Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vi ska ägna oss åt realpolitik – Inte åt populism som feminism, högerpopulism och nationalism.

Av , , 3 kommentarer 0

När vi tittar på politik i allmänhet och på politiker i synnerhet går det inte att värja sig från det faktum att politik i vår nutid blivit till en sorts snabbfotad populistisk popularitets kampanj – En kampanj som innebär att det är viktigare att hänge sig åt för stunden gällande populistisk strömning än att driva realpolitik.

Det verkar som om politiken mer är frågan om klubben för inbördes beundran och vilken ism man bekänner sig till än något som faktiskt strävar mot att lösa problemen. I vart fall är det så det upplevs av gemen man när jag frågar runt. Vad jag får höra är att de upplever att det i rikspolitiken ser ut att spela mer roll vilka samtidsvärden man förknippas med än vilken ideologi man företräder.

SD och Moderaterna ägnar sig åt nationalism och högerpopulism även om de ismerna för stunden befinner sig på dekis medan socialdemokratin, miljöpartiet och vänsterpartiet ägnar sig åt ismen feminism för att beskriva sin politiska inriktning

Just nu är feminism och feministisk politik modeorden för dagen. Medan detta genomsyrar all debatt frågar sig väljarna hur detta kan lösa deras vardagsproblem och de frågor de ser som viktiga att lösa.

Låt mig därför säga en sak – Politik handlar inte om en popularitetstävling politiker emellan och en bekännelse till den ism som gäller för stunden – Politik handlar om att föra en politik som löser Sveriges problem och inget annat.

Denna farsot är vida spridd i rikspolitiken – Däremot råder motsatsen inom kommunalpolitiken där fokus både historiskt och i dagsläget alltid handlat om att göra det som är bäst för kommunen och därmed dess medborgare.

Att få budgeten att gå ihop, att få skolan att fungera och att få ihop ekvationen med fler äldre i behov av hjälp innebär att våra kommunpolitiker inte har tid att ägna sig åt populism och ismer – I kommunpolitiken är man fult upptagna med att lösa problem.

Därför vill jag ge landets alla kommunpolitiker en eloge för allt det hårda arbete ni lägger ner varje dag för att lösa problemen.

Till alla riksdagspolitiker vill jag säga följande:

Sluta med populismen och börja föra ideologisk debatt och en politik som går i linje med ideologin.

En personlig analys av läget i Sverige är att människorna/väljarna efterfrågar realpolitik som löser problem - Konkret politik byggd på ideologisk övertygelse.

Att opinionerna svänger som de gör är inget annat än en misstro från en desperat väljarkår som upplever att ingen tar dem och deras problem på allvar och gör något åt saken.

Som Socialdemokrat är jag övertygad om storheten i vår ideologi och det är därför jag bestämde mig för att engagera mig politiskt i större utsträckning än tidigare.

Sverige står inför stora utmaningar som behöver solid politik snarare än populism för att genomföras:

 • Hög arbetslöshet.
 • Bostadsbrist.
 • Dåligt fungerande sjukförsäkring.
 • Dåligt fungerande a-kassa.
 • Försämrad välfärd (i vart fall för de mindre bemedlade)
 • Ökade klassklyftor och snabbt ökande inkomst- och förmögenhetsklyftor.
 • Ökat socialbidragsberoende som spräcker de flesta kommunala budgeter.
 • Dåligt fungerande integrations- och migrationspolitik.
 • Osäkra anställningsvillkor som skapar stress.
 • Stort brister vad gäller personal i vården

Det är lösningar av ovanstående problem som behövs för att stilla väljarkårens oro och de snabba svängningar vi ser i väljarsympatierna för närvarande – Vi behöver politisk dådkraft och handling istället för feministisk, nationalistisk eller högerpopulistisk populism för att lösa Sveriges problem och utmaningar.

Kärlek – Solidaritet – Alla människors lika värde är värderingar som jag brinner för och dessa ideologiska kärnvärden innebär att vi Socialdemokrater ska jobba stenhårt för att förverkliga att dessa kärnvärden får fullt genomslag och omfattar alla i samhället.

