Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Svensk sjukvård är i sanning fantastisk.

Av , , 20 kommentarer 3

Måhända kan det vara så att det undgått några av mina läsare att jag drabbats av en allvarlig om än inte dödlig cancer och att jag därför på allvar för första gången i mitt liv tvingats nyttja svensk sjukvård till fullo – En sak är helt glasklar – Svensk sjukvård är i sanning fantastisk.

På senare tid har jag som jag nämnde ovan haft anledning att besöka och utnyttja sjukvården och själv uppleva hur det fungerar – Då för en 35 veckor lång behandling med cellgifter som kommer att göra mig helt frisk och som så här långt gått oerhört bra – Även här är det glasklart att vården på NUS är fantastisk för att inte säga excellent.

Ska jag vara aningen kritisk mot sjukvården är det i sådana fall mot primärvården min kritik ska riktas där jag upplever att den vårdcentral jag tillhör inte tog mina problem på allvar och bemödade sig med att ställa en korrekt diagnos.

Trots att alla signaler pekade mot att något allvarligt avstod de från att remittera mig vidare till specialistsjukvården på NUS och skickade hem mig med en salva och budskapet att höra av mig om en månad om jag inte känner mig bättre vilket är allvarligt och numera anmält på vederbörligt sätt.

Anledningen till anmälan är att de två månaders fördröjning vårdcentralens felaktiga bedömning innebar i mitt fall med otur kunnat förvärra min sjukdom storligen vilket den i mitt fall med en god portion tur inte gjorde – Anmälan är således inte för min egen skull utan för att andra i en framtid inte ska råka ut för samma sak.

Det som sedan tagit vid efter det att jag på eget bevåg sökte via akutsjukvården visar precis hur fantastisk svensk sjukvård är – Allt sedan den stunden har allt löpt på klockrent och jag har fått adekvat sjukvård inom en tidsrymd som med råge ligger innanför den vårdgaranti på 90 dagar som gäller.

När jag väl kom till NUS via akuten med mina problem har allt gått spikrakt och jag har blivit oerhört väl omhändertagen på alla de 3 specialistkliniker jag utretts på där de tagit sig tid att utreda fullt ut vad jag lider av och hur och av vilken specialistklinik min sjukdom ska botas.

Allt detta väl innanför den 90-dagars garanti som finns då jag både snabbt och effektivt slussats vidare av den första klinik jag kom hamnade hos för att via den andra kliniken slutligen landa hos den klinik som ska utföra ingreppet och behandla mig.

Därför vill jag ännu en gång säga att den Västerbottniska sjukvården är fantastisk och att jag fått den hjälp jag behöver när jag behövde den och då utan hänsyn tagen till min plånboks storlek eller huruvida jag satt på fönsterplats på första parkett eller inte.

Så vitt jag förstått från andra jag pratar med gäller samma sak i övriga Sverige vilket gör att jag med facit i hand rakryggad kan säga att svensk sjukvård i sanning är fantastisk.

Att det är möjligt tackar jag mina socialdemokratiska förfäder för då det är de beslut de fattade historiskt som möjliggjort den högkvalitativa sjukvård vi har idag.

Ska vi satsa ännu mer på sjukvården vilket vi självklart ska göra borde en utbyggnad av primärvården med fler specialister för att snabbt kunna ställa en första diagnos och remittera till rätt klinik vara en naturlig del av en sådan utveckling – Därtill med rätten att skicka patienter till specialistkliniker akut om bedömningen är att omedelbar fara för liv och lem föreligger.

Därtill är jag övertygad om att det tillskott på 14.000 fler människor i sjukvården som vi Socialdemokrater utlovat kommer att göra en enorm skillnad och göra en redan bra sjukvårdsapparat än bättre.

En väl fungerande primärvård med förmåga att effektivt ställa rätt diagnos och remittera människor vidare till specialistsjukvården på NUS och andra specialist/universitetssjukhus är A och O och skulle sannolikt spara både pengar och lidande och innebära att specialistläkarna får mer tid över att jobba med sina patienter.

Att bosättningsorten spelar en viss roll i sammanhanget är jag fullt införstådd med men med rätt struktur på primärvården är min tro att även de som bor utanför Umeå och andra orter utan specialist/universitetssjukhus ska få adekvat vård väl innanför 90-dagars garantin och/eller ASAP om de som jag behöver omedelbar vård.

Att detta bäst kan förverkligas genom ett förstatligande av all sjukvård tror jag att många är beredda att hålla med om.

Avslutningsvis kvarstår jag därför vid min principiella grunduppfattning att all sjukvård bör förstatligas för att säkerställa att alla oavsett bosättningsort och/eller den egna plånbokens storlek har tillgång till primärvård och specialistsjukvård på lika villkor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

En självklarhet att Norrbotniabanan ska byggas på industrins villkor.

