Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ingen höghastighetsjärnväg innan resten av järnvägen fungerar klanderfritt.

Av , , 24 kommentarer 6

Under gårdagen var ett av inslagen som präglade det svenska nyhetsflödet alla växelfel och den undermåliga standard svensk järnväg befinner sig i efter åratal av eftersatt underhåll.

Att med sådana brister i det befintliga järnvägsnätet prata om vikten av att satsa på höghastighetsjärnvägar ter sig i mina ögon löjligt och högst oansvarigt.

Jag har skrivit i ämnet ett antal gånger vad gäller underhållet av svensk järnväg och detta inlägg är därför ett i raden och högst sannolikt inte det sista.

Det svenska järnvägsnätet måste rustas till fullgod standard och därefter underhållas på ett sätt som gör att vi aldrig får en underhållsskuld likt den vi ser idag – Ska det ske är först steget att skrota kolossen Trafikverket och ersätta denna koloss med de specialverk som införlivades i Trafikverket vid dess skapande.

Specialverk för järnväg, väg, sjöfart och luftfart med dedikerade specialister på sitt eget område är vägen framåt om vi menar allvar med att rusta upp svensk infrastruktur till den nivå den borde ha.

Med ett återuppståndet Banverk på plats ska sedan allt underhåll skötas i banverkets egna regi av egen personal – Därtill ska prioritering läggs en ordentlig inventering av allt som behöver göras för att därefter upprätta en plan för hur allt ska vara åtgärdat under en tidsperiod på 5 till maximalt 10 år.

För politiken gäller att denna upprustning måste få kost det den kostar och att politiken inte ska ha någon rätt att minska de anslag Banverket räknat fram att de behöver för att klara uppdraget.

Först när detta är genomfört kan vi börja diskutera projekt som höghastighetsjärnväg mm. – Vem vet med den fördröjning detta innebär har kanske tekniken med den så kallade hyper loopen blivit kommersiellt gångbar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fatta idag”

 

24 kommentarer

Utan ett starkt samarbete mellan LO och S hade välfärdslandet Sverige aldrig sett dagens ljus.

Av , , 16 kommentarer 2

Det har stormat rätt hårt i kommentarsfältet efter det att jag kritiserade Expressens ledarteam för deras kritik mot LO och det faktum att LO stödjer S med både pengar och bistår med hjälp till väljarsamtal – I detta inlägg ska jag spinna vidare på varför LO gör så.

Som jag sa i första inlägget så är det den samlade fackföreningsrörelsen och det som sedermera blev till LO dom bildade SAP eller i dagligt tal socialdemokraterna därför att de insett att man måste kunna vara med och påverka politiskt om man likt facket vill bygga ett jämlikare samhälle och ett jämbördigare förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Allt sedan SAP bildades och alldeles speciellt så fram till 1990-talets mitt har samarbetet mellan LO och S varit både tight och framgångsrikt – Utan det samarbetet hade välfärdslandet Sverige aldrig fötts och utan det samarbetet hade vi inte haft företeelser som fria skolor, fri sjukvård och andra faciliteter som alla samhällsmedborgare idag ser som självklara.

Sedan mitten av 1990-talet och fram till denna mandatperiods början kan i vart fall jag tycka att den facklig politiska samverkan mellan LO och S till viss del gått på sparlåga.

Från 1990-talets mitt fram tills denna mandatperiod har LO under dessa år förlorat mycket av den representation de tidigare hade i socialdemokraterna vad gäller plats på valbar plats på partiets listor och representation i olika politiska församlingar.

Förändringen kom inför föregående val och förstärks än mer detta val där LO och SAP på nytt insett att man är starkast när man jobbar tillsammans hand i hand. Att LO i ett sådant läge bidrar med blygsamma 30 miljoner och mobiliserar sina volontärer för att utföra väljarsamtal är en sund utveckling som har mitt fulla stöd.

Min förhoppning är att den facklig politiska samverkan mellan LO och S kommer att stärkas än mer under nästa mandatperiod och att vi snart kan nå ett läge där banden mellan LO och S på nytt är lika starka som under arbetarrörelsens storhetstid.

Att det behövs är helt klarlagt för alla som hållit ögon och öron öppna – Den politiska kampen kommer även fortsatt att handla om kampen mellan flertalets makt över fåtalet eller motsatsen fåtalet makt över flertalet och i den kampen är ett starkt och samordnat LO och S ett viktigt verktyg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

16 kommentarer

Fegt av Expressens ledarredaktion att ifrågasätta LO:s stöd till S.

