Vi måste vidta åtgärder!

Sverige står inför en rad utmaningar och inom området skola, vård och omsorg är det väldigt tydligt. Antalet barn, nyanlända och äldre ökar och med det ökar även behovet av välfärdstjänster. Kommuner och landsting runt om i landet har alla försökt hitta sina lösningar på de utmaningar vi står inför men det måste göras ännu mer. SKL ( Sveriges kommuner och landsting) publicerar en rapport där man speciellt lyfter fram behovet av att titta på regionala skillnader, att hitta smarta distansutbildningar som kan kombineras med ett arbete. Universitet och högskolor måste också se över sitt utbildningsutbud så att det matchas mot den regionala arbetsmarknaden, ta tillvara våra nyanländas kompetens och skapa snabbare valideringssystem. Förslagen är många och kloka, vi måste se allvaret och vidta åtgärder.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi har alla en skyldighet att ifrgasätta!

Donald Trump USA:s nyvalda och tillika omdiskuterade president har myntat ett nytt uttryck, ” Fake news”. Under valkampanjen mellan Donald Trump och Hillary Clinton började en rad mer eller mindre konstiga nyheter florera i nyhetskanalerna. Nyheterna kunde efter en enklare källgranskning avfärdas som osanna men det fick likaväl stor spridning. Sveriges statsminister har gått ut och deklarerat att valet i Sverige 2018 inte ska omfattas av samma lögnaktiga nyhetsspridning. I Norge har de största tidningarna gått samman med public service-bolaget NRK i en satsning för att motverka alternativa fakta och falska nyheter. Alla har vi en skyldighet att källgranska och att ifrågasätta och fundera på vilka medier vi väljer att hämta våra fakta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bra förslag !

Regeringen har lagt fram ett förslag som handlar om att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige ändras. Regeringen menar att föräldrapenningen ska anpassas efter barnets ålder. Jag välkomnar detta förslag, Moderatkvinnorna la fram ett liknande förslag för snart fyra år sedan eftersom vi redan då såg konsekvenserna av att man får lika många föräldradagar oavsett hur gammalt ditt barn är när du kommer som invandrare till Sverige. Det är idag en av anledningarna till att utländska kvinnor inte kommer ut på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning som män och det är även ett stort hinder för kvinnor som är föräldralediga att lära sig det svenska språket. Integrationen blir både svårare och tar längre tid.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Bli först att kommentera

Inget konstigt att följa en bestämd klädkod!

Av , , 12 kommentarer 9

Jag tycker det är intressant att EU domstolens dom tidigare i veckan har fått så stora proportioner. Domen handlar om att arbetsgivaren kan bestämma om jag som medarbetare får ha politiska, religiösa eller andra symboler på mig på min arbetsplats. Det handlar också om att arbetsgivare ska ha en tydlig policy som ska vara väl känd bland alla medarbetare. I en debatt i media vinklade Vänsterpartiet frågan ännu längre och sa att det var en jämställdhetsfråga och att alla kvinnor hade rätt till sin egen kropp. Jag tycker inte att det är märkvärdigt att en arbetsgivare som har en viss klädkod på sitt företag också har rätt att ställa krav på hur medarbetarna efterlever den klädkoden. Det handlar om alla som arbetar på den arbetsplatsen och det handlar inte om som (V) vill påskina enbart mot kvinnor. Idag finns redan tydliga regelverk inom vissa yrken gällande klädsel så detta är inget nytt och främmande

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

Klokt beslut att satsa på försvaret!

5 av 8 riksdagspartier är eniga om att satsa ytterligare 500 miljoner kronor på det svenska försvaret. Satsningen kommer bla av den gemensamma synen på att vi lever i en alltmer orolig omvärld och att de krävs ökade resurser för att möta oroligheterna. Jag tycker det är positivt att anslagen ökas till försvaret även om vi i detta läge hade behövt ännu större satsningar. Som tröst kan jag konstatera att försvarsekonomin på längre sikt kommer att bli föremål för diskussioner inom ramen för Försvarsberedningen där riksdagens alla åtta partier ingår.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Stort engagemang men stor okunnighet!

Engagemanget runt Ilmar Reepalu utredning är stort. Det märks inte minst på alla personer som skrivit insändare och ifrågasatt utredningen och framförallt min inställning till innehållet i utredngen. Jag tycker det är bra att många engagerar sig men det är lite märkligt att de flesta som gett mig svar på tal inte är insatta i vad Reepaluutredningen innebär och vilka konsekvenser hans förslag får. Det är trist att den rödgröna regeringen inte kommunicerar ut vad utredningen står för och låter den vänsterinriktade ideologin kommunicera en snedvriden bild.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Skygglappar på och blind ideolog styr vårt län

Förra veckan publicerade Folkbladet en insändare skriven av ett av landstingsråden i Västerbotten. Jag har svarat rådet!

