan göra genom att fortsätta på den väg regeringen slagit in på genom att se till att matcha kompetensprofilen hos de som är arbetslösa med den kompetensprofil som företagen från tid till annan efterfrågar.

Min slutsats är därför att vi ska förpassa Alliansens förslag dit det hör hemma – Till sophögen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

57 kommentarer

Bemanningsföretagen bör kastas ut ur välfärdens verksamheter.

Av , , 41 kommentarer 3

Den stora nyheten i gårdagens upplaga av Dagens Eko är de skenande kostnaderna för att lösa lärarbristen i de kommunala skolorna genom att hyra in behöriga lärare via bemanningsföretag – Något som drabbar landets kommuner väldigt hårt och dränerar deras många gånger svaga ekonomi.

Inslaget i Dagens Eko berättar om hur bland annat bemanningsföretaget Lärarförmedlarna arbetar intensivt för att dammsuga marknaden på lärare att för att ha tillräckligt många lärare att hyra ut.

Lärarförmedlarnas mål är att organisera så många lärare som möjligt och deras målgrupp är alla lärare – Även sådan som redan har en anställning i dagsläget. Lärarförmedlarnas lockbete för att få redan kommunanställda lärare att lämna sin anställning som kommunanställd lärare är lönenivåer på 50.000 kronor per månad eller mer.

Att den typen av beteende leder till kraftigt ökade samhällskostnader är en självklarhet och därför är min inställning att vi som regeringsbärare måste reagera genast och lösa problemet med bemanningsföretag inom skattefinansierad verksamhet innan det är för sent och åsamkar samhället onödiga extrakostnader.

Att lärare ska ha en bra lön tror jag att de allra flesta håller med om – Därtill en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.

Ragnar Sjölander från Lärarnas Riksförbund tycker i samma intervju att detta fenomen är dåligt och att mycket av de pengar som är avsedda för skolan går till andra aktörer och annan verksamhet än kärnverksamheten i skolan. Därtill att det leder till sämre arbetsmiljö och skapandet av ett A och B-lag i skolan.

Dagens Eko har undersökt saken noga och påvisar att kostnaden för inhyrd pedagogisk personal i Stockholm stad och Göteborg nästintill fördubblats mellan 2015 och 2016 – Från 73 miljoner 2015 till 140 miljoner 2016. Hittills i år har dessa två kommuner lagt ut 90 miljoner på inhyrd personal vilket tyder på att utvecklingen fortsätter.

Detta måste stoppas med alla tillbuds stående medel och för egen del kan jag till och med tänka mig att överväga ett totalförbud mot bemanningsföretag och personaluthyrning i skolans värld.

Exakt hur vi ska lösa problemet med bemanningsföretagen som verkar inom offentlig sektor och därmed ökar samhällets kostnader måste upp till ordentlig debatt. Därför hoppas jag att Stefan Löfven tillsammans med Gustav Fridolin lyfter frågan snarast.

Jämsides med detta tycker jag att det är viktigt att vi har en ordentlig debatt om hur avregleringar och konkurrensutsättning påverkat det offentliga och våra skattepengar. I den debatten ska debatten breddas och inte enbart handla om bara kostnaden för själva uppdraget utan även alla kringkostnader som följer med när det upphandlas.

Exempel på sådana kostnader är samhällets kostnader för de som blivit arbetslösa, samhällets kostnader för de som blivit sjuka på grund av hög arbetsbelastning och inte minst samhällets kostnader för att övervaka att de som vunnit upphandlingen utför de arbetsuppgifter de är ålagda att utföra.

Gör vi det är min övertygelse att det som tidigare ansågs som en vinst för samhället och skattebetalarna istället visar sig vara dyrare än tidigare och en förlust för samhället och alla oss skattebetalare.

