Svar på frågor. S+Alliansen införde LOV i hemtjänst. Brukare & anställda anpassade sig. De gynnas därför om hemtjänsten utvecklas inom LOV.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Förord

Det är hoppfullt när så många engagerar sig i en fråga som den om LOV eller LOU.

Jag ber om ursäkt för dröjsmålet och jag kommer att besvara frågorna från Fredrik, Patrik och Kim rörande LOV och LOU ikväll. Dröjsmålet beror bland annat på att jag har tvingats avsätta den tid som jag har för bloggande till att bemöta Alejandro Caviedes. Denne socialdemokrat har haft följande för sig:
* han har bluffat om fackförbundet Kommunals verkliga åsikter i dessa frågor,
* han har felaktigt påstått att vi har talat i namn av kommunals medlemmar,
* Caviedes har slutligen haft följande vänliga ord att säga om mig som person:
a) ”Jan Hägglund är helt ute och cyklar”,
b) ”har inte en djävla aning om vad han talar om”
c)
verkar leva i en helt annan planet!!!”,
d)Han sviker Kommunals medlemmar!!”.
Caviedes har även fällt följande småputtriga uttalande om Arbetarpartiet som jag tillhör:
e) ”Hur fan kan man som arbetarparti tro mer på arbetsgivarna när det gäller anställningsvillkoren i bramschen än på den fackliga organisation som organiserar medlemmarna i den branschen? Det är fullständigt galet.”

Jag har känt mig tvungen att besvara Alejandro Caviedes smutskastning. Därför har ni fått vänta på mina svar på era frågor. Men här nere följer dessa.

 

Ingress
Jag tänkte berätta om vad beslutet den 28 januari 2019 handlade om – och vad beslutet inte handlade om. Jag vill verkligen understryka detta. För att jag ska kunna besvara era frågor korrekt måste vi, alla, vara på det klara med a) varför beslutet måste tas, b) vad beslutet handlade om, c) och slutligen vad beslutet inte handlade om.
Det har under hela debatten rått en större, eller mindre, förvirring kring dessa frågor. Därför tänkte jag göra mitt bästa för att reda ut detta. Jag är säker på att vissa av er kommer att tycka att vissa saker som jag förklarar är självklara. Men tänk då så här – det som är självklart för dig i en fråga behöver inte vara självklart för de två övriga. Och tvärtom i andra frågor. Jag tar därför det säkra före det osäkra.

Beslutet handlade alltså om följande och inte om någonting annat: – ska den hemtjänst som utförs av privata hemtjänstföretagi Umeåorganiseras enligt LOV (lagen om valfrihet) eller upphandlas enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).
Det var denna fråga som Arbetarpartiet och alla andra partier skulle ta ställning till. Vi skulle inte ta ställning till ifall skolan, särskilda boenden för äldre och yngre eller delar av sjukvården som exempelvis vårdcentraler eller lasarett skulle drivas av privata utförare enligt LOV.

- – -            – - -            – - -            – - -

Fredrik – fråga ett: Vad är den främsta fördelen för de ANSTÄLLDA, gräsrötterna, fotfolket, att jobba i en LOV bransch?
det som jag saknar svar på från din sida är arbetar perspektivet, de unga människor (för det är mest unga som jobbar inom privat hemtjänst, dom är billigast att anställa, ett företag måste ju gå runt, är ingen välgörenhet att driva privat hemtjänst ) som ska utföra jobbet med att ta hand om äldre, hur ger du dom bäst förutsättningar …?

Svar till Fredrik: Jag vet inte svaret på din fråga. Arbetarpartiet var nämligen inte för beslutet att hemtjänsten inom Umeå kommun skulle organiserades enligt LOV. De partier som röstade igenom beslutet var Socialdemokraterna och Allianspartierna (jag vet inte hur MP ställde sig). När det gäller V skulle jag tro att de röstade som oss. Under åren som gått har de privata utförarna av hemtjänst blivit allt mer populära. År 2007 valde endast två procent av de som fått hemtjänst beviljad av en biståndshandläggare på Umeå kommun en privat utförare (och övriga valde den kommunala hemtjänsten). Men i juni 2018 var det hela 54 % av de som fått hemtjänst beviljad som valde en privat utförare. Det var i detta läge, när de privata hade ”bevisat” sin popularitet som alla partier tvingades fatta ett beslut.

Vid omröstningen fanns inget alternativ om att avskaffa de privata utförarna.

