Kommunal Umeå om LOV vs LOU debaclet

Av , , Bli först att kommentera 2

Mycket kan sägas om politiken i Umeå just nu kring denna fråga.

Jag ska avhålla mig från att kommentera den ytterligare, det finns de som är mer insatta, pålästa och har frågan närmare sin vardag och uppdrag än vad jag har som relativt frisk 40-snart snubbe. Ska man ha trovärdighet så ska man hålla sig till de frågor där man hör hemma så att säga.

Däremot kan det vara värt att påpeka att Fackförbundet Kommunal, som får anses betydligt kunnigare än gemene tyckare i frågan, nu skrivit en debattartikel i ämnet som jag får säga är balanserad och nykter i sammanhanget.

Deras perspektiv är av naturen, arbetstagarens. Och då de organiserar de som faktiskt gör det faktiska jobbet inom både kommunal och privat sektor så är deras åsikter värda att lyssna på.

Så utan någon mer fördröjning så ber jag er klicka er vidare till deras inlägg i den debatt som nu kokar i Umeå.

Vidare så kommer Kommunfullmäktige nästa gång behandla den mycket viktiga hamnutbyggnaden, jag ser fram emot detta beslut som garderar jobben för åtminstone 2 000 anställda, och hoppas detta går igenom utan några liknande parlamentariska utsvävningar som exemplet ovan.

Bli först att kommentera

När byggs Holmsund ihop med Umeå? Glöm inte mötet om skolorna på onsdag!

Av , , Bli först att kommentera 0

 


47299237_2204081096586391_5043205973976547328_n

Klicka för större bild

Här ovan ser ni Översiktsplanen 1998 (ÖPL 98), alltså den översiktsplan som gällde fram till den nya togs fram som syftar till större förtätning i Umeå centrum (bland annat) – denna översiktsplan har större inslag av decentralisering.

Det finns några noterbara saker här som är intressant att diskutera omkring:

- ÖPL98 pekar ut (minst) två områden som kan byggas på väg in till Umeå och då inte påverkar inflygningen till Umeå Airport. Den pekar också ut fördjupningsområden där dessa justeringar hade behövts mer djupgående, ett av dessa områden, nr 4, har nyligen pekats ut som industrimark vilket är mycket positivt. Det finns gott om utrymme alltså, som redan tagits med i beräkningarna 1998, för kommande expansioner för Umeå kommun som då inte byggs med förtätning i åtanke. I nuvarande översiktsplan, nu får folk rätta mig om jag har fel, har jag ej sett denna ambition. Detta vilar ju såklart på att själva politiken mellan nuvarande ÖPL och ÖPL98 är helt olika – Umeå har sedan denna plan tagits fram istället för att vara en stad ”med flera centrum” eller som vissa sa ”inget centrum” till en oerhört starkt fokus på just centrumbildning och centralisering, likväl som byggnationen av större och fler stormarknader m.m.
- Dessa områden skulle dock idag se helt annorlunda ut, då den observante noterar att i denna ÖPL så ändras Holmsdundsvägens dragning till att följa järnvägen, gamla vägen och Botniabanan och på så sätt frigöra mark. Det alternativ som finns idag vid eventuell sammanslagning mellan Umeå och Holmsund så skulle nuvarande väg gå rakt igenom dessa pendlingsamhällen dock – vilket kommer avsevärt förlänga eventuella satsningar på grund av buller och annat. I denna plan hade man dock flyttat på vägen för att frigöra marken. Någon ambition att flytta på Holmsundsvägen idag för ett sådant syfte tror jag inte heller finns.
- I synnerhet på höger sida vägen, från Holmsund sett, in till Umeå finns gott med utrymme för fina nya bostadsområden i synnerhet då kring Grössjön och söder om Mjösjön. Den observante ser tydligt att vi varje sådant bostadsområde, också skulle legat en liten sjö. Alltså ytterst attraktiva områden. Detta skulle också vara goda argument för stärkt kollektivtrafik samt en inlaga i debatten om pendeltågstrafik. I realiteten pratar vi om områden likt Tomtebo i sin attraktionskraft, nära till skog, nära till vatten, tillräckligt stort avstånd för ”lugn och ro”
- Man ska ju inte spekulera i efterhand för mycket, men då ny översiktsplan togs fram och man istället bebyggde Öbacka strand m.m. så kan man argumentera för att dessa områden skulle vara billigare att bo i än att bo i centrum, direkt vid älven, vilket hade kunnat förebygga bostadsbristen i Umeå på ett helt annorlunda sätt då nybyggen i stadskärnor i princip bara kan inriktas till de bättre bemedlade. Här fanns (och finns) bättre möjligheter att inrymma fler boende än byggprojekt inne i stadskärnan.

 

Detta är i alla fall en intressant karta, något att diskutera omrkring, och saker att ta med sig in i framtiden när nya översiktsplaner ska tas fram.

Slutligen vill jag påminna om att på Onsdag klockan 18.00 så ses vi på Kyrkan (Holmsundskyrkan) för att diskutera skolpolitik med Peter Vigren.

Vi hörs!

Bli först att kommentera

Tvärpolitisk samråd för Holmsund bildat

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter ett trevande föregående vår kring ett demokratiforum i Holmsund, möjligen byggt från början på för stora ambitioner, så formerades idag en samverkangrupp för Holmsund bestående av dess politiska representanter för att det specifika syftet att tillhandahålla holmsundsbornas intresse, främja deltagande och transparens men kanske inte minst påverkan på kommunen och politikerna i olika frågor. Det kommer hända, och händer, mycket i Holmsund. Där kommer det behövas någon form av intressegrupp som ser till samhället i stort från ett rent medborgarperspektiv. Och i brist på egen nämnd eller parlament – utsåg vi vårt eget. På sikt kan detta såklart öppna upp för ännu mer verksamhet och deltagande. På agendan just nu är Länstrafiken och Sjöstaden.

Deltagande partier är idag Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Gruppen finns för de frågor där vi kan enas för Holmsunds bästa och för att diskutera ortens utveckling. Jag kan förmedla frågan till denna styrelse om några andra partier vill delta, men det krävs att man har en partiförening och aktiva – som verkligen bryr sig om Holmsund för att delta.

Mycket nöjt såg jag det formeras utan att jag själv är ordförande, sekreterare eller liknande. Det var rent utav befriande som småbarnspappa. Som KF representant, och ordförande i lokala S, är det också lämpligt att jag har ett visst avstånd när ett hjärtebarn till får liv. Jag har stora förhoppningar att denna grupp nu kan påverka, agera och sporra till mer demokratisk verksamhet och politiskt intresse ute i Holmsund. Jag fick dock ha hedrande uppdraget att sammankalla till första mötet för denna nya styrelse, som ständigt påtalade av behovet för Holmsund av någon form av intresseorganisation inom det politiska.

Det gör att jag bara länken mot KF och Arbetarkommunen, som ordförande i Holmsunds Socialdemokratiska Förening – där idén för detta råd först stöptes i vår nuvarande styrelse. Vi har fyra ledamöter från S. Och i en förening, så skall vi uppmuntra folk att ta plats, engagera sig och ta plats. Jag har fullt förtroende för våra ledamöter i denna arbetsgrupp. Och för den sekreterare som valdes, självklart från Centerpartiet.

Så det är med varm hand jag inte kutar in i ett till projekt – även om lokala centerpartisten (Tord) skrivit ut mina egna texter till bloggen som referensmaterial till en del av diskussionerna – och att han har stor behållning av denna blogg – ser jag bara som hedersamt. Här i Holmsund, så ska vi enas där vi kan enas! Jag ser fram emot att på håll hjälpa denna grupp i den mån jag kan och förmår!

I övrigt

Demokrati betyder inget om man inte kämpar för den.

Bli först att kommentera

Det är inte löntagarfondstriden..

Av , , 4 kommentarer 2

NIvån på debatten kring huruvida valfriheten i Umeå Kommuns hemtjänst och individ och familjeomsorg skall råda genom LOV eller offentlig upphandling (LOU) har på knappt en vecka nått nivåer som bara kan kallas hysteriska.

Igår på kommunfullmäktige så pekades en ung kvinna ut från socialdemokraterna som ”lögnare” på ett ytterst aggressivt sätt, samma moderata ledamot hävdade att ”socialdemorkaterna går den kommunistiska linjen till mötes!”. En annan frågade om denna levde i ett ”fritt land?” och på liberala bloggar görs liknelser med förtryckande länders bristande varuutbud och 1984.

Visst kan man ha sakliga argument för att vara emot detta förslag till att undersöka möjligheten att likt många andra kommuner använda sig av LOU istället för LOV. Till exempel pekade vissa borgerliga ledamöter ut bristen på risk och konsekvensanalys som ett sådant sakligt argument. Men det verkar onekligen som att en majoritet av de borgerliga debattörerna – helt – tappat sinnesnärvaron.

Men det kan ju också finnas strategiska och taktiska anledningar också till varför man piskar upp en sådan oro. Borgerliga partierna har ju länge varit splittrade och saknat en tydlig yttre fiende, samtidigt som deras block på rikspolitisk nivå helt och hållet hänger sig åt inbördeskrig. Att artificiellt skapa en ”löntagarfondmobilisering” nu passar sig bra för de borgerliga partierna, att det sedan nivån av affekt och osakliga, osmakliga, argument inte står i paritet med den politiska sakfrågan. Kanske får ses som sekundärt.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är värt att – undersöka – som komplement till Umeås idag välfungerande hem- och individtjänst (Både kommun och privata aktörer får väldigt höga betyg redan idag) baserat på den rapport som tagits fram som underlag. Visst, en mer hederlig borgerlig politiker kan hävda att nödvändiga förändringarna kan genomföras inom ramen för LOV, vi kollar lite ut och över riket och vill se hur väl vi kanske kan använda oss av LOU också  - något som fackförbundet Kommunal också ställer sig bakom. En mer ohederlig politiker börjar skrika om kommunism och diktatur.

Då kanske man bör komma ihåg följande saker. LOU kom till som det privata upphandlingssystemet på de offentliga sektorerna. Det är norm i hela EU. Det är ett helt normalt förfarande i, väldigt stora, delar av svenska samhället. Visst kan man hävda att det är trubbigt, riskerar slå mot mindre företag – och det finns gott om exempel där LOU gått fel. Men det är ju såklart för att alla exempel där LOU fungerar för privata sektorn är ointressant att rapportera om. Det handlar i fallet LOU, extremt mycket, om dugligheten hos upphandlare. Specifikationerna. Kraven. Alltså vad som också är intressant ur kommunal synvinkel, för alla partier, att kunna ställa för att säkerställa t.ex. att alla kan just välja ett privat alternativ. Där kan man också ställa specifika krav som gynnar små företag som t.ex. Har kollektivavtal och så vidare.

Tänk att en politik för att möjliggöra att man ska kunna välja privata alternativ helt plötsligt är ”kommunism”.

Det är inte bara ohederligt, och ahistoriskt, frågan är om det inte är direkt nedsättande mot alla de som dog och slogs för sina demokratiska friheter i Östeuropa och Sovjetunionen (men å andra sidan tenderar ju borgerligheten hantera fackliga organisationers historia minst sagt..flexibelt..)

Debatten lär fortsätta. Men i allt gap och skrik på fullmäktige igår så framställde sig socialdemokraterna som de nyktra i salen. Med vissa andra också, jag tyckte AP också gjorde bra ifrån sig, och sen då de här enstaka borgerliga representanterna som mer diskuterade problem med LOU och brist på papper osv.

För i slutändan är det ju detta var det är. En ganska grå trist, administrativ, debatt, om hur dessa två delar, kommun och privata, ska kunna samverka för fortsatt gott resultat – inte en revolution. Inte löntagarfonder. Inte en röd terror. Det är en debatt om hur vi ska organisera privata företagandet kring hemtjänsten. Vad vi som samhälle ska ställa för krav.

Det låter inte så himla sovjetiskt. Det låter som sunt förnuft. Här i verkligheten får man ju ibland också se privata alternativ misslyckas. Schysst företagande tjänar ju alla på.

4 kommentarer

Öppet möte 5/12 – Gymnasieskolorna

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är glädjande att jag idag fått besked att vi kan arrangera nästa offentliga möte den 5/12 i Holmsunds Kyrka (Konfirmandsalen) klockan 18.00.

Inbjuden gäst är Peter Vigren, ordförande i gymnasie och vuxeutbildnignsnämnden. Socialdemokraterna.

Det ger alla föräldrar med barn i gymnasieålder att komma och ställa frågor, diskutera och ”grilla” sin lokala politiker. Vi gör det för att möta upp åsikter som dykt upp kring ordning och reda i skolan, Peter har också nära samarbete med Grundskolenämndens Moa Brydsten och har god inblick även där.

Vid eventuellt återbud av Peter (småbarnsföräldrar kan ju ha det problemet) så bjuder vi in annan intressant gäst. På plats finns också lokalpolitiker från Holmsund aktiva i andra nämnder.

Mötet arrangeras av Holmsunds Socialdemokratiska Förening

I andra nyheter…

…. SD vill uppkalla en gata i Holmsund efter Kjell Olof Feldt. Kul. Han är onekligen en känd socialdemokrat från Holmsund. Vi har ett tjugotal till namn på lut för kommande vägar, parker och annat som vi vill att byggnadsnämnden tar i beaktande. Inte minst David Johansson.

… På Onsdag 18.00 så bildas ett samråd mellan oss Socialdemokrater och andra partier, inte minst Tord Renström från C, rörande Sjöstaden. Det blir ett ”nytag” kring det demokratiska forum vi försökt skapa.

Bli först att kommentera

LO har valt helt rätt kandidat + lokala updateringar

Av , , 1 kommentar 4

– Alla som ser en uppställningsplats för lastbilar vid närheten av hamnen, alla som har varit i närheten av ett stort infrastrukturprojekt eller bygge kan se att vi behöver reglera den europeiska arbetsmarknaden och att det direkt påverkar hur du har det på jobbet. – Johan Danielsson, Arbetet

Före jag går in på det mer lokala nyyheterna och funderingarna så vill jag först säga att jag är mycket glad över att LO för första gången har enats över att lägga fram Johan Danielsson som en facklig kandidat till Europaparlamentet. Jag hade det stora privilegiet att träffa Johan för samtal i Bryssel för några veckor sedan och jag måste säga att han gav ett mycket floskelfritt och rejält intryck utifrån ett fackligt perspektiv.

Redan förra valet var han kandidat från den allians av fackförbund, som jag tillhör, som kallar sig 6F. Och som arbetandes nere på Europafacken och i Bryssel sedan dess har han resolut varit den som kämpat på mot orättvisa konkurrensvillkor inom transportsektorn, lönedumpning och andra delar av EU som många av oss vanliga löntagare reagerat mycket starkt på. Han har också god insyn i hur de olika facken på Europanivå ställer sig mot varandra och hur man ska kunna trycka fram löntagarnas positioner på Europanivå, där vi inte alla gånger håller med varandra, att anmärka.

Han skrädde inte heller orden vilket jag, tämligen självklart, fann sympatiskt. Från minnet vill jag minnas följande

”Du kan tycka vad fan du vill om EU, du kan vara kritisk, du kan hata EU, du kan vilja lämna EU. Men det hör inte hit, EU valet är på riktigt och det påverkar svenska lastbilschaufförers vanliga verklighet. Deras förutsättningar är på riktigt. Osund konkurrens, är på riktigt. Det är därför folk ska orka bry sig. Sen kan man återgå till att muttra över EU. Men det är inte det valet handlar om.”.

Det bör påminnas, för den som inte vet, att 60% av lagarna som påverkar din vardag, är just EU-lagar. Och för egen del hoppas jag Johan Danielsson nu nomineras och lyfts fram av fackliga krafterna, och andra, inom socialdemokratin. Jag själv kommer yrka på hans nominering från Holmsunds Socialdemokratiska Förening, vilket jag hoppas majoriteten ställer sig bakom.

Nu åter till Holmsund

Igår hade vi styrelsemöte. En samrådsgrupp kring Sjöstaden skall sammankallas. Vi har från vår grupp utsett en arbetsgrupp, ledamöter, för ett sådant arbete. Tid för första möte kommer sättas inom kort.

Vidare har vi lyft frågan om Fredrik Burgmans minne mot kulturnämnden och kultuföreningen.

Vi har noterat Centerpartiets banderoll om cykelbana, vi vill betona att vi också står bakom en sådan satsning. Det ser man tydligt i den facebookgrupp som behandlar frågan också för den delen. Vi kanske svarar med egen banderoll, som nog får Tord att skratta till.

Vi kommer synas mer utåt igen framåt jultiderna för att bjuda på glögg och kaka i samhället. Vi kommer också försöka hinna arrangera ett medlemsmöte om skolan innan nyår. Detta på grund av ett ny skolorganisation är på gång. Detta tror vi kan intressera medborgare generellt.

Frågan om framtidens infrastruktur dominerade debatten inom styrelsen igår. Oron från detta möte skall jag ta upp med Hans Lindberg så kommunen är varse hur viktigt vi anser frågan måste lösas, särskilt avseende buller.

I övrigt så kommer våra representanter träda i kraft i de nya nämnderna i December. Jag har dock påbörjat min tjänst i KF gruppen och som ersättare i Kommunfullmäktige. Det ger mig goda möjligheter att svara direkt och ta med mig frågor mot olika ansvariga politiker där jag kan agera brygga. Detta gör jag gärna. Det är bara att kontakta mig.

Det är med glädje vi också kan notera att kyrkan nu öppnat sin lokal i centrum, vi kan också notera att Fonus etablerat sig på orten. Vill medlemmar i S Ha något att säga till om kring Fonus så är Holmsunds Socialdemokratiska Förening medlemmar och har rätt att nominera till föreningsstämman.

I övrigt vill jag tacka kyrkan för ett fint och hedersamt allhelgonafirande på kyrkan.

Må väl allihopa

1 kommentar

Tomma tunnor skramlar högst

Av , , Bli först att kommentera 7

I gårdagens Folkbladet kunde allmänheten ta del av Anders Ågrens och Moderaternas förslag om att förbjuda medlemskap i våldsbejakande organisationer. Frågan är i sig inget nytt och inget som heller direkt passar in på vänster- och högerskalan. Diskussionen om detta har förts även i socialdemokratiska kretsar likväl som inom den moderna antirasistiska rörelsen.

Tanken är väl i sig behjärtansvärd. Genom att förbjuda medlemskap i organisationer som använder sig av politiskt våld så kommer demokratin försvaras, underliggande, att man då tvingar dessa rörelser att förhålla sig till samma spelregler som de demokratiska partierna.

Resonemanget skulle ju faktiskt vara hederligt om det nu hade någonting med verkligheten att göra, en verklighet som är betydligt mindre idealistisk att anmärka än de som nu sätter sig hopp till lagboken.

I Tyskland är det sedan 1945 förbjudet att vara nazist. Tyskland har sedan 80-talet ett av Europas starkaste nazistiska rörelser och är tillsammans med Sverige grogrunden för en stor del av den nazistiska infrastrukturen i Europa. Vad förbudet de facto gjort i sammanhannget är att det delvis tvingat fram en förment ”demokratisk” front som nu sitter i flera delstatsparlament, delvis skapat en underjordisk, militant naziströrelse – här i Sverige är nog exemplet NSU de mest kända. Förbudet har alltså skapat en situation som kan ytligt liknas med organisationsplanen som t.ex. Sinn Fein och IRA haft. En väpnad gren, och en parlamentarisk gren. Andra exempel kan nämnas, då de flesta länder i Europa som ockuperats av just nazister, ofta har väldigt tydliga – och hårda – lagar mot nazistisk organisering. Lagar som sett till realiteten inte förhindrat på något sätt den våg av högerextremism som sveper över Europa.

Vi kan ta hur det ser ut:

Det första som händer vid just ett förbud, som kostar pengar och resurser, är att drabbade organisationer helt enkelt ändrar ett namn, en symbol eller juridisk person. En makeover. Sen förbjuder samhället denna organisation, och processen upprepas. Till nästa organisation. Under tiden kan organisationerna tjuta och skrika om förtryck och sy hundratals offerkfotor och mobilisera sina internetarméer för att göda myten om en konspiratiotorisk ”fascistiskt” stat.

I slutändan står det demokratiska samhället med byxorna nere och framstår som tandlösa och ineffektiva. Det blir en juridisk övning för att demonstrera makt som helt tappar sitt syfte.

Kampen för demokratin och mot högerextrema rörelser, här innefattar jag islamismens reaktionära ideologi, har dessutom ur historisk synvinkel aldrig heller lyckats bekämpas med juridiska medel – möjligen med undantaget för Muncksa kåren och lagen om olaga kårverksamhet.

Kampen för demokratin och dess ständiga pånyttfödelse har däremot alltid vilat en verktygslåda bestående av flera olika ben. Där juridik varit en del, men oftast i sista skedet. Juridik är ju något som bara kan appliceras parlamentariskt efter man vunnit så att säga. Juridik spelar bara roll när du besegrat din fiende och har makten i samhället att tolka lagarna, och implementera, lagarna som du vill. Läsaren själv får avgöra om dagens parlamentariska läge känns betryggande med sådana förslag idag. Särskilt när t.ex. SSU utmålas som extremister av vissa partier.

Men.

Vägen dit, till denna seger, har dock präglats av:

1. Rörelser med en ekonomisk politik som hanterar grundläggande sociala problem som extremisterna växer i (”Innan mörkret faller” är en bra ny bok på ämnet, om Ernst Wigforss) – här har socialdemokratins förståelse gjort stora historiska vinningar som besparat sverige stort lidande på 30- och 40-talet. Idag ses ekonomi ur en annan synvinkel än att administrera demokratins pånyttfödelse. Så såg det inte ut förr.
2. Utomparlamentariska och kritiska, fria, rörelser som bekämpat de extremistiska rörelserna i fråga om utrymme i media, på gator och torg och i det utrymme som brukar kallas ”Kampen om berättelsen”. Här bör inte minst nämnas Nordens Frihet, tidningen Trots Allt! och andra fenomen som kan anses vara ”radikala demokrater” i historisk bemärkelse, inklusive socialdemokratins kamp mot stalinismen
3. Aktiva demokratiska rörelser som också fysiskt bemött hot och skyddat andra demokrater från angrepp – alltså att rörelserna vilat på allianser (inte helt olik den som finns idag för juridiska förbud, men med helt annan förståelse för situationen) mellan framförallt liberaler, socialdemokrater och vissa friare socialister (nämnda Nordens Frihet är ett gott exempel)
4. Ett gemensamt ansvar från de demokratiska rörelserna att bygga en stark social infrastruktur, i hela samhället, med fokus på att bygga sociala rörelser, folkrörelser, folkbildning och annat som täpper igen alla ”vakuum”. En aktivering av medborarna helt enkelt att delta i det demokratiska fotarbetet – och uttryckligen en vilja att få politiken och medborgarna att stå nära varandra. Man kan säga att demokratin satt upp mål att bli mer demokratisk som ledstjärna i en allmän progressiv utveckling.
5. Och tyvärr i fallet med 1900-talet förståelsen att förr eller senare blir detta en militär fråga – om vi misslyckas med punkt 1-4.

Således blir det lite av ”tomma tunnor skramlar högst” när man hör dagens moderater storma fram för ett förbud mot extremisterna. Vad är dom mer än rörelser som kan utnyttja de senaste 30 årens ekonomiska, sociala och politiska utveckling till deras egen fördel för att utmana demokratin? Och vad har moderaterna, svenskt näringsliv, och i viss mån även socialdemokratin, för skuld för att göda denna mark? I vilken brun sörja växer islamisterna och fascisterna fram?

Nu är det dock försent I viss mån. Utspel som det ovan av Ågren är en typisk sådant desperat utspel, när man inte vågar riktigt kolla på kvittot på festen som hållits i Sverige de senaste 30 åren och som gött klasskillnader och osäkerhet. Här står alla svenska partier skyldiga, som inte långt tidigare begripit att ekonomi spelar roll och ger konsekvenser. Först nu verkar det skramla till i partikanslierna, möjligen för att någon polsek någonstans faktiskt öppnat en bok och läst om 1900-talet för första gången på länge. Även de mest övertygade liberaler och socialister kan ses prata, allvar, med varandra igen. Det är inte många. Men vi finns. Frågan om demokratin kan nämligen inte överlåtas till kortsiktiga politiska vinningar eller poänger. Talar vi om systemets överlevnad är det dags att mobilisera.

Och botemedlet? Det är såklart att ta tillvara punkterna ovan. Först efter när man vunnit så kan man agera juridiskt. I det läget står vi demokrater inte idag. Nu gäller det att överhuvudtaget gå runt och sparka igång ett politiskt självförsvarssystem som slumrat i generationer.

Idag gäller det kamp, inte lathet och att retirera till vad som står i lagboken. Trötta, lata, lösningar duger inte. Menar moderaterna allvar med sitt prat om kamp mot extremismen bör de studera hur borgerligheten agerade under 50-talet, vad var det för ekonomi man gick med på då? Och framförallt, varför?

Svaret kommer vara ganska enkelt: Det hette nämligen en gång i tiden ”Aldrig mer”:

Bli först att kommentera

Det finns en lösning på buskörningen

Av , , Bli först att kommentera 3

Det finns en konsekvent lösning på sladdandet i samhället nu när vintern är här, om man inte bara pratar polisiära åtgärder och svär över dagens ungdom (just dessa svordomar har väl hörts sedan 1950-talet..).

Det är att de som har intresse för det bildar en motorförening som kämpar för en lekyta. När väl en sådan förening finns, med tydlig verksamhetsplan och stabil styrelse – så finns det goda möjligheter att gå mot fritidsnämnden och andra och bygga upp ett samarbete. Men det måste komma underifrån, från er som är motorburen ungdom och andra. Politikens roll är inte att styra folks fritid.

Holmsund är en ort som präglas mycket av motorintresset. Det är förvånande att det inte finns någon form av bana eller liknande som någon förening kämpat till sig. I synnerhet då det finns olika områden för detta. En stabil motorförening på orten, kanske en sammanslagning av flera olika föreningar som finns idag, tror jag skulle ordna upp situationen betydligt.

I övrigt antog Umeå  Kommun idag en ny förvaltningsorganisation. I realiteten har man gått från decentraliserad organisation, till centraliserad, till decentraliserad igen på loppet av nio år. Förhoppningsvis har lärdomar dragits på vägen så vi når den ni nivå av förvaltning som fungerar bäst. Så att samverkan fungerar som bäst mellan nämndområden.

Vad som dock ej nämndes mer än i förbifarten var att denna resa också var anledningen till varför kommundelsnämnderna försvann. Det var i bakgrund av centraliseringen som argumenten las fram för att lägga ned dem. Beredningen för detta beslut som vann kraft 2014 är just för att skapa en stor förvaltningsenhet i Umeå. Precis det som idag alltså röstades bort.

KDN analyserades aldrig, ursprungliga idéerna och förslaget kom aldrig till debatt vid nedläggningen och de utvärderas aldrig mot sina målbilder i modern tid (har dock hittat undersökningar från 80 talet i frågan). Utan det hela är bara som en stor dans, där KDN försvann. Och resten är ungefär som vanligt.  KDN försvann iväg i historiens gömmor utan någon större analys eller eftertanke.

Idag är jag tämligen övertygad om också att få politiker, möjligen äldre socialdemokrater, ens minns underlaget till varför detta beslut togs och varför man gjorde det. Vilket handlade om förmänskligandet och närmandet mellan politiker och medborgare, och inte minst, få dem aktiva i partierna .Om att politik skall vara nära. Något man kan tycka vore intressant i en tid av politikerförakt. Nåja.

Inom partierna är det ofta splittrade känslor och åsikter kring kommundelsnämnderna, bara C och AP röstade helt emot, men det känns ändå lite anmärkningsvärt att detta nog var sista gången de dök upp för diskussion, då det antagligen tar lång tid innan förvaltningsorganisation diskuteras igen, på samma möte som vi också höll en tyst minut för Torsten W Persson – som var den som slogs för KDNs genomförande och som idag fortfarande är en källa till stora delar av den studiecirkel jag haft på denna blogg. Det blev så att säga, i skuggan, ganska dramatiskt.

Man får väl hoppas att det kommer nya diskussioner om lokaldemokrati och att göra politiken relevant och intressant framöver. Men något så utvecklat, forskat, organiserat och konkret byggt som kommundelsnämnderna, där bara förarbetet i kommundelsråden var i nästan 10 år, kommer vi nog inte se. Det blir väl lite floskler om sociala medier antar jag.

Men men. Min åsikt i frågan är känd. Jag hoppas bara att politiken snart igen har sådant självförtroende och go att man inte bara skriver artiklar om hur ”demokratin är hotad” med stora rubriker från någon floskelgenerator, utan i framtiden också lägger riktiga, finansierade, reformförslag som syftar till att återvinna förtroendet för demokratin för vanligt folk. Så politiken vinner mark igen. Det hade nog Torsten gillat. Vågar jag tro.

Bli först att kommentera

Vår laguppställning för Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu står det klart efter nomineringsmöte på umeå arbetarkommun vilka nämnder och bolag som politiker från (S) som Holmsundsborna har valt tar plats i. Dessa kan således medborgarna vända sig till i de olika frågorna där de tagit plats. Eller kan man vända sig direkt mot föreningens ordförande så vidarebefodras frågan.
Stellan Elebro, undertecknad, är ersättare i Kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i Kulturnämnden och sitter således i fullmäktigegruppen som skall se till att socialdemokraterna följer det kommunala handlingsprogrammet.

Ronny Kassman, är ledamot i styrelsen för INAB och Umeå Hamn AB och underbolag och således den som kommer ha viss insyn i hur Holmsund kommer utvecklas. Detta gör dock att vi tappar vår plats i Äldrenämnden.

Anders Hägglund har fortsatt förtroende att representera Holmsund som ersättare i Fritidsnämnden

Valter Jauhainen kom in och representerar Holmsund i För- och Grundskolenämnden där han har nio års erfarenhet från tidigare uppdrag.

Lena Näslund, representerar Holmsund i Valnämnden och Norrlandsoperan

Anette Andersson är fortsatt vår representant på Landstingssidan och ersättare i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Föreningen hade nominerat tre yttterligare medlemmar för kommunala uppdrag. Två av dessa var kvinnor. Dessa kom dock inte in, men är placerade på reservlista.

Således har Holmsunds Socialdemokratiska Förening stärkt sitt inflytande över Umeå Kommun. För att vi kan ha representanter i fler nämnder, behöver vi dock fler aktiva i vår lokala förening.

Gå med idag!

Bli först att kommentera
IMG_2727

Lyckat möte om Sjöstaden med reflektioner

Av , , Bli först att kommentera 0


Under torsdagen hölls det offentliga mötet om Sjöstaden som vi i Holmsunds Socialdemokrater arrangerade tillsammans med UM och Umeå Kommun. Det blev ett lyckat möte med över 100 personer.

Att gå igenom all information här känns som nästan en ogörlig uppgift, och det finns risk att jag inte skulle göra planritningar, visioner, arkitekter och byggherrar rättvisa med en 4 000 tecken lång redogörelse.

Vi i Holmsunds S spelade dock in stora delar av presentationen då vi hade en livefeed som pågick paralellt med mötet på vår facebooksida. Där kan ni hitta mer information. Den filmen hittar ni här. 

Några spontana reflektioner kan jag dock ge på den presentation vi fick:

- Det är mycket positivt att Sjöstaden innebär att kommunala bostadsbolagen Bostaden AB för första gången sedan 80 talet bygger i Holmsund och första gången på mycket länge bygger utanför stadskärnan. Det garanterar också hyresrätter och kommunal allmännytta i Sjöstaden och är en garanti för att visionens mål om att alla ska kunna bo i Sjöstaden blir en realitet. Holmsund är och ska förbli en ort med mixade upplåtelseformer, precis som Umeå i stort, och vilket är en garanti för ett tryggare samhälle.

- Största frågorna och funderingarna rör hur man skall lösa detta projekt med kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Om alla ska köra bil, eller som kommunen vill, att denna stad kommer innebära att vi överger bilen mer och mer till förmån för t.ex. en Bilpool (eller flera) i Holmsund. Och hur stort parkeringshus? Laddningsstolpar? Här ligger den stora frågan framledes. Vad man dock kan konstatera är att om alla som flyttar in hit skulle ha 2 bilar (vilket är norm idag i Holmsund) så skulle detta, tillsammans med utbyggd fabrik, färja och tung trafik, skapa oöverskådliga miljöproblem och belastning på befintlig infrastruktur.

- Det är mycket bra planerat redan idag med utrymme för förskolor, äldreboenden, kulturverksamhet och annat. I en annan hand, och utanför både kommunen och UMs makt, ligger dock frågan om en polisstation i Holmsund och i Landstingets hand ligger frågan om en till vårdcentral, då vi med all tydlighet vet att en enda VC idag i funktion, inte räcker till.

- Sjöstaden innebär att Obbola/Holmsund blir I samma storlek eller större än Lycksele. Detta innebär att rangordningen i Västerbotten blir: Umeå, Skellefteå, Obbola/Holmsund. Det kommer således skapas både möjligheter och utmaningar längst hela skalan – kommunal och politisk påverkan är en sådan sak som måste lösas. Redan idag samtalar vi i Holmsunds S med C (och förhoppnings Lokala L) om sådana utmaningar.

Överlag dock var och är folk oerhört positiva till detta projekt. Detta innebär en tydlig framtidsvision för Holmsund som kan garantera lokala jobb (särskilt med nya industrimarken norr om ”Colafabriken”), service, affärer och kulturutbud. Det garanterar att Obbola/Holmsund är av sådant intresse så att ”sovstaden” för evigt är förpassad till skräphögen och en ny ”guldera” kan inledas – i likhet med storhetstiden på 50-60 talet. Ett fullt levande holmsund med affärer, biografer, utbud, fik, föreningar och jobb. När jag ser det kommande torget i Sjöstaden framför mig ser jag inte bara det levande, utan även hur Himmelska Fridens Torg livas upp.

På sikt kan t.om. visioner som en ny färja till Umeå komma på tal (Vilket var inskrivet i Sjöstadens vision) – som ytterligare ett kommunikationsätt mellan Umeå och Holmsund.  Det är nog mer av nöjesart dock, men vore ju ett trevligt sätt för helgsällskap att bege sig in till Umeå såklart, som man gjorde förr.

Men allt detta vilar också på att vi i Holmsund tar alla chanser vi har för att påverka projektet vid de tidpunkter där detta skall göras, i samråd med UM och Kommunen, och inte bara överklagar på pin tjiv. Det är bättre att vi organiserar oss (t.ex. Genom partierna eller i våra kvarter) och på så sätt påverkar projektet i kommande samråden, då vi har goda kontakter, än att detta ska överklagas i år och dagar innan det är färdigställt. Överklaganden har ju också den effekten att inga andra än de berörda är informerade om det hela vilket kan ge sken till övriga samhället att ”inget händer”. För att det här ska landa så bra som möjligt och bli så bra som det bara kan bli, så kan det inte hållas hemliga möten eller massa dolda processer – full transparens, full påverkan, dialog och samverkan. Så bygger man ett bra samhälle!

UM och Kommunen pratade om att man därför ska ha en anslagstavla uppe på nyöppnade Västerbacken där allmänheten kan lämna in förslag, läsa om vad som händer, skaffa sig en överblick och så vidare – mellan möten. Jag hoppas den kommer på plats så fort som möjligt.

Framöver kommer också fler informations och samråd hållas dig jag hoppas ni alla tar er för att påverka i god ordning istället för att vi nu ska få se hela Holmsunds framtid grumlas av massa överklaganden. För som Danielsson själv sa på mötet

”Vi kommer ju inte bygga något som ingen vill ha”

Precis därför ska vi i samhället engagera oss i hur projektet utvecklas.


I övriga nyheter:

Det är nu fastslaget i dialog med ansvarig att Ljumviken, både lekpark och minigolfbana, är i kommunal ägo. Inget annat.

Holmsunds Socialdemokrater har inför kommande nomineringar till nämnder och styrelser fått en medlem, Ronny Kassman, föreslagen för styrelsen i INAB. Föreningen står helt bakom valberedningens förslag. Överlag stärker föreningen sin roll inom Socialdemokratin  såsom vi också siktar på. Det som rör Holmsund ska vi ha representanter i.

 

Bli först att kommentera