Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alla parametrar pekar mot att det blir en stenhård brexit.

Av , , 12 kommentarer 0

Ju längre tiden går ju klarare framträder bilden av att det blir en hårdare brexit eller till och med en mycket hårdare och därtill smärtsammare brexit för Storbritannien än vad de trodde när en majoritet av britterna röstade för ett utträde ur EU.

Huruvida det faktum som nu uppenbarar sig kommer att leda till krav på en ny omröstning i frågan eller inte ska jag låta vara osagt men tron att så ska bli fallet ökar för varje dag som går och för varje besked som pekar mot en hård brexit.

Att de som förespråkade ett utträde ur EU förskönat vad ett utträde innebär och framförallt att de starkt mörkat vad ett utträde medför i form av konsekvenser ser ut att landa i britternas knä på ett sätt som mer eller mindre försätter dem i chock.

Den lärdom vi alla kan dra av de pågående brexitförhandlingarna är att det inte går att ha ett synsätt som innebär att man får behålla allt det som man ser som fördelar med ett medlemskap i EU och samtidigt slippa ifrån det man ser som nackdelar.

Är man med i en union, sammanslutning eller förening så får man leva med alla de eventuella konsekvenser som detta medlemsskap innebär – Bra likväl som dåliga.

Att som medlem arbeta inifrån en union och verka för en förändring av de saker man ser som en nackdel med medlemskapet är en framkomligare väg än ett utträde vilket nuvarande utveckling av villkoren för en brexit påvisar klart och tydligt.

Med det sagt så hoppas jag att alla som fram tills nu betraktat ett eventuellt svexit som en god idé och tanke tänker om och inser att ett fortsatt medlemskap är betydligt bättre än ett svexit för Sverige som är beroende av ett EU-medlemsskap för att överleva i en värld där vi utgör ett litet och exportberoende land.

Ett budskap jag framför allt sänder till alla svenska arbetare som röstade på eller i en framtid kan tänkas överväga att rösta på SD som är ett starkt EU-fientligt parti.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

12 kommentarer

Jag vill se en nyordning kring beredningen av kommunala beslut.

Av , , 8 kommentarer 1

Efter att ha tittat igenom hur bland annat frågan om Bullmarks skola och frågan om hur andra beslutsärenden bereds i vår kommun och med största sannolikhet även i en massa andra kommuner dyker ett antal frågeställningar upp i mitt huvud.

  • Den första frågan är om det är tjänstemännen eller politiken som bestämmer i kommunen?
  • Den andra frågan som är en direkt följdfråga av den första är huruvida det är bra eller ens lämpligt att tjänstemännen förutom att arbeta fram beslutsunderlagen även kommer med rekommendationer till beslut?
  • Sist men inte minst är huruvida beslutsunderlagen tar hänsyn till hela kommunens ekonomi eller bara den egna nämndens ekonomi?

Förvisso är det så att det i många stycken är just tjänstemännen och de som arbetar i en verksamhet som är specialister på sin egen verksamhet - Detta erkännande vill jag på inget sätt ta ifrån alla tjänstemän inom kommunal förvaltning.

Med detta sagt tycker jag dock att det är fel att tjänstemännen ska ta fram både beslutsunderlag och rekommendationer till de besluts om ska fattas och att politiken borde få större inflytande på detta område än vad som är fallet idag.

Det är när vi förfar på detta sätt som saker riskerar att gå fel - Gå fel därför att tjänstemännen sällan och aldrig väger in ideologiska aspekter i sina rekommendationer utan endast vad de anser vara bäst för deras enskilda verksamheten ekonomiskt

Att göra så utan att påvisa hur ett beslut i en viss riktning påverkar anda verksamheter ekonomiskt eller samhället i stort är en brist som riskerar att leda till felaktiga beslut.

Jag brukar ofta tjata om att politik i grund och botten handlar om en enda sak - Om vilken typ av samhälle vi ska bygga och för vem detta samhälle ska byggas. Jag gör så därför att bara politiken har överblick över totalen av alla beslut och därför att det är politikens uppgift att bestämma vilken typ av samhälle man vill bygga.

