Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Jag Hägglund och Arbetarpartiet har fel – I Umeå byggs inga skrytbyggen.

Jag har funderat både en och två gånger på om jag överhuvudtaget ska hoppa in i debatten och bemöta det Arbetarpartiets Jan Hägglund skrivit om på sin blogg.

Etter moget övervägande har jag dock bestämt mig för att jag bara måste kasta mig in i debatten då min åsikt är att Jan Hägglund bygger hela sitt blogginlägg på en i grunden felaktig ståndpunkt och slutsats.

Anledningen till att jag funderat beror på två saker – Dels därför att jag anser att Jan Hägglund i grund och botten är en hyvens man som sätter sanning och sunt förnuft före populism och dels därför att Jan Hägglund i mina ögon i de allra flesta fall är oerhört påläst trots att vi sällan och aldrig delar samma uppfattning i olika frågor.

Att jag denna gång ger mig in i debatten beror på att jag tycker att Jan Hägglund har använt helt fel grundantagande i sitt blogginlägg med titeln ”Utbyggt Holmsund kräver kommundelsnämnderna åter – kannibalismen i centrum måste stoppas”.

Jan Hägglund bygger hela sitt blogginlägg på ett helt felaktigt grundantagande om att Umeås styrande församling ägnar sig åt att bygga skrytbyggen och åt att skapa överetableringar av externa köpcentra.

Låt mig därför anföra följande Jan Hägglund:

 1. Jan – I en modern och växande stad med ambitioner krävs att man tänker bortom horisonten för att öka stadens attraktionskraft – Gör man det är varken Kulturväven eller byggandet av Badhuset Navet några skrytbyggen.
 2. Jan – Sett ur miljösynpunkt och ur alla andra aspekter finns inga hållbara argument för att de kedjebutiker som dominerar svensk handel måste finnas i centrumkärnan.
 3. Jan – En dynamisk stad präglas inte av att man bevarar gammal bebyggelse in absurdum utan snarare av att man vågar blanda gammalt och nytt i en symbios som tillfredställer önskemålen hos folkflertalet.

Min tro är att Umeå kommer att växa till 200.000 invånare betydligt fortare än det mål som är satt.

Ska så ske måste staden växa på ett sätt som attraherar breda folkgrupper samtidigt som vi satsar oerhört intensivt på att bygga tillräckligt många bostäder för att härbärgera alla som vill flytta till vår vackra och dynamiska stad.

Därtill måste vi förstå att en attraktiv stadskärna präglas av ett butiksutbud och ett restaurangliv som inte står att finna i de externa handelsområdenas köplador. Att en dynamisk stad och dess centrum präglas av en stil där nytt och gammalt blandas med varandra tror jag att många kan skriva under på.

Ska staden eller rättare sagt kommunen växa bör den tillväxten ske i balans vilket om vi ska behålla nuvarande balans innebär att ca. 30% av tillväxten ska ske i de forna kommundelarna. Att bevara balansen stad och omland ser jag som mycket viktig trots att den balansen innebär stora utmaningar.

I tidigare inlägg har jag skrivit om hur vi i olika delar av kommunen bör satsa på att bygga på ett sätt som attraherar olika grupper av människor – T.ex. genom att i vissa delar satsa på de som vill bli helt självförsörjande på energi för att på andra ställen satsa på livsmiljöer för de som önskar leva helt ekologiskt och förnybart.

Förvisso innebär detta utbyggd kollektivtrafik och investeringar i ny infrastruktur i form av av vägar, VA och fibernätverk mm. Precis som innebörden i ordet investering säger så är detta som du själv antyder i ditt inlägg en investering och inte en kostnad för kommunen Jan.

Skillnaden mellan en investering och en kostnad vet jag att du har god kunskap om Jan – För den som inte är insatt i skillnaden består denna i att en investering kommer att ge avkastning i en framtid emedan en kostnad förblir en utgift vi aldrig får tillbaka.

Att bygga nya bostadsområden och att öka invånarantalet är en investering och således något vi får igen med ränta i en framtid.

