Umeå kommun tillbaka till positivt resultat

Av , , Bli först att kommentera 4

 

resultat 2016I dag under kommunfullmäktige så godkändes årsredovisningen för 2016. Vi kunde fastställa kommunens resultat till + 85 miljoner och kommunkoncernens resultat till +349 miljoner kronor. Vi har lyckats minska nettokostnadsutvecklingen som 2015 låg på 4,1% till 3,2% 2016.

Det kändes riktigt bra, vi har lyckats vända den ekonomiska trenden från underskottet (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på + 85 miljoner kronor. Jag tycker att det är på sin plats att faktiskt  tacka nämnderna för deras gedigna och budgetmedvetna arbete i denna process.

Målet är naturligtvis att kommunens resultat förbättras ytterligare under kommande år. Vi kommer fortsättningsvis att kontinuerligt se över kostnadsläget och mycket noga överväga framtida investeringar. Det är avgörande för att vi ska klara nödvändiga investeringar inom skola, omsorg och andra verksamheter utan att öka låneskulden. För behoven blir större nu när Umeå växer så det knakar. Under förra året ökade vi med drygt 2 100 personer. Det är bland de högsta noteringarna genom tiderna och en bekräftelse på att Umeå är en attraktiv kommun.

Bli först att kommentera

150 miljoner till gymnasiets introduktionsprogram

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen förstärker gymnasieskolans introduktionsprogram med 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017. Det är bra!

Just Introduktionsprogrammen är mycket viktiga för att obehöriga elever ska kunna nå behörighet till ett nationellt program. Och vi vet att antalet elever i introduktionsprogram har ökat kraftigt de senaste åren. Satsningen görs för att fler elever i introduktionsprogrammen ska bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det är idag oerhört viktigt att ha en gymnasieutbildning för att kunna bli självständig och etablera sig i arbetslivet. Vi kan genom statistiken konstatera att de ungdomar som fastnar i arbetslöshet är de som saknar  gymnasieutbildning.

Bli först att kommentera

Umeå en skidstad med unika möjligheter

Av , , Bli först att kommentera 7

Hans skidsmIdag har jag varit med och invigt SkidSM i Umeå. En fantastiskt trevlig upplevelse. Umeå Energi Arena Sol har förvandlats till en skidstadion mitt i stan och där kommer nu Sveriges skidelit att göra upp om medaljerna.

Umeå är en skidstad och det är viktig för kommunen att arrangemang av den här typen kan genomföras i vår stad. Det är viktigt för besöksnäringen, för hotellen, restaurangerna och handlarna. Det är viktigt för idrotten och dess utveckling och återväxt och inte minst är det viktigt för oss Umeåbor att få ta del av ett sådant förstaklassigt arrangemang.

Umeå är unikt att kunna erbjuda en skidstadion centralt i stan och dessutom klarar vi av att genomföra SM på endast natursnö. Detta är något som imponerar på bl a representanter från Skidförbundet som jag haft tillfälle att samtala med under dagen. Vi har en SkidAllians i Umeå som under åren utvecklat en tävlingsorganisation av hög klass och som inte ser några hinder utan bara möjligheter. Med dessa komponenter, en centralt placerad arena genom Umeå Energi Arena sol och en Skidallians med en välutvecklad tävlingsorganisation har Umeå alla förutsättningar att även i framtiden arrangera stora, såväl nationella och internationella, skidtävlingar. Kommunen bör och ska stötta alla sådana initiativ!

Jag har haft ett brett leende på läpparna hela förmiddagen. Damernas och herrarnas sprintstaffet har avgjorts i strålande solsken, många Umeåbor- förvånansvärt många med tanke på att det är fredag- hade sökts sig till Gamilabacken och arenan. Glada ideellt arbetande funktionärer överallt, oavsett om det handlade om hamburgestekande och korvsäljande funktionärer, pressansvariga eller start- och målansvariga så var alla glada och mycket serviceinriktade.

Jag är stolt över att vara kommunstyrelsens ordförande i en kommun med engagerade medborgare som kan arrangera den här typen av arrangemang. Njut av SkidSM under helgen, imorgon lördag är det dameras 3-mil och herrarnas 5-mil. Besök skidallians SM-sida för mer information. http://www.skidsmumea.se/

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

En sammanhållen politik för landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 5

landsbygd3I går hade vi på Näringslivs- och planeringsutskottet att besluta om ett yttrande från kommunen med anledning av  den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd på Sveriges landsbygder.

Vi skriver i vårt remissyttrande att Umeå kommun är positiva till slutbetänkandet och att vi anser att förslaget i största möjliga mån ska genomföras. Dock poängterar vi att vi saknar förslag och insatser för att stärka flygets och järnvägens del av transportinfrastrukturen.  Vi påtalat även att kommittén inte tillräckligt har fokuserat på de utmaningar och behov som finns på den tätortsnära landsbygden likt Umeå landsbygd samt att vi saknar insatser som gynnar den platsbundna besöksnäringen.

Vi Socialdemokrater fick dessutom gehör för våra särskilda yrkanden om:

•att betona vikten av att en omfördelning av medel enligt landsbygdsförordningen delåtgärd 16:7 sker med 100 miljoner kronor till de fem idag bortprioriterade områdena ,varav URnära är ett.

•att Umeå kommun blir ett centrum för arbetsmarknadsregionen.

•att förslaget om IT-satsning genomförs och breddas till att inte bara gälla  utbyggnad utan även gäller kvalitetssäkring, tekniska uppgraderingar och komptensförstärkningar.

•att Umeå universitet ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

•att ett årligt statsbidrag införs för att landsbygden ska kunna etablera och  utveckla utbildningscentra för högre utbildning samt

•att det särskilda landsbygdslånet införs.

Inom Socialdemokraterna i Umeå kommun genomförs just nu ett gediget arbete för att ta fram en långsiktig och hållbar landsbygdspolitik. I vår strävan att bli 200 000 invånare år 2050 är det oerhört viktigt att det finns strategier även för landsbygden. Vi vill skapa en hållbar bebyggelse struktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik.

 

 

Bli först att kommentera

V respekterar inte demokratiskt fattade beslut

Av , , Bli först att kommentera 8

Scharinska_2Gång på gång aktualiserar Vänsterpartiet i Umeå frågor som det redan fattats demokratiska beslut om. Genom motioner och interpellationer till kommunfullmäktige försöker de hålla liv i frågor som redan avhandlats och där de inte fått gehör för sin åsikt. Det senaste exemplet är nu försäljningen av Scharinska villan

Ärendet har varit aktuellt under cirka ett års tid och alla beslut har fattats i demokratisk ordning. Trots att ärendet redan är avgjort och försäljningsprocessen i stort sett är klar väljer Vänsterpartiet att hålla liv i frågan genom en interpellation till kommunfullmäktige som innehåller frågor som är påståenden och dessutom felaktiga. V väljer även att skicka ut ett pressmeddelande där de bland annat tycker att vi socialdemokrater borde skämmas. Nej vi Socialdemokrater skäms inte för att vi genomför demokratiskt fattade beslut. Men Vänsterpartiet kanske borde fundera över sin demokratisyn?

När det gäller hela processen kring Scharinska Villan är det viktigt att komma ihåg att kommunen -som fastighetsägare- blev ålagda av Länsstyrelsen att vidta renoveringsåtgärder då de ansåg att fastigheten var för nedgången. I Länsstyrelsens förhållningssätt efter renovering slås bl a fast att ”Förslitning och nötning måste minimeras. Antalet människor som samtidigt får vistas i lokalerna ska vara måttligt och måste minskas i förhållande till dagsläget”. ”Återkommande renoveringar till följd av stor förslitning är uteslutet. Varje renovering tar bort en del av husets originalskick.” ”Stötskador måste undvikas. Verksamhet som medför in- och utlastning av större eller tyngre föremål är därför olämpligt”. ”Scharinska villan är inte byggd för offentlig verksamhet, vilket bör beaktas vid framtida upplåtelser. En allmän målsättning för byggnadsminnen är dock att deras kulturhistoriska värden ska komma allmänheten till del”.

Scharinska Villan har renoverats enligt byggnadsminnesförklaringen. I renoveringsarbetet har gamla metoder och arbetssätt använts av entreprenörer och konsulter som har god kännedom om antikvariska arbeten. Länsstyrelsen har godkänt alla antikvariska arbeten i huset. Efter renovering har kommunen i enlighet med det lokalförsörjningsdirektiv som fastställts utrett internt om någon verksamhet har behov av lokalerna. Ingen verksamhet anmälde intresse – inte Kulturnämnden och inte AB Bostaden som Vänsterpartiet påstår- för lokalerna varför fastigheten i enlighet med lokalförsörjningsdirektivet ska försäljas. Då fastigheten dock har ett kulturhistoriskt värde ville vi Socialdemokrater i första hand undersöka om AB Bostaden kunde vara intresserade av att köpa fastigheten. Efter överväganden tackade dock Bostaden nej till detta erbjudande. I december 2016 fattade därför kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja Scharinska villan.

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut, det är än mer anmärkningsvärt att de dessutom framför direkta felaktigheter i interpellationen. Men mest anmärkningsvärt av allt är ändå att Vänsterpartiet hellre lägger pengar på en byggnad som kommunen inte kan hyra ut istället för att lägga pengarna på lokaler inom vård, skola och omsorg. Det är direkt oansvarigt av Vänsterpartiet.

Bli först att kommentera

Umeå fortsätter växa som besöksmål

Av , , Bli först att kommentera 4

Rdhusparken med Vven i bakgrundenGästnätterna i Umeå fortsätter att öka. Vi kan med hjälp av SCBs senaste siffror konstatera -att även en vanligtvis tung månad som januari- ökar gästnätterna med 28 % i jämförelse med samma period 2016. Det totala antalet gästnätter på hotell i Umeå var under januarimånad 43 913 jämfört med 34 259 föregående år.

 

Det är glädjande att se att besöksnäringen och turismen i Umeå  växer. Det är en viktig bransch för kommunens utveckling. Vi har i ett fullmäktige uppdrag beslutat att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. Målet är att vi ska gå från dagens dryga 1 miljard i omsättning inom turismen till 2 miljarder. Men det innebär såväl hårt arbete som mer samverkan mellan alla aktörer.

 

World Economic Forum rankar Sverige på en nionde plats när de mäter turismsektorns konkurrenskraft. Undersökningen bedömer turismens potential att skapa tillväxt och sysselsättning i framtiden, och identifierar faktorer som hindrar utvecklingen. Besöksnäringens utvecklingspotential bedöms i Sverige vara mycket stor.  Redan idag är besöksnäringen i vårt land Sveriges största tjänstenäring och har sedan år 2000 bidragit med 37 000 nya jobb i vårt land.

 

 

Bli först att kommentera

Vi arbetar för att förebygga våldsbejakande extremism

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Umeå har ett brett angreppssätt kring frågor som rör våldsbejakande extremism. Sedan 2014 arbetar vi inom kommunen aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism inom ramen för våra beprövade uppbyggda struktur. Vi arbetar dessutom sedan förra året tillsammans med polismyndigheten i ett konsultationsforum. 

Detta forum fungerar som ett specialiststöd för olika professioner inom kommunen som t ex lärare, kuratorer, personal på socialtjänsten, fritidsledare eller personal vid vårdcentraler. De kan via konsultationsforum begära vägledning i ärenden som berör våldsbejakande extremism. Ett antal personer från olika verksamheter har specialistutbildats för att sitta med i detta konsultationsforum och ge stöd kring frågor som rör våldsbejakande extremism i alla former. Konsultationsforum mot våldsbejakande extremism följer lägesutvecklingen varje vecka.  Just nu arbetar vi även-inom ramen för Umeå BRÅ- med en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Vi tar utveckling kring våldsbejakande extremism på stort allvar och jag är glad över det förebyggande arbete som görs, det konsultationsforum vi nu har och den kommande handlingsplanen.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Reflektioner från Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_0248Statsministern var på ett strålande humör när han mötte upp oss kommunalråd från de större städerna på Harpsund under helgen.

Vi förde samtal om välfärdspolitiken och de utmaningar som finns ute i kommunerna. Den satsning som regeringen har gjort med 10 nya miljarder årligen för kommuner och landsting till välfärden är mycket värdefullt och viktigt.

Vi diskuterade även t ex flygskatten, behovet av gemensam lagstiftning för att hantera tiggeriet och utmaningarna inför den kommande valrörelsen.

Stefan Löfven gör ett bra jobb som statsminister, han är ständigt påpassad och ägnar många timmar av dygnet till att styra landet. Det är ingen lätt uppgift han har. Men vid helgens möte visade statsministern på energi, glädje och tydlig politisk riktning för ett bättre Sverige.

Vi ska komma ihåg att regeringen har vänt budgetunderskott i statsfinanserna till överskott och nu kan vi börja på att bygga landet igen, ett Sverige som ska hålla ihop!

Bli först att kommentera

En helg på Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 5

HarpsundI eftermiddag åker jag ned till Stockholm för att inleda helgen på Harpsund. Statsminister Stefan Löfven har bjudit dit ett antal Socialdemokratiska kommunalråd i helgen för dialog om välfärdspolitik och andra aktuella frågor.

Jag har förberett mig för att vara mycket tydlig i diskussionen med vår partiordförande och statsminister. Två  frågor som jag anser är av stor vikt och som jag avser att aktualisera är dels frågan om flygskatten och dels vikten av att utlokalisera myndigheter i landet.

Jag har tidigare bloggat om min kritik mot regeringens förslag till en flygskatt. I stort handlar det om att den utredning som presenterades i slutet av förra året visar att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. För oss i norr är flygförbindelserna avgörande. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser för oss. Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Det är inte okey.

När det gäller regeringens löfte om att utlokalisera myndigheter är det nu dags att gå från ord till handling.Vi har i vårt land tidigare gjort utlokaliseringar. Dels på 1970-talet, då 48 myndigheter flyttades ut till 16 orter och dels  efter 2004 års försvarsbeslut som innebar förbandsnedläggningar på många orter och som kompenserades via utlokaliseringar.

 

Sverige ska hålla ihop och hela landet ska ha vettiga förutsättningar. Det är oerhört viktigt att regeringen nu visar att de menar allvar med utlokaliseringar av myndigheter. Det är också viktigt att lokaliseringsfrågan alltid prövas ur ett regionalpolitiskt perspektiv när nya myndigheter startas. Jag har fortfarande inte smält att Jämställdhetsmyndigheten placerades i Göteborg och inte här i Umeå.

 

Jag ser fram emot att spendera helgen på Harpsund i dess vackra miljö och föra politiska diskussioner med Stefan Löfven och kommunalråd från olika delar av landet

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Glöm aldrig säkerhetsaspekterna med digitaliseringen

Av , , Bli först att kommentera 5

Tomas Izaias Englund politisk chefredaktör på Örnsköldsviks Allehanda tycker att det är märkligt att vi i Umeå har uttryck kritik mot den aviserade fjärrstyrda flygledningen av Svedavias flygplatser. Det faktum att Örnsköldsviks och Sundsvall Timrås flygplats för några år sedan var först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning tar den liberala politiske chefredakören till intäkt för att det enbart skulle handla om allmänt gnäll och är en frustration över att arbetstillfällen lämnar Umeå. Han menar att ”Det är hög tid att sluta gråta krokodiltårar över digitaliseringens möjligheter”

Den något bittra tonen i inlägget vittnar om en frustration över Umeå, vår storlek och vår utveckling. I Umeå har vi länge arbetat med digitaliseringen och dess möjligheter. Men vi ser även den stora utmaningen i att skapa säkra system. När det gäller den aktuella frågan om fjärrstyrning finns det flera invändningar att rikta.

För det första vill jag vara tydlig med att det den dag jag inte längre värnar om arbetstillfällen i Umeå och kommunens utveckling är det dags för mig att sluta som kommunstyrelsens ordförande. Jobben och tillväxten är avgörande för att vi ska kunna garantera en kvalitativ välfärd i Umeå kommun. Med förslaget om att fjärrstyra flygledningen flyttas arbetstillfällen från Umeå till Stockholm. Självklart reagerar jag över det.

För det andra finns det en säkerhetsfaktor i frågan som inte är tillräckligt analyserad. Vi har under förra året fått erfara att flyget i hela landet lamslogs då en dator på Arlanda havererade. Det är inte rimligt att våra nationella flygplatser är beroende av en centralt placerad dator.

I en omvärld som ter sig mer och mer otrygg och osäker är det av stor vikt att vi i varje läge analyserar säkerhetsaspekterna med nya digitaliserade lösningar. Vi lever i en värld med hot och terror och vi måste försäkra oss om att alla nya system är säkra. Förslaget om att fjärrleda flygledningen från Stockholm har inte kunnat visa att det är tryggt och säkert.

Såväl Länsstyrelsen i  Västerbotten som Region Västerbotten- som bör anses ha ett större perspektiv än bara Umeå- känner också oro inför förslaget om fjärrstyrning.

Visst finns det stora möjligheter med digitaliseringen och dem ska vi naturligtvis ta tillvara men låt oss aldrig glömma säkerhetsaspekterna. Vi måste kunna vara trygga med framtidens lösningar.

Bli först att kommentera