Därför ska vi sluta ägna oss åt populism och återgå till det vi historiskt gjort bäst – Nämligen bygga ett jämlikare Sverige för både kvinnor och män. Ett Sverige där alla känner sig inkluderade och mår bra och faktiskt känner att vi som politiker tar deras problem på allvar och tillvaratar deras intressen.

Min övertygelse är att väljarna prioriterar realpolitik högre än bekännande till och debatterande av ismer av olika slag.

Massiva satsningar på jobbskapande åtgärder, stärkt sjukförsäkring, stärkt a-kassa, återinförd förmögenhetsbeskattning för de rika, en återinförd bostadsförsörjningslag, en stärkt arbetsrättslagstiftning, stoppad möjlighet att skatteplanera, minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor och en väl fungerande integrations- och migrationspolitik är för mig saker som behöver realpolitiska lösningar.

De politik områden jag beskrivit ovan är alla exempel på reala politiska områden som behöver åtgärder – Åtgärder som stabiliserar opinionssvängningarna betydligt bättre än populism och feminism.

Politik är inte populism och feminism – Politik är hårt arbete för att bygga ett bättre och mer välmående Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

3 kommentarer

Förmögenhetsskatten bör återinföras i aningen förändrad form.

Av , , 80 kommentarer 0

När målet för samhällsbygget är ett jämlikt samhälle där alla människor inkluderas och har ett arbete att gå till måste minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor vara en prioriterad satsning på den Socialdemokratiska agendan enligt mitt sätt att se på vår ideologi.

Allt sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 har klyftorna i samhället ökat i allt snabbare takt till ett läge där Sverige under Alliansens år vid makten innehar positionen som det land inom OECD där klyftorna ökar snabbast av alla länder.

En annan sak vi bör ta hänsyn till när vi formar en politik för minskade klyftor är Thomas Pikettys påvisande att förmögenheterna växer både för de som är lata och inte aktivt arbetar för att öka sin förmögenhet liksom för de som aktivt driver företag och därigenom ökar sin förmögenhet.

Därför ska förmögenhetsskatten återinföras för att skapa ett jämlikare samhälle.

Den bärande tanken i mitt resonemang om ett återinförande av förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten är att den ”nya” förmögenhetsskatten inte ska träffa vanliga människor utan bara de som är rika. Därför ska permanentbostad och fritidshus inte räknas in i förmögenhetsskatteunderlaget så länge värdet av de övriga samlade tillgångar understiger 5.000.000 kronor.

Anledningen till att jag vill förfara på det sättet är därför att jag tycker att en bostad ska ses som just en bostad och inte som en pengaplacering.

Jag kommer inte i detalj att gå in på exakt hur jag vill lägga uppåterinförandet av förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt utan nöja mig med en kortfattad förklaring till ett lättfattligt system för förmögenhetsskatt enligt nedan.

Ett av grundkriterierna är att gifta par ska inte sambeskattas om den samlade förmögenheten understiger 10.000.000 kronor – Överstiger den samlade förmögenheten 10.000.000 kronor ska de sambeskattas i sin helhet.

Privatpersoner och förvaltningsbolag som enbart ägnar sig åt förvaltning utan att driva aktiv näringsverksamhet ska omfattas av förmögenhetsskatt enligt följande:

 • För förmögenheter över 2.000.000 betalas en förmögenhetsskatt om 2% för förmögenhet mellan 2.000.000 och 10.000.000 kronor.
 • 1 permanent bostad och 1 fritidsbostad per skattskyldig räknas inte in i skatteunderlaget för förmögenheter understigande 5.000.000 kronor – I det fall förmögenheten överstiger 5.000.000 kronor ska fastigheterna i sin helhet räknas in i underlaget för förmögenhetsskatt och beskattas som förmögenhet.
 • För förmögenheter mellan 10.000.000 kr upp till 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 10.000.000 kronor.
 • För förmögenheter över 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 50.000.000 kronor.
 • Förvaltningsbolag utan aktiv näringsverksamhet ska betala förmögenhetsskatt med samma procentsatser som privatpersoner enligt ovan. Förmögenhetsskatten ska i sin helhet belasta bolaget och inte dess ägare.

Utöver detta tänker jag mig att gifta par som sammantaget har förmögenheter överstigande 10.000.000 även måste inkludera minderåriga barn i förmögenhetsskatteunderlaget för att stoppa möjligheten att skatteplanera och därmed undvika förmögenhetsskatt.