Av , , 93 kommentarer 4

På ledarplats i Expressen ondgör sig tidningens ledarredaktion över att LO ger 30 miljoner i stöd till socialdemokraterna och att de därutöver utför en halv miljon väljarsamtal och utlovar minst 250.000 röster från LO:s medlemmar i det kommande valet.

Inte nog med att ledarredaktionen kritiserat saken – De påstår dessutom att det luktar illa och att ondgör sig över att S l utbyte lovar att politiskt driva LO:s och dess medlemmars hjärtefrågor.

Slutligen kallar Expressens ledarredaktion Sverige för en bananrepublik där vi förvisso klarat av att skilja kyrkan från staten men inte facket från politiken.

Självklart förstår jag att det är varje nyliberal företrädares våta dröm att utrota och förstöra den facklig politiska samverkan som byggt välfärdslandet då ett sammanbrott för den ger mer utrymme för nyliberal politik.

Låt mig därför upplysa Expressens ledarredaktion om att en dröm är en dröm och att man inte har rätt att kritisera samarbetet mellan LO och S bara därför att drömmen inte blivit sann och sannolikt aldrig kommer att bli sann.

Saken är den att arbetarrörelsen förenade sig gentemot arbetsgivarna för att säkerställa bättre arbetsvillkor för svenska arbetare för länge sedan – Ett förenande som sedermera ledder fram till skapandet av LO.

Efter att ha fått igenom många krav insåg LO att man behöver en politisk gren för att kunna påverka än mer och av den anledningen bildade LO det Socialdemokratiska Arbetare Partiet (SAP) idag populärt kallat socialdemokraterna.

Genom åren har symbiosen mellan LO och SAP lyft livskvaliteten och den sociala levnadssituationen för en bred majoritet – Den historiska framgången av samarbetet mellan LO och S behöver inte förklaras mer än så.

Efter hårda diskussioner bestämde vi oss för att avskaffa den kollektivanslutning till S som tidigare förelåg för alla som var medlem i facket – Med det anser vi att saken är avslutat. Att den överenskommelsen skulle innebära att LO inte även fortsatt ser S som sin politiska gren har i vart fall jag aldrig hört talas om.

Med det sagt så är det fullt naturligt att LO fortsatt ser S som sin politiska gren och att S ser LO som sin röst och kanal till alla väljare som tillhör LO-kollektivet.

Detta är jag säker på att Expressens ledarredaktion är fullt medvetna om och vill därför påstå att ledaren från Expressens ledarredaktion enbart tjänar syftet att försöka smutskasta Socialdemokraterna och LO.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

93 kommentarer

Äntligen på benen efter drygt 3 dygn.

Av , , 8 kommentarer 4

Som de allra flesta vet så genomgår jag en rätt tuff cancerbehandling – Dessbättre för en cancerform där man efter genomförd behandling blir fullt frisk och återställd.

Behandlingen som till 99% består av cellgifter under 3 till 4 dygn var 3:e vecka under hela 35 veckor är tuff. Så här långt går behandlingen jättebra och alla parametrar pekar i rätt riktning och kroppen svarar bättre än förväntat på behandlingen.

Cellgifter innebär att kroppen och immunförsvaret tar styrk och mellan behandlingarna när man är som mest infektionskänslig är det inte ovanligt att man åker dit och tvingas lägga in sig för att bli kvitt infektionen och komma på benen.

För egen del är detta 3 gången jag åker dig och blir så utslagen att jag inte ens förmår tänka på bloggande eller ens på politik – Därav min frånvaro från bloggen under några dagar.

Nu är jag så pass stark att jag på nytt har kraft att blogga och besvara kommentarer och min förhoppning är att jag under morgondagen ska kunna vara tillbaka på bloggen i vanlig god form.

Ha en skön kväll alla och på återhörande under morgondagen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

Framtidens skattesystem enligt min syn på saken.

