Återföring av naturresurser till Lokalsamhället

Av , , 2 kommentarer 7

Det började med kravet på att ett öre / kilowatt skulle återföras till den kommun där det producerande vattenkraftverket finns. Frågan har drivits under 15 års tid. Svårigheterna eller orättvisorna där flera kommuner producerar så otroligt mycket mera än andra har aldrig kunnat lösas.

Under tiden inför staten fastighetsskatt på vattenkraftverksbyggnaderna. Hundratals miljoner går direkt in till statskassan utan att ett öre återförs.

Vid den nyss avslutade centerstämman i Falun fattades beslut att Centerpartiet kommer att arbeta för att delar av värdena från vattenkraft och vindkraft, men också mineraler, ska återföras till regioner och kommuner  för att utveckla de bygder som levererar naturresurserna. Gäller även malm och skog.

Förslaget fick stort genomslag och frågan kunde lösas genom att det är regioner som är mottagare av återföra medel inte enskilda kommuner.

Att det skall bli verklighet kräver mera än en enig centerstämma och arbetet kommer att fortsätta..

 

2 kommentarer

Centerstämman

Av , , Bli först att kommentera 6

Centerstämman börjar med arbete i kommittéer. Jag fanns med i gruppen miljö. Motioner och program arbetades igenom för att sedan kunna beslutas på själva stämman. EUs vattendirektiv inbjöd till att ta upp frågan om fisken fria vandringsvägar och detta blev resultatet. Som ombud på årets C stämma känner jag mig extra glad när mitt yrkande angående att återskapa fiskens fria andringsvägar antogs med bred majoritet.

Öppna vägen hem för fisken

Sylvia Samuelsson, Åsele, fick med sig Centerpartiets partistämma i Falun på vikten av att återskapa fiskens vattenvägar i våra stora älvar när miljö- och vattenfrågorna diskuterades. Hennes yrkande om att skapa omlöpsvägar förbi vattenkraftverken fick en bred uppbackning av ombuden på partistämman.

-Den storskaliga vattenkraftsutbyggnaden i de norrländska älvarna hindrar effektivt fiskens vandring upp efter våra älvar. Förutom att det är en ekologisk katastrof så innebär det ett stort avbräck för utveckling av turistnäringen i älvdalarna, säger Sylvia Samuelsson, bosatt vid den utbyggda Ångermanälven och gruppledare(C) i Åsele.

EU-kommissionen tog under 2012 fram en handlingsplan för att förbättra statusen på Europas vatten. Där konstateras att den mest utbredda påverkan på ekologisk status i 19 av medlemsländerna, inklusive Sverige, är fysiska förändringar i vattenmiljöerna, såsom dammar, kraftverk och utdikning.

Samtidigt är vi beroende av vattenkraften för att uppnå våra energi- och klimatmål. Vattenkraften är förnybar och kan lagra kraft i vattenmagasinen. Trots att elpriserna nu är låga har investeringar i vattenkraften en kort återbetalningstid. Flera äldre kraftverk står inför byte av turbiner I samband med detta skulle det vara lämpligt att skapa fri vandringsväg för fisken.

Inte bara laxen förhindras att leka då de inte kan passera kraftverken. Ål är en annan fisk som är beroende av att kunna vandra upp i våra älvar. Ska vi skapa ett hållbart fiske i våra älvar är vattendirektivet den handlingsplan som vi kan ta hjälp ifrån.

Bli först att kommentera

ICA tillsammans med LRF genomför MJÖLKLÖFTET…

Av , , 1 kommentar 6

Vad kostar en liter mjölk? Vad kostar en liter flaskvatten? Flesta av oss har inte ett exakt svar på frågan. ICA  Coops eget märke i mjöldisken är billigast och har transporterats längst. Kor från andra länder som varit med och producerat mjölken till ICA o Coops egna märken går aldrig ut på grönbete.

Är vi beredda att betala en kr extra för en liter svensproducerad mjölk?

Har valt att kopiera artikeln från Svenska Dagbladet. Mjölklöftet är en bit på vägen för att stötta våra bönder.

 

”Det är på Svenska Dagbladets debattsida som LRF och Ica presenterar sitt nya initiativ som ett sätt att stötta krisande mjölkbranschen.

 Med start måndagen den 21 september och sex månader framåt får Icas kunder möjlighet att betala en krona extra när de köper mjölk som oavkortat ska gå till Sveriges mjölkbönder och LRF och Ica räknar med att kampanjen ska ge cirka 100 miljoner kronor, varav Ica står för 25 miljoner kronor.

 LRF i Jämtland drog igång ett liknande initiativ i Jämtland redan 2012, då under namnet ”Mjölk är tjockare än vatten”. Ett senare exempel, som fått stor uppmärksamhet, är dock Centerpartiets kampanj Mjölklöftet om i samma anda handlade om att få folk att betala en extra krona för mjölk.

 På Centerpartiet hoppas och tror man att deras kampanj bidragit och inspirerat LRF och Ica att genomföra initiativet i hela landet.

 – Vi vet ju inte om det är helt och hållet vår förtjänst, men det genomförs nu i hela landet. Vi tycker att det är jätteroligt, säger mediestrategen Karl-Johan Karlsson.

 Han berättar att partiet jobbat ”stenhårt” för att sprida modellen och menar att den togs upp både i nationella men också lokala medier runt om i Sverige. Som en del i kampanjen tog de också fram badges som människor kunde sätta på sin profilbild på Facebook för att stödja kampanjen men även pins och ordnade även möten för att förena handlare och bönder.

 Ungefär ett tjugotal butiker ska ha valt att genomföra mjölklöftet.

 Nu hoppas Centerpartiet att fler butikskedjor följer LRF och Icas exempel.

 – Ica är jättestora, men det är inte hela Sverige. Det finns fler som Coop, Willys och Lidl. Vi vill skicka uppmaningen till de andra kedjorna att ta efter det här goda exemplet. Det finns fler butiker som kan införa mjölklöftet.

 Samtidigt betonar han att detta inte är räddningen för mjölkindustrin, även om det är ett bra steg på vägen.”

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar

”Återföring till bygden av naturresursers värden” Ett lästips inför sommaren.

Av , , 1 kommentar 10

Ja det är titeln på Hans Månssons kunskapssammanställning. Avsändare är Hela Sverige ska leva, SV – Föreningen för Sveriges Vattenkraftskommuner och Inlandskommunernas ekonomiska förening. Läs gärna, texten finns på - www.media.bildmening.se

Hur viktigt är det inte med kunskap om vår historia för att driva frågorna mot framtiden och utveckling av vårt inland o vår kommun

Hans Månssons text kan vi avnjuta i hängmattan under den sommar som kommer att komma. Ett lästips!

Under mitt arbete med att samla in berättelser från vår historia – arbetet i våra skogar och flottningsleder fick jag lära mig att under 1800 talet fanns ingen fri handel. Bottenviken var en egen ekonomisk zon och det varor som fanns här kunde inte säljas vidare. Malmen transporterades upp från Bergslagen till järnbruken utmed vår kust. Virket, skogen som fanns här skulle nyttjas på plats och hur viktigt var det inte att tillgången på kol till järnbruken var tillgodosedd. Tiden efter det att Sundsvall stad hade brunnit kom det att ske en förrändring i sakta mak. Export av träbjälkar tilläts. Att tekniken i sågarna utvecklades spelade säkert en stor roll.

Sommaren kan få komma !

1 kommentar

Intäkter och utgifter och att öka attraktionskraften för vår kommun

Av , , 4 kommentarer 11

Att arbeta mot en budget i balans och en kommun i utveckling är en utmaning. Som fritidspolitiker i en liten kommun är inte utmaningarna mindre jmf om jag skulle befinna mig i en mera befolkningstät.

Skatteintäkterna i Åsele fördelar sig såhär: 27% kommer från små företag ( 1-47 anställda), 30 % av skatteintäkterna kommer från pensionärer och 36% från offentligt anställda.( Det som fattas upp till 100% redovisas i statistiken som annat.)

Vi vet alla att de nya riktiga arbetena skapas i våra mindre företag. Så är det över hela landet.

Kostnaderna för att anställa kan komma att bli dyrare om regeringens förslag går igenom. Att anställa ungdomar har inneburit en subvention på arbetsgivaravgiften. Skulle förslaget som nu ligger gå igenom så får ungdomar det svårare att komma in i arbetslivet. Kommuner får dyrare kostnader speciellt i sommartider/vikarietider då många ungdomar får arbete inom offentliga sektorn.

Att Åsele kommun får 30% av sina skatteintäkter från pensionärer känns spännande. Gruppen 65 år och äldre kommer att vara den som är mest stabil i vår kommun – statistiskt sett.

Att erbjuda äldre attraktiva boenden utan omsorgsprövning skulle innebära att Åsele kommun skulle bli en attraktiv kommun att återflytta till som pensionär. Hälften av Sveriges kommuner har redan Trygghetsboenden. Åsele har det inte ännu men skulle kunna skapa denna boendeform för äldre.

36 % av skatteintäkterna i vår kommun kommer från anställda inom skola och omsorg-offentligt anställda.

För mera än ett år sedan dristade jag mig till att lämna in en motion angående att införa ett entreprenöriellt arbetssätt i vår kommun. Att generera mervärden och att skapa en attraktiv kommun. Att arbeta mot tydliga mål. Motionen skall nu få ett svar vid kommande kommunfullmäktige och anses därmed besvarad.

I arbetet med att skapa en attraktiv kommun är offentligt anställda  mycket viktiga.

Att i vårens tid blicka tillbaka till vinterns nerförsbackar är inte svårt. Att betala 800kr för ett familjekort för en skidbacke som aldrig blev pistat. 800kr för ingenting. Arbetsfördelningen är hur tydlig som helst där den offentliga sektorn skall pista och den ideella sköta om liften i en skidbacke som höjer livskvalitén för främst barnfamiljer.

I vår kommun besparades det på gatubelysning. Inget konstigt för varför skall lampor lysa där det inte finns boende. I nägra fall blev besparingen olycklig. Lampor togs bort där det i allra högsta grad vistas människor. När bybor bokade samrådstid med offentlig anställd angående belysningen lämnades återbud en halv timma innan mötet skulle starta, återbud via sms.

Två exempel på där entreprenöriellt arbetssätt inte fungerar. Frågorna bollas mellan tjänstemannaansvar eller politiskt beslutsansvar.

Under tiden minskar kommunens attraktionskraft som på sikt kommer att drabba kommunens intäkter.

 

 

4 kommentarer

Landsbygdssäkra politiken

Av , , Bli först att kommentera 11

Skattekontoret i Lycksele är nu på tur att läggas ner. Under flera å har vi sett hur våra inlandskommuner åderlåtits på statliga verks arbetsplatser. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och nu skattekontoret i Lycksele som vi gärna vill se som Västerbottens inlands centrum.

Att kräva landsbygdssäkring av beslut som direkt berör landsbygden är inget nytt. Statliga verk borde köra landsbygdssäkringsprogrammet för alla de beslut som fattas som berör alla vi som inte bor innanför tullarna i Stor Stockholm.

Att politiken i våra kommuner bör samarbeta och det är glädjande när nu socialdemokratin nu går i diskussion med sig själv rörande Skattekontorets nerläggning i Lycksele. Socialdemokraterna är faktiskt de som det största partiet i regeringsställning kan ge sina statliga verk de direktiv som krävs för att vi skall ha arbetsplatser och service kvar i våra kommuner.

Med våra  bredband kan vi arbeta direkt med hela världen oberoende av fysisk placering. Detta ger ytterligare möjligheter. I våra lansbygdskommuner bör vi arbeta mera aktivt för att marknadsföra det utrymme som vi har i våra fibernät som faktiskt inte används. Här finns en potential.

Vi vill bo bra och gärna strandnära. I vår kommun har vi nu det tillägg till Översiktsplanen som berör LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I tillägget poängteras noga att det gäller inte bara fast bebyggelse utan även fritidsboende. Kvar återstår nu arbetet att fastställa de områden som vi upplåter för möjligheten att bygga närmare strandlinjen än som nu är möjligt. Det jobbet måste vi göra själva. För mig finns här bara möjligheter och jag ställer frågan – vart i kommunen vill vi inte, får vi inte bygga strandnära. Att enas om det är kanske viktigare och en lättare väg att gå än att arbeta med att ta fram vart vi vill föreslå de LIS områden som vi vill erbjuda för möjlgheten att bygga strandnära. LIS planen för kommenen måste vara klar och godkänd av länsstyrelsen innan intresserade kan ansöka om dispens till länsstyrelsen.

Ja från Skatteverket i Lycksele till att ge möjlighet för attraktivt boende och stora möjligehter att nyttja vår överkapacitet i bredbandsnätet. Pengar finns för att kunna skapa bredbandslösning i våra byar men här krävs det gemensamma och ideellt arbetande krafter. I Fredrika är det på gång.

Landsbygden är framtidslandet. !

Bli först att kommentera

Skatt på våra vattenkraftsanläggningar

Av , , 2 kommentarer 14

Återföring av medel till kommuner som producerar stora värden för hela vårt lan har diskuterats många år. Under resans gång har beslut tagits om statlig skatt – fastighetsskatt på våra vattenkraftverk.

Kravet på återföring av medel till de kommuner – regioner som producerar stora värden för hela riket är fortfarande en viktig fråga som inte på något sätt har svalnat. Skillnaden skulle bli stor för våra kommuner och regioner om medel återfördes.

Kravet på att skatteintäkterna skall regionaliseras i stället för att hamna i den stora centrala skattekistan är C krav som är viktigare än någonsin.

Landsbygdskommunerna som producerar el och där vindkraftsparkerna nu växer upp har mycket att vinna. Vi behöver inte hela summan, bara några procent skulle göra att landsbygdskommunerna skulle kunna höja sin attraktionskraft.

Att frågan om återföringen av medel kan fattas via riksdagsbeslut gör det hela mycket lättare det gäller bara att den ska få majoritet.

2 kommentarer

Moms tvånget på ideell verksamhet o försäljning av Second Hand varor !

Av , , 1 kommentar 9

Vi har följt frågan i nyhetssändningarna. Beslutet att momsbelägga ideella föreningar försäljning av second hand varor.

Marknaden är stor och ger många arbetstillfällen. Inkomsterna från second hand gynnar de som behöver mest stöd i samhället på många sätt. Att få ett riktigt arbete och vara delaktig i samhället är en sida eller att överskottet vid försäljningen går till de som behöver det allra mest i vårt samhälle och ute i världen.

Momstvånget skall enligt beslutet gälla fr.o m 1 januari. Flera ideella verksamheter har redan börjat säga upp anställda.

Per Åsling och Centerpartiet har under en längre tid drivit på för att regeringen ska agera i frågan.

Igår (18/2) kom beskedet att regeringen avser att förändra lagen och slopa momstvånget för ideella aktörers second hand-verksamhet.

Beslut om NÄR denna lagförändring skall träda i kraft är nu det som oroar. Kravet på att den borde vara retroaktiv from den 1 januari så att de idella verksamheterna får tillbaks sina pengar.

- Menar Magdalena Andersson allvar med att hon vill se en lagändring framöver kan regeringen redan nu lämna besked om att denna lag ska gälla retroaktivt. Det skulle innebära att de ideella organisationerna kan få tillbaka den nu inbetalade momsen. Samtidigt skulle det ge tydliga besked till organisationerna om vad som gäller framöver, säger Per Åsling. C

1 kommentar

Åsele en växande kommun för besöksnäringen..

Av , , Bli först att kommentera 9

Ja dom har åkt hem nu. v 7 och Göteborgs sportlovsvecka är över. Kvar är en av kommunens minsta byar med ett grandiost spårsystem.

SpårKallen hämtades på väg norrut och visst är det skillnad. Att som 4+ köra runt i ett väl preparerades spår. Att som 8+ ge sig hän i den stora slingan. 10+ , 40 och 61+ gav sig hän ut i den obanade terrängen på det goaste skarföret. Det krävdes där ingen SpårKalle. Det var peparerat av 61an innan skarföret blev ett faktum.

Att mellan turerna njuta av Simhall och Skridskois i centrum gör inte besökarna mindre nöjda.

När jag nu som 61 lyckades ta emot denna ilskna virus som bara barnbarn kan sprida är det extra rehabiliterande att läsa allt detta som inte hanns med v 7. Region Västerbottens 7 goda råd utifrån de tre veckornas alla möten på Grand Hotell i kungliga huvudstaden. Ett råd är :

att aldrig sluta vara nyfiken.! Visst kan man fundera länge på det.

Mera konkret är ändå att det kommer en ny färja som skall trafikera Vasa – Umeå. Visst minns vi den goda tiden då den finska bussturismen blomstrade. Torvsjö Kvarnar var ett stort besöksmål för guidade bussresor från Finland.

I Region Västerbottens sju råd slås det fast att det var inte bättre förr.

En sak var i alla fall klart bättre och det var att människor som prenumererar på dagstidning fick den utburen även på lördagar. Här måste det ske en ändring till det som en gång fungerade. Centerpartiets förslag är en Sam Distrubition. där vanlig post delas ut tillsammans med tiningarna. För detta krävs en ändring i direktiven för postutdelning.

VK vill att vi skall bli elektroniska tidningsläsare. Helt ok för min del men jag har inte prenumererat på nättidningen för att översköljas av reklam.

Skogsmuseet i Torvsjö kommer inom en vecka att finnas med på www.skogsriket.se. ett skogsnätverk. Den 27 inbjuds det till möte i detta nätverk som handlar om konsten att söka pengar. Vi skall aldrig sluta att vara nyfikna! var budskapet från Region Västerbotten.. Där människor träffs där sker utveckling.

 

Bli först att kommentera

C har konkreta förslag angående flyktingmottagning

Av , , Bli först att kommentera 5

Centerpartiet har presenterat 20 konkreta förslag för att förbättra för kommunernas flyktingmottagande.

Att vi skall ha ett bra flyktingmottagande är mycket viktigt

Att kommunerna skall få full kostnadstäckning för mottagandet av nyanlända. Att vi snabbt skall ta reda på vad människorna som kommer till Sverige har för utbildning. Att människor ska kunna lära sig Svenska ute i verksamheter samtidigt som de utför ett arbete mot den ersättning man får är tre av 20 förslag från Centerpartiet.

Vad ökat flyktingmottagande i våra inlandskommuner skulle betyda?

Vi har tomma lägenheter och vi har utrymme inom barnomsorgen.

Sverige som land tar emot ca 90.000 azylsökande. 25 miljoner sägs vara på flykt ute i världen. Ett helt ofattbart antal människor som inte längre kan bo i sina hem. Att människor tvingas att fly från sina hem är en verklighet som växer ute i världen.

I Storumans kommun säger Patrik Persson så här när P4 Västerbotten intervjuar angående C förslag om flyktingmottagande.  shttp://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6081598

Bli först att kommentera