Dessutom är det högst olyckligt att varje nämnd själva bestämmer hur saker och ting ska skötas utan att sätta in konsekvenserna av sina beslut i den stora planen som gäller alla nämnder och all kommunal verksamhet.

Jag tycker dessutom att det är fullt rimligt att begära av en nämnd att denna måste förhandla med andra nämnder och/eller kommunstyrelsen om det beslut man vill ta påverkar en annan nämnds verksamhet och/eller kommunens totala ekonomi.

En punkt som definitivt måste vägas in i alla beslut är hur t.ex. en skolnedläggning eller en nedläggning av annan kommunal verksamhet påverkar byn, orten eller stadsdelen där nedläggningen görs och då med fokus på om nedläggningen följer eller går emot den plan sittande politisk majoritet har för sitt samhällsbygge.

Det borde konsekvent vara så att en nämnd även måste väga in skeenden utanför den egna nämnden i sina beslut. T.ex. hur ett nedläggningsbeslut av en skola påverkar fastighetsförvaltningen och dess ekonomi när de efter genomfört beslut kommer att stå med en tom lokal som kan bli svår att hyra ut till andra än den egna skolförvaltningen.

Pratar vi pengar tycker i vart fall jag att det är ett måste att beslutsunderlagen ser till helheten och påvisar hur ett beslut i den ena eller den andra riktningen påverkar kommunens ekonomi totalt sett.

Att bara mäta gentemot ekonomin och kostnaderna inom den egna nämnden eller förvaltningen är fel enligt mitt synsätt.

Som ekonom spelar det i min värld mindre roll vart en intäkt eller kostnad uppstår – Det viktiga är hur denna kostnad och intäkt påverkar sista raden i den kommunala resultat- och balansräkningen.

Därför borde alla nämndbeslut ställas mot den plan för samhällsbygget som präglar hela kommunen för att säkerställa att beslutet följer planen för den typ av samhälle vi politiskt säger oss vilja bygga.

Med det jag skrivit ovan som grund för min uppfattning vill jag därför se en förändring inför framtiden – En förändring som innebär att vi framgent tar hänsyn till fler faktorer än de som blir resultatet i respektive nämnd innan vi fattar beslut.

Därutöver vill jag se en ordning där tjänstemännen fortsatt bereder ärenden men utelämnar den del som omfattar deras rekommendationer till beslut så att politiken kan fatta beslut utifrån ett neutralt och politiskt ofärgat beslutsunderlag.

Slutligen borde vi ha en ordning som innebär att alla beslut som får konsekvenser för andra verksamheter än den egna borde hänskjutas till Kommunstyrelsen och/eller Kommunfullmäktige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

Huruvida Löfven är en skickligare regeringsbildare än Kristersson har vi strax svaret på.

Av , , 30 kommentarer 0

Min förhoppning är att Stefan Löfven ska lyckas betydligt bättre än vad Ulf Kristersson gjorde med att forma en regering som går över de traditionella blockgränserna.

I slutändan tror jag att han kommer att gå segrande ur striden och att vi därmed även fortsättningsvis får en socialdemokratiskt ledd regering som denna gång verkar över de traditionella blockgränserna.

Till skillnad från Kristersson är Löfven en god förhandlare och därtill en förhandlare som är betydligt starkare i slutfasen av en förhandling än i början av den vilket ofta lett till att han i slutändan sitter med alla de trumf som behövs på hand för att gå vinnande ur förhandlingen.

Hur Kristersson kunde tro och uppenbarligen fortfarande tror när han tror att det största partiet i det största blocket ska ge honom stöd som statsminister förvånar säkert fler än mig.

Med det vill jag påstå att det mesta i de regeringsförhandlingar som nu startar i Löfvens regi precis som Löfven framför är öppet att förhandla om undantaget posten som statsminister inte är förhandlingsbar.

