Dags att utkräva ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 20

Vart fjärde år har vi möjlighet att välja vilka som ska företräda oss i kommun, landsting och riksdag. Det är också ett tillfälle att utvärdera vad våra förtroendevalda har gjort och om vi inte är nöjda kan vi utkräva ansvar och inte välja om dem som misskött sig.

Jag vill påminna medborgarna i Nordmaling om hur majoriteten den senaste mandatperioden på ett mycket allvarligt sätt använt skattemedel på ett oansvarigt sätt. Genom att säga upp mig som Barn- och utbildningschef utan att ha saklig grund för uppsägning har kommunen slösat bort drygt 3,3 miljoner kr. Det är väldigt allvarligt att skattemedel har använts på detta oansvariga sätt. Medel som så väl hade behövt i förskola och skola. Många fler barn och elever hade kunnat få bättre förutsättningar att lyckas i sitt lärande för dessa pengar.

Om kommunen ändå hade valt att säga upp mig utan saklig grund hade kostnaden kunnat begränsats till 1,2 miljoner kr enlig LAS, Lagen om anställningsskydd. Istället valde kommunen att försöka få mig att sluta genom att bedriva systematisk mobbning under 14 månader. Några timmar innan vi skulle träffas i tingsrätten valde kommunen att skriva under en för kommunen mycket dyr uppgörelse. Även jag är en förlorare, då jag förlorar ca 1 milj kr om jag ser till min livslånga inkomst. Genom ett amatörmässigt agerande har mycket stora kostnader åsamkats kommunen helt i onödan. Det är väldigt allvarligt att skattemedel har använts på detta oansvariga sätt.

Det är dessutom ytterst allvarligt att kommunstyrelsen som var ansvarig för min anställning tillät att en anställd utsattes för systematisk mobbning under 14 månader. Dock faller ansvaret allra tyngst på Madelene Jacobsson som ordförande som har det yttersta ansvaret. Det går inte för alla som sitter i kommunstyrelsen att skylla ifrån sig med att de inte visste. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ett tillsynsansvar för alla verksamheter i en kommun. Hur man än vänder och vrider sig har man inte tagit sitt ansvar.

Vilka ska få fortsatt förtroende att sköta kommunens angelägenheter och förvalta kommunens skattemedel? Du kan utnyttja Din demokratiska rättighet på valdagen.

 

Bli först att kommentera

Slutord

Av , , Bli först att kommentera 19

Jag hoppas att detta blir det sista inlägget i min blogg som handlar om Nordmalings kommun som arbetsgivare. Dags att lägga alla korten på bordet!

 I Nordmaling ville fullmäktigeledamoten Niklas Vestermark få svar på en hel del frågor runt avslutet av min tjänst på senaste kommunfullmäktige . Han nekades dock och fick bara ställa en fråga om policy runt överenskommelser vid avslut av anställningar. Varför? Man kan anta att kommunledningen inte ville att alla detaljer runt avslutet av min tjänst skulle blir offentliga. Det är väldigt allvarligt när en myndighet försöker att strunta i en för demokratin så viktig princip som offentlighetsprincipen. Det händer dock hela tiden när ansvariga har något att dölja. Exempelvis som i Västernorrlands läns landsting där ett avgångsavtal för tidigare personalchefen Lena Thelin gömdes undan i regiondirektörens skrivbordslåda. Varför? Jo, det innehöll detaljer som var mycket generande för landstingsledningen. I Västernorrland tog dock ansvariga konsekvenserna av sitt agerande och avgick.

Kommunen har satsat mycket för att undanhålla medborgarna hur man agerat mot mig. Överndskommlesen som träffades med mig när jag slutatde i mars innehöll en klausul om sekretess, för att förhindra mig från att avslöja innehållet. Kommunen ville också ha med en klausul om vite på 200 000 kr för varje gång någon part bröt mot avtalet. Min advokat varnade kommunens ombud, universitetslektor Anderz Andersson, att detta skulle kunna drabba kommunen.  Men kommunen var väldigt påstridig och ville absolut ha med både en sekretessklausul och en vitesklausul.

Överenskommelsen innehöll även en paragraf om att arbetsgivaren (läs kommunchefen Helen Sundström Hetta) senast 15 mars skulle utfärda ett arbetsbetyg till mig. Detta struntade Helen Sundström Hetta att göra. Den 10 april skickade jag en anfordran till kommunen att utge vite för brott mot överenskommelsen på 200 000 kr. Den 17 april (Annandag Påsk!) skriver Helen Sundström Hetta ett arbetsbetyg, en månad för sent. Kommunen svarar inte på min anfordran. Den 12 maj skickar min advokat en skrivelse med hot om stämning om inte kommunen betalar vitet. Kommunen har även brutit mot sekretessen vid minst två tillfällen, så hotet om stämning omfattade tre brott à 200 000 kr, dvs 600 000 kr. Jag var beredd att träffa en överenskommelse på 200 000 kr om sekretessklausulen förhandlades bort. Kommunen valde att träffa en ny överenskommelse om att betala vite på 200 000 kr till mig några timmar innan stämningen skulle lämnas in. Jag har fått mina pengar och nu är jag fri att avslöja vad jag vill.

 Det senast inträffade väcker några frågor:

Kommunchef Helen Sundström Hettas försummelse har kostat kommunen 200 000 kr.

Kommunens amatörmässiga agerande när överenskommelsen träffades lade grunden till vitet. Ansvariga för det torde vara antingen kommunens ombud, universitetslektor Anderz Andersson, eller kommunchef Helen Sundström Hetta.

Kommunalrådet Madelaine Jakobssons kategoriska förnekande att kommunen ville belägga överenskommelsen med sekretess kan ha tre förklaringar. Antingen ljuger Madelaine Jacobsson. Eller så har kommunchef Helen Sundström vilselett kommunalrådet. Eller så har kommunens ombud, universitetslektor Anderz Andersson, farit med osanning när han har informerat kommunchefen. Vad som är helt klart är att någon av dessa tre inte har talat sanning.

Hela den här historien är kantad av okunnighet och ett oprofessionellt agerande. Det började med att jag kallades till ett möte med kommunchef Helen Sundström Hetta och personalchef Ann-Christin Fjellman under falsk flagg. En hagelsvärm med anklagelser kastades mot mig för att ifrågasätta mig och min anställning. Bl a mitt privatliv, att jag förekom i en film på Youtube där jag i en intervju gjorde reklam för kommunens satsning på digitala verktyg, att jag inte diariefört ett inkommet dokument en dag då jag var bortrest. Detta var i slutet på augusti 2015. Det kommunen fortsatte att driva var ett påstående om att jag pratat med en handläggare på förvaltningsrätten i ett ärende där jag var jävig. Kommunen hotade med att ge mig en skriftlig varning, men drog tillbaka varningen när handläggaren intygade att vi inte diskuterat ärendet där jag var jävig. I december 2015 informerade kommunchef Helen Sundström Hetta mig att kommunen hade för avsikt att säga upp mig och jag underrättades skriftligt den 29 december. Det är nu cirkusen tar riktig fart. Min advokat begär en överläggning som lagen om anställningsskydd ger rätt till. Vid den överläggningen begär vi att kommunen skriftligt ska redogöra vilka skäl som kommunen har för att säga upp mig. En fråga som fortfarande är obesvarad och som har kostat kommunen väldigt mycket pengar:

  1. Jag har erhållit 14 månadslöner à 52500 kr under processtiden tills överenskommelsen träffades i mars detta år. Under tiden utsätts jag för systematisk mobbning. Jag skulle arbeta med olika “utredningsuppdrag” eller så var jag arbetsbefriad vissa tider. Första halvåret skulle jag arbeta i hemmet, i syfte att isolera mig från mina arbetskamrater. Sedan skulle jag arbeta i ett skyddsrum på brandstationen utan fönster. Allt för att jag skulle bli knäckt och självmant säga upp mig själv. Av det skälet kände jag mig tvungen att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

  2. Överenskommelsen kostar kommunen 24 månadslöner.

