Politikstatistik Vilhelmina – kommunstyrelsen visiteras

Sedan första kommunstyrelsemötet inom den nya mandatperioden, 25 november 2014 till 26 januari 2016, har 7 ordinarie och 4 extra kommunstyrelsesammanträden avlöpt. Under dessa 11 sammanträden har 324 ärenden avhandlats.

I denna text vill jag belysa yrkanden som har framförts i KS som har avvikit från arbetsutskottets föreslagna beslut eller majoritetens förslag i de fall detta ändrats eller presenterats vid sittande bord. Huruvida partierna agerat i Au är alltså inte föremål för denna undersökning.

Inalles gäller dessa ”avvikande” yrkanden 38 ärenden. Av de avvikande 42 yrkandena står PA för 27 st; C för 8 st; KD 5 st; M 1 st och BB 1 st. Majoriteten har bifallit 6 av dessa 42 yrkanden. Högst bifallsgrad (från majoriteten) har M och BB som båda har gjort ett avvikande yrkande som också bifölls, sedan kommer KD med 2 bifall på 5 yrkanden, därefter C med 2 bifall på 8 yrkanden, sist är PA med ett bifall på 27 yrkanden.Av dessa bifall ser jag bifallen till M, C och PA som av mer ”principiell” karaktär, det rörde sig om: Nedläggning av Latikbergs skola (M); Att inte inge yttrande i fråga om ansvarsfriheten (C); Att möjliggöra dag- och veckopendling inom ramen för kollektivtrafikplanen (PA).

Vid varje sammanträde utgör upprop och delgivningar 2 ärenden på listan som inte kan yrkas något i, vilket gör att 22 ärenden går bort från 324. Kvar står 302 ärenden i KS sedan 25 november 2014. PA:s 27 yrkanden i 302 ärenden utgör ungefär 9 %.

Vad handlar då dessa 27 yrkanden om, som PA står för? Är det, som skrivits i partipolitiska utspel, att ”konsekvent förhala och förhindra besluten”? En belysning krävs av frågornas karaktär.

Kanske ”förhalning” handlar om att återremittera ärenden för djupare beredning? Det har PA yrkat i 2 av 302 ärenden.

Att inte inge ett upprättat yttrande, har PA yrkat på 2 gånger. Den ena gången handlade det om yttrande i fråga om överklagande Bengt Bergstens inval i KS och KS-Au. Ganska givet att PA agerar då. C och KD avstod från att delta i beslutet.

”Förhindra ett beslut” – är det att yrka på ett eget budgetförslag? Det har PA yrkat 4 gånger, C har gjort detsamma gällande alliansens budget 2015 med bifall från KD och M, vid 2 tillfällen.

I frågan om Latikbergs skola har PA yrkat 3 gånger, först 2 gånger att skolan skulle vara kvar som F-6. (Vilket även C och KD gjorde 2 gånger men med annan finansiering), därefter yrkade PA på att nödvändig investering om 240 tkr skulle göras (bifall från C & BB medan KD och M röstade för nedläggning)

En viktig fråga för PA är kollektivtrafiken, i dessa frågor har PA yrkat 2 gånger.

I frågan om fördelning av stöd till kommuner och landsting har PA yrkat 2 gånger, dels en fördelning där integrationspengar inte används till hyra för centrumhuset, dels att biblioteket – som gör ett stort integrationsarbete – ska få sina efterfrågade investeringsmedel i detta avseende.

PA har yrkat att socialnämnden ska få tilläggsanslag på grund av det ofinansierade korttidsboendet Svalan, är det att ”konsekvent förhala och förhindra beslut”? Tja, det beror på vad den övergripande idén är hos majoriteten och de som ställer sig bakom majoriteten.

Hittills har 16 av PA:s yrkanden getts ett sammanhang. De övriga yrkandena rör frågor som fastighetsköp eller -försäljning, delegation, delat representantskap (en egen väckt fråga), avgifter, ett bygdemedelsärende, naturreservatsbildning, den egna motionen om medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner, inlösen pensionsrätter, trygghetsboende, samt att upphäva rivningsbeslut innan en fastighet tas i anspråk.

Återkopplat till påståendet ”konsekvent förhala och förhindra beslut” måste ordet ”konsekvent” ses som felaktigt, beaktat siffran 9 % yrkanden mot ärendeantalet. Snarare borde ”konsekvent” ligga på minst 90 %. Även i jämförelse med betydligt lägre siffror för övriga partier utgör 9 % egna yrkanden inte ett ”konsekvent förhalande och förhindrande av beslut”. I de ärenden där PA yrkat på återremiss har yrkandet varit välgrundat då vi ansett beredningen var otillräcklig. I 273 ärenden har vi emellertid ställt oss bakom besluten.

