Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Oberoende Observatör har fel – Styrelserna i Umeås kommunala bolag gör ett bra jobb.

I en debattartikel publicerad i VF vilken du hittar på följande länk: https://www.folkbladet.nu/2201024/byt-ut-lekmannen-i-de-kommunala-bolagen ondgör sig signaturen Oberoende Observatör över ordningen i Umeås kommunala bolag.

Oberoende Observatör som med jämna mellanrum gör inspel i den politiska debatten i Umeå ondgör sig över det faktum att det enligt denne sitter alldeles för många lekmän i styrelserna för de kommunala bolagen i Umeå och att detta skulle vara skadligt för både bolagen och för kommunen och dess medborgare.

Låt mig därför upplysa Oberoende Observatör om att den åsikten är felaktig så länge den grundas på de orsaker som anges i debattartikeln.

Tvärtemot Oberoende Observatörs påstående så är sanningen den att lekmannastyrelserna i Umeå kommunföretags sfär gör ett mycket bra jobb – En arbetsinsats som borde berömmas snarare än kritiseras.

Låt mig dessutom göra följande klarläggande för att tydliggöra viken roll ett bolags styrelse har:

En styrelse i ett bolag sitter där tillsatta av bolagets ägare – I detta fall Umeå kommun med uppgiften att säkerställa att ägarens direktiv till bolaget följs till punkt och pricka av bolagets ledning samt att aktiebolagen och andra för verksamheten inblandade lagar följs till punkt och pricka.

Därutöver har styrelsen i uppgift att tillsammans med bolagets revisorer tillse att balans- och resultaträkningen i bolaget stämmer överens med bolagets bokföring och att bolagets ledning handhar bolagets ekonomi på ett sätt som är bra för bolagets ägare.

Slutligen har styrelsen i uppgift att utse bolagets verkställande ledning i enlighet med den ordning som bolagets ägare har fastställt i förväg.

För att utföra detta uppdrag behövs inga specifika kvalifikationer utöver de styrelseledamöterna besitter vilket Oberoende Observatör ser ut att helt ha missuppfattat då bolaget leds av bolagsledningen och inte av bolagets styrelse.

För bolagsledningen gäller självfallet att den ska ha adekvat utbildning för att klara sitt uppdrag.

Så vitt jag vet har Umeå kommun och kommunens företag så här långt varit väldigt duktiga på att hitta personer med rätt profil och rätt utbildning för att leda kommunens företag vilket jag tar som ett bevis på att de som sitter i bolagens styrelser har gjort ett mycket bra jobb.

I kommunala bolag är det viktigt att de kommunala bolagen har en styrelse som speglar hur sammansättningen ser ut politiskt i kommunen av den anledningen att de kommunala bolagen styrs av kommunala beslut och kommunala ägardirektiv.

Med det sagt så anser jag det bevisat att den Oberoende Observatören har helt fel när denne kräver att politiskt tillsatta styrelseledamöter ska bytas ut mot styrelseproffs som saknar politisk förankring.

Görs detta på det sätt som Oberoende Observatör vill går demokratin och de demokratiska spelreglerna förlorade i de kommunala bolagen i Umeå – Att demokratin går förlorad tjänar ingen på då full demokratin är viktigare än allt annat i allt som har med politik och offentligt ägande och beslutsfattande att göra.

Därför ska styrelsen i de kommunala bolagen i Umeå även fortsättningsvis utses på samma sätt som idag Oberoende Observatör – Vill du Umeåbornas bästa inser även du att ditt inspel blev fel och rättar därför ditt felaktiga antagande i inlägget så snart det blir möjligt att göra så.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

32 kommentarer

 1. jan hägglund

  Till Anders Forss
  från Jan Hägglund

  Jag läste citatet från din blogg tre gånger. Det var så hejdlöst roligt. Av alla cirkel-resonemang jag hört eller sett i den politiska debatten var detta ett av de tydligaste. Se nedan

  ”Så vitt jag vet har Umeå kommun och kommunens företag så här långt varit väldigt duktiga på att hitta personer med rätt profil och rätt utbildning för att leda kommunens företag vilket jag tar som ett bevis på att de som sitter i bolagens styrelser har gjort ett mycket bra jobb”.

  Så vitt DU vet … vilket DU sedan tar som ett BEVIS. Herregud, Anders.
  Och detta var alltså den ”bärande bjälken” i hela ditt resonemang, förutan hela ditt resonemang faller helt platt.
  Bättre kan du, hoppas jag.
  Tio – noll till Oberoende Observatör.
  Jan Hägglund

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är på inget sätt 10 – 0 till oberoende observatör Jan – De argument jag anfört och den beskrivning jag givit av styrelsens arbetsuppgifter är helt och hållet med sanningen överensstämmande.

   Har du bevis på att styrelsen i något av kommunens bolag varit dåliga på att välja rätt personer i bolagens ledningar tycker jag att du ska precisera det – Om inte så stämmer det jag säger – Dvs. att styrelserna så här långt varit väldigt duktiga och framgångsrika när det handlar om att rekrytera rätt personer till företagsledningarna i kommunens olika bolag.

   • Kim

    Jan har ju helt rätt. Ditt cirkelresonemang är ju helt absurt.

    ”Har du bevis på att styrelsen i något av kommunens bolag varit dåliga på att välja rätt personer i bolagens ledningar tycker jag att du ska precisera det”
    Om man nu bortser från att styrelsen inte kan leda och styra som de är satta att göra eftersom de HELT saknar kompetens så tycker jag du ska ta dig en titt på tex Bostaden. Hur såg det ut ca 2008-2010. Tillsattes då inte en VD som fick sparken för att styrelseordförande helt plötsligt inte gillade hen? Kom det inte en ny VD vars främsta merit var att hen var tillsammans med en hög socialdemokrat?

    Är det vad du tycker är ”bra rekryteringar”?

    Bara en politiker kan med en dåres envishet påstå att total brist på kompetens är en merit – på vilken tjänst som helst. När man dessutom, så väl i bolagen som i verksamheten i övrigt, väljer att göra sig av med folk som är obekväma nog att förklara problemen med den inkompetenta styrelsens/ledningens beslut/idéer/fantasier, ja då skapar man inte en miljö där bolagen drivs särskilt klokt eller effektivt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     När man rekryterar till en post som VD händer det ibland att man upptäcker att den man tillsatt inte lever upp till alla de förhoppningar man hade och/eller att den man rekryterade har en annan syn på en för bolaget och dess ägare viktig fråga och därför inte vill följa ägarnas beslut/direktiv – I de fallen som dessbättre är oerhört få är det naturligt att byta ut denne.

     Att ta en enskild händelse som därtill på inget sätt var katastrofal som bevis på att styrelserna i Umeås kommunägda bolag är inkompetenta är att gå flera steg för långt och därtill att tala osanning.

     Sedan undrar jag vad du har för bevis på att den VD du hänvisar till saknar meriter för det uppdrag vederbörande tillsattes för att utföra? Har du läst dennes CV i detalj?

   • Jan Hägglund

    Anders Forss,
    1. Det är verkligen tragi-komiskt att debattera med dig.
    JAG har inte påstått något i debatten på DIN blogg. Det är DU som påstår att de som sitter i bolagens styrelser har kvalitet. Den mest elementära logik säger därför att bevisbördan ligger på DIG. Men det enda ”BEVIS” som du presenterar är ett rent absurt cirkelresonemang.
    Och när du blir varse (förhoppningsvis) detta, så ber du plötsligt MIG sköta bevisföringen – om att du skulle ha fel. Du ger alltså helt enkelt upp ambitionen att bevisa att DU har rätt. Nu SKA jag bevisa att DU har fel.
    2. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det var som när vi diskuterade om Umeå kommuns ekonomi. Du presenterade ALDRIG en enda siffra för dina påståenden att kommunens ekonomi var bra. Och sedan förklarade du rakt ut att du inte behövde presentera några siffror. Kommunen hade så duktiga tjänstemän (och kvinnor) och du litade på dem och det räckte. Men nu är dessa duktiga tjänstemän (och kvinnor) utrensade. Som alla vet har jag, på starkast möjliga sätt, gått emot utrensningen. Men du har agerat på rakt motsatt sätt. Så vad gäller Umeå kommuns ekonomi så behövde du inga siffror för du hade tjänstemännen (och kvinnorna). Men när det mest tongivande är borta så har du alltså varken siffror eller de ekonomiska experter som du sade dig stödja dig på. Var står du nu, Anders Forss. Jag anser att Umeå kommun har väldiga ekonomiska problem.
    a)Vad anser du?
    b) Och framför allt: vad grundar du din uppfattning på?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jan. Bevisbördan för att de människor som sitter i styrelsen för Umeås kommunala bolag är inkompetenta på det sätt du vill påstå ligger givetvis hos dig då det är du och inte jag som påstår det.

     Så här långt har de som sitter i styrelserna gjort ett mycket bra jobb.

     Vad gäller Umeås ekonomi så har den förbättrats och förra året innebar ett överskott. Att du målat upp en bild basrad på en massa antaganden som enligt dig påvisar att ekonomin kommer att utvecklas åt fel håll i framtiden ger jag inte mycket för då de antaganden du använder dig av är rena domedagsprofetiorna som aldrig kommer att slå in och därför inte är värda att bemöta.

     Min övertygelse är att kommunen även fortsättningsvis ska kunna klara av sin ekonomi och göra små överskott kommande år samtidigt som låneskulden minskar.

     Den övertygelsen grundar jag på information från mina partikamrater som sitter i ledande ställning och på det faktum att kommunens inkomster kommer att öka framledes när avkastningen på de tunga investeringar inför framtiden som vi redan tagit börjar ge avkastning snarare än kräva mer investeringar.

     Med en ökande befolkning stiger skatteintäkterna och i och med att mycket av investeringarna som behöver göras för att klara den ökande befolkningsmängden redan tagits så kommer ökad inflyttning att skapa ett överskott för kommunen. Lägg därtill ökade intäkter från staten i en framtid så blir läget än bättre Jan.

 2. Fredrik

  Menar du då att en styrelse i kommunledda bolag inte behöver ha några kvaliteter utan att vara politiker? Som du säger är det vd i bolaget som driver bolaget, men det är på styrelsen uppdrag som vd jobbar. Då innebär det i verkligheten att det är styrelsen som lägger upp riktlinjer för vd hur uppdraget skall bedrivas, och då behöver man en kompetent styrelse, dvs inte politiker utan några kvalifikationer förutom partibok

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla styrelser bör ha kvalité Fredrik men det är betydligt viktigare att styrelseledamöterna har bra kunskap om vad som krävs v en styrelseledamot än att de är experter på företagets verksamhet då det är bolagets ledningsgrupp och inte styrelsen som ska ha den kunskapen.

   I kommunägda bolag är det i grund och botten politiken och kommunfullmäktige som tillsammans med sittande kommunstyrelse lägger upp riktlinjerna för hur bolagen ska jobba – Styrelsens jobb är precis som jag beskrivit i inlägget att säkerställa att bolagsledningen följer de riktlinjer som politiken bestämt.

   • Kim

    ”Riktlinjer” som gör att man kan ta vansinniga beslut om strandade finlandsfärjor på kajen och miljardfärjor i ny trafik fast det inte uppenbart inte finns en plan för finansiering.

    Då dessa styrande inte har egen kompetens, inte förmåga (eller ens intresse!!!) att ta till sig information och dessutom vill göra sig av med folk som påpekar deras briser i resonemang kommer det aldrig att fungera.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så vitt jag förstått har man nu finansierat den nya färjan även om det sker på ett sätt som du inte gillar. Att du inte gillar hur det sker betyder varken att det är fel eller vansinnigt. Sedan kan jag medge att även jag hade velat se en annorlunda finansiering än den som nu används men en god färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa är en alltför viktig fråga för att låta den stranda på grund av finansiering.

     • Kim

      Det är känt hur många som nyttjar färjan. Det är numera känt vad en ny kostar, inkl kringinvesteringar.
      Du är ekonom. Du kan ganska enkelt räkna ut vad kapitalkostnaden är per biljett (även om kan räknar med en kraftig ökning). Du kan även göra en GROV bedömning av driftkostnader. )Kan du inte det kan du strunta i det och bara ha kapitalkostnaden per biljett.)
      Anser du att den summan per passagerare är rimlig och finansierad?
      Anser du att Umeå Kommun, som tvingats göra en miljardförsäljning i Bostaden för att man helt enkelt har för stora lån, strax efter kan lägga ut miljardbelopp på en färja?

      Rörande rekryteringar så sa du ”Har du bevis på att styrelsen i något av kommunens bolag varit dåliga på att välja rätt personer i bolagens ledningar tycker jag att du ska precisera det”. Jag är rätt dåligt insatt och kan ändå, enkelt, få fram exempel på tvivelaktigheter. Det är mer talande än att du, utan underlag, men med märkliga cirkelresonemang, försöker försvara felaktigheter.

      Du frågar efter bevis. Du får, men saknar egna bevis. JHs uttryck
      ”Bättre kan du, hoppas jag.
      Tio – noll till Oberoende Observatör.”
      är snarast en underdrift.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vad gäller styrelsernas funktion så vidhåller jag att de gör ett bra jobb och att O O och Jan Hägglund har fel.

      Vd gäller färjan så är det godstrafiken som är det viktiga även om det inte skadar att den blir attraktivare även för passagerare.

      Som jag sa tidigare hade jag gärna sett en annan finansieringslösning alternativt en annan färjelösning än den som nu valts men det är viktigare att problemet får en lösning än att det ras i långbänk och fördröjs – Av den anledningen ser jag det beslut som nu tagits som fullt acceptabelt.

 3. Sofia

  Hej Anders!
  Jag tycker att signaturen har en poäng i frågan,då det denne tycker ligger i linje med den syn som exempelvis styrelseakademin mfl har framfört i debatter. Jag delar dock till 100% din bild om att det är viktigt att det finns politiker i styrelsen för de kommunala bolagen, men det är mycket viktigt att dessa personer har lämplig utbildning och/eller bakgrund för det/de bolag som de agerar i, samt att de som väljs faktiskt är medvetna om det personliga ansvar som kan utkrävas av dem vid felaktigheter. Just kännedomen om det personliga ansvarets omfattning för en styrelseledamot eller ordförande, är det utifrån min egen erfarenhet väldigt få som faktiskt känner till när dem tackar ja till ett styrelseuppdrag.

  Avslutningsvis önskar jag dig en fortsatt trevlig helg!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag börjar med att önska trevlig helg tillbaka och med att tillbakavisa att signaturen O O har en poäng såsom denne författat debattartikeln.

   Att styrelseledamöter har ett personligt ansvar hoppas jag alla som accepterar att ingå i en styrelse känner till och förstår omfattningen av. Sedan är det inte speciellt viktigt att styrelseledamöterna har utbildning inom de områden bolaget verkar i då det är bolagsledningen och inte styrelsen som ska besitta den kunskapen. Däremot bör den som ingår i en styrelse ha utbildning i och förstå vad styrelsearbetet innebär och vad man som styrelseledamot förväntas bidra med i samband med styrelsens arbete.

 4. Ville-Valle

  …nu måste du skärpa dig Anders Forss! Är det några som vet vad de skriver om så är det just Oberoende Observatör och Jan Hägglund. Ta och lär dig av de här två så att även dina blogginlägg Anders Forss får lite substans värt namnet…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Dessa två ser inte ut att veta något alls Ville-Valle – Vet man inte vilken uppgift styrelsen i ett företag har bör man ta reda på det innan man skriver.

 5. Oberoende Observatör

  Läser med viss förvåning ditt blogginlägg på min insändare i Folkbladet men vid närmare eftertanke, ändå inte. Du har sagt dig vara en internationell bankman med kontakter över hela världen, senast hemkommen från Malaysia. Dessutom har du enligt egna uppgifter kontakter med nuvarande (S) regering och t.o.m. statsministern och hävdar att de lyssnar till dina råd. Lokalt är du kassör i (S) föreningen på Ersboda. Det är sant att styrelsens uppgift är att se till balans- och resultaträkning stämmer med bokföringen liksom att varje år presentera en årsredovisning. Men ett av styrelsens viktigaste uppgifter är att vara visionärer och tänka strategiskt framåt i tiden. Det är ingen slump att t.ex. Percy Barnevik efter ha varit VD i ett flertal bolag och skaffat sig erfarenhet utses till styrelseledamot i GM, Astra Zeneca, och dessutom styrelseordförande i Wallenbergsgruppens Investor 1997-2002. Vissa politiker finns också f.d. finansministern Anders Borg, förre statsministern Göran Persson som platsar med erfarenhet och kontakter. Ägaren Umeå Kommun kan mycket väl ge riktlinjer till styrelsen men det är den tillsammans med den operativa organisationen som ska leverera.Jag ser det här blogginlägget som ett i raden där du försöker ” smöra ” för de styrande i Umeå Kommun men har man hamnat på 79:e och sista plats vad gäller nomineringar inför valet så är chansen att få ett större förtroendeuppdrag väldigt liten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är en oerhört stor skillnad mellan specifika styrelser i specifika bolag som i fallet Investor. Investor är en mycket stark ägare och moderbolag till ett helt företagsimperium och för detta moderbolag har ägarna stipulerat att styrelsen ska ha en mycket större roll i företagens drift och dagliga verksamhet än vad som är fallet i normala bolag och i för styrelser i kommunägda bolag.

   Hur Umeå kommuns bolag ska skötas och vad bolagen ska ägna sig åt bestäms av politiken i form av kommunledningen och i förekommande fall av kommunfullmäktige – I sådana bolag har styrelsen precis den uppgift jag beskrivit i mitt inlägg så i detta fall har jag rätt och du har fel.

   Man kan inte rakt av jämföra styrelsen i ett investmentbolag som Investor och styrelsen i ett kommunalt bolag – Vill man göra jämförelser mellan styrelser i olika bolag måste man först jämföra vilka direktiv ägaren givit till sina styrelser innan man gör bedömningen om huruvida styrelsen gör ett bra jobb eller inte.

   Styrelsen i ett kommunalt bolag kan aldrig fungera som den i Investor då ett sådant förfaringssätt skulle innebära att politiken förlorar allt inflytande och därför att demokratiska spelregler frångås helt och hållet.

   • Oberoende Observatör

    Jag visste inte om att du lider av dyslexi men jag beklagar det för det är inget man rår för. Jag skrev uttryckligen att Umeå kommun kan utforma/ge direktiv till bolagens styrelse om vilken inriktning de ska ha. Ägare, kommunen kan agera om detta inte följs.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Skrev du så har jag helt missat det – Vart skrev du det?

     Sedan lider jag inte av dyslexi och skrev du som du påstår faller hela ditt resonemang i debattartikeln då det är just att bevaka att dessa följs som tillsammans med det jag i övrigt skrev är som är en styrelses uppgifter i kommunägda bolag.

     • Oberoende Observatör

      Jag skrev det i min kommentar till dig nyligen och jag har inte påstått som du skriver att nuvarande styrelser har gjort ett dåligt jobb. Däremot kan det säkert förbättras med personer som har bättre utbildning och erfarenhet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Allt går alltid att förbättra men det är betydligt viktigare att förbättra och förbättra bolagsledningarna med mer välutbildade än det är att byta ut styrelsemedlemmar och då av de skäl jag angivit i mitt blogginlägg.

      I grund och botten gör styrelserna i de kommunala bolagen ett bra jobb och att vi har styrelsemedlemmar såsom Lennart Holmlund som har en bred förståelse för politikens krav och önskemål vad gäller de kommunala bolagen och deras skötsel är en styrka Oberoende Observatör snarare än den svaghet du försöker påskina att det skulle vara.

     • Oberoende Observatör

      Du lyfter fram Lennart Holmlund som en kompetent person men i verkligheten så har bäst före datum redan gått ut för honom och att han sitter som styrelseordförande i INAB beror enbart på det som vi populärt kallar svågerpolitik.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Lennart må vara ganska gammal men den erfarenhet han besitter blir aldrig gammal utan är fortsatt viktig – Alldeles speciellt så då han konstant uppdaterar kunskapen med ny kunskap och nya erfarenheter.