Av , , 12 kommentarer 3

Jag har ingående följt debatten om Norrbotniabanans eventuella tillkomst under lång tid och min inställning i frågan har alltid varit glasklar – Ska banan byggas ska det vara för att tillgodose industrins transportbehov av gods i första hand med möjligheten till persontransporter som en ren bonus.

I ett glest befolkat Norrland kan en Norrbotniabana byggd primärt för persontransporter aldrig någonsin återbetala och/eller bära sina egna driftskostnader då passagerarunderlaget är för litet även om alla som reser i banans sträckning skulle välja tåget framför alla andra transportmedel.

Kort sagt skulle en Norrbotniabana främst anpassad för persontrafik bli samma ekonomiska fiasko som Botniabanan där företagen fortsatt väljer att frakta sitt gods på lastbilar istället för på järnvägen av den enkla anledningen att lastbilen är snabbare och därtill billigare än tåget.

På sträckan Sundsvall – Luleå rullade för ett antal år sedan ca 2,700 långtradare i vardera riktning varje dygn vilket är dåligt både för vägslitage och för miljön och klimatet – Detta därför att de politiker som var med och beslutade om projektet satte persontrafikens behov och sin egen prestige framför godstrafikens behov.

Att upprepa det misstaget med Norrbotniabanan vore dumdristigt tycker jag – Därför är min inställning att banan ska ha den sträckning som industrin vill snarare än den sträckning som är mest optimal för passagerarna.

Kommunen har fightats hårt för en sträckning som går via Dåva därför att en sådan underlättar för godstransporterna dit – Att då neka sågen i Sävar samma möjlighet som Dåva trots att sågen har betydligt större godsvolymer än Dåva är kontraproduktivt enligt mitt sätt att se på saken.

I just Sävar ser jag två möjligheter att lösa problemet – Endera bygger vi banan med den sträckning som ägarna till sågen vill se eller så ser vi till att bygga ett stickspår till sågen som möjliggör effektiva godstransporter till och från densamma.

En Norrbotniabana byggd primärt för godstransporter med persontransporter som en extra bonus är en bra samhällsekonomisk lösning som därtill är bra för miljön och klimatet – Därtill en lösning som öppnar för att använda beskattning som verktyg för att flytta de transporter som idag går längst banans sträckning från lastbil till järnväg.

En fullt utbyggd Norrbotniabana primärt byggd för godstransporter kommer att bli ett rejält lyft för Norrländska företag och det som gör att Norrlands företag på allvar kan konkurrera på lika villkor med de företag som ligger söder om Dalälven.

Slutligen så är det för mig en självklarhet att de passagerartåg som i framtiden kommer att trafikera Norrbotniabanan ska stanna i Sävar likväl som i Bygdeå, Robertsfors, Ånäset, Lövånger och Bureå på sin väg mellan Umeå och Skellefteå.

Att så ska vara fallet beror på att jag tycker att landsbygden ska prioriteras på samma villkor som städer om chansen att göra så för en rimlig samhällsinvestering finns vilket det gör med en Norrbotnia bana på plats.

Med stopp på dessa orter kan människor leva där och arbeta i Umeå eller Skellefteå och vice versa utan att störas av långa restider vilket med all säkerhet kommer att innebära utveckling, tillväxt och fler arbetstillfällen på dessa orter – Således en vinnande lösning för alla och större valfrihet att välja boende och livsmiljö för invånarna.

Därför upprepar jag det jag säger i rubriken – Det är en självklarhet att Norrbotniabanan ska byggas på industrins villkor med möjligheten att frakta passagerare som en extra bonus och avkastning på investeringen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

Rollen som heltidspolitiker måste förändras för att öka politikens trovärdighet.

Av , , 20 kommentarer 3

Det oroliga opinionsläget och de snabba skiftningarna opinionsmässigt speglar det som idag är en av politikens akilleshälar – Ett växande politikerförakt som har sin grund i att politik i dag blivit ett karriärval snarare än ett kall.

Att vi därtill lever i en verklighet där politiker har arvoden och ersättningar som saknar koppling till de löner och villkor som gäller för vanliga människor och arbetstagare i landet gör definitivt inte saken bättre.

I dagens inlägg lyfter jag därför på nytt min syn på hur politikers villkor och ersättningar bör förändras för att väljarnas och samhällets förtroende för politiker och politikerrollen ska vändas från politikerförakt till tillit och uppskattning.

Med början tidigt 2015 har jag lyft frågan om hur politik ska byggas och styras – Då fullt medveten om att mitt ställningstagande skulle riva upp en storm av påhopp både internt och hos oppositionen som gör min haka både blå och gul av all stryk den kommer att få – Något jag för övrigt redan fått uppleva på olika sätt.

Ni behöver dock inte oroa er ty gubben kommer att stå pall oavsett hur många och hur hårda slagen blir därför att jag är övertygad om att min ståndpunkt är rätt och riktig och i linje med den hos merparten av alla väljare.

Jag tycker att vi måste ställa oss tre grundläggande frågor vad gäller hur politikerrollen utformas framgent:

  1. Hur länge och på vilket sätt ska man tillåtas sitta som heltidsarvoderade politiker?
  2. Ska krav ställas på yrkesarbete i det reguljära arbetslivet innan man kan bli folkvald och ska det kravet sedan kvarstå med arbete mellan mandatperioderna innan man man bli vald på nytt?
  3. Ska det finnas kopplingar och begränsningar av politikens arvoden och övriga ersättningar kopplade direkt till den reguljära svenska arbetsmarknaden?

Att jag lyfter dessa frågor beror på att jag tycker att dagens regelverk är förfelat då det inte finns någon bortre gräns på hur länge man kan sitta som heltidsarvoderade politiker.

Politikerrollen i dagens Sverige har precis som i många andra länder blivit ett yrke och en karriärmöjlighet snarare än ett kall som beror på ett ideologiskt ställningstagande och en brinnande vilja att jobba för de förändringar i samhällsbygget som det ideologiska ställningstagandet medför.

Personligen tycker jag att drivfjädern till att involvera sig politiskt och bli politiker måste bygga på ett ideologiskt ställningstagande snarare än vara ett karriärval vars enda syfte är att berika den egna personen på olika sätt.

Jag tycker att det borde vara så att att man ger sig in i politiken därför att man ideologiskt brinner för en viss ideologi och att det är denna ideologi man vill kämpa för att föra fram och genomföra.

Jag tror dessutom att just den brinnande lågan för ideologin och den sorts samhällsbygge den förespråkar är precis det som väljarna vill se hos varje sann och seriös politiker.

När människor ser politiken som ett egoistiskt karriärval snarare än något man ideologiskt brinner för blir det precis som vilket jobb som helst –  Efter ett tag blir jobbet slentrian och när det sker och politiken drivs på detta sätt är vi ute på mycket tunn is.

Politik och rollen som heltidsarvoderad politiker ska därför aldrig tillåtas bli en karriärmöjlighet och ett aktivt yrkesval.

Med det sagt ska det självfallet vara så att den som ger sig in i uppdraget som heltidspolitiker per automatik beviljas tjänstledigt från sitt ordinarie arbete under den tid arbetstagaren verkar som heltidspolitiker.

Därför tycker jag att politikens spelregler och politikens regelverk ska utformas enligt nedan i framtiden:

  1. Man ska tillåtas sitta maximalt 3 mandatperioder som heltidsarvoderad politiker under sin livstid.
  2. Då fördelat enligt formeln maximalt 2 mandatperioder i rad med minst 1 mandatperiod utanför politiken innan man kan gå in och sitta den 3:e mandatperioden.
  3. Dessa regler ska gälla för de som betecknas som heltidspolitiker och inte jobbar jämte sina politiska uppdrag.
  4. Tidsgränsen om maximalt 3 mandatperioder som heltidspolitiker ska gälla även om man blandar uppdrag som politiker i Riksdag, Landsting och Kommunen.
  5. Efter tiden som heltidsarvoderade politiker ska möjligheten att verka som fritidspolitiker kvarstå för den som så önskar.

Om regelverket inte ses över och förändras enligt ovan är min övertygelse får vi snart se en verklighet bestående av yrkespolitiker/politiska broilers som varken haft eller har för avsikt att skaffa ett reguljärt arbete utanför politiken.

Risken är då uppenbar att dessa politiska broilers utan att själva vara medvetna om det har noll eller ingen koll på hur livet ter sig för den vanlige medborgaren – Således förstår de inte heller konsekvensen av de beslut de är delaktiga i att fatta och hur dessa beslut sedan påverkar gemene man i dennes vardag.

Därutöver är risken uppenbar att denna grupp som kan anses vara en politisk elit ger sig själva arvoden och övriga förmåner som ligger på nivåer som är helt skild och betydligt förmånligare än den som gäller för befolkningen i gemen – När det sker är växer politikerföraktet i samma takt som väljarnas förtroende för politik och politiker sjunker till botten.

Jag har genom egna erfarenheter förvärvade i det egna yrkeslivet insett att teori och praktisk tillämpning av samma teori är två helt skilda saker – Erfarenheter man bara kan skaffa om man jobbar i det reguljära arbetslivet och där dagligdags träffar och för samtal med människor.

På samma sätt är det med politiska beslut - Om man aldrig levt i världen utanför politiken är det svårt att förstå hur besluten som i teorin ser vettiga ut samtidigt kan få förödande konsekvenser i människors dagliga liv och leverne.

Därför tycker jag att vi ska införa de begränsningar avseende heltidsarvoderade politiker som jag angivit ovan.

Det jag förespråkar är på inget sätt nytt utan snarare en återgång till hur det politiska systemet i stora drag fungerade i Sverige fram till mitten av 1980-talet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

20 kommentarer

Alliansens nyliberala politik ökar klyftorna i samhället.

Av , , 69 kommentarer 0

Påståendet i rubriken går att bevisa på många sätt – Inte minst genom de rapporter från OECD som påvisar att Sverige under alliansens styre hade de snabbast ökande inkomst- och förmögenhetsklyftorna i hela OECD.

Ett annat bevis för hur skadlig nyliberal politik är för världen och Sverige står att finna i hjälporganisationen Oxfams rapporter om hur världens samlade förmögenhet är fördelad samt hur den fördelningen förändrats till det sämre under starka influenser av nyliberal politik och nyliberala idéer om hur samhällsbygget ska utformas.

Redan i början av 2015 släppte den ansedda internationella hjälporganisationen Oxfam en rapport bekräftade de fakta som jag lyft fram i flera tidigare blogginlägg dessförinnan och allt sedan dess har situationen som påvisas i rapporten bestått eller försämrats än mer.

I Oxfams rapport från början av 2015 kan vi utläsa att den rikaste 1%-en av världens befolkning under 2016 kommer att äga mer än de övriga 99%-en gör tillsammans.

Vi kan dessutom se att deras förmögenheter ökat lavinartat i storlek under de sista 5-10 åren – En utveckling helt och hållet driven av nyliberalismens doktrin om en fri oreglerad marknadsekonomi.

Min förhoppning var att denna rapport skulle få större utrymme i debatten än vad jag åstadkommit med mina tidigare blogginlägg – Något som inte blev verklighet även om saken debatterades öppet under en kort tid för att därefter ånyo förtigas.

  • Med det sagt så är det hög tid för mig att än en gång lyfta ämnet och på nytt ifrågasätta hur den ekonomiska utvecklingen på vår jord kunnat gå i denna riktning utan större reaktion från de breda massorna?
  • Hur kommer det sig att 99% av jordens befolkning stillasittande sett på medan de som tillhör skaran 1% skott sig på allas vår bekostnad?

Ju mer jag borrar i orsakerna ju mer övertygad blir jag om att svaret är oerhört enkelt och banaltDärför att politiken av idag helt saknar ideologisk debatt.

Avsaknad av den debatt som klart och tydligt påvisar resultatet av en specifik ideologis idéer om hur samhällsbygget ska se ut och om vem och/eller vilka som ska omfattas av samhällsbygget är skälet till att den rikaste 1%-en ostört kunnat berika sig på övrigas bekostnad.

Jag är helt säker på att min slutsats är rätt och riktig och att det är just avsaknaden av ideologisk debatt inom politiken som gjort att fåtalet obemärkt kunnat tillskansa sig bestämmanderätten och den ekonomiska makten över flertalet.

Hade vi haft en intensiv ideologisk debatt både i Sverige och resten av världen likt den som ständigt pågick under Palmes dagar hade detta aldrig kunnat slinka obemärkt igenom.

Där gårdagens debatter inom politiken handlade om ideologi och ideologiska skillnader handlar dagens politiska debatter om att lyfta upp fragment av en sakfråga lyft ur sitt sammanhang och debattera dessa snarare än ideologi och skillnader ideologier emellan.

En värld där politiken handlar om små frågor utlyfta ur helheten är direkt förödande och kan med de medel och resurser världens rikaste 1% förfogar över med lätthet ge precis det resultat som Oxfam nu lyfter fram.

Det är precis detta scenario jag varnat för under en lång tid och det är det som driver mig att kontinuerligt författa inlägg om vikten av ideologisk debatt och vikten av en politik som beaktar demokratisk socialism och värdegrunden av alla efter förmåga – åt alla efter behov i sin manual för ett jämlikt och stabilt samhällsbygge.

Det är och har alltid varit så att mycket alltid vill ha mer och det är precis det den nyliberala politiska doktrinen ger uttryck för vilket med lätthet bevisas i Oxfams rapporter.

Det finns således ingen gräns för hur stor en människas girighet kan bli och tillåts denna girighet verka fritt utan begränsningar kommer det att leda till situationer där den som vill ha mer är villig att vandra över lik för att nå sitt mål och öka sin förmögenhet.

Just därför måste vi återföra den ideologiska debatten till positionen son varande den viktigaste debatten i politiken.

Den ideologiska doktrinen som ett politiskt parti bygger sin politik på är ju trots allt politikens verkliga kärna och det som styr hur samhällsutvecklingen ska utformas framgent.

För egen del kommer jag att lyfta upp den lika uppenbara som briljanta slutsatsen Olof Palme kom fram till när han påvisade storheten i ett samhälle byggt på den demokratiska socialismen doktrin.

Demokratisk socialism handlar i grund och botten om att skapa system som effektivt ser till att girigheten hos Sveriges och världens rikaste del av befolkningen hålls på en kontrollerbar nivå.

