Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ska man beskylla någon för att vara okunnig bör man ha torrt på fötterna Jan Hägglund.

Jag har ägnat en stor del av dagen åt att analysera Jan Hägglunds genmäle på mitt mot honom kritiska blogginlägg – Därefter till att föröka förstå budskapet och hitta den ”röda tråden” i Jan Hägglunds genmäle. 

Föga förvånande hittade jag ingen ”röd tråd” i Jan Hägglunds resonemang – Detta trots att jag pausade mina funderingar för att finnas till hands i Broparken för att prata Socialdemokratisk kyrkopolitik och Socialdemokratisk framgångspolitik med väljarna innan jag återupptog funderandet.

Däremellan han jag med ett besök på Nolia som även det innehöll många politiska diskussioner med människor jag hade förmånen att möta på området – Bland dem de som funderade på om jag tänkt bemöta Jan Hägglund vilket jag tillstod att jag självklart kommer att göra när jag är redo och har tid.

Väl hemkommen fortsatte jag att leta den ”röda tråden” i Jan Hägglunds resonemang och även denna gång tvingades jag dra slutsatsen att anledningen till att jag inte fann den beror på att den inte finns.

I stället för att bygga på ett konsekvent resonemang och en ”röd tråd” är Jans svar spretigt och drar i väg i alla möjliga riktningar utan att komma till någon konkret slutsats.

Det jag tvingas göra är att konstatera att Jan Hägglund inte inser att det är fullt möjligt att som parti vara otrogen gällande vilka metoder man använder för att nå de ideal partiets ideologi förespråkar utan att gå emot idealen.

Som varande Socialdemokrat är det precis det jag gör och jag vet dessutom att densamma gäller för mina partikamrater i kommunledningen.

Skillnaden mellan mig och Jan Hägglund är att Jan felaktigt utgår från att kommunen måste bygga allt som ska byggas i framtiden i form av skolor, förskolor och äldreboenden mm. i egen regi – Därtill genom egen finansiering – Detta medan min inställning är att det är byggandet i sig som är det viktiga inte vem som äger byggnaden.

För mig är det inte ägandeskapet till byggnaden i sig som är det viktiga. Det som är viktigt för mig är att byggnaden/lokalen byggs och att brukandekostnaden för kommunen är densamma som om den byggts i helt egen regi – Därtill att den verksamhet som ska bedrivas sker i kommunal regi och inte i privat regi.

Sedan är min utgångspunkt att vi som kommun ska ställa högre krav på de som vill öppna friskolor – Detta genom att styra dem att etablera sig i sådana stadsdelar och kommundelar som vi vet har framtida behov av skolor och förskolor.

Så länge LOV finns kvar som reform och därmed som anledning till fördyringar för samhälle och skattebetalare är min grundinställning att kommunerna ska ställa krav på de privata utövare som önskar verka inom offentlig sektors verksamhetsområde.

Med denna förklaring som grund övergår jag härmed till att bemöta Jan Hägglunds svar till mig:

I sitt genmäle mot mitt inlägg beskyller Jan Hägglund mig för ”att skapa den motståndare jag vill ha och för att lägga åsikter i hans mun som han aldrig framfört” - Det påståendet ska givetvis inte få stå oemotsagt då jag på inget sätt handlat på det sätt Jan Hägglund antyder.

Allt jag gjort är att läsa det Jan Hägglund och Arbetarpartiet anförde i det blogginlägg jag bemötte och där jag konstaterat att Jan Hägglund bygger sitt tyckande på helt felaktiga slutsatser och på en felaktig grundinställning.

Möjligen har Jan rätt i att jag inte i detalj berättade varför jag skrev som jag skrev och varför jag beskyllde honom för att bygga sina åsikter på felaktig grund – Därav förklaringen och förtydligandet i början av detta inlägg.

Jan – Låt oss börja med Navet och dess placering vid Vasaplan som var och är noden för kommunens kollektivtrafiksystem. Min fasta och fulla övertygelse är att både föräldrarna till barnen och de barn & ungdomar som tar sig till badhuset med hjälp av kollektiva trafiklösningar är jättenöjda över Navets placering.

