Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Jag vill halta experimentet Norrtåg och ge dem god tid att lösa problemen.

Av , , 18 kommentarer 2

Jag håller tillfullo med VK:s Petter Bergner – Det är hög tid att vi överger den överseende attityd vi haft gentemot Norrtåg allt sedan starten och fullt ut talar om att det som sker är fullständigt oacceptabelt och att allt som räknas från och med nu är att det måste till en uppryckning och en genomgripande förändring.

Experimentet Norrtåg är förutom ett gigantiskt fiasko och ett slöseri med skattepengar förödande vad gäler utvecklingen för de kommuner som ligger i arbetsmarknadsregionen längst banan och ännu mer förödande för alla arbetspendlare och resenärer.

Hade denna typ av händelser och kontinuerliga problem med att upprätthålla trafiken inträffat i den privata företagssfären hade Norrtåg och tåg som transportmedel för länge sedan varit historia och ersatt med transportmedel som fungerar och lever upp till den turtäthet och den punktlighet som utlovats.

Med det sagt upprepar jag därför det jag anfört åtskilliga gånger tidigare – Det är dags att erkänna att vi gjort fel – Därtill att göra om och göra rätt.

Sedan tycker jag att berörda kommuner ska sluta betala för tågtrafiken och fortsatt göra så fram tills dess att de får den trafik de betalar för.

Jag är fullt medveten om att det är regionen som är huvudman för Norrtåg men att fortsätta på inslagen väg och ständigt komma med den ena ursäkten efter den andra är inte längre hållbart eller möjligt.

Därför tycker jag att vi ska halta experimentet Norrtåg och ge dem i vart fall 1 eller helst 2 år som tid att komma tillrätta med problemen och säkerställa att tågen kan köras problemfritt oavsett väderlek och yttre förhållanden.

Under den tiden bör vi upphandla busstrafik på alla sträckor för att garantera resandet för både arbetspendlare och övriga resenärer – När vi skriver 2018 är det minsta vi kan begära att samhället kan tillhandahålla en kollektivtrafik resenärerna kan lita på i alla lägen – Dvs. den sorts kollektivtrafik som blir fallet om vi ersätter tågtrafiken med busstrafik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer

Bra att regeringen sätter ner foten och startar en utredning om Nya Karolinska.

Av , , 72 kommentarer 0

Att regeringen klampar in på landstingens/regionernas och kommunernas område och tillsätter en utredning om vad som gått fel i bygget av Nya Karolinska och om vem som bär ansvar för det kan säkert ses som både ett övergrepp på det kommunala självstyret och som ett sätt att komma åt Ulf Kristersson och hans inre krets.

De argumenten tycker jag kommer helt på skam då regeringen blott och allena tillsätter utredningen därför att de har en moralisk skyldighet att göra så när ledningen för Stockholms Läns Landsting trots upprepade uppmaningar att utreda saken konsekvent avstått från att göra så.

Att regeringen måste stå på medborgarnas sida och utreda gigantiska slöserier av skattepengar tycker jag är självklart – Att tillsätta en oberoende utredning som utreder hur skattebetalarnas pengar kan försvinna helt okontrollerat som i fallet Nya Karolinska är varje ansvarstagande regerings ansvar.

Därför säger jag tack till Magdalena Andersson och Annika Strandhäll för modet att fatta beslutet att äntligen ta itu med denna sak och tillsätta en utredning.

Med det sagt så hoppas jag att utredningen i lugn och ro kan arbeta utan att ta politisk hänsyn och att utredningen vänder på varje sten så att vi kan undvika den sortens misstag som skett i bygget av Nya Karolinska i en framtid – Därtill att utredningen inte räds att lyfta fram skuldbördan hos de som bär ansvaret till fiaskot.

Utöver det vill jag om jag får önska något att utredningen tar fasta på och på djupet utreder hur den så kallade OPS-lösning som innebär att de privata investeringar som gjorts i Nya Karolinska och som ska återbetalas av samhället (läs skattebetalarna i Stockholm) medverkat eller drivit på fiaskot med bygget av Nya Karolinska.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

72 kommentarer

Sänkta ingångslöner och sänkta skatter utgör ingen framtidsmodell.

Av , , 48 kommentarer 2

Trots att Alliansen under sina år vid makten sänkte skatterna och verkade för lägre ingångslöner verkar de inte ha förståelse för att den modellen leder landet rakt ner i avgrunden.

Denna strategi har både Sverige och västvärlden provat under en längre tid med uruselt resultat – Varje gång detta prövats har teorierna om att detta är lösningen kommit på skam.

De sjukskrivnas sjukdomar botas inte av att man kastar ut folk från sjukförsäkringen – På samma sätt leder inte en utförsäkring från a-kassan till att den som utförsäkras kommer i arbete.

Försämrad anställningstrygghet ger inte fler arbetstillfällen – Kort sagt har alla dessa åtgärder lett till en enda sak – En massiv ökning av de kommunala kostnaderna för socialbidrag.

Att strama åt och spara sig ur en kris fungerar inte – I vart fall inte långsiktigt – Vad som behövs är massiva investeringar som leder oss ur krisen.

Åtstramning och besparing parat med sänkta löner och sänkta skatter har ytterligare en akilleshäl – Med mindre i plånboken för de som arbetar och lägre skatteintäkter för staten minskar både den anställdes och statens konsumtionsutrymme ännu mer – Något som skapar mindre konsumtion och ytterligare neddragningar för att bibehålla balansen.

Enda effekten av dessa åtgärder blir att de som redan har mycket får ännu mer och att inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökar i allt snabbare takt.

Med åtstramning och besparingar hamnar pengarna i fickorna på de redan rika för att sedan placeras på börsen med spekulation som följd – För den vanlige människan vilket är ”flertalet” av oss svenskar blir det sämre .

Detta mönster och tilliten till dessa teorier måste brytas – Som jag ser det kan detta mönster bara brytas om målet med samhällsbygget per definition är att skapa ett jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Det är därför vi Socialdemokrater ska återgå till den typ av traditionell Socialdemokratisk politik vi vet fungerar – En politik som är expansiv och som innebär att vi investerar oss ur krisen.

Vad Sverige behöver är en politik som:

 • Skapar mängder av nya arbetstillfällen.
 • Skapar en utökad och starkare offentlig sektor helt utan inblandning från det privata näringslivet.
 • Skapar massiva utbildningsinsatser för att matcha arbetssökandes kompetens mot arbetsgivarnas önskemål.
 • Skapar trygghet i socialförsäkringssystemen som innebär att fullgott skydd finns om det oväntade skulle inträffa.
 • Skapar ett massivt bostadsbyggande i allmännyttans regi.
 • Skapar långsiktigt tryggande av pensionsnivåerna för nuvarande och framtida pensionärer.
 • Skapar en värdig äldrevård.
 • Skapar en beskattning av produktion som är oberoende av om produktionen sker med hjälp av människor eller maskiner.
 • Skapar en minskad eller helst helt stoppad möjlighet att skatteplanera så att staten får in alla skatter den rimligen borde få in på det som tillverkas, säljs och konsumeras i Sverige.
 • Skapar en skola i utveckling – inte avveckling.
 • Skapar system för att effektivt integrera de som invandrar till vårt land.
 • Skapar en dynamik som gör att demokratin hamnar närmare människorna så att dessa får förnyat hopp om en ljus framtid.

Det är den sortens politik som vi måste föra om vi vill bygga ett Sverige som fungerar på lång sikt – Åtstramningar, besparingar och sänkta löner är kortsiktiga lösningar och något som förr eller senare kommer att leda till att även Sverige blir statsbankrutt.

Partikamrater – Medborgare: Sverige behöver investera sig ur krisen – Att strama åt och spara och som en effekt av detta sänka löner och skatter leder bara en väg - Ner i avgrunden.

Låt oss därför göra som jag föreslår och slå in på en annan väg än den vi nu provat under lång tid – En väg som leder till expansion och mer pengar i plånboken för både enskilda löntagare och för statskassan.

Högre löner skapar mer konsumtionsutrymme – Högre skatteintäkter skapar mer utrymme för expansion - Tillsammans skapar de mer av konsumtion till gagn för alla och inte bara för ett fåtal.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

48 kommentarer

Varför ska de som förhandlar våra löner ha skyhöga löner själva?

Av , , 19 kommentarer 0

Så hör skrev jag för exakt ett år sedan och detta inlägg är lika aktuellt idag som det var då – Därtill har jag inte fått något svar på de frågor jag ställde i inlägget så därför publicerar jag det ytterligare en gång – Håll tillgodo:

Carola Lemnes månadslön på 490.000 kronor/månad för jobbet som VD i Svenskt Näringsliv sticker ut ordentligt.