Demokratisk socialism handlar om att genom politiska beslut tillse att vi har system som säkerställer flertalets makt över fåtalet i ett samhällsbygge som sätter jämlikhet och alla människors lika värde högst på agendan.

Personligen är jag helt övertygad om att ett snart införande av ideologisk debatt kommer att leda till en situation där Sveriges och världens befolkning relativt snabbt inser att den enda vägen framåt för ett långsiktigt hållbart samhälle är socialdemokratisk politik byggd på den demokratisk socialismens doktriner,

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”

69 kommentarer

Svensk arbetarklass väl och ve hotad av Alliansen och SD.

Av , , 79 kommentarer 1

Höstens val kommer till stor del att handla om landets arbetstagare och deras väl och ve då det är där den största ideologiska skillnaden mellan de rödgröna på ena sidan och alliansen och SD på den andra sidan står att finna i svensk politik.

S,V och MP vill precis som man visat under denna mandatperiod stärka arbetarnas och fackens inflytande på svensk arbetsmarknad – Detta medan alliansen och SD klart och tydligt deklarerat att både sänkta löner, urholkad LAS och sämre anställningsvillkor står högst upp på deras agenda om de skulle få makten efter valet.

Moderaterna har aviserat att en lagstiftning om sänkta ingångslöner kommer att bli verklighet om de får makten – Något SD oreserverat ansluter sig till trots att både fack och arbetsgivare motsätter sig en sådan lagstiftning och trots att ekonomiska experter som professor Lars Calmfors säger att en sådan reform på inget sätt kommer att skapa fler jobb.

Tittar man specifikt på SD som säger sig vara ett arbetarparti är det lätt att inse att detta bara gäller i ord – För trots att man påstår sig vara ett arbetarparti har man när det kommer till realpolitik i alla lägen stött reformer som försämrar för de arbetstagare man säger sig företräda.

SD har under denna mandatperiod röstat nej till nya och bättre regler avseende lön och arbetsvillkor i samband med offentliga upphandlingar – Därtill aviserat att man vill utöka undantagen i LAS turordningsregler genom att tillåta undantag för fem istället för dagens två personer vilket innebär att LAS sätts helt ur spel på stora delar av svensk arbetsmarknad.

Att man nu öppet är för en lagstiftning om sänkta ingångslöner och därmed en generell framtida lönesänkning för svenska löntagare visat med all tydlighet att SD inte är något arbetarparti utan ett renodlat högerparti längst ut på högerkanten av den politiska skalan i svensk politik.

Att moderaterna inte är något arbetarparti i den meningen att man gör det bättre för svenska löntagare såg vi klart och tydligt under de 8 år alliansen regerade vårt land med katastrofala följder som resultat av deras regeringsinnehav där skattesänkningar gick före ansvar för landets ekonomi och omsorg och omtanke om Sveriges invånare.

Det finns således skillnader mellan betydelsen av arbetarparti och arbetareparti – Tänk att en bokstav i detta fall ett E kan utgöra en sådan enorm skillnad.

I M:s och SD:s värld betyder arbetarparti att göra det billigare för landets företagare att ha manuell arbetskraft anställd så att företagens ägare kan öka vinsten och stoppa mer pengar i egen ficka på arbetstagarnas bekostnad.

I Socialdemokraternas värld betyder ordet arbetareparti att vi i alla lägen ställer oss på arbetstagarnas sida och gör allt i som står i vår makt för att stärka anställningstryggheten och se till att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist mellan företagens ägare och den arbetskraft som producerar det företagen säljer och tjänar pengar på.

Det har vi bevisat denna mandatperiod bland annat genom att på nytt införa avdragsrätt för fackföreningsavgiften och genom att ta bort den av alliansen orättvisa sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar som alliansen införde.

Politik gör skillnad och rätt sorts politik gör en enorm skillnad – Tänk på det när du lägger din röst i årets val där frågan är vad som är bäst för dig och för Sverige -  Är det ett arbetarparti som gynnar arbetsgivarna eller ett arbetareparti som gynnar landets löntagare som är bäst?

Valet är ditt!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

79 kommentarer

Alliansen har fel – Det behövs ingen sänkning av a-kasse ersättningarna.

Av , , 30 kommentarer 1

Förvisso har jag anfört tidigare att lägre ersättning från a-kassa och sjukförsäkring varken sätter fler i arbete eller gör människor friskare – Orden i rubriken är dock inte mina utan kommer från professor Lars Calmfors.

Enligt Calmfors är arbetskraftsdeltagande redan högt i Sverige och incitamenten för människor att skaffa arbete är redan starka nog enligt honom – Så starka att en sänkning av a-kassan på inget sätt kommer att öka incitamentet att arbeta utan blott och allena försämra för de grupper som har det svårt nog redan i dagsläget.