  3. Mina advokatkostnader har kostat kommunen 82 581 kr.

  4. Kommunen har betalat universitetslektor Anderz Andersson drygt 200 000 kr (största delen torde röra mitt ärende)

  5. Vite för avtalsbrott kostar kommunen 200 000 kr.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill säga upp en anställd av olika skäl, som saknar saklig grund enligt lagen om anställningsskydd (LAS). LAS garanterar anställda ett ekonomiskt skydd i sådana fall. OM kommunen hade agerat professionellt kunde kommunens kostnader ha blivit betydligt lägre än vad fallet nu har blivit.  Hade kommunen engagerat en professionell advokat som kunnat driva processen professionellt  hade utgången kunnat se ut så här:

Kommunen kunde ha sagt upp mig i januari 2016 (utan saklig grund).

Jag hade i så fall stämt kommunen för brott mot lagen om anställningsskydd.

Kommunen kunde då omgående medgett talan (dvs erkänt sitt brott) och blivit skyldig att betala 16 månadslöner till mig enligt lagen om anställningsskydd (beroende på min anställningstid). Då hade kommunens ekonomiska skyldigheter gentemot mig varit avslutade i april 2017!

MEN –  nu ska kommunen betala mig till mars 2019!!! Plus vitet som har utbetalats och alla advokatkostnader som processen har kostat.

Detta väcker några frågor:

Vem är ansvarig för beslutet att säga upp mig. Är det kommunchef Helen Sundström Hetta eller kom uppdraget från politiken? Om det var kommunchefens initiativ, informerades politiken? Hade kommunchefen politikens medgivande?

Vem är ansvarig för att kommunen engagerar universitetslektor Anderz Andersson som kommunens ombud istället för en advokat som jobbar med arbetsrätt? Det torde vara kommunchef Helen Sundström Hetta. Har tjänsten upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling? Varför fick inte personalchef Ann-Christin Fjellman hantera mitt ärende istället för att anlita en utomstående konsult, som dessutom har gjort ett undermåligt jobb (mitt omdöme!)?

Kommunstyrelsen var ytterst ansvarig för min anställning. Kommunstyrelsen har en uppsiktsskyldighet över hela kommunens verksamhet. Hur har kommunstyrelsen utövat uppsiktsskyldigheten i det här fallet? Kommunstyrelsen kan inte ha varit ovetande om turerna runt min anställning eller har kommunchef Helen Sundström Hetta vilselett kommunstyrelsen? På vilket sätt kommer kommunstyrelsen att ta ansvar för de stora kostnader som åsamkats kommunen i samband med mitt avslut av anställningen?

Kommunalrådet har personalansvar för kommunchefen. Har Madelaine Jakobsson varit informerad av kommunchefen om turerna i mitt ärende eller har kommunchefen vilselett kommunalrådet? Det torde inte ha varit okänt för Madelaine Jakobsson efter alla skriverier vad som förevarit runt mig! Detta väcker frågan hur kommunalrådet Madelaine Jakobsson har utövat sitt ledarskap över kommunchef Helen Sundström Hetta!

För mig har det varit viktigt att minska min ekonomiska skada orsakad av att jag har mist min anställning. Min förhoppning har varit att arbeta tills jag är 67, om hälsa och ork hade medgett. Jämfört med det kommer jag nu att förlora ca 1 miljon kr om jag ser till mina inkomster resten av livet (då räknar jag med att uppnå medellivslängd). För mig har det varit viktigt att kommunchef Helen Sundström Hettas försumlighet skall kosta, med tanke på det bristfälliga handlandet. Jag har inte varit intresserad av att inkassera viten som beror på att anställda brutit mot sekretessen. För mig var det viktigt att sekretessen togs bort så att jag har möjlighet att lägga alla korten på bordet. Av de skälen har jag valt att driva min sak. Jag har spelat in alla möten som jag haft med samtliga arbetsgivarföreträdare från första stund för att kunna styrka det som har sagts. Inspelningarna innehåller många hårresande uttalanden!

Det är sorgligt att Nordmalings kommun som arbetsgivare, som dessutom har gått ut med att man vill vara en attraktiv arbetsgivare för att lock nya medarbetare, inte har agerat på ett professionellt sätt i enlighet med lagar och avtal. Min historia innehåller alla klassiska delar hur en arbetsgivare försöker att få en anställd att sluta, i syfta att slippa ta konsekvenserna av en av våra viktigaste lagar, nämligen lagen om anställningsskydd, LAS, genom att utsätta en anställd för en systematisk mobbning. Jag hoppas att mitt ärende blir en läxa för kommunen och att ingen anställd ska behöva bli utsatt för det som jag har varit med om. Kommunen har dessutom försökt att kringgå en av vår demokratis viktigaste hörnstenar, nämligen offentlighetsprincipen. Detta är väldigt allvarligt. Genom ett amatörmässigt agerande har mycket stora kostnader åsamkats kommunen helt i onödan. Det är väldigt allvarligt att skattemedel har använts på detta oansvariga sätt.

 

Bli först att kommentera

Fri herre och nu Friherre!

Av , , Bli först att kommentera 14

Äntligen har jag kommit ut ur mardrömmen som pågått sedan 2015. Kommunen blev angelägen att träffa en förlikning innan vi skulle mötas i tingsrätten. Det var bra och jag känner mig nöjd. Efter 40 år under oket som anställd är jag nu min egen.

Jag flyttar till Malungsfors söder om Sälen. Jag tror att morfar ler i sin himmel över att hans dröm till slut går i uppfyllelse. När jag var 18 år tyckte han att jag skulle sluta skolan och flytta till Fors och ta över hemmanet. Det var ju inte aktuellt för en tonåring från storstaden… Nu känns det väldigt bra! Nu kan jag kalla mig hemmansägare, skogsbrukare och livsnjutare.

Samtidigt som det känns skönt att få lämna “helvetet” i Nordmaling känns det bittert att inte få arbeta vidare med att utveckla skolan i Nordmaling. Det jag tar med mig är minnet av ett gäng duktiga medarbetare på BU- kontoret, duktiga pedagogiska ledare, duktiga pedagoger och den stora potential som jag såg överallt i verksamheten. Nordmaling ska bli den första kommunen där alla elever lyckas i skolan och kan gå vidare till vuxenlivet med de bästa förutsättningarna. En lyckad grundskoleutbildning har visat sig vara det bästa vaccinet mot utslagning senare i livet och ger förutsättningar till en rik och meningsfull tillvaro. Jag hoppas verkligen att alla pedagoger får förutsättningar att fortsätta utveckla sina arbetsmetoder med hjälp av digitala verktyg i ett kollegialt sammanhang. Nordmaling har idag en tätposition i och den positionen borde kommunen värna att bibehålla.

Ett stort tack till alla som som jag haft nöjet att få arbeta tillsammans med och de som jag fått lära känna!

 

Bli först att kommentera

Åren går

Av , , Bli först att kommentera 15

1 december förra året fick jag besked om att kommunen hade för avsikt att säga upp mig. Den 16 december 2015 fick jag ett bud när kommunen ville köpa ut mig som jag avvisade. Det skulle ha förorsakat mig en mycket stor ekonomisk skada som jag inte ville acceptera. Jag kände mig helt trygg i att inte acceptera arbetsgivarens bud och istället bli uppsagd och föra talan inför Arbetsdomstolen.  Arbetsgivaren saknade saklig grund för uppsägning. Det går ganska lätt att räkna ut det ekonomiska utfallet om man vinner en sådan process. Nu ett år senare (på dagen!) får jag åter ett bud som är om möjligt än sämre än för ett år sedan. Det tar jag som en spark i skrevet!

