En nationell flygskatt funkar inte

Av , , Bli först att kommentera 2

flygbränsleI förra veckan deltog jag i en intressant diskussion där vi reflekterade över flygets betydelse och den utredning om flygskatt som presenterades i slutet av förra året.

Vi konstaterade att flyget har en stor betydelse för vårt lands ekonomi och vår konkurrenskraft. Flyget spelar en viktig roll för såväl människors som näringslivets behov av långväga resor och transporter. Även om vi delar ambitionen om att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska så var vi eniga om att en nationell flygskatt inte är lösningen.

Det löser inga problem om vi som enskilt land inom EU inför en sådan typ av beskattning.  Flyget finns med i EU:s handelssystem för utsläppsrätter som har ett gemensamt tak. Om en svensk flygskatt skulle leda till minskade utsläpp i Sverige så skulle bara motsvarande utrymme för utsläpp bli tillgängligt för andra länder eller aktörer i systemet.

De globala koldioxidutsläppen måste vi arbeta tillsammans för att begränsa. Vi behöver gemensamt satsa på utveckling och innovation. Det finns en hel del intressanta exempel på arbetet med mer energieffektiva flygplan och nya biobaserade drivmedel.  Jag har tidigare bloggat om BRA och deras arbete. Läs gärna via denna länk. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/02/02/satsa-pa-forskning-om-alternativt-flygbransle/

Jag har även i tidigare blogg berört de negativa effekter en flygskatt skulle innebära för oss i Umeå och Norrland. Läs den gärna här! http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/11/30/skrota-forslaget-om-flygskatt

Bli först att kommentera

Utvecklingsplaner för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 9

flygbränsleIgår träffade vi från kommunledningen och regionen Swedavias nya VD Jonas Abrahamsson och Bengt-Olov Lindgren flygplatschef i Umeå. Vi diskuterade Swedavias så kallade masterplan – en vision för de 30 kommande åren- för deras tio flygplatser.

Jonas Abrahamsson uttryckte att han var imponerad av Umeås utveckling och presenterade stora utvecklingsplaner för Umeå Airport.  För oss i Umeå är kommunikationer oerhört viktiga och vi glädjes åt utvecklingsplanerna och kommer naturligtvis att understödja dem från kommunens sida.

Redan till sommaren kommer Swedavia att påbörja satsningarna vid Umeå Airport genom att påbörja arbetet med fler uppställningsplatser för flygplanen. I dag finns sex uppställningsplatser och dessa skall fram till 2019 utökas till att bli nio. Fortsätter Umeås och regionens positiva utveckling kan det 2020 bli aktuellt att bygga om och ut terminalbyggnaden bland annat till direkt på- och avstigning för passagerarna. I utvecklingsplanerna ingår även att på sikt förlänga start- och landningsbanan för att möjliggöra att större och tyngre flygplan vid Umeå Airport.

I de mer långsiktiga planerna finns utökning såväl sydväst för anknytande verksamheter som sydost mot älven för utökning av banan. Ur miljöhänsyn är det bäst att starta och landa mot havet i sydost. Då kommer naturligtvis nuvarande dragning av E12 att påverkas, men jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta en bra lösning för detta.

Flyget knyter samman Sverige och bidrar till att de transportpolitiska målen kan nås. Vårt land är avlångt och har långa avstånd mellan den södra och den norra landsänden. För oss i norr är flyget avgörandre och en viktig del i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på varandra.

För oss i Umeås är Swedavias planer att utveckla Umeå Airport fantastiskt bra och ännu ett tecken på Umeås framgångar.

Bli först att kommentera

Umeå mot 200 000 invånare

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_0015I veckan uppmärksammar Umeå tidning kommunens målsättning om att bli 200 000 invånare år 2050. I repotaget kommer samtliga gruppledare i Umeå till tals om målet och kommunens chef för övergripande planering Elin Pietroni intervjuas om den komplexa planeringen för kommunens tillväxt. Det är bra och viktigt att denna stora fråga ständigt är aktuell och diskuteras.

Umeå är en kommun i stark tillväxt och förändring. Näringslivet utvecklas och allt fler människor vill bo och arbeta i Umeå kommun. Förra året växte vi med drygt 2000 invånare och vi är snart 123 000 och en av Europas snabbast växande städer.

Aktuell forskning visar att en kommun behöver minst 200 000 invånare för att få en attraktiv och mångfacetterad arbetsmarknad vilket är en viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ välfärd. Vårt övergripande Socialdemokratiska mål för Umeå är därför att befolkningen ska växa till 200 000 invånare år 2050. En befolkningsökning av denna storlek skulle bidra till större mångfald, nya skatteintäkter och möjligheter till nya investeringar. För att lyckas måste vi se till att det finns fler arbetsgivare i olika branscher som erbjuder möjligheter till jobb för hela familjen. Vi måste även se till att det finns bostäder för de människor som ska ta dessa jobb. Vi Socialdemokrater vill skapa en kommun som lockar människor med jämlikhet, en bra tillgång till kvalitativ välfärd, ett brett utbud av kultur och fritid, handel, nöjen och hög sysselsättning.

Att vi blir fler i Umeå och att fler verksamheter utvecklas ska bidra till att säkra medborgarnas livskvalitet och göra så att nya livschanser kan etableras. Umeå kan bara växa genom att medborgare, näringsliv och organisationer är delaktiga och förstår varför vi ska växa. Vi behöver också samarbeta med olika aktörer inom regionen så att fler upplever nyttan av att kommunen växer. Ska norra Sverige utvecklas måste det finnas växande kommuner som erbjuder attraktivitet, service, jobb och utbildningsmöjligheter.

Bli först att kommentera

Trendspaning och omvärldsanalys

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_3968Igår ägnade vi oss – fullmäktiges ledamöter och stadsdirektörens ledningsgrupp- åt trendspaning och omvärldsanalys. Vi gjorde det tillsammans med Bengt Wahlström fil lic, civilekonom och som är en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Bengt Wahlström pratade om digitalisering, globalisering och klimatförändringar och några andra omvärldsförändringar som skapar helt nya förutsättningar och risker och som utmanar traditionella lösningar i alla verksamheter.

Vi i Umeå kommun måste vara medvetna om och förberedda för dessa förändringar, därför är den strategiska omvärldsanalysen är oerhört viktigt. Vi måste i ett  tidigt skede fånga upp både förväntade och oväntade trender för att skapa strukturer och strategier att möta dessa . Om vi i Umeå kommun klarar det då kan vi skaffa oss ett försprång och använda omvärldsutvecklingen till en konkurrensfördel. 

Bengt Wahlström reflekterade utifrån omvärldskartan vintern 2017– vilka är de viktigaste omvärldssignalerna ur Umeå kommuns perspektiv? Han tog upp flera olika perspektiv t ex om globalisering och migration, om den digitala transformationen och teknikutvecklingen.  Om det gröna, hållbara Umeå , om framtidsjobben och om livsstils- och värderingsförändringar.

Sammantaget var det en mycket bra förmiddag som gav oss i politiken nya infallsvinklar, större kunskap och bättre möjligheter att fatta kloka beslut.

 

Bli först att kommentera

Restriktivitet och måttfullhet gäller vid all representation

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag vill inleda med att konstatera att massmedia har en viktig uppgift i att skildra vår omvärld på ett källkritiskt och objektivt sätt. Media ska, och det är mycket viktigt att slå fast, granska makten.

Idag har såväl Västerbottensnytt http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommunen-bekostar-mat-och-alkohol-pa-studieresor som VK http://www.vk.se/1946003/bryter-mot-kommunens-alkoholpolicy haft som nyhet att det kommunala bostadsbolaget Bostaden AB ”bryter mot kommunens alkoholpolicy”. Folkbladet rapporterar mer nyanserat och påpekar att såväl kommunen som bolagen har alkoholpolicys och att det är oklart om någon policy brutits. http://www.folkbladet.nu/plus/1797160/oklart-om-bostaden-brot-mot-alkoholpolicy

När det gäller kommunen och vår alkoholpolicy så bjuds det generellt inte på alkohol vid intern representation, dock kan vid särskilda tillfällen undantag göras  Restriktivitet och måttfullhet ska alltid gälla. AB Bostadens styrelse och VD var under 2015 på en studieresa till Berlin. Till middagen bjöds deltagarna på ETT glas vin. Detta är enligt mitt tycke väl inom gränsen för restriktivitet och måttfullhet. Att det handlar om en liten mängd påtalade ju även SVTs rapporter under intervjun med mig tidigare idag.

Bli först att kommentera

Visst tar vi frågan om brandmän i beredskap på allvar, Peder Westerberg (L)!

Av , , Bli först att kommentera 3

brandmanLiberalernas gruppledare Peder Westerberg hävdar idag på sin blogg att kommunen inte tar frågan om deltidsbrandmännen på allvar. Han har naturligtvis fel! Bakgrunden är ett antal uppsägningar inom räddningstjänst i beredskap vid stationen i Sävar.

Det handlar om nio uppsägningar på Sävars brandstadion. Fyra av dem börjar gälla den 1 maj och de resterande fem den 1 juni. Det befarades att dessa uppsägningar skulle sprida sig till andra stationer men så har dock inte skett.

Om uppsägningarna i Sävar inte tas tillbaka så kommer Räddningstjänsten i Umeå att bemannas upp så att brandmän placeras i Sävar och förstärker upp räddningsstyrkan där. Uppsägningarna har inte spridit sig ytterligare som befarades. Men om ytterligare uppsägningar skulle tillkomma på kort sikt så utökas bemanning även i dessa eventuella fall i Umeå för att förstärka övriga stationer.

Det finns strategier för problematiken såväl på kort som på lång sikt; de akuta problemet löses alltså genom utökad bemanning i Umeå som förstärker övriga stationer. Långsiktigt försöker vi lösa situationen genom fortsatta förhandingar och överläggningar med BRF. Nästa förhandlingstillfälle är 9 den mars.

Kommunen försöker utifrån vad avtalet medger -så långt som möjligt- höja ersättningar och ge flexibla scheman för att öka attraktiviteten. Vi behöver även genomföra ett intensifierat arbete med rekrytering samt föra en fördjupad dialog med kommunens egna verksamheter för att eventuellt göra kombinationstjänster och kombinationsscheman. Det nya avtalet med flexibla timmar istället för veckor möjliggör detta.

Förhandlingar pågår alltså mellan parterna och det är direkt olämpligt att i detta läge involvera politiken. 

 

 

Bli först att kommentera

Markägares rättigheter till avlägsnande

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag har länge efterfrågat ett samlat grepp från regeringens sida när det gäller hanteringen av de EU-medborgare som sökt sig till vårt land. Det är viktigt att kommunerna agerar likartat och har en gemensam verktygslåda i arbetet. Nu kommer äntligen ett förslag som ska förenkla processen för markägare att få tillbaka rätten till sin mark eller byggnad om personer har bosatt sig där utan tillstånd. Under vissa förutsättningar ska det framgent vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har bosatt sig på platsen efter att en ansökan redan har lämnats till Kronofogdemyndigheten.

Det föreslås också flera bestämmelser som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Bland annat ska Kronofogdemyndigheten göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten ska också ta särskild hänsyn till om det finns barn på platsen.

Det är naturligtvis viktigt att äganderätten kan värnas på ett effektivt sätt när någon eller flera bosatt sig i till exempel parker eller på privat mark utan tillstånd. Om vi inte stävjar det här riskerar vi att det venni vårt land leder till kåkstäder.

Regeringen har nu beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över detta förslag. Det nya, mer effektiva förfarandet heter avlägsnande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Bli först att kommentera