Med detta sagt så ser jag med spänning fram emot att Löfven på talmannens uppdrag påbörjar arbetet med att försöka bida en ny svensk regering.

Än mer tillförsikt har jag på att Stefan Löfven i vanlig ordning kommer att gå i land med det han förutsatt sig att lyckas med genom att genomföra en lyckad regeringsbildning.

Avslutningsvis är det hög tid att alla svenskar – Även de som är politiskt inblandade inser att den blockpolitik som länge präglat svensk politik numera är död i och med att vi har fler block och/eller politiska konstellationer än två i den svenska politiken numera.

Ska Sverige utvecklas på ett dynamiskt sätt måste det system som politiken bygger på vara anpassat till dagens situation i Sverige – Görs inte den anpassningen kommer Sverige inom kort att vara ett land fullt av politiskt kaos.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

30 kommentarer

Terrorattacker och osämja i världen beror på ökade klyftor.

Av , , 54 kommentarer 2

Det går inte en dag utan att vi påminns om att dagens värld är en mycket osäker plats med stora motsättningar och stora orättvisor.

Terror- och vansinnesdåden duggar oerhört tätt och på platser som Paris, Bryssel, Nice, München, USA, Irak, Libyen, Syrien, Turkiet med flera platser – Överallt med samma resultat i form av ond bråd död för helt oskyldiga människor.

Den riktigt stora frågan mitt i allt detta är varför dessa terror- och vansinnesdåd inträffar?

Mitt svar på den frågan är kort och koncist – Ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor tillsammans med girighet och egoism är svaret.

Ett välmående och fredligt samhälle kan bara byggas om alla i samhället känner att deras situation och levnadsbetingelser är tillfredsställande. Alla samhällen där detta inte är uppfyllt kommer att präglas av oroligheter, slitningar och vansinnesdåd.

Det största misstaget begått i girighetens tecken var USA och Englands intåg i Irak och Libyen för att kontrollera oljan och dess inkomster i syfte att som de uttryckt saken skydda sina egna interna ekonomiska intressen trots att dessa inte ligger inom deras eget territorium.

Att stoppa den afrikanska ekonomiska frigörelsen från de forna kolonisatörerna på det sätt som Khadaffi redan initierat när han lovade att ensam finansiera en gemensam afrikansk centralbank med en gemensam afrikansk valuta kan bara leda i en riktning – Till krig och katastrof för de människor som bor och verkar där och till oroligheter i resten av världen.

Dessa krig har skapt en ofantlig mängd flyktingar som flyr från vad som tidigare var ett helt okay liv till ett liv på flykt undan det stor armod som råder för de som konstant utsätts för bombattacker, terrordåd och raserad samhällsinfrastruktur. 

Samtidigt har den starka segregationen i Europa skapat ett läge där vi idag lever i ett vi och dem samhälle därför att inget europeiskt land på allvar funderat på hur en effektiv integration ska utformas.

Ovanpå detta har nyliberal politik dominerat Europa under mer än 20 år vilket inneburit att klassklyftorna ökat dramatiskt. Vad som inträffat är att Europas storföretag förutom att flytta jobben till låglöneländer för att öka sina vinster dessutom skatteplanerar aggressivt för att undvika att betala skatt i Europa med krackelerade välfärdsstater som följd.

Allt detta kan sammanfattas med att både Europa och världen gått från att vara en relativt solidarisk och kärleksfull plats till att vara en plats präglad av egoism och girighet.

Skillnaden mellan det kärleksfulla Europa som var och det giriga Europa som finns nu stavas avsaknad av en stark socialdemokratisk och socialistisk arbetarrörelse.

Så länge socialdemokratin dominerade Europa och så länge som socialismen dominerade andra delar av världen mådde mänskligheten rätt bra. När den generation som drev igenom socialismen därför att de upplevt kapitalismen dött ut fick kapitalismen nytt liv under nyliberal flagg.