Min ambition är att ha kvar min anställning tills jag går i pension 2021-03-30, helst längre om lagstiftning och hälsa tillåter. För varje månad som jag erhåller lön är jag nöjd och konstaterar att min ekonomiska skada vid avslut av anställningen har minskat. Jag har ingen ambition av att avsluta min anställning snabbare än jag måste. Dock accepterar jag inte hur arbetsgivaren har och fortfarande behandlar mig som anställd och jag kommer att fortsätta att agera för att få mina rättigheter tillgodosedda enligt Lagen om anställningsskydd, Arbetsmiljölagen och förekommande kollektivavtal. Jag ser fram emot att få föra talan inför domstol beträffande arbetsgivarens agerande och därigenom få offentliggöra arbetsgivarens agerande sedan 24 augusti 2015. Jag är övertygad att media och allmänhet kommer att häpna över det materialet.

Bli först att kommentera

Dags att ta ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 18

För alla anställda i Nordmalings kommun är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. Ytterst ansvariga för alla anställda är kommunstyrelsen, dvs 13 förtroendevalda politiker med 13 ersättare. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige, dvs de politiker vi väljer i valet vart fjärde år. Alla ledamöter i kommunstyrelsen sitter också i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsens uppdrag ligger att bl a leda och samordna personalpolitiken dvs förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har beslutat om olika riktlinjer, planer och policys. Så långt är allt väl.

Kommunstyrelsen har också ett uppföljningsansvar för den kommunala verksamheten. Hur fungerar den? Den första december förra året fick jag besked om att jag skulle sägas upp. Nu ett år senare är jag fortfarande anställd som barn- och utbildningschef. Dessutom har kommunen nu två barn- och utbildningschefer. Hur kan dessa 13 förtroendevalda i kommunstyrelsen försvara för sina väljare att kommunen låtit 890 000 kr (lön + löneskatt + sociala avgifter + pensionsavsättningar + försäkringskostnader) av skattebetalarnas pengar bara flyta iväg? Hur länge ska detta bara få fortgå?

 

Bli först att kommentera

Den goda arbetsgivaren

Av , , 1 kommentar 9

Kommunen utger sig för att vilja vara en god arbetsgivare. En viktig del i detta är att ha en god dialog med sin chef. Sedan den 11 januari har kommunen anlitat universitetsadjunkt Anderz Andersson som min arbetsledare. Min chef, kommunchefen Helen Sundström-Hetta, har således inte velat haft en dialog med mig om mitt arbete. Jag har dock haft kontakt med kommunchefen i frågor som har rört min ledighet. Nu har jag fått erfara att ALLA kontakter fortsättningsvis ska ske mellan min advokat och kommunens ombud Anderz Andersson! Är det på det sättet som arbetstagaren skall ha en förtroendefull dialog med sin arbetsgivare? Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att kommunen använder skattepengar till att köpa tjänst för en arbetsuppgift som borde vara självklar för kommunchefen. Av vilken anledning?

En annan aspekt på kommunens agerande är avsaknaden av etik. Hur kan kommunens juridiska ombud, universitetsadjunkt Anderz Andersson, utan etiska invändningar, ta på sig uppgiften vara min arbetsledare samtidigt som han är min motparts ombud i den process som pågår? Är det för att trycka ner mig så mycket som möjligt? Jag upplever att kommunens taktik tycks vara att kränka och förnedra mig så mycket som möjligt för att bli av med mig, när kommunen saknar saklig grund för uppsägning. Hade kommunen haft saklig grund för uppsägning hade jag blivit uppsagd i januari!

1 kommentar

Visa vördnad!

Av , , Bli först att kommentera 4

Förra helgen besökte jag min snart 95-åriga mor i Mölndal. Hon har förmånen att vara frisk och alert. Med ett minne som få och bor själv i ett stort hus och klarar allt själv. Nästan… Det viktigaste för välbefinnandet är social samvaro. Med stigande ålder förlorar man sina vänner. Mamma har inga kvar – alla har gått bort. Mamma blev mycket sämre i våras när den sociala samvaron försvann. Nu köper vi tjänster åt mamma några timmar, tre dagar i veckan för social samvaro. Det har gjort hela skillnaden och nu leker livet igen. Jag skulle verkligen önska att alla äldre fick möjlighet till samvaro och inte behöver sitta i ensamhet. Jag är helt övertygad om att äldre skulle vara mycket friskare och må mycket bättre om de fick möjlighet till social samvaro. Det är ett fattigdomstecken att vi inte har råd att ge hemtjänsten den tid som våra äldre så väl behöver. Det är alla äldre värda!

I helgen lämnades det in en komplettering av anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren tycks inte ha någon ambition att ändra sitt beteende. Alla arbetstagare har fått möjlighet att besvara en medarbetarenkät. Min åsikt tycks inte vara av intresse…

Bli först att kommentera

Balsam för själen

Av , , Bli först att kommentera 3

För mig är snö balsam för själen och framförallt möjligheten att kunna åka skidor den här mörka och kalla årstiden. Förra veckan började snöflingorna att singla ifrån skyn. För en vecka sedan kom det upp emot en halv meter i Dalafjällen. “Wish I were there” var en tanke som snurrade frekvent i huvudet. Sedan började snön vräka ner över Skelleftetrakten och jag såg på nätet att det fanns skidspår i Bergsbyn. Så vad göra? Jo, sätta sig i bilen på lördag för årets första skidtur. Men oj vad det snöade och vilken bilresa det blev… Men det var det värt. Nu finns det fina skidspår i Umeå som har fått betydligt mer snö än i Nordmaling. För tredje året i rad bli det dagliga resor in till Umeå för skidåkning. Varför kommer det så lite snö i Nordmaling??? Skidåkning är verkligen en passion för mig.

Igår lämnade jag ifrån mig den sista arbetsuppgiften som jag fått, så just nu har jag inga arbetsuppgifter att sysselsätta mig med. Jag står till arbetsgivarens förfogande (nej, jag sitter faktiskt på dagarna…). Känns som ett slöseri med skattebetalarnas pengar! Första december har det gått ett år sedan kommunchefen meddelade mig att jag skulle sägas upp. På ett år har ingenting hänt! Det har bara kostat kommun en massa pengar till ingen nytta och fortfarande står kommunen kvar på ruta 1.

 

 

Mariehems ängar, 2,5 km spår.

Mariehems ängar, 2,5 km spår.

Bli först att kommentera

Cirkeln har slutits

Av , , Bli först att kommentera 10

 När jag var 18 år och sommarjobbade hos morfar i skogarna söder om Sälen, tyckte han att jag skulle sluta skolan och flytta upp från Göteborg och börja ta hand om skogen. “Då är allt det här ditt”. Men det var ju inget att tänka på för en 18- åring, när hela världen hägrade där ute. Men i somras slöts cirkeln när jag tog över skogen i Dalarna. Känns väldigt bra nu!

Det som inte känns bra är att jag hade planerat att åka till Dalarna idag för att installera jordvärme. Jag har ansökt om semester, men min chef har inte behagat att ge besked om jag får semester eller inte. Så jag har fått avboka hantverkarna och skjuta installationen på framtiden. Det blir en vinter till med direktverkande el… Jag hoppas att det inte är fler på kommunen som får en liknande behandling!

 

Bli först att kommentera

Gyllene läge

Av , , Bli först att kommentera 7

På höstmässan den gångna helgen kunde Nordmaling visa upp vilken fantastisk bredd det finns på företagandet i kommunen. Jag är djupt imponerad! Roligt att se att så många tittade runt i Norrskenshallen, som verkligen lämpar sig bra för många typer av evenemang. Mässan skickar viktiga signaler om Nordmalings potential som framtidskommun. Rätt utnyttjat kan det bli en riktigt positiv utveckling.

Synd är dock att kommunen inte kan profilera sig som en god arbetsgivare. Jag vet att det är fler än jag som känner sig klandervärt behandlade. För min del har det nu gått så långt så att jag idag lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket angående arbetsmiljön och hur kommunen agerar som arbetsgivare. Det skickar inga goda signaler och risken är uppenbar att det kan påverka kommunens möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare i framtiden. Synd – kommunen har ett gyllene läge som borde förvaltas på bästa sätt.

Bli först att kommentera