Den ”fria marknaden” har jag inget emot så länge marknadskrafterna konkurrerar på det som är den ”fria marknadens” normala spelplan – På den offentliga marknaden fungerar aldrig de fria marknadskrafterna av den enkla anledningen att de inte behöver bära de merkostnader de när de verkar där åsamkar samhället.

Därför är min åsikt fortsatt att offentlig sektor och dess verksamheter ska skötas av det offentliga i egen regi utan privat inblandning – En åsikt som stärks än mer genom dagens rapportering i Dagens Eko.

Den insikten tycker jag mig finna mer och mer bland samhällsmedborgarna och min förhoppning är att dagens rapportering i Dagens Eko ska fungera som en väckarklocka som får oss som samhälle att säga att nu får det vara nog.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

41 kommentarer

Att Svenska Kyrkan genomsyras av partipolitik är viktigt.

Av , , 79 kommentarer 1

Ju närmare kyrkovalet vi kommer ju fler debattartiklar och tyckande i andra former rörande det kommande kyrkovalet ser vi.

Helt dominerande är inlägg i en eller annan form från människor som på ett eller annat sätt är aktiva i POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) och då med det gemensamma att de kritiserar politisk inblandning i Svenska Kyrkan.

De som anför att partipolitiken ska hållas utanför Svenska Kyrkan har inte förstått varför detta är viktigt som jag ser saken.

För mig är det självklart att det även fortsättningsvis ska finnas åtminstone en kyrka som styrs av samma politiska värderingar och samma demokratiska spelregler som samhället i övrigt – Lika självklart är det att den kyrkan ska vara Svenska Kyrkan.

Huvudskälen till varför anför jag nedan.

Precis som många anför, bland dem Leif Hognert i en debattartikel i gårdagens VK så var Svenska Kyrkan under mer än 400 år vår statskyrka. Som sådan fungerade den mycket bra och som en självklar balans mot alla andra kyrkor och kristna samfund som har det gemensamt att de inte är öppna för alla och att det i regel kostar pengar att vara med i dessa samfund.

Att Svenska Kyrkan behövs som motvikt till allt detta tycker vi Socialdemokrater är viktigt.

För mig är det oerhört viktigt att det finns en kyrka i Sverige dit alla är välkomna oavsett vem man är och det är därför vi tycker att Svenska kyrkan även fortsatt ska vara en kyrka öppen för alla – En kyrka där sexuell läggning, etniskt ursprung, könstillhörighet och andra aspekter inte spelar någon roll för möjligheten att söka gemenskap med Gud och med andra människor.

Det är den rollen jag ser som viktig för Svenska Kyrkan – Rollen som mötesplats. En öppen mötesplats för människor som söker gemenskap med Gud eller bara med andra människor. En mötesplats där man kan hitta en samtalspartner för att bryta sin ensamhet. En mötesplats som innebär en fristad från jäkt, stress och ekonomiska krav.

För mig är det viktigt att Svenska Kyrkan även fortsatt är en mötesplats där alla oavsett vem de är kan få hjälp till samtal och någon som lyssnar på dem utan att lägga andra värderingar på människor annat än att de är en människa av kött och blod med samma värde som alla andra människor.

Kyrkan ska kort och gott vare en fridens boning dit alla kan gå utan att dömas eller fördömmas eller bli direkt påminda om att de inte är något värda.

En annan viktig Socialdemokratisk ståndpunkt är att barn & ungdomsverksamheten i Svenska Kyrkan ska vara helt avgiftsfri så att den är tillgänglig för alla oavsett behov och oavsett ekonomisk styrka – Dvs. styrd av behov och inte av pengar.

Att POSK inte ser en avgiftsfri kyrka som något självklart har jag fått mig återberättat av många partikamrater som är verksamma inom kyrkopolitiken och att bygga vidare på den ståndpunkten vore förödande.

Med det anfört tycker jag att det vore oerhört synd att det enda samfund vi har i Sverige som kan garantera allt detta ska riskeras genom att styras av människor som sätter andra värden än kärlek, solidaritet och alla människors lika värde före allt annat.

I Sverige behöver vi en kyrka som genomsyras av partipolitik och samma värderingar som gäller för resten av samhället – Att stänga dörren till en sådan kyrka är inte önskvärt. 

Om de som är medlemmar i POSK önskar den typen av kyrka tycker jag att man ska söka medlemsskap i någon av alla andra kyrkor som finns då dessa i sin struktur och till sin uppbyggnad är den typ av kyrkor som POSK vill göra Svenska Kyrkan till.

Svensk Kyrkan är inte till enbart för kyrkans anställda och för de som är verksamma i POSK eller har en grundmurad och djup Gudstro – Svenska Kyrkan är till för alla på lika villkor och ska den rätten kvarstå bör du lägga din röst på Socialdemokraterna eller möjligtvis på Centern i det kommande kyrkovalet som går av stapeln den 17 september.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

79 kommentarer

Det finns gott stöd bland européerna för en gemensam migrationspolitik.

Av , , 50 kommentarer 0

Nyss hemkommen efter en lång arbetsdag känns det tillfredsställande att hitta en artikel i VK.se som relaterar till en undersökning gjord av EU-organet Eurobarometern angående européernas syn på en gemensam migrationspolitik för hela unionen – Resultatet av undersökningen visar att nästan 7 av 10 vill ha en EU-gemensam migrationspolitik.

Undersökningen är gjord i hela unionen och resultatet av den är till och med bättre än jag vågat hoppas på även om jag aldrig tvivlat på att det är så européerna vill ha det gällande migrationspolitiken.

Artikeln finns på följande länk: http://www.vk.se/2070146/europeer-vill-ha-gemensam-migrationspolitik

Det enda EU-landet där en majoritet är emot en EU-gemensam migrationspolitik är Tjeckien där 56% är emot – Även om skepsisen är större i länder som Polen, Ungern och Estland än i övriga EU-länder så är även en övervägande del av medborgarna i dessa länder för en EU-gemensam migrationspolitik.

Största stödet för en sådan finns hos medborgarna i Tyskland, Nederländerna och Spanien där över 80% av medborgarna föredrar en EU-gemensam migrationspolitik. I Sverige är stödet för en sådan 76%.

Enligt artikeln är den fråga som ställdes ”Är du för eller emot en gemensam europeisk migrationspolitik? Med svarsalternativen – För, emot och vet ej”.

Att en gemensam migrationspolitik har så brett stöd bland européerna gör mig glad då det visar att det jag länge påstått sammanfaller med en väl utbredd uppfattning bland Europas invånare. Dessutom visar resultatet att den förhandsinformation jag fått från mina källor i EU var helt korrekt.

Med den inställningen finns gott hopp inför framtiden och ett stort stöd för att EU precis som jag anförde i ett blogginlägg häromdagen bör och ska vidta sanktionsåtgärder mot de regeringar som vägrar följa EU:s beslut om hur de migranter som finns i EU ska fördelas mellan medlemsländerna.

Artikeln påpekar att det ligger ett förslag till en permanent lösning för hur asylsökande automatiskt ska omfördelas mellan medlemsländerna på EU-lagstiftarnas bord om det dyker upp en ny flyktingvåg likt den 2015.

Att lagstiftaren fattar beslut i den frågan och det snabbt tycker jag är viktigt.

Att det beslut EU-kommissionen är i färd med att fatta har brett folkligt stöd i unionen är bra och ett tecken på att nationalistiska och högerpopulistiska partier och deras uppfattning i frågan är passé bland Europas medborgare.

Att det förhåller sig på det sättet gläder mig storligen och visar enligt mitt sätt att se på saken att jag har helt rätt när jag påstår att nationalistiska och högerpopulistiska partier runt om i Europa befinner sig i en nedåtgående spiral.

