Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss sansa och avsluta debatten runt tjänstepersoner en gång för alla.

Av , , Bli först att kommentera 2

Den sista tiden har det pågått en i många stycken hätsk debatt om huruvida tjänstepersoner även ska kunna vara fritidspolitiker och huruvida deras partibeteckning ska anges när de uttalar sig som tjänsteperson. Att den debatten sker är bra och borde få oss att lyfta nästa steg av debatten ytterligare ett steg.

Hur ska det se ut med tjänstepersoner i chefsställning i framtiden – Ska de vara tjänstepersoner eller ska de sitta på sin position för att säkerställa att den styrande majoritetens politik alltid genomförs – Då självklart utan att man i mätresultat och rapporter förvränger fakta?

I början av mitt politiska engagemang framförde jag åsikten att varje verksamhetschef – Dvs. högsta tjänsteman för respektive organisation i t.ex. kommunen borde tillsättas av den politiska majoritet som styr för att säkerställa att den styrande majoritetens politik genomförs på det sätt som politiken bestämt.

Den uppfattningen kvarstår jag delvis vid även om jag med tiden insett att frågan är betydligt komplexare än så.

Efter att ha tänkt igenom saken noga så har jag för stunden landat i att tjänstepersoner ska vara just tjänstepersoner och inte politiker och att deras partibeteckning och roll som fritidspolitiker aldrig kan ha med uppdraget som tjänsteperson att göra.

För mig innebär det att media måste bestämma sig innan de pratar med en tjänsteperson om de gör så i rollen som tjänsteperson eller som varande fritidspolitiker.

Frågar man som journalist personen som varande tjänsteperson så är partibeteckningen irrelevant i sammanhanget då vi alla måste kunna ha tillit till att människor har både förmågan och självbevarelsedriften att alltid hålla isär politik och arbetet som tjänsteperson.

Med det sagt så är min lösning på det jag anförde i början att den högste tjänstepersonen inte behöver vara politiskt tillsatt men väl är det min bestämda uppfattning att politiken på alla plan måste bli klarare och tydligare vad gäller delegationsordningen om vem som gör vad och därtill ha ett rapportsystem som säkerställer att politiska beslut alltid blir genomförda på det sätt som politiken bestämt utan att tjänstepersoner och andra vägt in egna värderingar i sitt beslut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Obalanserna i världshandeln frukterna av valutaavregleringar.

Av , , 2 kommentarer 0

Ulf Dahlsten, PhD är bland mycket annat gästprofessor vid London School of Economics och presenterar i en debattartikel i SvD på följande länk:ttps://www.svd.se/donald-trump-har-ratt–varldshandeln-ar-ohallbar?utm_source=ab-box&utm_medium=iframe&utm_campaign=2018-03-16 samma slutsatser som jag skrivit om många gånger på min blogg vad gäller valuta-avregleringar och världshandel.

Det Ulf kommer fram till är att obalanserna i världshandeln och det faktum att vissa länder har handelsöverskott medan andra har handelsunderskott beror på valuta-avregleringar – Dvs. på att IMF frångått de fasta växelkurser som den så kallade Brenton Woods överenskommelsen fastslog för att effektivt kunna hantera obalanserna i världshandeln.

Precis som jag så anser Ulf att John Maynard Keynes hade helt rätt i att det är obalanser i världshandeln och handelsunderskott som undergräver människors tilltro till demokrati och marknader och framkallar krig.

Jag ska inte elaborera djupare i artikeln och det den säger då den som är intresserad med fördel kan följa länken och läsa själv – Däremot ska jag spinna vidare och än en gång förklara varför jag är av åsikten att världens valutakurser på nytt ska knytas till varandra med fasta växelkurser och varför världens bank & finansmarknader bör återregleras.

Att växelkurserna mellan länder tillåts flyta fritt gynnar ingen annan än de som spekulerar i valutor och försöker driva kurserna för att tjäna pengar på detta – Länder, invånare och alla övriga är förlorare vilket till och med världens största valutaspekulant George Soros säger när han anför att världen borde komma till sans och återinföra fasta växelkurser.

