Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

Pressmeddelande från BBB-byarna

Av , , 2 kommentarer 46

Här nedan kommer det officiella pressmeddelandet, från Bodbyn, Bullmarks och Botsmarks föräldragrupper, angående det senaste beslutet i För- och grundskolenämnden samt hur vi ser på det fortsatta arbetet med folkinitiativet!

Folkinitiativet om skolorna fortsätter

Med anledning av det beslut som fattades av För- och Grundskolenämnden om förlängning av mellanstadieverksamhet i Bullmark så vill vi i Bodbyn, Bullmarks och Botsmarks föräldragrupper uttala oss om den nu uppkomna situationen. Det glädjer oss att Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, och Liberalerna lyssnat och slutligen tagit till sig av den kritik som riktats emot dem angående skolfrågan, och omprövat en del av det beslut som lades fram i januari – att även de ser det självklara behovet av att bibehålla F-6-verksamhet i en bygd som växer. 

Bullmarks skola har verksamhet från förskoleklass upp till åk 6 och eftersom lokalerna är för små så står det sedan ett år tillbaka baracker på skolgården för att inrymma alla elever. Att då, som vi så många gånger påtalat, ersätta den gamla skolan med en lågstadieskola och skicka mellanstadieelever med skolbuss till Sävar är inte på något sätt visionärt för en växande bygd. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har förstått detta hela tiden och klargjorde därför i det senaste beslutet att deras grunduppfattning kvarstår, nämligen att Bullmarks skola ska byggas som en F-6 skola enligt tidigare fattat beslut i f.d. Sävar kommundelsnämnd. 

Som föräldragrupp och bybor står vi frågande till den svävande formulering som använts i det nya beslutet, nämligen att åk 4-6 går kvar i nuvarande gamla skola “…under förutsättning att behörig och legitimerad personal fortsatt finns att tillgå eller att större investeringar i lokalerna inte krävs.”. 

En beslutsformulering som ovan behövs dock lika lite här som för någon annan skola i kommunen och skapar i detta fall en osäkerhet kring visionen för Bullmarks skola, en skola med över 100 elever som För- och Grundskolenämndens ordf. Moa Brydsten framhåller har hög kvalité och behöriga lärare. Det enda självklara är att behov av skola styrs av det antal elever som finns i upptagningsområdet och inte av en otydligt definierad nivå av investeringar i lokalen. 

När det gäller Botsmarks skola och bevarande av F-6 som f.d. Sävar kommundelsnämnd även där beslutade ska finnas kvar, men som också revs upp av för- och grundskolenämnden, har en ytterst begränsad vilja till dialog visats från politiskt håll. Detta trots påvisade brister i det underlag som låg grund till det beslutet. 

Med anledning av ovan vill vi som föräldragrupp därför fortsätta dialogen med våra folkvalda och välkomnar fortsatt samtal om möjligheterna med Bullmarks respektive Botsmarks skola. 

Vi ser det som en självklarhet att fortsätta folkinitiativet som redan under sitt första skede fått 4000 namnunderskrifter för en långsiktigt hållbar lösning i Bullmark och Botsmark – en lösning som också främjar den positiva landsbygdsutvecklingen i Umeå kommun.

Bodbyn, Bullmarks och Botsmarks föräldragrupper

2 kommentarer

Med Olof Palme…

Av , , 9 kommentarer 49

…som slagträ, läxar Eric Bergner upp socialdemokraterna och de övriga ”majoritetspartierna”.

Den bild som Umeås socialdemokrater har målat upp, tillsammans med Gravmark-Bullmark S-förening, av sin egen förträfflighet krackelerar i allt snabbare takt! Trots de enorma skygglappar de uppenbarligen har på sig så borde inte ens de allra mest insyltade kunna värja sig från sanningen längre! 

Här nedan får ni ett litet smakprov ur Eric Bergners insändare från Folkbladet. Det är befriande att vi faktiskt är så många som genomskådat denna ruttna bluff. Längre ner hittar ni även länken till hela denna fantastiska insändare! . 