Européen i gemen tycker inte att vi ska kasta ut invandrarna från Europa – Snarare att vi ska välkomna dem solidariskt.

Därför vill jag avslutningsvis rikta ett stort tack till alla kloka och framsynta européer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

50 kommentarer

Det är dags att vi Socialdemokrater visar Sveriges arbetstagare att det är vi som bäst företräder dem.

Av , , 40 kommentarer 2

Dagens inlägg tar på nytt upp en av mina hjärtefrågor – Den om att de som ställer sig på arbetstagarnas sida och löser arbetstagarnas vardagsproblem kommer att få arbetstagarna med sig och erhålla deras röster i kommande val.

Att ställa sig på arbetstagarnas sida innebär i min värld att se till att arbetsrätten stärks och att skadliga fenomen som visstidsanställningar, delade turer, närvaro på arbetet utan betalning, urholkade LAS-regler och andra för arbetstagarna skadliga fenomen åtgärdas genom politiska beslut och politisk handlingskraft.

Den sortens politik stod vi Socialdemokrater alltid för historiskt och den sortens politik står jag såsom varande Socialdemokrat av idag bakom helt och fullt.

Min förhoppning är att vi som parti framgent kan påvisa för landets arbetstagare att vi Socialdemokrater tar ansvar för deras väl och ve i alla lägen där vårt politiska inflytande så medger – Därtill att vi kämpar för att få det inflytandet där vi inte har det idag.

Med det sagt vill jag att vi Socialdemokrater verkar för följande förändringar och kommunicerar dessa med väljarna på ett sätt de förstår och kan relatera till:

 1. Att anställda som berörs av en upphandling av offentlig verksamhet alltid följer med till den vinnande entreprenören och att denne ska ha tillsvidareanställning på heltid som norm för sina anställda.
 2. Att vi både i den verksamhet vi driver i egen regi och i upphandlad verksamhet redan vid upphandling ska kräva att all den tid en arbetstagare tillbringar på jobbet jämte 1 timmes avdrag för rast ska vara betald arbetstid.
 3. Att krav ställs både i egen och upphandlad verksamhet om att fenomen som sovande natt där full betalning inte utgår eller rast utöver 1 timme som inte är fullt ut betald inte får tillämpas.
 4. Att delade turer inte får tillämpas med mindre än att den anställde själv så begär.
 5. Att LAS ändras så att den återfår sin ursprungliga form och betydelse.
 6. Att visstidsanställning slopas som anställningsform.

Kan vi genomföra dessa för landets arbetstagare viktiga förändringar till det bättre så är min övertygelse att alla arbetstagare som på ett eller annat sätt känt sig svikna av oss Socialdemokrater återvänder till fadershuset av den enkla anledningen att en röst på Socialdemokraterna är bäst både för dem själva och för deras familjer.

Därtill vill jag som jag tjatat om många gånger tidigare se en ordentlig ideologisk debatt som slutar fokusera på sakfrågor ryckta ur sitt sammanhang – Detta för att istället fokusera på ideologi och den plan för samhällsbygget som ideologin formulerar.

Ska Sverige och svenskarna på nytt återfå hoppet och framtidstron måste vi bort från den sorts politik och den sorts debatt som enbart styr individer till att först se till sitt eget bästa innan man tittar på vad som är bäst för kollektivet.

Ska Sverige och svenskarna må bra och känna framtidstro – Framförallt på lång sikt och ska samhället bli mer jämlikt kan människors fokus inte ligga på vad som är bäst på individnivå – Ska det bli verklighet måste fokus alltid ligga på vad som är bäst för kollektivet och folkflertalet.

Min förhoppning är att det är i den riktning jag förespråkar vi är på väg – Åtminstone känner jag stort hopp om att så är fallet när jag pratar med våra yngre som insett att egoism och girighet på individnivå är skadligt för samhällsutvecklingen – En inställning som förövrigt delas av många äldre med stor livserfarenhet.