Det vi i Arbetarpartiet hade att ta ställningen var vad som var bäst för helheten. Till helheten hör brukarna och deras anhöriga (som ofta bidrar väldigt mycket till brukarnas välmående) och de anställda inom de privata hemtjänstföretagen. Det är uppenbart att de privata är mer populära hos brukarna, av just hemtjänst, än kommunen på grund av att de kan erbjuda färre personer som följer med in på toaletten och hjälper till med de allra mest intima. Ökningen från två procent till 54 % måste tas på allvar av den som vill diskutera denna fråga seriöst.

Det vi inom Arbetarpartiet kan ta ställning till är hur ska situationen förbättras för de anställda. Det är så att både inom den kommunala hemtjänsten, och inom den privata, är hemtjänsten ett genomgångsyrke.
a) Kollektivavtal: När det gäller de anställda så har Umeå kommun ställt krav på att de som arbetar åt en privat utförare ska ha kollektivavtal – inte ”kollektivavtalsliknande villkor”. Och de anställda som arbetar åt de privata utförarna, inom Umeå kommun, har också kollektivavtal – någon som fackförbundet Kommunal understryker är väldigt viktigt.
b) Lönen: När det gäller förbättringar för personalen så är det faktiskt Umeå kommun som sitter med bollen – inte de privata utförarna. Skälet är att av Sveriges 290 kommuner är Umeå den kommun som betalar lägst ersättning för varje utförd timme hemtjänst Umeå är alltså snålast i Sverige! Effekten blir följande: de privata hemtjänstföretagen har en väldigt pressad ekonomisk situation. Detta går naturligtvis ut över lönerna hos de anställda. Men Umeå kommuns snålhet drabbar de privata utförarna och deras anställda hårdast. Varför? Därför att om den kommunala hemtjänsten går med underskott i förhållande till den uppsatta budgeten kan (och har) kommunfullmäktige avskrivit detta underskott. Innebörden av detta är att den kommunala hemtjänsten i verkligen har en högre hemtjänstpeng än vad de privata utförarna har. Kommunen har både ersättningen per utförd timme hemtjänst OCH summan av det underskott som den kommunala hemtjänst får skriva av! De privata utförarna, däremot, kan inte komma till Umeå kommun och be att få sitt eventuella underskott avskrivet. De privata hemtjänstföretagen måste klara sig på Sveriges lägsta hemtjänstpeng. OM vi vill att de anställda ska få exempelvis högre lön hos de privata utförarna finns det bara ett sätt: Umeå kommun måste slutar upp att vara den snålaste kommunen i hela Sverige när det gäller utbetald ersättning per utförd timme hemtjänst!
c) Arbetstrygghet: Umeå kommun har utan någon särskild grund beslutat att 70 % av alla som får tillsvidareanställning (fast anställning) ska vara utbildade undersköterskor – gäller från och med år 2020-07-01. Detta klarar varken den kommunala hemtjänsten av eller de privata utförarna. Men, ett skäl till att den kommunala hemtjänsten i Umeå har fler fasta (tillsvidare) anställningar är att kommunen kan räkna in en rad andra yrkeskategorier som om de vore undersköterskor när det gäller att komma upp till de 70 procenten. Några exempel: förskollärare, socionomer, sjukgymnaster, barnskötare. Men när det gäller de privata utförarna är en undersköterska en undersköterska. De privata får alltså inte räkna in exempelvis barnskötare eller förskolärare i kvoten som ska upp till 70 procent. Detta gör att det är lättare för den kommunala hemtjänsten att nå de 70 procenten och därmed kunna anställa fler på säkra tillsvidareanställningar. Den som vill förbättra situationen för de privatanställda ska naturligtvis inte ställa så höga krav att dessa inte kan uppnås – och samtidigt göra den möjligt för kommunen att ”fuska” (i brist på ett bättre ord). Detta är en del av bakgrunden till att det finns färre med fasta anställningar hos de privata utförarna.
d) internutbildning. Umeå kommun vidareutbildar sin personal till undersköterskor på ett generöst sätt. De som går denna utbildning på ca 1½ år kan få utbildningen förkortad p g a lång erfarenhet inom vård och omsorg, de få fullgöra en del av studietiden på betald arbetstid, de får gratis kurslitteratur, de får även genomföra den nödvändiga praktiken med full lön. Denna väldigt betydelsefulla subvention av vidareutbildning av personal, via skattemedel, kommer inte de anställda hos de privata utförarna tillgodo. Detta är ett annat skäl till att den kommunala hemtjänsten har lättare att uppnå kravet på 70 % undersköterskor och därmed kan erbjuda en större andel av personalen fasta anställningar. Dessutom ger detta naturligtvis ett värdefullt tillskott av kunskap (fler undersköterskor) inom den kommunala hemtjänsten.

Kommentar: eftersom Socialdemokraterna vill att det ska finnas privata utförare inom hemtjänsten blir det väldigt fel av Umeå kommun att dels gynna den egna verksamheten vad gäller möjlighet att erbjuda bättre löner b) och fler tillsvidareanställningar c) och d), dels att kritisera de privata utförarna för att de inte kan erbjuda samma löner och lika många fasta anställningar.

Sammanfattningsvis: jag röstade emot att LOV skulle införas inom hemtjänsten. Nu har de privata utförarna av hemtjänst blivit mer omtyckta än den kommunala då de erbjuder ”färre ansikten” hemma hos brukarna. I detta läge ska inte personalen hos de privata utförarna bestraffas. De ska istället få samma villkor vad gäller ekonomiska resurser och utbildning som den kommunala personalen. Vad kommunen kan göra är att lära sig att lägga scheman så att den möter brukarna med färre ansikten. För det är inte så att brukarna anser att den kommunala hemtjänstpersonalen är dålig. Men de är får många olika människor inom de äldres väggar och som följer med dem in på toaletten.
Detta är det bästa svar som jag kan ge dig utifrån att jag aldrig röstade för att införa LOV, men samtidigt ser det som sin plikt att göra det bästa möjliga av dagens situation. Och med tanke på den stora ”nöjdheten” bland brukarna är jag säker på att mina exempel (a – d) ger en antydan om hur detta ska gå till.

- – -            – - -            – - -            – - -

Patrikfråga två: Men en viktigare punkt är, om ni i AP är missnöjda med både LOU och LOV, vad vill ni ha istället? Hur ska det organiseras enligt er? För även jag anser att de båda är skit. LOV är bara ett sätt att öppna upp en marknad med godtycke (hoppa in när man vill och ut när man vill, som i friskolevärlden) och LOU var även den från sin födelse konstruerad för att gynna privata företag att ta sig in på områden som tidigare har varit förbehållna det offentliga. . . . Så återigen, hur vill ni i AP reformera eller ersätta LOU och LOV?
Med vänliga hälsningar.

Svar till Patrik: Vi vet att det går att göra väldigt mycket mer inom ramen för LOV än vad Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gjort. Jag har ovan, som ett svar på fråga ett, på ett så utförligt sätt som jag har kunnat, redogjort för hur en bättre personalpolitik skulle kunna genomföras. Men detta går naturligtvis inte så länge som Umeå kommun är Sveriges snålaste kommun när det gäller ersättning per utförd hemtjänsttimme.

Det finns tre avgörande saker:
1. vi måste alla vara överens om att det vi talar om är hemtjänsten, i Umeå kommun, och inte exempelvis skolor, vårdcentraler eller busstrafik i hela länet eller i hela Sverige (och det hoppas och tror jag att vi är),
2. vi måste få mer resurser till personalen både till den hemtjänst som utförs av kommunen och till den som utförs av privata hemtjänstföretag. Det spelar ingen roll om den lagstiftning som styr är LOV eller LOU så länge Umeå kommun har den lägsta ersättningen per utförd timme hemtjänst av alla Sveriges 290 kommuner.
3. Om kommunen ska ha privat utförd hemtjänst krävs det att hemtjänstföretagen vågar investera. Detta gör de inte med LOU. Skälet är att när företaget riskerar att förlora nästa upphandling vågar man inte göra långsiktiga investeringar. Detta har lett till en rad katastrofer med hundratals döda både i Förenade Kungariket och Spanien. Då gällde det räls, vagnar och varningssystem. När det gäller hemtjänsten handlar de långsiktiga investeringarna i personalen. Men längden på de upphandlingskontrakt som Socialdemokraterna har tänkt sig inom hemtjänsten i Umeå kommun ligger på 2-3 år, med möjlighet till förlängning! Men även tre år är inte mycket. Och då alla vet att Socialdemokraterna vill minska antalet privata utförare, men inte med hur många, har inte de privata utförarna vågat investera i personalen under den tid som debatten har pågått. Och debatten i sig har skapat ett ”överhäng” av kvardröjande oro.

Men det som går att göra är följande: förbättra personalpolitiken enligt ovan – både för den kommunala hemtjänsten och de privata utförarna – samt skapa de långsiktiga spelregler som de privata utförarna måste ha för att våga göra långsiktiga investeringar främst i personalen. Syftet är att skapa en ”karriärstege” som minskar karaktären av genomgångsjobb inom äldreomsorg (hemtjänst och arbete på särskilda boenden). Det finns inga lösningar som endast kan ta fasta på LOV, LOU eller någon annan lagstiftning så länge Umeå kommun är snålast i Sverige vad gäller ersättningen per utförd hemtjänsttimme. Eller så länge de privata utförarna inte vågar investera i personalen p g a osäkra spelregler. Förhoppningsvis blir det bättre efter beslutet den 28/1-2019.

- – -            – - -            – - -            – - -

 

Kim – fråga tre: MEN hur har utvecklingen varit i de branscher där vi i Sverige i många avseenden är världens mest liberala land? Fortsätter det att vara lokala företag eller kommer riskkapitalisterna och köper upp?

Svar till Kim: Du känner till Sveriges kommuner och landsting (SKL). Du vet att det är hemtjänsten i Umeå som vi talar om. Enligt SKL rullade de stora internationella företagen in över Sverige som en stor våg när det gällde hemtjänsten i Sverige. Dessa storföretag upptäckte att det inte fanns några pengar att tjäna inom hemtjänsten inom Sverige. Inte ens i mer kapitalstarka storstadsområden. Så vågen av stora internationella och kapitalstarka företag rullade ut från Sverige. Enligt SKL finns egentligen endast ett enda internationellt storföretag kvar i Sverige Attendo Care. Detta beror till stor del på att företaget är svenskt. Den internationella verksamheten finns i grannländerna Norge, Danmark och Finland. Om vi får tro på SKL är risken alltså över när det gäller hemtjänsten. Och när det gäller hemtjänsten i Umeå är 17 av 18 privata utförare lokala. Ser vi till hela Sverige finns det totalt 520 privata utförare. Av dessa är ca 400 endast verksamma i en enda kommun. Allt tyder på att hemtjänstbranschen inte är något för internationella globala riskkapitalister. Definitivt inte i Umeå.

Kim – fråga fyra: Dels är ju de privata alternativen dyrare redan i grunden MEN det innebär även att det som ”blir över” till det kommunala blir det som är svårast att få vinst på. Alltså – ”det som blir kvar” kommer att öka i kostnad medan de privata kan plocka russinen ur kakan. Det troliga är att det blir så att endast ett fåtal blir kvar hos kommunen eftersom de MÅSTE leverera. Dessa blir då väldigt dyra. De privata intressen som vanligtvis varmt pratar om samordningsvinster och storskaliga fördelar brukar ”glömma” det då det gäller offentlig verksamhet.

Svar till Kim: Jag har inte hittat något som tyder på att ”de privata alternativen är dyrare redan i grunden”. Som jag har skrivit till både Fredrik och Patrik är Umeå kommun snålast av Sveriges 290 kommuner när det gäller ersättningen per genomförd hemtjänsttimme. Inte heller kan de privata utförarna dra nytta av möjligheten av att skriva under olika underskott i hemtjänstverksamheten via partierna i Umeå kommunfullmäktige (medan de privata är tvingade att få det hela att gå ihop på Sveriges lägsta ersättning för utförd hemtjänst). Lägg till de subventioner som kommunen gör på den delvis betalda vidareutbildningen för sina anställda (som jag anser vara bra trots att den kostar) så skulle jag vilja påstå att ”de privata alternative inte är dyrare redan i grunden”. Allt som jag sett tyder faktiskt på motsatsen.

Jag vill tillägga att de privata utförarna kan inte heller plocka russinen ur kakan om du med det menar ”ta de lättaste brukarna”. Hemtjänsten består av två delar – städning och omsorg. I Umeå har kommunen slagit samman dessa två delar. Så inget hemtjänstföretag kan strunta i de brukare som behöver omsorg och endast ta de piggare som ”bara” behöver städning. De privata utförare som gett sig in i leken måste alltså ta de brukare som de blir tilldelade. Annars kommer de inte att få vara kvar som privat utförare inom kommunen.

 

Kim – fråga fem. Sist skulle jag vilja den fråga … hur ”valfriheten” ökar segregationen, i dagens fall inom skolan. Det är enkel, vanlig logik för den som håller sig i verkligheten. Konsekvenserna blir iofs större för samhället då det är inom skolan, men konsekvensen för den enskilde som inte ”passar in” i de privata alternativen kan bli stor även vid LOV.
Ha det gott.

Svar till Kim:
A. Som jag skrev till Fredrik så röstade jag aldrig för LOV inom hemtjänsten.
Men när den väl var installerad hos brukarna ansåg jag att det var min plikt att göra det bästa möjliga av situationen. Och till min glädje har jag lagt märke till att alla privata utförare som jag träffat, med sin personal, har en positiv attityd och också vill göra det bästa av det nuvarande läget. De enda som surar är Vänsterpartiet och delar av Socialdemokraterna (Schwänstern).