Enligt Calmfors sjönk det höga arbetskraftsdeltagandet i Sverige inte ens under finanskrisen vilket enligt honom visar att sänkta nivåer i a-kassan är verkningslöst som instrument att använda om tanken är att åtgärden ska sätta fler i arbete.

Tidigare var det enligt Calmfors så att många nationalekonomer hade ett synsätt om att fackföreningarna tenderade att förhandla fram högre löner än vad som var optimalt för sysselsättningen – Det synsättet var korrekt historiskt men inte idag enligt honom.

Att fortsätta med återhållsamma löneökningar i dagens läge när det råder stor brist på arbetskraft på stora delar av arbetsmarknaden är enligt honom en anmärkningsvärd situation därför att det är kontraproduktivt i den meningen att återhållsamma löneökningar inte skapar någon utväxling i form av fler jobb.

Därutöver kritiserar Calmfors det faktum att det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som ska sätta ”märket” för löneutvecklingen för övriga löntagare i Sverige – Något som enligt honom hindrar arbetsgivarna inom skolan, vården och byggbranchen med flera sektorer att höja sina löner mer än exportindustrin.

Enligt Calmfors borde dessa sektorer få höja sina löner mer än exportindustrin vilket skulle leda till att arbetskraften används i de sektorer där den behövs bäst.

Enligt Lars Calmfors är allmänt låga löneökningar inte någon metod för högre sysselsättning i dagsläget.

Däremot anser han att en större lönespridning med fler lönesteg och lägre minimilöner skulle kunna öka sysselsättningen bland utrikes födda och andra svaga grupper i samhället.

Den som vill läsa artikeln där Lars Calmfors ger uttryck för detta kan göra så på följande länk: https://arbetet.se/2018/05/15/inga-skal-att-sanka-a-kassan/

Jag håller i det stora hela med professor Calmfors och delar det mesta av hans åsikter och påståenden fullt ut.

Med det sagt tycker jag att vi ska öppna för att göra precis det Calmfors anför – Öka lönespridningen genom att skapa fler lönesteg och lägre minimilöner initialt.

I det avseendet tycker jag att vi socialdemokrater gör helt rätt som gör så genom att anställa de som står längst från arbetsmarknaden inom offentlig sektor där vi har skriande behov av mer arbetskraft.

Vad gäller sänkta minimilöner så tycker jag att vi även där är på rätt spår där vi betalar mellanskillnaden mellan normal lön och den lägre lön de erhåller direkt till arbetstagaren snarare än till arbetsgivarna,

Slutligen bör vi hörsamma Calmfors om att anledningen till att många utrikesfödda är arbetslösa inte beror på att lönerna är för höga utan på att deras produktivitet är för låg i förhållande till avtalens lägsta löner därför att de saknar utbildning.

Vägen framåt är således att utbilda dessa så att de erhåller den utbildningsnivå arbetsmarknaden efterfrågar – Då genom att initialt använda skattemedel för att ge dem den kompetens arbetsmarknaden efterfrågar genom att sätta dem i arbete så att de kan öka sin kompetens genom att arbeta.

Vägen framåt mot den ökade sysselsättning professor Lars Calmfors säger är viktig för att sätta utrikesfödda utan gymnasieexamen i arbete med jobb och egen försörjning är därför den väg sittande S-regering redan slagit in på – Låt oss fortsätta på den vägen även efter valet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

30 kommentarer

Umeå kommun har gjort ett bra val vad gäller leverantör av elbussarna.

Av , , 33 kommentarer 1

Redan när upphandlingen pågick skrev jag ett antal inlägg där jag gav min syn på hur kommunen bör tänka och agera i fråga om val av leverantör av Umeås framtida elbussflotta.

Pris, funktion och driftsäkerhet samt företagens historik av produktion och leverans av elbussar och laddinfrastruktur till andra kunder ska utgöra tungt vägande skäl vid val av leverantör – Så även ekonomisk styrka och förmågan att tillhandahålla service och reservdelar under åtskilliga år framåt.

Att kommunen och de ansvariga gjorde precis det och avstod från att ensidigt gynna den leverantör som sålt bussarna till provtrafiken genom att tillämpa ett öppet upphandlingsförfarande visar på styrka och beslutskraft.

Hybricons bussar må vara byggda på innovation och nytänkande med de problem detta fört med sig vad gäller ständiga driftstopp och driftstörningar håller inte i längden om fordonen är tänkta att användas i högintensiv kollektivtrafik.

Det ska dessutom paras med det faktum att Hybricon är ett nytt företag på bussmarknaden som aldrig byggt traditionella bussar och därtill i princip bara levererat de få elbussar som idag rullat i Umeås testtrafik av elbussar och elbussinfrastruktur.

Att det innebär att Hybricon därför saknar den stabilitet som behövs för den som ska köpa in bussar till storskalig busstrafik ska våga välja dem som leverantör ser jag därför som självklart – Att bolaget därtill dras med finansiella problem gör inte saken bättre.