Av , , 31 kommentarer 0

I gårdagens inlägg lovade jag att under den närmaste tiden klargöra för de systemförändringar jag anser är nödvändiga för att skapa förutsättningar som ligger i takt med hur dagens samhälle ser ut – Ska samhällsbygget lyckas och ska samhällsbygget ha människornas förtroende måste det byggas på ett sätt de kan förstå och relatera till

Med det gjort påstår jag både i dagens och i gårdagens inlägg att socialdemokratin på nytt kommer att gå en ny storhetstid till mötes – En ny storhetstid därför att socialdemokraterna på nytt för en politik som samlar en majoritet av människorna bakom sig.

Innan jag skriver vidare vill jag än en gång klargöra att alla mina förslag har en enda gemensam nämnare – Ett jämlikare samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag.

Första punkten i den lista jag publicerade igår handlade om skatter och beskattning för både företag och privatpersoner och nedan ska jag därför förklara hur jag tänker och varför jag tänker som jag gör.

För den som hade väntat sig exakta matematiska uträkningar i ämnet så är säkert detta inlägg en besvikelse men exakta beräkningar kan komma senare efter det att vi fattat det viktigaste beslutet – Beslutet om hur skatterna ska fördelas mellan företag, företagsägare och privatpersoner.

Låt oss därför börja med företagen där jag baserar min åsikt på följande ståndpunkt.

 • All skatteplanering som innebär att skatt på vinster gjorda i Sverige inte beskattas i Sverige ska stoppas vilket kan göras med enkla medel – Att företag likt SCA med flera kan undvika beskattning i Sverige och byta svensk bolagsskatt på ca 20% mot 3 promilles skatt i t.ex. Nederländerna är fel.
 • Dagens företag ska precis som fram till 1980-talets mitt procentuellt bidra och betala lika mycken nu som då för bygget av välfärdssamhället – Något som innebär att arbetsgivaravgiften ska slopas till förmån för en produktionsavgift som utgår oavsett produktionsmetod då bara en sådan syn på beskattning leder till ett läge där vinsterna av allas arbete fördelas mer jämlikt över alla samhällsmedborgare.
 • Slutligen vill jag se en företagsreform som innebär att alla företag är Aktiebolag med ett aktiekapital som startar på så låg nivå som 2 kronor – Då för att likställa Sverige med de villkor som i princip tillämpas av resten av världen – Då för att alltid göra skillnad mellan företagets plånbok och den privata plånboken.

På den privata sidan är saken än enklare för att få till en bättre beskattning.

 • Skatten på passiva kapitalinkomster ska alltid vara högre än skatten på arbetsinkomster.
 • Återinförd förmögenhetsskatt och en återinförd arvs- & gåvoskatt.
 • Återinförd fastighetsskatt
 • Utfasning av alla räntesubventioner i samband med bostadsköp/bostadslån.
 • Kapitalskatten noll på förmögenhetsskatt på förmögenheter som understiger ett visst belopp – T.ex. 250.000 kronor.
 • En mer progressiv skatteskala som innebär att de med de högsta inkomsterna alltid betalar mest i skatt både procentuellt och i kronor och ören.

Enkelt och kristallklart eller hur?

Vill du debattera ämnet är debatten härmed öppen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

31 kommentarer

Det är uppfriskande när det blåser hård motvind för socialdemokraterna.

Av , , 50 kommentarer 2

Ibland blåser det hård motvind när man är en visionär person som driver på för politisk förändring genom att driva egna förslag och metoder till förändring utan att hämta dem rakt ur de förslag som finns i partiprogrammet eller i de förslag som kommer direkt från partiledningen.

Gör man dessutom som jag och hellre söker och bygger stöd hos väljarna snarare än kliar ryggar bland sina partikamrater i ledande ställning kan man vänta sig än mer motvind – För mig är valet mellan väljare och partikamrater oerhört lätt om jag tvingas välja – Väljarnas stöd vinner alltid.

Jag har allltid gillat att kämpa och träna i motvind och i värsta tänkbara förhållanden – Fullt medveten om att detta kommer att gynna mig storligen när vinden vänder – Något som nu visar sig stämma mer och mer för varje dag om jag väljer att tro alla som på olika sätt kontaktar mig.

I bland går det till och med så långt som till att många av de som kommenterar beskyller mig för att vara något annat än socialdemokrat och därtill ofta med tillägget att den traditionella socialdemokratiska politik jag vill se genomförd är lika omodern som omöjlig i vårt tidevarv.

Låt mig därför göra följande tillrättaläggande och därtill i detta inlägg lista varför jag är den jag är och varför jag aldrig kommer att bli eller vara något annat än socialdemokrat.

