Är SVT opartisk? Mitt svar är nej!

Av , , 7 kommentarer 14

Man kan fundera över hur journalister tänker och hur opartisk dom egentligen är. Tänker på den partiledarutfrågning som var häromdagen då Ebba Busch Thor utfrågades som första partiledare.

Det är rätt intressant och torde var känt att KD driver sjukvårdfrågan starkt. Men den valde man att inte ta med. Undra just om man vid utfrågningen av Björklund väljer bort skolan eller vid utfrågning av miljöpartiet väljer bort miljöfrågan. Tror inte det. Till detta är överbevisar vidhåller jag att SVT inte alls är opartisk som public service ska vara.

Dessutom var det faktafel ett antal ggr. Bl a så hävdades felaktigt att under alliansregeringens tid var det lika stort behov av äldreomsorgsplatser som det är idag. Sanningen är den att 2014 var det 52 kommuner som ansåg såg ha för få äldreomsorgsplatser medan det 2018 är över 100 kommuner som säger man har för få platser. Eftersom KD via Maria Larsson vår dåvarande barn o äldreminister hade ansvar för frågorna har vi rätt bra koll på vad som skedde.

Nedan ytterligare fakta som även SVT borde tagit del av:

Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar. Under den tiden pågick en utveckling i kommunerna som syftade till att låta äldre bo hemma längre och få hemtjänst istället för särskilt boende. Maria Larsson tog det första steget att vända utvecklingen genom att införa investeringsstöd för äldrebostäder från den 1 juni 2007. Det vill säga mycket tidigt under alliansens regeringsinnehav.

Mellan 2007 och 2015 skapades 16~000 nya platser i särskilt boende och trygghetsboende varav en majoritet i särskilt boende. Enligt en enkät från Boverket från 2012 uppgav 70% av de sökande att stödet hade stor eller avgörande betydelse för beslutet att bygga platserna.

År 2007 var den genomsnittliga väntetiden från beslut till inflyttning i särskilt boende 55 dagar. När alliansregeringen avgick 2014 var den 52 dagar och som lägst 49 dagar 2010. Under denna mandatperiod har väntetiden varit 57, 57 och 56 dagar 2015, 2016 resp. 2017.

När alliansregeringen avgick 2014 uppgav 52 kommuner att man hade brist på särskilda boenden för äldre. Efter fyra år med rödgrön regering uppger 116 kommuner att man har brist på särskilda boenden för äldre enligt. (Boverket)

Under alliansåren pågick också en omvandling av det som förut kallades servicehus som var biståndsbedömda till trygghetsboende som inte är biståndsbedömda vilket gjorde att antalet platser i särskilt boende blev färre.

Maria Larson införde även krav på uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen. Tack vare det vet vi idag betydligt mer om hur långa kötiderna är och hur äldre uppfattar äldreomsorgen och kan genomföra förbättringar.

Under Göran Perssons fem sista regeringsår försvann 10 äldreboendeplatser per dag. Under alliansåren försvann 2,7 platser per dag.

Svt påstod att Kd:s siffra att 4600 äldre får vänta i mer än tre månader på en plats i särskilt boende var felaktig eftersom det delvis handlar om äldre som tackar nej till en plats de erbjuds.  

Siffran 4600 är IVO:s siffra för ej verkställda beslut – alltså de som har ett beslut om plats med fått vänta längre en tre månader på inflytt, detta inkluderar självvald väntan.

Man ska komma ihåg att det idag inte finns någon nationell insamling av data angående det totala antalet personer som ansöker om att få en plats på ett särskilt boende. Endast de som får en beviljad ansökan kommer in i statistiken. IVO:s siffra för ej verkställda beslut tar därför inte hänsyn till alla de som vill flytta till ett särskilt boende men som får avslag på sin ansökan – detta är ett stort mörkertal som inte mäts. Det är alltså mycket möjligt att 4600 är en underskattad siffra om vi talar om hur många som skulle vilja ha en äldreboendeplats men inte får det idag.

Det kan finnas anledningar för den äldre att tacka nej till en plats som är förståeliga. Exempelvis kan det vara att avståndet till anhöriga skulle bli för långt.

Tittar man på Koladas nyckeltal kring andel som väntat längre än 90 dagar av alla personer 65 år och äldre som har ansökt om och erbjudits ett inflyttningsdatum till särskilt boende så ser denna sämre ut nu än 2014. Detta nyckeltal exkluderar självvald väntan (alltså de som tackat nej till ett erbjudande) eftersom man mäter tidsgränsen när man erbjuds inflytt.

