UppDat 00.15 Salem vägrar ta avstånd från ett shariastyrt Sverige – försvaret av demokratiska rättigheter kräver då fortsatt debatt. Se även en BONUS

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

INGRESS

Till de umebor som undrar varför debatten måste fortsätta vill jag säga: den är av fundamental betydelse för hela samhället i minst två avseenden.

För det första:
Religion och politik ska inte blandas samman. Det svenska samhällslivet (eller enklaver av samhället) ska inte öppnas för shariastyre, utan Sverige – och jag menar hela landet – ska även fortsättningsvis styras av de lagar som beslutas av den folkvalda riksdagen?

För det andra:
En politisk makthavare ska inte kunna slippa att få sina värderingar granskade – när det kommer till helt avgörande frågor om de demokratiska fri- och rättigheterna – genom att helt enkelt vägra svara på för makthavaren besvärliga frågor?

 

DEL ETT
Det finns andra representanter för muslimerna i Umeå än Salem
Många i det Gamla MP i Umeå, både de i ledningen och väljarna, var muslimer. Dessa blandade inte ihop religion och politik. Vi i Arbetarpartiet kunde därför samarbeta med Gamla MP i Umeå, bl a genom att skriva gemensamma debattartiklar i syfte att åstadkomma  miljöförbättringar lokalt.

Mariam Salem representerar Nya MP i Umeå – hon har inte samma inställning som ledningen i Gamla MP.

Salem har nämligen aldrig, på ett klart och entydigt sätt, tagit avstånd ifrån tanken på att anpassa Sverige (eller enklaver av Sverige) till ett präststyrt shariasystem. Detta trots att hon har haft över sju månader på sig att ta avstånd från ett Sverige präglat av ett präststyrt shariasystem sedan vi uppmärksammade hennes kommentarer till debatten på Ersboda Folkets Hus den 1 september ifjol.

Denna vägran att, klart och entydigt, klargöra sina ståndpunkter när det gäller samhällsutvecklingen är inte något som accepteras när det gäller andra politiska makthavare. Kom ihåg hur Vänsterpartiets tidigare ledare, Lars Ohly, pressades att både lämna den svensk-kubanska föreningen och att ta avstånd från sitt tidigare stöd till de forna öststaterna. För att ta ett exempel.

 

DEL TVÅ
Nya MP i Umeå tillsattes ovanifrån – och behövde desperat en symbol
Mariam Salem, Nils Seye Larsen och de övriga i Nya MP i Umeå är alla tillsatta ovanifrån – av den centrala partiledningen i Stockholm.

Det Gamla MP i Umeå hade som tidigare sagts stöd av många muslimer – muslimer som inte blandade ihop religion och politik. Och dessa kunde vi i Arbetarpartiet samarbeta med politiskt. Men muslimerna, och naturligtvis även andra i Gamla MP, rensades ut av den centrala partiledningen i Stockholm. Det var så det Nya MP i Umeå uppstod (dagens MP). Och detta Nya MP behövde, desperat, en symbol. En symbol för att Nya MP i Umeå skulle kunna behålla de muslimska väljare som tidigare röstat på det Gamla MP i Umeå.

Denna symbol blev Mariam Salem.

Hon värvades till MP så sent som i november 2017. Och precis som Nils Seye Larsen utsågs hon, ovanifrån, av den centrala partiledningen i Stockholm. Deras karriärer gick med blixtens hastighet. Och de har alla samma centrala partiledning i Stockholm att tacka för sina karriärer. Men detta tvingar dem även att hålla ihop – om detta är vad den centrala partiledningen vill.

Vår insikt i den politiska kampen mellan det Gamla MP i Umeå och den centrala partiledningen i Stockholm – och hur det Nya MP i Umeå (dagens MP) har växt fram som ett resultat av denna kamp – utgör en del av förklaringen till detta Nya MP:s aggressiva hållning mot oss. De agerar inte endast på basis av egna lokala beslut. Dagens MP i Umeå (Nya MP) har knappast mandat att agera helt självständigt. Vi i Arbetarpartiet kan gratulera oss till att även befinna oss i konflikt med MP:s centrala ledning i Stockholm.

Skälet till att vi har varit så ensamma med att kunna analysera maktspelet inom MP beror på att vi inte har ingått i någon av alla olika politiska allianser på riksplanet. Det mesta av våra kunskaper om MP har vi fått genom att läsa tidningarna. Som alla andra. Miljöpartiet har inte så många hemligheter kvar.

 

DEL TRE
Att vi publicerar vad som har ägt rum inom MP i Umeå är naturligtvis besvärande för Nya MP i Umeå. Men även för de partier som försöker skapa allianser med Nya MP i Umeå. Exempelvis Vänsterpartiet. Men varken polisanmälningar från Nya MP eller glåpord från Vänsterpartiet kommer inte att tysta vare sig mig eller övriga i Arbetarpartiet.

Vi kommer aldrig att släppa kravet på att Mariam Salem ska ge klara och entydiga besked om var hon står i konflikten mellan en folkstyrd riksdag och ett präststyrt shariasystem.