De fasta växelkurserna infördes för att kunna reglera obalanser i världshandeln och det är så de bör fungera även framgent om vi ska leva i en någorlunda fredlig värld där vi kan undvika framtida världskrig.

I valuta-avregleringens spår följde avregleringen av världens bank & finansmarknader vilket spär på allvaret i valuta-avregleringen än mer – Detta därför att bankerna i sin iver att tjäna pengar på instrument fulla av luft såsom optioner och terminer är så aggressiva att de medvetet eller omedvetet framkallar finansiella kriser runt om i världen – 400 sedan den stora finanskrisen 2007-2008.

Att ha en ordning där avreglering tillåts starta handelskrig och finanskriser är givetvis ingen framkomlig väg och det är precis därför jag sedan länge varit av uppfattningen att de fasta växelkurserna ska återinföras och att bank & finansmarknaderna ska återregleras.

Att världens folkflertal kan leva ett bra liv och ha någorlunda förutsägbara livsvillkor kan och måste alltid vara överordnat bankers, finansinstituts och mindre obskyra regeringars vilja att sko sig själva på andras bekostnad.

Med det sagt är jag glad att denna fråga nu börjar få mer fokus i den globala debatten – Därtill är jag med rätta stolt över att Stefan Löfven som socialdemokratisk statsminister tagit initiativet till en Global deal för en rättvisare världshandel och rättvisare konkurrensvillkor.

Tack Stefan Löfven!

Att Stefan lyfter frågan betyder för mig att Socialdemokratin insett att vi ska stå fast vid vår ideologi därför att den stakar ut den enda framkomliga vägen om målet är en jämlikare värld där alla människor har samma värde.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

2 kommentarer

Löfven aviserar förslag om en ny bred skatteuppgörelse efter valet.

Av , , 62 kommentarer 0

Trots att jag vet att jag ständigt blir påhoppad när jag påstår att regeringen sakta men säkert gör realpolitik av de förslag jag skriver om på min blogg framhärdar jag fortsatt att påstå att så sker – Inte därför att jag är ute efter berömmelse eller ära utan därför att jag känner en inre glädje av att det jag tyckt länge blir till verklighet.

I en artikel i Di.se aviserar statsminister Stefan Löfven att han kommer att initiera till samtal och överläggningar om en ny bred parlamentarisk skatteuppgörelse efter valet därför att det var länge sedan den förra kom till.

Därutöver att den förra skatteuppgörelsen spelat ut sin roll på grund av alla de hundratals avsteg som skett från den nuvarande efter det att den gjordes.

Nya tider fodrar alltid nya lösningar och min tro om jag ska tro på det jag får mig till livs är att regeringen både överväger den produktionsavgift jag föreslagit som ersättning för dagens arbetsgivaravgifter likväl som andra av de förslag jag givit som underlag för diskussionerna.

Att frågor om avveckling av räntebidragen, arvs & gåvoskatt och förmögenhetsskatt kommer att ligga på bordet tar jag för givet liksom att man kommer att se över skatterna på passiva kapitalinkomster.

Den stora frågan är om partierna denna gång vågar släppa prestigen och gå vidare med den grundliga förutsättningslösa utredning jag föreslagit vad gäller ett eventuellt införande av en skattefri basinkomst lika för alla som ersättning till många av dagens bidrag.

Framtidens automatiserade samhälle kräver helt klart nya lösningar och att de lösningarna även fortsatt innebär att principen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” efterlevs ser jag som självklart om vi framledes ska kunna leva i ett jämlikt och harmoniskt samhälle där alla känner sig tillfreds med livet.

Jag hoppas dessutom att Löfven i samtalen vågar lyfta frågan om möjligheten att skatteplanera till sin spets så att vi kan få en bred parlamentarisk enighet bakom kravet att Sverige ska verka för en ordning i EU där företagen alltid betalar skatt på vinsterna i det land där vinsterna uppstår.

Med det sagt så är allt jag kan göra att vänta med spänning – När valet är över och inbjudan kommer vet vi huruvida de förslag jag lämnat sedan länge hamnar på förhandlingsbordet eller inte.

En sak kan jag dock lova – Jag ska göra mitt yttersta för att så ska bli fallet!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

62 kommentarer

Språkkrav för etableringsersättning och försörjningsstöd har jag krävt sedan länge.

Av , , 28 kommentarer 0

Sakta men säkert blir det som jag anfört länge i på min blogg till realpolitik – Denna gång vad gäller vilka krav vi bör ställa på de som invandrar till vårt land när det gäller att anpassa sig för ett liv i Sverige.

Att det sker tycker jag är bra och viktigt om vi ska kunna skapa en integrationspolitik medborgarna ska kunna ställa sig bakom och se som bra och rättvis.

Idag deklarerar Ylva Johansson att regeringen utöver den utbildningsplikt man tidigare infört i svenska nu inför regler om att den som vägrar delta och lära sig språket förutom etableringsstödet även förlorar eventuellt försörjningsstöd.

I nästa steg hoppas jag att man tidsätter kravet på samma sätt som jag anfört i de många inlägg jag skrivit i ämnet – Detta därför det är helt legitimt att ställa krav på att den som kommer till vårt land som flykting ska acceptera våra krav för att få sina asylskäl prövade i vårt land.

Att som regering kräva att den som kommer ska leva upp till sin del av samhällskontraktet och inhämta tillräckliga kunskaper i språket för att komma i arbete och egen försörjning inom en förutbestämd tidsperiod är därmed ett helt rättmätig krav tycker jag.

Att vi inte infört detta under denna mandatperiod kan jag bara beklaga men bättre sent än aldrig och att Sverige får en human integrationspolitik där vi vågar ställa krav i bägge riktningarna är bra och det är därför jag använder mig av den gamla klyschan ”Bättre sent än aldrig denna gång”

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

28 kommentarer

Debatten om stödet till trossamfund kommer att bli spännande.

Av , , 26 kommentarer 1

Det ska bli mycket spännande att följa utredaren Ulf Bjerelds (S) rapport och den efterföljande debatten om hur statligt och kommunalt stöd till trossamfund ska reformeras.

I grund och botten kan jag hålla med alla som säger och påstår att det är mycket underligt att staten och regeringen som i sig står för ett öppet Sverige där alla människor oavsett kön, sexuell läggning och etnisk härkomst har samma värde säger så samtidigt som man med andra handen delar ut pengar till organisationer som står för en motsatt uppfattning och faktiskt gör skillnad på människa och människa.

I grunden var dessa bidrag till för att följa demokratins spelregler om att alla ska ha samma möjligheter men i dag när vi kan se att delar av bidragen istället används till verksamheter som i allt motverkar demokratin och snarast kan ses som odemokratiska tycker i vart fall jag att det är läge för en het och högljudd debatt.

Att bidrag sedan ges till andra trossamfund med motivet att Svenska Kyrkan har statligt stöd och att det vore diskriminerande att i det läget inte ge till andra trossamfund håller inte längre – Det ställningstagandet tycker jag är vagt då stora delar av stödet till kyrkan går till att bevara byggnader som riksantikvarieämbetet bestämt är bevaransvärda.

Den stora och avgörande frågan i allt detta är huruvida Sverige är sekulariserat eller inte? Är svaret JA borde alla trossamfund själva finansiera sin egen verksamhet.

Jag ska inte föregå debatten allt för mycket men en sak vill jag ändå anföra – Våra skattepengar ska användas på bästa sätt – Att de aldrig kan eller bör användas till verksamheter som inte följer demokratiska spelregler och alla människors okränkbara lika värde borde vara en självklarhet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

26 kommentarer

En gång varje år bör vi påminnas om detta!

Av , , 101 kommentarer 3

Jag har allt sedan jag började mitt bloggande haft för vana att publicera detta inlägg i snarlika versioner bara för att påminna alla människor om hur rika vi svenskar alla är och hur stor tacksamhet vi borde känna gentemot våra förfäder som satte oss i den positionen.

