Allsköns funderingar om politik

Reformera asylrätten

Asylrätten är en produkt av en annan tid och passar inte dagens värld och situation. Den formades av andra världskriget då människor hade flytt och redan befann sig i olika europeiska länder, där de skulle söka asyl. Det handlade om stora och kulturellt närstående, lättintegrerade grupper. Att med en närmast religiös övertygelse vägra att reformera ett så föråldrat regelverk, som har livsavgörande betydelse för så många människor, är inte försvarbart.

Dagens asylsystem tvingar människor att ta sig till Europa för att söka asyl här. Det äventyrar människors liv och hälsa, gynnar organiserad brottslighet och skapar strukturella orättvisor där kvinnor och barn är förlorarna. Att hävda att asylrätten inte går att påverka eller utveckla då den bygger på internationella överenskommelser är inte sant. Asylrätten är lika möjlig att förändra som andra internationella regelverk och måste göras om därför att den försvårar eller förvärrar dagens situation. Ett politiskt system kan inte bara bygga på vad som är rätt i teorin. Det måste fungera också i praktiken och ta hänsyn till vad som är möjligt inom ramen för Europas demokratiska nationalstater.

Den humanitära stormakten Sverige har med sin signalpolitik (”Mitt Sverige bygger inga murar” etc) gynnat skrupelfria, giriga flyktingsmugglare. Det har inneburit döden för många tiotusentals människor som dött på Medelhavet under resan till Europa. Att tvinga människor att ta sig till Europa för att söka asyl här äventyrar människors liv och hälsa, gynnar organiserad brottslighet och skapar strukturella orättvisor där kvinnor och barn är förlorarna. Ingen syrier eller annan person från MENA-länder som flyr undan krig och förföljelse behöver dock resa hela vägen till Europa eller Sverige för att rädda sitt liv. Det räcker att ta sig till ett grannland.

Medan vår rödgröna regering försöker driva igenom en märklig gymnasieamnesti för ensamkommande, ett förslag som hotar asylrätten eftersom tusentals personer utan asylskäl på osäkra grunder ges amnesti, slog socialdemokraterna i Danmark i veckan fast att ”Man är inte en dålig människa för att man inte vill se sitt land förändras i grunden”. De presenterade samtidigt en ny migrationsreform som innebär att personer som söker asyl vid danska gränsen ska skickas till danska flyktingläger i Nordafrika där de får bo under asylproceduren. Om de bedöms ha grund för asyl, skickas de vidare till danskdrivna flyktingläger, s k mottagscenter, i ett tredje land i Nordafrika och Mellanöstern. I utbyte mot detta föreslår partiet att Danmark ska ta emot fler kvotflyktingar från FN och ge mer pengar till UNHCR, FN:s flyktingorganisation. Därigenom hoppas man skapa ett flyktingsystem som redan används av Australien och Kanada och som är mer humant än dagens system.

Joakim Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet och en av de få svenskar som forskat om invandring, slår fast att det finns två övergripande fel med dagens asylsystem.  För det första har den asylsökande rätt att själv välja vilken stat som ska bevilja asyl och så fungerar inte mänskliga rättigheter. För det andra börjar asylrätten gälla först när man lyckats ta sig till asyllandet. Ruist anser att EU kan uppnå den mest generösa flyktingpolitiken genom att avskaffa asylrätten och införa ett tak för flyktinginvandringen. Alla får ansöka men asyl beviljas dem som har störst behov. Då kan medlemsstaterna via kvoter välja vilka man hjälper.

Ruist hävdar att den mest generösa flyktingpolitiken i EU kan uppnås genom att vi avskaffar asylrätten och sätter ett tak för flyktinginvandringen. Alla får ansöka men asyl beviljas till dem som har störst behov. Till skillnad från i dag kan medlemsstaterna då via kvoter välja vilka man hjälper. FN:s flyktingkonvention från 1967 föreskriver att samtliga som tar sig till ett lands territorium äger rätt att söka asyl, men konventionen är skriven för en gången tid och behöver uppdateras akut.

Sverige kommer enl aktuella beräkningar att ta emot 100 000 personer/år de närmaste fyra åren. Det innebär ca 300/dag eller en person var femte minut. Det går inte att skapa ett perfekt, ekonomiskt hållbart asylmottagande med mycket hög kapacitet, service på boende m m under handläggningstiden och som stöds av en majoritet av befolkningen. Däremot måste vi diskutera den minst dåliga lösningen. Att helt avfärda de danska socialdemokraternas perspektiv är knappast konstruktivt. Att enögt luta sig mot asylrättens ofelbarhet håller inte.

Kvotsystem, både generellt och FN:s egna, har fungerat väl. Det kan man inte säga om Sveriges ryckiga flyktingpolitik, som kan förändras över en natt eller efter påtryckningar från t ex kändisar och aktivister.  Kvoter, som slås fast t ex årligen av de politiskt ansvariga, skapar tydlighet, förutsägbarhet och ordning i flyktingmottagandet. Kanada sätter varje år kvoter på antal som tas emot via FN:s kvotsystem. Därutöver kan parlamentet besluta om engångskvoter. Det skedde i samband med kriget i Syrien.

Europa kommer inte att kunna ta emot alla människor som kommer att vilja söka sig norrut. EU måste helt enkelt erkänna att unionen inte klarar av att ta emot världens alla skyddsbehövande. Vidare är det varken rimligt eller hållbart att Sverige tar emot flest asylsökande i västvärlden med dygnskostnader på tusentals kronor. Det är heller inte försvarbart att regeringen årligen dränerar biståndsbudgeten med miljarder för att finansiera massinvandringen till Sverige.  Dessa miljarder skulle kunna göra mycket mer nytta i flyktingarnas närområden.

Morgondagens verkliga utmaning är dock storleken (65 miljoner?) och intensiteten på folkvandringarna från öst och syd mot norr och väst. Dessa folkvandringar, där miljoner inte flyr från krig eller förföljelse och frågar efter skydd utan efter chans till ett bättre liv, har mycket lite med asylrätt att göra. Hur förbereder de politiskt /o/ansvariga sig och Sverige för att hantera dem? Politiskt käbbel, rasistanklagelser och brunsmetning har visat sig vara en mycket ineffektiv och dålig lösning. Det vill vi inte ha mer av. Nu kräver vi konkreta förslag och lösningar.

 

 

12 kommentarer

 1. Per

  I Danmark har man smarta politiker som lyssnar på folket, inte som idioten till folkförrädare Löfven som vill ”leka” bort skattebetalarnas pengar på denna massinvandring bara för att han ska få verka duktig och tro att han betyder någonting i världen. /Per

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Löfven vill både bli någon på den globala scenen och samtidigt få en massa röster från invandrad ‘röstboskap’. De som är beroende av det välfärdsindustriella komplexet röstar i huvudsak på S.

 2. Anonym

  Internationell rätt är svårt, och det blir inte lättare av att aktivistiska professorer i Folkrätt titt och tätt anklagar den stat som betalar deras löner för brott mot folkrätten. Men folkrätten är överhuvud taget ingen folkens rätt, utan rättsregler som har uppstått genom att andra stater ratificerar en överenskommelse som har ingåtts mellan en grupp ursprungliga stater (som, om jag inte far vilse i terminologin kallas signatärstater).

  EU, som kan beskrivas som ett mellanting mellan stat och förbund av flera stater, utgör ett undantag. Det finns både bindande regler, som har alla stater som har beviljats medlemsskap i EU, har ratificerat redan vid inträdet (medlemsvillkor) och ”EU-direktiv” som medlemsstaterna själva avgör om de vill ratificera i deras helhet, endast delvis eller inte alls.

  Ett medlemskrav är ratificering av Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna i dess helhet inklusive alla tilläggsprotokollen. vilket har lett till upprepade fällningar i Europadomstolen (ej att förväxla med EU-domstolen) av Sverige för brott mot de i konventionen nämnda mänskliga rättigheterna, i synnerhet inom familjerättens område Det trodde ni inte om den moraliska stormakten?!. En förklaring till Sveriges upprepade brott mot konventionen är att Sverige inte hade ratificerat alla tilläggsprotokollen före EU-inträdet. Läs mer på Europadomstolens hemsida!

  FN-konventionerna är alltså ingen öht ingen ”lag”, som medlemsstaterna måste följa vare sig de vill eller inte på samma sätt som en vanlig medborgare måste följa sin stats lagar, vare de vill eller inte. Att ratificera en FN-konventiom helt eller delvis eller inte alls är varje stats beslut. Och dessutom tolkas FN-konventionerna av staternas egna nationella domstolar. Således råder full religionsfrihet i alla muslimska stater, enligt den internationella rättsordningen.

  FN:s flyktingkonvention är inte så dålig, som man kan tro, vilket torde bero på de aktivistiska professorerna och andra ”uttolkare”, som förmodligen inte ens har läst konventionen. Mest nedtystat i våra dagar är att inget av de nordiska länderna har ratificerat bestämmelsen att flyktingar ska behandlas lika som alla andra invandrare. Invandrare från ett nordiskt grannland har rätt till bättre behandling än flyktingar, vilket underförstått torde betyda att även svensk medborgare i Sverige har rätt till bättre behandling än flyktingar.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack för värdefull info! Dessvärre är jag övertygad om att dina kunskaper inom området vida överstiger den sittande regeringens. Men är man humanitär stormakt så behöver man inte lyssna på dem som vet bättre el mer.

 3. Anonym

  Ingenting i konventionen kan tolkas som en rätt för flyktingar att själva välja vilket land de ska få asyl i. Svenska Migrationsverket, som väl ändå borde veta vad som gäller, har tolkat konventionen så att någon sådan rätt inte finns – vilket brukar utlösa illvrål från vissa politiker om att MV bryter mot konventionen. En flykting är enligt konventionen en person, som befinner sig utanför sitt hemland p.g.a risk eller befogad rädsla för förföljelse av i konventionen angivna orsaker (som inte har uppfyllts av de ensamkommande som fått avslag på sina asylansökningar).

  Intressant är också att en flykting upphör att vara en flykting, när de förhållanden i hemlandet, som föranlett flykten, har upphört. En flykting ska vidare följa värdlandets lagar och regler. Skrivningen är relativt sträng – alldeles tvärtemot vad som vanligen påstås i nutida svensk debatt. Jag har inte lyckats få tag i någon svensk översättning av konventionen som är en lunta på några hundra sidor.

  Jag känner inte till någon regel för uppsägning från en enskild stats sida av en FN.konventionen, men en sådan rätt måste ju dock finnas. I annat fall kan ju en grupp stater komma överens om en kompletterande konvention, varför det danska S-förslaget är fullt genomförbart. Inom EU finns redan två kompletterande fördrag, nämligen EU-förordningen om alternativt skyddsbehövande rörande bl.a civilpersoner (men ej soldater) som riskerar att dödas på grund av väpnad konflikt i hemlandet. Se Migrationsverkets hemsida om alternativt skyddsbehövande!

  En i dessa tider mycket aktuell EU-förordning är Dublinförordningen, som reglerar i vilket EU-land en flykting ,som inte kunna söka asyl utanför EU, ska söka asyl. Det är en utmärkt förordning, som hade löst många problem, om den bara har följts.. Under hösten 2015 utsattes länder som försökte följa Dublin-förordningen (i synnerhet Ungern) för en mycket hätsk kritik även från officiella företrädare för Sverige. Följden blev att Unger gav vika och släppte igenom flyktingar, som uppgav att de ville till Tyskland eller Sverige.

  Ungern har därefter vägrat ta emot flyktingar som Sverige vill skicka tillbaka dit, eftersom de enligt Dublin-förordningen skulle ha sökt asyl i Ungern I dagsläget försöker statsminister Stefan Löfvén få igenom en ny EU-förordning, som ska tvinga bl.a. Ungern att ta emot fler flyktingar. De utskällda länderna i Östeuropa ska alltså tvingas lösa Sveriges i högsta grad självförvållade problem.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   I mitt inlägg skriver jag att en ‘flykting’ inte har rätt att välja vilket land han el hon ska söka asyl i. Det innebär att våra politiskt ansvariga inte ställer upp på de lagar och förordningar som reglerar asylrätten. Om de inte själva ställer upp på vad de beslutat borde de ‘avsättas’. Det kan vi göra i höst, men frågan om det finns några politiker som inte varit med och medvetet brutit mot ovan de förordningar som reglerar asylrätten.
   F ö förstår jag inte varför Dublinförordningar inte kan införas igen!! F n råder ju inget migrationskaos som får de ansvariga att tappa fattningen och öppna gränserna.

 4. Basic Rules

  Skickligt skriven artikel…

  Det som saknas speciellt i ärenden kring asylrätt, flyktingar och hantering utanförskapsområden( i Frankrike kalls dessa för ”lost territoriers”) med rätta – är avsaknad av politiskt mod !

  Det är just i dessa områden som den totalitära politiska islam härskar. Begränsningar i asylrätt är ett måste för att komma ett steg på vägen innan vi tvingas ge upp hoppet om integration och samlevnad i stället för separata, segregerade orter – är detta möjligt och varför ser det ut som det gör…

  Jag håller just på att avsluta läsningen av en mycket angelägen bok ”landsplågan islam” – skriven av den prisbelönta författaren och journalisten Hege Storhaug.
  Den är detaljrik och skrämmande, samt avslöjande av den fundamentalistiska Medina islams totalitära ideologi (här handlar det inte om religion utan om politik och makt), den del av islam vi tyvärr nu i väst får uppleva.
  Avsaknad av mod har att göra med rädslan att bli kallad rasist eller islamofob, vilket dessa mörka krafter skickligt utnyttjar inom politik och media.
  Jag har aldrig hört någon bli kallad rasist för att anklagat någon annan för bolsjevism.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack för uppskattningen och för att du troget läser och kommenterar mina inlägg!
   Betr politikernas rädsla för att ta itu med islam så finns det antagligen flera orsaker; dels att bli anklagad för rasism och islamofobi inte minst av MSM, dels bristande kunskap, bildning och erfarenhet.
   Johan Westerholm på ledarsidorna.se har under feb haft ett par lärorika krönikor om islam och Muslimska Brödraskapet. Du har antagligen också läst dem. Med dagens uppsättning politiker med bristande bildning, vilja och mod att konkret ingripa mot den islamisering som håller på att ske är jag rätt pessimistisk inför framtiden.
   Jag kan inte förstå varför vi ska släppa in människor som tar sig fr MENA hela vägen till Sverige och som saknar asylskäl. Ännu svårare har jag att förstå att vi släpper in dem utan att de kan styrka sin identitet. Dessutom finns det ingen anledning att ge dem uppehållstillstånd då det inte råder några krig i de länder och områden de kommer ifrån. Är de krigsflyktingar kan de få tillfälliga uppehållstillstånd och när kriget är slut i deras hemländer får de åka hem och bygga upp sina länder igen.
   Vidare är det mycket märkligt att islamska fundamentalister har tillåtits lägga under sig stora förortsområden. De har ingen respekt för vår kultur eller religion, ser ner på vårt västerländska sätt att leva och har ingen tanka på att sänka sig till vår nivå och låta sig integreras. Det hela är så galet att bara inkompetenta och rädda politiker kan ha möjliggjort detta.
   Socialdemokraterna i Danmark är nog på rätt väg i sitt förslag om att ta bort möjligheten för migranter att söka asyl vid danska gränsen. Vi borde göra likadant vid svenska gränsen.

Lämna ett svar till Anonym Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>