Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

JO-anmälan och dagens fullmäktige

Vad handlar dagens motion egentligen om?

På dagens kommunfullmäktige ska det beslutas om motionen gällande en sammanhållen F-6 skola i Bullmark helt i enlighet med tidigare beslut fattat av Sävar kommundelsnämnd. Alternativet finns överhuvudtaget inte i min värld. Men för att alla ska förstå vad det handlar om ska jag lite kort presentera alternativen.

Bifall till motionen innebär helt enkelt att en sammanhållen F-6 skola byggs i Bullmark. Väljer man bifall så kan man tryggt luta sig mot de gedigna underlag som togs fram av Sävar KDN i syfte att få till en långsiktig och hållbar lösning för bygden.

Motsatsen till bifall i det här fallet är rent vansinne. Väljer man detta så accepterar man att beslutet, om att endast bygga en F-3 skola, som fattades i februari saknade all form av konsekvensanalys. Det var ett av modern tids sämst underbyggda beslut. Den utredning som ansvarig tjänsteman tog fram kan bäst liknas vid en tafflig power point presentation. Politiker i nämnden hade dessutom svårt att få tillgång till de få undermåliga beslutsunderlag som trots allt fanns. Dessutom, och det här är riktigt allvarligt, så är man beredd att blunda för det faktum att det beslut som fattades i juni om att åk. 4-6 i Bullmark fortsatt skulle få nyttja den gamla skolan aldrig hade kommit till om de ansvariga inte brutit mot lagen. Det här beslutet som vi nog alla känner till kantas alltså av mörkläggning och lagbrott. Här ljögs det friskt och det hävdades att det inte fanns någon konsultrapport trots att den faktiskt hade funnits hela tiden. Så är man villig att strunta i det faktum att man är förtroendevald i en demokrati så kanske det här är ett bra alternativ…

Så kort och gott om man bryr sig det minsta om vad som är rätt och riktigt så ger man självklart sitt bifall till motionen. För mig är dock denna fråga betydligt viktigare än att bara gälla själva skolan. Den här motionen är principiellt mycket viktigt eftersom det nu rådande beslutet har drivits igenom under högst tvivelaktiga former. Tjänstemän och politiker har i mitt tycke begått tjänstefel när de i denna fråga med berått mod agerat i strid med den lagstadgade offentlighetsprincipen.

Med anledning av den lagvidriga hanteringen av handlingar gällande skolan i Bullmark så har jag valt att JO-anmäla de politiker och tjänstemän jag anser vara ansvariga i denna härva. Jag hoppas att alla fullmäktigeledamöter idag funderar ett extra varv kring hur de vill att Umeå ska styras. Vill ni fortfarande ha demokrati? Isåfall röstar ni bifall för motionen om en F-6 skola i Bullmark. Det handlar inte bara om själva skolan utan det är även ett aktivt ställningstagande för ett öppet och transparent samhälle. Som förtroendevalda är ni faktiskt skyldiga oss väljare att tänka efter extra noga i en principiellt viktig fråga som denna…

 

Här nedan kan ni läsa den JO-anmälan jag skickat in:

JO-anmälan

Anmälan mot
Anmälan riktas mot nedanstående politiker och tjänstemän vid Umeå Kommun.
Moa Brydsten, Ordförande i För- och grundskolenämnden
Elmer Eriksson, Vice ordförande i För- och grundskolenämnden
Ann-Christine Gradin, Utbildningsdirektör
Erik Nordahl, För- och grundskolechef område Centrum/Norr

Beskrivning
Ett beslut i ett extrainsatt ärende vid För- och grundskolenämndens sammanträde den 2016-06-23 grundades på uppgifter gällande skicket på Bullmarks gamla skolfastighet. Det märkliga här är dock att endast nämndens presidium, Moa Brydsten och Elmer Eriksson, fick ta del av den information och material som de beredningsansvariga tjänstemännen, Ann-Christine Gradin och Erik Nordahl, tagit fram. Övriga berörda ledamöter i nämnden fick inga underlag överhuvudtaget inför beslutet. Det enda som fanns att tillgå för de demokratiskt valda politikerna var en ytterst torftig tjänsteskrivelse (se bilaga 3).

Nämndens ordförande Moa Brydsten uttalade sig sedan till Folkbladet (se bilaga 2). I det aktuella uttalandet klargjorde Moa Brydsten att grunden till beslutet var att en extern konsult hade gjort en bedömning som har visat att den gamla fastigheten i Bullmark är i bra skick och är lämplig för grundskoleverksamhet. Utifrån detta uttalande om att en extern konsult besiktigat fastigheten valde jag att begära ut uppgifter om bl.a. vilken konsult som gjort bedömningen samt även den rapport/bedömning som konsulten måste ha levererat.

Besiktningen som fastslog skolans skick utfördes av ett konsultföretag, Planea AB. Företaget upprättade även en 17 sidor lång rapport med tillhörande bilagor där skolans alla fel och brister nedtecknats. (Denna rapport var dock ännu ”hemlig” så vi återkommer till den senare)

Anmälan grundar sig på det faktum att Umeå kommun vägrade lämna ut denna rapport/bedömning med hänvisning till att det inte fanns några upprättade eller inkomna handlingar i ärendet.

Jag begärde via kommunens diarium ut de handlingar som jag ansåg vara allmänna den 2016-06-28 (se bilaga 1). Denna begäran resulterade dock som sagt endast i ett avslag (se bilaga 5). Avslaget grundade kommunen dels på att jag i begäran använt formuleringen ”skolans dåliga skick” och de kunde inte hitta någon bedömning som styrkte denna formulering. Vidare så hänvisades till arbetsmaterial som ej lämnas ut. Det var fler än jag som försökte begära ut den aktuella konsultrapporten bl.a. Catharina Saha på Västerbottens kuriren. Även Catharina fick avslag på sin begäran med likartad beslutsmotivering. Catharina Saha valde dock att överklaga beslutet till kammarrätten. Rätten kom dock fram till att det inte fanns några handlingar i ärendet att lämna ut. ”Nämnden har vidare upplyst om att det inte finns någon anteckning eller annan handling rörande bedömning av en extern konsult i det aktuella ärendet”, skrev kammarrätten i sin dom. Personligen anser jag att det är märkligt att kammarrätten helt och hållet gick på utsagan från den aktuella nämnden när de fattade sitt beslut.

Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin uttalade sig vid en pressträff den 2016-09-29 angående den rapport som hon fortfarande vägrade erkänna att den existerade. På direkt fråga gällande konsultrapporten från Västerbottens kuriren svarade hon då – ”Det vi har är minnesanteckningar, koncept. Det är inte slutbehandlat. Det finns inte ett presenterat underlag” (se bilaga 6).

Ytterligare en privatperson, Robin Enander, överklagade på nytt i Kammarrätten gällande att kommunen inte lämnade ut konsultrapporten som nu alltså skulle bestå av minnesanteckningar. Denna överklagan resulterar i att Kammarrätten tvingar för- och grundskolenämnden att lämna ut handlingen som nu dessutom visat sig existera i form av en rapport, inte som minnesanteckningar. Kammarrätten upphäver nämndens beslut att inte lämna ut konsultrapporten och fastslår att det är en allmän handling.

Det aktuella materialet blev således offentligt den 29 november 2016. Den konsultrapport som slutligen blev tillgänglig för allmänheten är i själva verket allt annat än några enkla minnesanteckningar. Det handlar om en 17 sidor lång fullskalig statusbesiktning med flera bilagor. Rapporten är daterad till den 16 juni år 2016, vilket alltså är det datum då den inkom till Umeå Kommun. Det är alltså denna rapport som Ann-Christin Gradin, Erik Nordahl har beskrivit som minnesanteckningar och arbetsmaterial.

Något som i sammanhanget är ytterst graverande är att trots att lagen kräver att handlingar ska bli registrerade som inkomna så snart de når en myndighet eller ansvarig tjänsteman har denna konsultrapport hemlighållits i nästan sex månader. På en fråga från VK angående varför konsultrapporten inte registrerats hos kommunen förrän i november månad svarar Gradin så här:
” Vi har ändå haft tillgång till materialet. Vi har det här arbetssättet så länge ett ärende inte är färdigbehandlat. Vi lägger inte allt i diariet, säger Ann-Christin Gradin.” Det brott mot den grundlagsfästa offentlighetsprincipen vi alltså här fått bevittna verkar vara ett systematiskt arbetsätt. Så med andra ord har vi här fått bekräftelse på att Umeå kommun medvetet undanhåller allmänna handlingar från offentlighetens ljus denna lagvidriga mörkläggning måste helt enkelt få ett slut.

Att beteckna handlingar som arbetsmaterial är ingen laglig grund att vägra lämna ut dem när de uppenbarligen legat till grund för det aktuella beslutet. Detta gör handlingarna per automatik till allmänna även om det hade varit minnesanteckningar. I det här fallet med en inkommen slutrapport blir det ännu mer uppenbart.

Anmälarens syn på händelsen
Jag anser att För- och grundskolenämndens presidium, Moa Brydsten och Elmer Eriksson agerat i strid med offentlighetsprincipen när de förvägrat de övriga politikerna i nämnden att ta del av den aktuella rapporten som hade inkommit 6 dagar innan nämndens beslutsmöte.

De ansvariga tjänstemännen, Ann-Christine Gradin och Erik Nordahl som beställt den aktuella besiktningen och helt uppenbart även tagit del av den rapport som det anlitade besiktningsföretaget levererat har även de å det grövsta gjort sig skyldiga till brott mot den grundlagsfästa offentlighetsprincipen när de ljugit om en inkommen handling och dessutom vägrat lämna ut densamma. Att med berått mod till medier och medborgare framföra lögner om att det inte finns någon rapport utan endast ”minnesanteckningar, koncept” är i mina ögon ett mycket allvarligt tjänstefel.

Att det dessutom nu framkommit att detta lagvidriga sätt att hantera inkomna handlingar används fullt medvetet och dessutom systematiskt inom Umeå kommun väcker frågor om legitimiteten för hela diariehanteringen. Vidare så visar detta också på ett förakt för hur en demokrati skall fungera. Att folkvalda politiker i Umeå kommuns nämnder tvingas fatta beslut utan att ges tillgång till all väsentlig information är ett hot mot demokratin. I ljuset av detta så anser jag att även För- och grundskolenämndens ordförande och vice ordförande gjort sig skyldiga till tjänstefel. Skulle det inte röra sig om tjänstefel för dessa två så har de åtminstone med all önskvärd tydlighet visat att de är allt annat än lämpade att inneha den här typen av förtroendeuppdrag.

I korthet så anser jag att samtliga som berörs av denna anmälan agerat felaktigt genom att de hemlighållit en inkommen handling från den 2016-06-16 till den 2016-11-29 när kammarätten tvingade dem att offentliggöra handlingen. Att detta skett uppsåtligen gör agerandet än mer allvarligt.

3 kommentarer

  1. Mia L

    Hej Robert Axebro! I SD:s kommunala budget, återfinns Bullmarks skola finansierad då vi inom SD tycker att landsbygdsskolor ska värnas. Att sedan andra partier väljer att centralisera mera, är deras val!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>