Andelen som väntat längre än 90 dagar:

2014: 19

2015: 21

2016: 22

2017: 21

Alltså är det en större andel som väntar på boende idag än 2014, exkluderat självvald väntan. Det borde SVT lyft fram.

SOS

Av , , 3 kommentarer 5

En populär sommarlunch i Sverige är SOS – Smör, Ost och Sill. De är tidlösa och helt nödvändiga ingredienser på smörgåsbordet.

Lika tidlösa som sillen är de grundvärderingar som vi kristdemokrater tycker ska bygga samhället, och dessa värderingar borde vara en del av ett ständigt levande samtal kring våra lunchbord. Några av dem stavas också SOS – Solidaritetsprincipen, Ofullkomlighetstanken och Subsidiaritetsprincipen. Tyvärr är dessa värderingar inte en självklarhet idag utan hotas av både höger och vänster. Av individualism och kollektivism. Det vill vi Kristdemokrater ändra på.

Solidaritetsprincipen handlar om något så självklart som att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi är alla beroende av andra och av varandra. Jag vill bli sedd, men det är tillsammans med andra jag kan utvecklas. För jag har inte ansvar bara för mig själv utan även för mina närmaste och för andra människor. Matjessill är gott i sig, men blir ännu bättre med gräddfil och gräslök.

Ofullkomlighetstanken handlar om att vi alla begår misstag. Vi gör saker som vi egentligen inte borde göra. Det är mänskligt. Därför måste alla få en andra chans, en möjlighet att välja att göra rätt och eget ansvar att ställa tillrätta. Glömde du att köpa gräddfil till sillen? Spring in till grannen och låna.

Vi tycker också att beslut bör fattas på en nivå så nära den det berör som det är möjligt, och detta kallar vi Subsidiaritetsprincipen, eller enklare sagt närhetsprincipen. Makten kommer underifrån och det är inte rätt att beslut som rör mig och min familj ska fattas av någon annan långt bort. Däremot har högre nivåer ett krav på sig att stödja nivåerna under. Ingen kan kräva att jag ska gilla inlagd sill. Och jag som förälder kan inte kräva att mina barn ska gilla det heller.

Så ta gärna till SOS många gånger i sommar – bry dig mer om andra, acceptera att ingen är perfekt och inse behovet av små, fungerande gemenskaper. Lite mer kristdemokrati i vardagen helt enkelt.

Finns det nån skillnad på KD o SD?

Av , , 4 kommentarer 10

Just nu sprids myterna om likheterna mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samt att de är mer ”kristna” än KD och har tagit över KD:s roll inom politiken. Inget kan vara mer fel. Skillnaden mellan partiernas ideologi är enorm. David Lega samt Magnus Jacobsson kommunalråd i Göteborg respektive Uddevalla har klargjort begreppen på ett tydligt o bra sätt. 

Olika partier kan emellanåt komma fram till samma politiska slutsats trots olika analyser. Det är i de grundläggande värderingarna, helhetsbilden och ideologin som skillnaderna mellan olika partier blir uppenbara. Man kan således inte titta på en enskild fråga för att bedöma om enskilda partier liknar varandra utan man måste se till värdegrunden. Låt oss visa detta med följande exempel.

Människosynen: Den kristdemokratiska människosynen är universell och utgår ifrån att alla människor har samma människovärde oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Sverigedemokraternas människosyn betonar det egna folket samt den egna nationens särart, vilket blir tydligt när man lyssnar till SD:s argument om att Sverige är hotat. Argumenten återkommer hos till exempel Putin när han pratar om det ryska folket.

Vi kristdemokrater betonar det universella och allas lika värde. SD betonar den ”etniska särarten”. Eller utryckt på ett annat sätt: KD står för en universell solidaritet, SD står för en nationalistisk solidaritet. Som en jämförelse står socialdemokratin och vänstern i grunden för en klassolidaritet.

Ideologi: Den kristdemokratiska ideologin hämtar sin inspiration i den judiskt-kristna idétraditionen. Centrala begrepp är personalism, solidaritetsprincipen, förvaltarskapsprincipen, subsidiaritetsprincipen, ofullkomlighetsprincipen, naturrätten, de naturliga gemenskaperna och den judiskt-kristna människosynen.