I stället för att som tidigare stå ute med istappar i håret en kall vinterkväll funderandes på vart busshållplatsen till den buss de ska ta är belägen – Eller än mer fundera på om och när bussen går kan de nu med enkelhet ta bussar i alla upptänkliga riktningar under de tider Navet är öppet utan att utsättas för kyla och istappar i håret.

Jan – Låt oss därefter titta på Väven och hur mycket det bygget adderat och tillfört till Umeås redan rika kulturliv.

Signalen från i princip alla människor jag träffar är att Väven är ett oerhört stort lyft för Umeås kulturliv. Inte nog med att man kan sitta och läsa sin bok eller tidskrift med en storslagen vy framför ögonen – Därtill kan man om man är intresserad av kultur tillfredsställa de behoven utan att pälsa på sig och byta byggnad.

Skulle man bli hungrig så går även de behoven att tillfredsställa på Väven utan att lämna byggnaden vilket gör Väven till en komplett mötesplats med något som tillfredställer de allra flesta på ett sätt det gamla biblioteket aldrig förmådde göra.

En annan sak som många påpekar är att tillkomsten av Väven leder till att man som besökare får ta del av kultur spontant och då sådan kultur som man tidigare var tvungen att bege sig till en speciell plats eller lokal för att få sig till livs.

Exempel på sådana evenemang är bland mycket annat kulturella festivaler genomförda av invandrargrupper och invandrarföreningar – Festivaler där besökarna får ta del av både mat, musik och uppträdanden på ett spontant sätt bara därför att de tar plats i Väven som genom sin tillkomst blivit till en plats där kultur från alla världens hörn möts i en och samma byggnad.

Med det sagt så vill jag därmed påstå att varken Väven eller Navet är några skrytbyggen Jan – Snarare byggen och platser som gjort människors liv bättre med plats för spontana möten över etniska gränser på ett sätt som tidigare saknades i Umeå.

Som jag anfört inledningsvis blir Jan Hägglunds slutsatser fel därför att de bygger på en felaktig grunduppfattning om att kommunen själva måste äga alla byggnader eller lokaler som inhyser kommunal verksamhet. Använder man den inställningen som grund i sitt sätt att debattera är det självklart att slutsatserna blir felaktiga.

Jag håller helt med Jan Hägglund om att vi står inför stora utmaningar när det handlar om att bygga både skolor, förskolor och äldreboenden – Det är därför vi Socialdemokrater bestämt oss för att ta hjälp av bland annat AB Bostaden för att bygga delar av dessa samtidigt som de bygger bostäder för studenter, äldre och vanliga hyresgäster.

Det finns inget som säger att alla framtida hyresrätter i Umeå måste byggas i AB Bostadens regi. I den ideala av världar är Umeå så attraktivt att många aktörer vill bygga hyresrätter i Umeå – Att så är fallet finns det starka signaler på för de som läser nationell affärspress.

Det viktiga för Umeåborna – Både nuvarande och framtida är att politiska beslutsfattare i Umeå även framgent ser till att AB Bostaden är pådrivande och starkt i bygget och i förvaltandet av hyresrätter – Därtill att vi bygger vidare på vår framgångsrika modell med att blanda olika upplåtelseformer i alla stadsdelar.

Där det finns många hyresrätter ska vi komplettera med bostadsrätter och villor och i områden där villor och bostadsrätter dominerar ska vi komplettera med hyresrätter för att skapa områden där alla samhällsklasser finns representerade.

Umeå är en attraktiv stad för många – Inte minst för aktörer som bygger hyresrätter och att ge dem möjlighet att bygga i vår attraktiva stad tycker jag är en självklarhet.

AB Bostaden ska som jag nämnde ovan såsom varande helägt av kommunen åläggas att bygga både seniorlägenheter och äldreboenden då det inte finns någon som helst anledning att den typen av fastigheter måste byggas direkt av kommunen i egen regi.

Att samma samhällsansvar ska läggas på privata aktörer som vill utveckla nya bostadsområden ser jag som en självklarhet – En självklarhet därför att alla som önska tjäna pengar och göra vinst ska ta sin del av det solidariska ansvaret för vår välfärd.

Jan Hägglund beskyller mig för att undvika frågan om kommunens ekonomi vilket givetvis är en felaktig beskyllning.

Jag undviker inte frågan Jan men till skillnad från dig så är min syn att allt som ska byggas inte behöver byggas i egen regi med eget ägande vilket innebär att många av de ekonomiska problemställningar du målar upp inte existerar annat än i din egen sinnevärld.