De egna yrkandena är också markeringar som PA gör när politiken förflyttar sig från vad vi inom PA anser godtagbart. Vilket också måste ses mot bakgrund av att PA inte sitter i arbetsutskottet, ett arbetsutskott som bygger på en valteknisk samverkan inom majoriteten som föll för en vecka sedan. Oppositionens valtekniska samverkan Framtid Vilhelmina har istället förstärkts med ett mandat.

Det här var ett försök att sammanställa de ställningstaganden som går att utläsa ur protokollen från KS, men som helhet inte alltid kommer till väljarnas och allmänhetens kännedom.

4 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Flertalet frågor som strömmar genom kommunstyrelsen, är av en karaktär som har ingen eller ringa betydelse för kommunens ekonomi. Det kan gälla allt ifrån prövning/omprövning av serveringstillstånd till rena delgivningar.
  Därför bör man beakta de enskilda frågorna betydelse för saneringen av driftsunderskottet för att specifikt kunna väga röstningarnas betydele i beslutsprocesserna.

  Innan en fråga hamnar i kommunstyrelsen har den genomgått en eller flera tjänstemannaberedningar i kommunstyrelsens arbetsutskott, där jag sitter med som en av 5 ledamöter och där PA, M och SD saknar representation. Mina anteckningar och ställningstaganden har jag obedd delat med mig av till samtliga dessa partier.

  I arbetsutskottet arbetar vi tämligen befriat från partipolitiska låsningar eller blockeringar, utan där dryftas frågorna utifrån både beredningarnas och ledamöternas olika utgångspunkter.
  Eftersom jag oftats varit klart nöjd med de kompromissval vi gjort samt kommunicerat detta med våra KD-medlemmar, vore det märkligt ifall jag plötsligt i kommunstyrelsens sammanträden skulle sätta mig på tvären mot mina egna ställningstaganden?

  I de fåtal fall jag ändå gjort det, beror det på att nya fakta presenterats som gör att kompromisserna måste ruckas en aning åt ena eller andra hållet. Således påvisar statistiken du redovisar vilka som är mest öppna för att låta samlade argumentationen styra ens egna beslut.
  Jag tror att det är vad de flesta menar med begreppet ”samarbetsförmåga” och utgör ett generellt karaktärsdrag.

  Att driva oppositionspolitik ser inte jag som att sätta sig på tvären i de viktigaste beslutsfrågorna, utan att så bra som möjligt beakta uppdragsgivarens(kommumedborgarnas) nytta och så gott man förmår framlägga de argument som leder dit. Lyckas man med det så behöver man inte opponera och reservera sig vid de slutliga omröstningarna. Misslyckas man däremot att övertyga övriga ledamöter, så kan man vända det hela till att man är ensam och utsatt för personlig förföljelse, vilket jag kan tycka du visar tendenser till.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Att inte alla ärenden är av principiell karaktär framgår av mitt inlägg.
   Men jag blir inte förvånad över att du skriver och förklarar det för mig och läsare en gång till, det brukar kallas ”mansplaining”.

   Att PA inte ingår i Arbetsutskottet (Au) och att antalet yrkanden behöver ses mot bakgrund av detta faktum, framgår också i inlägget.
   Återigen är jag inte förvånad över att du måste skriva det…

   Att olika partier har olika uppfattningar och lösningsförslag om vägen mot kommunmedborgarnas bästa är ju självklart, annars skulle det väl inte finnas olika partier? Om jag inte ”övertygar” någon beror det på att vi har olika uppfattningar i frågor.

   Mitt syfte med statistiken var att visa att det är felaktigt att använda skrivningen ”Konsekvent förhala och förhindra beslut” om PAs agerande beaktat sifforna men också ärendenas karaktär.
   Kan du inte acceptera att det inte går att använda vilka falska påstående som helst? ”Konsekvent” till sin absoluta prägel kan avfärdas helt, ”förhindra och förhala” finns ingen grund för heller. Din anklagelse om mitt agerande i Ks är en förtalsliknande tillskrivning.

   Försök inte påstå att jag sagt/anser/”vänder det till” att de övriga partierna utsätter mig för personlig förföljelse när de inte bifaller mina yrkanden (ännu ett falskt påstående), jag har respekt för oliktänkande och skuldbelägger ingen för att de står för sina beslut om det motiveras.
   En grov nedvärderande anklagelse.

   Men däremot anser jag att dina falska påståenden om PAs och i synnerhet mitt agerande visar tydliga tendenser till personförföljelse.
   Det finns ingen tillstymmelse till det du sysslar med hos någon annan vilhelminapolitiker under den här mandatperioden.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Nej, det handlar inte om ”allt” utan det jag pekat på, ser du inte skillnad på ”allt” och det jag pekat på blir givetvis kommunikation meningslös.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>