Att den främste företrädaren för arbetsgivarorganisationerna trycker på och vill hålla tillbaka löneutvecklingen för Sveriges arbetstagare när denne själv har en månadslön som är mer än dubbelt så hög som den genomsnittliga LO-kvinnans årslön är ovärdigt tycker jag.

Därutöver pendlar lönerna för Arbetsgivarorganisationerna mellan 106.000 kronor/månad och 378.400 kronor per månad hos den arbetsgivarföreträdare som har näst mest betalt vilket även det är mycket höga löner jämfört med de arbetstagare man vill hålla tillbaka löneutvecklingen för.

Som jämförelse ska sägas att Karl-Petter Thorwaldsson har en månadslön på strax under 96.000 kronor per månad vilket även det är en hög lön – Dock väsentligt lägre än den sämst betalde arbetsgivarrepresentanten.

När de som förhandlar lönerna på svensk arbetsmarknad själva har löner i dessa storleksklasser tycker i vart fall jag att hela lönerörelsen förlorat stora delar av sin trovärdighet.

Lemnes förklaring till varför hon ska ha denna höga lön gör att man häpnar – Hon säger att lönenivån speglar att hon jobbar mycket hårt för att göra sig förtjänt av lönen och att lönen speglar vad som är en marknadsmässig lön för en person med hennes arbetsuppgifter.

Så kan det mycket väl vara och det är den skevheten och det sättet att tänka som gör att klyftorna i Sverige ökat dramatiskt under de sista 20 åren. Därför tycker jag att det är hög tid att vi tar en ordentlig debatt i Sverige om hur förhållandet mellan chefslöner och arbetarlöner ska se ut.

Min fråga till Lemne måste därför bli huruvida hon anser att även Sveriges arbetstagare jobbar mycket hårt för att göra sig förtjänta av en högre lön?

Till att börja med så tycker jag att de som sitter och förhandlar fram lönerna för Sveriges arbetare själva ska nöja sig med samma procentuella lönehöjningar som gäller för arbetstagarna.

Därutöver tycker jag att Lemne och övriga chefers löner borde ligga på en nivå som innebär att deras månadslön inte överstiger den genomsnittlige arbetstagarens årslön för de grupper de förhandlar lönerna för.

Ska Sveriges arbetstagare känna respekt för arbetsgivarsidan måste dessa skevheter rättas till – Så länge denna elit behandlar arbetstagarna enligt en standard för att sedan själva följa en helt annan standard vad gäller löneutveckling kommer missnöjet att jäsa.

Därför vill jag att vi ska lyfta detta till debatt och gör den debatten till en bärande del av debatt om hur vi ska minska klyftorna i Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

19 kommentarer

Hur en eventuell regeringskoalition ska se ut bör bestämmas efter valet.

Av , , 22 kommentarer 1

I dagens VK går det att läsa att MP:s EU-parlamentariker Max Andersson vill att MP öppet går ut och deklarerar att Vänsterpartiet är förstahandsvalet om dagens regeringspartier behöver släppa in ytterligare ett parti efter valet för att kunna bilda regering.

Den uppfattningen får han stöd för bland vissa partikamrater enligt artikeln. Däremot inte från språkröret Gustav Fridolin som inte vill låsa sig i någon riktning inför det kommande valet vilket på vissa håll inom MP rört upp starka känslor.

För egen del stödjer jag den uppfattning Gustav Fridolin står för som varande den rätta då  min inställning alltid varit och fortsatt är att utformningen av nästa regering och vilka som ska ingå i den ska göras förts efter det att väljarna sagt sitt i inästa val.

Med det sagt är min inställning att alla partier istället för att låsa sig till en viss konstellation ska gå till val på ett helt eget valmanifest.

Att jag när den inställningen beror på en enda sak – I min värld är det väljarna och inte de politiska företrädarna som ska avgöra vem som bildar regering.

Därför ska alla partier gå till val i helt egen regi och hos väljarna söka stöd för den politik de vill driva – Först sedan väljarna sagt sitt bör förhandlingar om hur nästa regering ska se starta och då i enlighet med hur väljarna röstat.

Med dagens parlamentariska läge går det inte heller att utläsa någon klar och tydlig riktning och/eller koalition varför jag tycker att det är dags att vi släpper den gamla blockpolitiken och den cementering den utgjort till förmån för en mer öppen syn på hur en eventuell regering kan se ut och på vem som ska regera tillsammans med vem.