Det är inte acceptabelt att Salem tillåts tiga sig ur detta.

Hon måste acceptera samma krav som andra politiska makthavare  – exempelvis den tidigare nämnde Lars Ohly. Vi kommer inte att gå med på det politiska tricket att Nils Seye Larsen skriver i Salems ställe, i syfte att få makthavaren Salem att framstå som ett offer för efterhängsna frågor, och därmed slippa besvara frågor som alla andra makthavare får acceptera att besvara.

 

DEL FYRA
Salem – en politisk makthavare

Vi ska redogöra för Salems metod att undvika ett klart och entydigt svar när det handlar om att ta ställning mellan dagens system i Sverige med en folkvald riksdag – och ett präststyrt shariasystem. Men först ska vi visa att Salem verkligen är en politisk makthavare. Detta innebär att vi måste redogöra för hennes många politiska uppdrag.

Salems positioner i Umeå kommun:
* Andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
* Ledamot i Äldrenämnden,
* Ledamot i Kommunfullmäktige,
* Ersättare i Personalnämnden.

Salems positioner i Region Västerbotten (f.d landstinget):
* Andre vice ordförande i Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen,
* Ersättare i Regionfullmäktige (motsvarar kommunfullmäktige).

Kommentar:
De flesta politiker brukar koncentrera sig på kommunen eller på landstinget (idag Region Västerbotten). Detta speciellt om man har arvoderade politiska positioner i olika nämnder och därför förväntas bidra till att leda nämndernas verksamhet. Salem har arvoderade uppdrag inom både kommunen och Region Västerbotten (tidigare landstinget). Till detta kommer att hon även har andra tunga politiska uppdrag, främst inom Umeå kommun. Uppdragen visar Salem som den politisk makthavare hon är.

 

DEL FEM
Metoden att medvetet undvika tydliga besked
Det är tre saker som utmärker Salems metod att undvika klara och entydliga besked om vad hon anser ska gälla i Sverige: dagens system med en folkvald riksdag eller ett präststyrt shariasystem.

1. Salem uttalar sig sällan offentligt i dessa frågor. Då hon gör detta, den 13 september och den 13 oktober ifjol, säger hon sig vilja upprätthålla de svenska lagarna och rättssystemet. Men samtidigt tar Salem aldrig avstånd från systemet med ett präststyrt shariasystem. Hon låtsas att det inte finns någon motsättning mellan dessa två samhällssystem. Men det finns en avgörande motsättning mellan en folkvald riksdag och ett präststyre.

2. Ett av de mest utmärkande grepp som Salem använder för att slippa ge klara och entydiga besked består i att undvika varje debatt som tar upp motsättningen mellan en folkvald riksdag och ett präststyrt shariasystem.
För att slippa debatt kring denna uppenbara motsättning gör Salem, uppbackad av Nya MP i Umeå, upprepade polisanmälningar för att försöka tysta vår kritik. För att tysta vår kritik används metoden att låta gruppledaren i Nya MP i Umeå, Nils Seye Larsen, föra Salems talan. Detta i ett försök att framställa Salem som ett ”offer”. Men denna ”offer-roll” passar inte ihop med Salems många politiska uppdrag  – både i kommunen och i regionen,

3. Men det allra tydligaste inslaget i Salems metod är att aldrig ta avstånd ifrån den strävan som finns att etablera systemet med sharia i Sverige – eller i enklaver av Sverige!

Och det är här som det verkligen börjar brännas för ledningen i Nya MP i Umeå.

 

DEL SEX
Religion och politik ska inte blandas samman

Sharia innebär att ett självutnämnt prästerskap bestämmer samhällsutvecklingen genom att tolka olika verser i Koranen och berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna). Sharia är inte förenligt med ett system bestående av en folkvald riksdag som beslutar om de lagar som förutsätts styra samhällsutvecklingen. Den som stöder sharia – eller vägrar ta avstånd från detta system när det gäller politik och samhällsutveckling – saknar all trovärdighet när det gäller viljan att upprätthålla de svenska lagarna och rättssystemet.

Det går alltså inte att blanda samman religion och politik på detta sätt.

Det Salem, och hennes medlöpare, vill få umeborna att tro är att det skulle vara möjligt att sluta upp bakom ett system med lagar stiftade av en folkvald riksdag, utan att samtidigt ta avstånd från ett präststyrt shariasystem.

Men detta är omöjligt.

Riksdagen utses nämligen via allmänna och fria val – för både kvinnor och män. Dessa allmänna och fria val har ingen plats i ett system där ett självutnämnt prästerskap har makten att bestämma samhällsutvecklingen baserade på beslut grundade på ett antal verser ur Koran och berättelser om profeten Muhammeds gärningar och uttalanden.

Eller uttryckt på annat sätt

Systemet med en folkvald riksdag bygger på uppfattningen att det är människor som ska välja sina lagstiftare och att det är dessa som ska fatta besluten om samhällsutvecklingen. Sharia bygger på uppfattningen att samhällsutvecklingen ska styras via ett gudomligt rättssystem. Dessa två uppfattningar går INTE att kombinera.