Somliga blandar ihop kristdemokrati med konservatism, men då gör man ett tankefel. Konservatismen och kristdemokratin har likheter så till vida att båda idétraditionerna eftersträvar politiska reformer fast med klok eftertänksamhet.

Sverigedemokraterna har vuxit fram ur nationalistiska strömningar som hämtar inspiration ifrån nazism och fascism i Europa. Under senare tid har man försökt att tvätta bort detta arv och i dag försöker man definiera sig som konservativa.

SD är enligt vår mening inte ett konservativt parti utan det är mer korrekt att definiera dem som ett ny-fascistiskt parti. Skälen för detta är att konservatismen är reformpositiv även om man vill att förändring ska ske med eftertanke.

SD är inte reforminriktade utan tvärtom bakåtsträvande. Deras ideal är dåtidens folkhem, 50-talets ”trygghet”, jordbrukarsamhällets ”arbetsgemenskap” och deras grundläggande idéer om ett folk, ett land och ett språk.

Nationalstaten: För en kristdemokrat är staten en gemenskap som syftar till att ge dess invånare skydd och ett gott liv. Det finns inga ”religiösa” övertoner eller givna egenvärden runt själva staten, utan staten är en praktisk gemenskap. Statens syfte är att ge medborgarna goda förutsättningar.

Inom den fascistiska idétraditionen betonar man den egna statens unicitet. Vi svenskar, vi ryssar eller vi fransmän är minsann unika. Vår särart måste bevaras. Inte sällan använder man sig av följande retorik: Vårt land, våra traditioner och vår tro är hotade av andra och kommer att försvinna. Fascismen ser också staten som politikens nav. Det är utifrån staten som alla beslut skall tas. Alla politikområden oavsett om det handlar om försvar, polis, medicinsk etik, skola, familj, religion syftar hela tiden till att skapa en stark stat.

För kristdemokrater syftar staten till att ge människor goda förutsättningar, men inom den fascistiska idétraditionen är det medborgarna som skall agera så att vi får en stark stat.

Familj: För oss som kristdemokrater är familjen en naturlig gemenskap som är grunden för det goda samhället. Om vi kan bygga ett samhälle som bidrar till väl fungerande familjer så kommer det att leda till barn som växer upp i trygghet vilket gör att vi får starka och trygga människor som bidrar till samhällets fortsatta utveckling.

Inom den fascistiska ideologin pratar man också om behovet av familj men i dessa sammanhang så är familjen en enhet som bygger staten och starka familjer leder till en stark stat. Tittar man på exempelvis på SD:s olika valmaterial så är det ofta en familj, vid en röd stuga med en svensk flagga som exemplifierar deras politik, vilket är ett klassiskt bildspråk för att säga att familjen skapar ett starkt Sverige.

Kristdemokraternas familjepolitik leder till starka familjer och människor. SD:s familjepolitik syftar till en stark stat. Båda partierna pratar om familj men med helt olika ingångsvärde i själva diskussionen.

Medicinsk etik: När kristdemokrater samtalar om medicinsk etik gör vi det utifrån vår filosofiska grundsyn där vi hävdar att alla personer är skyddsvärda individer samt att varje person har en grundläggande rätt till liv.

Inom den fascistiska idétraditionen pratar man om medicinsk etik men också där är ingångsvärdet den starka staten. Det tar sig utryck i en oro för att det föds allt färre människor av den egna etniciteten jämfört med andra grupper. Rädslan för en förändrad befolkningsstruktur ligger således till grund för fascismens inriktning på till exempel abortpolitiken, den har inget att göra med det mänskliga värdet i sig.

Försvars- och rättspolitiken: Kristdemokrater eftersträvar trygghet i det lilla och trygghet i det stora. Därför skall vi ha en väl fungerande rättsapparat samt ett välfungerande försvar, men rättsapparatens och försvarets syfte är att skydda den enskilda människan.

Inom fascismen ska man ha ett starkt försvar och ett starkt rättsväsende för att skydda det egna folket och staten.

Även inom detta område är det tydligt att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna pratar om rättsväsendet och försvaret men målet för dessa institutioner är helt olika. Där vi kristdemokrater vill skapa trygghet för människorna så vill SD skapa trygghet för staten och det egna folket. Allt enligt tesen ett folk, ett land och en kyrka.

Rättsfilosofi: Kristdemokraterna anammar den judiskt-kristna idétraditonen som finns inom naturrätten, vilket innebär att alla människor tillerkänns ett eget värde. Det är också denna tradition som har anammats inom Europa- samt FN-konventionen avseende de mänskliga rättigheterna.

Fascistiska partier bygger ofta sin politik på en rättspositivistisk idétradition där staten avgör vad som är rätt och fel. Detta är samma idétradition som anammats av vänster- och socialdemokratiska partier samt av nationalsocialisterna. Denna idé låg till grund för de lagar som möjliggjorde tvångssterilisering och rasbiologiska institutet i Uppsala med mera.

Så trots att båda partierna pratar om ”lag och ordning” så finns det en stor skillnad på SD:s tradition, där lagen skall följas bara för att den är lag, eller att man anammar kristdemokratins rättstradition där en lag skall följas, när den stämmer överens med naturrättens principer avseende de mänskliga rättigheterna.

Religionsfrihet: Kristdemokrater värnar den enskildes rätt till, eller från, tro. Vi har en respekt för att tron spelar stor roll för många människor, men också för att många människor av olika skäl inte har en tro.

Fascistiska partier pratar sällan om personlig tro utan man pratar oftast om tro som ett kulturarv. Där vi som kristdemokrater respekterar den enskildes tro eller icke-tro värnar SD ett kulturellt religiöst utryck i syfte att försvara vår nationella särart.

Just nu sprids myterna om likheterna mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samt att de är mer ”kristna” än KD och har tagit över KD:s roll inom politiken. Inget kan vara mer fel. Själva uppkomsten av ett nyfascistiskt parti som SD gör att kristdemokratin behövs mer än någonsin, som ett motvärn mot nyfascismens mörka ideal. Var någonstans i SD:s program kan du hitta ett spår av devisen: Älska din nästa, så som dig själv?

Som kristdemokrater strävar vi efter att flytta makt ifrån staten till familjen och individen. SD gör tvärt om, i sina politiska utspel eftersträvar de en stark stat som på olika sätt intervenerar i den enskildas liv.

Kristdemokratin utgår ifrån att alla människor oavsett bakgrund har samma värde, men de fascistiska partierna betonar att det egna folket samt egna staten har ett eget värde. Man ägnar därför tid till att försöka definiera vad som är specifikt för den egna kulturen.

Detta leder till en del spännande fenomen där de nationalistiska partierna inom EU har försökt att samverka, men extrem nationalism leder till kulturella konflikter vilket resulterat i att de inte klarar av att komma överens. Trots interna konflikter låter flera av dessa partier sig helt ogenerat finansieras av Putins Ryssland.

Man kan lite elakt summera detta fenomen med att alla ”nationalister” är bra, så länge de bor i sitt ”eget” land.

4 kommentarer
Etiketter: , , , , ,
Händer

Förhållningsregler

Av , , 4 kommentarer 10

Vi närmar oss en valrörelse ja den har ju redan startat för länge sedan. Ibland funderar man hur vi hann då vi hade tre år mellan valen. Då planeringen i princip tar minst två år så blev det bara att gå på nästa planering direkt. Och den som förespråkar skilda valdagar (olika val varje år) vet inte vad dom talar om.

Denna valrörelse förespås bli den mest smutsiga valrörelsen vi skådat. En del har vi redan sett. Egentillverkade ”nyheter” s k fakenews har blivit ett begrepp. Mycket kommer att ske via sociala medier. Facebook förespås bli en viktig kanal att föra ut sitt budskap. Men om alla lägger krutet där så blir bruset så stort så ingen kommer se någonting till slut och vanliga människor kommer att avfölja då de flesta mer gör sin medborgerliga plikt att rösta. Vi är ändå rätt få som är i den ”politiska bubblan”.

Tycker det känns viktigt att förklara hur jag ser på kommentarer och hur jag kommer att hantera kontakterna under valrörelsen. Kontakt med medborgarna är självklart verkligen något jag prioriteter och tycker är viktigt. Så min ambition är att svara så gott jag hinner på alla kommentarer på både FB, Twitter, Instagram och bloggen. Kan inte lova jag hinner svara samma dag då det finns ett o annat att ta tag i för valledaren i Västerbotten.

Däremot kommer jag vara noga med att här ska råda hyfs o en bra ton. Vi ska kunna debatterar saken med högt till tak men inte ge oss på någon enskild person. Jag kommer inte att svara på kommentarer som inte har god ton i sak. Självklart menar jag inte att man ska ha samma åsikt som mig för att jag svarar för då har man inte förstått vad medborgardialog är.

Så om du skiljer på sak o person o debatterar sakfrågan på ett korrekt sätt så ska du förvänta dig svar. Och omvänt. Lägger du ribban för lågt så är det inte säkert att jag ens publicerar din kommentar och än mindre svarar på den.

Så tänker jag och nu är det upp till dej att hålla nivån så ska jag svara så korrekt som möjligt så vi får den god o trevlig saklig debatt. Nu har vi spelreglerna klara.Nu kör vi!

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Berlusconis Italien

Av , , Bli först att kommentera 5

Att företag köper upp varandra är inget konstigt i sig. Företag som vill utvecklas köper ofta upp en konkurrent när man vill öka marknadsandelar. En annan variant är när man vill bredda sin verksamhet så kan det också vara klokt att göra inköp av ett företag som redan är stor i den nischen man vill expandera företaget.

Så har Telia nog tänkt när dom vill bredda sin verksamhet med att köpa in sig på Bonnier Broadcasting där bland annat TV4 och C More ingår.

Har jobbat som försäljningschef inom TV4 koncernen och vet hur tankarna gick mot statens monopol när det gällde sändningsavgifterna som var enormt höga som t ex Tv 3 och TV 5 undkom när man sände från England. Likaså reglerna för reklamen som sattes upp för att fortsatt få sända i marknätet gjorde att Stenbecks TV3 o TV5 hade helt andra möjligheter.

Detta förändrades dock när den digitala TV:n slog igenom för några år sedan. Det har tidigare varit viktigt att staten tar ett visst ansvar så alla i vårt land har möjlighet att ringa och att nätet byggdes inte bara i storstäderna utan även på landsbygd. Men även detta har ändrats.

Telia har till stor del tappat sitt samhällsansvar och är ett affärsdrivande företag som vilket som helst. Det har vi inte minst sett när de lägger ner telefonlinjer fast folk inte har uppkopplingar klara.

Staten är delägare i Telia. Att nu Telia blir ägare till Bonnier Broadcasting innebär att staten också äger en del av t ex TV4. Det är av högsta vikt att media står fria från statligt ägande. Vi vet hur det var i Italien där Berlusconi bestämde vad som ska sändas i TV. Sen kan man även ha synpunkter på SVT som sägs ska vara fri från påverkan.

Men nu måste staten se till att minska sitt ägande i Telia, helt i enlighet med att staten inte ska styra vad som sänds i TV. Tror ändå inte det kommer att ske men blotta misstanken måste avfärdas.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Solidaritet i värmen

Av , , Bli först att kommentera 4

Man blir glad när man läser om alla som bidrar och hjälper till med det man kan för att lösa bränderna i vårt land. Man liksom känner att det individualistiska samhället på nåt vis tar paus och man vill i ännu större grad hjälpa varandra.

Det är inte roligt när det brinner i skogen och bara vårt eget brandbefäl i kommunen vittnar om 11 larm på 40 minuter. Så man förstår det är ingen lätt uppgift att hålla Sverige fri från bränder eftersom det är så torrt.

Fantastisk roligt att se den utländska hjälpen från olika håll. Den är förstås inte gratis och kommer gräva djupt i statskassan. Men den är nödvändig. Fantastiskt att följa den polska ”brandbataljonen” som kommer hit med över 40 bilar och 139 brandmän för att hjälpa till i släckningsarbetet.

I skuggan av dessa bränder kommer vi få en ekonomisk diskussion. Många har inte tecknat brandförsäkring för skogen och att teckna den idag är nog helt omöjlig att finansiera om det ens är möjlig att teckna. Försäkringsbolagen har förståeligt sina regler o riskurval för att få sin affär att gå ihop. Och kommer inte att bli förvånad om vi i slutändan får en diskussion om vad är egentligen force majour och vad lägger man in där. Har en känsla att bolagen vill se detta som en krissituation.

4 gånger så många blir av med sin ersättning.

Av , , 1 kommentar 6

Den förra regeringen fick kritik för att man ändrade i reglerna runt sjukskrivningsproblematiken. Det behövdes ses över eftersom det var en del fusk i välfärdssystemet.

Den utredningen startade redan på Göran Perssons tid som statsminister. Men Göran Hägglund som då var socialminister fick denna utredning i sitt knä efter valet 2006 då vi pensionerade Göran Persons regering.

Men det tragiska är att det alltid är någon som drabbas när det ändras. Och man kunde se person för person som media lyfte fram som inte fått sin sjukersättning p g a den grymma alliansregeringen. Till o med cancerpatienter lyfta man fram.

Man kan fråga sig varför detta inte sker nu i samma utsträckning. Till medias försvar kan jag säga att man i alla fall lyft upp några fall på sista tiden. Det är nämligen så att allt större del av de sjukskrivna får inte sin ersättning längre.

Det är så mycket som fyra gånger så många som har blivit av med sin sjukpenning trots att inte lagen ändrats överhuvudtaget. Inspektionen för socialförsäkring (ISF) har gjort en granskning och ifrågasätter om detta är rättssäkert.

2014 var det 1,2 % som inte fick sin sjukersättning eller ca 5900 personer. 2017 var antalet 26 600 som inte fått sin sjukersättning vilket utgör 5,8 %. Och ISF säger att det är möjligt att regeringens mål om max 9 sjukpenningdagar till år 2020 har påverkat försäkringskassans styrning.

Alltså man har gett kassan direktiv utan att man ändrat lagen. Då blir det mindre opinion men det är den enskilde som drabbas. Känns det igen av denna regering. Man smyger in höjningar i skatter etc. hela tiden o petar i välfärden. Mycket allvarligt och varför tas detta inte upp nu som man gjort tidigare?

Resized_20180430_123244_1526561222033001

Sunken människosyn och åsiktsregistrering.

Av , , 4 kommentarer 20

Att dagen som planerats kan med ganska snabbt förlopp ändras har jag viss ödmjukhet inför arbetet som partiombudsman i ca15 år. Och denna dag var just en sån dag. Har suttit i planering av mediekontakter gällande att min partikamrat Åsa Åsberg blivit diskriminerad och tvingats lämna sina fackliga uppdrag inom Seko för hon kandiderar som kristdemokrat till Vindelns fullmäktige.

Så här i efterhand säger LO att hon lämnat frivilligt men så är inte fallet. Åsa blev uppringd av v ordförande o fick svara på tre frågor som alla handlar om hennes engagemang som kandidat på plats 9 på kristdemokraternas lista. Sedan var den klara uppmaningen att hon inte kan vara aktuell eftersom hon inte tillhör Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet.

Att LO valt att stödja Socialdemokraterna är ingen nyhet. Men vad tycker du som medlem i ett fack som ska verka för bra villkor på arbetsplatser när den fackliga organisationen diskriminerar folk o väljer sina fackliga företrädare utifrån partibok istället för förtroende och engagemang från medlemmarna att verka för en bra arbetsplats?

Att vi hör att så sker i Ryssland eller andra länder med lite andra ideal än vi vill stå upp för i vårt land kanske man inte höjer ögonbrynen så mkt för. Men detta sker i Sverige 2018, i vårt land där vi håller demokratin högt värderad. Denna gång är det en Kristdemokrat som diskrimineras och en annan gång är det nån annan.  Hur tänker LO? Vill man inte att någon annan än dom med Socialdemokratiska värderingar ska vara med i facket. Det blir ju konsekvensen och luktar unken 50 tal.

Sen att man som fackligt engagerad tvingas gå en valkurs där man inte ska prata med medlemmarna om demokratin utan det går ut på att man ska ringa medlemmar o tala om att man ska rösta på Socialdemokraterna…jo jo åsiktsregistrering anno 2018.

Jag är glad jag för länge sedan lämnade fack som ingår i LO-koncernen och ingår i ett fack som engagerar sig för en fungerande arbetsplats och bra arbetsvillkor för sina medlemmar och man tydligt deklarerar att man är politisk neutral. Det känns modernt och relevant.

Som jag skrev så förändrades min planerade dag och de mediakontakter jag roddat i är många allt ifrån fackliga tidningar till lokalpress och radio. Telefonen har också gått varm från alla möjliga håll där många vill uttrycka sin avsky o menat att detta får inte fortsätta och att vi inte får vara tysta i en sån här sak.

Vår partisekreterare blev intervjuad i P4 (Kan du lyssna till här) Och P4 hade på morron en intervju där LO:s högste ledning dessutom ljuger på partiet. Lyssna får du höra vad han säger. VF skriver också i saken. 

Utifrån en storm som många hört av sig till radion skulle det ske en debatt i saken i Studio 1. Där dels många upprörda röster skulle få komma till tals. Åsa Åsberg var kallad och vår gruppledare i riksdagen Andreas Carlsson. Så radion ville förstås ha dit någon från LO och sökte efter det. Men hör o häpna alla inom hela LO borgen var helt plötsligt upptagna med annat så ingen hade möjlighet, dom hade inte ens en praktikant ledig. Möjligen satt alla o räknade medlemmar just nu för att säkerställa att man inte tappar för många.

Känns det igen? Inte första gången S väljer att ignorera debatt med en kristdemokrat. Det finns t o m inskriven i deras valstrategi. Så den intressanta debatt jag såg fram emot uteblev. Och hur skulle detta kunna rätas upp när lögnen om att det var frivilligt är vederlagt. Jo man kunde åtminstone hänvisat till kongressbeslutet som faktiskt i sig är ruskigt omodernt o irrelevant. Men logiskt att man inte har nån annan engagerad än socialdemokrater för då kan ju ett sånt beslut äventyras. Så att LO värnar mer om sig själv än om sina medlemmar blir mer o mer tydligt.

Åsa Åsberg kan som jag ser det med högt huvud fortsätta som kandidat för kristdemokraterna men det är sorgligt och väldigt anmärkningsvärt att LO som väl ska stå för allas lika värde ratar en som företräder ett parti som värnar om varje individs UNIKA värde. Då har man kommit snett.

Vård o inte flyg

Vården måste prioriteras istället!

Av , , Bli först att kommentera 4

Västerbotten läns landsting satsar på att köpa flygplan. Själv tycker jag att man istället för att satsa på flygplan så borde man lägga pengarna till vården istället. Till exempel köra extra operationer några kvällar så vi får ner vårdköerna så patienterna som väntar på operationer ska slippa vänta längre än nödvändigt. Men flygplan köper man. Alla partier förutom Kristdemokraterna är överens om taget. VLL ska alltså ha flygbolag. Kristdemokraterna kommer fortsatt verka för att det är bättre att satsa på vård istället. 

Vårdens utmaning i Västerbotten.

Av , , 2 kommentarer 6

Har för några dagar sedan varit på min första hälso o sjukvårdsnämnd. Den nämnd i VLL som har ansvar för all sjukvård och tandvård. Primärvården är styrelsen ansvarig för men det kommer ändras i den nya organisationen framöver. Det finns många utmaningar som vården står inför och inte minst att få ner kostnaderna till budgetnivå.

Budgetmässigt går det verkligen inte vår väg. På de första två månaderna har vi 4 miljoner mindre intäkter inom folktandvården. Helt beroende på att det är lägre produktion eftersom det är brist på tandläkare som följaktligen inte hinner med de behov som finns av tandvård.

När det gäller personalkostnader så har den på två månader ökat med 21 miljoner. Läkemedelskostnaderna har ökat med 8 miljoner de första två månaderna. Personalkostnaderna är hittills i år 113 heltidstjänster mer än budget vilket motsvarar 2% personalökning.

Det finns ett beslutat arbete att reducera personalkostnader för att komma in i budgetram. Kostnaderna ska minskas med 134 miljoner under året och fast gediget arbete görs att effektivisera är vi långt ifrån måluppfyllelse. Enligt den periodiserade prognosen ska vi minska de två första månaderna med totalt 15 miljoner. Det man lyckat med är ca 8 miljoner vilket innebär att efter årets två första månader har vi en måluppfyllelse med – 49 % fast vi har lägre periodiserat mål i början på året.

Hur ser det då ut i produktionen. Jo vi har fler patienter med högre vårdtyngd vilket gör att beläggningen blir högre och högre. Läkarbesöken har ökat med 3,4%. Glädjande är att vården blir effektivare och man kan skicka hem patienterna tidigare än man gjorde tidigare. Så en av de få positiva siffror vi ser är att medelvårdstiden minskar med 2,6% och antalet vårdagar minskar med 1,9 %.

Så sannerligen har vi stora utmaningar att arbeta med. Men det görs också fantastiskt mycket bra i verksamhet och många som får väldigt bra vård. Det är lätt att glömma den fantastiskt personal vi har som gör ett fantastiskt arbete. Utan vår fina personal hade siffrorna sett ännu sämre ut.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,