B. Jag och det parti jag tillhör är helt emot att skolan ska införa LOV.
De partier som stöder detta är M+KD+SD samt S+MP+C+L och uppgörelsen mellan dessa röstades sedan igenom av Vänsterpartiet trots att V – för denna den kanske enda gången fram till nästa val – befann sig i en vågmästarroll då de hade kunnat stoppa denna uppgörelse. Så jag vill påminna om vad jag skrev inledningsvis – Arbetarpartiet tvingades att ta ställning till en situation som uppstod som ett resultat av att Socialdemokraterna hade gått med på LOV i hemtjänsten – och vi gjorde det bästa möjliga av situationen. Detta var att behålla LOV istället för att införa upphandling via LOU.

Jag är övertygad om att skolan kommer att segregeras på grund av LOV. Detta har de av mig uppräknade partierna kommit överens om. Liksom att införa LOV inom Arbetsförmedlingen. Men det är inget som hör hemma här. Återigen: vad det handlade om i Umeå var att göra det bästa möjliga avb situationen inom hemtjänsten – i Umeå. Och det kommer jag och Arbetarpartiet att göra.

Men jag kan inte se att LOV inom hemtjänsten leder till någon form av segregering i Umeå. Ditt uttryck om att inte ”passa in” är något som jag inte förstår. Tyvärr tror jag att du, i ett olyckligt ögonblick, har försökt att belasta hemtjänsten i Umeå med skolans problem.

- – -            – - -            – - -            – - -

Vi måste avhålla oss från att dra in skolan i denna diskussion om hemtjänsten för att sedan försöka dra någon parallell till hemtjänsten som inte finns. De privata utförarna av hemtjänst ger inte upphov till någon segregering – i Umeå – via LOV. Inte som jag kan se.

Detta är mina bästa svar till er – Fredrik, Patrik och KIM -  som ställt relevanta frågor. Jag vet att det är svårt att tillgodose alla. Men bättre än så här kan jag tyvärr inte besvara era frågor.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

 

2 kommentarer

 1. Sven

  ”Jag har inte hittat något som tyder på att ”de privata alternativen är dyrare redan i grunden”. ”

  Umeå kommuns egen statistik? Har väl tom redovisats i vk?

  Ang ”plocka russinen” – hur ser det ut att välja geografiskt?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Enligt Umeå kommuns regler, Socialdemokraternas regler, finns det tio hemtjänstområden. Enligt Umeå kommuns regler, Socialdemokraternas regler, får en privat utförare välja hur precis som de vill när det gäller dessa hemtjänstområden. Den private utföraren kan alltså erbjuda sina tjänster till brukarna i alla tio hemtjänstområden, eller i ett enda hemtjänstområde eller i fem områden. Enligt Umeå kommuns regler, Socialdemokraternas regler, kan en privat utförare alltså välja att bjuda ut sina tjänster till brukarna i ETT ENDA hemtjänstområde och dessutom i vilket område som de vill. Antingen i Sävar Norra där Botsmark ligger eller i centrala Umeå. Socialdemokraterna har självmant skapat exakt de förutsättningar som de ville ha – men som de gnäller på idag. Du ska egentligen inte ställa frågor till mig om detta (om du vill veta varför det har blivit som det har blivit) utan till Socialdemokraterna som utformat dagens förutsättningar för hemtjänstföretagen. Men en sak skulle jag vilja sända med dig: det är väldigt svårt att utforma förutsättningar som är sämre för Umeå kommun när det gäller hemtjänstområdena. Men detta har ingenting med LOV att göra. Absolut ingenting. Det hade kunnat se ut helt annorlunda. Men mot politiskt idioti hjälper ingen lagstiftning. Det duger inte att först skapa förutsättningar som inte är gynnsamma för Umeå kommun, och sedan skylle på lagstiftningen, när det som ligger bakom inte alls har med denna att göra. Det geografiskt ofördelaktiga upplägget beror på att Umeå kommun, i detta fall Socialdemokraterna, har gjort vad de har kunnat. Och som du förstår har detta inte räckt till. Och LOU hade inte räckt till. Jag säger det igen: ingen lagstiftning hjälper mot politisk idioti. Men socialdemokraterna ska inte först utforma ett system, precis som de ville ha det, och sedan gnälla på de privata utförarna eller på LOV. De ska titta sig själva i spegeln och fråga sig själva: varför leker vi med saker vi inte fattar något om?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>