Därför handlar inte anläggandet av nya bostadsområden som Jan Hägglund felaktigt antagit om att genomföra dem en och en utan snarare om att klara av att beräkna när intäkterna på gjord investering lämnar ett överskott även om vi väljer att låna till investeringen.

Den beräkningen är jag som Socialdemokrat helt och fullt övertygad om att våra oerhört professionella kommunala tjänstemän är fullt kapabla att göra – Både nu och in framtiden.

Med det sagt är min inställning att de krokodilkäftar Jan Hägglund varna för aldrig kommer att slå igen – Detta därför att krokodilen bara existerar i Jan Hägglunds sinnevärld.

Slutligen finns det inga som helst belägg för att ett återinförande av de forna kommundelsnämnderna skulle ge invånarna i kommundelarna större närhet till beslutsfattare och tjänstemän – Detta av den enkla anledningen att de flesta och framförallt de avgörande besluten fattats i Umeås kommunfullmäktige långt innan kommundelsnämnderna försvann.

Vill Jan Hägglund bli Umeå Kommuns nye sheriff och ge medborgarna i kommundelarna större makt och större närhet till sina beslutsfattare finns bara en väg – Den att riva upp kommunsammanslagningen och ånyo göra kommundelarna till egna kommuner – Något jag utgår från att varken Jag Hägglund eller kommunmedborgarna tycker är en bra ide.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

34 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Låter väldigt osannolikt med över 200 000 invånare i Umeå. Förutom universitetet finns det inte mycket som lockar välutbildade personer att flytta dit. Hockeylaget Björklöven är t.ex. ganska usla numera och sätter inte direkt staden på kartan.

  Men ni får gärna börja ta ett större ansvar från de större städerna i Skåne vad gäller mottagningen av flyktingmigranter så kanske du når ditt mål.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Då undrar jag hur mycket tid du spenderat i Umeå Leif – Umeå är en mycket attraktiv stad för många med ett universitet i framkant och många företag som växer sig starka som ett led av forskning på universitetet via inkubatorer.

   Lägg därtill ett rikt kulturliv med Opera och annat och ett oerhört rikt idrotts och friluftsliv så blir formeln för framgång komplett.

   Staden växer för varje år och de senaste åren har tillväxten gått fortare än förväntat.

  • Ekonomisk kalkyl.

   Varför skulle ett hockeylag få folk att flytta till Umeå?
   Ett kasino och en bordell skulle sätta fart på stan.
   Turismen skulle blomstra.

   En bra stad måste också erbjuda billig och bra cannabis. Lär av Köpenhamn, låt hippies ta över militärområdet som kallas i-20.

 2. Kim

  Ang dina ”argument”:
  1. Väven byggdes för att täcka ett behov som inte fanns. Biblioteket kunde utvecklas på befintlig plats, övrig ”kultur” kunde få bättre lokaler till lägre kostnader inom andra områden. (Lägger man till ett vansinnigt kontrakt med Baltic så är pengarullningen komplett.)
  Badhusets placering har gett onödigt dyr byggnad på ett läge som skulle lämpa sig bättre för annat. Merkostnaden gör att simanläggningen och äventyrsbadet byggts halvdana som kompromiss. Simmarna får inte ordna stora tävlingar och ungarna åker lika gärna till Holmsund som till stan. De väljer Ö-viks gamla slitna bad före Umeås nya 11 gånger av 10. Som kronan på verket gör valet av placering att trafiken i centrum ökar och ut- /om-byggnader (vilket är något i stort sett ALLA liknande anläggningar gör inom överskådligt antal år – tom då de faktiskt, till skillnad från Navet, är genomtänkta) omöjliggörs.
  Måttligt imponerande.
  2. Du tror att Umeå Kommuns tanke att dela upp allt utbud på 4!!! centrum sparar miljön? Du tror man får ett levande centrum utan butiker?
  Intressant att politiker i ena andetaget pratar om att vi måste få mer bostäder och till och med klämma in ett bad i absoluta centrum pga miljöskäl för att i nästa andetag säga att man INTE behöver saker i centrum … av miljöskäl. Snyggt!
  3. Iofs sant, men om du är i kontakt med kommunen och får höra hur man ska bevara köksinredning och fönster på oansenliga kåkar på Sofiehem samtidigt som Baltic får slå ner gamla byggnader i centrala lägen så som det passar dem så ekar det tomt.
  Någon som tror att någon annan än KO fått sätta upp en låda bland all äldre bebyggelse mot älven?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det enda jag kan konstatera är att vi ser på saken på olika sätt – För mig gäller det jag skrivit om och anfört i inlägget som mitt sätt att se på saken.