Därför är mitt budskap till alla och framför allt till mina partikamrater följande – Låt oss tillsammans fokusera på Sveriges bästa så kommer det per automatik att leda till det långsiktigt bästa för alla.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

40 kommentarer

Ska man beskylla någon för att vara okunnig bör man ha torrt på fötterna Jan Hägglund.

Av , , 95 kommentarer 1

Jag har ägnat en stor del av dagen åt att analysera Jan Hägglunds genmäle på mitt mot honom kritiska blogginlägg – Därefter till att föröka förstå budskapet och hitta den ”röda tråden” i Jan Hägglunds genmäle. 

Föga förvånande hittade jag ingen ”röd tråd” i Jan Hägglunds resonemang – Detta trots att jag pausade mina funderingar för att finnas till hands i Broparken för att prata Socialdemokratisk kyrkopolitik och Socialdemokratisk framgångspolitik med väljarna innan jag återupptog funderandet.

Däremellan han jag med ett besök på Nolia som även det innehöll många politiska diskussioner med människor jag hade förmånen att möta på området – Bland dem de som funderade på om jag tänkt bemöta Jan Hägglund vilket jag tillstod att jag självklart kommer att göra när jag är redo och har tid.

Väl hemkommen fortsatte jag att leta den ”röda tråden” i Jan Hägglunds resonemang och även denna gång tvingades jag dra slutsatsen att anledningen till att jag inte fann den beror på att den inte finns.

I stället för att bygga på ett konsekvent resonemang och en ”röd tråd” är Jans svar spretigt och drar i väg i alla möjliga riktningar utan att komma till någon konkret slutsats.

Det jag tvingas göra är att konstatera att Jan Hägglund inte inser att det är fullt möjligt att som parti vara otrogen gällande vilka metoder man använder för att nå de ideal partiets ideologi förespråkar utan att gå emot idealen.

Som varande Socialdemokrat är det precis det jag gör och jag vet dessutom att densamma gäller för mina partikamrater i kommunledningen.

Skillnaden mellan mig och Jan Hägglund är att Jan felaktigt utgår från att kommunen måste bygga allt som ska byggas i framtiden i form av skolor, förskolor och äldreboenden mm. i egen regi – Därtill genom egen finansiering – Detta medan min inställning är att det är byggandet i sig som är det viktiga inte vem som äger byggnaden.

För mig är det inte ägandeskapet till byggnaden i sig som är det viktiga. Det som är viktigt för mig är att byggnaden/lokalen byggs och att brukandekostnaden för kommunen är densamma som om den byggts i helt egen regi – Därtill att den verksamhet som ska bedrivas sker i kommunal regi och inte i privat regi.

Sedan är min utgångspunkt att vi som kommun ska ställa högre krav på de som vill öppna friskolor – Detta genom att styra dem att etablera sig i sådana stadsdelar och kommundelar som vi vet har framtida behov av skolor och förskolor.

Så länge LOV finns kvar som reform och därmed som anledning till fördyringar för samhälle och skattebetalare är min grundinställning att kommunerna ska ställa krav på de privata utövare som önskar verka inom offentlig sektors verksamhetsområde.

Med denna förklaring som grund övergår jag härmed till att bemöta Jan Hägglunds svar till mig:

I sitt genmäle mot mitt inlägg beskyller Jan Hägglund mig för ”att skapa den motståndare jag vill ha och för att lägga åsikter i hans mun som han aldrig framfört” - Det påståendet ska givetvis inte få stå oemotsagt då jag på inget sätt handlat på det sätt Jan Hägglund antyder.

Allt jag gjort är att läsa det Jan Hägglund och Arbetarpartiet anförde i det blogginlägg jag bemötte och där jag konstaterat att Jan Hägglund bygger sitt tyckande på helt felaktiga slutsatser och på en felaktig grundinställning.