Min politiska gärning och övertygelse har sitt ursprung i att bara ett samhällsbygge där alla är delaktiga och där stor jämlikhet råder är ett starkt samhällsbygge byggt enligt den svenska modellen.

Det är därför jag i alla lägen står för ett samhällsbygge där alla människor har lika värde och ett samhälle som i allt väsentligt bygger på principen om ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” när samhället byggs och när samhällets resurser ska fördelas.

Under socialdemokratins barndom och storhetstid som varade fram till början av 1990-talet byggde vi den sortens samhälle med stor framgång till en nivå som varande världens ledande och därtill världens mest jämlika land och det under den tid när både Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

Att vi lyckades med det berodde på att vi anpassade samhällsbygget till den livssituation människor levde i under vid den tidpunkten och använde den till att göra livet bättre för en bred majoritet – Det kan vi göra även i vår tid med ska det lyckas krävs att vi baserar morgondagens samhällsbygge på de levnadsförhållanden som gäller idag.

Tidigare hade många låg utbildning och gick mer eller mindre direkt från skolan till ett liv som arbetare – Därtill var en överväldigande majoritet av alla arbeten utförda manuellt av människor snarare än av maskiner och robotar. Ovanpå det var det ovanligt att kvinnor förvärvsarbetade mm.mm.

Att socialdemokratins historiskt framgångsrika samhällsbygge utgick från detta är självklart – Lika självklart som att det var just därför samhällsbygget blev framgångsrikt.

Lika självklart är det att vi lika framgångsrikt kan återupprepa den historiska framgången givet att vi trogen våra ideal anpassar metoderna till den levnadssituation och de förhållanden som gäller i dagens samhälle.

Det är precis det jag slås för och slagits för allt sedan dag 1 – Ska socialdemokratin ånyo samla de breda massorna krävs ett samhällsbygge av historiska mått där dagens människor precis som dåtidens människor känner delaktighet och förtroende för det som ska uppnås.

Ska det ske måste följande saker förändras i Sverige vad gäller både skattesystem, välfärdssystem och offentlig- och privatsektors samverkan i symbios – Anpassningar vars enda syfte är att anpassa systemen till den samhällsordning som råder nu.

Jag har i tidigare inlägg och kommer under ett antal veckor i nya inlägg att lyfta alla de saker jag listar nedan utan inbördes ordning så att alla kan förstå vad jag efterfrågar – Fram tills dess håll till godo med de stora samhällsförändringar som behöver göras i punktform.

 • En genomgripande företagsreform där alla företag i en framtid blir aktiebolag med aktiekapital från SEK 2 kr eller mer.
 • Stoppad möjlighet att skatteplanera på ett sätt som innebär att vinster uppkomna i Sverige kan skattas i andra länder än Sverige.
 • Skrotande av dagens arbetsgivaravgifter till förmån för en produktionsavgift som utgår oavsett av om tillverkningen är manuell eller maskinell (Målnivån är en nivå där företagen bär samma procentuella kostnad för välfärdsstatens bygge och drift som de gjorde när i princip alla arbeten utfördes manuellt.
 • Skrotande av alla bidrag/stöd och införande av en skattefri basinkomst lika för alla med startnivån 10.000 kr/månad netto för alla ovan 18 år livet ut.
 • Sänkning av arbetstiden till 6 timmar per arbetsdag med tillhörande lönesänkning.
 • En ordning där balans råder mellan offentlig- och privat sektor och en verklighet där all statlig, regional och kommunal omsorgs och service verksamhet sker i offentlig regi utan privat inblandning.
 • Bygget av ett jämlikt samhälle där människor i sanning ges frihet att styra över sina egna liv utan att storleken på den egna plånboken ska tillåts styra till 100%.
 • Ett utbildningssystem som har livslångt lärande som huvudfokus.
 • Effektiv integration av arbetslösa, invandrade och övriga i samhällsbygget med egen försörjning som huvudfokus.

Ovanstående kan vid en första anblick se pretentiöst ut men min övertygelse är att den positiva trend där fler och fler förstår och ställer sig bakom det jag vill uppnå kommer att fortsätta – Alldeles speciellt så därför att det enda jag försöker åstadkomma är traditionell socialdemokratisk politik anpassad till vårt tidevarv.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

50 kommentarer

Låt oss vända blad i kollektivtrafiken redan i höst.

Av , , 18 kommentarer 2

Umeå har sedan länge valt en fossilfri framtid för kommunens kollektivtrafik och har därtill i dagarna  just valt leverantör av de elbussar som i stor skala ska trafikera Umeås kollektivtrafik från och med 2019.

Att de besluten tagits redan innan klimatdebatten blev en debatt i var mans mun visar att Umeå gällande klimatpåverkan och miljö tar sitt ansvar och satsar hårt på att bli en av de bästa i klassen vad gäller klimatsmarta lösningar i samband med att framtida investeringar ska beslutas.

Ovanpå detta har vi haft en fantastisk utveckling inom kollektivtrafiken med stora resandeökningar som kan förklaras av attraktivare tidtabeller, tätare turer och en ökande medvetenhet hos de som bor i staden om att kollektivt resande är bekvämare och bättre än den egna bilen i många fall.

Med de tuffa besluten redan tagna borde Umeå kommun redan nu vända blad i kollektivtrafiken och genomföra den förändringar flera andra kommuner bland dem Örnsköldsvik redan genomfört för att skapa ett bättre och jämlikare samhälle.

Därför vill jag från och med det att vintertidtabellen införs göra all kollektivtrafik året runt HELT GRATIS utan begränsningar för pensionärer och barn & ungdomar fram tills dess de gått ut gymnasiet.

För gruppen äldre är skälet enkelt – För att göra dem mer mobila och mest av allt för att som ett sätt för samhället att tacka, visa uppskattning för och och värna om den generation som byggde välfärdslandet Sverige.

Kan de som är pensionärer fritt välja bussen framför egen bil, taxi eller andra kostsamma och mer omständiga färdsätt är min övertygelse att fler pensionärer väljer att lämna hemmet för att bege sig till en plats där man kan möta andra eller bara sitta ner och betrakta det som händer.

Gratis kollektivtrafik för pensionärer kommer att bli ett lyft för Umeå centrum över tid – I vart fall är det min övertygelse.

Att göra kollektivtrafiken gratis dygnet runt året runt för barn & unga handlar om två saker – Att grundlägga sunda resvanor redan under de år människan formar sitt framtida beteendemönster.

Därtill tycker jag att gratis kollektivtrafik för barn & unga är en rättvise- och plånboksfråga då gratis kollektivtrafik innebär att alla Umeås barn & unga kan förflyttas sig utan att behöva lita till storleken på den egna eller föräldrarnas plånbok.

Gratis kollektivtrafik för pensionärer samt för barn & ungdomar är således en grundläggande och därmed en viktig byggsten i bygget av ett jämlikare samhälle.

Med det anfört uppmanar jag därför Hans och övriga partikamrater att driva igenom detta redan till införandet av årets vintertidtabell i Ultratrafiken – Gratis kollektivtrafik för pensionärer samt barn & ungdomar kommer att lyfta resandet till oanade höjder i Umeå – Därtill över tid drastiskt öka Ultras intäkter och image.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer

Nationell ekonomisk framgång förutsätter en stark offentlig sektor.

Av , , 26 kommentarer 1

I alla tider av debatt och alldeles speciellt i valtider ägnar sig nyliberaler, borgerlighet och även partier likt SD åt att bespotta och klanka ner på offentligsektor och dess utbredning som varande ett hot mot samhällsbygget och en likt vapen farlig företeelse.

Därför anser jag att rubriksättningen på detta inlägg är enligt mitt tycke klockren då den beskriver verkligheten så som den ser ut.

Att jämvikt råder mellan offentlig- och privatsektor är lika nödvändig för nationell framgång som den är viktig för att undvika den drivmedelsbrist inom den privatasektorn som skulle uppstå utan en stark offentlig sektor.

När det uppstår drivmedelsbrist i den privata sektorn är det naturligt att den med alla medel försöker skaffa nytt drivmedel – Något den då gör genom att tränga in på den offentliga sektorns område och därmed rubba den balans som gör att offentlig sektors framgångar kan nära både offentlig- och privatsektor framgent.

Privatsektors intrång i offentligsektor blir med det beteendet något som kraftigt förvärrar privatsektors drivmedelsbrist framgent!

Det är därför vi kan se hur den privata sektorn idag med hjälp av avregleringar och konkurrensutsättning är inne och härjar i verksamheter som tidigare drivits av det offentliga för att råda bot på den enorma drivmedelsbrist främst alliansens nyliberala politik men även den efterföljande S-regeringens politik skapat.

När den privata sektorns omsättning och vinster minskar som en följd av att den välmående medelklassens köpkraft decimeras på grund av uteblivna löneökningar och robotiseringar blir de desperata – Detta därför att vinstnivåerna måste bibehållas till varje pris om ägarnas omättliga profithunger ska kunna tillfredsställas.

Det verkar inte finnas några gränser för vilka åtgärder och metoder man använder sig av för att uppnå målet med bibehållna eller ökade vinster – Ju större drivmedelsbrist ju större inblandning av privata företag i den skattefinansierade offentliga sektorn.

Statens kaka är ju som bekant både god och stabil men den stora frågan är om detta är rätt väg att gå om man vill bygga ett välmående och väl fungerande samhälle?

För egen del vill jag påstå att så inte är fallet - Det företrädare för privat sektor och nyliberalismen inte inser är att det är just den privata sektorns inblandning i offentligsektor som skapar drivmedelsbristen saknar insikt i hur man bygger ett starkt och framgångsrikt samhälle som gynnar alla – Även dem själv.

Det de inte förstår är att de själva och deras profithunger till varje pris därmed utgör det största framtida hotet mot nationell ekonomisk framgång därför att viktiga balansen mellan offentlig- och privatsektor har åsidosatts till förmån för kortsiktiga vinster och företagsägarnas inneboende egoism och girighet.

Det är privat inblandning i offentligsektor tillsammans med automatisering, jobbflytt till låglöneländer och den välmående medelklassens decimerade ekonomiska köpkraft som lett fram till dagens situation.

Det är den privata sektorns girighet som startade med en devalvering som sedan fortsatt med skattesänkningar och påspädning av kapitalets makt och inflytande som har skapat den situation vi nu lever i.

När företagens anställda inte längre har råd att konsumera företagets produkter sjunker försäljningen – Denna sanning måste vi alla ta till oss och se till att förändra om vi vill ta oss ur dagens situation.

Sverige har allt sedan superdevalveringen 1982 (genomförd av oss socialdemokrater men framtvingad av kapitalägarna) sett en snedvridning när det kommer till kontrollen över Sveriges tillgångar. Vid den tidpunkten kontrollerade de rikaste 3% ungefär 1/5-del av den totala svenska ekonomin – I dag kontrollerar dessa 3% 1/3-del av den totala ekonomin.

Det är denna devalvering och förskjutning i ekonomin som gjort att medelklassen i Sverige decimerats kraftigt vad gäller köpkraft och ekonomisk styrka.

Alla som kan lite grand om ekonomi vet att en av grundförutsättningen för en välmående ekonomi är en växande och välmående medelklass – Detta därför att det är medelklassen som är varje lands största konsumenter.

Kort sagt kan man säga att de som inträder eller tillhör den välmående medelklassen investerar hela sitt ökande välstånd i konsumtion av nya produkter och tjänster – Något som ökar företagens omsättning och vinster.

Därför är det en gång för alla så att det behövs en stark offentligsektor för att skapa dynamisk tillväxt i Sverige - En offentligsektor som är byggd på den demokratiska socialismens läror för att säkerställa att medelklassen kan växa sig stark och kan driva landets ekonomi framåt.

Avsaknaden av drivmedel i form av en stark samhällsägd offentlig sektor – Skattefinansierad och driven av behov och inte av vinstintresse har bland annat lett till följande misslyckanden för det svenska samhället:

 • En ökad arbetslöshet under alliansens regeringsår som närmast kan beskrivas som massarbetslöshet om siffrorna ställs mot 1960-talets siffror – En trend vi socialdemokrater nu så saktrliga börjat vända.
 • Kraftigt ökade sjukskrivningstal och längre sjukskrivningstid som en effekt av den skadliga arbetslinjen.
 • Sjunkande kunskapsresultat i de svenska skolorna
 • En kollaps för järnväg och övrig infrastruktur.
 • Missförhållanden inom skola, vård och omsorg med hög arbetsbelastning och stora vinstutag.
 • Brist på arbetskraft med rätt kompetens.
 • Nedrustning av de sociala trygghetssystemen.

För att ta oss ur denna negativa spiral måste vi se till att vi återupprättar och renovera svensk offentligsektor till sin forna glans.

Detta kan bara göras genom att återreglera och återta samhällets kontroll över offentlig sektor för att därefter se till att driften av offentligsektor sker utan inblandning från den privata sektorn.

Det är den typen av politik jag brinner för – En politik med en stark offentligsektor som självklar grundbult för samhällsbygget.

Den typ av politik som socialdemokraterna med stor framgång drev fram till slutet av 1980-talet är själva garanten för att återföra Sverige till positionen som världens ledande välfärdsstat utan att komma i konflikt med näringslivet.

Även om Sverige står starkt i en internationell jämförelse får vi aldrig stanna upp och känna oss nöjda – Sverige behöver stärka sin position i världen. En stark offentligsektor som jobbar hand i hand med den privata sektorn är garanten för att vi ska lyckas med den föresatsen.

En fullt ut fungerande offentligsektor enligt gammal fungerande socialdemokratisk modell innebär att vi med lätthet kan parera skillnaderna mellan hög och lågkonjunktur – Detta då vi i tider av lågkonjunktur kan se till att hålla medborgarna i arbete eller i utbildningsinsatser för att tillgodose näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft när konjunkturen vänder.

För att kunna bygga om och återställa den offentliga sektorn till sin forna glans måste vi därför skrota det mesta av alla avregleringar och reformer som berör utförsäljning och drift av verksamheter som tidigare drevs i kommunal, landstings eller statlig regi – Därtill skrota LOV.

Välfärdstjänster och kommunalservice måste ägas och drivas av det allmänna om vi vill säkerställa att den offentligasektorn ska klara av att producera tillräckligt mycket drivmedel för att privatsektor ska må bra och utvecklas.

Så länge offentliga verksamheter är styrda av efterfrågan och vinstintresse snarare än av behov kommer de aldrig att fungera som avsett – Vill vi råda bot på drivmedelsbristen måste offentligsektor återställas till sin forna glans

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

26 kommentarer

VK GRANSKAR har gjort ett gediget jobb vad gäller sjuksköterskebristen i Sverige.

Av , , 38 kommentarer 0

VK:s granskande/grävande journalistteam har gjort ett mycket bra jobb i sin granskning av sjuksköterskebristen och lyft frågan om hur det kan komma sig att politiken och politikerna låtit sjuksköterskebristen bli så stor som drygt 45.000 personer trots att saken och den brist som nu uppdagas varit känd för dem i över 20 år.

Den frågan ska VK ha all credit för att ha lyft och därför lyfter jag den ytterligare en gång här och nu – Hur har det kunnat bli så att politiken blundat för en hotande sjuksköterskebrist i drygt 20 år?

Om någon nu eller tidigare aktiv politiker i landstinget eller riksdagen vågar svara på frågan ska jag låta vara osagt och för mig är varje svar från sådant håll en bonus.

Skulden till den uppkomna bristen faller på alla politiska partier och på alla de politiker som verkat historiskt och fram till idag – Med det sagt så avsäger jag mig debatten om vem som ska beläggas med skuld för det uppkomna läget för att istället fokusera på vad alla politiska partier gemensamt kan göra för att lösa det problem man själva skapat.

En sak är dock säker och det är att jag kommer att elda på för att ta reda på varför vad gäller mitt eget parti för att få svar på frågan och även på hur mina partikamrater avser lösa problemet i en framtid.

Det viktiga är dock det som MÅSTE ske framåt – De 45.000 sjuksköterskorna och säkert fler än så måste fram – För mig innebär det massiva övertalningskampanjer och bättre lönevillkor, scheman, arbetsvillkor och anställningstrygghet för de som slutat så att de kan förmås återvända.

Därutöver behöver samma förändringar göras för de som redan idag jobbar som sjuksköterskor – Detta så att de väljer att stanna kvar istället för att sluta.

I kombination med detta ska vi utbilda så många sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor det någonsin går och därtill bygga ut lärosätena för sjuksköterskor med fler platser och till fler orter för att lyckas med konststycket att utbilda och rekrytera i kapp den stora brist gårdagens politiker tillsynes mer eller mindre fullt medvetet överlämnat som en skuld till dagens politiker.

För de som väljer att utbilda sig till sjuksköterska/specialistsjuksköterska är min bestämda uppfattning att de ska ske med en ersättning som motsvarar sjukpenningnivån för att göra utbildningen attraktiv.

Möjligen mot motkravet att jobba minst X antal år (lämpligen 2-3 år) som sjuksköterska efter slutförd utbildning utan krav på återbetalning av erhållen ersättning om politiken och samhället skulle se det som ett nödvändigt villkor för denna oerhört viktiga samhällsinsats som måste starta omgående.

För de som är arbetslösa och har en bakgrund som gör dem lämpliga som undersköterskor/sjuksköterskor ska utbildningen bekostas och avlönas med samma ersättning som de erhåller som arbetslösa och arbetssökande – Att använda skattepengar för att utbilda arbetskraft till offentlig sektor är god ekonomi och ska därför premieras.

Slutligen så ska sjukvården förstatligas så att alla framtida kostnader för sjukvården bärs solidariskt av alla landets skattebetalare – Då oavsett av vart de är bosatta och oavsett vart i landet sjukvården ska drivas.

En jämlik sjukvård kan bara uppnås på detta sätt som jag ser saken då dagens system med landsting/regioner innebär att invånare utanför våra 3 storstäder proportionellt betalar betydligt mer för sin sjukvård än de som bor i dessa gör.

Me det sagt vill jag än en gång tacka VK GRANSKAR för den välgjorda och välskrivna artikelserien om sjukvården i länet och i Sverige – Kör hårt och följ inslagen väg – Tillsammans kan vi förhoppningsvis skapa både den opinion och den politiska verkstad som är nödvändig för att lösa problemet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

38 kommentarer

Krisen i den tickande derivatbomben Deutsche Bank fortsätter.

Av , , 28 kommentarer 1

Med jämna mellanrum brukar jag lyfta upp den annalkande krisen och framför allt den enormt gigantiskt stora kreditexponeringen i världens största marketmaker eller översatt utställare av derivat som varande en tickande bomb som med råge hotar hela den tyska ekonomin och även EU:s totala ekonomi om banken skulle krisa och krascha.

Deutsche Bank har en kreditexponering som är mer än 20 gånger högre än den samlade tyska BNP:n vilket innebär en enorm risk för alla.

Att en bank tillåts bli så stor och ha sådan stor riskexponering att den hotar ekonomin och den ekonomiska stabiliteten i ett land eller en hel union är vansinne!

Trots åtskilliga sparprogram och avskedande av personal är saken ännu inte löst och i dagarna presenterades ytterligare en runda av personalneddragningar som ska minska DB:s personalstyrka i världen från 97.000 anställda till under 90.000 anställda – Allt i syfte att precis som tidigare stärka bankens resultat och balansräkning.

7.000 eller dryga 7.000 anställda varav hälften är analytiker på aktie och kapitalsidan är resultatet denna gång – Frågan är bara hur många av de som blir kvar när nästa personalminskning aviseras vilket sannolikt kommer att ske under året?

Vad vi alla ska hålla i minnet är att det som nu sker är för att bromsa och hejda de förluster som sker i dagslägetFörluster som sker i brinnande högkonjunktur.

Vad som skulle ske om en finanskris uppenbarar sig som inledning till en lågkonjunktur vågar jag knappt tänka mig men kris för Tyskland och kris för alla EU-länder om det sker är en realitet att räkna med.

Min anmaning är därför ännu en gång att det är hög tid att EU och dess medlemsländer snabbt inser att enda sättet att lösa problemen med avarter i form av enorma riskexponeringar som den i Deutsche Bank är att på nytt återreglera bank & finansmarknaderna fullt ut.

En reglerad bank & finansmarknad och helst även fasta växelkurser i unionens medlemsländer skulle bilda en garant för att kreditrisker som dessa inte växer fram inom EU eller i dess medlemsländer – Något som gör att myndigheterna och inte bankernas aktieägare bestämmer hur stor riskexponering en bank kan ha utan att garantera detta med eget kapital.

Att som nu cyniskt låta bankernas ägare kasta bankerna i skattebetalarnas knä för att räddas är lika fel som osolidariskt och att bankernas ägare kan behålla de vinster de gjort på riskfyllda investeringar utan att betala ur dessa vinster när banken förlorar pengar är girigt och egoistiskt och visar med all tydlighet hur ägarna ser på människor utanför den egna kretsen.

Därför upprepar jag ännu en gång – Återreglera bank & finansmarknaderna innan det är för sent.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

28 kommentarer