   Sedan satsar vi inte på 4 centrum utan på 2 externa i form av Avion och Stora Birk samt det gamla Umeå C.

   Navets placering vid Vasaplan är perfekt och medger att föräldrarna lämnar sina barn och ungdomar på navet samtidigt som de själva i lugn och ro går runt i centrum för att äta och handla.

   • Urban Bengtson

    Så här står det på badbyggets hemsida ang. föräldrar och lämna barn för att handla.

    ”Finns det någon åldersgräns för barn som vill bada utan sällskap av vuxen?
    Barn under 12 år samt icke simkunniga, oavsett ålder, måste alltid ha sällskap av en myndig person som är simkunnig och ombytt till badkläder.”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis och i detta fall pratade jag om barn över 12 år Urban även om jag inte skrev det i klartext.

     • Urban Bengtson

      Skriver man ”barn och ungdomar” tolkas det som barn från tidiga år och som ju ofta har med sig vuxna. Och det blir rätt liten andel ”barn” det handlar om då de över 12 år i hög grad tar sig själva till aktiviteter, såvida de inte skjutsas i bil. Därmed minskar motiv att placera en så kommundyr anläggning utan utvecklingsmöjligheter ytmässigt och med stora förlorade alternativintäkter i cityläge. Bättre är att ombygga där för riktigt centrumlockande samt bad- och simbygga nytt i idrotts- och friluftsläge.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag vidhåller fortsatt att Navet ligger på precis rätt plats.

   • Kim

    Du har rätt. Vi ser saken helt olika. Och för ovanlighets skull är jag helt på JHs sida.

    Vet inte om det är helt främmande för dig, men (s) har även varit med i framtagandet av Klockarbäcken och Strömpilen. Klockarbäcken har ju dessutom fått diktera en blindtarm för ringleden. Jag är inte ensam om att fundera kring dina resonemangs kopplingar till verkligheten då du inte ens vet om dessa handelsområden.

    Ska barn bada själva?
    Finns någon kalkyl på hur stor andel som utgörs av denna tydligen mest viktiga målgrupp eftersom detta argument, enligt dig, gäller helt utan att man alltså behöver ta hänsyn till kostnader eller miljöfrågor, och därför ska få diktera placeringen av badet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Navets placering är helt perfekt och fungerar som planerat Kim – Vid tillfälle ska jag ta fram de siffror du frågar efter då jag inte har dem på mitt bord i exakta termer för närvarande.

     För mig så var Klockarbäcken ett feltänk som handelsområde men helt idealt som logistik och industriområde och på den platsen tycker jag att vi ska bygga ut den typen av verksamhet.

     När det gäller Strömpilen så har den dödats av hur tillfartsvägarna dit är anlagda och blev aldrig den succé den var tänkt att bli – Min tro är att Strömpilen försvinner som handelsområde på lite sikt då närheten till Söderslätts handelsområde med betydligt större utbud ligger bättre till kommunikationsmässigt för de allra flesta.

     Min gissning är därtill att delar av gamla Östtegs industriområde kommer att bli en del av Söderslätt i en framtid – detta sagt utan att ha fått det från någon utan bara som en kvalificerad gissning utifrån vad som hänt i Birsta i Sundsvall.

     När det gäller ringleden så är det Trafikverkets beslut vart den ska dras och jag tror nog fler föredragit tunnelalternativet.

 3. Olle

  Orkar inte låta bli att kommentera din överskrift :)
  Jag Hägglund … , antar att du inte menar Du och Hägglund :) har fel

 4. Oberoende Observatör

  Apropå punkt 3. Det finns ju snart inget kvar av den gamla bebyggelsen i centrum, det har ju ersatts med betongklossar utan själ som utstrålar en steril miljö som inte är välkomnande. Sedan är jag intresserad av hur investeringen av Väven med en byggkostnad på närmare en miljard och även Navet med prislapp på en halv miljard någonsin ska betala sig. Avslutningsvis så drar ju Operan massor med folk till Umeå ? Jag undrar om inte Jehovas Vittnen tidning har rätt budskap = Vakna !!!!.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nu tycker jag att du överdriver väldigt mycket Oberoende Observatör – Det mesta av Centrum är intakt vad gäller bebyggelsen och både Väven och Utopia är vackra byggnader som lyfter statsbilden.

   Även jag hade låga tankar om Operan tidigare tills jag förstod att den var den avgörande faktorn för en del höga universitetslektorer och industriledare och deras flytt hit.

   I en dynamisk stad måste det finnas något för alla och med det sagt så behövs operan.

   Väven och Navet kommer att betala sig över tid – Därtill ökar byggnaderna i värde över tid vilket gör att vi alltid kommer att få tillbaka våra pengar den dagen vi bestämmer oss för at sälja. Vad gäller Navet så var ett nytt badhus av nöden tvunget då det gamla spelat ut sin roll och överlevt sin ekonomiska livslängd.

   • Oberoende Observatör

    Allvarligt , tycker du att Väven och Utopia är något att yvas över ur en arkitektonisk synpunkt? Två betongklossar utan själ.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     För mig har både Utopia och Väven själ Oberoende Observatör – Till och mycket själ då de är oerhört vackra byggnader med mycket betong och glas.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Även jag hade låga tankar om Operan tidigare tills jag förstod att den var den avgörande faktorn för en del höga universitetslektorer och industriledare och deras flytt hit.”

    En dyr flirt med ett fåtal alltså …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ska en stad och en kommun vara attraktiv och kunna konkurrera med andra kommuner på lika villkor krävs att det finns något som tilltalar alla – Även de som gillar opera.

     • Lars Flemström

      Vi får sannerligen hoppas att din syn på kulturen som ett investeringsobjekt inte uppfattas som socialdemokratisk kulturpolitik. Rena kulturskymningen…Men du har ju samma syn på människor, inte minst flyktingar, när du motiverar flyktingmottagning utifrån lönsamhetskriterier.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag ser inte kulturen som något investeringsobjekt Lars – Bara som en naturlig del av varje politik som bejakar att olika typer av människor har olika behov och olika intressen.

      Om något så är jag en av dem som hela tiden sagt att vi bör avstå från att tala om människor i ekonomiska termer men om de som kommenterar gör så är det fullt naturligt att möta de argumenten med argument i motsatt riktning för att påvisa att det de anför saknar sanningshalt.

   • Urban Bengtson

    Vilken ekonomiska livslängd för Umeå simhall?

    Holmsund simhall, Sävars dito liksom i Hörnefors och lika gamla, lever vidare och investeras i. Umeå centralorts lär politiken däremot bli att underhålla, så att bl a ett undertak gick sönder på samma ställe som en gång tidigare.

    Så den ekonomiska livslängden är beroende av hur fastighetsägaren sköter sina byggnader, tydligen bättre i Hörnefors, Sävar och Holmsund. I Luleå lever simhallen vidare bra mycket äldre än alla Umeås olika.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Självklart har en byggnad längre ekonomisk livslängd om den renoveras Urban vilket de hallar du hänvisar till gjort. Detta gällde dock inte den gamla simhallen i Umeå som nått slutet för sin ekonomiska livslängd och därför krävde omfattande renoveringar – I det läget är ett nybygge dessutom i kanonläge att föredra framför att lägga stora summor på en gammal byggnad som inte var stor nog att härbergera de verksamheter det nya och moderna navet gör.

