Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En genomgripande skattereform är oundviklig.

Jag har sedan länge hävdat att Sverige som en del av samhällsomställningen för att möta framtidens utmaningar där arbeten människor länge utfört tas över av robotar och maskiner förutom en förutsättningslös utredning om konsekvenserna av en basinkomst behöver en total förnyelse av skattesystemen och välfärdssystemen.

I Sverige liksom i många andra länder har vi en trend där de nya företag som bildas är tjänsteföretag som sysselsätter långt färre medarbetare än de traditionella industriföretagen och därför är jag glad att regeringen och Stefan Löfven redan innan valet signalerat att han kommer att bjuda in till förhandlingar i ämnet.

Vi har dessutom haft en trend under många år där industrijobb flyttats till låglöneländer även om vi idag upplever att fler jobb flyttas hem än det är jobb som flyttar ut.

Nästa stora förändring är att allt större delar av produktionsapparaten robotiseras vilket gör att det är dags för en stor bolags- och skattereform om vi ska klara av framtidens välfärd i form av sjukförsäkring och pensioner mm.

Rapporter och fakta över nybildade företag visar att relativt få arbetstillfällen skapas i den nya typ av high-tech företag som växer fram i Sverige och Europa jämfört med de industri företag som växte fram under industrialiseringen.

Tillgängliga rapporter visar att personalbehovet för ett industriföretag är 6 – 100 gånger större än personalbehovet i ett high-tech företag med jämförbara omsättningssiffror.

En intervju med en VD i ett IT & Spelföretag ger oss svaret på varför – Man inte behöver speciellt många anställda för att klara både produktutveckling och försäljning/distribution i ett high-tech företag enligt honom. Anledningen är helt enkelt att all försäljning och distribution sker via internet vilket sköts av datorer och maskiner snarare än av människor.

Med denna kunskap som bas är det lätt att förstå att dagens skattesystem för företagsbeskattning är förlegat och måste reformeras om vi ska klara av framtidens välfärd.

Nya tider skapar nya utmaningar och nya frågeställningar:

 • Hur ska företag med låg personalintensitet beskattas så att vi kan klara välfärden?
 • Vart ska framtidens arbetstillfällen skapas?
 • På vilka inkomster ska de som inte arbetar leva?

Mitt svar och min lösning på problemen formulerade i frågorna ovan är som följer:

 • En företagsreform som skrotar alla andra bolagsformer än aktiebolag och en förändring som innebär att aktiebolag kan bildas med så litet aktiekapital som 2 SEK. Detta för att skapa åtskillnad mellan företag och individ som skattesubjekt vilket gör Sverige mer likt resten av världen på detta område.
 • Bibehållen vinstskatt/bolagsskatt på dagens nivå samtidigt som vi inför möjlighet att dela ut vinst till ägarna med en skatterabatt som baseras på antalet anställda i företaget.
 • Ändrade skatteavtal med andra länder för att stänga den dörr för skatteplanering som med dagens skatteavtal står vidöppen.
 • Skrotande av dagens arbetsgivaravgifter och särskilda löneskatt till förmån för införandet av en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt.

Dessa enkla åtgärder gör att samhället alltid får in de skatter och avgifter som behövs för att klara välfärden.

Vidare vill jag på individnivå se en förändring som innebär att ränteavdrag/räntesubventioner för bostäder och andra subventioner fasas ut – Därtill en skatteskala som i alla lägen innebär att skatten på löneinkomster alltid är lägre än skatten på passiva kapitalinkomster.

När välfärdssystemen byggdes grundades konstruktionen och finansieringen av dessa på att det var människor och inte maskiner som skötte tillverkning och produktion -  När detta nu förändrats måste sättet på hur välfärden finansieras förändras.

För att få stopp på den skadliga skatteplaneringen vill jag i enlighet med vad jag tidigare skrivit förändra skatteavtalen så att skatt på vinster gjorda i Sverige betalas i Sverige och att nedsättning av denna skatt bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man betalat i skatt i ett annat land för samma vinst.

Därutöver vill jag se ett EU-gemensamt införande av en skattemodell som innebär att import av varor tillverkade av EU-registrerade företag i låglöneländer beläggs med importskatter som skattevägen neutraliserar de vinster företagen gör på att tillverka i låglöneländer.

Det finns stora förutsättningar och möjligheter för en sådan reform i EU i och med att flera EU-länder bland dem Tyskland precis som Sverige lider av samma problem – Ökad arbetslöshet och flytt av enkla jobb till låglöneländer.

Protesterna mot en sådan reform kommer att bli gigantiska och i megaformat pekande på domedagen från stora från företag och från företagarorganisationernas lobbyister.

Trots det är möjligt att göra dessa förändringar och göra dem med framgång så länge EU-länderna bildar enad front mot de som protesterar.

I Asien som gjort sin hemläxa och på ett bra sätt använder man ett sinnrikt system av importtullar som tillsammans med statliga subventioner stimulanser fram- och tillväxten av företag och arbetstillfällen i länder och/eller regionen – Något som är genomförbart även i Sverige och EU.

Avslutningsvis bör vi precis som jag anfört i många inlägg ställa oss frågan om inte tiden nu är mogen för införandet av en skattefri basinkomst lika för alla från 18-års ålder och resten av livet i Sverige?

En basinkomst som skulle ge människor större frihet att efter eget initiativ varva studier och arbete och föräldraledighet med varandra samt bestämma hur livet i övrigt ska levas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

14 kommentarer

 1. Bertil

  Självklart är dagens skatteuttag inte anpassat efter teknikens framsteg.
  Det är även det som gör att rop om högre pensionsålder, fler i arbete, sänkta trösklar, försämrade sociala system,
  o.s.v.

  Politiker har tappat all focus låtit stora företag sätta villkoren i politiken och för all teknik är helt outtagen.

  När det är endast människan som kräver lön och kraven bestämma av fötetagsägarna och ägarna av maskiner, teknik ja då är allt maskinellt teknik och artificiellt obeskattat.
  Kort sagt en fruktansvärd miss av
  Mänskligheten som har förödande konsekvenser i ojämlikhet, ekonomiska
  Gemenskap o.s.v.

  Att börja beskatta produktionen är minst sagt hög tid. Viktigare än höjd pensionsålder.

 2. Brorson

  Du har glömt något. I det gamla bondesamhället med självägande småbönder finansierades reproduktionen av mänsklig arbetskraft genom bondens, han hustrus och de äldre barnens arbetskraft. I det framväxande industrisamhället, där den generella välfärden ännu inte fanns, finansierades reproduktionen av mänsklig arbetskraft genom arbetarens arbete, närmare bestämt genom den lön han fick för sitt arbete. (Du borde faktiskt gå en grundkurs i marxistisk ekonomi.)

  I det utvecklade industrisamhället finansieras fortfarande reproduktionen av mänsklig arbetskraft genom mänskligt arbete, men med samhället som mellanhand, genom löneskatter och arbetsgivaravgifter. Reproduktionen av maskiner och ”robotar” finansieras genom avskrivningar. Med skatt på avskrivningar får vi en återgång till mer mänskligt arbete, såvida skatterna inte används till skattefinansierade programmeringsbidrag för utbildning av robotarna. Drömmer du om att avskaffa all mänsklig arbetskraft?

  Det kanske går som i romanen ”Den stora datamaskinen”, där de artificiella intelligenserna beslöt att inte bara avskaffa den mänskliga arbetskraften, utan att även avskaffa människorna själva? Människorna – dessa urtidsvarelser – utgjorde ju vid det laget bara en irrationell belastning på systemet, utan att tillföra någon nytta. Precis som de dagdrivare, som ska leva enbart på arbetsfria basinkomster i ditt drömsamhälle.

  För bara något år sedan pläderade du för att Sverige ska importera arbetslöshet. Och det vill du väl fortfarande? Men nu vill du ha något slags gränsvakt, som ska skilja ”genuina flyktingar” från ”ekonomiska migranter”. Det jobbet kan kanske göras av beväpnade robotar? Återigen lägger du förslag, som skulle spä på antalet ekonomiska migranter rejält. Genom särskilda skatter på varor som importeras från s.k låglöneländer. Finurligt skriver du att det är vinsterna, på att förlägga produktion till låglöneländer, som ska beskattas.