 

 

DEL SJU
Religionen ska vara en privatsak.
Detta oavsett ifall det handlar om kristendom, islam, judendom, buddism eller hinduism.

Men i ett präststyrt shariasystem är religionen inte en privatsak. Jag vill upprepa att ett präststyrt shariasystem bygger på  föreställningen om ett gudomligt rättssystem som ska styra samhällsutvecklingen. Systemet med en folkvald riksdag bygger på att människor, som vunnit andra människors förtroende, ska fatta de politiska beslut som syftar till att styra samhällsutvecklingen.

Jag upprepar: en folkvald riksdag och ett präststyrt shariasystem utgör två fullständigt oförenliga system.
Detta har inte gått upp för riktigt alla. Det finns olika skäl till att alla inte har insett det oförenliga mellan ett präststyrt shariasystem och en folkstyrd riksdag. Denna brist på kunskap beror på att flera riksdagspartier inte har vågat diskutera frågan av rädsla för att tappa väljare.

Och det är denna brist på insikt som Mariam Salem, Nils Seye Larsen och övriga i ledningen för Nya MP i Umeå – samt MP:s centrala ledning i Stockholm – försöker att utnyttja. Dels lokalt i Umeå för att Salem ska slippa ta avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem. Dels på en rad andra ställen där representanter för MP har agerat på ett liknande sätt som Salem. Jag har beskrivit en rad sådana MP-politiker i tidigare bloggar och debattartiklar.

Men att det finns fler MP-politiker som försöker slippa tala om var de står, i konflikten mellan en folkstyrd riksdag och ett präststyrt shariasystem, minskar inte behovet av att få ett klart och entydigt svar av Salem.

 

AVSLUTNINGSVIS:
Varför tar Salem inte avstånd från ett präststyrt shariasystem som metod att styra samhällsutvecklingen?
Utan att känna till spelet om muslimernas röster här i Umeå, och Mariam Salems roll i detta spel, blir det obegripligt varför Nya MP i Umeå fortsätter att försvara Mariam Salem trots att hon har vägrat att ta avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem – som ett sätt att styra hela eller delar av det svenska samhället – under hela 7½ månader.

Men maktspelet är endast en del av förklaringen till att Salem inte avslutade debatten för fem månader sedan (30 oktober ifjol). Hon hade endast behövs göra det vi bad om, nämligen att säga att ”… i Sverige gäller inte sharia…”.

Men Mariam Salem fortsätter sin vägran att redovisa var hon står.

Hon bedyrar sitt stöd för de svenska lagarna och rättssystemet – men utan att ta avstånd från det präststyrda shariasystemet. Och detta är varken möjligt eller trovärdigt. Låt mig säga det igen: när det gäller de lagar som ska styra den politiska samhällsutvecklingen är det endast möjligt att sluta upp bakom en folkvald riksdag – om man samtidigt tar avstånd ifrån präststyre och shariasystem.

Och Salem har aldrig tagit avstånd från det präststyrda shariasystemet – som politisk metod att styra samhället.

Jag upprepar: det enda Salem behöver göra för att avsluta denna debatt är göra det som så många andra muslimer i Sverige och i Umeå gör nämligen att skilja på religion och politik.
Salem behöver bara säga att samhällsutvecklingen i Sverige inte ska präglas av värderingarna i ett präststyrt shariasystem – och att samhällsutvecklingen i Sverige även i fortsättningen ska präglas av de lagar som beslutas av den folkvalda riksdagen.

Men Salem vägrar att göra detta.

Det har naturligtvis med hennes värderingar att göra. Det kan handla om två saker:
a) antingen tar Salem inte avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem eftersom hon tror att detta är förenligt med en folkstyrd riksdag,
b) eller så tar Salem inte avstånd ifrån ett präststyrt samhällssystem eftersom detta system är just vad hon stöder !

Du som läsare avgör själv vad du tror.

En sak är absolut säker:
Varje gång som Mariam Salem vägrar att ta ställning mot ett präststyrt shariasystem som metod att styra samhället – och istället klart och entydigt tar ställning för en folkvald riksdag – skapar hon en allt djupare misstro mot sig själv, Nya MP i Umeå och mot MP:s centrala ledning.

 

BONUS:
Hur svårt kan det vara att ta avstånd ifrån de som anslutit sig till IS / Daesh?
Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=onNZyxWqpVc

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

4 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Bergis.
   Om vi byter ut namnen, från Salem till hennes talesperson Nils Seye Larsen, så tror jag att du träffar mitt i prick. När det gäller Salem, däremot, tror jag att hennes religiösa drivkrafter är betydligt starkare än Larsens. Jag tror att skälet till att Salem inte tar avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem, trots att detta inte ser bra ut, har djupare orsaker. Jag tror att hennes religiösa uppfattning gör detta omöjligt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Glesbygden.
   Problemet är att Mariam Salem vägrar att ta avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem, samt argumenterar som om ett sådant system vore förenligt med en folkvald riksdag, vilket det naturligtvis inte är. Och bakom henne står inte endast MP i Umeå (Nya MP) utan även MP:s centrala ledning i Stockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>