     • Urban Bengtson

      Och varför sköttes då inte Umeå simhall för en fortsättning som i kommundelarna?

      Med sådan hade tillbyggnad av både 50:a och äventyrsdel gett mer och blivit billigare + haft sol- och utvecklingsytor, dvs fått mer för pengarna än i stadens dyrbaraste läge, mitt i centrum, och outveclingsbart. Just utbyggnad låg bakom lägesbeslutet på Haga/Gammlia.

      ”Kanonläge”? Det blev nu ett cityläge som inget parti förordade som bäst. Utan man valde läget (utom Arbetarpartiet) utifrån kohandelskompromiss för att inget skulle ”vinna” med sitt bästaläge. Detta är varken framsynt eller ekonomiskt genomtänkt. Dvs politiskt fel.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi har olika åsikt om vad som är bästa läge för badhuset och det vet vi sedan tidigare – För mig gäller att Navet ligger på helt rätt plats.

      Att vi nu kan bygga bostäder på Haga/Gammlia ser jag som en stor fördel som aldrig blivit av om vi renoverat och byggt ut befintligt badhus.

     • Urban Bengtson

      Men bostadsbyggande där riskerar de kringytrymmen som behövs för ett skid-SM och därmed ny SM-vecka vinter. Och inga planer finns redovisade för alt. lösningar där.

      Därmed har Umeå kommun ”byggt bort” både vinter- och sommar-SM-veckan. Renoverad och utbyggd simhall i Gammlia idrottsområde och bostäder på höjden på kv Nanna, hade varit klokare.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det hindrar på inget sätt kringutrymmet för skidåkningen Urban – Mitt tips är att situationen för skidåkningen blir bättre än någonsin – Något du och fler med dig kommer att se när förslagen på hur den tänkta utformningen presenteras.

     • Urban Bengtson

      Men vilka är då förslagen? Om de finns, så redovisa och berätta om dom. Det går att göra i ord, här och nu i svar. Informera också om vad skidansvariga lokalt och på riksplaner säger/sagt.

      Politik som berör allmänheten ska kunna ha dialog med folk i tidiga skeenden och med IT ges möjlighet till synpunkter och påverkan.

      Och det innan partierna bestämt sig, allt för att även kritik politiken inte nåtts av/förstått kan ge ändringar eller t o m stopp för, se badbygget (beslöts cityläget i planeringsutskott och ingen debatt inför beslut i KF därefter och nyss Bostadenaffären).

      Vad är det som finns gjort konkret för längdskidorna för kringutrymmena?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      När förslagen är förankrade på rätt sätt och officiella så kommer de med säkerhet att presenteras så att människor får tycka till – Fram tills dess så får vi hålla oss.

      Det jag fått är en muntlig dragning av hur planen ser ut och jag är helt säker på att både du och alla andra kommer att få all den tid som behövs för att hinna tycka till ordentligt.

     • Urban Bengtson

      Vaddå ”tycka till!? Vad innebär det? Har inte förut hört talas om ”tycka till” i politiska frågor som berör allmänheten och här en mycket viktig fråga där stora intressen berörs.

      Ska det vara demokratiskt är väl remissförfarande, utställning eller annat med reglering för påverkansmöjligheter såsom överklagningar, etc?

      ”Tycka till”-politik känns inte seriöst menat. Ta och berätta i blogg vad som sades/visades i den muntliga dragningen. Det finns väl inga hinder för öppenhet här?

 5. Krister

  Umeå är lika intressant som Malmberget att flytta till.
  Leksand däremot har en vacker natur och är en kulturbygd.
  Har Umeå en Opera? Stackars alla rödgardister.
  På Öfre Ö njuter jag att vara 637 km ifrån Er.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den synen på Umeå får stå för dig Krister – Som bekant är det omöjligt att frälsa alla.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>