      Min tro efter denna kommentar är att det är Lennart personligen du är ute efter att misskreditera – Är det så vore det mycket ärligare att säga så redan från början istället för att ta de omvägar du nu gjort.

 6. V

  … en liten fundering bara Anders Forss med tanke på vad Oberoende Observatör påminner oss läsare om: ”Dessutom har du enligt egna uppgifter kontakter med nuvarande (S) regering och t.o.m. statsministern och hävdar att de lyssnar till dina råd. Lokalt är du kassör i (S) föreningen på Ersboda.”
  … och så det här: ”.Jag ser det här blogginlägget som ett i raden där du försöker ” smöra ” för de styrande i Umeå Kommun men har man hamnat på 79:e och sista plats vad gäller nomineringar inför valet så är chansen att få ett större förtroendeuppdrag väldigt liten.”‘
  Min fundering Anders Forss är: Varför hamnade du på 79:e och sista plats vid S-nomineringen när du är rådgivare åt självaste statministern och flera ministrar i regeringen…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ville-Valle – Till att börja med börja med stod jag på en helt annan plats än plats 79 men vart jag var placerad saknar betydelse i sammanhanget.

   Jag har aldrig påstått att jag är rådgivare till vår statsminister eller till vår regering och då dessa är saker Oberoende Observatör hittat på själv för att försöka misskreditera mig som person valde jag att avstå från att kommentera dem utan höll mig till att kommentera det som var relevant för inlägget.

   Förvisso har jag sagt att min blogg läses av min partiledning samt att många av de saker jag tagit upp på min blogg senare blivit partiets realpolitik på ett eller annat sätt. Hur du och andra vill tolka det är upp till er att bestämma men för egen del tar jag det som bevis på att mina förslag beaktas och används därför att de är rätta och riktiga.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis korrekt ska man vara och som jag sagt många gånger tidigare spelar det ingen roll på vilken plats man står på om man står på en plats som innebär att man inte per automatik blir invald om valet avlöper som planerat.

     Att stå sist kan till och med vara en fördel om man avser bedriva en personvalskampanj.

     • Oberoende Observatör

      Jag ber självklart om ursäkt om jag farit med osanning vad gäller din placering avid nomineringen. Där är vi olika för du kan ju aldrig erkänna att du har fel oavsett om du är överbevisad.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om jag har fel har jag inga problem med att erkänna det Oberoende Observatör – Presenterar du ett bättre sätt att nå de ideal jag vill nå med mina förslag ska jag givetvis erkänna at du har rätt och att jag har fel – Tror du däremot att jag genom det du skriver kommer att ge upp min ideologiska övertygelse och det samhällsbygge den innebär kommer du för alltid att hugga i sten.

     • Ville-Valle

      … förklara fös oss vanliga väljare vad det egentligen innebär att bli placerad sist på listan, oavsett om sista platsen är 63:e eller 79:e plats. Innebär det till exempel att S-partiet inte vill ha med dig Anders Forss att göra för annars hade du väl hamnat på så kallad ”valbar plats”. Du antyder också att du ska bedriva en personvalskampanj för att komma med bland de utvalda, men du har ju tidigare påpekat att du inte ska bedriva någon personvalskampanj. S-partiet i Umeå har ju skakats av skandaler som till exempel den höga Coopchefen, som var gift med ett av kommunalråden, och som dömdes till fängelse för stöld. Kan det vara så Anders Forss att S-partiet inte vill ha med dig att göra med tanke på dina omoraliska och tvivelaktiga skatteaffärer som kan mynna ut i nya skandaler under mandatperioden…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har sagt att jag avstår detta val på grund av mitt hälsoläge vilket är något helt annat Vile-Valle.

      I ett val handlar det om att skaffa väljarnas stöd och inte om att skaffa sina partikamraters stöd och ska det ske är en personvalskampanj det enda sättet att skaffa det stödet vilket jag skrivit många inlägg om.

      Mitt förflutna är känt redan innan valet då jag redan när jag engagerade mig politiskt öppet bloggade och berättade om vad jag jobbat med tidigare – Information som jag för övrigt upprepat med jämna mellanrum så jag har inget att dölja och ingen belastning som skulle kunna skapa en framtida kris.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>