Därför har du helt rätt Jan när du påstår att jag konstaterat att det inte behövs några stopp för det du kallar skrytbyggen och ansvarslös bostadsplanering. Självklart behövs inga sådant stopp om man utgår från en korrekt faktagrund vilket jag vågar påstå att jag gör.

Som kommun är det viktiga att säkerställa att det byggs skolor, förskolor, seniorboendet, äldreboenden och bostäder – Byggen och lokaler vi som kommun lika gärna kan hyra istället för att äga själva givet att vi bedriver verksamheten i byggnaderna i egen regi och säkerställer att vi inte betalar dyrare än om vi byggt samma sak i egen regi.

Ett gott exempel på där den strategin tillämpats på ett bra sätt är bygget av Rytmikens/Gymnastikens Hus på Marielund där kommunen fått ändamålsenliga lokaler till samma pris som om vi byggt i egen regi – Därtill i ett mycket attraktivare läge för utövarna än de förslag på placering som förelåg tidigare.

Modellen för framtiden Jan Hägglund är därför att som kommun säkerställa att det som behöver byggas byggs och att kommunens hyreskostnad för de lokaler kommunen behöver hyra inte blir högre än om vi hyrt av kommunens eget fastighetsbolag.

Låt oss därför fastslå en sak Jan – En kommun behöver inte äga väggar, tak och golv för att bedriva kommunal verksamhet i en lokal eller byggnad. Att jag som Socialdemokrat har den inställningen handlar om att jag är trogen idealen men otrogen vad gäller metoder för att uppnå idealen.

När det gäller vägar, VA och alla annan infrastruktur som behövs i samband med bygget av nya bostadsområden så har du helt rätt Jan – Anläggandet av nya bostadsområden är framtungt ekonomiskt – Dock bara på kort sikt därför att kostnaderna för byggande av nödvändig infrastruktur återbetalas med ränta i samma takt som det byggs på det nya området.

Som kommun är vi väl rustade för att klara den typen av utmaningar och det tror jag att våra duktiga och kompetenta tjänstemännen kan tillstå om du ställer frågan till dem baserat på korrekta fakta.

Adderar du därtill det jag anfört vad gäller ägande och uppförande av lokaler för kommunal verksamhet så är kommunens plånbok väl rustad för att bygga nya bostadsområden och kommunala lokaler i områden där privata aktörer inte vill bygga.

Därtill tillräckligt välfylld för att säkerställa att vi kan undvika ett läge där vi måste ställa anställda i verksamheterna mot att betala räntor och amorteringar. För oss Socialdemokrater råder och har det aldrig rått några tvivel om att det går att klara både verksamhet och byggande samtidigt så länge detta görs på rätt sätt.

Det handlar således inte bara om att tycka och tänka Jan – Det handlar om att tycka och tänka långsiktigt och med rätta fakta och bevekelsegrunder som bas för tyckandet och tänkande – Något jag anser att du trots att du vanligtvis är påläst saknar i denna diskussion.

Avslutningsvis – Att vara en stad i tillväxt är ett huvudbry som är positivt – Samtidigt ett huvudbry som kräver god planering och framsynta politiska beslut.

Att det är vi Socialdemokrater som står för den sortens framsynta politik tror jag att en övervägande del av Umeåborna även framgent kommer att hålla med om – I vart fall är det den typen av signaler jag får i mitt dagliga möte med kommunens invånare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

95 kommentarer

 1. Alexander

  ” vet att jag kommer att få det stöd jag söker”

  1. Vilket stöd söker du?
  2. Hur kan du veta att du kommer att få det?
  3. Vad ska du göra med det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag söker är stöd för mina förslag och för den politik jag vill genomföra för att bygga det samhälle jag vill se och att jag är helt övertygad om att jag kommer att få det beror på att den sortens samhälle är bäst för flertalet och att flertalet över tid kommer att förstå att så är fallet.

   Om jag inte själv vore övertygad om att jag kommer att få det stödet så kommer ingen att ge mig stöd – Svårare än så är det inte. Hårt arbete lönar sig alltid i längden och vill man något nog mycket och är beredd att jobbar för det så kommer man alltid dit man vill – Frågan är inte om utan bara när.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>