Jag betvivlar inte att Hybricon med tiden kommer att lyckas med sina ambitioner att producera en produkt som uppfyller alla kriterier – Kostnaderna och vedermödorna för att nå dit ska dock bäras av företagets aktieägare och inte av skattebetalarna vilket till stor del varit fallet fram tills nu.

Umeå kommun kan känna sig stolta över den chans man gett företaget i och med att Umeå kommun agerat försökskaniner och därtill satsat skattepengar i Hybricons utveckling av framtidens elbuss – Då genom att betala fullt ut för de bussar och den laddinfrasrtuktur som ingått i testtrafiken under åren fram tills nu.

VDL som valet nu föll på har byggt bussar länge med stor framgång och har därtill levererat ett stort antal elbussar och laddinfrastruktur till olika trafikhuvudmän i många länder med stor framgång.

Att de bussar och de system man levererat dessutom fungerar bra i verkligheten och rullar på utan större driftstörningar är tunga skäl att välja dem som leverantörer av Umeås framtida elbussar.

VDL och kinesiska BYD som är störst i världen på elbussar för närvarande är de med mest erfarenhet och de leverantörer som har en pålitlig produkt som fungerar i alla situationer.

Att dessa därutöver har en storlek och en finansiell stabilitet man kan lita på för framtida service och framtida tillgång på reservdelar och experthjälp är andra tungt vägande skäl.

Därför ska jag avsluta med att säga att Umeå komun gjort ett mycket bra val vad gäller leverantör av Umeås framtida elbussflotta.

Starkt Jobbat UKF, INAB och Hans Lindberg (S) med flera – Er kan man lita på!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

33 kommentarer

Ska hoten mot tjänstemän i offentlig förvaltning stoppas behövs rätt sorts politik.

Av , , 54 kommentarer 2

Att tjänstemän på svenska myndigheter ska behöva känna sig hotade bara därför att de gör sitt jobb är en mycket olycklig situation.

Att det blivit så beror i grund och botten på det hårdnande samhällsklimat som uppstått som en effekt av en för samhällsbygget skadlig nyliberal politik som i allt sätter jagets bästa före kollektivets bästa.

Med det sagt så är min övertygelse att det är de socioekonomiska levnadsvillkoren och framför allt de stora skillnaderna i dessa som skapat det hårdnande samhällsklimatet.

En desperat människa som lever under hård press är kapabel till desperata handlingar – Bland dem att hota de tjänstemän som vägrar gå dem till mötes.

Hotet mot tjänstemännen är således inte riktat mot individen i sig utan snarare mot det samhälle den enskilde tjänstemannen anses representera.

Den utvecklingen måste vi bryta omedelbart och mitt förslag är att regeringen och övriga partier snarast möjligt sätter sig ner och diskuterar hur detta kan vändas så att tjänstemän i offentlig förvaltning kan känna samma trygghet som historiskt.

Ska den lösningen bli verklighet och verksam bör den sikta in sig på hur vi kan förbättra de socioekonomiska levnadsvillkoren för den utsatta grupp som står för hoten – Görs det är min övertygelse att hoten upphör därför att välmående människor har fullt upp med att ägna sig åt livet och inte åt att hota tjänstemän.

Slutligen en låten brasklapp – Den politik moderaterna och alliansen presenterat hittills där man aviserat att man ska försämra än mer för sjukskrivna och arbetslösa kommer inte att leda till mindre hot mot tjänstemän i offentlig förvaltning – Snarare till mer och allvarligare hot från en ökande skara desperata samhällsmedborgare.

Ska hoten upphöra behövs en politik som leder till ökad jämlikhet och en rättvisare fördelning av vinsterna av allas arbete – Ska hoten upphöra behövs en stärkt socialdemokrati och mer av traditionell socialdemokratisk politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

54 kommentarer

Presenteras uppgörelsen om den nya migrationspolitiken under veckan?

Av , , 24 kommentarer 1

Allt sedan eller till och med sedan strax innan Stefan Lövfen presenterade socialdemokraternas nya migrationspolitik har det pågått förhandlingar mellan S och M i frågan.

Grunden till att förhandlingarna startat och pågått har varit att snarast möjligt komma till en bred samsyn och överenskommelse som innebär att frågan som lagt en våt filt över dryga två mandatperioder slutligen kan bordläggas.

Att förhandlingar om en överenskommelse sker beror inte på att man vill avfärda och bordlägga frågan till varje pris – Snarare på att S och M vill ge svenska folket den migrationspolitik och den lösning de breda folklagren nu efterfrågar med bredast möjliga parlamentariska majoritet för att säkerställa att lösningen blir stark.

När det är gjort och väljarna är nöjda kan det politiska Sverige återgå till att diskutera resten av politiken vilket är av yttersta betydelse för Sveriges framtida utveckling.