”Vi förstår också att socialdemokraterna insett att man till sist var tvungen att göra något för att inte helt tappa ansiktet och förtroendet på Umeås landsbygd. Vi ser detta som ett sätt att dels så split och splittring mellan byarna i Sävarådalen och dels att på nått sätt få befolkningen att tro att man vunnit någon sorts seger.”

Insändaren hittar ni här: Fram och tillbaka om byaskolan i Bullmark

9 kommentarer

Korthuset faller samman…

Av , , 16 kommentarer 81

Kommunen har inget lagligt stöd för att vägra lämna ut en handling med hänvisning till att det är arbetsmaterial.

För ett par veckor sedan JO-anmälde jag kommunen för att de inte lämnade ut handlingar i enlighet med vad lagen kräver! Detta slutade med att JO tilldelade kommunen en erinran om deras skyldigheter i detta avseende. En erinran är en mild form av varning som utdelas för att påminna om myndighetens skyldigheter, vilket jag tycker var lite väl snällt. Jag hade självklart gärna sett att en utförlig utredning av kommunen hade gjorts, men man kan ju inte få allt som man önskar. Men det är i alla fall ett tydligt bevis på att Umeå kommuns hantering av den här typen av ärenden lämnar en hel del övrigt att önska.

Mitt senaste försök att begära ut handlingar från kommunen avlöpte ungefär som förväntat, jag fick ingenting av det jag begärt ut, absolut ingenting! Däremot så fick jag sju helt irrelevanta protokoll som jag definitivt inte efterfrågat, man kan ju undra varför… Förutom dessa meningslösa protokoll fick jag förstås också en tydlig förklaring till varför jag inte fick ut de handlingar som jag faktiskt efterfrågat, förklaringen lyder så här:

”I pågående ärenden kan arbetsmaterial förekomma. Arbetsmaterial är inte en upprättad handling och därmed inte heller allmän handling och lämnas därför inte ut.”

Japp! Det var väl slutet på den historien, det är bara att gilla läget och låta kommunen jobba vidare i lugn och ro. För lugnt måste det onekligen vara eftersom någon insyn i deras arbete inte är möjlig!

Här är några av de uppgifter jag begärde ut:

  • Företagsnamnet på det konsultföretag som gjorde den nya bedömningen av Bullmarks befintliga skola. Om det mot förmodan inte var ett företag så vill jag ha namnet på den eller de personer som genomfört bedömningen.
  • Protokoll eller motsvarande där ovan nämnda konsults bedömningar finns noterade.
  • Datum och tidpunkt för när den aktuella bedömningen genomförts på Bullmarks skola.
  • Om bedömning gjorts på annat sätt vill jag gärna ha en redogörelse för detta.

Men som sagt så var ju allt detta arbetsmaterial och därför vägrar kommunen lämna ut dessa uppgifter! Inte ens namnet på konsultfirman vill de yppa! Jag tycker dock att det är märkligt att de enda uppgifter som har legat till grund för ett beslut inte anses vara en upprättad handling. Det innebär att inte ens de beslutande politikerna får tillgång till underlaget eftersom det är arbetsmaterial. Enligt uppgift har materialet i vissa fall inte ens varit skriftligt. Frågan om Umeå verkligen styrs på ett demokratiskt sätt aktualiseras återigen. De få som sitter med makten tycker säkert att det är i sin ordning, men många av oss andra har nog en helt annan uppfattning kring denna hantering!

Det är ju inte heller helt enkelt att veta vad som egentligen är arbetsmaterial och vad som är en upprättad handling. Men som det ser ut så är så gott som alla underlag i skolfrågan klassade som arbetsmaterial. I vilket fall som helst så kan vi nog konstatera att det här med att underlagen anses vara arbetsmaterial är kommunens absoluta favoritskäl till avslag vid begäran om utlämnande av allmän handling.

För att vi ska kunna bedöma vad som egentligen räknas som en upprättad handling ska vi kika litegrand på vad Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor säger om vad som är en upprättad handling. www.samradsgruppen.se (Samrådsgruppen är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting)

Upprättad handling

Enligt 2 kap 7 § Tryckfrihetsförordningen (TF) ska en handling anses upprättad

  • när den har expedierats
  • när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats; eller
  • när den på annat sätt färdigställts.

Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, t ex fristående skrivelser och utredningar, blir alltså allmänna när de är färdigställda. Protokoll blir enligt samma paragraf allmänna efter justering. Vad gäller diarier, register, journaler så räknas de som upprättade så snart de är färdiga att tas i bruk. Man behöver alltså inte ha börjat föra in uppgifter i dem.
Händelser av vikt i ett ärende som lämnats muntligt t.ex. vid ett telefonsamtal eller annan muntlig kontakt eller som inkommer skriftligt via t ex SMS ska dokumenteras. Denna sk tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling.

Här hittar vi en hel rad med spännande fakta om vad en upprättad handling egentligen är. Särskilt intressant här är det som skrivs gällande händelser som anses vara av vikt för ärendet. Oavsett om sådana uppgifter lämnas muntligt, skriftligt eller via sms så ska de dokumenteras och denna tjänsteanteckning blir då en upprättad handling. Vilket innebär att om det gjorts en bedömning av Bullmarks skola och resultatet av denna bedömning lämnats muntligt så ska detta dokumenteras. Så politiker och tjänstemän kan alltså inte hävda att det inte finns några skriftliga uppgifter, vilket faktiskt ändå skedde när C, V och KD efterfrågade skriftliga underlag vid senaste sammanträdet med FoG.

Det svar jag fick från kommunen lät mig förstå att det i pågående ärenden kan förekomma arbetsmaterial. Här blir jag lite konfunderad, för det ärende som jag vill ha ut handlingar i är ju faktiskt redan avslutat och dessutom borde det enligt ovanstående även finnas upprättade handlingar kopplade till ärendet eftersom t.ex. den bedömning som gjorts av skolan är av vikt för ärendet. Sedan så borde väl ett beslut i För- och grundskolenämnden markera ett avslut för ett beslutsärende, eller? Så med andra ord så skulle jag ha fått ut uppgifterna eftersom ärendet är avslutat och vi kan ju läsa klart och tydligt i tryckfrihetsförordningen vad som gäller då: ”en handling anses upprättad när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats; eller när den på annat sätt färdigställts”.

Men kommunen fortsätter trots detta obönhörligt att vägra lämna ut uppgifter på grund av att det är arbetsmaterial. Kan det vara så att själva begreppet arbetsmaterial är nyckeln här? Efter en smärre dammsugning av internet så hittade jag till sist en bok där tillämpningen av tryckfrihetsförordningen beskrivs ur ett journalist- och medborgarperspektiv. Denna bok används bland annat vid landets journalistutbildningar.

I den aktuella boken, Yttrande och tryckfrihet av Anders R Olsson kan vi läsa följande:

Arbetsmaterial eller minnesanteckningar
Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt. Det innebär i sin tur att det begreppet inte har något lagligt stöd. Du ska alltså inte låta dig nöja med att man hänvisar till arbetsmaterial.

Däremot finns ordet minnesanteckningar i Tryckfrihetsförordningen 2:9.  Med minnesanteckning avses:

  • Det har skapats av någon på myndigheten
  • Det tillhör ett ärende på myndigheten
  • Det har skapats bara för handläggningen av just det ärendet.

När är då en minnesanteckning allmän? Om den sparas i akten. Den ska sparas om den ”innehåller upplysningar av betydelse för myndighetens agerande – som ’har tillfört ärendet sakuppgift’ – om dessa upplysningar inte finns i någon annan av ärendets handlingar”.

Halleluja, nu finns det bevis för mörkläggningen…

Föga förvånande så visar det sig att Umeå kommun bluffar även här! Det finns inget som ens heter arbetsmaterial i lagens mening. Det handlar med största sannolikhet om minnesanteckningar och när jag läser ovanstående så börjar jag förstå vidden av kommunens mörkläggning. Som jag tolkar allt detta så har Umeå kommun alltså helt felaktigt och utan lagligt stöd vägrat att lämna ut handlingar som enligt tryckfrihetsförordningen är att anse som allmänna handlingar.

Det här betyder att ännu en av kommunens alla bluffar blivit avslöjad. Det här borde helt klart förbättra medborgarnas möjligheter att utöva sin demokratiska rättighet att granska kommunens förehavanden! Det här borde även innebära att de politiker som inte tillhör den ”innersta kretsen” nu också får bättre insyn i frågor som de skall besluta om, vilket blir en upprättelse för den just nu rejält sargade demokratin.

Jag vet inte riktigt vad ni säger om allt detta, men jag tycker mig känna en tydlig doft av överklaganden och JO-anmälningar här!

Umeå kommuns fuskbygge till korthus – byggt på lögner, bluffar och dimridåer – håller nu till sist på att falla samman! Den ljusnande framtid är vår…

16 kommentarer

Skolfrågan som film…

Av , , Bli först att kommentera 55

Om skolfrågan gällande Bullmark och Botsmark hade varit en stumfilm hade det nog sett ut ungefär så här! Vem i denna fars som är Helan respektive Halvan får ni räkna ut själva…

Bli först att kommentera

Uppmanad att hålla tyst…

Av , , 4 kommentarer 77

Varför vill S-föreningen tysta oliktänkare?

Från flera av varandra oberoende källor har jag fått höra att en företrädare från den lokala S-föreningen här i Bullmark har uttryckt ett kraftigt missnöje gällande de åsikter jag framfört i skolfrågan. Denne företrädare har enligt uppgift även uttryckt sitt missnöje mot ”ickebloggande” representanter i den föräldragrupp som oförtrutet arbetat med att få till en hållbar lösning i denna fråga. Vad missnöjet gällande mig grundar sig på är kanske inte så svårt att lista ut, men jag har lite svårt att förstå motivet till att ”angripa” andra representanter och ifrågasätta vad föräldragruppen egentligen håller på med. Såvitt jag har förstått det hela så har S-föreningen och föräldragruppen i alla fall tidigare arbetat mot samma slutmål – En hållbar och långsiktig lösning för skolan i Bullmark.

Ovanstående är väl egentligen inget anmärkningsvärt, alla har ju faktiskt rätt att tycka precis vad man vill. Själv tycker jag dessutom att det blir lite tråkigt med människor som inte uttrycker sina åsikter. Däremot så blir jag minst sagt förvånad när det kryper fram att denne företrädare för S-föreningen även har uppmanat en person att framföra till mig att det vore bra om jag kunde tona ner mitt bloggande och backa av litegrand i skolfrågan…

Som sagt så blev jag något förvånad! Jag kan tänka mig en hel rad med sätt att bemöta den kritik och de åsikter jag framfört, men att någon som arbetar politiskt anser att bästa lösningen är att uppmana en medborgare att inte framföra sin åsikt känns väldigt märkligt och inte speciellt demokratiskt. Det normala hade kanske varit att S-föreningen, istället för att försöka tysta en oliktänkare hade klivit fram och bemött kritiken och tydligt framfört sin egen ståndpunkt i frågan.

Särskilt intressant är det också att denna anmodan till ”tystnad” kom alldeles innan S-föreningen tillsammans med Moa Brydsten klev fram i medieljuset och lät meddela att skolan i Bullmark nu genom deras gemensamma arbete ”räddats”. Med tanke på att S-föreningen inte var direkt överförtjusta över det jag skrev innan ”räddningsbeslutet” så gissar jag att mina inlägg efter detta har väckt ytterligare en del ont blod. Jag är trots allt långt ifrån övertygad om att detta är den långsiktiga och hållbara lösning som de hävdar. Den suspekta hanteringen och mörkläggningen talar inte heller till deras fördel…

Ett litet tips! Det går alldeles utmärkt att ”tysta” mig, det enda som behövs är att presentera lite korrekt fakta som åtföljs av en gnutta trovärdig argumentation som tydligt visar att det ni försöker åstadkomma är en hållbar lösning. Hittills så går det dock inte så bra med faktabiten med tanke på att det ännu inte har presenterats ett enda vettigt underlag för beslutet gällande Bullmarks skola.

Jag är fortfarande av den åsikten att om politikerna hade rent mjöl i påsen så skulle det inte vara något problem för dem att presentera alla underlag som ligger till grund för beslutet. Men för vissa delar saknas underlag helt och annat väsentligt material gömmer de bort från offentlighetens ljus genom att kalla det för arbetsmaterial. Så länge politikerna fortsätter att mörka väsentlig fakta och fatta beslut utifrån underlag som de vägrar lämna ut så kommer i alla fall inte jag att lita på deras intentioner i skolfrågan.

När det dessutom visar sig att en företrädare för S uttryckligen vill att sådana som framför en avvikande åsikt ska hålla tyst så känner jag mig bara stärkt i min övertygelse om att den politiska ledningen verkligen har något att dölja! Men som sagt, övertyga mig gärna om motsatsen genom att visa upp lite trovärdig fakta…

Men det kanske helt enkelt är så att denne S-företrädare anser att den i Sverige grundlagsskyddade åsiktsfriheten inte gäller bloggande Bullmarksbor som basunerar ut sin uppenbarligen helt felaktiga åsikt…

 

4 kommentarer

Ljuger politikerna med berått mod…

Av , , 3 kommentarer 78

…eller har de bara en skev verklighetsuppfattning?

Kan det vara så att Umeå kommun har en låtsaskompis eller åtminstone en extern låtsaskonsult! – Det jag så smått undrar över är huruvida Moa Brydsten varit helt sanningsenlig i samband med hennes uttalanden i en debattartikel i Folkbladet gällande att mellanstadiet i Bullmark var ”räddat”. Det hon bl.a. sa var att en extern konsult gjort en ny bedömning av skolan och att det med anledning av utfallet i denna bedömning nu fanns grund för att fatta ett nytt beslut om fortsatt användning av den gamla skolan som uppfördes 1982. Nu kan allting säkert ha gått rätt till här, men…

Eftersom jag emellanåt kan vara lite skeptisk till sanningshalten i det som sägs vill jag gärna ha någon form av bevis innan jag sällar mig till de troendes skara! Uttalandet om den externa bedömningen kändes lite ihålig så för att få någon klarhet kring detta så har jag, som jag tidigare skrivit, begärt ut uppgifter om denna externa konsult och den bedömning som har gjorts. Ett seriöst företag som gör någon form av besiktning för självklart också protokoll när de utför den här typen av uppdrag. Så kort och gott, finns det inga underlag så har ingen besiktning av fastighetens skick heller gjorts. Det var i alla fall utgångspunkten i mitt resonemang.

När jag nu snällt sitter här och väntar på svar från kommunen om den externa konsulten, så dimper det plötsligt ner utsagor från mötet där beslutet fattades. Dessa utsagor gör gällande att det inte fanns några underlag förutom den korta och intetsägande tjänsteskrivelsen. Redan här börjar jag dra öronen åt mig! När sedan Daniel Kallos (V) lägger korten på bordet blir allting ännu tydligare!

”När (v), (c) och (kd) på mötet den 23/6 ställde frågor om den gjorda utredningen och begärde att få se den fick vi besked om att det inte fanns något skriftligt material utöver den korta tjänsteskrivelse nämnden fått två dagar före sammanträdet. En skrivelse som inte innehöll något annat än ett påstående att den gamla skolan gick att använda.”

Om det ligger till som Kallos säger, att det inte finns något skriftligt material från den extra utredning som har gjorts så måste ju det innebära att det antingen inte har gjorts någon besiktning alls av skolan eller att en besiktning gjorts och att konsulten endast sa att skolan var tip-top och gjorde tummen upp!

Jag har lite svårt att köpa ”tummen upp alternativet” så jag lutar kraftigt mot alternativet att ingen besiktning har gjorts överhuvudtaget och att det hela är ett försök till en riktigt fräck bluff, eller lögn om någon nu skulle föredra det epitetet. Det kan faktiskt vara så att Daniel Kallos redan har gett oss svaret på följande fråga:

Bluffar Moa Brydsten och hennes kompanjoner oss och hela väljarkåren rätt upp i ansiktet, endast för att kunna döda den starka opinionen och driva igenom ett beslut med dolda och oärliga intentioner? 

Svaret känns spontant ganska solklart, men ordentlig som jag är så väntar jag förstås med att svara! För jag sitter fortfarande här och väntar på beskedet, från kommunens diarium, som en gång för alla kommer att sprida ljus över denna just nu obesvarade fråga…

3 kommentarer

Öppet svar till Anders Fors (S)

Av , , 20 kommentarer 76

Är jag verkligen en lögnare?

Plötsligt händer det! Efter att ha publicerat 131 inlägg här på VK-bloggen så fick jag idag för första gången ett rejält offentligt mothugg i skolfrågan! Tyvärr så är det inte Moa Brydsten eller Hans Lindberg och inte heller någon av de andra som faktiskt är involverade i frågan som bemödat sig att tycka till. Men i alla fall…

För från deras håll möts vi fortfarande av en tjock mur av tystnad. Men det får väl ändå ses som en framgång att få något som helst livstecken från det styrande partiet.

Det är därför hedersamt av Anders Fors att som förste socialdemokrat komma ut i offentligheten för att diskutera denna fråga! Anders har skrivit ett blogginlägg där han bemöter mitt förra inlägg som handlade om huruvida besluten kring skolan i Bullmark har hanterats korrekt eller inte. Här nedan kommer hans inlägg i sin helhet med mina svar insprängda efter varje separat stycke!

Axebro är ute och cyklar angående kommunallagen. Av andersforss, 1 juli 2016 kl 12:05

I sin blogg här på VK påstår Robert Axebro att kommunen och vi socialdemokrater bryter mot kommunallagen vilket är ren lögn och att fara fram med osanning.

Svar: Jag håller nog inte med dig riktigt här! Rena lögner tycker jag är sådana lögner där det inte finns tillstymmelse till sanning. Med tanke på det ljusskygga sätt som dina partikollegor valt för hanteringen av detta ärende så kan jag möjligtvis sträcka mig till att jag rör mig i en gråzon. Jag känner mig dock trygg i det faktum att jag i vilket fall inte medvetet farit fram med osanningar. Dina kollegors samvete i samma avseende är med allra största sannolikhet mer tilltufsat. Men i slutändan så är det väl ändå bara jurister som kan ta sig rätten att avgöra hur det ligger till gällande vad som är rätt och fel i lagfrågan. Du liksom jag kan nog bara göra mer eller mindre kvalificerade antaganden kring detta.

Förvisso är det så att en nämnd inte kan ändra på ett beslut fattat av kommunalfullmäktige genom att fatta ett eget motstridigt beslut – så långt ger jag Axebro rätt. Det enda nämnden kan göra är att förskjuta beslutets effektuerande i tid – Men där upphör vår samsyn.

Svar: Skönt att vi i alla fall är överens om detta! I annat fall hade jag blivit väldigt orolig. En liten följdfråga här, vet du möjligtvis om ett sådant uppskjutande i tid för det aktuella beslutet har diskuterats. Från vårt håll här ute i byarna har vi nämligen efterfrågat bl.a. en sådan lösning för att undvika det katastrofbeslut som har fattats helt utan sunt förnuft? Men vi har förstått att det ligger annat bakom som ni inte vill lyfta fram! Bl.a. så har vi hört från politiker att ni i ”framtiden” har för avsikt att placera Bodbybarnen i Ersmark. Det är faktiskt väldigt tydligt att det mest naturliga alternativet varit att skjuta investeringen framåt i tid. Men detta har av dunkla anledningar aldrig varit aktuellt i den här processen, inte ens nu när det hävdas att Bullmarks gamla skola plötsligt är helt OK. Det borde ju innebära att det gällande beslutet om investering kunde skjutas på framtiden istället för att bygga en på tok för liten ”skokartong” som bara rymmer de minsta barnen…

Nämnden och dess politiker har precis som alla andra politiker och medlemmar i ett politiskt parti full frihet att komma med ett nytt förslag till kommunfullmäktige som innebär att ett nytt beslut i ett ärende fattas. Det nya beslutet i fullmäktige kan självfallet gå emot det tidigare fattade beslutet och således upphäva densamma.

Svar: Så långt håller jag faktiskt med dig här! Men problemet som jag ser det är att det aldrig har fattats ett nytt beslut gällande detta i kommunfullmäktige och därav är ursprungsbeslutet alltså fortfarande giltigt. Nu är det ju tyvärr lite svårt att få tag på underlag och annat från kommunen så det kan ju hända att jag missat något protokoll i detta avseende. Om så är fallet så får du gärna dela med dig av det aktuella protokollet där detta framgår.

Rätt ska vara rätt om vi ska debattera frågan. Vill Axebro hävda att vi bryter mot kommunallagen så vill jag i sådana fall veta vilken paragraf och vilket stycke och vilken skrivning vi bryter mot.

Svar: Anders eftersom du offentligt gav mig mothugg så är det väl knappast någon tvekan om att vi ska debattera detta. Tackar så mycket för din debattinbjudan förresten :-) .  Vad gäller det strikt juridiska så utger jag mig inte för att vara någon expert. Det ”brott” mot kommunallagen jag refererar till bygger på mitt ovanstående resonemang där jag inte kan se att beslutet har fattats på rätt nivå. Utifrån den information jag lyckats gneta ihop så har således inte För- och grundskolenämnden rätt att fatta beslut med den aktuella innebörden eftersom det går emot det gällande beslutet från kommunfullmäktige! Men återigen du kanske har mer information än mig i frågan och som sagt så tar jag gärna del av detta om det visar sig att jag missat något väsentligt!

Skulle det vara på det sätt Axebro påstår skulle det innebära att politiska beslut aldrig kan ändras – Inte ens om man byter politisk majoritet i kommunfullmäktige vilket är en ordning ingen vill ha då en sådan ordning innebär att demokratin går förlorad.

Svar: Eftersom du helt misstolkat vad jag menade i det här avseendet så nöjer jag mig med att säga att jag självklart inser att politiska beslut kan ändras, min utgångspunkt här är dock att det görs på helt fel nivå. Lite intressant dock att du nämner det där med ”att demokratin går förlorad”. För din hövding Hans Lindberg verkar uppenbarligen tro att politiska beslut inte kan ändras, när han hävdar att en demokratisk grundprincip är att ”lagt kort ligger”. Tyvärr ser det ut som att demokratin får sig en rejäl törn av hans framfart. Så vi är nog ganska överens även kring detta!

Som jag ser saken utan att vara involverad i beslutsgången så tror jag att det var precis detta som var nämndens avsikt –  Att lägga ett nytt förslag till kommunfullmäktige så att det tidigare investeringsbeslutet skulle upphävas av ett nytt beslut i den riktning nämndens ledamöter önskar  – Något som är fullt möjligt då vi socialdemokrater tillsammans med MP har majoritet i bägge instanserna.

Svar: Jag anser faktiskt att du är ute och cyklar här! Dina antaganden om beslutsgången känns väldigt främmande, det speglar inte alls den bild jag har av processen! Jag tycker dessutom inte att det verkar handla om beredning av några förslag utan det ser mer ut som att hela frågan hanteras och beslutas i fel ordning, vilket inte alls är bra ur demokratisk synvinkel. Även om det nu råkar vara så att ni tillsammans med Miljöpartiet har majoritet och därigenom kan ändra beslut precis som ni behagar så innebär detta inte att ni kan frångå den gängse beslutsordningen bara för att ni ändå i slutändan kommer att få som ni vill. Hade saker och ting skötts korrekt i detta ärende så hade nog inte folkstormen varit fullt lika stark.

Därför uppmanar jag Axebro till att hålla sig till sanningen i kommande inlägg istället för att fara med osanning och falska påståenden om att vi som kommun bryter mot kommunallagen.

Svar: Jag väljer att tolka detta som att du anser att det hittills endast är detta inlägg som är ”osant” gällande skolfrågan och det som jag tidigare framfört i min blogg har varit ren sanning… Sedan är det faktiskt så att det huvudsakliga problemet inte gäller huruvida ni håller er inom vad som är strikt lagligt eller inte! Problemet med hur S-ledningen just nu styr skutan handlar mer om avsaknad av moral och etik, samt att er ledning visar upp allvarliga brister när det kommer till de grundläggande värderingar som utgör fundamentet i er ideologi – Frihet, jämlikhet och solidaritet (jag vill minnas att jag skrivit om detta tidigare).

Det finns trots allt andra aspekter av rätt och fel än de rent juridiska, att något är lagligt betyder inte alltid att det är det rätta! Tyvärr så verkar många av dagens politiker ha missat denna väsentliga insikt i sitt maktutövande. Tror bestämt att det handlar om grundläggande värderingar. Precis som när våra åsikter skilde sig en aning kring att kommunen vill sälja Väven till sig själv. Det är säkert fullt lagligt, men det innebär inte per automatik att det är moraliskt rätt. 

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Svar: Din personliga slogan är förstås helt rätt, tyvärr så verkar många runt dig totalt ha missförstått innebörden av detta. För visst innefattar väl begreppet morgondag en tidsrymd som är något längre än ett budgetår? Jag bara undrar – För dina kamrater har förtvivlat svårt att lyfta blicken och tänka långsiktigt och därigenom missar de alla möjligheter att skapa en framgångsrik morgondag…

 

Men hur ligger det till egentligen, är jag en lögnare eller inte?

Som alltid finns det inte bara ett svar och någon absolut sanning existerar inte!  Vi alla traskar runt i våra alldeles egna sanningar och det enda jag kan säga är att jag är trygg och trivs väldigt bra i den sanning jag lever efter! Så det är helt upp till er själva att avgöra om jag är en lögnare eller inte… 

20 kommentarer

Lagt kort ligger Hans…

Av , , Bli först att kommentera 64

Politikerna måste nu krypa till korset och ta sitt ansvar!

För några dagar sedan skrev jag ett inlägg, Brott mot kommunallagen?, här lyfte jag frågan om det eventuellt var så att det pågår ett brott mot kommunallagen i och med den aktuella hantering av skolan i Bullmark. Hur som helst så konstaterade jag att det redan fanns ett kommunfullmäktigebeslut och pengar avsatta enligt den ursprungliga planen om en F-6 skola. Beslutet fattades dessutom ca. en månad innan För- och grundskolenämndens första katastrofbeslut. Utifrån det jag kunde utläsa i kommunallagen så tolkade jag situationen som så att det enda politikerna kan göra är att förskjuta den redan beslutade investeringen i tid. Andra beslut som går stick i stäv med det redan fattade beslutet skall inte vara tillåtna. Med andra ord F-6 skolan ska byggas, allt annat är fel.

I det senaste protokollet från kommunfullmäktige finns förutom en massa annat roligt även nedanstående ytterst intressanta passage som beskriver hanteringen av ärenden där investeringen redan finns i den fastställda investeringsbudgeten. Glädjande nog så bekräftar faktiskt detta den tolkning jag gjorde utifrån kommunallagen! Även politiker från partier som stödjer oss i denna fråga bekräftar denna tolkning.

Följande står att läsa i protokollet:

Skärmavbild 2016-06-30 kl. 22.39.14 Skärmavbild 2016-06-30 kl. 22.39.51

Så alltså, de poster gällande Bullmark som finns i den fastställda investeringsplanen, ny F-6 skola, konverteringen av gamla skolan samt även posten med pengar till inventarier kan alltså inte upphävas genom beslut i För- och grundskolenämnden, detta står fast.

I min enkla värld fylld av naiv landsbygdsromantik så innebär detta att Bullmark ska få den utlovade F-6 skolan, precis som kommunfullmäktige redan har beslutat. För Hans du glömmer väl inte bort att lagt kort ligger – det är ju så de demokratiska spelreglerna fungerar…

 

 

Bli först att kommentera