Som ni säkert upptäcker är mitt förslag till förmögenhetsskatt utformat för att bara träffa de med stora förmögenheter. Att jag valt att göra så är därför att detta är vad vi Socialdemokrater i grunden anser vara traditionell Socialdemokratisk fördelningspolitik.

En förmögenhetsskatt enligt mitt förslag skulle tillföra statskassan betydande belopp som i sin helhet ska användas för att stärka välfärdssystemen och skapa nya arbetstillfällen.

När det gäller arvs och gåvoskatt vill jag återinföra de skattesatser som tidigare gällde på området men mot följande kriterier.

 • Att arvs- och gåvoskatt ska inte utgå mellan gifta makar.
 • Att arvs- gåvoskatt ska bara träffa de som ärver eller under en 10 års period erhåller gåvor överstigande 2.000.000 kronor.
 • Att nuvarande regler för fördelning i mors- respektive farsarv kvarstår.

Även i detta avseende vill jag alltså undanta de allra flesta från arvs och gåvoskatt och bara belasta de som ärver eller i gåva får ansenliga förmögenheter och/eller bolag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

80 kommentarer

Moderaternas dolda agenda avslöjades i fredagens TV dokumentär.

Av , , 32 kommentarer 4

I förrgår kväll såg jag den andra delen av en intressant dokumentär om hur Moderaterna mer eller mindre manipulerade människors medvetande med hjälp av felaktig information och med hjälp av värdeladdade ord för att framställa Moderaterna och dess politiska budskap som något annat än det i själva verket är.

Det som är än intressantare är att Littorin och Schlingman med flera öppet berättar om det utan skämmas då det helt klart är så att man inte skydde några som helst medel för att komma till makten och där genomföra en helt annan politisk agenda än den man i förväg förespeglade.

Det klarast lysande exemplet tycker jag är när man mer eller mindre kidnappade ordet Arbetareparti och ändrade det till Arbetarparti.

Schlingman själv säger mer eller mindre rakt in i kameran att det var lätt att ”lura” människor att ett Arbetarparti är samma sak som ett Arbetareparti trots att Moderaterna hade en helt annan agenda med användandet av ordet Arbetarparti då det borttagna e:et helt ändrade ordets betydelse.

Som Schlingman själv sa är ett Arbetareparti ett parti som värnar om och tar ansvar för landets arbetstagare medan Arbetarparti handlar om att sätta människor i arbete med hjälp av sänkta trösklar och förmånliga villkor för landets arbetsgivare – Något han dessutom skränar om att människor som för första gången valde att lägga sin röst på Moderaterna inte hade en aning om.

Att det nu är klarlagt att Moderaterna med tillnamnet Nya aldrig haft en tanke på att tillvarata arbetstagarnas intresse är mycket viktig information inför valet och något vi alla bör lära oss något av.

Enligt arkitekterna bakom Moderaternas förvandling så har avsikten aldrig någonsin varit någon annan än att driva traditionell högerpolitik om än med hjälp av värdeladdade ord som människor tror att de förstår utan att faktiskt göra det.

För mig reser detta en viktig fråga – Hur kan någon vara så cynisk och hur kan någon vara så befriad från medkänsla och omtanke om medborgarna att man med hjälp av listigt och intelligent desinformation försvårar livet för en stor del av landets befolkning?

Min egen tro – Dock utan att ha vetenskapliga belägg för den är att det beror på att människan av idag till stor del svävar i stor ovisshet om hur viktig ett partis ideologi är för hur samhället ska byggas.

Min tro är att människan i gemen och de breda massorna förutom de som är politiskt intresserade sedan länge enbart tittar på sakfrågor och helt glömmer bort den ideologiska grund som styr hur sakfrågorna ska lösas.

Att det blivit på det sättet går inte att skuldbelägga någon specifik person eller något specifikt parti för.

Däremot går det att berömma de nyliberala arkitekter och opinionsbildare som sakta men säkert fått människorna att tappa intresset för politisk ideologi genom att leda dem in i en verklighet där allt fokusera på det egna jaget och jagets framgång snarare än på hela samhällets framgång som kollektiv.

Det faktum att människor glömt eller inte känner till hur viktig en stark ideologisk plattform är för politiken är lättare att styra med hjälp av populism av olika slag.