Jag tycker inte heller att de som ska bilda regering behöver göra upp i alla frågor innan en regering sätts på plats då även ett sådant beteende vore att köra över valmanskåren och det de röstat för.

I den ideala av världar gör de partier som ska bilda nästa regering upp i de frågor de kan göra upp i för att sedan förlita sig på ”hoppande” majoriteter i de frågor de inte kan göra upp i.

Att Sverige får starkast möjliga regering och därtill en regering som speglar väljarnas vilja måsta vara  prio ett då allt annat vore att omyndigförklara väljarna.

Det är min uppfattning i frågan – Vilken är din?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

22 kommentarer

LO:s förslag om att höjningen av VD löner ska följa ”märket” är ett sunt förslag.

Av , , 42 kommentarer 0

I en artikel i Tidningen Arbetet påtalar LO att löneökningarna för VD:ar bör följa det så kallade märket – Detta därför att det är hög tid att göra något åt de skenande inkomstklyftorna mellan en VD och dennes arbetstagare.

1980 var lönen för en VD i genomsnitt 9 gånger högre än för en vanlig industriarbetare. I dag när siffrorna för 2016 är helt kända ligger VD lönerna i genomsnitt på 55,1 industriarbetarlöner vilken är en enorm skillnad jämfört med tidigare.

Då ska vi veta att den siffra som används för att beräkna detta är uppbyggda så att LO reducerat de högst betalda VD:arnas löner till 200 gånger en industriarbetarlön trots att den högst betalde VD:n tjänar hela 1,201 industriarbetarlöner per år.

En annan jämförelse som låter sig väl göras är att LO-chefens lön är begränsad till maximalt 3,5 industriarbetarlöner inklusive alla sidouppdrag samtidigt som situationen vad gäller LO:s motpart Svenskt Näringsliv är att dess VD har en årslön som motsvarar 21,9 industriarbetarlöner.

I rapporten går det även att läsa att maktelitens löner helt programenligt är på tillbakagång jämfört med den genomsnittliga industriarbetarlönen – Från 4,2 industriarbetarlöner 2015 till 3,8 industriarbetarlöner för 2016.

Även vad gäller byråkrateliten är trenden den att skillnaden mellan deras lön och industriarbetarlönerna sjunker – Från 8,7 industriarbetarlöner 2006 ner till 7,8 industriarbetarlöner 2016.

Med allt detta anfört vill jag fullt ut hålla med LO – Det är hög tid att begränsa även en VD:s löneökning till samma nivå som märket.

Fotnot: Industriarbetarlönen som använts för 2016 uppgår till 358.218 kr/år.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

42 kommentarer

Moderaterna rökta vad gäller förtroendet i välfärdsfrågor.

Av , , 28 kommentarer 0

Det är inte utan att man undrar hur Ulf Kristersson och Moderaterna tänker eller till och med om de överhuvudtaget tänker när de lyft in Ingrid Svenonius som är finanslandstingsråd i Stockholms län i partiets inre krets och som den tänkta talespersonen för M i välfärdsfrågor med inriktning på vård och sjukvård.

Nämnda Svenonius var tänkt att bringa ordning och reda i Moderaternas skrytbygge Nya Karolinska som istället för planen att bli ett högspecialiserat sjukhus i världsklass blev till världens i särklass dyraste sjukhus.

En av Svenonius viktigaste uppgifter var att komma tillrätta med och Nya Karolinskas höga kostnader för inhyrda konsulter – Bland dem konsulter från Boston Consulting Group (BCG) som fakturerat konsultkostnader för över en kvarts miljard sedan 2011 – Ett uppdrag hon misslyckats kapitalt med och därför blir belönad med en större roll i partiet.

Det är mot den bakgrunden jag gör bedömningen att Moderaterna som parti med råge borda vara rökta hos väljarna i allt vad välfärdsfrågor med inriktning på sjukvård heter för lång tid framöver.

Det som förvånar ännu mer är att BCG har osunt nära band med sjukhusledningen på Nya Karolinska och att Svenonius make som ingår i densamma dessutom är upphandlingschef och därmed den som haft en central roll i de upphandlingar som gjorts av sjukhuset från BCG.

Att Svenonius med självklarhet inte kan utkräva något ansvar av en sjukhusledning som hennes egen make är en central del av förstår alla – Till och med små barn.

Hur Moderaterna med öppna ögon låtit denna fars pågå år efter år samtidigt som man målat in partiet i ett hörn förundrar säkert många – Hur Kristersson och partiledningen sedan kan göra saken etter värre genom att ge Svenonius mer ansvar och större inflytande borde förundra än fler.