Med stor tydlighet påstår jag att vi får dom politiker vi förtjänar. Vi har ett landstingsråd i Västerbotten som representerar Vänsterpartiet som använder skygglappar och låter ideologiska värderingar beskriva en verklighet som är så snedvriden att jag blir mörkrädd. I Lokaltidningen beskriver landstingsrådet hur Illmar Reepalu har problematiserat den vård och omsorg som vi har i vårt land och att landstingsrådet och Vänsterpartiet delar Reepalus slutsatser om att det finns konflikter mellan välfärdsverksamheterna och aktiebolagens syfte att ge vinst. Landstingsrådet har med stor tydlighet inte förstått innebörden av de förslag som Reepalu lagt fram utan låter ideologin tala istället. Alla som driver någon form av verksamhet inom vård och omsorg måste generera vinst för att kunna fortsätta driva verksamhet, ingen oavsett driftsform kan driva verksamhet med förlust, någon måste i slutändan betala för alla förluster. Landstingsrådets okunnighet om hur vården i Västerbotten fungerar är stor. Landstingsrådet säger att det finns i lag bestämmelser att vi alla ska ha rätt till vård och att den ska ges efter behov. Hur tänkte landstingsrådet när beslutet togs om att göra länsklinker av välfungerande verksamheter och fullständigt rasera den vård och omsorg vi har i länet? Hur tänkte landstingsrådet när öron-näsa-hals stängde ner sina verksamheter i Lycksele och Skellefteå och alla patienter måste åka till Umeå? Hur tänkte landstingsrådet när kirurgkliniken i Lycksele över en natt mer än fördubblade väntetiden för alla ortopedpatienter eftersom det måste vara lika i länet? Det vänsterpartistiska landstingsrådet ska inte prata om att alla ska ha rätt till vård när man inte förstår hur vården fungerar. Nästa okunniga uttalande från landstingsrådet handlar om att rådet tycker det är märkligt att det inte finns privata hälsocentraler i Sorsele eller i Vilhelmina. Om landstingsrådet hade läst på underlaget till kravspecifikationen för Hälsovalet skulle rådet där kunna läsa att det är landstinget som ställer krav på hur utförarna ska driva primärvård och att det är patienterna själva som väljer att lista sig på den hälsocentral som de anser ger bäst vård. Det handlar inte om att hälsocentralerna själva väljer patienter. Om inte patienterna är nöjd med den vård som ges så byter de givetvis hälsocentral. Jag tycker det vore klädsamt om det vänsterpartistiska landstingsrådet var påläst och insatt i den verksamhet som rådet är satt att styra över .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Viktigt med tidiga signaler

Av , , 2 kommentarer 2

AFA försäkring har tagit fram statistik som med stor tydlighet visar att kvinnor är dubbelt så ofta långtidssjukskrivna än män. Det är främst inom sektorerna restaurang och förskola som vi återfinner de flesta kvinnor som är långtidssjukskrivna. Att statistiken så tydligt visar denna skillnad är inte förvånande och det är inte heller en nyhet att statistiken ser ut som den gör. Tidig rehabilitering i form av exempelvis förebyggande sjukskrivning är viktigt för att inte sjukfrånvaron ska bli så lång. Det har ofta gått för långt innan signalerna om ohälsa når berörda parter och då blir uppförsbacken svårare och rehabiliteringen längre.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Våga tänka nytt!

Av , , 1 kommentar 2

Det råder brist på en rad olika kompetenser inom sjukvården idag och framtiden ser inte bättre ut. Det är stora diskussioner om läkarbristen och sjuksköterskebristen, nu uppmärksammas även bristen på undersköterskor. För att behålla de undersköterskor vi har inom vård och omsorg måste kompetensen tillvaratas på ett mycket bättre sätt än vad den görs idag, vi måste renodla professionerna betydligt mer för att höja statusen. Det nya förslaget med en snabbutbildning till undersköterska är helt fel väg att gå. Det är en stor skillnad i kompetens mellan den som gått en tre årig undersköterskeutbildning och den som går en snabbutbildning på ett år. Ska vi behålla medarbetare inom vård och omsorg måste vi våga tänka nytt och se möjligheter till andra arbetssätt för att få fler att välja området vård och omsorg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Lycksele i topp!

En stor undersökning har gjorts på 178 akutvårdseneheter runt om i vårt land och 17000 personer har fått ge sin syn på vad de anser. Det är en stor enkätstudie och den visar med stor tydlighet att majoriteten är nöjda med den vård man får på sin akutvårdsenhet. I Västerbotten fick Lycksele akutmottagning bäst omdöme och det är positivt att lyfta fram när många är så kritiska till landstinget i stort idag. Det är av stor betydelse att vi har en välfungerande akutmottagning där man får akut hjälp när behovet uppstår. Det är också av stor betydelse att man söker akutmottagningen när man har ett akut behov av vård och inte använder akutmottagningar för att få vård som inte är akut och kan vänta till nästa dag. Det har varit stora debatter i media när akutverksamhet lagts ned och människor får åka allt längre för att få hjälp. Det är inte en framtid vi vill ha och vi måste därför använda våra verksamheter på rätt sätt så att vi kan behålla våra medarbetare och ge dom möjligheter att använda sin kompetens på rätt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera