Bra politikutveckling!

I helgen har Moderaterna i Västerbotten haft förbundsstämma i Lycksele. Det var många moderater som samlats och ville diskutera politik, diskutera utmaningar och utveckling. Opinion och Analyschef Per Nilsson var på plats för att ge sin syn på den politiska arenan och även presentera politikutveckling. Anders Ågren blev omvald som ordförande och jag fick fortsatt förtroende att vara 1:e vice ordförande. En bra dag med spännande diskussioner

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Engagemanget fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 2

Engagemanget kring Reepaluutredningen fortsätter, i veckans Lokaltidning har jag fått svar från tre olika personer som har åsikter om hur vår välfärd ska hanteras. Ideologi framhålls som en anledning varför man anser att Illmar Reepalu har rätt i sin utredning att så starkt begränsa vinsten på det operativa kapitalet att många företag kommer att få ett minus resultat och då tvingas avsluta sin verksamhet. jag tycker det är att göra det enkelt för sig och säga att jag röstar på (S) eller (V) och då behöver jag bara säga ja till utredningen utan att förstå innebörden. I dag finns det en rad olika verksamheter inom vård, skola och omsorg som drivs med andra driftsformer än det statliga eller kommunala, ska alla verksamheter per automatik raseras på grund av ett ideologiskt beslut eller ska man först se hur verkligheten ser ut? Jag förstår inte varför vi inte ställer krav på att förbjuda förluster i välfärden. Den röda ideologin tycker det är ok med förluster i vår välfärd eftersom man så frenetiskt arbetar för att begränsa vinster i välfärden. Jakten på vinster bli så snedvriden att man tappar verklighetsförankringen och ser inte att alla verksamheter måste generera vinst oavsett driftsform.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Spännande tid väntar

I dag förväntas Storbritanniens premiärminsiter Theresa May använda sig av artikel 50 i EU:s fördrag och lämna in ansökan om utträde ur EU. Denna utträdes process väntas ta två år och vi kommer inte att se några direkta konskevenser av detta men på sikt kommer skillnaderna att framträda. De områden där skillnaden kommer att vara mest tydlig är import och export. Ett land som inte är med i EU har ett annat regelverk att förhålla sig till och det kommer att bli dyrare för andra länder att exportera till Storbritannien. Ett annat område som det också kan bli skillnad på är alla de människor som invandrat till Storbritannien, om två år gäller inte det gemensamma EU regelverket. En spännande tid väntar

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Spännande satsning!

Jag kan inte låta bli att reflektera över vissa satsningar som görs. Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 12 miljoner kronor för att stödja arbetet med att patienter som inte längre behöver sjukhusvård, men däremot annan omsorg och vård, snabbare ska skrivas ut från sjukhus. Därigenom kan vårdplatser frigöras. Summan som satsas kan låta stor men om man slår ut det på Sveriges alla 290 kommuner blir det genast ett helt annat läge. Vi landar på en satsning på drygt 41 000 kronor per kommun och då har ingen hänsyn tagits till storlek på kommunerna. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström säger att satsningen är bra för att snabbare frigöra platser som behövs till andra patienter. Genom satsningen ska vården förbättras för den enskilde och tillgängligheten öka. Ja vem vet vad 41 000 kr per kommun kan åstadkomma?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi måste vidta åtgärder!

Sverige står inför en rad utmaningar och inom området skola, vård och omsorg är det väldigt tydligt. Antalet barn, nyanlända och äldre ökar och med det ökar även behovet av välfärdstjänster. Kommuner och landsting runt om i landet har alla försökt hitta sina lösningar på de utmaningar vi står inför men det måste göras ännu mer. SKL ( Sveriges kommuner och landsting) publicerar en rapport där man speciellt lyfter fram behovet av att titta på regionala skillnader, att hitta smarta distansutbildningar som kan kombineras med ett arbete. Universitet och högskolor måste också se över sitt utbildningsutbud så att det matchas mot den regionala arbetsmarknaden, ta tillvara våra nyanländas kompetens och skapa snabbare valideringssystem. Förslagen är många och kloka, vi måste se allvaret och vidta åtgärder.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi har alla en skyldighet att ifrågasätta!

Av , , 1 kommentar 3

Donald Trump USA:s nyvalda och tillika omdiskuterade president har myntat ett nytt uttryck, ” Fake news”. Under valkampanjen mellan Donald Trump och Hillary Clinton började en rad mer eller mindre konstiga nyheter florera i nyhetskanalerna. Nyheterna kunde efter en enklare källgranskning avfärdas som osanna men det fick likaväl stor spridning. Sveriges statsminister har gått ut och deklarerat att valet i Sverige 2018 inte ska omfattas av samma lögnaktiga nyhetsspridning. I Norge har de största tidningarna gått samman med public service-bolaget NRK i en satsning för att motverka alternativa fakta och falska nyheter. Alla har vi en skyldighet att källgranska och att ifrågasätta och fundera på vilka medier vi väljer att hämta våra fakta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Bra förslag !

Regeringen har lagt fram ett förslag som handlar om att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige ändras. Regeringen menar att föräldrapenningen ska anpassas efter barnets ålder. Jag välkomnar detta förslag, Moderatkvinnorna la fram ett liknande förslag för snart fyra år sedan eftersom vi redan då såg konsekvenserna av att man får lika många föräldradagar oavsett hur gammalt ditt barn är när du kommer som invandrare till Sverige. Det är idag en av anledningarna till att utländska kvinnor inte kommer ut på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning som män och det är även ett stort hinder för kvinnor som är föräldralediga att lära sig det svenska språket. Integrationen blir både svårare och tar längre tid.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Bli först att kommentera

Inget konstigt att följa en bestämd klädkod!

Av , , 12 kommentarer 10

Jag tycker det är intressant att EU domstolens dom tidigare i veckan har fått så stora proportioner. Domen handlar om att arbetsgivaren kan bestämma om jag som medarbetare får ha politiska, religiösa eller andra symboler på mig på min arbetsplats. Det handlar också om att arbetsgivare ska ha en tydlig policy som ska vara väl känd bland alla medarbetare. I en debatt i media vinklade Vänsterpartiet frågan ännu längre och sa att det var en jämställdhetsfråga och att alla kvinnor hade rätt till sin egen kropp. Jag tycker inte att det är märkvärdigt att en arbetsgivare som har en viss klädkod på sitt företag också har rätt att ställa krav på hur medarbetarna efterlever den klädkoden. Det handlar om alla som arbetar på den arbetsplatsen och det handlar inte om som (V) vill påskina enbart mot kvinnor. Idag finns redan tydliga regelverk inom vissa yrken gällande klädsel så detta är inget nytt och främmande

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

Klokt beslut att satsa på försvaret!

5 av 8 riksdagspartier är eniga om att satsa ytterligare 500 miljoner kronor på det svenska försvaret. Satsningen kommer bla av den gemensamma synen på att vi lever i en alltmer orolig omvärld och att de krävs ökade resurser för att möta oroligheterna. Jag tycker det är positivt att anslagen ökas till försvaret även om vi i detta läge hade behövt ännu större satsningar. Som tröst kan jag konstatera att försvarsekonomin på längre sikt kommer att bli föremål för diskussioner inom ramen för Försvarsberedningen där riksdagens alla åtta partier ingår.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Stort engagemang men stor okunnighet!

Engagemanget runt Ilmar Reepalu utredning är stort. Det märks inte minst på alla personer som skrivit insändare och ifrågasatt utredningen och framförallt min inställning till innehållet i utredngen. Jag tycker det är bra att många engagerar sig men det är lite märkligt att de flesta som gett mig svar på tal inte är insatta i vad Reepaluutredningen innebär och vilka konsekvenser hans förslag får. Det är trist att den rödgröna regeringen inte kommunicerar ut vad utredningen står för och låter den vänsterinriktade ideologin kommunicera en snedvriden bild.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera