Söndagen den 8 september blir det folkomröstning om akutsjukvården i Västerbottens län. landstingspolitikerna har nu enats om ”frågan” som invånarna i länet skall ta ställning till. ”Dorotea” och ”Åsele” liksom ”hela länet” finns med i frågan.

Eftersom landstingsrådet Olofsson förklarat att frågan ej får ställa olika länsdelar mot varandra, blir det omöjligt för honom att bortse från övriga drabbade orter i länet den dag det eventuellt blir skarpt läge efter valet!

För att minska underskottet i landstingets budget har landstingsledningen, som bekant, tagit bort akutvårdsplatser och kraftigt försämrat ambulansberedskapen i länet. I Sorsele försvann fyra platser och i Malå två. I Dorotea försvann hela sjukstugan med dygnet runt bemanning. I stället erbjuds två vårdplatser på ålderdomshemmet. Denna avveckling beskrivs i VLL:s årsredovisning, 2011, som ”utveckling genom nya strukturer, som börjar ta form”.

I klartext handlar det om att friställa sjukvårdspersonal.

I Sorsele vittnar personalen på sjukstugan om kaotisk överbeläggning. Patienterna hänvisas i större omfattning än förut till dyrare lasarettsplatser.

Doroteas patienter åker kors och tvärs genom länet för sådant som tidigare kunde behandlas på sjukstugan. Delar av personalen pendlar till Åsele. Malå, Robertsfors och Åsele har också drabbats.

I Åsele byttes ambulansen mot en akutbil, där patient och vårdare inte rymdes samtidigt. Försämringen skulle spara 1,5 miljoner på ett år. Men akutbilen blev mer än en miljon dyrare än ambulansen. Och glöm inte det lidande, som patienten fått utstå i akutbilen!

Besparingen i inlandet är mindre än åtta miljoner och gör varken till eller från i en budget på 8,3 miljarder. Däremot får den förödande konsekvenser för befolkningen och är en indikation på att det finns ljusskygga prioriteringar i landstingets verksamhet.

Projekt Balans kallas det dokument som har styrt nedskärningarna i länet. Till dokumentet hör en risk- och konsekvensbeskrivning, som enligt lag skulle ha legat på landstingsstyrelsens bord, men den sopades under mattan inför beslutet om nedskärningarna i Sorsele, Malå, Robertsfors, Dorotea och Åsele, den 13/12 2011.

Här några utdrag ur ”Översiktlig risk- och konsekvensbeskrivning vid reducering av akutvårdsplatser på sjukstugor i södra Lappland”:

”Nedläggning av akutvårdsplatser på en sjukstuga innebär att det inte kommer att finnas förutsättningar för lika vård i alla kommuner.”

”Den trygghet befolkningen känner av vetskapen om att det finns personal med god kompetens och lokalkännedom dygnet runt på sjukstugan försvinner.”

”I dag kan personalen på akutvårdsavdelningen (AVA) hjälpa till dygnet runt, även om inte läkare och ambulans finns på plats, vilket kan vara avgörande i akuta fall. Den möjligheten försvinner, om AVA läggs ner.”

”En avveckling av AVA innebär att glesbygdsprofilen naggas betänkligt i kanten och intresset för fortsatt anställning minskar.”

Patienttransporterna ökar, behovet av stafettläkare ökar, kostnaderna ökar. Patientsäkerheten minskar.

Det är lätt att begripa varför Peter Olofsson påstår att det aldrig har funnits några akutvårdsplatser i inlandet!

Han verkar inte ha förstått att sjukstugorna i södra Lappland sedan urminnes tider svarat upp mot det vårdbehov som befolkningen har. Blotta vetskapen om att det finns en sjukstuga skapar trygghet. Trygghet är en viktig faktor för människors hälsotillstånd.

Landstingsrådet har öppet deklarerat att han saknar erfarenhet av sjukvård. Han säger sig vara omgiven av duktiga rådgivare. En för befolkningen livsfarlig blandning av inkompetens och ”kompetens”, eftersom kompetensen lyser med sin frånvaro.

”Duktiga rådgivare” vet att sjukvården i inlandet sedan decennier uppnått en optimal funktion, varför inget finns att spara om vården skall bibehållas på en anständig nivå. Men ”duktiga rådgivare” väljer att tiga! ”Duktiga rådgivare” förstod väl att neddragningarna på Nus med mera skulle få förödande konsekvenser? Varför höjde de inte sina röster?

Genom allvarlig försummelse går VLL miste om 360 miljoner i minskade statsbidrag. I 2011 års budget finns en utgiftspost för ”lämnade bidrag”, som ökade från 258 miljoner 2011 till 300 miljoner 2012. En ökning med 42 miljoner!

Likaså finns en post för ”övriga kostnader” på 781 miljoner. Dessa två poster utgör drygt en miljard av budgeten. Ett sparbeting på tio procent på denna miljard, som inte specificeras i årsredovisningen skulle ”inarbeta” drygt 100 miljoner.

Men vad gör man? Jo, man tar bort omistlig sjukvårdspersonal på lasarett och sjukstugor!

Alliansen har alternativa sparåtgärder, där inga akutvårdsplatser och ambulanser försvinner. Men ledningen pläderar för ”nya strukturer”, som nu”hotas” av en folkomröstning!

Men kanske är det stora hotet inom VLL i stället gamla ingrodda strukturer, som frodas i stora organisationer och skapar osunda lojaliteter inom inflytelserika kretsar? Osunda strukturer som gör att ”vissa områden” aldrig drabbas av nedskärningar.

Osunda strukturer medför att man sågar av livskraftiga grenar, men sparar den murkna kvist man själv sitter på. Även om det sker till priset av en förlorad heder. Och i förlängningen till priset av människoliv.

Erik Strömbom