Att Olof Palme som var motorn i den ideologiska debatten försvann genom ett mord och att hans efterföljare Anna Lindh mötte samma öde har säkert hjälpt till skapa den verklighet som innebär att ideologi är ett begrepp snarare än en kunskap hos var och en.

Allt sedan Palmes död har det pratats om att politiken måste förnyas vilket för mig är kvalificerat skitsnack – Det är inte politiken dvs. den ideologiska plattformen som behöver förändras – Allt som behöver förändras är sättet på vilket vi förklarar betydelsen av den ideologi vår politik bygger på.

Även detta sammanfattade Olof Palme på ett bra sätt när han sa att vi ska vara otrogna vad gäller metoderna men trogna gentemot idealen.

Det Palme sa i den meningen är att budskapet och verktygen för samhällsbygget kan förändras från tid till annan avseende vilka metoder vi använder för att bygga samhället – Detta så länge samhällsbygget bygger på samma ideal som det alltid gjort.

Med det sagt återupprepar jag därför ännu en gång samma budskap som jag framfört med jämna mellanrum under mer än 2-års tid – Det är dags att på nytt lyfta upp den ideologiska debatten och berätta för väljarna varför samhällsbygget aldrig kan bli bättre eller framgångsrikare än de ideologiska ideal samhällsbygget vilar på.

I en ideologisk debatt finns inget parti som jag känner till som kan slå oss Socialdemokrater på fingrarna – Detta därför att endast vår ideologi förespråkar Kärlek – Solidaritet och alla människors lika värde – Allt för att i akt och mening bygga ett jämlikt samhälle som inkluderar alla och ett samhälle där vinsterna av allas arbete har en någorlunda rättvis fördelning.

Slutligen – Kunde listiga moderater likt Schlingman och Littorin avleda uppmärksamheten från ideologin till betydelsen av ord är min övertygelse att vi i vårt parti har minst lika intelligenta människor som med glans kan ta tillbaka initiativet i den politiska debatten och säkerställa att den ideologiska debatten får en renässans.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

32 kommentarer

Moderaternas väljarstöd eroderar i snabb takt.

Av , , 46 kommentarer 1

Det spelar ingen roll vilket opinionsinstitut man tittar hos för att säkerställa en klar och tydlig trend i svensk politik vad gäller väljarnas partisympatier – Oavsett opinionsinstitut backar Moderaterna kraftigt och i takt med dem kraven på Anna Kinberg Batras avgång som partiledare.

Moderaterna hade ca. 27% väljarstöd så sent som för 1 år sedan – Idag är det stödet nere på nivåer som ligger mellan 15 och 16% vilket gör att stödet för partiet näst intill halverats på bara 1 år.

När det jag publicerar det jag skriver om i morgondagens inlägg som handlar om det som framkommer i dokumentären i Svt om Nya Moderaternas uppgång och fall och detta vinner bred förståelse och insikt är min övertygelse att Moderaterna återgår till att vara det 10% parti de rimligen borde vara i en någorlunda normal värld.

Högerpolitik gynnar bara ett lite väl utvalt fåtal i Sverige och att detta måste återspeglas i partiets väljarsympatier tycker jag är naturligt,

Att Moderaterna backar kan vi sannolikt delvis tacka Donald Trump för – Detta därför att han med all önskvärd tydlighet påvisat att nationalism och högerpopulism är döda som politiska idéer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

46 kommentarer

Är representativ demokrati alltid tillämpbar för politiska beslut?

Av , , 53 kommentarer 0

Frågan i rubriken har i dagarna aktualiserats mer än någonsin tidigare I Umeå i samband med utförsäljningen av 10% av AB Bostadens fastighetsbestånd – För egen del är svaret på den frågan nej.

Det gör frågeställning till en frågeställning som är viktigare än alla andra frågeställningar – Dessutom till en frågeställning som behöver ett svar för att undvika missförstånd i framtiden och skapa en klar och tydlig ordning inom Socialdemokratin om hur beslut ska fattas och om vem som har rätt att fatta dem.

Frågan som behöver svar lyder som följer:

 • När är representativ demokrati tillämplig och när behöver man använda direkt demokrati för att fatta politiska beslut?

För mig är svaret på den frågan avgörande – Detta därför att min uppfattning är att det som utspelade sig efter det att de personer som utgör den representativa demokratin i vårt parti i Umeå själva tog beslutet om att sälja delar av allmännyttan inte får upprepas i framtiden.

Att det inte får upprepas igen i framtiden utan att ha prövats noga enligt principen om direkt demokrati tycker jag är viktigt. Samma sak har jag noterat att flera andra partimedlemmar framfört – Bland dem SSU och S-studenterna.

Dessutom tycker jag inte att uttalanden som att ”vi bör veta att det är inte vi som parti bestämmer utan att det är väljarna som bestämmer vem som ska bestämma” hör hemma i denna debatt.

Att den representativa demokratin på eget bevåg bestämt att frågan om utförsäljningen av delar av allmännyttan var ett beslut som kunde fattas av de som utgör den representativa demokratin i vårt parti för tillfället är inte korrekt då något klart och tydligt direktiv om att så är fallet saknas i vårt parti.

Som parti har vi för vana att förankra politiska beslut på bredast möjliga sätt och att så inte var fallet denna gång tror jag att vi alla kan vara överens om – Även de som utgör den representativa demokratin.

För den som inte är bekant med begreppen representativ demokrati och direkt demokrati så ska sägas att den representativa demokratin består av de personer som väljarna och partiet valt att representera partiet medan direkt demokrati innebär att alla medlemmar får säga sitt i frågan.

Inom vårt parti sker den direkta demokratin ute i S-föreningarna som sedan endera via en direkt omröstning eller via sina valda representanter avger sin röst i partiets representantskap i samband med dess möten.

Att den representativa demokratin fattar beslut gällande den löpande verksamheten i kommunen, landstinget och i riksdagen tycker jag är helt rätt och dessutom självklart så länge besluten tas i enlighet med den ideologiska grundlinje den direkta demokratin i partiet fastslagit.

Det är när den ideologiska grundlinjen måste frångås i ett beslut som frågan uppenbarar sig om vem som ska vara delaktig i beslutet – Min syn på saken är att varje sådant beslut ska hemställas till den direkta demokratin att ta ställning till innan de som utgör den representativa demokratin fattar beslut.

Så vitt jag vet och känner till är utförsäljningen av delar av AB Bostaden första gången en ideologisk förändring av partiets färdriktning görs på det sätt som gjordes när den representativa demokratin i partiet ansåg att det var deras sak att avgöra frågan utan att hänskjuta den till den bredare form av demokrati som den direkta demokratin utgör.

Gjort är gjort och i och med att detta är första gången en sak som denna sker ska jag inte döma de som tog beslutet att sälja delar av AB Bostaden utan nöja mig med att komma med förslag på hur frågor av denna dignitet ska hanteras i en framtid.

Därför vill jag här och nu att vi Socialdemokrater internt tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram riktlinjer för framtiden – Riktlinjer som klart och tydligt stipulerar när representativ demokrati respektive direkt demokrati är tillämplig rörande politiska beslut.

Ska vårt parti fortsatt fungera i harmoni och ska vi fortsatt ha ett läge där alla partimedlemmar kan se varandra i ögonen utan att känna misstro till varandra så är lösningen på min frågeställning ett måste – Därför ska arbetsgruppen tillsättas omedelbart.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

53 kommentarer

Fusket i bostadskön i Stockholm ännu ett bevis på den ”fria marknadens” tillkortakommande.

Av , , 26 kommentarer 0

Aftonbladet med Richard Aschberg i spetsen rullar just nu ut en reportageserie om fusket med tilldelningen av hyreslägenheter som pågår hos Bostadsförmedlingen i Stockholm – Ett fusk som innebär att förstahandskontrakt på hyreslägenheter säljs svart och att de som är bättre bemedlade därmed kan köpa sig förbi kön.

För mig är detta bara ännu ett i raden av alla bevis för att en fri marknadsekonomi inte är tillämplig i alla avseenden – Alldeles speciellt så inte på de lägenheter som ägs av allmännyttan och av andra offentliga ägare såsom försäkringsbolag och deras försäkringstagare.

Den stora frågan vi alla bör ställa oss om vi är intresserade av att lösa problemet är varför det uppstått?

För mig är svaret på den frågan givet – Därför att de som företräder nyliberala politiska idéer och därmed en fri marknadsekonomi sätter vinster före människornas bästa.

Nyliberalismen vill att vi även fortsättningsvis har ett läge där efterfrågan är betydligt större än tillgången – Detta för att driva upp hyresnivåer och fastighetspriser så att ökade hyror och stigande priser kan skapa vinster för ett litet fåtal – Det fåtal som redan innan har mer än tillräckligt för att leva ett bra liv och bo bra.

Att detta lilla fåtal sedan kan köpa sig före i bostadskön och skaffa sina barn fördelar de inte borde ha om bostadsförmedlingen i Stockholm fungerar som den borde gör saken än värre då tanken med Bostadsförmedlingen är att alla som står i bostadskö ska bedömas utifrån samma kriterium när en bostad förmedlas – Sin kötid.

Att bostadskön sedan används för att ge förtur till bättre bemedlade som får lägenhet i hus som senare ombildas till bostadsrätter som kan säljas med stora vinster är ett annat av problemen som måste upp till ytan för genomgripande diskussion.

Vi som ägnar oss åt politik bör därför ta oss en ordentlig funderare på vad som bör göras och exakt hur problemet ska lösas har jag idag inget svar på – Ett sätt är kanske att göra bostadskön för hela landet gemensam så att den tid man stått i bostadskö räknas oavsett vart man söker bostad.

Därutöver är det kanske dags att återgå till den gamla ordningen som gjorde det i stort sett omöjligt att göra om hyresrätter till bostadsrätter.

Den stora lärdomen vi måste ta med oss om problemet ska lösas permanent är att det behövs politiska beslut för att tvinga fram en ordentlig ökning av byggandet av nya hyresrätter – En ökning som är så stor att den inom en 10-års period bygger bort bostadsbristen och skapar ett läge där tillgången är aningen större än efterfrågan.

Först när tillgången är aningen större än efterfrågan kommer vi att se ett läge där fusket i bostadskön minimeras till ett minimum – Fram tills dess måste kontrollen bli bättre så att fuskarna kan avslöjas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

26 kommentarer

Branden i London visar att människor dör i onödan när pengarna tillåts styra.

Av , , 76 kommentarer 0

Även om man bör vänta tills utredningen efter den katastrofala branden i London är helt klar så går det redan nu att dra vissa slutsatser av det som kommit fram och av vad experter på bygg- och brandsäkerhet säger – Att pengar ska få styra på ett sätt som sätter människoliv på spel är förfärligt.

Den byggnad som brann med katastrofala följder är ett kommunägt hus för hushåll med svag ekonomi som renoverade så sent som 2015 – Dock med renoveringsmetoder som starkt kan ifrågasättas då samma material som användes vid renoveringen sedan tidigare orsakat katastrofala bränder i höghus i Frankrike, Australien och Förenade Arabemiraten.

Att pengar ska få styra på det sätt som uppenbarligen är fallet i London och att människor ska utsättas för livsfara bara därför att de är ekonomiskt svaga förskräcker och kommer sannolikt att bli ännu en sten i kistan för Theresa May.

Det som framkommit så här långt är at fasaden som monterades i samband med renoveringen är gjort av plasten polyetylen och att den typen av fasad användes därför att den är betydligt billigare än mer brandsäkra alternativ.

Därutöver finns ännu obekräftade misstankar om att de viktiga komponenter som ska installeras mellan fasadens isoleringspaneler för att förhindra bränder likt den i London aldrig installerades. Varför kan man säkert sia om men min tro är att anledningen till att de aldrig installerades stavas pengar.

Trots att utredningen inte är klar än så vill jag med detta inlägg uttrycka min avsky över att pengar ska få styra när det handlar om brandsäkerhet och säkerhet i övrigt – Detta då även ekonomiskt svaga hushåll har rätt att kräva ett fullgott brandskydd trots att de saknar resurser – Alldeles speciellt så när de bor i ett kommunalt ägt hus.

Slutligen så tycker jag att branden i London bör leda till ett läge där svenska brandmyndigheter inventerar hur, när och om samma renoveringsmetod som använts i London använts i Sverige och i sådan fall vart.

Även om den renoveringsmetoden inte används idag så säger vissa experter att den är använd tidigare och är så fallet bör dessa hus åtgärdas för att undvika en upprepning av det som hände i London i Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

76 kommentarer

Kampen för full sysselsättning är vår viktigaste strid.

Av , , 32 kommentarer 1

En av de riktiga grundbultarna i bygget av ett jämlikt samhälle stavas arbete och egen försörjning. Just därför är kampen för att värna den fulla sysselsättningen en av de viktigaste kamper vi som Socialdemokrater måste ta för att skapa det jämlika samhälle som är vårt mål.

Att människor är arbetslösa strider dessutom mot de mest grundläggande principerna i den demokratiska socialismens doktriner. Den demokratiska socialismen förespråkar att varje människa ska ges rätt och möjlighet att delta i produktionen och i det gemensamma arbetet för en bättre vardag och en bättre framtid.

Därför kan vi aldrig och ska vi aldrig acceptera att enskilda människor betraktas som utstötta, förbrukade och/eller mindre värda. I ett socialdemokratiskt lett samhäll har alla samma värde oavsett ursprung och oavsett social status.

Att de som invandrat till vårt land ska vara en självklar del av programmet för att skapa full sysselsättning är givet – Det är därför det är viktigt med en bra integrationspolitik och med åtgärder som innebär att de bereds samma möjlighet till egen försörjning som övriga i samhället.

Varje gång vi för ett ögonblick sviktar för denna princip medverkar till att socialismen börjar förvittra som humanistisk idé och som drivkraft för klassamhällets avskaffande. I ett JÄMLIKT samhälle får det inte finnas VI och DEM - Bara VI.

Därför är det precis som Palme brukade säga så att arbetslösheten är ett sådant ont att regeringen har en självklar skyldighet att bekämpa den oavsett vad som orsakat den.

Det är därför vi alltid ska förbehålla oss rätten att ingripa genom aktiv politisk handling i marknadsekonomin om så kan anses vara nödvändigt för att värna den fulla sysselsättningen.

För att kunna ingripa och fatta politiska beslut som strävar mot full sysselsättning behövs en god ekonomi och starka statsfinanser. Genom starka statsfinanser kan vi garantera solidarisk fördelningspolitik och även arbeta för att trygga sysselsättningen – Därför är det synd att Alliansregeringen tillåtits försvaga statsfinanserna genom en massa skattesänkningar och avregleringar.

Genom en i många stycken vårdslös skattepolitik har Alliansen försvagat statsfinanserna och ställt Sverige i en situation där vi kan behöva låna för att garantera välfärden – Detta för att försätta Sverige i en slags tvångssituation som innebär att det är lättare att få gehör och genomslag för idéerna om social nedrustning och privatiseringar av offentlig sektor.

Dessutom ville Alliansen använda dessa försvagningar till att på konstgjord väg skapa inflation i landet.

Inflation vill man ha därför att inflationen skapar en väsentlig förmögenhetsöverföring till de som redan förfogar över mycket – Detta genom att stora värdestegringar uppstår på den egendom de redan rika förfogar över. Inflation är bara bra för denna grupp och i allt annat av ondo för de breda folkgrupperna i samhället och därför för landet som helhet.

Det bästa skyddet mot detta är därför kampen för att uppnå full sysselsättning med en urstarka statsfinanser som motor – Något vi Socialdemokrater nu är på god väg att uppnå.

Det är därför vi som Socialdemokrater framhärdar i vårt värnande av våra ideologiska kärnvärden. Kärlek – Solidaritet – Alla människors lika värde är viktiga fundament i den politik som vilar på den demokratiska socialismens doktrin för att lyckas med bygget av ett jämlikt samhälle där den fulla sysselsättningen står i centrum.

Vi gör så därför att:

 • Full sysselsättning är jämlikhetsskapande och därför att arbetslöshet är ett fruktansvärt slöseri som i slutändan innebär mänskligt lidande.
 • Rätten till arbete och att ha ett jobb är en väsentlig del av människors sociala tillvaro då arbete förknippas med värden som självförtroende, mänskligt värde och därför att det ger livet mening.
 • Arbetslöshet förvrider maktförhållandena i samhället i negativ riktning – Politiskt medför full sysselsättning en positiv maktförskjutning mellan samhällsklasserna där arbetarklassens ställning stärks tillsammans med fackföreningsrörelsens förhandlingsposition medan hög arbetslöshet verkar i motsatt riktning.

Vi Socialdemokrater har genom åren visat att vi har både idéerna, förmågan och kunskapen om hur man bygger ett starkt samhälle.

Den förmågan har givetvis inte försvunnit och nu mer än någonsin tilltar glöden och blir till en stark och klart brinnande eld – En eld som aldrig kommer att falna och bli till glöd innan den fulla sysselsättningen på nytt är uppnådd

Ett starkt samhälle symboliseras av att det genom konjunkturcykler, valutakriser, finanskriser, strukturomvandlingar och nationaliseringar förmår värna människornas rätt till arbete och försörjning – Utvecklingen till det samhälle som sätter frågan om full sysselsättning före alla andra frågor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

32 kommentarer

Ta från de fattiga och ge till de rika – Så ser SD:s politiska budskap ut.

Av , , 95 kommentarer 1

LO har gjort en jämförelse mellan den politik Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lagt fram i sina respektive budgetar för att se hur respektive partis politik slår mot respektive väljare.

Jämförelsen är slående – Där S satsar på en politik som gynnar medel- och låginkomsttagare och landets kommuner gör SD det omvända och förespråkar slopad värnskatt för inkomsttagare med mer än 100.000 kronor i månadslön – Något som sänker deras årsskatt med 46.000 kr/år samtidigt som man ger väsentligt mindre till landets kommuner.

SD vill ge 48 miljarder mindre till landets kommuner än S fram till 2021 genom att dra in stödet till höjda lärarlöner och ökat bostadsbyggande. Ovanpå det vill man lägga ökad kommunalskatt som främst drabbar låginkomsttagare och vanliga arbetare.

Kort sagt vill SD försämra välfärden för flertalet genom att genomföra stora skattesänkningar för ett litet fåtal som redan har mer än tillräckligt.

Att LO uppmärksammar detta och påtalar det för sina medlemmar är viktigt då en röst på SD är en röst på ett högerparti längst ut på högerkanten som enbart för en politik som gynnar de som har det allra bäst i samhället.

Den politiken tror jag att LO-kollektivets väljare kommer att underkänna i kommande val och det är bland annat därför jag säger att SD befinner sig i en nedåtgående spiral och kommer att landa på ett väljarstöd på ca. 10% i samband med nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

95 kommentarer

SD:s finska motsvarighet Sannfinländarna splittras och delas på mitten.

Av , , 47 kommentarer 3

Timo Soini Sannfinländarnas förre partiledare väljer nu att bryta sig ur partiet tillsammans med sina ministrar – Dels för att rädda regeringen och dels för att bilda ett nytt parti i en grupp där 20 av de 37 ledamöterna i den finska riksdagen som tidigare tillhörde Sannfinländarna följer med till gruppen som arbetar under namnet Nytt Alternativ.

Min tro är att detta är en sedan länge planerad handling för att distansera sig från de främlingsfientliga rötter som precis som för SD präglar Sannfinländarna som parti.

Sannolikt har Soini begripit att nationalism och högerpopulism inte går att omsätta i praktisk politisk handling, regeringsinnehav och som ideologisk plattform i det långa perspektivet. Sannolikt är det så att Soini redan innan sin avgång insett att nationalism och högerpopulism är döda som politiska idéer.

Att bryta sig ur och bilda ett nytt parti är sannolikt lärdomen av att ha ingått i regeringen och där lärt sig att man måste kunna växla de vallöften man ger i samband med valet i realpolitik om man vill behålla väljarnas stöd – Något Sannfinländarna inte kunnat göra och därför fallit som en sten i opinionsmätningarna.

Att den hårda kärnan av medlemmarna i Sannfinländarna valde att rösta fram en kontroversiell person som Jussi Halla-aho som partiledare och därmed skapade ett parti lett av en politiskt omöjlig ledare gjorde säkert valet för Soini och de övriga 19 än lättare att göra.

Att Sannfinländarna delas som parti är för mig goda nyheter och sannolikt början på en utveckling vi kommer att få se i många partier runt om i Europa som delar samma ideologiska plattform som Sanfinländarna – Bland dem svenska SD.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

47 kommentarer