Slutsatsen kan bara bli en – I Moderaternas värld går den personliga vinningen och familjebanden före patientnyttan och skattebetalarnas intressen.

Därtill fläckar Kristerssons ner Moderaternas rykte som varande ett pålitligt politiskt parti ´å det grövsta genom att ge Svenonius mer makt och inflytande och som jag ser saken finns bara en väg ut ur detta för Moderaterna om man vill komma ut ur dagens situation – Tillsätt med omedelbar verkan den externa utredning som Svenonius med näbbar och klor motsatt sig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

28 kommentarer

Oavsett partitillhörighet borde vi skämmas!

Av , , 59 kommentarer 2

Enligt mitt sätt att se på saken bör alla ansvariga politiker oavsett partitillhörighet ställa sig i skamvrån och skämmas ordentligt vad gäller sättet att hantera prostatacancer och hur den allvarliga och därtill dödliga sjukdomen hanteras politiskt.

I går fick vi dessutom rapporter via nyheterna i Sveriges Radio att dödligheten i prostatacancer blivit till en plånboksfråga där de med högre utbildning och högre inkomster har lägre dödlighet i prostatacancer därför att de får vård i ett tidigare skede än lågutbildade med låga inkomster.

Det sistnämnda innebär att vi bör skämmas allt mer och att alla röd/gröna politiker i ansvarig ställning bör skämmas mest.

Samhällets lösning på problemet är enkel – Gör prostatacancer screening obligatorisk för alla.

Hur våra riksdagspolitiker och sittande regering kan bortse eller blunda för att detta är lösningen har jag svårt att förstå. Förvisso kan vi initialt få en del feldiagnoser och oroa människor i onödan därför att dagens metoder inte är 100% tillförlitliga men för mig spelar det mindre roll.

Det i sig förändrar inte heller att en obligatorisk screening av prostatacancer skulle innebära att fler än idag får en tidig diagnos och därför har en ökad chans att bli botade istället för att dö som en följd av att sjukdomen upptäcks väldigt sent och det är där jag tycker vi ska lägga ribban.

Att en obligatorisk prostatacancer screening kostar samhället pengar tror jag är roten till att vi tvekar att införa denna för alla män så viktiga företeelse – Att så är fallet är inget försvar.

Det är dags för jämställdhet gentemot landets kvinnor och denna gång i omvänd riktning – Kan samhället erbjuda obligatorisk mammografi och tester för livmodershalscancer för alla landets kvinnor är det minsta vi som samhälle kan göra i jämställdhetens namn att erbjuda alla män obligatoriska PSA-tester och obligatorisk screening mot prostatacancer.

Fighten för att det ska ske kommer jag att ta med omedelbar verkan tillsammans med löftet att jag kommer att driva på och leva om ända tills dess att obligatorisk screening av prostatacancer blir verklighet i vårt land.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

59 kommentarer

Vänsterpartiets är ett extremt parti!

Av , , 78 kommentarer 1

Att Vänsterpartiet likt SD framstår som ett extremt parti som inte är som alla andra partier har jag vetat länge men att de skulle vara så extrema som deras kongressbeslut påvisar är för mig en stor nyhet.

Anledningen - Vänsterpartiets kongressdelegater körde över sin egen partistyrelse och röstade igenom att V ska driva på för att skapa ett register där SCB uppdras att ta fram statistik på etnicitet och religiös bakgrund – För mig är ett sådant register första steget till ett rasifierat samhälle och en rasifierad brottsstatistik.

Motionärerna och delegaterna som drev igenom förslaget hävdar att registret ska användas för att samla in jämlikhetsdata vilket jag ser som ett rent utopiskt tänkande.

Därtill torde Jimmie Åkesson och hans partikamrater jubla när nu Vänsterpartiet av alla partier är det parti som öppnar för tillskapandet av den sorts etniska register SD strävat efter att upprätta under lång tid.

För egen del är jag starkt emot alla form av register som delar upp människor efter etnicitet och/eller religiös tillhörighet och bakgrund – Skapar vi ett sådant register blir nästa steg en registrering av sexuell läggning, politisk hemvist, hälsostatus och eventuella engagemang i politiska partier och föreningar av olika slag.

Hur Vänsterpartiet som påstår sig stå upp för alla människors lika värde kan komma med ett förslag som innebär att människor delas in i grupper och därmed tillmäts olika värde övergår mitt förstånd.

