Äntligen minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 4

DDA18455-5F56-4203-B25D-5984F361C328Äntligen, efter nästan 10 år minskar nu löneskillnaderna mellan män och kvinnor, enligt LO:s senaste lönerapport. Fackföreningsrörelsens arbete ger resultat men fortfarande finns mycket kvar att göra. Fortfarande finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. I riket som helhet tjänar män i genomsnitt 4600 kr mer än kvinnor.

Utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män beräknat som kvinnors medellön i procent av mäns medellön år 2000-2016 visar glädjande att löneskillnaden minskat, dock främst bland tjänstemän. Bland arbetare har kvinnors lön i procent av mäns lön ökat från 85 till 88 procent och bland tjänstemän från 76 till 82 procent år 2000-2016. Kvinnors lön i procent av mäns lön har därmed ökat med tre procentenheter bland arbetare och med sex procentenheter bland tjänstemän. Det är naturligtvis inte okey, men vi kan glädjas åt att det går åt rätt håll och fortsätta arbetet mot jämställda löner.

http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_lonerapport2017_pdf/$File/Lonerapport2017.pdf

Bli först att kommentera

VK missförstod regeringens besked

Av , , Bli först att kommentera 8

VKVK tvingas idag till ett ”förtydligande”(se bild) med anledning av onsdagens rapportering och rubriksättning kring ett besked från regeringen som VK uppenbart missförstått.

Regeringens besked om ”att inte vidta någon åtgärd” ang det stöd till hamninvesteringar i Holmsund som vi begärt slog VK upp stort i rubriken med att beskedet var ett ”dråpslag” för färjeprojektet och i text om att färjan nekas investeringar. Detta är dock ett missförstånd. Regeringens besked handlade alltså inte om färjan utan om  hamninvesteringar i Holmsund.

När det gäller färjeprojektet kommer de slutliga finansieringarna att redovisas under våren (april/maj).

Bli först att kommentera

Satsning på gröna jobb

Av , , Bli först att kommentera 5

74D41618-5893-450A-B16C-0559586ADC5BDen S-ledda regeringen satsar nu på gröna jobb som ska kunna omfatta drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020. Under 2018 satsar regeringen 270 miljoner kronor genom fem myndigheter.

i dag saknas det arbetskraft i form av bland annat skogsarbetare, maskinförare och personer som kan sköta naturreservat, vandringsleder, trädgårdar och friluftsområden samt städa stränder. Regeringens satsning gör det möjligt att erbjuda praktik, moderna beredskapsjobb eller andra subventionerade anställningsformer till långtidsarbetslösa och nyanlända. Under 2018-2020 satsas totalt 910 miljoner kronor.

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeå kommun + Umeå universitet = Sant

Av , , Bli först att kommentera 2

Hans och rektornIgår skrev jag för kommunens räkning under ett avtal om partnerskap med Umeå universitet och dess rektor Hans Adolfsson. Partnerskapet handlar om forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Jag har liknat partnerskapet vid ett långt äktenskap där vi med detta avtal nu förnyar våra löften.

Vi vet att kompetensförsörjning är en framtida utmaning för hela Europa och naturligtvis en viktig pusselbit i vårt partnerskap. Universitetet har behov av att studenter kan göra praktik inom kommunen, och vi har behov av att tillsammans delta i direkta forskningsprojekt, t ex projektet Ruggedised inom stadsutvecklingsområdet. Läs gärna mer om detta på min tidigare blogg http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2018/01/08/ruggedised-umea-smart-city/

När det gäller Innovation, kommersialisering och branschutveckling har vi pågående samarbetet som t ex Uminova Innovation, Infotech Umeå, Umeå Biotech Incubator mfl.  När det handlar om Strategiska satsningar och utvecklingsmiljöer är några exempel UMIT, Projekt Greeen North, Idrottshögskolan, Sliperiet och Umeå Science Park.

De områden som vi nu ser som särskilt prioriterade är Hållbar stadsutveckling där området har en egen projektplan och Sliperiet/Umevatoriet som flyttas till Sliperiet på Konstnärligt campus. Det är naturligtvis mycket spännande med att vi nu kan knyta ihop det på Konstnärligt campus med universitetets andra publika verksamhet i form av Bildmuseet.

Bli först att kommentera

Genom människors möten i vardagen skapas samhällskittet

Av , , Bli först att kommentera 6

VK segregationI dag skriver VK om Charlotte Mellanders (professor i Nationalekonomi) forskning. Mellander konstaterar att i takt med att städer ”växer ökar också segregeringen mellan rika och fattiga, vilket riskerar att  påverka idéskapandet och förståelse för varandra.” Mellander menar också att ”städer vinner på att människor blandas för att förståelsen för andras problem blir bättre och människor lär sig av varandra.” Jag kunde inte hålla mer mer.

Utgångspunkten i vår Socialdemokratiska politiska strategi är att välfärdsstaten och marknaden är varandras förutsättningar.Vi kan ha en marknadsekonomi, men vi kan inte ha ett marknadssamhälle. Utöver marknader behöver samhället institutioner som tjänar sådana sociala värden som politisk frihet och social rättvisa. Det är därför som välfärdsstaten fungerar så väl. Marknadens idéer om profit, utslagning och konkurrens människor emellan, står för evigt i motsats till den bärande svenska idén om jämlikhet och alla människors lika värde. Därför kan politikens uppgift aldrig vara någon ”marknadsanpassning”. Marknadsekonomin kräver politisk styrning och beskattning för att kunna leva upp till sitt sociala ansvar.

När Umeå nu växer är vi naturligtvis medvetna om de utmaningar och problem som en växande stad har att hantera. När vi delar ut byggbar mark är vi väldigt tydliga med att det ska vara blandade upplåtelseformer eftersom vi arbetar för att människor med olika bakgrund ska kunna leva bredvid varandra. Vår strategi är att Umeå ska vara en blandad stad, med hyresrätter, bostadsrätter och villor jämte varandra. Just detta är något som vi tidigare fått beröm av Polisen för och som de menar är en av anledningarna till att Umeå är relativt befriade från segregation och kriminalitet.

När vi nu planerar nya områden ska det finnas en blandning av hyresrätter och bostadsrätter för att skapa möjligheter för människor med olika typer av livsvillkor att bo i samma områden.Vi Socialdemokrater vet att det är genom människors möten i vardagen som samhällskittet skapas. Det är t ex när barn från olika samhällsklasser går i skolan tillsammans och leker på fritiden som det skapas en förståelse och en gemenskap som är grunden i vårt samhälle.

Vi har inom skolan kompenserande åtgärder för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Alla högstadielever får en egen skoldator och redan från Åk 3 börjar datorerna introduceras. Vi satsar i Umeå mer på fritid och kultur än motsvarande kommuner. Vi har t ex infört ”händerpålovet-kortet” där alla skolelever under lov kan ta del av en mängd aktiviteter utan kostnad. Varje år kan även de som fyller 17 år söka ferieprao/sommarjobb via kommunen. Genom detta ger vi även dem utan föräldrar med kontakter en möjlighet till ett sommarjobb och en introduktion till arbetslivet. Vi jobbar även särskilt mot barnfattigdomen och vi har även tillsatt en social kommission för att uppnå social hållbarhet i Umeå på sikt.

Umeås tillväxt är viktig och när nu Umeå växer måste vi vara medvetna om de utmaningar vi har framför oss, planera och fatta kloka beslut. Det är bl a med anledning av detta vi nyligen fattade beslut om ett treårigt-projekt för att värna tryggheten inom några områden där vi kan konstatera att insatserna behövs.

 

Bli först att kommentera

Med ansvar för tillväxt och utveckling

Av , , Bli först att kommentera 4

I20 områdetUmeå kommun är i stark tillväxt, det byggs redan mycket och den trenden vill vi naturligtvis ska fortsätta. Vi jobbar därför intensivt med såväl planer som utdelning av mark för bebyggelse.

Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat om en fördjupad översiktsplan för I20-området. Vi behöver nya områden för bostäder och det finns ett generellt behov av nya områden för såväl verksamheter som handel i I20-områdets norra del. Sen finns det även diskussioner om omlokalisering av vissa verksamheter i centrala Umeå.

I översiktsplanen för de centrala stadsdelarna är riktlinjerna att andelen bostäder ska öka inom centrumfyrkanten. Vi är därför positiva till detaljplanen för fastigheten Skuld 2 som kommer att skapa möjligheter för nybyggnation samtidigt som befintligt bostadshus kulturhistoriska värden och planområdets förhållande till riksintresse för kulturmiljö värnas. Vi är även positiva till detaljplanen för Rind 6 och Rind 11 som skapar möjligheter till till nybyggnation av cirka 60 nya bostäder, lokaler för butiker och liknande verksamheter samt parkering under mark.

Bostaden har fått klartecken att bygga boenden för äldre på Mariehems centrum och Hemsö kommer att bygga kontor på området Umeå Renen 3:4 (området vid Svingen). Även Stadsliden 5:1 och Österåker 1:7(Mariestrand) har marktilldelats.

Det är viktigt att vi fortsätter skapa förutsättningar för tillväxt i vår kommun. Såväl i de centrala delarna som på landsbygden. Jag har i tidigare inlägg redogjort för utvecklingstankarna på landsbygden och i kommundelarna. Se t ex http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/12/13/landsbygdsutveckling-pa-agendan/

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Stora Birk handelsområde behöver struktureras

Av , , Bli först att kommentera 11

Stora BirkVi är i kommunen på gång med att göra en översyn av Översiktsplanen kring I20- området fram till Greenzone på Ersboda. Efter att jag i veckan har träffat handlare på Ersboda/Mariedal och centrumledaren för stora Birk handelsområde Lotta Weinehall.menar jag att även det området bör ingå i översynen. Det var ett mycket bra möte med handlarna och centrumledaren där många kloka synpunkter och idéer kom fram.

Jag kan konstatera att det finns stora behov av att strukturera upp området. Vi behöver se över trafikflödena för Ersbodaområdet och separera godsflöden och andra trafikanter.Godstransporterna måste kunna ta sig fram utan att det skapas trafikstockning för andra trafikanter.

Jag har därför idag resonerat med tjänstemännen och givit dem i uppdrag att göra en fördjupning av Ersboda gällande trafik och flöden

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Skolans verksamhet går före försäljning

Av , , Bli först att kommentera 7

SIVUmeå växer så det knakar. Vi kan se en markant ökning av bland annat gruppen barn och unga. Det innebär att vi har ett stort behov av nya förskolor och grundskolor. I Umeå kommun skulle vi behöva bygga en grundskola per år för att klara utvecklingen. Det är med bakgrund av detta som vi nu beslutat att ta bort gamla Vasaskolan i Kvarteret Siv från försäljningslistan. Vi behöver helt enkelt fastigheten för vår kommunala skolverksamhet.

Enligt vårt lokalförsörjningsdirektiv ska lokaler som kommunen äger men som ingen verksamhet anser sig ha behov av avyttras. Tidigare har ingen verksamhet anmält behov av denna fastighet varför den förts upp på avyttringslistan. Efter den senaste befolkningsprognosen har dock skolan anmält behov av fastigheten och vi har således beslutat att ta bort fastigheten från avyttringslistan. Inga konstigheter med detta.

Vi har satsat starkt på bostadsbyggandet den senaste mandatperioden och vi förtätar i stan. Det är trångt och finns inte direkt någon mark att bebygga för en skola i centrum. I dagsläget finns ingen kommunal grundskola i centrum dock finns en del friskolor. Kommunen har ett ansvar att  leverera lokaler för skolverksamheten, det kommer vi Socialdemokrater aldrig att tumma på. Självklart ska fasigheten användas till skola när behovet finns.

Det är direkt dumt att -som Moderaterna och Liberalerna- framhärda att fastigheten ska säljas. Vad är dessa partiers alternativ för skolverksamhetens behov? Jag har inte sett dem redovisa något alternativ. Jag kan inte tolka deras inställning som annat än djupt ideologisk, ansvarslös och verklighetsfrånvänt.

 

 

Bli först att kommentera

Förbättrad säkerhet och arbetsmiljö i A3 Arena

Av , , Bli först att kommentera 2

a3 arenaVi i Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja 19,3 miljoner kronor till ombyggnationer av A3 Arena under 2018, samt avsatt i investeringsplanen 18,8 miljoner för 2019 och 7 miljoner för 2020. Pengarna för 2018 ska finansiera en ny entré och en del andra åtgärder som förbättrar såväl säkerheten som arbetsmiljön. För oss Socialdemokrater är både säkerheten och arbetsmiljön i våra offentliga lokaler viktigt. 

Ishallen- A3 Arena- är kommunens största inomhusanläggning och nyttjas frekvent av såväl barn som vuxna för olika aktiviteter som t ex ishockey och konståkning. Arenan tar vid större evenemang ändå upp till 5500 åskådare. För alla dessa är säkerheten och arbetsmiljön av stor vikt och inget vi kan tumma på.

Dessa ombyggnationer är också viktigt eftersom Umeå kommer att stå värd för J18-VM i ishockey 2019 tillsammans med Ö-vik.

 

 

Bli först att kommentera

Umeå är en bra idrottsstad

Av , , Bli först att kommentera 4

746E5401-02A2-4F01-B921-B5806DA77320I helgen hjälpte jag till med att sälja korv och varma mackor vid SDF-SM för 16 åringar i innebandy som gick av stapeln i Energi Arena. Det var innebandylag från hela Sverige som samlades för att göra upp om SM-titlarna under fyra dagar.

I kiosken fick jag möjlighet att prata med många av deltagarna och de anhöriga. Jag kan säga att det var succé. Våra idrottshallar levererade, alla var imponerad av anläggningen på Gamlia, imponerade av vårt innebandygymnasium och imponerad av Umeå som stad. Många kunde tänka sig att flytta hit då det är en -som många sa- trivsam stad med tydlig idrottsprofil.

Utöver ett lyckat evenemang var de flesta hotellrum uppbokade på grund av idrottsevenemanget vilket skapar fler arbetstillfällen i turistnäringen.

Stort tack till Västerbottens Innerbandyförbund för ett lyckat evenemang och stort tack till idrottsföreningarna som var med och hjälte till och stort tack restaurang, hotellnäringen för att ni tog hand om våra idrottande ungdomar och familjer.

Bli först att kommentera