Det är dags att enas för Holmsunds bästa!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det har pågått en längre tid men efter diskussioner både internt och externt, studiecirklar och otaliga möten och samtal  väljer jag idag i egenskap av socialdemokraternas ordförande i Holmsund, och etablerat i vårt senaste styrelsemöte och samtal i partiet, att aktualisera, inte bara diskussionen, utan möjligen verktyget för hur vi kan stärka lokaldemokratin och Holmsund som helhet. Det är en lång text men jag ber er läsa den, tänka, och gärna återkomma med kritik. Det här är ett projekt som ytterst bygger på demokrati och delaktighet men detta är vad jag vill ”komma till bordet med” till flera av er ute i samhället som jag redan pratat med. Vad vi kallar det, demokratiråd, medborgarplattform eller dialogforum, är sekundärt. Här är i alla fall ett praktiskt förslag på hur vi alla kan enas, över politiken, för Holmsunds bästa. Korta versionen lyder: Vi borde alla träffas en gång i månaden för att samordna våra verksamheter tillsammans med medborgarna.

Bakgrund och problemanalys

Med bakgrund i Kommundelsnämndens avskaffande och följaktligen slutet på ett 40 årigt demokratiprojekt för Holmsunds del. Likväl som det alltmer defragmenterade samhället där vi ser färre och färre intresserade av föreningsliv, politik och folkrörelser, så behövs det en enade kraft för att ta tillvara Holmsundsbors intressen. Som kan ena många aktörer för ett enda syfte: Holmsunds bästa.

I den digitala världen av idag finns det större möjligheter än förut att just realisera de teoretiska målsättningarna kommundelsnämnderna en gång hade och på sikt stärka medborgarnas styre över lokalsamhället. Trots detta ser vi istället en tendens av att föreningar och folkrörelser sitter på den egna kammaren istället för att hjälpa varandra och dra åt samma håll för samhällets bästa. Den enda handen vet inte vad den andra gör. Samtidigt växer klyftan mellan medborgare och politiker där förtroendet för de demokratiska organisationerna är lägre än före rösträttens införande. Denna klyfta mellan medborgare och Umeå Kommun innebär också att kunskapen om kommunala ärenden, ekonomi och hur man faktiskt påverkar samhället minskar, med konspirationsteorier som följd. Det öppna demokratiska samtalet ersätts mer och mer med det infekterade affektfulla samtalet med få konstruktiva vägar som följd. De senaste 30 åren har det vuxit fram ett samhälle som många ser som kallare och mer ensamt.

Den kommunala demokratin har sedan 80-talet också varit på reträtt och uppfattningen att man har mindre att tycka till om är inte helt ogrundad. Demokratiforskningen och demokratiprojekten på kommunal nivå har likaså befunnit sig på reträtt och få exempel på det motsatta är lika långt gångna som Holmsunds kommundelsråd och kommundelsnämnd var, vilket påverkat medborgarna i en demokratiskt positiv anda – i en samtid där lokaldemokratin på det hela minskat. Samtidigt har centralisering av ekonomi och beslut gett följden att fler och fler ser sig själva leva i skuggan där ord som inflytande, medbestämmande och tillgång till information är främmande termer.  Istället för att samhället utvecklas med så stort stöd som möjligt i samhället, förankrat i dess föreningar och folkrörelser, och med stor öppenhet, så förvrids samtalet till att enbart förespråka enkla lösningar på komplicerade problem, med klickartiklar, sensationsjournalistik och fake news som resultat. Samlade resultatet av detta är ett lokalsamhälle som helt enkelt tar mindre och mindre initiativ och blir mer och mer spöklikt, där samverkan och samarbete lever kvar i några få föreningar. Ett samhälle där folk stänger in sig och där allt ter sig omöjligt. Termen ”High trust society” är något centralt här att förstå. I ett samhälle med hög tillit och gemenskap förbättras i princip alla aspekter av samhället och demokratin, i samhällen där dessa ting inte prioriteras så sänks också förtroendet, tilliten och gemenskapen.

Slutligen så har vi i Holmsund också sedan kommundelsnämndernas avskaffande hamnat i en situation där vi har många eldsjälar och föreningar men att de alla lever i bubblor utan någon närmare kontakt eller dialog med varandra. Vilket är känt. Trots detta har samlade grepp för att visa upp holmsunds föreningsliv till exempel avskaffats senaste åren och enskilda organisationer istället gjort sitt bästa.  Men till dags dato, har ingen samlande kraft agerat för att få in dem under samma tak för att få en samordning som kan vara alla till godo. Detta förslag får också ses som ett försök till detta.

Syfte

Vi som ställer oss bakom detta är övertygade om att vi måste för Holmsunds bästa vända på utvecklingen och ta ett helhetsgrepp för att stärka inflytandet från medborgarna, skapa ett mer levande och inbjudande lokalsamhälle och ge föreningar och folkrörelser ett forum där de kan dra åt samma håll. Inte minst måste den vanliga medborgaren i Holmsund få ett forum dit de kan vända sig med frågor och idéer som de samlade krafterna i Holmsund kan lösa. Ett forum som också kan vara ett verktyg och väg till att förbättra relationerna mellan medborgaren och kommunen. Och där idéer kan realiseras. Som kan öppna upp information och föra en öppen diskussion om saker och ting. Men också där medborgaren kan lära sig om hur kommunen fungerar, vilka tjänstemän man kan kontakta, och få praktiskt nytta ut av detta samarbete.

I sken av att vi inom en generation kommer vara Västerbottens tredje största samhälle, men mer eller mindre en stadsdel i Umeå Kommun, så framträder ett scenario där vi måste ta tillvara alla chanser att påverka nämnder, styrelser och makthavare för att hålla vårt lokalsamhälles utveckling aktuellt. Detta kan och skall ske genom främst de lokala partiernas arbete men för att de ska få rätt förutsättningar och driva Holmsunds frågor behövs det en infrastruktur för det, som fångar upp åsikter och är jordmånen som lokal politik kan växa ifrån. Inte minst med en sådan framtid till mötes så kommer en kraft som har möjligheten att få stora delar i Holmsund att ställa sig bakom viss utveckling, väga tungt. I det framtida Umeå Kommun kommer således Holmsund behöva en stark lobbyorganisation, eller lobbynätverk, för att uttrycka sig rakt på sak. Detta kan ses som detta, men inte bara. Effekterna är påtagligt bättre för lokalsamhället, och medborgarna, än modellen med små slutna sammanslutningar som påverkar politiken. Detta testades i fallet med järnvägsövergången i över 40 år. Sådana exempel visar med all tydlighet att när vi i Holmsund pratar, så ska vi göra det med en enad röst.

Vi är också övertygade om att detta inte enbart kan ske från ett parti eller rörelse. Vi behöver alla demokratiska föreningar, folkrörelser, partier och eldsjälar, medborgare, i detta arbete. Från de få lokalpolitiker vi har till de som kämpar i det offentliga, i skola och vården, kulturen och idrotten i Holmsund. Inte minst behöver vi medborgare som ser möjligheterna i ett sådant här projekt för att förbättra sitt lokalsamhälle. Projektet vilar därför på ett brett samarbete mellan politiska partierna och de andra aktörerna, för Holmsunds bästa. För att få in alla perspektiv i diskussionen. Och för att öka påverkansgraden rejält.

Syftet är således, att:

För medborgarna
- Få inflytande över lokalsamhället
- Få insyn i vad som händer i Holmsund
- Bygga ett intresse för demokrati, föreningsliv och folkbildning
- Ha ett forum öppet att lyfta frågor i
- Känna att de tillhör samhället och lyssnas på

För föreningar & folkrörelser
-  Att samordna sig och dela resurser
- Att lyfta frågor till lokalpolitiker
- Att synliggöra sin verksamhet
- Att stärka rekryteringen & mobiliseringen

För politiska partier
- Lyssna på medborgarna
- Hjälpa medborgarna med kommunala frågor/lyfta mot kommunen & partier
- Ta emot kritik och diskussioner om aktuella frågor
- Säkerställa den ideologiska målsättningen om att utveckla demokratin

För näringslivet
- Få ett forum att bolla idéer med och synas
- Samverka med föreningslivet och folkrörelserna
- Diskutera med de politiska partierna
- Stärka etableringsgraden av företag och handel

För kommunen
- Få en yta att möta medborgarna på
- Att synliggöra planer, verksamheter m.m.
- Att ha en ordentlig remissinstans, någonstans att vända sig
- Att säkerställa demokratiskt inflytande och medborgardialog
- Delge Holmsunds medborgarforum, eller vad nu namnet blir, information

För Holmsund
- Få ett strukturerat sätt att påverka Umeå Kommun
- Värna om ett öppet och demokratiskt samhälle
- Få ett levande samhälle med föreningar, folkrörelser och småföretagare
- Holmsund återgår till att återigen vara ett av Sveriges mest närdemokratiska samhällen

Hur

Förslaget som presenteras här är inte färdigställt utan måste konstitueras från de parter som i deltar i skapandet av en styrelse och förening.  Klart är att det måste vara en ordentlig förening som så snart som möjligt aktivt söker ekonomiskt stöd från t.e.x. föreningsbyrån och andra aktörer för att säkerställa sin ekonomiska bas. Till dess detta är gjort kommer projektet bäras av de deltagande.
En naturlig utgift är från början att medelst trycksaker, flygblad, annonser göra forumet välkänt i Holmsund. Senare avgifter är hyror för lokaler, eventuellt egna arrangemang och t.e.x. undersökningar i lokalsamhället av olika slag och i olika frågor genom t.e.x. enkäter.

Styrelsen i en sådan förening skulle avspegla Holmsund som samhälle i stort, från de olika perspektiv som är aktiva här och avspegla politiken likväl som föreningar, medborgare och folkrörelser.

En viktig poäng i en sådan förenings stadgar är givetvis at alla organisationer, föreningar med mera som deltar gör det av egen fri vilja och att föreningen ej har makt över dessa utan att t.e.x. politiska partier eller intresseorganisationer (medlemmar) äger sin egen verksamhet. I föreningen läggs verksamheten som alla kan enas bakom. Föreningens målsättning är helt enkelt att vara forumet, plattformen, för sina medlemmar.

En stark styrelse är i denna kontexten, av stor vikt, och en van och väl bildad styrelse och valberedning. Inte minst för att det också kan finnas intressekonflikter och olika starka viljor i lokalpolitiken. Därför behövs likväl som en bra arbetsordning en transparens i sina möten, t.e.x. med offentliggörandet av månadsmötets protokoll för alla medborgare att ta del av. Att en sådan här förening finns online för att nå fler är i sammanhanget också viktigt.

All verksamhet skall således präglas av demokrati, öppenhet och engagemang. Onödig slutenhet i ett sådant här projekt motverkar själva syftet, stadgarna, för dess existens. Syftet är att få fler aktiva, inte att skapa ytterligare en sluten förening som verkar i det dolda. Och ett delmål är synliggörande kan undanhållande av information inte vara en internkultur.

Således vilar engagemanget på ideel grund. Med långsiktiga målsättningen att detta skall upptas som normal kommunal verksamhet i Umeå Kommun, med ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Vad händer nu

Ett första steg är en ordförandeträff bland Holmsunds alla föreningar och de som redan idag visat intresse, att samlas under ett och samma tak, för att diskutera igenom detta förslag och ”gå hem” och förankra denna idé i våra organisationer och ute i lokalsamhället och den versionen av detta dokument vi enas om. Frågorna är enkla i sak men svårare att genomföra: Hur stärka samarbetet för Holmsunds bästa? Hur engagera mer medborgare? Hur bygger man ett ”High trust society”? Hur får vi upp den nödvändiga legitimitet gentemot Umeå kommun och dess tjänstemän, så de ser den stora nyttan i sådana här råd, forum eller medborgarplattformar? Hur bygger vi Holmsund, tillsammans?

En god idé, efter en tids etablering och byråkrati samt marknadsföring, vore att på sikt arrangera månatliga möten med föreningen som huvudarrangör med t.ex.. olika teman som lockar medborgarnas intressen – månadsmötet. Där alla intresserade medborgare och medlemmar kan stämma av vad som händer i samhället, vad de behöver hjälp med eller om man har en aktuell fråga man vill lyfta för de andra organisationerna.  Månadsmötet kommer på sikt således bli en tydlig avstämning i hur det går att ta Holmsund dit vi vill och för att stärka relationerna till de styrelser och nämnder vi behöver ha kontakt med för samhällets bästa.

När

I dagarna kommer jag i egenskap av Socialdemokraternas ordförande planera in en första träff för de intresserade i arbetsnamnet ”Holmsunds bästa” och behöver allas hjälp att sprida denna information till alla som kan vara intresserade och som ni vet brinner för Holmsund och de lokala frågorna. Det rimliga är att med god framförhållning att detta första förberedelsemöte sker i November.  I Januari bör det vara rimligt att komma igång med de första offentliga träffarna.

Målbild

Målbilden är att vi i framtidens Holmsund som vuxit betydligt men fortfarande är en liten del av ett Umeå Kommun som då har över 200 000 medborgare, har en plattform där holmsunds ”samlade krafter” träffas en gång i månaden. Där säkerställs att medborgare får tycka till, får information, träffar kommunala tjänstemän och där samlas Holmsunds föreningar för att samordnas och att detta avspeglar sig i ett samhälle med många aktiviteter för barn, unga och äldre och där medborgarna är aktiva i att utforma sitt lokalsamhälle och deltar aktivt att utveckla det. Genom bland annat ta på sig förtroendeuppdrag i föreningar, folkrörelser och de politiska partierna. Att vi också har en träffpunkt där lokala näringslivet kan träffa medborgare och andra för att delge sina åsikter och frågor och hur de vill se samhället utvecklas. Målsättningen är således att en del av hålet efter kommundelsnämnden skall vid det laget, 2018, vara ersatt med denna organisationsform. Namnet? Det kommer vi överens om tillsammans.

Mitt förslag är Holmsunds Medborgarplattform

Vad är ditt?

Intresserade av detta kan maila mig på
stellan@h-sund.nu eller ta kontakt med mig på t.e.x. facebook
ringa går bra men jag svarar i regel i mån av tid
0727370532

Väl mött!

Bli först att kommentera

Fem bra nyheter på en vecka!

Av , , Bli först att kommentera 0

Fem bra nyheter på en vecka!

- Byggnadsnämnden har nu godkänt Skärgårdsstaden! Således har vi tagit ett till steg närmare att få till stånd byggandet vilket i sig kommer göra Holmsund till länets tredje största samhälle. Det tar tid, men sakta men säkert rullar byggprojekten igång!

- Kommunen tilldelar Holmsund mer industriell mark precis som vi velat och drivit fram genom att b.l.a. diskutera och påverka gruppen bakom Kommunala Handlingsprogrammet! Det innebär konkret att fler industrier kan etablera sig, vilket är bra för välfärden och inte minst för dem som får jobb!

- Efter diskussioner med Hyresgästföreningen Södra Västerbotten så kommer de sammankalla medlemmarna i Holmsund och Obbola för ett möte där det finns stora möjligheter att bilda en lokalavdelning!

- Vi står nu i startgroparna för ett projekt som kommer förbättra medborgardialogen och närdemokratin betydligt i Holmsund i ett brett samarbete! Mer information inom kort! Äntligen täcker vi till lite av ”Hålen” efter Kommundelsnämndens avskaffande!

- Vi är fortsatt största parti inom kyrkan och har ett gott samarbete med posk som garanterar en fortsatt öppen folkkyrka för medborgarna och föreningarna här ute!

Samtidigt kan vi alla ta del av det politiska arbete som vi lagt ned senaste åren med ombyggnationer på centrum, insatser i infrastrukturen, utvecklad park i djupvik med mera.

Tillsammans gör vi det bästa för Holmsund!

Nu är det skördetid!

Bli först att kommentera

Hyresgästföreningen kan etablera sig i Holmsund!

Av , , Bli först att kommentera 0

14

Har just avslutat ett samtal med ordförande för hyresgästföreningen i södra Västerbotten. Som det ser ut nu kommer HGF kalla till ett möte för alla medlemmar i Holmsund och Obbola för bildandet av en lokalförening här ute med ambitionen att också ta med sig t.e.x. en förhandlare eller jurist till mötet så intresserade direkt får en inblick i kärnverksamheten. Jag meddelade att jag kommer hjälpa dem med mobiliseringen och jag hoppas flera av mina vänner också kommer göra det. I synnerhet hoppas jag att mina vänner som är medlemmar i hyresgästföreningen nu tar chansen och skapar en lokalavdelning här ute som kan ta tillvara på medlemmarnas intressen, arrangera saker i grannskapet och stärka gemenskapen i hyresbeståndet här i Holmsund. Vi behöver en hyresgästförening som det inte är bökigt att ta sig till för att gå på möten eller ställa frågor!

Holmsund präglas av flera oseriösa (och några seriösa) privata aktörer och har bland det äldre beståndet i Bostaden AB. Jag själv har erfarit direkt hur det kan gå tillväga i beståndet. Det är därför av hög vikt att vi får en aktiv och levande hyresgästförening här ute. Både för aktuella ämnen redan idag som hyresgäster kan ha problem med, men också för att stärka upp hyresgästernas rättigheter nu när Holmsund kommer få mycket fler hyresbostäder byggda. I sken av detta är det också naturligt att det skulle bildas en lokalavdelning av Hyresgästföreningen här ute.

Därför uppmanar jag alla er i hyresbeståndet i Holmsund att engagera er!

Stå på dig, annars står andra på dig!

Inom kort kommer HGF skicka ut kallelser.

Bli först att kommentera

Utveckling i Djupvik, Föreningslokal och Kyrkoval

Av , , Bli först att kommentera 0

Utveckling i Djupvik

Som jag berört tidigare så har det pågått ett arbete genom Ume Älvdal men även genom Umeå Parker att föreviga Holmsunds historia. De aktiva har varit engagerade Holmsundsbor och jag själv har varit en av dem som bland annat här och på möten ”eldat på” ordentligt om vikten att föreviga Holmsund nu när vi står inför en framtidsomvandling. Tyvärr har dock inte dessa initativ samordnas i någon större grad, Kulturföreningen har gjort sitt och Kommunen sitt. Dock måste det sägas att de första stegen mot en sådan utveckling, ett kulturellt avgjort viktigt arbete för att hedra vår historia och alla som jobbat här, nu skett genom att det placerats ut 8 st skyltar i Djupvik och Sandvik med bilder över hur området såg ut tidigare med tillhörande kortfattad beskrivning. Dock, och det bör sägas, saknar åtminstone jag en lite mer utförlig berättelse om Djupvik som område (Tornberget, Hotell Stenman, ”Lilla chicago”, Demonstrationsplatsen m.m.) då detta också varit ett eget municipalsamhälle, ja själva Holmsunds kärna, tidigare. Samt att efter gamla storgatan så bör de fyra st K-märkta hus som står där få en skylt tillägnat sig då dessa om något representerar Holmsund utåt det är vår ”skyline” likväl som vattentoret. Och likväl härbärgar en djupare historia. Här kan man kolla på t.e.x. Öjebyns modell där de förevigat sina k-märkta hus med stiligt uppsatta skyltar intill eller på byggnaderna.

Utöver detta så kan den intresserade också notera att det ÄNTLIGEN byggs ett övergångsställe kombinerat med fartgupp över till Djupviksområdet. Detta vet jag är något vi inom Sociademokraterna och medborgare i stort länge påpekat. Och det påpekades, igen, när Tekniska Nämnden var på besök i våras. Följdaktigen kan vi se reela resultat i Djupvik för tillfället som nu under tre års tid genomgått en förvandling som gett Holmsund en värdig park. Nu saknas det som sagt bara en rejäl informationsskylt om områdets tidigare centrala plats för regionen som helhet.

Föreningslokal

Efter avslutade kyrkovalet så har vi börjat koncentrera oss på nomineringar inför valet 2018 och kommande möten om bland annat Ljumviken och Vattentornet. Ytterligare en fråga som idag blev väckt av ordförande i PRO är behovet av en föreningslokal likt den som nu skapats i Hörnefors. Detta förslag kommer vi motionera om i samtliga instanser som vi kan och påbörja ett lobbyarbet omkring. I synnerhet när vi fortfarande har tomma lokaler i samhället, som gamla Swebank och Öppen Gemenskaps lokaler. Att dessa lokaler fylls med aktivitet är avgörande för Holmsund och dess utveckling. Vi kan inte tillåta att föreningar saknar lokaler att vara i samtidigt som det står tomma på centrum! Den 28:e kommer också vår interpellation om vad som hände med Demokratiråden (som skulle ersätta kommundelsnämnderna) behandlas på arbetarkommunen. Således fortsätter vi med hög aktivtet och varje möte detta halvår har det dykt upp en ny medlem. Så idag kan jag skriva, välkommen Tony!

Kyrkovalet & Valet 2018

Slutligen är det värt att kommentera att kyrkovalet gjorde ett rekordår i intresse och att trots att Socialdemokraterna nu representerar fler väljare procentuellt än förra valet så har många också röstat på posk och 32 st på SD vilket ger en ny situation där S har 12 mandat, posk har 12 mandat och SD har ett mandat. Följdaktigen innebär detta läge i församlingspolitiken att vi måste öka ansträngningarna, deltagandet och intresset i den Svenska kyrkan men att varannan väljare i Svenska Kyrkan i Holmsund/Obbola är idag en socialdemokrat. Vi från S-föreningen är tydliga med att detta är ett seriöst förtroende som den socialdemokratiska kyrkopolitiska gruppen förvaltar.  Vidare kan noteras att POSK som lokalt har aktiva i Folkpartiet och vi i S har pratat i de mer allmänpolitiska termerna om att synliggöra valet 2018 mer genom att t.e.x. mötas i debatter och reda ut under vilka ämnen vi kan enas för Holmsunds bästa. Historiskt har samarbetet för just Holmsunds bästa fungerat bra och vi välkomnar såklart en sådan utveckling även om vi säkerligen har olika syn på t.e.x. arbetsmarknadspolitik.

Slutligen vill jag tacka alla medlemmar som varit ute och delat flygblad i regnet och rusket, satt upp affischer, deltagit på våra två torgmöten och tagit diskussionerna. Det gav en reel effekt på valdetagandet från våran sida även om MÅNGA av våra medlemmar också lämnat kyrkan eller inte ser valet som viktigt av andra anledningar. För många är POSK ”det naturliga” att rösta på  och vi ”de obekväma” eftersom vi är öppet politiska. Trots detta, så är vi idag fortsatt största partiet i församlingen. Tack!

 

21752165_10155581126709774_251239956673035884_n

 

Det var allt för idag!

Bli först att kommentera

Det händer grejer på torget!

Av , , Bli först att kommentera 0

21269528_10155536740424774_1408066589_n

Ja det ser väl inte så kul ut just nu på torget men det är glädjande att efter semestertiden ser vi nu konkreta resultat vid ombyggnationen av centrum vilket varit ett överordnad målsättning från Holmsunds S-förening, efter åratal av att centrum varit eftersatt. Jag snackade lite med killarna som jobbade där idag på väg mot Öppna Förskolan och de kommer lägga asfalten nu i slutet av veckan. Själva la de nya fundament för lyktstolparna som ska dit och de visade också vars de nya cykelställen skulle hamna.

Andra positiva saker är b.l.a. förbättrade stigen vid Djupviksparken som börjar ta form. Så även om vi fortfarande har saker att hantera som nybygget vid vattentornet, ljumviken, gatornas kvalitet och parkeringslösningarna vid skolorna så kan man bara glädjas åt att vi nu ser vi konkret resultat av ett politiskt arbete som också såklart lett till Tekniska Nämndens besök här i våras där medborgarna förde fram ännu mer idéer hur samhället kan utvecklas.

Kul är det hursomhelst att det händer konkreta saker efter påpekanden av oss politiskt aktiva i Holmsund. Det ger en hoppfull känsla av att vi inte bara ska godkänna tjänstemannaförslag utan att både politiker och medborgare kan och får vara med och bestämma. Det enda som oroar mig vid centrumutvecklingen nu är som sagt att i planen med snedställda parkeringar (Som är vettigt) så kommer alltså infarten och utfarten som vi har idag att byta plats. Det får vi hjälpas åt att komma ihåg.

Vidare är såklart detta en bra signal under ett år där b.l.a. Swedbank stängt ned sin verksamhet. Nu ökar möjligheterna möjligen att en annan aktör vill flytta in om vi får ett mer levande centrum. Det gäller bara att vi medborgare använder t.e.x. vårt ”apberg” mer och möjligheterna till b.l.a. torghandel, loppisar (varför är de alltid i kvarteren men aldrig på torget?) och såklart, möten. Men som sagt, självfallet, har vi många olika lokala frågor och problem fortfarande. Kvaliteten på vägar är ju en sådan sak som jag blir påtalad om ofta. Det jag kan tipsa om är såklart att anmäla – allt – via kommunens app och att ta bilder på dessa hål m.m.

Slutresultatet av nya torget kommer, med odlingar och annat, skönjas nästa vår. Politik kan ta tid, men det känns skönt när man ror saker i land. Bara för några år sedan var utvecklingen av Holmsund relativt långt tillbaka i röret, tack vare idogt politiskt arbete och aktiva medborgare, samt ökade intresset att bygga här ute (vilket också är en effekt av politiskt arbete i viss mån) så har vi tydligt skjutsat fram Holmsund i kommunala röret.  Nu gäller det bara att vi ökar vår politiska makt i kommunen så den blir advekat till vårt samhälles historia och nödvändighet. På så sätt kan vi också realisera fler idéer om hur vi vill ha vårt samhälle.

Därför arbetar vi vidare för att öka insynen och påverkansgraden för Holmsund i de olika nämnderna efter valet 2018. Först ska vi bara se till vårt eget hus först och ro hem kyrkovalet som jag hoppas ni röstar i. Där har ni chansen att fortsatt se till att vår församling är öppen och levande. Som sagt, där vill våra politiska motståndare frånta oss just den roll vi försöker tillkämpa oss överallt inom politiken, att ha mer att säga till om, och centralisera besluten till de religiösa organ på högre nivåer. Vill du ha kvar en lokalt förankrad församling där vi röstar på våra grannar, då vet ni vilka ni ska rösta på!

Bli först att kommentera

Kulturdiskussioner, klagomål och kommundelsröra

Av , , Bli först att kommentera 0

Hej allihopa

Tänkte bara göra en recap om lite saker som pågår just nu, förutom t.e.x. kyrkovalet, nybyggnationerna och hamnexpansionen. Det får bli i punkform då jag har lite kort om tid.

1) Sedan några månader tillbaka har diskussionerna om att utveckla kulturminnen i Djupvik och gamla Holmsund, med sina mycket vackra byggnader, tagit fart. Delvis med bakgrund hur Holmsund nu kommer utvecklas, delvis för att det redan sedan länge borde funnits någon form av aktivt omhändertagande av det gamla kulturområdet för att stärka gemenskap och den lokala identiteten. Att det sedan flera år varit t.e.x.populära vandringar i området bör också nämnas.  Skall man göra något för att ”rädda Holmsunds historia” så är det således nu, med bakgrund av expansionen och att tiden faktiskt går och många med levande minnen tyvärr lämnar oss, man skall göra det.

Idag var det således ett möte med b.l.a undertecknad, Göran W och Ume Älvdal där det togs fram en grov plan på hur man i ett första skede skall göra något i Djupvikshamnen för att minnas det aktiva samhälle, hamn och samlingsplats som Djupvik historiskt varit och den, enorma, roll Djupvik spelat i regionen för allt från folkrörelser till regionens ekonomi och utveckling. Det är med glädje och stora förhoppningar jag hoppas att Holmsunds historia bärs vidare inte bara av Västerbacken, utan även av Djupvikområdet framöver. Samtidigt i ett vidare perspektiv så måste såklart ännu mer göras för att hedra och minnas Holmsunds 1900-tal. T.e.x. minnesplanketter utanför viktiga byggnader. Personligen kan jag finna det anmärkningsvärt att vi idag saknar någon som helst lokalhistoriskt kulturminne på torget (”Ljugarbänken” är slängd p.g.a. mögel) och att arbetarrörelsen i Holmsund inte har ett enda monument, förutom på kyrkogården då. Något bör i alla fall göras för att minnas ”industrieran” nu när vi går in i nya tider och ett första steg är att lyfta fram Djupvikshamnens centrala roll. Historia spelar roll, kultur spelar roll, och om vi inte gör något kommer Holmsunds karaktär sakta men säkert glömmas bort till en ganska död sovstad utanför Umeå. Det vill ingen. Och jag tror inte heller någon kommer acceptera detta.

2) På senaste tiden har inte bara diskussionen påbörjats om vad som egentligen skall göras med Ljumviken. Som jag tidigare behandlat. Även den s.k. ”umeleden” har uppmärksammats  och framledes kommer b.l.a. jag skriva en längre skrivelse om detta till olika instanser då den i stora delar förfallit och vem som är huvudansvarig idag mer eller mindre är okänt. Hur som helst måste det tas ett beslut om upprustning eller helt enkelt nedläggning. Samtidigt har medborgare också reagerat över att elljusspåret börjat se eftersatt ut – men också agerat föredömligt genom att själva ringa, maila, rapportera och t.e.x. använda sig av kommunens app för att påtala det som stört dem. Det är riktigt bra. VIll vi göra skillnad så är det inte bara ett rent politiskt styrelsearbete som krävs – utan framförallt -  aktiva medborgare. Kom ihåg att det är aldrig lönt att bara klaga. Och man får bara klaga om man faktiskt gör något. Fortsätt därför göra er röster hörda och använda demokratin.

3) Tack vare den röra som upplevs i Holmsund så måste dock saker och ting redas ut och formella representanter för Holmsund ta plats i Umeå Kommun för att stärka samarbetet med politken och tjänstemännen. Därför går S-föreningen nu in i ett skede att lägga grundplåten för våra framtida lokalpolitiker som oundvikligen kommer behövas när vi blir länets tredje största samhälle. Det är helt enkelt oundvikligt att påpeka sambandet med att vi saknar politisk representation och den upplevda bristen på insyn och påverkan. Därför behöver vi folk som vill och kan sitta i nämnder och styrelser. Som kan ta tillvara Holmsunds intressen och bygga de nödvändiga nätverken. Det sagt, vill jag återigen påpeka, att detta inte heller räcker. Det är kombinationen av aktiva politiker, aktiva föreningar och i slutändan grunden av aktiva medborgre som kommer lyfta in Holmsund in i framtiden. Eller överlåta det till andra. Det valet står helt upp till läsaren att avgöra. Aktivera sig eller gnälla i efterhand. Det är valen vi har.

Glädjande nog har detta också på kort tid gett resultat i medlemmar som vill aktivera sig och ta plats i det kommunala styret. Så det är därför vi med självförtroende vi tar oss an denna utmaning.

sida01

4) Slutligen har vi två saker i samhället som vi också måste diskutera och vi kommer återkomma med öppna möten om nu i höst. Det enda är vad vi ska göra med vattentornet och det område som nu byggs vid gamla kommunlagret. Det andra är tidigare nämnda Ljumviken. Jag hoppas ni kommer på dessa möte. Först måste vi bara ro hem det här kyrkovalet. Så går och rösta 17 September!

Bli först att kommentera

Därför ska ni lägga er röst på (S) i Kyrkovalet i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 0

1. Holmsund/Obbolas församling är fristående och så att säga ”herrar i eget hus”. Det betyder krasst att kyrkopolitiken förankras lokalt och engagerar lokalsamhället. Våra politiska motståndare är också motståndare mot denna demokratiska ordning och vill toppstyra politiken. Helt enkelt, att vi – som samhälle – tappar den beslutande makt vi har genom vår församling, oavsett vilka frågor som behandlas. Våra representanter är aktiva och står för breda uppfattningar i lokalsamhället där de engagerar sig i allt från sportföreningar till politiken. Vi delar åsikten att de gör ett bra jobb och förvaltar församlingen bra och förtjänar vårt förtroende – och inte skall toppstyras från annat håll.

2.  Du kan göra en skillnad. Kyrkovalet engagerar traditionellt inte väljare på vänsterkanten av politiken, framförallt av idealistiska skäl. Detta är dock inte ett val om ideal, utan om praktik. Om gratis skjuts för äldre, och gratis konfirmationer och aktiviteter för ungdomar, om socialt ansvarstagande för de fattigaste i samhället som vänder sig dit. Om öppna folkliga aktiviteter. Om hur kyrkan, som är rik, skall fördela sina resurser. Slutligen, tänk inte bara dig själv och ditt eget självförverkligande, tänk på de som faktiskt behöver och har nytta av folkkyrkan och den hjälp den erbjuder. För dem spelar det roll. Var solidarisk med dem! Här gör din röst stor skillnad mellan de olika politiska uppfattningarna. Få ställen inom svensk politik är så tydlig i vänster-höger skalan som kyrkovalet.

3. Svenska Kyrkan är en arbetsgivare. Med en stark socialdemokrati i kyrkopolitiken så skyddar vi också anställningsavtal, löner och försäkringar då Kyrkan har många anställda.

4. Folkkyrkan är och kommer förbli en stomme i det lokala samhället. Hundratals människor besöker, söker hjälp och guidning genom kyrkan – även om man inte aktivt tror på Gud – kyrkans uppfattning spelar helt enkelt roll. Vill ni att den skall ha sin historiska roll som bakåtsträvande, eller som progressiv och öppen kyrka för våra medborgare?  Du behöver således varken tro på Gud eller vara Socialdemokrat för att ställa sig bakom Socialdemokraterna inom kyrkopolitiken, där är vi den progressiva rösten utan ens i närheten av någon konkurrens. Vill ni läsa mer om vår politik kan ni göra det här. 

Genom detta inflytande kyrkan har och så kan vår progressivitet, som i grunden just kommer från den ursprungliga kristendomen, spridas bland många fler än vad vi annars skulle nå ut med. Holmsunds församling har inför detta val i synnerhet påpekat miljöfrågorna som relevanta

5. Kyrkan står inför många utmaningar framöver och kommer stå inför förändringar. Vill du att den skall försöka påstå sig vara ”opolitisk” i en omvärld av politik, eller medveten och engagerad i vår samtid? Att den ska vara tillbakablickande, eller lösningsorienterad när samhället står inför nya prövningar? Delar du en uppfattning om att ”allt är politik” så bör du engagera dig.

6. Att bry sig om kyrkovalet är att tydligt ta ställning också att man bryr sig om de äldres situation och leverne då det är dem i störst utsträckning som står nära församlingen.

7. Slutligen. Om inte du bryr dig. De som du förmodligen inte vill se ta politiskt makt, kommer att bry sig, då kyrkovalet mobiliserar många som annars är svaga i det vanliga valet.  Antingen engagerar du dig i demokratin, eller överlåter den till andra. Här har du din chans att påverka och utveckla den starka folkkyrka och populära församling vi har, och i viss mån också, försvara den.

Rösta på Socialdemokraterna i Holmsund och Obbolas församling den 17:e September.
Vill du delta mer aktivt och sprida t.e.x. flygblad, affischer och tidningar?
Skicka mail till stellan@h-sund.nu

Bli först att kommentera

Det är dags att påbörja diskussionen om framtidens Ljumviken

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är semestern slut och många är tillbaka till arbetet, jag hoppas folk har haft en bra semester!

Under sommaren som varit så har arbetet börjat rulla om framtidens Holmsund och kommunen har också tagit de första viktiga besluten i fråga vilket b.l.a. uppmärksammat faktumet att Holmsund kommer bli Västerbottens tredje största samhälle med den tänkta expansionen.

Samtidigt så finns det en hel del som folk har reagerat på under sommaren. En del av detta har varit av sådan brådskande karaktär så jag redan nämnt detta. Andra saker är är värda att påbörja diskussionen om nu när medborgare och kommunala tjänstemän är tillbaka i vardagslunken.

Ljumviken är en av de saker vi bör ta upp. Redan före sommaren så uppfattades en påfallande ilska från medborgare om hur lekparken nu befunnit sig i förfall i flera år, samtidigt har det i området flyttat in något som på höften kan räknas till ungefär 60 barn. Barnfamiljer är också den populationsgrupp som kommer ha störst inflyttning till området framöver. Idagsläget saknar de helt enkelt en advekat lekplats för att täcka behoven.

Samtidigt så har Ljumviken sedan sina glansdagar varit alltjämt på reträtt. Bryggor är trasiga, vildbevuxet, försvunna klätterställningar. Vissa säger helt enkelt att det inte är välkomnande, inte kul, att åka dit. Nu ska några gungor ersättas men det kommer vara för åldrarna 0-4, inte för barn i alla åldrar. Samtidigt har vattnet varit otjänligt för bad ytterligare ett år, vilket framförallt beror på att det inte ägnas tillräckligt med resurser att helt enkelt rensa bort fågelskit och administrera badplatsen. Följden har alltså blivit att färre och färre besöker Ljumviken. Några tappra ideela krafter håller dock kiosken igång, vilket de ska få stor eloge för.

Bakom dessa mer tekniska diskussioner ligger självklart campingens och stugornas öde som ett öppet sår för de Holmsundare som minns och diskuterar det.För många är det fortfarande något som drog ned Socialdemokraternas ryktbarhet rejält här i Holmsund.

I det framtida Holmsund som nu byggs måste dock något ske med Ljumviken – det är oundvikligt att vi påbörjar denna diskussion– då en lokal camping/badplats skulle inte bara vara bra för ekonomin, det skulle också vara värdigt Västerbottens tredje största samhälle. Att Ljumviken får gro igen av tistlar och alger är helt enkelt oacceptabelt.  Vidare skulle det passa mycket bra in med en ny färja, där vi skulle få tillbaka finska turister, om vi kunde göra något av Ljumviken som inte bara kan vara till fröjd för oss som bor här, utan också vettigt ekonomiskt ur kommunal synvinkel. Det är helt enkelt mycket goda förutsättningar i grunden också för att göra Ljumviken populärt, snyggt, trevligt och välskött. Om vi i Holmsund bara kan skapa den poltiiska viljan för detta.

Som kuriosa kan man också nämna att andra offentliga miljöer står inför ett liknande förfall. Inte minst Umeleden som på sina ställen är, helt, övervuxen och idag bara syns med rostiga skyltar. På sina platser har privatpersoner helt enkelt byggt över den då den tagits som vildbevuxen skog. Jag har fått höra att detta ska vara styrt av EU pengar, vars tog dessa pengar vägen?

Samtidigt ställer fler och fler frågan: vem är det som är ansvarig egentligen?

Det är sådana samtal jag får. Mitt ärliga svar är att jag faktiskt inte vet. Någon klarhet i detta har inte kommit fram. Inom Tekniska Nämndens område skulle jag dock anta, och då i synnerhet Gator och Parker. Medborgare har dock vittnat om att tjänstemän kastar ”holmsundsuppdrag” mellan varandra för att slippa – ofta har ju frågorna mer eller mindre infekterats i 10 år eller mer. Kommunarbetare vittnar att de inte har tid för att de ska hålla efter elljusspåret, om det är en fråga om underbemanning så bör ju det vara enkelt att lösa med tanke på alla resurser som investeras i Umeå tänker man spontant.

Samtidigt är sanningen också så pass enkel att enda sättet att stärka Holmsunds inflytande i Umeå Kommun och få klarhet i dessa saker, rensa upp och göra Ljumviken och Umeleden brukbar igen är att få större politisk makt i Umeå Kommuns nämnder, och då i synnerhet Tekniska Nämnden och Byggnadsnämnden som kommer vara centrala aktörer i vårt samhälle kommande år.

Det är därför det blir intressant med Holmsunds Socialdemokraters uppstartsmöte inför hösten ikväll där vi inte bara kommer behandla t.e.x. församlingens göromål utan även just dessa frågor, likväl som trygghetsfrågorna, och diskutera hur vi ska åstadkomma den nivå av politisk inflytande och kommunal ordning Holmsund förtjänar. En annan framtida fråga som vi nu kommer möta i höst är vad vi ska göra av vattentornet. Om detta blir det ett öppet möte. Samtidigt har vi jobbar hårt för en starkare närdemokrati som vi kommer utvärdera effekterna av nu i September efter motionsskrivande och internt politiskt arbete.

Samtidigt vill jag ber er som kommunala medborgare att också höja er röst, fråga, diskutera och belys dessa former av problem. Det är bara att organisera och ligga på underifrån vi kan få till de lösningar vi behöver. Om ni anser oss i Holmsunds Socialdemokrater det bästa forumet är ni hjärtligt välkomna att organisera er med oss. Vi respekterar dock alla som kämpar för Holmsunds bästa. Vår förtroende för er, och ert förtroende för oss, är denna enkla devis. Holmsund ska tjäna på att Umeå växer.

Nu börjar Hösten 2017.

Bli först att kommentera

Svar på insändare, om Holmsund och kommunalt bostadsbyggande

Av , , Bli först att kommentera 4

Följande är ett svar på ”är socialdemokraternas teser helt förbrukade?” Den går att läsa här.:

http://www.folkbladet.nu/1889968/ar-socialdemokratins-teser-helt-forbrukade

 

Mitt svar:

När kvarteret solskenet byggdes under miljonprogrammet så blev det genom sin totalentreprenad de billigaste hyreshusen som byggdes i miljonprojektet över hela landet. Viljan att hålla kostnaderna nere för hyresgästerna var ledordet både från stora delar av politiken, holmsunds lokala socialdemokrater i realiteten, och holmsunds köpings tjänstemän. Om det här står det bland annat bra om i nyare upplagan av boken ”Holmsunds Köping” från 1974 som gjordes som minnesbok över Holmsunds framväxt när kommunen uppgick i Umeå Kommun.

Holmsund hade vid det laget en kommunalt bostadsstiftelse senare känt som Holmsunds Bostäder. Det uppmärksamme kommer fortfarande se logotyper från detta i hyresbeståndet. Byggnadsnämnden var dock det första som Umeå kommun tog kontroll över och skulle sedemera inte heller återkomma i de kommundelsråd och nämnd som skapades efter 1974. Det kommunala bostadsbolaget, eller för att vara mer korrekt stiftelse, gick samma väg.

Från Holmsunds kommuns krav att tillgodose medborgarnas behov ställdes nu krav på avkastningar till Umeå kommun och en formell bolagisering gjordes, Vilket givetvis raserande ekonomin. Följaktligen har AB Bostaden kontroll över Holmsunds hyresbestånd sedan dess och numera förvaltas beståndet i aktiebolaget Holmsundsbostäder. Styrelsen i denna är densamma som i AB bostaden och bolaget är i sig ett inaktivt dotterbolag mer eller mindre. Någon särskild lokal hänsyn över hyresbeståndet genom demokratisk representation har således ej funnits i Holmsund sedan kommunsammanslagningen.

 

Politiskt är det här såklart också helt två olika världar. Miljonprogrammet i obbola och Holmsund byggdes med uttalade syftet att inte tjäna pengar på de boende. Alltså tvärtom från idag. Samhället i övrigt skulle subventionera miljonprojektet. Redan då förekom det missnöje med detta inom delar av socialdemokraterna som ville att kommunen skulle tjäna pengar på hyresbeståndet. Detta är såklart anmärkningsvärt då många ansåg och fortfarande anser att hyresintäkter ska gå till renoveringar, och är en debatt som lever kvar till dessa dagar.

Praxis långt inpå 90 talet var dock att pengar ska stanna i bolaget, det är också detta som är klassisk socialdemokratisk bostadspolitik. Dessa socialdemokrater utgjorde dock en minoritet som kom på kant med lokala tjänstemän i frågan. Partiets politik i övrigt stödde den sociala bostadspolitiken, lika självklart som man idag tycks stödja profitargumentet. Lika självklart stod folk bakom det sociala argumentet före kommunsammanslagningen i detta fall. Sedan dess har vår kulturella uppfattning och världsbild förändrats betydligt men det är värt att ta med dessa perspektiv framledes i synnerhet när dessa uppfattningar idag återkommer om behovet av socialt ansvarstagande, och framförallt, anledningarna till stora kommunala bostadsbolag återkommit. Fattigdom, utförsäkringar, låga löner, skulder med mera,

 

Påverkan på kommunala hyresbeståndet har således enbart gått att göra på samma sätt som politiken lyckats påverka AB bostaden sedan slutet av 70-talet. Vilket fram till 90-talet kan sägas vara ”ganska okej” trots allt. Man kan efter EU inträdet här också markera att detta är högst diskutabelt även om man i resten av omvärlden knappast följer vinstdirektiven lika hårt som vi gör i Sverige – att detta försvårat. Borgarnas ”allbolag” som tydligen blivit en naturlag istället för juridisk och parlamentariskt bunden text är ju ytterligare en sak som tas upp i debatten – även där står lagen fri att tolka dock – vilket ofta glöms bort. Sammantaget är i alla fall att påverkansmöjligheterna för Holmsund minskat extraordinärt på 30 år gällande sitt hyresbestånd, Man kan även här notera att hyresgästföreningen saknar lokal aktivitet i samhället,

 

Till detta hör till att Holmsund hyresbestånd har blivit eftersatt med åren. Inte till samma grad som vissa delar av det privata beståndet lokalt men tillräckligt för att ur vissa perspektiv ses som en ekonomisk belastning inom bostadens bestånd och värt att säljas ut för framtida kommunala satsningar. Denna debatt blossade upp för två år sedan och lär återkomma, man ska dock ha klart för sig att Holmsunds bestånd är eftersatt. Någon redovisning varför detta kunnat ske när avkastning gjorts i många år – 43 år – som bör ha gått till just renoveringar – har jag ej sett. Det är alltså ytterst anmärkningsvärt att Holmsunds hyresbestånd är eftersatt överhuvudtaget.

 

Det är lätt att anta att pengarna helt enkelt lyfts från holmsundsbolaget till umeåbolaget då Umeå är ett av landets mest expansiva städer befolkningsmässigt sedan 60-talet vilket krävt omfattade kommunala projekt. En cyniker skulle väl kalla det en form av bolagskolonialism till följd av demokratiskt avstånd och insyn. Själv lutar jag åt synsättet att det knappast är villaägarna på teg som fått betala för Umeås expansion utan jag ser det som rimligt att Holmsunds hyresbestånd medvetet fått förfalla ”for the greater good” vilket säkerligen varit ganska okej med folk fram tills senaste årens stadsomvandling när diskussionen om kommunala resurser ökat markant. Om nu pengar från Holmsund gått till att bygga hyreslägenheter tror jag ingen protesterar särskilt högljutt – det är trots allt ekonomiska och sociala investeringar. Däremot leder det till framtida problem om det tillåts pågå för länge. Vilket är i fallet i detta läge,

Vidare i debatten om hyresbeståndet och Holmsund så bör man vara medveten kring diskussionerna om det ”marknadsmässiga” byggandet. Termen i sig säger inte så mycket mer än att vissa tolkat en lag som att man måste bygga för att tjäna pengar. Detta skall vara anledningen till att AB Bostaden ej bygger i kommundelar men satsat främst i centrum – den s.k. Femkilometersstaden. Detta är ju något som vi i Holmsunds s kritiserat och diskuterat kring en längre tid – och många med oss – men det positiva här, med den enorma privata satsning Danielssons Skärgårdssstaden innebär är att lagen går åt båda hållen. Om man nu ska envisas med konkurrensmässiga förhållanden, För att vara konkurrensmässigt bör därför det numera vara ”marknadsmässigt” för kommunen att bygga i Holmsund. Detta är det som också i slutändan kan rädda Holmsunds hyresbestånd från en utförsäljning. De privata aktörerna skulle bli alltför starka.

 

Skärgårdstaden i sig är en fördubbling av befolkningen – i privat regi på en marknad som redan idag är blandad, Vidare finns det givetvis också risker för renovräkningar och  vidare med en sådan utveckling som gör det politiskt försvarbart att skydda Holmsunds hyresbestånd från en privatisering. Men i sken med den framtid vi i Holmsund kämpar för så spelar kommunala bostadsbolaget en stor roll. Det måste den göra med en utblick att ca 70% av alla lägenheter skulle vara privata i framtiden. Holmsund skulle således riskeras att helt tappa sin karaktär både till befolkning och ekonomiska nivåer. Glädjande nog verkar de flesta i socialdemokraterna dela denna syn. Hela kommunen ska leva, ska man vara en del av Umeå så skall man också vara öppen för bostadenprojekt.

Slutsatsen blir således följande för att få balans på marknaden och uppnå socialdemokraternas ideologiska och sociala målsättning så behöver Holmsunds kommunala hyresbestånd expanderas kraftigt för att möta en framtid som påminner mycket om holmsunds historia - då bolagen dominerande marknaden. Det som alltså gjorde att vi skapade kommunala bostadsbolag, BPA m,m, från första början, Men här måste. vi vara framsynta,. Vi måste redan nu mota Olle i grind, säkerställa rimliga hyresnivåer som politiskt målsättning redan idag, Bara en stark kommunal aktör kan hålla privata marknaden i schack.

 

För att uppnå konkurrensmässighet så måste dessutom Holmsunds nuvarande hyresbestånd renoveras till rimliga nivåer för att inte belasta ekonomin onödigt, detta är också något beståndet utan tvekan gjort sig förtjänt av efter 40 år av avkastningar till kommunen som helhet.

Slutligen så står vi inför de riktigt svåra frågorna, hur ska vi bygga för att uppnå liknande resultat som när miljonprogrammen byggdes alltså: det ska vara billigt att bo . Men detta är en fråga som är för stor för att hantera här. Att studera solskenets tillkomst och andra lyckade exempel är dock ett första steg. Inte minst i en samtid med skenande bostadspriser men inte alls samma höjningar av löner så är detta en stor framtida utmaning. Folk måste ha råd att bo. Men att ens gå åt det hållet, att ställa frågan varför och till vilka vi bygger. Det är socialdemokratisk politik. Första steget här är att AB bostaden aktiverar aktiebolaget holmsundsbostäder och förbereder en kraftig expansion och upprustning, gärna med en lokal styrelse som i nära dialog med de boende kan hjälpa till att bygga framtidens Holmsund. Tillsammans bygger vi vårt samhälle,

Bli först att kommentera

Finland 100 år!

Av , , Bli först att kommentera 2

I år är det inte bara 100 år sedan den första kommunala ordningen skapades i Holmsund, eller för den delen 100 år sedan socialdemokratiska partiet bildades i samhället. Det är också Finlands 100 års jubileum och detta bör ägnas några väl valda rader om.

Redan på den första kartan över Skandinavien, Magna Charta, så visas en febril verksamhet över kvarken med handel. Och arkeologiska fynd gör det uppenbart att långt före de formella statsbildningarna så har vi vid kvarken haft en stor nytta av varandra. Redan före Holmsunds formella bildande på 1800-talet förekommer många källor om hur finländska handelsfarande kom över kvarken för att bedriva handel i det som nu är Djupvik, eller ja under 800 år var det ju dessutom också svenska medborgare boendes i samma periferi som oss själva.

Det går alltså att påstå utan att skämmas att vi här haft antagligen mer kontakt med våra finska grannar i Österbotten än med svenska statsmakten under flera århundranden, helt enkelt för att vatten var dåtidens E4a. Idag karakteriseras ju detta som tydligast att Wasa fortfarande är närmaste grannstaden till Umeå – ett faktum vi inte talar om allt för mycket. Relationen mellan Finland och Sverige är utöver det unik och våra kulturer är i princip identiska, inte ens den ryska överhögheten kunde t.e.x. ta bort svensk lag. Förfinskningen skedde mycket senare av finska nationalister. Förutom handel och alla dessa likheter har således också befolkningen flyttat fram och tillbaka över kvarken i omgångar och finska migrationen till Sverige, ofta på grund av missväxt och svält, har påverkat vår demografi otaliga århundranden. Finländare förblir vår största, och numera minst omtalade, invandrargrupp.

Detta nära släktskap har självklart också efterlämnat liknande öden och ömsesidig gemenskap i dåliga tider. Finska migrationen kom allt för ofta på grund av en bakomliggande fara, ryska krigsmakten. Således har finländarna ofta anlänt till våra stränder med varningar om vad som komma skall. I synnerhet under 1700-talet var krigsmigrationen stor till vårt område, men detta var också en tid när Holmsund och Obbola i omgångar också drabbades av krig – med oftast oss som förlorare. Ändock försökte vi hålla ryssen stången utanför Holmen med två kanonskepp (de satte vi eld på själva och övergav) och år 1809, efter att finska trupperna flytt över isen för att vila i Umeå, var Obbola en krigsskådeplats mot de invaderande ryska trupperna som gått över kvarken på isen . Det var Savolax jägarbataljon som uppehöll dem, finska elittrupper, i ett dygn innan Umeå intogs.  Trupper varav flera senare också skulle stanna i Västerbotten efter kriget och det historiska avtackandet i Umeå av Von Döbeln I Holmsund besattes bland annat omberget av rysk trupp, som kvarglömdes och senare blev tjenis med holmsundsborna. Öar utanför Holmsund, som  Holmön, har under dessa århundraden också ockuperats och invaderats av rysk trupp i omgångar. Framför den ryska truppen kom alltid våra finska grannar flyendes över isen, och inte sällan också militärförbanden för att vila. Detta om något har påverkat västerbottens kustland till den grad att vi är många med sisublod i ådrorna än idag.

Senaste exemplet av denna solidaritet är självklart symptomatiskt och berör alla händelserna vid andra världskriget, och då i synnerhet Kvarkentrafiken, då Holmsund var tunnelplatsen för förnödenheter till den finska civilbefolkningen och senare skulle det visa sig, krigsmakten. Idag är denna solidaritetshandling mer eller mindre bortglömd. Men den vaksamme kan notera en avtäckt minnessten nere vid Turistbyrån. Det var därifrån konvojerna begav sig över isen, hotade av ryskt flyg, för att hjälpa våra finska kamrater. Från kriget anlände också många krigsbarn, en av dem min farmor, som Holmsund öppenhjärtligt tog emot och hjälpte. Idag finns det en minnesplankett för detta solidaritska stordåd inne på färjeterminalen, tyvärr bortglömt för de flesta. Utan blankett eller minnessten står dock de många flyktingar från finska inbördeskriget som också togs hand om kustbor och här i Holmsund när de flydde över Holmön i den djupt tragiska process som till sist ledde till deras statsbildning och frihet från rysk överhöghet.

Dessa händelser formar givetvis ett brödraskap och som kustbo är det lika naturligt att möta finska båtar som svenska i gästhamnarna. Österbotten å sin sida, är lite mer svenskt, precis som vi är lite mer finskt  – än våra värdnationer.  Och av många Holmsunds och Obbolabor är det många av oss med finskt påbrå, även om vi glömt språket med generationerna.

Idag, i globaliseringens tidevarv, så behöver man inte gå längre än till Kajutan lunchtid för att se att fortfarande idag är trafiken mellan Holmsund och Wasa livaktig, där så många av oss åkt under 80- och 90-talet, med många finska  jobbare som käkar sin lunch där före de rör sig vidare till sina arbetsplatser. Således hör våra öden ihop och kommer fortsätta göra det. Att få fler finländare att stanna till i Holmsund för att handla och besöka oss är en fortsatt prioriterad sak att ha med sig. Även om vi idag har många bakslag, som förlusten av Ljumviken Camping, som försvårar det finska intresset i vårt samhälle – så bör vår ambition vara klar – självfallet bör vi vårda relationen med vännerna på andra sidan kvarken. Om det nu blir så att det djupt rasistiska sannfinländarna förbjuder vård till svensktalande medborgare i Finland, skall vi självklart, öppna dörrar för dem som vi alltid gjort. Och självfallet skall vi fortsatt vårda relationerna och utbytet mellan varandra och ha förhoppningen att färjetrafiken blir billig och populär igen – då den format vårt samhälle så mycket. Den där bron däremot, det lär ta sin lilla tid.

Så slutligen kan man idag bara gratulera dem till sina 100 år som självständig stat med ett Kippis! Holmsund är glad för sina finska grannar och vår gemensamma historia!

Bli först att kommentera