Med det sagt så framstår det klart och tydligt att Vänsterpartiet fortsatt har långt kvar innan man blir ett politiskt parti med stabilitet och en långsiktig politisk idé om hur samhällsbygget ska se ut.

Trots Jonas Sjöstedts svidande kritik gentemot S om att S och Stefan Löfven sviker sina väljare när de aviserar att de kan tänka sig att bilda regering med hjälp av C och L står en sak helt klar – Det beskedet beror på att Vänsterpartiet som parti inte är ett parti man kan lita på i ett eventuellt regeringssamarbete.

Att Löfven i det läget öppnar för samarbete med partier han tror sig kunna lita på ter sig därför naturligt – Alldeles speciellt så då Vänsterpartiet bestämt sig för att lägga första stenen i bygget av ett rasifierat samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

78 kommentarer

I sak har Lennart Holmlund helt rätt om att Vänsterpartiet vill rasera offentlig sektor.

Av , , 40 kommentarer 0

I en blogg under gårdagen ondgjorde sig Lennart Holmlund över att Vänsterpartiet på sin kongress för fram propåer om en arbetstidsförkortning ner till 30 timmars arbete/vecka för att nå heltid – Alldeles speciellt så då V:s inställning är att arbetstidsförkortningen ska ske med bibehållen lön.

Jag ger även Lennart helt rätt i påståendet att V kommer att stå inför en svår arbetsuppgift vad gäller att bemanna den tid som frigörs i de branscher som redan idag saknar arbetskraft och håller även med om att reformen är omöjlig att finansiera utan att höja kommunalskatten i merparten av Sveriges kommuner.

Med det sagt så ser jag ändå inte visionen om 30-timmars vecka som någon utopi om en sådan reform görs på rätt sätt och utan att det blir väsentligt dyrare för kommuner, offentlig sektors utövare och alla privata arbetsgivare.

Att antalet arbeten kommer att minska i ett samhälle som blir allt mer automatiserat och robotiserat tror jag att vi alla lite till mans kan vare helt överens om.

För mig innebär den insikten att vi som samhälle måste hitta en framkomlig väg och ett sätt att sätta morgondagens människor i arbete så att de kan försörja sig själv och det är mot den bakgrunden jag ser 30-timmars arbetsvecka som ett viktigt verktyg för att nå till.

Till skillnad från Vänsterpartiet vill jag genomföra den reformen med tillhörande löneminskning för de 10-timmar morgondagens arbetstagare kommer att jobba mindre.

I stället för att behålla samma lönenivå vilket skulle träffa arbetsgivarna på ett orättfärdigt sätt om vi tittar på den internationella konkurrenskraften vill jag göra om hela skatte- och bidragssystemet och anpassa det till den verklighet som kommer att råda i en framtid.

För mig innebär det att vi ska ersätta en hel del av dagens bidrag med en basinkomst lika för alla – En basinkomst som enligt mitt förmenande bör ligga i häradet 10.000 kr/månad netto eller mer för att möjliggöra både arbetstidsförkortning och samhällsmedborgarnas möjlighet att själva bestämma hur mycket man ska jobba från tid till annat i sin livscykel.

Av den anledningen vill jag tillsätta en utredning som från grunden utreder effekterna av ett införande av en basinkomst – En utredning som därtill bör göra så helt utan förutfattade meningar.

Som jag ser saken behöver en införandet av en basinkomst inte innebära några merkostnader för samhället då tanken med en sådan är att den ska ersätta i princip alla bidrag vi har idag.

Med en basinkomst på 10.000 kr/månad eller mer behöver vi lägre ersättning från sjukförsäkringen om vi blir sjuk, lägre ersättning från a-kassan om vi blir arbetslösa och lägre pensionsutbetalningar i och med att de 10.000 kr/månad består även efter pensioneringen.

Ovanpå detta vill jag se en verklighet där dagens arbetsgivaravgifter som bara utgår för manuell arbetskraft ersätts med en produktionsavgift som utgår oavsett tillverkningsmetod – Därtill en verklighet som innebär att skatten på passiva kapitalinkomster i alla lägen blir högre än skatten på lönearbete.

Hur Lennart Holmlund ser på detta mitt förslag vet jag inte men i vanlig ordning är jag helt öppen för en förutsättningslös debatt i ämnet med alla – Även med Lennart Holmlund.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

40 kommentarer