  De rika länderna ska alltså stjäla skatteintäkter från de fattiga länderna, som själva behöver skatteintäkterna för att bygga upp en egen generell välfärd. Vilket är helt nödvändigt för att hejda utvandringen från dessa länder. Du tänker inte heller på att de vinster, som ska beskattas, är det ekonomiska utrymme, vars fördelning fackföreningar och arbetsgivare brukar tvista om i demokratiska länder. Därför har den socialdemokratiska modellen alltid varit att hjälpa arbetarna i låglöneländer att bygga upp egna fackföreningar – inte att stjäla löneutrymmet.

  Det bästa hade givetvis varit om de ekonomiska migranterna aldrig hade kommit på tanken att korsa hemlandets gräns norrut, eftersom de hade trott på en ljusare framtid i hemlandet, i stället för att stoppas vid vår sydgräns. Som de efter sina långa, strapatsrika och farliga resor. kommer att göra allt för att ta sig över illegalt för att sedan gå under jorden och jobba ”svart”.

  Vissa afrikanska länder, bl.a. Etiopien, har nu en så kraftig ekonomisk tillväxt, så att det i det långa loppet kommer att bli omöjligt att hålla tillbaka lönekraven. Om den höga arbetslösheten i Europa står sig över en hel konjunkturcykel är en generell arbetstidsförkortning lösningen – inte att en del av arbetskraften ska leva på arbetsfria inkomster, som något slags tvångspensionering av unga och friska arbetslösa..

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att jag aldrig propagerat för att importera arbetslöshet eller för att vi ska stjäla skatteintäkter från andra länder – Så heller aldrig för tvångspensionering.

   De sakerna har du själv pläderat för så ansvaret för den synen åvilar dig.

   • Brorson

    Den sista meningen i ditt svar är helt oseriös. Förstår du inte vad dina förslag leder till? Men har inte du föreslagit att de rika länderna ska lägga en särskild skatt på varor, som produceras i s.k. låglöneländer? Borde inte den skatten tillfalla de länderna? Har du inte pläderat för att Sveriges folkmängd på några decenniers sikt ska öka till 30 miljoner? Vad är det om inte import av arbetslöshet? Jag har förvisso pläderat för att rätten till förtidspension ska återinföras för äldre, som har svårt att få jobb p.g.a. nedsatt men inte helt obefintlig arbetsförmåga. De, som helt saknar arbetsförmåga, ska ha sjukpension.

    Dessa pensionsformer ska givetvis utgå med samma belopp som ålderspensionen för de som arbetar till 65, vilket för de flesta är mer än ”basinkomsten” på 10.000 kr. Du vet inte att förtidspension av denna modell ar funnits men slagits ihop med sjukpensionen för att sedan helt avskaffas av den borgerliga regeringen 1994.Det var en rättighet men inget tvång. Varför insinuerar du? Klarar du inte en ärlig diskussion. där man står för sina egna åsikter i stället för att ljuga om meningsmotståndare?

    Naturligtvis står jag för åsikten att asyl ska beviljas enbart på grund av asylskäl och inte p.g.a arbetsförmåga. Om detta leder till att en del asylanter omedelbart går i sjukpension, så får det inte värre ekonomiska konsekvenser än undanträngningseffekter. när arbetsföra arbetslösa trängs ut från arbetsmarknaden. därför att nyanlända ska ”integreras” genom att gå före i alla möjliga köer.

    Jag kommer att fortsätta att kritisera alla förslag, som går ut på att permanenta uppehållstillstånd ska ges på den grunden att någon har kommit i egen försörjning, trots att skyddsbehovet har upphört under tiden. Flyktingmottagning kostar pengar, och det är helt okej för mig, förutsatt att det finns ett skyddsbehov. Jag kan däremot inte acceptera att det trixas med förturer etc så att flyktingkostnaderna maskeras som en arbetslöshetskostnad för personer födda i Sverige-

    Och jag hoppas verkligen att afrikanerna får ordning på sina länder, att de griper sig an den uppgiften i stället för att utvandra. Såvitt jag vet, är jag helt enig med EU på den punkten. Lösningen på våra problem med illegal invandring, finns i dessa invandrares hemländer. Och det är EU berett att satsa pengar på.

    Den där basinkomsten, som alla ska ha, är stöld från våra äldre, som redan har ålderspension eller borde ha sjuk- eller förtidspension, och samtidigt en magnet, som lockar hit ännu fler ekonomiska migranter.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du drar förhastade och felaktiga slutsatser av de förslag jag lägger Brorson – De kommer inte att leda till det du vill anföra utan snarare till verkliga förbättringar för alla och större jämlikhet på vår jord.

 3. Krister

  Med samhällsförändringar krävs ett uppdaterat skattesystem.
  Du har några förslag men jag har inte egna konkreta förslag.
  Generellt ser jag absoluta behov.

  En del på högerkanten ser skatt som stöld.
  Där har jag aldrig varit.
  Jag tycker S har sett sunt på skatter.
  Att betala skatt har aldrig varit ett problem för mig.

  • Bertil

   Om skatt är stöld då är ju också lön stöld.
   Om alla pengar vi tjänar enbart är vårt och aldrig någon annans.
   Då bör de pengarna följa en i graven också.

   Är man miljardär så ner med pengarna i graven för det tillhör den döde.
   Om inte så är ju de pengarna också stöld.

   Testamente ska göras ogiltiga för har man bestämt att alla är stöd om man inte får behålla pengarna så ska man inte kunna ge bort nåt heller.

   Eller vad sorts debatt ska vi ha. En sund debatt där vi värnar alla, visar empati och
   lite mer brödraskap. slår uppåt istället för neråt.
   Eller??

 4. Michael Rönnlund

  Ränte- och ROT-avdrag har inget existensberättigande. Att med precision gynna de rikaste i Sverige är helt förkastligt och politikerna borde skämmas. Det är fascinerande att se hur lite detta diskuteras bland politikerna. Man vill inte ta i frågan med tång. Istället låter de orättvisan fortgå.

  Fatighets- och förmogenhetsskatt måste införas. Fastighetsskatten jämnar ut skatten på de olika boendeformerna. Idag betalar hyresgästen boende i en 4:a 3000 kronor mer i skatt varje månad jämfört med en lika stor villa eller bostadsrätt vilket är helt oacceptabelt. Varför ska skatten vara högre för hyresgästen?

  Kapitalskatten måste höjas ordentligt. Inga har gynnats så mycket de sista 15 åren som de som har höga kapitalinkomster. Man tjänar mer på kapitalinkomster än på arbete.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kan inte annat än hålla med Michael vad gäller andra meningen i kommentaren.

 5. Per Fjellberg

  Artificiell Intelligens och robotisering är så stora utmaning och medför så stora förändringar i samhälle och arbetsliv att de förtjänar att diskuteras separat från RUT och ROT och liknande.

  Mitt svar på robotisering är att vi måste sprida ägandet. Desto fler som får avkastning på sitt ägande ju lättare att få in skatter genom till exempel moms. Pengar finns i till exempel AP-fonderna. Det gäller dock att hålla politikerna borta från ägandet. Politiker är inga bra förvaltare av andras pengar. De är alldeles för intresserade av att konsumera nu, nu, nu.

  Artificiell Intelligens är ett hot mot många men kan också hjälpa många. AI kan till exempel hjälpa läkare på vårdcentraler med diagnosticering men detta kan uppfattas som ett hot mot experter.

  AI kan göra en hel del arbete som idag utförs av jurister. Det är bra för de flesta men kan upplevas som ett hot mot juristernas arbetsmarknad.

  Lika med ekonomer och analytiker, AI kommer i många fall att göra ett bättre jobb.

  Jag tror att AI kommer att leda till en utjämning men vi måste ha den under kontroll och därför behövs forskning. Vi behöver reformera högskolan så att den bättre svara mot samhällets behov. Det är inte fler genusvetare och postmodernister vi behöver. Vi behöv sådana som kan ta fram lösningar på hur ägandet av robotar kan bli mer spritt och som förstår AI.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att ägande bör spridas är vi överens om Per men det innebär inte att det jag anför i inlägget inte behöver genomföras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>