Möjligen har Jan rätt i att jag inte i detalj berättade varför jag skrev som jag skrev och varför jag beskyllde honom för att bygga sina åsikter på felaktig grund – Därav förklaringen och förtydligandet i början av detta inlägg.

Jan – Låt oss börja med Navet och dess placering vid Vasaplan som var och är noden för kommunens kollektivtrafiksystem. Min fasta och fulla övertygelse är att både föräldrarna till barnen och de barn & ungdomar som tar sig till badhuset med hjälp av kollektiva trafiklösningar är jättenöjda över Navets placering.

I stället för att som tidigare stå ute med istappar i håret en kall vinterkväll funderandes på vart busshållplatsen till den buss de ska ta är belägen – Eller än mer fundera på om och när bussen går kan de nu med enkelhet ta bussar i alla upptänkliga riktningar under de tider Navet är öppet utan att utsättas för kyla och istappar i håret.

Jan – Låt oss därefter titta på Väven och hur mycket det bygget adderat och tillfört till Umeås redan rika kulturliv.

Signalen från i princip alla människor jag träffar är att Väven är ett oerhört stort lyft för Umeås kulturliv. Inte nog med att man kan sitta och läsa sin bok eller tidskrift med en storslagen vy framför ögonen – Därtill kan man om man är intresserad av kultur tillfredsställa de behoven utan att pälsa på sig och byta byggnad.

Skulle man bli hungrig så går även de behoven att tillfredsställa på Väven utan att lämna byggnaden vilket gör Väven till en komplett mötesplats med något som tillfredställer de allra flesta på ett sätt det gamla biblioteket aldrig förmådde göra.

En annan sak som många påpekar är att tillkomsten av Väven leder till att man som besökare får ta del av kultur spontant och då sådan kultur som man tidigare var tvungen att bege sig till en speciell plats eller lokal för att få sig till livs.

Exempel på sådana evenemang är bland mycket annat kulturella festivaler genomförda av invandrargrupper och invandrarföreningar – Festivaler där besökarna får ta del av både mat, musik och uppträdanden på ett spontant sätt bara därför att de tar plats i Väven som genom sin tillkomst blivit till en plats där kultur från alla världens hörn möts i en och samma byggnad.

Med det sagt så vill jag därmed påstå att varken Väven eller Navet är några skrytbyggen Jan – Snarare byggen och platser som gjort människors liv bättre med plats för spontana möten över etniska gränser på ett sätt som tidigare saknades i Umeå.

Som jag anfört inledningsvis blir Jan Hägglunds slutsatser fel därför att de bygger på en felaktig grunduppfattning om att kommunen själva måste äga alla byggnader eller lokaler som inhyser kommunal verksamhet. Använder man den inställningen som grund i sitt sätt att debattera är det självklart att slutsatserna blir felaktiga.

Jag håller helt med Jan Hägglund om att vi står inför stora utmaningar när det handlar om att bygga både skolor, förskolor och äldreboenden – Det är därför vi Socialdemokrater bestämt oss för att ta hjälp av bland annat AB Bostaden för att bygga delar av dessa samtidigt som de bygger bostäder för studenter, äldre och vanliga hyresgäster.

Det finns inget som säger att alla framtida hyresrätter i Umeå måste byggas i AB Bostadens regi. I den ideala av världar är Umeå så attraktivt att många aktörer vill bygga hyresrätter i Umeå – Att så är fallet finns det starka signaler på för de som läser nationell affärspress.

Det viktiga för Umeåborna – Både nuvarande och framtida är att politiska beslutsfattare i Umeå även framgent ser till att AB Bostaden är pådrivande och starkt i bygget och i förvaltandet av hyresrätter – Därtill att vi bygger vidare på vår framgångsrika modell med att blanda olika upplåtelseformer i alla stadsdelar.

Där det finns många hyresrätter ska vi komplettera med bostadsrätter och villor och i områden där villor och bostadsrätter dominerar ska vi komplettera med hyresrätter för att skapa områden där alla samhällsklasser finns representerade.

Umeå är en attraktiv stad för många – Inte minst för aktörer som bygger hyresrätter och att ge dem möjlighet att bygga i vår attraktiva stad tycker jag är en självklarhet.

AB Bostaden ska som jag nämnde ovan såsom varande helägt av kommunen åläggas att bygga både seniorlägenheter och äldreboenden då det inte finns någon som helst anledning att den typen av fastigheter måste byggas direkt av kommunen i egen regi.

Att samma samhällsansvar ska läggas på privata aktörer som vill utveckla nya bostadsområden ser jag som en självklarhet – En självklarhet därför att alla som önska tjäna pengar och göra vinst ska ta sin del av det solidariska ansvaret för vår välfärd.

Jan Hägglund beskyller mig för att undvika frågan om kommunens ekonomi vilket givetvis är en felaktig beskyllning.

Jag undviker inte frågan Jan men till skillnad från dig så är min syn att allt som ska byggas inte behöver byggas i egen regi med eget ägande vilket innebär att många av de ekonomiska problemställningar du målar upp inte existerar annat än i din egen sinnevärld.

Därför har du helt rätt Jan när du påstår att jag konstaterat att det inte behövs några stopp för det du kallar skrytbyggen och ansvarslös bostadsplanering. Självklart behövs inga sådant stopp om man utgår från en korrekt faktagrund vilket jag vågar påstå att jag gör.

Som kommun är det viktiga att säkerställa att det byggs skolor, förskolor, seniorboendet, äldreboenden och bostäder – Byggen och lokaler vi som kommun lika gärna kan hyra istället för att äga själva givet att vi bedriver verksamheten i byggnaderna i egen regi och säkerställer att vi inte betalar dyrare än om vi byggt samma sak i egen regi.

Ett gott exempel på där den strategin tillämpats på ett bra sätt är bygget av Rytmikens/Gymnastikens Hus på Marielund där kommunen fått ändamålsenliga lokaler till samma pris som om vi byggt i egen regi – Därtill i ett mycket attraktivare läge för utövarna än de förslag på placering som förelåg tidigare.

Modellen för framtiden Jan Hägglund är därför att som kommun säkerställa att det som behöver byggas byggs och att kommunens hyreskostnad för de lokaler kommunen behöver hyra inte blir högre än om vi hyrt av kommunens eget fastighetsbolag.

Låt oss därför fastslå en sak Jan – En kommun behöver inte äga väggar, tak och golv för att bedriva kommunal verksamhet i en lokal eller byggnad. Att jag som Socialdemokrat har den inställningen handlar om att jag är trogen idealen men otrogen vad gäller metoder för att uppnå idealen.

När det gäller vägar, VA och alla annan infrastruktur som behövs i samband med bygget av nya bostadsområden så har du helt rätt Jan – Anläggandet av nya bostadsområden är framtungt ekonomiskt – Dock bara på kort sikt därför att kostnaderna för byggande av nödvändig infrastruktur återbetalas med ränta i samma takt som det byggs på det nya området.

Som kommun är vi väl rustade för att klara den typen av utmaningar och det tror jag att våra duktiga och kompetenta tjänstemännen kan tillstå om du ställer frågan till dem baserat på korrekta fakta.

Adderar du därtill det jag anfört vad gäller ägande och uppförande av lokaler för kommunal verksamhet så är kommunens plånbok väl rustad för att bygga nya bostadsområden och kommunala lokaler i områden där privata aktörer inte vill bygga.

Därtill tillräckligt välfylld för att säkerställa att vi kan undvika ett läge där vi måste ställa anställda i verksamheterna mot att betala räntor och amorteringar. För oss Socialdemokrater råder och har det aldrig rått några tvivel om att det går att klara både verksamhet och byggande samtidigt så länge detta görs på rätt sätt.

Det handlar således inte bara om att tycka och tänka Jan – Det handlar om att tycka och tänka långsiktigt och med rätta fakta och bevekelsegrunder som bas för tyckandet och tänkande – Något jag anser att du trots att du vanligtvis är påläst saknar i denna diskussion.

Avslutningsvis – Att vara en stad i tillväxt är ett huvudbry som är positivt – Samtidigt ett huvudbry som kräver god planering och framsynta politiska beslut.

Att det är vi Socialdemokrater som står för den sortens framsynta politik tror jag att en övervägande del av Umeåborna även framgent kommer att hålla med om – I vart fall är det den typen av signaler jag får i mitt dagliga möte med kommunens invånare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

95 kommentarer

Vi måste ändra verkligheten för ensamkommande flyktingbarn till det bättre.

Av , , 62 kommentarer 1

Under dagen har jag stått på Nolia för att diskutera politik med mässbesökarna vilket har varit oerhört roligt och givande med många olika frågor att diskutera.

En av de ständigt återkommande frågorna och den mest resta frågan av alla har handlat om ensamkommande flyktingbarn och om varför vi Socialdemokrater behandlar den gruppen på ett styvmodigt sätt?

Den frågan har jag som sagt diskuterat flitigt under dagen och frågan har därför tvingat mig att ta mig en ordentlig tankeställare om min tidigare inställning är korrekt vilket jag funnit är fallet. 

Frågeställarnas grundfråga är varför vi gör ensamkommande barn sjuka på grund av oro för huruvida de ska bedömas såsom varande just ensamkommande barn eller vuxna när deras asylansökan slutligen ska avgöras – Detta då det är vi och inte de ensamkommande som bär ansvaret för den långa handläggningstiden.

Efter att ha låtit den frågan sjunka in har jag i det stora hela kommit till samma ställningstagande som tidigare om än i aningen förtydligad form.

Efter dagens diskussioner med gode män och andra ideella krafter som arbetar med de ensamkommande barnen är min inställning till hur den gruppen ska behandlas följande:

 1. Det borde rimligen vara åldern vid ansökningstillfället och inte vid beslutstillfället som ska ligga till grund för beslutet.
 2. Åldersbestämning ska alltid göras och denna ska styra huruvida man räknas som barn eller vuxen när asylansökan lämnas in.
 3. Ekonomiska flyktingar utan genuina asylskäl ska utvisas oavsett ålder vid ansökningstillfället.

Kan vi enas om den arbetsmodellen för framtiden skapar vi ett system där de som faktiskt är barn med genuina asylskäl vid ansökningstillfället framgent kan koncentrera sig på att skapa ett nytt liv snarare än oroa sig för huruvida de ska räknas som barn eller inte när asylärendet slutligen avgörs.

Därtill är jag än mer bestämd än någonsin tidigare i min uppfattning om att alla asylärenden måste avgöras inom max 90 dagar – Därtill i min uppfattning om att alla asylsökande ska genomgå en traumautredning som första åtgärd vid ankomsten till Sverige.

Efter utförd traumautredning och eventuell efterföljande behandling ska den asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet evalueras varefter den asylsökande ska sättas in i den utbildningsinsats som snabbas leder till arbete och egen försörjning.

I den ideala av världar kan utbildning i svenska språket och arbetsträning och yrkesutbildning ske parallellt.

Min grundinställning till asylsökande är glasklar – De är mer än välkomna till Sverige så länge de har genuina asylskäl och så länge som de lever upp till de krav vi initialt ställer om att lära sig språket inom 36 månader och acceptera den kommunplacering och det utbildningsprogram vi som mottagarland bestämmer att de ska genomgå.

Kan vi nå den ömsesidiga överenskommelsen med de som söker asyl och se till att vi samtidigt som vi välkomnar asylsökande med genuina asylskäl ställer krav kan frågan om ensamkommande barn skötas på det sätt jag anför.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

62 kommentarer