Ingrid i Bellvik

Överklagan nummer två.

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag var på möte på sjukstugan ikväll. 23 doroteabor var närvarande. Vårluften smög sig in genom den öppna dörren och kändes frisk och full av hopp. Vi talade om vardagen på Ockupationen, om besök av riksdagsledamot från Lycksele, om hur pressen misshandlar en del uppgifter och rent felciterar det vi sagt vid intervjuer. Vi talade om hur vi skall uppmärksamma att vi ockuperat i 500 dagar. Vi talade om att gruppen står bakom den replik till Peter Olofsson och Karin Lundström som skickas in av en del av oss och vi talade naturligtvis om överklagningarna till Förvaltningsrätten.

Det är alldeles otroligt fantastiskt att känna fighterandan och kämpaglöden i den grupp som inte tänker ge upp. När jag gick satt Lasse, Urban och Brynolf och skrattade bullrande åt något. Karin och Evy ordnade med papper i pärmarna med protokoll, pressutklipp, uppmuntringar och räkenskaper. Jag är djupt imponerad.

Vi kämpar allt vad vi kan för att människorna i vår byggd skall få den sjukvård de förtjänar. Det skall inte vara något halvdant, och litet bättre än ingenting. Det skall bekostas av Landstinget eftersom det är akutvård. Vi ger oss inte!!

Här får Ni nästa överklagan.

 Förvaltningsrätten i Umeå                                                                                                      

 Ärende

Överklagan av Västerbottens läns landstingsfullmäktiges beslut 2013-04-09 § 77 förslag om rådgivande folkomröstning återremitterat ärende. Överklagan avser frågans formulering.

Klagande

Namn: Max-Åke Brantholm                                                                                       

Sakfrågan

Landstingets beslut om formulering av frågan till folkomröstningen den 2013-09-08. Frågans formulering; ” Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplaster och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans”

Bakgrund

Västerbottens läns landsting beslutade 2011 att utan ett genomarbetat beslutsunderlag (konsekvensbeskrivning, riskanalyser och ekonomiska kalkyler) i all hast genomföra ”projekt balans” vars främsta syfte var att minska landstingets kostnader. Innebörden och effekterna av ”projekt balans” blev för flertalet av oss medborgare bekant först flera månader efter det att beslutet var fattat. De negativa effekterna av ”projekt balans” visade sig bli mycket allvarliga för medborgare i hela länet och det blir troligen inte heller de kostnadsminskningar som landstinget räknade med.

I protest mot Landstingets beslut ockuperade medborgare i Dorotea sjukstugan. Ockupationen kom efter en tid att växa till en proteströrelse för hela länet, det s k ”Doroteaupproret”. Efter en tid beslutade några initiativtagare i ”Doroteaupproret” att genomföra ett s k folkinitiativ enl nedan.

Folkinitiativ (enl Kommunallagen (KL) kap 5 art 23 och 34)

”Folkinitiativ för ett levande Västerbottens län – sjukvård för alla”

Syfte och förslag (folkinitiativets text som människor skrev under på)

Folkinitiativets syfte är att Västerbottens  län ska leva genom säkerställande av trygghet och service, öka inlandets tillväxt och ge hela länet en positiv utveckling.

För att åstadkomma detta föreslås en folkomröstning kring en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans”

Folkinitiativet avslutades den 2012-12-04 med 24.801 godkända underskrifter och villkoret om minst 10% röstberättigade var därmed uppfyllt.

Text enligt Landstingsfullmäktiges beslut
"Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.

Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?"

Skäl för överklagan och varför beslutet skall ändras

I prop 2009/10:80 och Kommunallagen framgår det bland annat att ”Det är en uppgift för fullmäktige att utforma svarsalternativet och röstsedlar på ett lämpligt sätt och då se till att den fråga som väckts genom folkinitiativet besvaras genom folkomröstningen”.

Den fråga som Västerbottens läns landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-09 § 77  besvarar inte den fråga som väckts genom folkinitiativet med 24.801 godkända namnunderskrifter..

Problemställning

Vid första anblick kan frågorna verka likvärdiga men i verkligheten skiljer sig alternativen så pass att frågeställningen inte på något sätt kan anses ha samma innebörd. Detta bekräftas av uttalanden av landstingsrådet själv när han i intervju efter det aktuella mötet på Västerbottens Nytt och nu även i andra media tolkar landstingsfullmäktiges förslag, som något helt annat. Landstingsrådet tolkar fullmäktiges beslut, som att det endast gäller två kommuner, som är föremål för valet. De andra kommunerna nämns, enligt landstingsrådet, endast vara beskrivna i syfte att få ett löfte från dem om att delta med finansiering av åtgärderna i dessa två kommuner.

Folkinitiativets förslag tog inte på något sätt ställning till finansiering. Folkinitiativets mening, som också framgår i deras alternativ, var att landstinget bör göra en bedömning av den totala sjukvården i länet där två kommuner pekades ut, som exempel. Eventuella kostnader kan självklart inte folkinitiativet gå in på. Folkomröstningen är endast rådgivande och den ekonomiska frågan ska självklart tas upp efter folkomröstningen men då i demokratiskt ordning bland politiker. Att ett folkinitiativ ska ha åsikter om budgetering i landstinget är inte möjligt. 

Med den tolkning, som landstingsrådet företräder, blir inte frågan, som var syftet med folkinitiativet besvarat. I verkligheten har landstingsrådet majoritet i fullmäktige och med det har han tolkningsföreträde, vilket han i media redovisat. Med landstingsrådets tolkning torde en folkomröstning vara meningslös och borde överhuvudtaget inte genomföras eftersom frågan gäller en genomgång av hela länets sjukvård i syfte att förbättra för alla och inte bara för två kommuner.

Med detta hemställer jag att förvaltningsrätten upphäver beslutet i Västerbottens läns landstingsfullmäktige 2013-04-09 § 77 ang frågans formulering.

Dorotea 2013-05-07

 Max-Åke Brantholm

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Överklagar frågeformuleringen.

Av , , 1 kommentar 15

När Landstingsfullmäktige tog beslutet om folkomröstning och frågeformulering uttryckte jag min glädje. Se min blogg.

Sedan dess har det runnit en del riktigt skitigt vatten under broarna! Jag trodde – naivt och godtroget! – att jag hade att göra med ändå ärligt folk. ALLA politiker i Vll vet helt klart vad som stod på listorna vid namninsamlingen och ALLA vet vad syftet är och vad frågan gäller. Säger de något annat så ljuger de!

MEN Peter Olofsson (och jag antar att Robert Winroth Mp också är med fast han håller sig osynlig som vanligt) gick ut i media och förklarade att (S) hela tiden menat att denna frågan bara rörde Dorotea och Åsele och att "hela länet" endast betydde att andra kommuner skulle betala lyxen av ambulans i Åsele och akutvårdsplatser i Dorotea.

Oärligt, fruktansvärt dåligt gjort, Peter Olofsson (och Robert Winroth) att spela ut kommuner emot varandra och sedan oskyldigt säga: – Nej, det har vi aldrig menat!

Jag tar tillbaka min positiva glädjeyttring. Jag borde ha förväntat mig att det skulle bli ett rävspel. Det är svårt att förlora.

Nu vill jag att Ni alla skall kunna läsa den överklagan till Förvaltningsdomstolen, som den ena privatpersonen i Dorotea skickat in. Överklagan nummer två av en annan privatperson kommer i nästa inlägg på min blogg.

Var så goda.

 Dorotea 2013-05-01

Ärende

 

Överklagan av Västerbottens läns landstingsfullmäktiges beslut 2013-04-09 § 77 förslag om rådgivande folkomröstning återremitterat ärende. Överklagan avser frågans formulering.

 

Klagande

 

 

Brynolf Hedberg, Dorotea

 

Sakfrågan

 

Landstingets beslut om formulering av frågan till folkomröstningen den 2013-09-08. Frågans formulering: ”Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?”

 

Bakgrund

 

Västerbottens läns landsting beslutade 2011 att, utan ett genomarbetat beslutsunderlag (konsekvensbeskrivning, riskanalyser och ekonomiska kalkyler) i all hast genomföra ”projekt balans”, vars främsta syfte var att minska landstingets kostnader. Innebörden och effekterna av ”projekt balans” blev för flertalet av oss medborgare bekant först flera månader efter det att beslutet var fattat. De negativa effekterna av ”projekt balans” visade sig bli mycket allvarliga för medborgare i hela länet och det blir troligen inte heller de kostnadsminskningar som landstinget räknat med.

 

I protest mot landstingets beslut ockuperar medborgare i Dorotea sjukstugan. Ockupationen kom efter en tid att växa till en proteströrelse för hela länet, det s k Doroteaupproret. Efter en tid beslutade några initiativtagare i Doroteaupproret att genomföra ett s k folkinitiativ enl. nedan.

 

Folkinitiativ (enl. Kommunallagen (KL) kap 5 art 23 och 34).

 

Folkinitiativ för ett levande Västerbottens län – sjukvård för alla.

 

Syfte och förslag

 

Folkinitiativets syfte är att Västerbottens län skall leva genom säkerställande av trygghet och service, öka inlandets tillväxt och ge hela länet en positiv utveckling.

För att åstadkomma detta föreslås en folkomröstning kring en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans.

 

Folkinitiativet avslutades den 2012-12-04 med 24 801 godkända namnunderskrifter och villkoret om minst 10% av röstberättigade var därmed uppfyllt.

 

Skäl för överklagan och varför beslutet skall ändras.

I prop. 2009/10:80 och Kommunallagen framgår det bland annat att ”Det är en uppgift för fullmäktige att utforma svarsalternativet och röstsedlar på ett lämpligt sätt och då se till att den fråga som väckts genom folkinitiativet besvaras genom folkomröstningen”.

 

Den fråga som Västerbottens läns landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-09 § 77 besvarar inte den fråga som väckts genom folkinitiativet med 24 801 godkända namnunderskrifter.

 

Med detta hemställer jag:

 

att förvaltningsrätten upphäver beslutet i Västebottens läns landstingsfullmäktige 2013-04-09 ang frågans formulering

 

att innan ärendet avgörs få ta del av de eventuella yttranden i ärendet från Västerbottens läns landsting.

 

 

 

 

1 kommentar