Budget 2013!

Så är det dags för presentationen av Alliansen budget inför 2013.

Som brukligt är har man redan läkt många uppgifter men det återstår även några nyheter. Så kl 8 i dag får vi de senaste uppgifterna och sedan ska det presentares för den samlade media i Västerbotten. Vi håller till i Umeå på universitetet kl 10.

K G Bergström har utnämnt Kristdemokraterna till årets vinnare i budgeten. Och visst har vi fått igenom många av frågor som vi drivit många år. Listar några av budgetsatsningarna nedan.
 
Satsningen till trossamfund. Regeringen budgeterar att statens stöd till trossamfunden höjs med 13 miljoner kronor från och med 2013. Av det ska 10 miljoner kronor användas till lokalbidrag. 3 miljoner kronor går till andlig vård inom sjukvården.
 
Stimulansmedel för att bekämpa utanförskapet. Regeringen satsar nu 100 miljoner kronor årligen under 2013 och 2014 för att stärka, stimulera och utveckla det arbete som nio kommunerna bedriver för att minska utanförskapet i 15 stadsdelar som omfattas av utvecklingsarbetet.
 
Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
Föräldrapenningens grundnivå höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. Detta stärker ekonomin för föräldrar som inte uppfyller kraven för att få föräldrapenning på sjukpenningnivå. Särskilt vanligt är detta bland unga föräldrar. Vid ett uttag av 30 dagar per månad innebär det en höjning av föräldrapenningen från 5 400 kronor till 6 750 kronor per månad före skatt.
Kostnad: 300 miljoner/år
 
Sänkt skatt för pensionärerna
Skatten sänks för pensionärerna med mellan 500 och 700 kronor per år. Denna skattesänkning är den fjärde skattesänkningen sedan 2008. Ytterligare en skattesänkning planeras till 2014 om inget oförutsett händer med det ekonomiska läget. Sammanlagt har skatten för pensionärer i genomsnitt sänkts med 600 kr i månaden sedan 2008.
Kostnad: 1,15 miljarder
 
Järnvägssatsningar
Satsningen innehåller tre delar. 1. Ostlänken mellan Järna och Linköping ska byggas och möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. 2. Utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. 3. Investeringar i drift och underhåll. Den tillfälliga satsningen under 2012-2013 permanentas.
Kostnad: Totalt 55 miljarder under perioden 2013-2025, varav 20 miljarder är drift och underhåll.
 
Reform av föräldraförsäkringen
Ett förslag om att reformera föräldraförsäkringen skickas ut på remiss. Regeringen vill höja gränsen för när föräldrapenning kan tas ut till barnet fyller tolv år, att jämföra med dagens åtta år. Detta för att kunna tillgodose föräldrars önskemål om ledighet från arbetet när barnet är äldre, exempelvis vid lov och planeringsdagar i skolan. Samtidigt föreslås att högst 20 procent av föräldrapenningdagarna ska kunna sparas efter barnets fyraårsdag. Denna regel kommer inte innebära någon märkbar förändring för de allra flesta föräldrar då 80 % av föräldradagarna redan idag tas ut före fyra års ålder. Nyanlända kvinnor kommer däremot att få förkortad etableringstid på arbetsmarknaden.
 
Höjning av bostadstillägget för pensionärer
En riktad satsning på ensamstående pensionärer med låga inkomster. Bostadstillägget för ensamstående pensionärer förstärks med 170 kr. Tillsammans med förra årets höjning av bostadstillägget innebär det att ogifta pensionärer får sammanlagt 340 kr mer i månaden. Cirka 232 000 ensamstående pensionärer berörs av reformen.
Kostnad: 400 miljoner
 
Investeraravdrag
Med investeraravdraget får fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin deklaration. Investeraravdraget ger således starka incitament för investeringar i tillväxtföretag.
Förslaget genomförs för att öka tillgången på kapital i främst nystartade och växande företag. Detta är en fråga som Kristdemokraterna under många års tid har arbetet för.
Kostnad: Införs först 2014 och beräknas då kosta cirka 800 miljoner/år.
 
Ungdomspaketet – fler vägar till jobb
För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.
Kostnad: 2,2 miljarder 2013 Totalt 8,1 miljarder under perioden 2013-2016.
 
Förstärkning av hyresrätten och enklare byggregler för studentbostäder
Sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus och förlängt undantag från fastighetsavgiften för nyproducerade bostäder. 5 års undantag blir nu 15. Reglerna för att bygga studentbostäder ska förenklas. Andrahandsuthyrning underlättas bland annat genom att schablonavdraget för inkomst av uthyrning höjs.
Kostnad: 580 miljoner 2013. På längre sikt blir den årliga skattesänkningen 1,5 miljarder.
 
Kortare handläggningstider får fart på byggandet
För att öka byggtakten får länsstyrelserna 30 miljoner extra för att förkorta handläggningstiderna, bland annat när det gäller överklagande beslut enligt plan- och bygglagen.
Kostnad: 30 miljoner
 
Sänkt bolagsskatt
Regeringen sänker bolagsskatten från dagens 26,3 procent till 22 procent. En sänkning av bolagsskatten har av flera bedömare pekats ut som en mycket viktig åtgärd för att skapa nya jobb och säkra en fortsatt tillväxt. Nu får Sverige en bolagsskatt som ligger under genomsnittet i både OECD och EU.
Kostnad: 16 miljarder, varav 8,8 finansieras av begränsade ränteavdrag
 
Ökad rättssäkerhet på skatteområdet
Skatteverket får i uppdrag att se över vilka åtgärder verket kan vidta för att förbättra servicen, informationen och kommunikationen till företag samt även förbättra processföringen för ökad enhetlighet.
Kostnad: 35 miljoner
 
Insatser för unga med aktivitetsersättning
För att minska förtidspensioneringen av yngre personer så föreslår regeringen att dagens möjlighet till vilande aktivitetsersättning förlängs så att unga förtidspensionärer ska kunna arbeta och studera utan oro för att förlora sin ersättning. Dessutom utökas det särskilda introduktions- och uppföljningsstödet som arbetsförmedlingen erbjuder. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skolverket får i uppdrag att fortbilda yrkesvägledarna om ungdomar med funktionsnedsättning och det stöd som olika myndigheter kan bidra med.
Kostnad: Totalt 568 miljoner år 2013-2016.
 
Bredbandsutbyggnad
Regeringen satsar ytterligare pengar på bredbandsutbyggnad på landsbygden. Detta är ett tillägg till satsningen på 495 miljoner kr som beslutades i den förra budgeten. Regeringens bredbandspolitik är att bredband så långt som möjligt ska byggas av marknaden, men i vissa lands- och glesbygder saknas det incitament för marknaden att investera i bredbandsinfrastruktur.
Kostnad: Totalt 600 miljoner kr under perioden 2013-2014.
 
Gruvnäringen
För att stärka gruvindustrin i norra Sverige kommer regeringen att investera i en upprustning av Malmbanan samt vägen mellan Pajala och Svappavaara. Därmed ska gruvnäring fortsatt kunna generera jobb och vara en tillväxtmotor i området. Cirka 200 miljoner satsas också på gruv-, mineral- och stålforskning.
Kostnad: Totalt 3,5 miljarder under perioden 2013-2017.
 
Satsning på svensk elitforskning
Ett nytt elitprogram för de allra bästa unga forskarna skapas. Dessutom tillförs resurser för rekrytering av utländska elitforskare.
Kostnad: 3 miljarder under en tioårsperiod.
 
Utbildning av vårdchefer
En treårig satsning för att höja statusen och kompetensen för vårdchefer. Satsningen avser främst chefer med verksamhets-, budget- och personalansvar. Detta skapar förutsättningar för en chefsutbildning inom äldreomsorgen. Huvudansvaret för finansieringen kommer att ligga på kommunerna eftersom äldreomsorgens chefer är kommunalt och inte statligt anställda.
Kostnad: Sammanlagt 100 miljoner (för staten) under perioden 2013-2015.
 
Nattis – stimulansmedel
Regeringen föreslår ett riktat bidrag för stimulera kommuner att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger. Pengarna betalas ut till de kommuner som erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger. De som gynnas av förslaget är de föräldrar som idag inte får den omsorg som de behöver när de jobbar kväll, natt eller helg.
Kostnad: 2013: 15,5 miljoner, 2014-2016: 31 miljoner/år
 
Forskning med fokus på Life science
Regeringen satsar 4 miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science-området att genomföras. Målet är att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och högkvalificerade jobb.
Kostnad: 2013: 4 miljarder. Total 11,5 miljarder år 2013-2016
 
Extra stöd för invandrarelever
En satsning görs för att förbättra språkkunskaperna och språkutbildningen bland nyanlända invandrare. Det handlar dels om utökad språkundervisning i grundskolan och dels om förbättringar i SFI-undervisningen. Dessutom införs en samlad bedömningsverksamhet (validering) av utländska betyg.
Kostnad: ca 100 miljoner/år i 2013-2016
 
Extra pengar till gymnasieskolan
Med en nyss genomförd gymnasiereform upprätthåller huvudmännen (kommunerna) två olika gymnasiesystem under ett par års tid. Tillsammans med minskade elevkullar så gör det att regeringen skjuter till extra pengar till kommunerna under de närmaste två åren.
Kostnad: Sammanlagt 895 miljoner 2013-2014.
 
Förstärkning av brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet får en 50-procentig anslagshöjning för att förstärka den kunskapsbaserade verksamheten inom rättsväsendet. Satsningen ska bidra till en ökad effektivitet i rättsväsendet och se till att Brå kan tillgodose regeringens och rättsväsendets behov av beslutsunderlag.
Kostnad: 2013: 12 miljoner, 2014: 18 miljoner, 2015 och framåt: 25 miljoner/år
 
Mer resurser till Kriminalvården
Regeringen föreslår att ytterligare resurser tillförs Kriminalvården för satsningar på återfallsförebyggande åtgärder för såväl unga dömda som gruppen våldsamma män. Åtgärderna ska bl.a. inriktas på att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden.
Kostnad: ca 35 miljoner/år under 2013-2016.
 
Och som sagt så kommer det fler överraskningar idag.
Etiketter: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>