Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ska man beskylla någon för att vara okunnig bör man ha torrt på fötterna Jan Hägglund.

Av , , 95 kommentarer 1

Jag har ägnat en stor del av dagen åt att analysera Jan Hägglunds genmäle på mitt mot honom kritiska blogginlägg – Därefter till att föröka förstå budskapet och hitta den ”röda tråden” i Jan Hägglunds genmäle. 

Föga förvånande hittade jag ingen ”röd tråd” i Jan Hägglunds resonemang – Detta trots att jag pausade mina funderingar för att finnas till hands i Broparken för att prata Socialdemokratisk kyrkopolitik och Socialdemokratisk framgångspolitik med väljarna innan jag återupptog funderandet.

Däremellan han jag med ett besök på Nolia som även det innehöll många politiska diskussioner med människor jag hade förmånen att möta på området – Bland dem de som funderade på om jag tänkt bemöta Jan Hägglund vilket jag tillstod att jag självklart kommer att göra när jag är redo och har tid.

Väl hemkommen fortsatte jag att leta den ”röda tråden” i Jan Hägglunds resonemang och även denna gång tvingades jag dra slutsatsen att anledningen till att jag inte fann den beror på att den inte finns.

I stället för att bygga på ett konsekvent resonemang och en ”röd tråd” är Jans svar spretigt och drar i väg i alla möjliga riktningar utan att komma till någon konkret slutsats.

Det jag tvingas göra är att konstatera att Jan Hägglund inte inser att det är fullt möjligt att som parti vara otrogen gällande vilka metoder man använder för att nå de ideal partiets ideologi förespråkar utan att gå emot idealen.

Som varande Socialdemokrat är det precis det jag gör och jag vet dessutom att densamma gäller för mina partikamrater i kommunledningen.

Skillnaden mellan mig och Jan Hägglund är att Jan felaktigt utgår från att kommunen måste bygga allt som ska byggas i framtiden i form av skolor, förskolor och äldreboenden mm. i egen regi – Därtill genom egen finansiering – Detta medan min inställning är att det är byggandet i sig som är det viktiga inte vem som äger byggnaden.

För mig är det inte ägandeskapet till byggnaden i sig som är det viktiga. Det som är viktigt för mig är att byggnaden/lokalen byggs och att brukandekostnaden för kommunen är densamma som om den byggts i helt egen regi – Därtill att den verksamhet som ska bedrivas sker i kommunal regi och inte i privat regi.

Sedan är min utgångspunkt att vi som kommun ska ställa högre krav på de som vill öppna friskolor – Detta genom att styra dem att etablera sig i sådana stadsdelar och kommundelar som vi vet har framtida behov av skolor och förskolor.

Så länge LOV finns kvar som reform och därmed som anledning till fördyringar för samhälle och skattebetalare är min grundinställning att kommunerna ska ställa krav på de privata utövare som önskar verka inom offentlig sektors verksamhetsområde.

Med denna förklaring som grund övergår jag härmed till att bemöta Jan Hägglunds svar till mig:

I sitt genmäle mot mitt inlägg beskyller Jan Hägglund mig för ”att skapa den motståndare jag vill ha och för att lägga åsikter i hans mun som han aldrig framfört” - Det påståendet ska givetvis inte få stå oemotsagt då jag på inget sätt handlat på det sätt Jan Hägglund antyder.

Allt jag gjort är att läsa det Jan Hägglund och Arbetarpartiet anförde i det blogginlägg jag bemötte och där jag konstaterat att Jan Hägglund bygger sitt tyckande på helt felaktiga slutsatser och på en felaktig grundinställning.

Möjligen har Jan rätt i att jag inte i detalj berättade varför jag skrev som jag skrev och varför jag beskyllde honom för att bygga sina åsikter på felaktig grund – Därav förklaringen och förtydligandet i början av detta inlägg.

Jan – Låt oss börja med Navet och dess placering vid Vasaplan som var och är noden för kommunens kollektivtrafiksystem. Min fasta och fulla övertygelse är att både föräldrarna till barnen och de barn & ungdomar som tar sig till badhuset med hjälp av kollektiva trafiklösningar är jättenöjda över Navets placering.

I stället för att som tidigare stå ute med istappar i håret en kall vinterkväll funderandes på vart busshållplatsen till den buss de ska ta är belägen – Eller än mer fundera på om och när bussen går kan de nu med enkelhet ta bussar i alla upptänkliga riktningar under de tider Navet är öppet utan att utsättas för kyla och istappar i håret.

Jan – Låt oss därefter titta på Väven och hur mycket det bygget adderat och tillfört till Umeås redan rika kulturliv.

Signalen från i princip alla människor jag träffar är att Väven är ett oerhört stort lyft för Umeås kulturliv. Inte nog med att man kan sitta och läsa sin bok eller tidskrift med en storslagen vy framför ögonen – Därtill kan man om man är intresserad av kultur tillfredsställa de behoven utan att pälsa på sig och byta byggnad.

Skulle man bli hungrig så går även de behoven att tillfredsställa på Väven utan att lämna byggnaden vilket gör Väven till en komplett mötesplats med något som tillfredställer de allra flesta på ett sätt det gamla biblioteket aldrig förmådde göra.

En annan sak som många påpekar är att tillkomsten av Väven leder till att man som besökare får ta del av kultur spontant och då sådan kultur som man tidigare var tvungen att bege sig till en speciell plats eller lokal för att få sig till livs.