Att denna fråga som nu löses genom en bred överenskommelse så att frågan inte längre kan lamslå svensk politik är bra och något vi måste lära av inför framtiden för att undvika liknande misstag i andra frågor i en framtid.

För mig är den lärdom vi måste ta enkel – Som politiker måste vi alltid lyssna till våra väljare och ge dem den politik och de politiska lösningar de efterfrågar – Därtill på ett sätt som ligger i linje med den ideologi vi som parti står för.

Mina källor har oberoende av varandra signalerat att en överenskommelse är oerhört nära förestående och två av dem antyder dessutom att överenskommelsen kommer att presenteras innan veckan är över vilket för mig inger hopp om att så sker då de som sagt det på olika sätt är involverade i det som sker.

Stämmer den information jag har som säger att det är S och M som med stöd av L och KD står bakom överenskommelsen så innebär det att den har stöd  64,33% av rösterna i Riksdagen – Om man därtill antar att SD inte röstar emot så stöds överenskommelsen direkt eller indirekt av 77,19% av det totala antalet röstande i Sverige vilket gör den stark och stabil. 

Med det sagt är frågan ställd – Låt oss därför se fram emot denna vecka med stor förhoppning om både bra väder och positiva politiska besked.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

Insikten om vad som utlöste två världskrig är som bortblåst idag.

Av , , 75 kommentarer 1

Att skapa ordning och reda och en väl fungerande migrations- och integrationspolitik som medborgarna känner förtroende för och som de kan stå bakom är A och O för varje regering.

Nu när den är på plats är det hög tid att vi börjar fundera på i vilken riktning det globala samhällsbygget är på väg – Hur länge kommer det att fungera med dagens samhällsbyggen innan vi i ord och handling skapar ett nytt världskrig?

För egen del har jag grunnat på den frågan mycket länge då jag hyser stor oro för att den utveckling världen har för närvarande leder raka vägen mot ett tredje världskrig – Något jag utgår från att få om ens någon vill uppleva.

Vid tidpunkten för andra världskrigets slut fanns det en stor samsyn i världen runt världskrig och det lidande dessa ställde till med – En samsyn som sa ALDRIG MER!

Denna samsyn ledde till att socialdemokratin och det socialdemokratiska synsättet om solidaritet och alla människors lika värde växte sig stark och fick stort fortfäste i världen därför att analysen av första och andra världskriget gav vid handen att det främst var nationalism, främlingsfientlighet och ojämlikhet som utlöste dessa krig.

Det världen bestämde sig för när de sa aldrig mer var att anamma en politik som aktivt förminskade nationalism och främlingsfrihet genom att skapa samhällen där jämlikheten ökade tack vare minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Det världen bestämde sig för var att det är ojämlikhet som är den främsta orsaken till världskrig och att det därför är ojämlikheten som ska bekämpas med alla till buds stående medel. Därtill att nationalism och främlingsfientlighet till största delen är produkter av ojämlikhet och ojämlika levnadsförhållanden.

Den sanningen fick mycket stort fotfäste i Europa och stod sig i mer än 30 år innan vi på nytt påbörjade resan tillbaka mot den ojämlikhet som utlöste dessa två världskrig.

Min analys över varför vi påbörjat resan tillbaka mot det samhällsklimat som utlöste dessa krig är glasklar och enkel – Det är helt enkelt så att merparten av den generation som kände till orsakerna till de två första världskrigens utbrott är näst intill utdöda.

Trots att vi har historieböcker att tillgå verkar det som om den mänskligheten som lever idag inte har tid att studera dessa orsaker – Detta därför att merparten av vi som lever nu är fullt upptagna med att roffa åt oss så mycket vi kan för egen del.

Hade vi tagit oss tid till att studera de utlösande orsakerna till den två första världskrigen hade det inte funnits en chans att vi på nytt skulle börja ställa olika grupper och olika etniciteter mot varandra.

Hade vi tagit oss tid att studera historien hade det inte funnits chans för den nationalism och främlingsfientlighet som nu växer fram att ens få tillstymmelsen till en chans att på nytt växa i styrka.

Den kunskap våra förfäder lärde av två världskrig är som bortblåst  - Hade vi haft den kunskapen kvar hade den globala samhällsutvecklingen sett helt annorlunda ut.

Det svenskarna och resten av världens befolkning måste förstå är att allas väl och ve måste komma före det egna jagets väl och ve om freden ska bestå.

Ska freden bestå måste vi förstå att bara i en jämlik värld där alla har tak över huvudet och mat på bordet finns grogrund för fred och välstånd.

Ska freden bestå finns bara en väg - En återgång till den socialdemokratiska politik som växte sig stark därför att våra förfäder som upplevt 1:a och 2:a världskrigets fasor och vedermödor sa - ALDRIG MER!

En värld där det globala samhällsbygget i sanning bygger på övertygelsen om storheten i ett samhälle byggt enligt devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

75 kommentarer