Det jag pratar om är det faktum att alla svenskar redan vid födseln faktiskt är mångmiljonärer – Ett uttalande som säkert provocerar många vid en första anblick men som snabbt förändras till sanning när man fått tid till eftertanke.

Det Sverige som vi Socialdemokrater byggt under många generationer har givit alla svenska medborgare rätten att med fog kalla sig miljonärer och det redan vid födseln även om Alliansen med sin politik gjort sitt bästa för att så inte ska vara fallet.

Låt sedan vara att detta inte syns vid en direkt kontroll av det egna kontoutdraget från banken - Men likväl vi är alla miljonärer. Gör vi en internationell jämförelse blir det med ens klart och tydligt hur rika vi svenskar faktiskt är.

Det jag pratar om är att vi i Sverige har ett system som via skatter gör att alla medborgare får gå i skolan utan att betala dyra skolavgifter.

På samma sätt har vi tillgång till näst intill gratis sjukvård och övriga omsorgstjänster. Ovanpå detta finns det i Sverige sociaförsäkringssystem som på olika sätt fångar upp oss om livet tar en vändning vi inte räknat eller kalkylerat med.

Att vi har det så beror på Socialdemokratisk politik och ideologi och på att våra kloka förfäder insåg vad som skulle bli bäst för Sverige i det långa loppet.

Kort sagt är Sverige och svenskarna redan vid födseln miljonärer åtminstone sett ur en utländsk betraktares ögon – Detta då saker som skola, vård och omsorg är långt ifrån gratis i de flesta länder där det till skillnad mot i Sverige kräves att man är miljonär även på banken för att i sitt hemland åtnjuta den trygghet vi har i Sverige.

Kunskapen om att vi som svenskar faktiskt är miljonärer och att det är år av ansvarsfull politik och hårt slit av våra förfäder som gjort oss till miljonärer är en kunskap som helt tycks saknas hos framför allt den yngre generationer svenskar.

Den saken vill jag ändra på och mitt hopp för framtiden står till det faktum att svensken i gemen är både välutbildad och allmänbildad det förstärker min tro att framtiden för Sverige är ljus även för de som idag är yngre.

För att skapa kunskap om varför alla är miljonärer i Sverige och för att fylla den kunskapslucka som finns hos den yngre generationen måste vi politiker på ett enkelt sätt förklara hur saker är uppbyggda och varför.

När denna insikt sedan sjunkit in hos medborgarna är jag säker på att det använder sitt sunda förnuft och ser till att det dröjer länge innan vi ånyo släpper fram en borgerlig höger regering.

Alliansen 8 år av regeringsmakt och då speciellt Alliansens skadliga och förkastliga arbetslinje har i många avseenden varit katastrofal för Sverige då Alliansen har använt sin regeringsmakt till att effektivt bryta sönder de trygghetssystem som gör alla svenskar till miljonärer.

Vad vi alla måste förstå är att Alliansen har ett enda mål med sin politik och det är att genom olika reformer och försämringar i de sociala trygghetssystemen stjäla medborgarnas miljoner för att i stället via privatiseringar flytta dem till privata fickor.

I min och Socialdemokraternas värld kallas detta girighet!

I mitt Sverige där vi Socialdemokrater sitter i regeringsställning är det en självklarhet att vi ska återställa de tillgångar Alliansen stulit av det svenska folket genom olika privatiseringsåtgärder och genom avregleringar och skattesänkningar.

Därför har det samhällsbygge jag företräder som Socialdemokrat som uttalat mål att stärka Sverige som nation och se till att jämlikheten ökar så att alla medborgare har det bra.

Det arbetet är ett grannlaga arbete som vi måste göra väl så att vi genom väl genomtänkta reformer kan se till att alla svenskar även i framtiden kan titulera sig miljonärer – Den svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

101 kommentarer

Mitt förslag till hur vi kan avskaffa allmän visstidsanställning.

Av , , 39 kommentarer 2

Debatten om den allmänna visstidsanställningens vara eller icke vara som anställningsform går het just nu och regeringen ser ut att vara nära en uppgörelse med moderaterna för att sätta stopp för detta fenomen – I vart fall vad gäller de värsta avarterna där allmänna visstidsanställning kan staplas ovan varandra i all evighet utan att leda till en tillsvidareanställning.

Hur detta ska göras och hur vi ska konvertera allmän visstidsanställning till tillsvidareanställningar snabbast möjligt utan att för den skull låsa landets arbetsgivare till de regelverk som gällde innan denna anställningsform kom till är en grannlaga fråga som måste lösas på ett sätt som tillfredställer alla parter.

Mitt förslag till lösning är att allt precis som nu börjar med en allmän visstidsanställning som ersättning för både sådana och 6 månaders provanställningar som snabbt – Läs 6-12 månader konverteras till en tillsvidareanställning med tillhörande anställningstrygghet vad gäller uppsägningstid, semesterrätt och semesterlön, avtalsvillkor etc. etc.

Med det sagt är jag beredd att behålla den flexibilitet en allmän visstidsanställning ger arbetsgivarna vad gäller vilka arbetsuppgifter som ska utföras av den anställde under olika perioder av anställningen och vart de ska utföras under en period om 12 månaders tid efter det att visstidsanställningen övergått till en tillsvidareanställning.

Att jag vill göra så beror på att jag tycker att det är viktigt att värna framför allt små arbetsgivare som använt allmän visstidsanställning på detta sätt för att klara av sjukskrivningar, semestrar, föräldraledigheter och andra vakanser där den anställningsformen medgivit det jag nu vill lägga till i början av en ordinär tillsvidareanställning.

Kan vi göra detta är jag övertygad om att vi en gång för alla kan lyckas med att komma åt problemet med bemanningsföretag som enligt mitt sätt att se på saken bara är ett verktyg för landets arbetsgivare att slippa ta sitt ansvar som arbetsgivare.

Jag tycker dessutom att det är dags att ta tag i fenomenet med bemanningsföretag och personaluthyrning. Grunden måste alltid vara att personer ska vara anställda i det företag de arbetar i och inte i ett bemanningsbolag. 

Självklart ska bemanningsföretag fortsätta att finnas, inte minst för att företag tillfälligt ska kunna hyra in personal om de får en oväntad och kortvarig topp i sin ordinarie verksamhet. Dock är det ytterst tveksamt om vi likt i dag ska tillåta en mer eller mindre permanent inhyrning av personal från bemanningsföretag.

Min uppfattning är att många företag använder sig av bemanningsföretag i stället för att själva anställa även för det som kan anses utgöra deras normala produktion.

Därför vill jag att vi ovanpå begränsningarna gällande allmän visstid även adderar begränsningar för att hyra in personal via bemanningsföretag.

Min syn är att dessa bemanningsföretag finns till för att hjälpa företagen komma runt arbetsrättsliga regler. Därför bör rätten att hyra in personal regleras och begränsas.

Jag tänker mig att inhyrd personal bara ska få användas vid just tillfälliga toppar och då under maximalt 12 månader. Visar det sig att företaget efter 12 månader har ett fortsatt behov av arbetskraft ska personalen anställas i det egna företaget istället för att hyras in.

Det bör således även finnas spärregler som gör att det inte går att byta bemanningsföretag för att komma runt reglerna samt att den övre gränsen för att hyra in personal begränsas till 12 månader under en tidsperiod av 24 månader.

Arbetsrätten måste värnas i alla lägen samtidigt som skyldigheten att teckna kollektivavtal bör bli ett lagkrav. Just det faktum att det inte är lagstadgat och tvingande att teckna kollektivavtal om man har anställda gör att ordningen om ”Flertalets makt över fåtalet” äventyras.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

39 kommentarer

I Umeå är Edward Riedel grevinnan och Anders Ågren betjänten.

Av , , 84 kommentarer 5

Även om jag har som princip att i möjligaste mån avstå från att kritisera mitt partis politiska motståndare då man sällan och aldrig tjänar på sådant politiskt finns det tillfällen när det som inträffat är så flagrant fel och galet att det inte går att undvika att kritisera och skriva om saken – Moderaterna i Umeå och Edward Riedel är ett glasklart sådant exempel.

Att som Edward Riedel fortsatt hävda att det sifferunderlag avseende brottsstatistiken som Moderaterna i Umeå presenterat är korrekt och att deras tolkning av densamma är korrekt trots att en samlad opinion och en samlad expertis säger motsatsen tycker jag är ett huvudlöst beteende som ligger i gränslandet till hyckleri.

Det är därför inte allt för svårt att dra slutsatsen att det är samma orsaker och samma tankar från media och experter som han gjort att han tidigare lagt skulden på media för att inte exponera honom och hans åsikter tillräckligt mycket och därför startat den egna moderata utgåvan Nyheter i Västerbotten.

I publikationen Nyheter i Västerbotten är Edward Riedel enväldig i och med att det Edward Riedel som avgör vilka nyheter som är nyheter och värda att skrivas om - Detta för att därefter själv skriva dem utifrån sin egen synvinkel och därtill i efterhand själv granska det som skrivits.

Tänker man och handlar på det sätt är det inte underligt att det kan bli så fel som det uppenbarligen blivit denna gång när Edward Riedel och Anders Ågren under moderat flagg försöker måla upp en situation i Umeå som inte överensstämmer med verkligheten – Allt i en scen som påminner om Grevinnan & Betjänten som visas varje nyårsafton på TV.

Därtill är det ganska uppenbart att det går att dra slutsatsen att det är Edward Riedel som är chefen och Anders Ågren lakejen hos moderaterna i Umeå – Något som gör att det blir svårt att ta någon av herrarna på allvar.

Precis som jag sa i mitt tidigare inlägg i detta ämne så har dessa herrar redan kastat första stenen genom glasrutan inifrån på det glashus man verkar ha isolerat sig i för att undkomma verkligheten – Den fråga alla nu bör ställa sig är om det överhuvudtaget kommer att finnas någon hel ruta kvar i glashuset innan denna historia är helt utagerad.

Avslutningsvis vill jag därför ännu en gång framföra mitt medlidande till alla kloka moderata företrädare i Umeå som tvingas utstå och genomlida detta nu när valrörelsen är i sin linda och alla krafter behövs för att debattera realpolitik och samhällsbygge.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

84 kommentarer

I vanlig ordning är Peder Westerberg ute och cyklar.

Av , , 64 kommentarer 3

I fredagens blogg skriver liberalen Peder Westerberg om äldreomsorgen under rubriken ”En högt prioriterad fråga” och det enda jag håller med om är bra äldrevård självklart alltid är en viktig och prioriteras fråga – Därutöver är resten av inlägget inget annat än falsarier och egna påhitt.

I inlägget beskyller han oss Socialdemokrater för att vara ensamt skyldiga till att situationen inom äldrevården när den riktiga sanningen är att det är han och hans eget parti som när de satt i regeringsställning skapade den situation vi nu befinner oss i idag.

Skulden till de missförhållanden, nedskärningar och ekonomiskt dyra och dåliga beslut Peder påstår finns beror på en enda sak – Lagen om valfrihet eller i kortform LOV.

Den dåliga ekonomin Peder relaterar till beror om den överhuvudtaget existerar på just LOV och alla de fördyringar den reformen inneburit för samhället.

Den valfrihet Peder Westerberg vurmar så mycket för kostar samhället åtskilliga miljarder varje år utan att ge medborgarna någon som helst fördel.

Ska jag vara riktigt elak vill jag påstå att de enda vinnarna på LOV är alla riskkapitalbolag och vård- och skolkoncerner som i och med reformen getts en möjlighet att profitera på medborgarnas skatteinbetalningar – Att de därtill kan göra så i upplägg som innebär att de undviker at betala skatt i Sverige gör knappast saken bättre.

Ska vi få ordning på äldrevården finns bara en väg Peder Westerberg – Skrota LOV och återför all äldrevård till offentlig sektor där den drivs i egen regi utan privat inblandning.

Valfrihet i äldreomsorgen är, kan och bör aldrig vara den självklarhet Peder Westerberg uttrycker att han tycker den borde vara – I vart fall inte när valfriheten leder till sämre äldrevård och kraftiga fördyringar för samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

64 kommentarer

Trumps skyddstullar kan eventuellt leda till något bra.

Av , , 68 kommentarer 1

Donald Trumps införande av skyddstullar på stål och aluminium behöver inte nödvändigtvis vara av ondo om de övertid leder till något som är bra för både nationer, dess medborgare och för vår miljö.

I det korta perspektivet och fram tills dess prestigefulla politiker kommit till sans är de däremot av ondo och leder sannolikt till ett handelskrig som med all säkerhet att bli både smutsigt och göra människor på olika håll i världen arbetslösa samtidigt som de skapar enorma kreditförluster för världens banker och låneinstitut.

Kan vi däremot konvertera detta till ett läge där det som säljs på respektive marknad (läs USA, EU, Asien, Afrika och Latinamerika) tillverkas på respektive marknad och så nära slutkunden som möjligt så är jag övertygad om att alla blir vinnare och att den största vinnaren blir vår miljö.

Dessutom skulle en sådan ordning innebära att det som säljs på respektive marknad skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter på den marknaden och därtill kortare transporter och mindre skadliga utsläpp.

Jag är på inget sätt någon suporter till Trump men det finns faktiskt en poäng i hans påstående om att USA bör gynnas både sysselsättningsmässigt och skatteintäktsmässigt av allt det som säljs och konsumeras där – Då på precis samma sätt som andra marknader ska gynnas på samma sätt av det amerikanska företag säljer där.

Precis som jag anfört i ett antal tidigare inlägg främst relaterade till klimathotet tjänar alla på ett upplägg där företag tillverkar så nära slutkonsumenten som möjligt.

På samma sätt som detta över tid kommer att innebära att t.ex svenska företag startar tillverkning i USA för att slippa undan importtullar för det som säljs där ska givetvis det omvända inträffa för amerikanska företag som önskar sälja i EU och Sverige utan att drabbas av skyddstullar.

Ska det ske måste dock inblandade politiker tänka i nya banor och släppa allt vad prestige heter för att istället göra det som är bäst för samhällsbygget.

För mig råder det inga tvivel om att ett svenskt företag som har tillverkningsenheter på flera håll runt om i världen fortsatt skulle kunna bibehålla sina nuvarande vinstnivåer före skatt i stort sett ograverade med ett sådant upplägg.

I den bästa av världar bör alla företag som önskar sälja sina varor eller tjänster på en specifik marknad tillverka dem där för att bli en närande del av det landet. Därtill skulle en sådan ordning innebära att det lir svårare än idag för företagen att skatteplanera på ett sätt som bara berikar ägarna och inte samhället.

Det är baserat på detta min rubriksättning ser ut som den gör.

Avslutningsvis tror jag att en ordning likt den jag föreslår skulle skapa jämlikare samhällsbyggen på betydligt fler platser på jorden än de gör idag – Då därför att världens företag inte längre kan utnyttja billig arbetskraft i ett land för att sedan sälja dyrt i ett annat land enbart i syfte att maximera sina vinster.

Nyliberala idéer och doktriner har sett till att världens företag ensidigt kunnat maximera sina vinster genom att flytta arbetstillfällen till låglöneländer och göra människor arbetslösa i det land där varorna och/eller tjänsterna ska konsumeras.

Med Donald Trumps skyddstullar kan dessa nyliberala idéer som enbart gynnar de rika snart vara döda och begravna och ersatta av idéer som bygger bättre och mer jämlika samhällen.

Att detta innebär att vi måste tänka om radikalt och sluta jämföra handelsbalanser är en självklarhet – Till och med lika självklart som att det finns lika många vinnare som förlorare i det system som styr världens handel i dagsläget.

I ett modernt samhälle ska vi inte ha vinnare och förlorare utan enbart vinnare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

68 kommentarer