Denna flagg var dock falsk och ledde mänskligheten in på precis samma väg som den forna kapitalismen – In på girighetens och egoismens väg.

Det är därför en stark socialdemokrati och en stark arbetarrörelse är världens räddning!

En analys jag hoppas att fler än jag ska förstå och därför se till att socialdemokratin och arbetarrörelsen stärks i Sverige och Europa så att vi tillsammans kan skapa en fredligare värld.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

 

 

54 kommentarer

Umeå har alla som behövs för att med framgång bygga en dynamisk och växande stad.

Av , , 41 kommentarer 1

Det är med glädje jag konstaterar att de allra flesta socialdemokrater som är verksamma inom Umeå kommun fullt ut har förstått principerna för hur man bygger en dynamisk och växande stad där människor trivs.

Precis som kommunstyrelsen beslutat och precis som Hans Lindberg (S) ofta förmedlar på sin blogg bygger alla tillväxtambitioner på att det måste finnas tillgång till bostäder – Finns bostäder sker inflyttning och med inflyttning kommer större behov av service, omsorg, sjukvård mm. och större konsumtion vilket leder till att fler arbetstillfällen skapas.

Dessutom behövs en kommunledning som ger företagen rätt möjligheter att etablera sig och växa samt utvecklas på rätt sätt i kommunen vilket inte minst Komatsu Forest är ett bra exempel på när de erhöll löfte om mark för att kunna växa och samla all sin verksamhet på samma ställe.

Med det sagt finns ett därmed ett klart och tydligt samband mellan tillgången till en bostad, ett företagsvänligt klimat och ett växande näringsliv.

Därutöver är det viktigt att bygga en attraktiv stad med ett rikt utbud på alla områden för att attrahera människor med olika intressen. Jag är själv ett lysande exempel på en människa som för några år sedan inte kunde förstå varför vi ska satsa skattepengar på kultur som inte kan bära sina egna kostnader.

Denna uppfattning fick jag dock ändra efter att ha lyssnat på Torsten W. Perssons argument för kulturens betydelse om man vill attrahera experter till universitetet med flera områden och genom att ha pratat med många av de människor som konsumerar det vi i dagligt tal kallar finkultur.

Tittar man på Norrlands Operan som enskild institution framstår den för många som en riktigt dålig förlustaffär – Den bilden ändras dock om man sätter in Norrlands Operans verksamhet i den stora bilden för Umeås framtida tillväxt.

Förutom att NO skapar en massa arbetstillfällen hos de aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i och/eller levererar varor och tjänster till NO så är den ett måste för valet av bostadsort för många av de experter som i sin tur skapar arbetstillfällen inom andra grenar av Umeås näringsliv.

Det är med den förståelsen i bagaget jag ändrade inställning till kulturen och betydelsen av ett starkt och attraktivt kulturutbud – Något jag är säker på att de allra flesta gör om de tittar på helheten.

Nästa steg i Umeås utveckling handlar förutom om att bygga fler bostäder i centrala lägen om att skapa den hållbara staden.

Skapandet av den hållbara staden kommer att ha minst lika stor om inte större dragningskraft för högutbildade experter av olika slag än kulturutbudet – Experter som när de väl flyttat till Umeå kommer att skapa arbetstillfällen i stor skala.

För mig handlar den hållbara staden om att positionera Umeå som den cirkulära ekonomins huvudstad och om att bygga Sveriges mest innovativa och klimatsmarta kollektivtrafik. Därutöver ett trafiksystem som i centrumkärnan prioriterar kollektivtrafik samt cyklister och gående samtidigt som biltrafiken doseras.

Umeå kan uppnå allt detta och mycket mer av den anledning jag skrev i rubriken – Anledning som stavas framsynt socialdemokratisk politik förd av människor som förstått vikten av att ha en god strategi och en bra plan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

41 kommentarer

Den sjunkande arbetslösheten är ett kvitto på framsynt socialdemokratisk politik.

Av , , 31 kommentarer 0

Hela morgonen har nyhetsprogrammen i TV varit fyllda av den goda nyheten att arbetslösheten i Sverige fortsätter att sjunka och att den dessutom gör så i alla de segment som mäts vilket glädjer mig storligen då detta är bra för alla och bra för Sverige.

Att arbetslösheten sjunker och att den trenden är stabil är givetvis ett kvitto på den framsynta och aktiva arbetsmarknadspolitik vi socialdemokrater fört allt sedan vi tog över makten från alliansen i samband med förra valet och därtill ett bevis på att vi menar allvar när vi säger att vår strävan är att ha Europas lägsta arbetslöshetssiffror framgent.

Att bekämpa arbetslösheten och sätta människor i arbete är en av politikens viktigaste uppgifter – Viktig därför att fler i arbete skapar ett jämlikare samhälle och viktig därför att människor som arbetar känner större hopp och har en större och ljusare framtidstro än den som går arbetslös.

Denna framgångsrika väg vill vi givetvis fortsätta på genom att stanna kvar på den väg som gett oss sjunkande arbetslöshet – Något som bara kan ske om Sverige även framgent leds av oss socialdemokrater.

Utmaningarna slutar dock inte där. Ska vi fortsätta på inslagen väg och hålla arbetslösheten på låga nivåer och de arbetssökandes kompetens på en nivå som efterfrågas av arbetsmarknaden så behövs än fler åtgärder.

En av dem är givetvis att skapa en effektiv integrationspolitik som innebär att vi validerar invandrades kompetens, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet och matchar dem mot behoven på arbetsmarknaden så att de som kommer hit kan utbildas till ett yrke som leder till anställning, arbete och egen försörjning.

Den största av alla åtgärder som måste till är enligt mitt förmenande en ordentlig omstrukturering av YA-utbildningarna och av möjligheten att vidareutbilda och kompetensutveckla de som behöver vidareutbildas och kompetensutvecklas i samband med lågkonjunkturer.

Får jag vara med och bestämma vilket jag hoppas att jag får så ska vi skapa ett system som innebär att företagen i stället för att avskeda sin personal i samband med lågkonjunktur och produktionsnedgång ser till at utbilda dem så att de är redo och har rätt kompetens när konjunkturen vänder.

Den typen av reform kan skapas på olika sätt även om min grundtanke är att arbetsgivaren fortsätter att betala den rena lönen för sin anställde mot att staten bär kostnaden för arbetsgivaravgiften och den rena utbildningskostnaden – Något som över tid skapar en vinn-vinn situation för alla inblandade parter.

Med det sagt avslutar jag med att repetera det rubriken säger med tillägget att villkoret för att detta ska ske på ett framgångsrikt sätt är att Sverige även framgent leds av en framsynt socialdemokratisk regering.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

31 kommentarer

Det brådskar med en hårdare reglering av bank & finansmarknaden.

Av , , 8 kommentarer 2

Att bank & finansmarknaden måste regleras hårdare har jag skrivit om så många gånger att många av er sannolikt tror att jag ligger i krig mot bank & finansmarknaden vilket på inget sätt stämmer då bank & finansvärlden och dess nytta ligger mig varmt om hjärtat.

Att jag skriver om detta beror inte på att jag känner någon avsky mot marknaden i sig utan blott och enbart om att jag tycker att ansvaret i samband med nästa finanskris ska läggas där den hör hemma vilket är hos bank & finansmarknadens aktörer snarare än hos landets skattebetalare.

Den uppfattningen delas av fler och fler – Bland dem tidningen Arbetets Martin Klepke vars senaste artikel i ämnet kan hittas på följande länk: https://arbetet.se/2018/10/10/reglera-bankerna-hardare/

Den avreglering som gjorts av bank & finansmarknaden har slagit helt fel och vid den senaste finanskrisen som inträffade 2008 slapp bankernas ägare undan utan större straff och ekonomisk förlust för sin vildsinta spekulation i värdepapper och investeringar fulla av luft

Den förlust som rimligen borde drabbat aktieägarna och bankernas ledningar fick i stället en annan ägare i och med att landets skattebetalare fick bära den ekonomiska skadan för att rädda bankerna undan de konkurser som ansågs destabilisera banksystemet på ett sätt som skulle vara skadligt för landet.

Förvisso har regelverken stramats upp en aning sedan dess men trots denna uppstramning råder ett läge där Riksbanken och finansinspektionen har alldeles för få och alldeles för svaga verktyg i sin verktygslåda för att undvika en framtida finanskris och en återupprepning av det som skedde 2008.

Att Nordea väljer att flytta sitt huvudkontor från Sverige för att slippa ta ansvar för sitt eget risktagande när nät finanskris kommer är ett av bevisen på att en striktare reglering av bank & finansmarknaden behövs. Danske Banks aktiva drivande deltagande i avancerad penningtvätt är ett annat exempel på hur banker tar hur stora risker som helst för att tjäna pengar.

Dessa saker och det faktum att landets och Europas banker har en mycket stor riskexponering i form av optioner och terminer samt andra obskyra finansiella instrument måste regleras för att skydda både länder och skattebetalare från bankernas och finansinstitutens ohälsosamma spekulation och risktagande.

En rak koppling där bankernas ägare görs helt och hållet ansvariga för förluster i samband med de finanskriser de själva medverkat till är rätt väg att gå – Därtill med ett solidariskt betalningsansvar med hela sin privata förmögenhet som säkerhet för de eventuella förluster de skapar genom ett allt för stort risktagande.

Får jag vara med och bestämma bör en återreglering omfatta möjligheten att investera i instrument såsom optioner och terminer som medför stora risker för både banken och dess kunder. Därtill bör det regleras hur stor riskexponering ett lands banker ska tillåtas ha i förhållande till verksamhetslandets totala ekonomi.

Sveriges och Europas befolkning förtjänar starka och solida banker snarare än banker som riskerar att blåsa omkull om det börjar storma en aning på världens finansiella marknader.

Att det kommer att storma på världens finansmarknader och att nya finanskriser kommer att få se dagens ljus kan vi vara helt övertygade om och det handelskrig Trump inlett med ett flertal av världens länder kan mycket väl vara startskottet till näsa finanskris så det gäller att vara förberedd innan den är ett konstaterat faktum.

Avslutningsvis vill jag därför anföra samma sak som jag sagt sedan länge – Det är hög tid att återreglera bank & finansmarknaden så att ansvaret vid kommande finanskriser landar där det bör landa – Hos bankernas ägare och bolagsledningar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

Möjligheten att skatteplanera är drivfjädern bakom vinsterna i välfärden.

Av , , 38 kommentarer 0

Att vi nu har en het och därtill långvarig debatt om vinster i välfärden och deras vara eller icke vara beror på att girigheten gått flera steg för långt när det gäller avregleringen och utförsäljningen av offentlig verksamhet.

För långt har man gått därför att ägarna av många friskolor och andra välfärdsföretag använder sig av en aggressiv skatteplanering som medför att ingen eller mycket lite skatt betalas för de vinster man gör i verksamheter som finansieras med skattemedel.

Jag vill dessutom påstå att de stora privata företag som går in i välfärdsbranschen gör så av en enda anledning – Nämligen att det är lätt att i förväg beräkna hur stor intäkten och därmed vinsten ska bli och att man därför med lätthet kan räkna ut hur stor mer eller mindre skattefri vinst man kan göra om man skatteplanerar.

Låt mig därför klargöra att det sett ur min synvinkel finns två grundprinciper som alla måste hålla sig till.

  1. Att all vinst som uppstår på verksamheter bedrivna i Sverige ska beskattas i Sverige.
  2. Att privat sektor ska sköta sitt och låta offentlig sektor sköta sitt vilket innebär att alla verksamheter som räknas till offentlig sektor – Dvs. helt eller delvis finansieras med skattemedel ska drivas av det offentliga utan privat inblandning.

Om vi håller oss till dessa enkla regler behöver vi inte ha någon debatt angående välfärden vilket innebär att vi i stället kan lägga vår tid och vår kraft på att lösa problemen med hur vi sätter människor i arbete och hur vi får fart på bostadsbyggande, utvecklingen av skolan och den för landet livsviktiga integrationen av invandrare.

De problem vi har idag och anledningen till att debatten blivit mer och mer intensiv är att det av giriga och egoistiska skäl skatteplaneras och att vissa grupper (läs företag och dess ägare) anser att det är upp till dem att bestämma om de ska vara med och finansiera vår välfärd eller inte och i sådana fall hur mycket de ska vara med och finansiera den med.

Detta problem är på inget sätt isolerat enbart till företag som verkar inom välfärdssektorn utan snarare en trend som pågår både i Sverige, Europa och övriga OECD-länder.

Problemet att vissa anser sig ha full rätt att inte bidra till vår gemensamma välfärd!

Det är när Sveriges stora företag likt SCA, Assa Abloy och Sandvik underlåter att betala skatt i Sverige därför att de skatteplanerat problemen uppstår – Problem som sedan förstärks av att samma företag använder en del av det som de tjänat på att skatteplanera till att dumpa priser och ta död på konkurrenter som betalar skatt i Sverige.

Låt oss därför göra det enda rätta och angripa roten till problemet – Den rot som stavas skatteplanering.

Utan att vara alltför teknisk och gå på djupet och förklara hur avancerad skatteplanering uppstår och utförs vill jag säga att det finns ett lika enkelt som effektivt sätt att stoppa den och att allt vi behöver göra är att skriva om de skatteavtal vi har med andra länder.

När detta är gjort kan vi fortsätta debatten och se huruvida vi ska tillåta vinster i välfärden eller inte. Min grundinställning som varande socialdemokrat är att välfärdstjänster ska tillhandahållas av det offentliga och inte av privata företag.

Om vi stänger dörren som gör det möjligt att skatteplanera kommer merparten av de privata företag som idag verkar inom välfärdssektorn att lämna densamma – Detta därför att de inte engagerat sig där därför att man gillar välfärdstjänster eller därför att man vurmar över sina medmänniskor utan därför att motivet till engagemang stavas lättförtjänta skattefria vinster.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

38 kommentarer

En vegonorm löser inga klimatproblem.

Av , , 32 kommentarer 7

Låt mig börja med att säga att jag är för en utveckling där vi äter mer grönsaker och vegetabilisk mat än idag och att jag inte har något alls mot vegetarianer och veganer som följer sin egen övertygelse genom att äta vegetariskt.

Däremot är jag stark motståndare till organisationer likt Köttfri måndag och deras ständiga tjat om att införa en vegonorm som standard inom offentlig verksamhet.

Vad man vill äta ska självklart vara upp till var och en att avgöra. Ingen ska behöva känna skuld och skam för att man äter det ena eller det andra. Dessutom finns det många studier som visar att det inte spelar någon som helst roll för klimatet om man äter kött eller vegetariskt.

Klimathotet är definitivt inte rätt metod för att minska köttätandet i världen. Vill man likt veganrörelsen minska köttätandet bör man sluta missbruka klimathotet som skäl och istället använda sig av reella argument – Sådana som att det är djurplågeri att producera kött eller att det är vattenslöseri och att fossildrivna industrier och transporter skapar utsläpp som gör klimatet sämre.

I själva verket är det så att en ko som vuxit upp i närheten av den plats där den sedan slaktas och äts är bra mycket klimatsmartare än grönsaker som transporterats med flyg från andra kontinenter.

Allt organiskt – Dvs. både människor, djur och alla växter inklusive grönsaker tillhör samma kolsystem så även om alla djur på jorden dog och människorna åt grönsaker och frukt så skulle utsläppen av växthusgaser vara konstant. Utsläppen skapas inte av djur eller av att äta djur.

Fanns inte kor och andra djur där för att äta gräs och andra grödor skulle dessa förmultna och skapa precis samma mängd växthusgaser som kor och andra djur gör.

Utsläppen skapas inte av djur utan av människan - Detta därför att vi gräver upp organiskt material såsom kol och olja för att sedan förbränna det.

Kogödsel är organiskt och klimatneutralt - Däremot är konstgödsel en miljöbov och något som borde angripas och stoppas om vi vill förbättra vår miljö. Utan djur och köttproduktion skulle människan behöva odla betydligt mer grönsaker och frukt än idag för att överleva och med mindre djur så ökar användandet av konstgödsel med sämre miljö som följd.

FN:s klimatpanel IPCC visar i rapporter att jordbruket står för 14 -18% av utsläppen beroende på hur man räknar – Avskogningen står för 17% – Allt det övriga dvs. ca 75% av utsläppen kommer från fossil användning.

Därför ska vi angripa det som står för utsläppen och klimathotet – Nämligen fossil industrin och användandet av fossila produkter såsom kol och olja för värme, el och som drivmedel.

Kan vi ställa om jordbruket så att användandet av konstgödsel upphör och så att användandet av fossil energi och fossila drivmedel minskar eller upphör har vi gjort mänskligheten en liten tjänst – Dock inte jättestor då jordbruket bara står för en mycket liten del av jordens utsläpp.

Slutsatsen är att köttproduktion har ingen eller mycket liten inverkan på vår miljö – Därför kan den som gillar att äta kött fortsätta att göra så med gott samvete om det är miljön som ska bestämma vad vi ska äta.

En omställning till andra födoämnen än kött ska således byggas på andra värden än på klimathotet.

Djur tillför inga växthusgaser – Den enda som gör det är människan.

Låt oss därför på klimatmötet koncentrera oss på det som verkligen förstör miljön – Nämligen människan och dess användande av fossil energi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

32 kommentarer

Sveriges största kvinnofälla stavas allmän visstidsanställning.

Av , , 18 kommentarer 0

Det har länge varit en illa dold hemlighet att den största kvinnofällan i Sverige stavas allmän visstidsanställning och det är därför dessa måste begränsas till ett minimum och helst försvinna helt över tid.

Kommunal har sedan länge släppt en SCB baserad rapport som påvisar ett skrämmande mönster – Mönstret att andelen visstidsanställda inom kvinnodominerade LO-yrken är påfallande hög.

Hela 61% av landets vårdbiträden är visstidsanställda och i många kvinnodominerade LO-yrken är andelen visstidsanställda 30% eller mer. Trots detta vill arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv påskina att visstidsanställningar inte är något problem samt att antalet visstidsanställningar är lågt och att LO ger en felaktig bild av visstidsanställningar.

Svenskt Näringsliv bluffar – I själva verket är det så att visstidsanställningar är den största av alla kvinnofällor som finns för närvarande i Sverige.

Visstidsanställningar finns av en enda anledning - För att öka företagens vinster – Detta därför att visstidsanställningar leder till lägre löner och tjänstgöring och till en schemaläggning som inte kan tillämpas om de som är visstidsanställda vore  tillsvidareanställda.

Som socialdemokrater måste vi därför göra gemensam sak med LO-facken och se till att denna kvinnofälla utrotas på svensk arbetsmarknad.

Jag ser inget fel i att visstidsanställning existerar som anställningsform för att klara arbetstoppar av tillfällig karaktär. Dock måste regelverket skärpas så att anställningsformen allmän visstidsanställning inte kan missbrukas på det sätt som sker idag.

Kvinnor verksamma i det svenska LO-kollektivet ska självfallet åtnjuta samma anställningstrygghet som övriga arbetstagare i Sverige då allt annat är otänkbart i ett socialdemokratiskt styrt Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer.

Kärlek, solidaritet och alla människors lika och okränkbara värde ska omfatta alla i samhället – Även kvinnor verksamma inom LO’s avtalsområden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer