Uppdaterad. De som valt privat hemtjänst har ökat från 2 till 54 procent sedan 2007. De 1600 som valt privata utförare ska respekteras, lik- som företagen med personal. Förbätt- ringar kan ske inom ramen för LOV

 

Del ett av tre:
Arbetarpartiet kommer att stå fast vid LOV främst av följande skäl


I.  Det vi uppfattat som avgörande för de brukare /vårdtagare som valt privata utförare inom hemtjänsten är att det är samma välkända och trygga ansikten som kommer in i hemmen.

Detta gäller för såväl barn med vissa funktionshinder som äldre som vill ha så få inne i sin lägenhet som möjligt. Det blir extra ångestladdat om det kommer många, nya, okända, ansikten som ska följa med in på toaletten. I denna situation är vårdtagaren som mest utsatt. Det handlar om att de mest intima bestyren ska klaras av – flera gånger om dagen.

Detta framstår som den kommunala utförarens svagaste punkt. Inte att kommunen skulle ha sämre personal – utan just att de vårdtagare som behöver hjälp med det mest intima inte hinner lära känna den person som är där för att hjälpa. Det är helt uppenbart att kommunen måste bli bättre när det gäller just denna fråga. Om detta råder ingen tvekan.  

 

II.  Rätten för brukaren /vårdtagaren att få behålla vald utförare ska inte ruckas på i onödan.

Detta inkluderar både rätten att välja bort och rätten att få behålla. Det är 1600 som har valt privat eller att stanna hos en tilldelad privat utförare. Brukarnöjdheten för både privata och kommunala ligger på 94 procent. I detta läge vore det förödande att tvinga fram en situation där företagen tvingas säga upp sina anställda och brukare/vårdtagare kastas ut i ovisshet. ”Kommer den utförare som jag har valt att vinna upphandlingen eller tvingas jag börja om från början”, det är den situation som skulle uppstå för brukarna. Och samma situation skulle uppstå för hemtjänstföretagen. Dessa vet inte om de klarar av att ta hem upphandlingen. Det kommer att uppstå ett kaos.

Det är helt sant att privata hemtjänstföretag kan gå i konkurs och också gör det. Men detta har inte hindrat brukare/vårdtagare från att välja privata utförare. Eftersom andelen brukare som har gjort detta val ökade från två procent till 54 procent sedan 2007 har även antalet privata hemtjänstföretag ökat under perioden.

 

III. En avgörande faktor är att det framtida systemet för hemtjänst måste hålla även år 2028 !

Denna faktor har varit avgörande för oss sedan dag ett av denna debatt. Umeå kommun har ett skenande budgetunderskottet. Om de styrande inte får kontroll över underskottet kommer detta att slå mot hemtjänsten men, naturligtvis, även mot övriga omsorger samt mot skola-förskola. Arbetarpartiets huvudbudskap under årets valrörelse handlade om behovet att komma tillrätta med budgetunderskottet. Om detta inte lyckas hotas även kommunens lagstadgade verksamheter. Den prognos som vi grundade, och grundar, detta budskap på kommer direkt från kommunens ekonomiavdelning. Därför känner ALLA partier till de röda siffror som vi talar om. Men det är endast Arbetarpartiet som har tagit sitt ansvar och dragit konsekvenserna av kommunens snabbt försämrade ekonomiska situation. Detta inte endast under valrörelsen, utan även idag, efter valrörelsen.

Det skenande budgetunderskottet beror främst på befolkningsutvecklingen. Men även på ständigt nya skrytbyggen och på att tänkandet hos de som verkligen bestämmer över Umeå kommuns verksamheter är lika svårt att ändra på som det är att gira 180 grader för en supertanker fullastad med olja och som fått upp farten. Det krävs en väldig motkraft för att få de verkliga makthavarna att förstå att kommunens ekonomin inte längre klarar av vård och omsorg, skola-förskola utan att en hel del annat måste prioriteras bort. Det verkar vara extremt svårt att få de som styr denna kommun att fatta följande: prioritering betyder att välja bort  =  avstå ifrån  =  inte satsa = låta bli  =  ge upp ett projekt  =  pengarna räcker inte till allt!

Umeå kommuns försämrade ekonomiska situation handlar, främst, om att andelen umebor som arbetar minskar i förhållande till andelen barn, skolelever och äldre; situationen beror främst på att de som betalar in skatt minskar i förhållande till de som har gjort sig förtjänta av skattemedlen och nu behöver exempelvis hemtjänst och särskilda boenden eller skola-förskola. Den ekonomiska situationen i Umeå kommun kräver att vård och omsorg, skola-förskola måste prioriteras – på bekostnad av annat. Men detta kommer att vara lika svårt att banka in i skallarna på beslutsfattarna hos Socialdemokraterna och Alliansen, hos Vänster- och Miljöpartierna oavsett om hemtjänsten utförs på basis av LOV eller LOU.

Det är hur budgetunderskottet ska fås under kontroll som måste diskuteras på allvar av partierna i kommunfullmäktige. Politikerna ska inte kasta ut kommunen och dess medborgare i en våldsam strid kring LOV vs LOU.

 

Del två av tre:
Saker som måste förbättras

*   Kommunens andel av hemtjänsten måste vara tillräckligt stor för att kunna rycka in och fylla ut det tomrum som skulle uppstå om exempelvis en privat utförare går i konkurs i en kommundel.

En metod att öka sannolikheten att kommunen får behålla en tillräckligt stor andel av brukarna för att klara detta är att förändra ”icke-valsalternativet”. Idag fördelas de brukare /vårdtagare som inte gör ett aktivt val på väldigt många utförare. Brukarna hamnar, grovt räknat, hos kommunen och 18 privata hemtjänstföretag i tur och ordning. Detta innebär att kommunen, i princip, får var 19:e brukare.

Vi vill ändra på detta så att ”icke-valsalternativet” ska bli den kommunala hemtjänsten. En sådan förändring har genomförts i bland annat Stockholms kommun. Och denna förändring har införts inom ramen för LOV.

*   Sedan handlar det om fackliga rättigheter. Vi anser att kommunen ska ställa krav på de privata utförarna när det gäller kollektivavtal eller ”kollektivavtalsliknande villkor”. Men sådana krav ställer Umeå kommun redan idag inom ramen för LOV. Detta har skett ända sedan 2014. Självklart kan fackföreningsfientliga företag startas. Men det finns ett fackförbund, Kommunal, med väldigt många medlemmar som måste ta den striden – om så skulle behövas.

*   En uppgift där kommunen idag fyller en unik funktion handlar om de personer som återfinns inom socialpsykiatrin. Kommunens ambition när det gäller människor ”mitt i livet” är att genom olika former av träning och stöd hjälpa dessa tillbaka på arbets- och bostadsmarknaderna. Ibland kan detta vara ett arbete i uppförsbacke. Det kan vara frestande för en privat utförare att inte ta på sig denna krävande uppgift. Detta särskilt som ett aktivt arbete i sådana situationer kan innebära att slå undan ”marknaden” för sig själv. Detta är ett exempel på när ökad samverkan behövs mellan kommunen och privata utförare.

*   Det handlar om de anställda inom hela äldreomsorgen (både hemtjänst och särskilda boenden): Kommunen måste kunna attrahera tillräckligt många att anställa och dessa måste ha rätt utbildning för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Hemtjänsten skulle behöva minst det som tidigare kallades sjukvårdsbiträden. Och inom särskilda boenden krävs att undersköterskorna får fokusera på vård och omsorg vilket inte kommer att vara möjligt utan lokalvårdare. Det krävs även att en karriärstege införs inom äldreomsorgen. Vi har utvecklat detta på annan plats.

*   Det finns fler frågor som måste tas upp till diskussion. Men ingen av dessa motiverar, i dagsläget, ett byte från LOV till upphandling via LOU. Skulle det i framtiden uppstå sådana brister i den hemtjänst som sköts av privata utförare att de inte kan lösas inom ramen för LOV finns möjligheten kvar att byta till LOU.

Men i dagsläget anser vi att de frågor som behöver tas upp till diskussion ska resas inom ramen för LOV. Vi anser att ”icke-valsalternativet” är en sådan fråga.

Arbetarpartiet kommer att resa denna fråga, och andra frågor, både med fackföreningen Kommunal och med de företag som vi nu kommer att träffa. Men också med övriga partier i Umeå kommunfullmäktige. 

 

Del tre av tre:
Det har varit viktigt för oss i Arbetarpartiet att hålla en klar och tydlig distans till Vänsterpartiet i denna fråga.
Vi kommenterade Vänsterpartiets debattartikel i VK (22/11) i ett svar som publicerade i VK (24/11). I vårt svar betonade vi, bland annat, att Vänsterpartiets attityd innebär att de i praktiken omyndigförklarar de 1600 brukare /vårdtagare som har valt och/eller hållit fast vid privata utförare.

Detta attityd bekräftades även under debatten i fullmäktige (26/11) då Vänsterpartiets fullmäktigeledamot och tidigare ordförande i Umeå, Gudrun Nordborg, fällde följande kommentar:
Jag tycker att det är intressant att man tycker att konkurrens automatiskt skulle medföra ökad kvalitet. Det som utredare och forskning markerar är ju att det handlar om upplevd kvalitet som vi kan mäta om vi går till brukarna”.

Detta innebär att Nordborg nedvärderar brukarnas /vårdtagarnas egna upplevelser.

Det som framkommit i en rad telefonsamtal, mail och på andra vägar är att både föräldrar till barn med funktionsnedsättning, och väldigt många äldre, anser att kvaliteten består i att endast ha ett fåtal välkända personer från hemtjänsten i sin lägenhet. Det har framkommit att många äldre anser att kvalitet just består i att endast behöva be ett litet fåtal om hjälp – särskilt i samband med toalettbesök. Det ska naturligtvis vara de äldre själva som avgör vad som utgör kvalitet i den dagliga hemtjänsten som inte handlar om sjukvård. För många handlar detta, att endast behöva be ett fåtal personer om hjälp i samband med toalettbesök, skillnaden mellan att kunna leva ett värdigt liv eller inte.

Inom Arbetarpartiet delar vi inte den människosyn som Vänsterpartiet och Gudrun Nordborg gör sig till tolk för i VK och i kommunfullmäktige.

 

 

20 kommentarer

 1. Karl-Gustav Sjöström

  Men ingen kommer ju att förnekas att välja privat utförare!! Man kommer bara att få färre att välja mellan.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det handlar i dagsläget om att ingen vet hur det nya valfrihetssystemet kommer att se ut. Och de som oroar sig, de oroar sig för att den utförare (de ansikten) som de vant sig vid inte ska ta hem anbudet. Och därmed står de med nya ansikten igen. Socialdemokraterna skulle först ha gått fram med en modell på hur de vill att det nya systemet skulle se ut. Och lagt fram detta som grund för en diskussion med privata hemtjänstföretag och andra partier. Nu vill de först driva igenom ett beslut OM förändring. Och SEDAN få tid på sig att arbeta fram en modell för hur det nya systemet ska se ut. Denna ordning är bakvänd. Och det är ETT av skälen till att förslaget från S och V faller. Ett annat är att V klargjort att de, egentligen, vill ha bort de privata utförarna helt och hållet.

 2. Pingback: En majoritet i kommunfullmäktige vill nu behålla LOV inom hemtjänsten!!! | ANDERS ÅGREN, kommunalråd (M)

 3. Mikey

  Helt rätt beslut. Många av dessa företag drivs av kvinnor och både V & S säger sig vara partier som står upp för kvinnor, jämställdhet, m.m. Men dom vill slå undan benen på kvinnor som arbetar och driver dessa företag. Att Vänsterpartiet har den inställningen att dom vill förbjuda alla privata mestadels kvinnliga utförare är ingen nyhet. Det som är förvånande är att Socialdemokraterna är av samma åsikt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack. Vänsterpartiet har verkligen kört in i väggen i denna fråga genom sin debattartikel och Gudrun Nordborgs uttalande (se min blogg). När det gäller Socialdemokraterna är jag också förvånad. Dagens system infördes ju under deras styre! Jag gissar dock att många socialdemokrater är lättade idag. Mycket lättade.

 4. Mia Winroth

  Vilken enorm lättnad att läsa detta Janne.
  Det kändes otrevligt att avsluta mandatperioden förra veckan med detta i bagaget.
  Heja de privata utförarna!!!
  Mia Winroth
  Fd 2:a Vice Ordförande i Äldrenämnden 2014-2018

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ja, det hade varit kymigt. När andelen brukare som valt, eller blivit tilldelade privata utförare och stannat kvar (icke-valsalternativet), har ökat från två procent till 54 procent sedan 2007 måste de ha något som är bra. Och som vi förstått det handlar det om att de förmår ge brukarna /vårdtagarna ”färre ansikten” och större trygghet. Samtidigt måste vi även heja på de kommunala. Även där finns en kundnöjdhet på 94 procent. Och nästan halva antalet brukare. Så vi får hoppas på att kommunen kan ta lärdom och erbjuda en större stabilitet när det gäller personalen, även den.
   Ha en bra kväll, Mia.

   • Mia Winroth

    Självklart så gör kommunen ett bra jobb men att ta bort valfriheten som deras plan var/är det är helt förfärligt.
    Vi hade en privat utförare till min mamma och vi var mer än jättenöjda över deras fantastiska engagemang. Hon hade dialys i hemmet fyra gånger per dag. De löste allt på ett nästintill magiskt sätt.
    Ha en fortsatt bra dag Janne!!
    Mia

 5. Lars Gidlöf

  Hej

  Mötte två av era valarbetare i höstas utanför ICA på Böleäng, lång och intressant diskussion vilket gjorde att jag i kommunalvalet röstade på er, och nu ser jag att jag röstat två gånger på ert parti, första och sista.

  Ett populistiskt parti, fast nu på vänstersidan.

  Sen att ge det tyngd av ” Vi där nere och dom där uppe” ger ju bara mer eftertryck att ni är populister. Vilka är dom, och vilka är vi kan man fråga sig.

  Nä, ni har en mindre röst i framtida val

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Populist är ett ord som saknar innehåll. Du ger det heller inget innehåll. Detta gör att någon dialog blir omöjlig. Du du bara besk i tonfallet men du berättar inte av vilka skäl. Om du talat om vilken fråga det handlat om, och om du dessutom hade haft några argument, hade det gjort intryck. Men nu gör du lika lite intryck som de som skällde oss för kommunistdjävlar under två decennier. Tyvärr. För annars kanske vi hade kunnat utbyta argument. Jag publicerar nämligen alla inlägg, även de kritiska, bara de inte har ett nazistiskt innehåll. Och det har ju inte ditt. Därför publicerar jag din kritk. Fast jag tycker att den saknar substans. Tyvärr.

 6. Lars Gidlöf

  Hej

  Jo, populist kanske saknar ord i Er värld, men för mig är innebörden att man säger vad väljarna vill höra, inye vad som egentligen är bra för samhället. Detta med rätt att ” välja” vem dom skall sköta hemtjänsten, ( eller allt annat inom vård och skola) är ingen rättighet. Vad sker om utövaren gör KK? Oj, då skall kommunen direkt ställa upp med personal mm. De kraven lugger inte på en privat utövare. Sen, om jag bor långt bort från stan, och den jag önskar ha som utövare inte vill köra dit, då har jag ju ingen valfrihet eller?

  Sen, om ett hembesök kostar säg 900:- , då undrar jag hur en privat kan göra vinst, samma lön,samma bilkostnad ,samma tid hos vårdtagaren?

  Skattepengar skall utnyttjas mest effektivt, och en vinst i vård och skola är inget effektivt sätt att använda skattepengsr, de kunde gått till annat.

  Sen är det annan psrtiledare som säger ibland om kritiken mot hans parti saknar substans, också han är populist,dock åt det högra hållet.

  Men ni får inga mer röster av mig, och som sagt,vilka är ” vi här nere och dom däruppe”?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Vi har inte tagit ställning för privata utförare inom sjukvården, skolorna eller förskolorna. Vi har tagit ställning för en fördelning där 45-55 procent av brukarna går till de privata utförarna inom hemtjänsten, och 45-55 procent går till kommunen. Inom hemtjänsten. Det är vad socialdemokraterna vill ha (50-50 procent). Det finns endast ett enda parti som vill avskaffa de privata utförarna i hemtjänsten i Umeå och det är Vänsterpartiet. Det är klart att en vänsterpartist inte röstar på oss.

   • Lars Gidlöf

    Hej

    Vänsterpartist har jag aldrig varit och kommer aldrig att bli, för deras politik fungerar inte alls men däremot behöver man ju inte som du nu gör lägga in en partistämpel på en som inte tycker som du. Men,så gör ju SD med.

    Sen, igen, tredje gången, Vika är Ni där nere och Vi här uppe?? Har det med lönen att göra ,eller????

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Alla vet att det finns chefer och anställda; fattiga och rika; storföretag som kan föröda hela landsändar om de lägger ned och flyttar till låglöneländer. Det är dom där uppe. Vi andra är där nere. Detta budskap förstår även moderater. Var nu snäll och berätta för mig HUR du vill förändra hemtjänsten i Umeå. Jag har inte hört någon säga något annat än floskler. Men du kanske får mår två saker. 1: Hur vill du förändra hemtjänsten, 2. Berätta varför detta inte går att göra inom ramen för LOV? Vad hela debatten handlar om är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖRST vill ändra på förutsättningarna och SEDAN vill tala om hur det ska fungera i framtiden. Så var snäll och berätta och i ditt fjärde inlägg: a) VAD vill hur förändra i hemtjänsten, b) hur du VET att detta inte är möjligt inom ramen för LOV?
     D

 7. H

  Väl talat Ni behövs i synnerhet för oss seniorer ,inget annat parti verkar ju bry sig ta nu oxå upp frågan om kraftigt subventionerade priser på Lokaltrafiken????

 8. Pingback: Vem styr S? Arbetarpartiet ingick en uppgörelse med Hans Lindberg som S svikit. Men Andreas Lundgren förnekar det skrivna. Med vilken rätt? | Jan Hägglund – Vi här nere och dom där uppe

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>