Exempel på sådana evenemang är bland mycket annat kulturella festivaler genomförda av invandrargrupper och invandrarföreningar – Festivaler där besökarna får ta del av både mat, musik och uppträdanden på ett spontant sätt bara därför att de tar plats i Väven som genom sin tillkomst blivit till en plats där kultur från alla världens hörn möts i en och samma byggnad.

Med det sagt så vill jag därmed påstå att varken Väven eller Navet är några skrytbyggen Jan – Snarare byggen och platser som gjort människors liv bättre med plats för spontana möten över etniska gränser på ett sätt som tidigare saknades i Umeå.

Som jag anfört inledningsvis blir Jan Hägglunds slutsatser fel därför att de bygger på en felaktig grunduppfattning om att kommunen själva måste äga alla byggnader eller lokaler som inhyser kommunal verksamhet. Använder man den inställningen som grund i sitt sätt att debattera är det självklart att slutsatserna blir felaktiga.

Jag håller helt med Jan Hägglund om att vi står inför stora utmaningar när det handlar om att bygga både skolor, förskolor och äldreboenden – Det är därför vi Socialdemokrater bestämt oss för att ta hjälp av bland annat AB Bostaden för att bygga delar av dessa samtidigt som de bygger bostäder för studenter, äldre och vanliga hyresgäster.

Det finns inget som säger att alla framtida hyresrätter i Umeå måste byggas i AB Bostadens regi. I den ideala av världar är Umeå så attraktivt att många aktörer vill bygga hyresrätter i Umeå – Att så är fallet finns det starka signaler på för de som läser nationell affärspress.

Det viktiga för Umeåborna – Både nuvarande och framtida är att politiska beslutsfattare i Umeå även framgent ser till att AB Bostaden är pådrivande och starkt i bygget och i förvaltandet av hyresrätter – Därtill att vi bygger vidare på vår framgångsrika modell med att blanda olika upplåtelseformer i alla stadsdelar.

Där det finns många hyresrätter ska vi komplettera med bostadsrätter och villor och i områden där villor och bostadsrätter dominerar ska vi komplettera med hyresrätter för att skapa områden där alla samhällsklasser finns representerade.

Umeå är en attraktiv stad för många – Inte minst för aktörer som bygger hyresrätter och att ge dem möjlighet att bygga i vår attraktiva stad tycker jag är en självklarhet.

AB Bostaden ska som jag nämnde ovan såsom varande helägt av kommunen åläggas att bygga både seniorlägenheter och äldreboenden då det inte finns någon som helst anledning att den typen av fastigheter måste byggas direkt av kommunen i egen regi.

Att samma samhällsansvar ska läggas på privata aktörer som vill utveckla nya bostadsområden ser jag som en självklarhet – En självklarhet därför att alla som önska tjäna pengar och göra vinst ska ta sin del av det solidariska ansvaret för vår välfärd.

Jan Hägglund beskyller mig för att undvika frågan om kommunens ekonomi vilket givetvis är en felaktig beskyllning.

Jag undviker inte frågan Jan men till skillnad från dig så är min syn att allt som ska byggas inte behöver byggas i egen regi med eget ägande vilket innebär att många av de ekonomiska problemställningar du målar upp inte existerar annat än i din egen sinnevärld.

Därför har du helt rätt Jan när du påstår att jag konstaterat att det inte behövs några stopp för det du kallar skrytbyggen och ansvarslös bostadsplanering. Självklart behövs inga sådant stopp om man utgår från en korrekt faktagrund vilket jag vågar påstå att jag gör.

Som kommun är det viktiga att säkerställa att det byggs skolor, förskolor, seniorboendet, äldreboenden och bostäder – Byggen och lokaler vi som kommun lika gärna kan hyra istället för att äga själva givet att vi bedriver verksamheten i byggnaderna i egen regi och säkerställer att vi inte betalar dyrare än om vi byggt samma sak i egen regi.

Ett gott exempel på där den strategin tillämpats på ett bra sätt är bygget av Rytmikens/Gymnastikens Hus på Marielund där kommunen fått ändamålsenliga lokaler till samma pris som om vi byggt i egen regi – Därtill i ett mycket attraktivare läge för utövarna än de förslag på placering som förelåg tidigare.

Modellen för framtiden Jan Hägglund är därför att som kommun säkerställa att det som behöver byggas byggs och att kommunens hyreskostnad för de lokaler kommunen behöver hyra inte blir högre än om vi hyrt av kommunens eget fastighetsbolag.

Låt oss därför fastslå en sak Jan – En kommun behöver inte äga väggar, tak och golv för att bedriva kommunal verksamhet i en lokal eller byggnad. Att jag som Socialdemokrat har den inställningen handlar om att jag är trogen idealen men otrogen vad gäller metoder för att uppnå idealen.

När det gäller vägar, VA och alla annan infrastruktur som behövs i samband med bygget av nya bostadsområden så har du helt rätt Jan – Anläggandet av nya bostadsområden är framtungt ekonomiskt – Dock bara på kort sikt därför att kostnaderna för byggande av nödvändig infrastruktur återbetalas med ränta i samma takt som det byggs på det nya området.

Som kommun är vi väl rustade för att klara den typen av utmaningar och det tror jag att våra duktiga och kompetenta tjänstemännen kan tillstå om du ställer frågan till dem baserat på korrekta fakta.

Adderar du därtill det jag anfört vad gäller ägande och uppförande av lokaler för kommunal verksamhet så är kommunens plånbok väl rustad för att bygga nya bostadsområden och kommunala lokaler i områden där privata aktörer inte vill bygga.

Därtill tillräckligt välfylld för att säkerställa att vi kan undvika ett läge där vi måste ställa anställda i verksamheterna mot att betala räntor och amorteringar. För oss Socialdemokrater råder och har det aldrig rått några tvivel om att det går att klara både verksamhet och byggande samtidigt så länge detta görs på rätt sätt.

Det handlar således inte bara om att tycka och tänka Jan – Det handlar om att tycka och tänka långsiktigt och med rätta fakta och bevekelsegrunder som bas för tyckandet och tänkande – Något jag anser att du trots att du vanligtvis är påläst saknar i denna diskussion.

Avslutningsvis – Att vara en stad i tillväxt är ett huvudbry som är positivt – Samtidigt ett huvudbry som kräver god planering och framsynta politiska beslut.

Att det är vi Socialdemokrater som står för den sortens framsynta politik tror jag att en övervägande del av Umeåborna även framgent kommer att hålla med om – I vart fall är det den typen av signaler jag får i mitt dagliga möte med kommunens invånare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

95 kommentarer

Vi måste ändra verkligheten för ensamkommande flyktingbarn till det bättre.

Av , , 62 kommentarer 1

Under dagen har jag stått på Nolia för att diskutera politik med mässbesökarna vilket har varit oerhört roligt och givande med många olika frågor att diskutera.

En av de ständigt återkommande frågorna och den mest resta frågan av alla har handlat om ensamkommande flyktingbarn och om varför vi Socialdemokrater behandlar den gruppen på ett styvmodigt sätt?

Den frågan har jag som sagt diskuterat flitigt under dagen och frågan har därför tvingat mig att ta mig en ordentlig tankeställare om min tidigare inställning är korrekt vilket jag funnit är fallet. 

Frågeställarnas grundfråga är varför vi gör ensamkommande barn sjuka på grund av oro för huruvida de ska bedömas såsom varande just ensamkommande barn eller vuxna när deras asylansökan slutligen ska avgöras – Detta då det är vi och inte de ensamkommande som bär ansvaret för den långa handläggningstiden.

Efter att ha låtit den frågan sjunka in har jag i det stora hela kommit till samma ställningstagande som tidigare om än i aningen förtydligad form.

Efter dagens diskussioner med gode män och andra ideella krafter som arbetar med de ensamkommande barnen är min inställning till hur den gruppen ska behandlas följande:

 1. Det borde rimligen vara åldern vid ansökningstillfället och inte vid beslutstillfället som ska ligga till grund för beslutet.
 2. Åldersbestämning ska alltid göras och denna ska styra huruvida man räknas som barn eller vuxen när asylansökan lämnas in.
 3. Ekonomiska flyktingar utan genuina asylskäl ska utvisas oavsett ålder vid ansökningstillfället.

Kan vi enas om den arbetsmodellen för framtiden skapar vi ett system där de som faktiskt är barn med genuina asylskäl vid ansökningstillfället framgent kan koncentrera sig på att skapa ett nytt liv snarare än oroa sig för huruvida de ska räknas som barn eller inte när asylärendet slutligen avgörs.

Därtill är jag än mer bestämd än någonsin tidigare i min uppfattning om att alla asylärenden måste avgöras inom max 90 dagar – Därtill i min uppfattning om att alla asylsökande ska genomgå en traumautredning som första åtgärd vid ankomsten till Sverige.

Efter utförd traumautredning och eventuell efterföljande behandling ska den asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet evalueras varefter den asylsökande ska sättas in i den utbildningsinsats som snabbas leder till arbete och egen försörjning.

I den ideala av världar kan utbildning i svenska språket och arbetsträning och yrkesutbildning ske parallellt.

Min grundinställning till asylsökande är glasklar – De är mer än välkomna till Sverige så länge de har genuina asylskäl och så länge som de lever upp till de krav vi initialt ställer om att lära sig språket inom 36 månader och acceptera den kommunplacering och det utbildningsprogram vi som mottagarland bestämmer att de ska genomgå.

Kan vi nå den ömsesidiga överenskommelsen med de som söker asyl och se till att vi samtidigt som vi välkomnar asylsökande med genuina asylskäl ställer krav kan frågan om ensamkommande barn skötas på det sätt jag anför.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

62 kommentarer

Snart är vi ute ur det mörka tunnelrör Alliansen ledde oss in i.

Av , , 50 kommentarer 3

Jag är rätt säker på att fler och fler svenska väljare håller med om att vi nu äntligen börjar se ljuset skymta i änden av det mörka tunnelrör Alliansen ledde oss in i – Detta som ett resultat av framgångsrik Socialdemokratisk politik som i allt den gör sprider ljus och hopp för en mer eller mindre uppgiven befolkning.

Än säkrare är jag på att samma väljare som nu återvänder till fadershuset Socialdemokraterna kommer att stanna där därför att de insett att det bästa sättet att skapa en bra tillvaro för sig själva sammanfaller med skapandet av en bra tillvaro för folkflertalet.

Den största orsaken till att vi hamnade i denna mörka och allt annat än komfortabla tunnel stavas avreglering och det privata näringslivets breda och många gånger hänsynslösa intåg i den offentliga sektorn.

Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar gav Alliansen det privata näringslivet möjlighet att profitera hejdlöst och tjäna grova pengar inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.

Får detta ensidiga gynnande av folkfåtalet pågå tillräckligt länge leder det till ett läge där Sverige går från att vara en välmående välfärdsnation till att vara ett utvecklingsland utan fungerande välfärdssystem.

Att det blir resultatet beror på att den ”fria marknaden” och profithungriga företag aldrig någonsin ser till nationens eller folkflertalets bästa utan endast till sitt eget och aktieägarnas bästa.

Socialdemokraterna har allt sedan August Palms dagar envetet stått upp för den Demokratiska Socialismens principer – Principer som innebär att flertalet alltid ska ha makten över fåtalet. 

Att vi gjort det beror på att vår ideologiska övertygelse är att den demokratiska socialismens förträfflighet är den drivkraft som behövs för att bygga ett jämlikt Sverige där alla människor har lika värde och ett Sverige där samhällsmedborgarna känner optimism och andas framtidstro.

För mig liksom för folkflertalet kännetecknas en välfärdsstat av följande viktiga beståndsdelar:

 • En växande välmående medelklass präglad av optimism och framtidstro.
 • En offentlig sektor som verkar som motvikt till det privata näringslivet för att skapa balans mellan kärlek och girighet.
 • En offentliga sektor som är offentligt ägd – Finansierad av skatteintäkter där det är behoven och inte vinstintresset som styr.
 • Solidaritet och kärlek.
 • Ett samhällsbygge baserat på jämlikhet och principen om alla människors lika värde.

Det var med detta som grund vi Socialdemokrater historiskt formade vår ideologi och det är därför vi skapade en stark offentlig sektor byggd på de principer jag beskrivit ovan.

En stark offentlig sektor som alltid kunde förse företagen med välutbildad arbetskraft – En offentlig sektor som därutöver alltid kunde förse företag och samhälle med saker som elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur.

Därtill en offentlig sektor som kunde göra detta utan att behöva beakta vinstintresset under utförandeprocessen. 

Det privata näringslivets intåg i offentlig sektors territorium under Alliansens styre innebar att den balans vi Socialdemokrater använt åtskilliga år till att skapa gick förlorad.

Den förlorad balans Alliansen skapade innebar att svenskarnas köpkraft minskade och att företagens inkomster sjönk samtidigt som statens skatteintäkter minskade. 

Det är den utvecklingen som lett oss in i den mörka tunnel jag refererar till i början av inlägget och det är den utvecklingen som i sin tur ledde till minskat välstånd och minskad välfärd under Alliansens regeringsinnehav.

I samma stund som vi Socialdemokrater övertog regeringsmakten inleddes medicineringen mot Alliansens skadliga privatiserings politik av offentlig sektors verksamheter.

En medicin som stavas en grundlig helrenovering av den offentliga sektorn och som nu drygt 2 år efter påbörjad medicinering påvisar goda resultat på både människor och företag.

Svensk politisk historia bevisar att vi Socialdemokrater vet vad vi talar om. Historien visar även att vi nu liksom då besitter de kunskaper som krävs för att bygga en stark offentlig sektor som gagnar alla.

Därtill är det helt klarlagt att endast vi Socialdemokrater har tillräckliga kunskaper om hur vi skapar klara regelverk för hur respektive sektorer ska verka utan att inkräkta på varandras område.

En stark offentlig sektor är och har alltid varit bra för Sverige – Stat, medborgare och det privata näringslivet – Något jag är tacksam för att fler och fler människor upptäcker och därför gladeligen lägger sin röst på oss Socialdemokrater.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

50 kommentarer

SD:s tapp i väljarstöd fortsätter precis som jag förutspått sedan länge.

Av , , 71 kommentarer 1

Den som följer min blogg kan inte ha undgått att läsa att jag sedan länge påstått att SD befinner sig i en nedåtgående spiral och att jag förutspått att SD i samband med nästa val kommer att landa på ett valresultat runt 10%.

Att det kommer att inträffa påvisas nu i ännu en opinionsundersökning där SD tappar – Denna gång rejält i och med att tappet som dessutom är statistiskt säkerställt ligger på hela 3,5%.

Att Socialdemokraterna och Moderaterna dessutom tillsammans ökar med nästan lika mycket som SD tappat visar att min förutsägelse om att SD:s väljare kommer att återvända till sitt ursprung och rösta på det parti de tidigare röstat på är helt korrekt.

I Demoskops mätning gjord mellan 1 och 8 augusti omfattande 1,250 slumpvis utvalda väljare tappar SD hela 3,5% för att efter tappet befinna sig på en nivå på 16,6% i dagsläget.

Att detta tapp dessutom kommer under en mätperiod där SD krävt misstroendevotum mot statsråd i sittande regering samtidigt som Moderaterna som gjort samma sak ökar är ännu ett tecken på att väljarna slutligen genomskådat SD:s politiska agenda och kommit fram till att den är det jag påstår att den är –  Tom och innehållslös.

Som Socialdemokrat har jag aldrig tvivlat en enda sekund på att väljarna förr eller senare kommer att genomskåda den populism SD byggt hela sin politiska gärning på.

Precis som min partisekreterare säger så är det handfasta resultat och inte populism och politiskt spel väljarna vill se. Politiska resultat och starka samhällsbyggen är för övrigt Socialdemokratiska paradgrenar och att väljarna nu i ökande skaror tillstår att så är fallet genom att välja oss framför SD känns bra.

Därför avslutar jag där jag började inlägget – Utvecklingen för SD följer den förutsägelse jag gjort sedan länge – Resan ner mot 10% väljarstöd i samband med nästa val – En resa som endast utgör ett delmål i den resa ner till SD:s naturliga nivå på ca. 4% väljarstöd är nu påbörjad.

Saken är glasklar – SD befinner sig i en nedåtgående spiral.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

71 kommentarer

Jag Hägglund och Arbetarpartiet har fel – I Umeå byggs inga skrytbyggen.

Av , , 34 kommentarer 1

Jag har funderat både en och två gånger på om jag överhuvudtaget ska hoppa in i debatten och bemöta det Arbetarpartiets Jan Hägglund skrivit om på sin blogg.

Etter moget övervägande har jag dock bestämt mig för att jag bara måste kasta mig in i debatten då min åsikt är att Jan Hägglund bygger hela sitt blogginlägg på en i grunden felaktig ståndpunkt och slutsats.

Anledningen till att jag funderat beror på två saker – Dels därför att jag anser att Jan Hägglund i grund och botten är en hyvens man som sätter sanning och sunt förnuft före populism och dels därför att Jan Hägglund i mina ögon i de allra flesta fall är oerhört påläst trots att vi sällan och aldrig delar samma uppfattning i olika frågor.

Att jag denna gång ger mig in i debatten beror på att jag tycker att Jan Hägglund har använt helt fel grundantagande i sitt blogginlägg med titeln ”Utbyggt Holmsund kräver kommundelsnämnderna åter – kannibalismen i centrum måste stoppas”.

Jan Hägglund bygger hela sitt blogginlägg på ett helt felaktigt grundantagande om att Umeås styrande församling ägnar sig åt att bygga skrytbyggen och åt att skapa överetableringar av externa köpcentra.

Låt mig därför anföra följande Jan Hägglund:

 1. Jan – I en modern och växande stad med ambitioner krävs att man tänker bortom horisonten för att öka stadens attraktionskraft – Gör man det är varken Kulturväven eller byggandet av Badhuset Navet några skrytbyggen.
 2. Jan – Sett ur miljösynpunkt och ur alla andra aspekter finns inga hållbara argument för att de kedjebutiker som dominerar svensk handel måste finnas i centrumkärnan.
 3. Jan – En dynamisk stad präglas inte av att man bevarar gammal bebyggelse in absurdum utan snarare av att man vågar blanda gammalt och nytt i en symbios som tillfredställer önskemålen hos folkflertalet.

Min tro är att Umeå kommer att växa till 200.000 invånare betydligt fortare än det mål som är satt.

Ska så ske måste staden växa på ett sätt som attraherar breda folkgrupper samtidigt som vi satsar oerhört intensivt på att bygga tillräckligt många bostäder för att härbärgera alla som vill flytta till vår vackra och dynamiska stad.

Därtill måste vi förstå att en attraktiv stadskärna präglas av ett butiksutbud och ett restaurangliv som inte står att finna i de externa handelsområdenas köplador. Att en dynamisk stad och dess centrum präglas av en stil där nytt och gammalt blandas med varandra tror jag att många kan skriva under på.

Ska staden eller rättare sagt kommunen växa bör den tillväxten ske i balans vilket om vi ska behålla nuvarande balans innebär att ca. 30% av tillväxten ska ske i de forna kommundelarna. Att bevara balansen stad och omland ser jag som mycket viktig trots att den balansen innebär stora utmaningar.

I tidigare inlägg har jag skrivit om hur vi i olika delar av kommunen bör satsa på att bygga på ett sätt som attraherar olika grupper av människor – T.ex. genom att i vissa delar satsa på de som vill bli helt självförsörjande på energi för att på andra ställen satsa på livsmiljöer för de som önskar leva helt ekologiskt och förnybart.

Förvisso innebär detta utbyggd kollektivtrafik och investeringar i ny infrastruktur i form av av vägar, VA och fibernätverk mm. Precis som innebörden i ordet investering säger så är detta som du själv antyder i ditt inlägg en investering och inte en kostnad för kommunen Jan.

Skillnaden mellan en investering och en kostnad vet jag att du har god kunskap om Jan – För den som inte är insatt i skillnaden består denna i att en investering kommer att ge avkastning i en framtid emedan en kostnad förblir en utgift vi aldrig får tillbaka.

Att bygga nya bostadsområden och att öka invånarantalet är en investering och således något vi får igen med ränta i en framtid.

Därför handlar inte anläggandet av nya bostadsområden som Jan Hägglund felaktigt antagit om att genomföra dem en och en utan snarare om att klara av att beräkna när intäkterna på gjord investering lämnar ett överskott även om vi väljer att låna till investeringen.

Den beräkningen är jag som Socialdemokrat helt och fullt övertygad om att våra oerhört professionella kommunala tjänstemän är fullt kapabla att göra – Både nu och in framtiden.

Med det sagt är min inställning att de krokodilkäftar Jan Hägglund varna för aldrig kommer att slå igen – Detta därför att krokodilen bara existerar i Jan Hägglunds sinnevärld.

Slutligen finns det inga som helst belägg för att ett återinförande av de forna kommundelsnämnderna skulle ge invånarna i kommundelarna större närhet till beslutsfattare och tjänstemän – Detta av den enkla anledningen att de flesta och framförallt de avgörande besluten fattats i Umeås kommunfullmäktige långt innan kommundelsnämnderna försvann.

Vill Jan Hägglund bli Umeå Kommuns nye sheriff och ge medborgarna i kommundelarna större makt och större närhet till sina beslutsfattare finns bara en väg – Den att riva upp kommunsammanslagningen och ånyo göra kommundelarna till egna kommuner – Något jag utgår från att varken Jag Hägglund eller kommunmedborgarna tycker är en bra ide.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

34 kommentarer

Populismen inom Moderaterna går från klarhet till klarhet.

Av , , 60 kommentarer 4

Rubriken speglar på ett oerhört bra sätt det som just nu sker inom Moderaterna av vad jag antar vara ren desperation när de befinner sig i en rutchkana som utan att plana ut fortsatt lutar utför.

Det jag syftar på är förslaget från moderaten Johan Forsell om att undersöka möjligheten att dra in det svenska medborgarskapet för de med dubbla medborgarskap som klassas som terrorister och/eller har stridit för IS och som döms för den typen av brott.

Ett sådant förslag har redan lagts av SD sedan länge och vad Johan Forsell försöker sig på är att säga åt väljarna att moderaterna står för samma linje som SD även i denna fråga och att skillnaden mellan partierna inte är alltför stort – Detta väl medveten om att förslaget inte är genomförbart utan att först ändra i regeringsformen.

Johan Forsell beskyller dessutom Justitieminister Morgan Johansson för att omedelbart ha dragit igen dörren för förslaget trots att Johan Forsell mycket väl vet att ett sådant förslag inte är genomförbart med nuvarande lagstiftning och i nuvarande regeringsform.

I 2 kapitlet 7 § av regeringsformen står det klart och tydligt följande: ”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras från att resa in i landet” samt att ”Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap”. Att skrivningen ser ut så beror på Moderaterna och att så är fallet utgår jag från att Johan Forsell känner till.

Morgan Johansson påpekar att han personligen satt med i den grundlagsutredning som leddes av moderaten Per Unckel – En utredning i vilken nuvarande regeringsform överenskoms.

Att ett rättskapitel skulle vara en del av regeringsformen beror på att det var just moderaterna som tryckte på och insisterade på att regeringsformen skulle innehålla ett rättskapitel med just den skrivning vi nu har.

Att i det läget som varande moderat politiker lägga ett populistiskt förslag och därtill beskylla ett socialdemokratiskt statsråd för att inte vilja ta hans förslag på allvar väl medveten om att förslaget är ogenomförbart som ett resultat av sagda rättskapitel kan inte klassificeras som något annat än ren och skär populism.

Jag är rätt övertygad om att både Morgan Johansson och mitt parti är beredda att utreda regeringsformen och det som inryms i den i form av lagar och förordningar.

En sådan utredning är dock något helt annat – Är det en sådan Johan Forsell och moderaterna vill ha ska man inte ägna sig åt populistiska förslag om indragna medborgarskap som är ogenomförbara utan åt seriösa förslag i syfte att se över regeringsformen.

Därför tycker jag att Johan Forsell och andra moderater bör tänka över sitt sätt att lägga förslag och avstå populism till förmån för seriösa och välgrundade förslag som är möjliga att genomföra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

60 kommentarer

Bevisen hopar sig – Privata inslag i välfärden kostar skattebetalarna stora pengar.

Av , , 31 kommentarer 3

Till att börja med så vill jag länka detta inlägg till följande länk: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OVxkk/forsakringskassan-kan-ha-betalat-ut-miljoner-felaktigt - Är det som står i inlägget sant så är det inget annat än ren och skär skandal.

Det som anförs i artikeln i Aftonbladet har sitt ursprung i uppgifter som baseras på uppgifter till DN och att Försäkringskassan utan att kontrollera saker noga ska fungera som bank för privata företag verksamma på offentlig sektors område är fel – MYCKET FEL.

Det artikeln säger är att Försäkringskassans nya system för att följa upp assistansersättningar är ett hafsverk som istället för att öka kontrollen och minimera fusket gör det omvända och öppnar för ett fuskande utan motstycke.

Att ledningen för Försäkringskassan föredrar snabba utbetalningar till privata assistansföretag framför ett säkerställande av att de fakturor man betalar är fullt ut korrekta påvisar enligt mitt sätt att se på saken två saker.

 1. Att Försäkringskassans ledning till fullo förbrukat sitt förtroendekapital då man prioriterar felaktiga utbetalningar till privata företag högre än ett säkerställande av att skattepengar betalas ut på ett korrekt sätt ställt mot korrekta faktureringsunderlag.
 2. Att privata inslag i offentlig sektor leder till att privata företag fuskar för att lura till sig skattepengar.

Inget av ovanstående är önskvärt och utifrån det som nu beskrivs tycker jag att vi med omedelbar verkan bör vidta två konkreta åtgärder:

 1. Byta ut Försäkringskassans ledning fullt ut.
 2. Kasta ut alla privata företag från rätten att bedriva personlig assistans.

Förvisso kan bägge förslagen ovan ses som kontroversiella – Alldeles speciellt det andra! Trots det så är min åsikt att vi för att få ordning på assistansfusket måste ta till stora släggan för att i alla lägen kunna garantera att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt.

Därför upprepar jag samma krav som jag ställt åtskilliga gånger tidigare – Återkommunalisera och återför offentlig och kommunal serviceverksamhet i offentlig regi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

31 kommentarer

Nu är måttet rågat – Skrota Trafikverket och återupprätta Banverket.

Av , , 51 kommentarer 2

Nu tycker jag att det får vara nog med allt strul för landets tågresenärer – Därtill nog med illa underhållna järnvägar och en renoverings och utbyggnadstakt som under allt för lång tid fått stå tillbaka därför att betongkolossen Trafikverket inte fungerar som det borde.

För mig är tålamodet slut och jag kommer inte längre att acceptera en verklighet där aktörerna skyller på varandra och politikerna skyller på marknaden och aktörerna. Som politiker måste man ställa högre krav än så och reagera när saker och ting går fel och när viktiga samhällsfunktioner inte fungerar som de ska.

När det gäller landets järnvägsnät gäller bägge dessa saker – Något har uppenbart gått väldigt fel med resultat att järnvägsnätet inte fungerar som det ska – När saker trots upprepade påtryckningar inte åtgärdas krävs drastiska åtgärder.

Allt sedan uppstyckningen av gamla SJ i olika delar har landets järnvägar befunnit sig i stadigt förfall – En utveckling som accelererat ännu mer sedan Banverket som var en av delarna i tidigare SJ gick upp i Trafikverket.

Det riktiga förfallet startade dock när sagda Trafikverk frångick skötsel och underhåll i egen regi och började upphandla skötsel och underhåll av järnvägsnätet hos privata aktörer.

Att det är mycket illa ställt med landets järnvägar visas inte minst av det faktum att Trafikverket har tvingas sänka både hastighet och bärighet på många sträckor för att undvika urspårningar och olyckor.

Detta bevisar enligt mitt sätt att se på saken att konkurrensutsättning och upphandling av offentlig verksamhet – Alldeles speciellt av sådan verksamhet som är kärnan i samhällets service till medborgarna allt som oftast leder till försämrad service och högre samhällskostnader totalt sett om alla bikostnader räknas in i kalkylen.

I fallet om järnvägsunderhållet och dess totalkostnad måste man utöver kostnaden för själva underhållet lägga till kostnaderna för inställda tåg, ersättningsbussar, extra reparationer, utebliven lön hos de som kommer sent till arbete och möten etc.etc.

Vågar vi göra den kalkylen kommer kalkylen att påvisa att det totalt sett blivit dyrare med privata aktörer än med drift, skötsel och underhåll i statlig regi.

Vad gäller järnvägen så ska vi därför genomföra två förändringar för att bringa ordning och reda på torpet.

Till att börja med ska vi skrota Trafikverket och återgå till den gamla ordningen där alla olika trafikslag hade sitt eget verk. Anledningen till denna återgång är att skillnaderna mellan de olika trafikslagen är allt för stor och att inget trafikslag vunnit på nyordningen och inrättandet av ”betongkolossen” Trafikverket.

I min värld är det bättre att varje trafikslag får en egen exklusiv budget utifrån egna äskanden framstagen av egna specialister på just det trafikslaget – Experter som är lämpade att avgöra hur mycket pengar som behövs för att garantera god standard och hur pengarna bäst ska användas.

När Banverket är återskapat ska vi i nästa steg se till att Banverket utför all skötsel och underhåll i egen regi med egen personal. Därutöver bör vi kraftigt överväga om inte banverket dessutom ska bygga all ny järnväg i egen regi utan privata inslag.

Dock vacklar jag fortfarande lite vad gäller vem som ska svara för byggandet av ny järnväg och kan därför eventuellt nöja mig med att bara projektledning och själva framtagandet av ritningar ligger hos Banverket medan själva byggandet upphandlas hos privata aktörer.

Därför tycker jag att regeringen och statsminister Stefan Löfven bör förnya den tidigare givna utfästelsen om att järnvägsunderhållet ska återförstatligas och dessutom se till att beslut om att så ska ske fattas snabbast möjligt.

Ett bra järnvägsnät av god standard är ett måste för svenska folket för att nå upp till den miljömål Sverige satt upp – Ska detta miljömål bli verklighet måste järnvägsunderhållet återförstatligas.

Dessutom tycker jag att det är högst rimligt att svenska folket kan kräva en järnväg med en standard de kan lita på – Detta så att tågen kommer och går på sin tidtabell så att svenska folket kommer i tid till arbete och möten.

När vi ändå är igång med denna förändring ska vi samtidigt se till att återta postutdelningen i egen regi genom att återupprätta ett statligt ägt och drivet Postverk så att vi slipper situationer där brev och paket inte kommer fram till sina slutdestinationer.

Ett statligt Postverk av gammalt snitt är dessutom garanten för att ”Hela Sverige ska leva” - Detta då bara staten och ingen annan kan se till att även företag i glesbygd och de som valt att leva där kan erhålla god samhällsservice utan att flytta verksamhet  eller boende till en större tätort.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

51 kommentarer

Bra att EU börjat sätta ekonomisk press på medlemsländer som inte följer EU:s beslut.

Av , , 46 kommentarer 0

EU-kommissionen har börjat sätta ordentlig press på EU-länder som inte lever upp till ingångna avtal och på länder som inte följer det som beslutats internt i EU och därmed omfattar alla EU-länder.

Att så äntligen sker tycker jag är jättebra och därtill en viktig signal att sända då det aldrig någonsin får bli så att man som EU-medlem bara nyttjar fördelarna samtidigt som man vägrar följa det man ser som en nackdel.

Det som nu inträffat är att EU-kommissionen  i större utsträckning än tidigare utövar ekonomisk påtryckning på medlemsländer – Främst de i forna Östeuropa som konstant vägrar ta emot sin beskärda och av EU beslutade andel flyktingar och därtill underlåter att genomföra beslutade klimatåtgärder eller har inrikes företeelser som bryter mot mänskliga rättigheter. 

EU håller helt enkelt inne med bidragen till de länder som inte sköter sina åtaganden och sätter dessutom in paragraf 7 åtgärder om de inte gör bot och bättring.

För mig är det en självklarhet att alla medlemmar i EU ska sköta sig och leva upp till sina åtaganden. Min åsikt är och har alltid varit att man när man ger sig in i en relation får leva med både det som är positivt och det som är negativt och att EU:s länder ska rätta sig efter det tycker jag borde vara självklart.

Relationer och samarbete handlar om att ge och ta och har man samarbetet där det alltid är en och samma part som hela tiden tar utan att ge tillbaka så måste det samarbetet endera upphöra eller fås att fungera så att det blir balans mellan givande och tagande.

Därför säger jag följande till EU-kommissionen – Bra gjort och fortsätt på inslagen väg fram tills dess alla länder genomför det som gemensamt beslutats.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

46 kommentarer

Tomas Tobé bör avsäga sig rollen som rättspolitisk talesperson för Moderaterna/Alliansen.

Av , , 97 kommentarer 4

Det torde inte ha undgått någon att Anders Borg (Vår förre moderata finansminister) enligt egen utsago druckit för mycket alkohol och därmed drabbats av en ”blackout” som fått honom att begå handlingar han förvisso påstår sig ångra men inte fullt ut kan ta ansvar för därför att han drabbats av sagda ”blackout”- Handlingar som enligt vår lagbok är brottsliga.

Att klämma människor på deras kön, visa sitt eget kön och att kalla kvinnor för slampor och horor är allvarligt, därtill ett lagbrott och en sak som aldrig kan förlåtas med att man drabbats av en ”blackout” föranledd av alkoholintag.

På publika människor som likt Anders Borg sitter i bolagsstyrelser och jobbar som rådgivare åt väl ansedda organisationer ställs högre krav än så – På människor av den kalibern ställs krav på att man besitter så stora mått av självinsikt och självbevarelsedrift att man i alla lägen kan kontrollera sitt alkoholintag.

Därtill tror jag att fler än jag ställer kravet på att människor i Anders Borgs och hans gelikars position ska ha tillräckligt stor självinsikt för att förstå att man om man behöver hjälp för att kontrollera sin alkoholkonsumtion ska söka den hjälpen innan problem av denna kaliber uppstår.

Så långt Anders Borgs beteende vilket självfallet är helt oacceptabelt och som självklart ska utredas och leda till åtal om rättssystemet påvisar att brott begåtts då alla måste vara lika inför lagen – Även politiker och före detta politiker och höga chefer.

Det som är långt mycket allvarligare än Anders Borgs beteende enligt mitt sätt att se på saken är hur idag aktiva Moderater såsom Tomas Tobé tar ställning för Anders Borgs beteende och försöker släta över densamma i förlåtande ordalag.

Att Tomas Tobé som varande rättspolitisk talesperson för Moderaterna och därmed Alliansens justitieministerkandidat avfärdar och slätar över Anders Borgs beteende genom att på Facebook skicka meddelande till Anders Borg som säger citat: ”Alla kan göra fel – Ta hand om dig” slut citat är mycket allvarligt.

Förvisso kan alla göra fel vilket alltid kommer att inträffa så länge människor är människor och förvisso bör alla ta hand om sig men att som Tobé säga så utan att först kraftigt fördöma Anders Borgs beteende medverkar till att skapa ett stort politikerförakt bland vanliga människor.

Många journalister har ställt oerhört relevanta frågor knutna direkt till Tobés kommentar på Facebook – Bland frågeställarna finns Expressens Britta Svensson som frågar Tobé hur han reagerat om det i stället för Anders Borg varit en afghansk flyktingpojke eller vilken tonårspojke som helst som besöker en musikfestival som betett sig på samma sätt som Anders Borg?

Vad hade Tomas Tobé sagt och gjort då? 

Det är i detta den stora skandalen i detta ligger – I det faktum att politiska företrädare som Tomas Tobé slätar ut och har överseende med misstag så länge de begås av partikamrater eller forna partikamrater men samtidigt är oerhört kritisk och fördömande när samma misstag begås av en vanlig medborgare vilken som helst.

Att Tomas Tobé handlat som han gjort i samband med detta borde få konsekvenser – Vore jag Tomas Tobé skulle jag avgå som rättspolitisk talesperson med omedelbar verkan – Då som ett sätt att visa resten av medborgarna att lagen är och måste vara lika för alla.

Man brukar säga att vi har de politiker vi förtjänar och min fråga till moderata väljare är därför om de tycker att det är okej att företrädas av en politiker som Tomas Tobé?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

97 kommentarer