Nya sätt att kringgå lagen

Av , , Bli först att kommentera 6

LENDO, TRIVAGO, MOMONDO, ELSKLING är början på en trend att kringgå lagen mot kartellbildningar och oligopoler!

Genom att samverka i prissättning via sökmotorer, kommer enskilda banker, hotell, elleverantörer att hela tiden ha full kontroll över varandras prissättningar.
Vem är naiv nog att tro att de gör detta för att sänka kostnaderna för konsumenten och betalar dyra reklamavgifter för att uppnå?

Här har lagstiftarna en match att ta, om inte det ska utvecklas till kartellsamverkan över hela linjen!

Bli först att kommentera

Vad ska en politiker leverera?

Av , , Bli först att kommentera 17

Vår demokrati har även kallats majoritetsdiktatur.
Om man som ledare nyttjar 51% av väljarstödet till att köra över de övriga 49% hänsynslöst, då förtjänar man det senare epitetet.
Trots att inga system för samhällsstyrning har kunnat uppfinnas, som överträffar demokratin vad gäller rättvisa, så finns det likväl fullt av sprickor i vårt samhälle där orättvisor och övergrepp pågår för fullt. Vi är långt ifrån det perfekta samhället ännu och demokratin måste försvaras och bevakas varje dag.

Som fritidspolitiker ser jag det som min uppgift att lyssna noga på alla som har en berättelse om dessa orättvisor.
Jag har själv många gånger blivit stämplad som ”bitter”, ”negativ problemsökare” och till och med ”rättshaverist”!
Det bjuder jag på, men de som avfärdar andra personers problem, genom att avfärda hela personen som gnällspik, bitterfitta eller rättshaverist har inget alls inom politiken att skaffa!
Inte heller i den offentliga debatten.

Orkar man inte ta in andra personers problembilder, där man sitter nöjd och tillfreds själv bakom champagneglaset, så kan man åtminstone hålla käft och inte sabotera offentliga debatterna, anser jag. Det är just alla dessa etiketterade och stämplade individer jag först och främst riktar mina öron till som politiker, de som har något att berätta om vårt samhällsbygges ofullkomligheter.
Det är tack vare er, ni gnällspikar, bitterfittor och rättshaverister som vi politiker ges möjligheterna att komma tillrätta med misshälligheter och vi borde vara särskilt tacksamma för er vakenhet och mod att stå upp för rättvisa!Inga-Britt Ahleniua

Bli först att kommentera

Akut behov av en begagnad frysbox!

Av , , Bli först att kommentera 5

Kan någon av er sälja mig en medelstor eller större frys, då min har pajat efter åskan idag!

Bli först att kommentera

Hatets ansikte

Av , , Bli först att kommentera 7

Det handlar bara om Palestiernas besinningslösa hat mot judar, inget annat!

https://www.facebook.com/DannyAyalon/videos/10155142973446144/

Bli först att kommentera

Så här ser lekgrus ut

Av , , 2 kommentarer 11

Bilder från Micke Strömberg när de lägger ut nytt lekgrus på stratregiska platser i AlboselbäckenLekgrus6 Lekgrus5

2 kommentarer

Nej så banne mej att jag begriper mig på palestinierna?

Av , , 2 kommentarer 7

Först tar några med sig vapen i till bönestunden på Tempelberget och så skjuter de sedan Israeliska vakter i ryggen, vakter som är där för att garantera att inga självmordsbombare spränger sig därinne!
När så mynigheten sätter upp metalldetektorer för att höja säkerheten, så brakar helvetet löst och ytterligare 8 personer blir dödade.

Tänk om svenskar skulle bete sig lika jävla dumt på Arlanda eller vid Vilhelminas flygplats South Lapland!

För metalldetektorer finns på snart varenda liten flygplats, just av samma orrsak.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MVWKo/tva-doda-i-skjutning-i-jerusalem

 

2 kommentarer

Pingströrelsen och jag

Av , , 1 kommentar 25

Jag växte upp under denna rörelses storhetstid, då även en liknande frikyrkorörelse under namnet Maranatha grasserade i samfundsmassorna.
Som barn till en mor, vars social sfär till största del begränsades av just pingsvänner, fick jag en antipati mot denna rörelse med alla dess olika uttryck för social kontroll ända in i hemmets innersta.

Fromheten tycktes mig mätas och definieras, förutom utav social ställning, än mer av hur noggrannt man följde de gamles råd om klädsel, vanor och umgänge.
En strikt reglerad hierarki var vad jag såg och där min mor som levde med en hedning, inte värderades på det sätt jag ansåg hon var värd.pingströrelsen

Hon underkastade sig så gott hon nu kunde, med hårknuten i nacken, schalett över håret, aldrig kort kjol och i övrigt ett umgänge som begränsades i enlighet med outtalade eller direkt anvisade regler. Grannbyn Västanbäck blev för mig som barn, det centra varifrån kontrollens ondska utgick.

Men i sanningens namn medförde även pingströrelsen en stor social nytta!
Man hade tidigt inskrivet en krigsförklaring mot alkoholmissbruk, spel och dobbel och andra former av nedbrytande verksamheter som hotade och i än högre grad hotar vårt samhälle inifrån.
Nykterhet och ansvarstagande för familjen var även det mycket goda hörnstenar i ett i övrigt tämligen fundamentalistiskt regelverk.

Därför rör och berör det mig illa, när jag ibland ser dagens lite vilsna pingstvänner markera mot doktrinerna på ett missriktat sätt.
Det gäller exempelvis när man med pubertal övertydlighet anser sig behöva uttala att man ämnar hinna till systembolaget innan de stänger, eller att ”vi ses väl nere på kasinot”.
Jag tycker att om man nu tillskriver sig den rest av pingströrelsen som fortfarande idogt försöker klamra sig fast i en genomsekulär samhällsordning, så ska man i första hand hålla kvar vid sådant som var gott och som vi nu behöver mer än någonsin och inte kasta ut barnen med badvattnet!

Jag lär aldrig vare sig söka eller beviljas medlemsskap i denna rörelse, men allt de gjorde var inte fel och jag skulle väldigt gärna vilja se en offentlig social uppryckning, där normerna för vad som är eftertraktansvärt får genomgå en ordentlig offentlig genomlysning ur ett värdegrundsperspektiv, så att vi börjar samtala om vad som är värt att lägga tid och kraft på och hur vårt vuxenansvar egentligen ska definieras.pingströrelsen 2

Ska ni nu vara pingstvänner, de av er som tillhör mitt politiska partisällskap, så räta då på ryggen och stå upp för det goda! Bete er inte som mesar som kröker rygg för det som för tillfället är det konventionella, utan axla den fallna krigarmanteln mot de förbannade drogerna som gröper ur vårt samhälles och söndrar familjer, där alltid barnen är de som far mest illa och markera mot den andra sociala vilsenheten som uttrycks i spelvansinnet!

1 kommentar

En modell för att utveckla Vilhelminas byar

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har vi haft 4:e gruppmötet i det som kallats ”Kultsjödalsberedningen” och varit ute i terrängen på plats i byn Saxnäs.
Beredningen är tillsatt av kommunfullmäktige och inkluderar samtliga politiska partier, berörda tjänstemän samt adjungerade inbjudna företagare och öppet för allmänheten via samrådsmöten.

Något vidlyftigt tilltaget kan tyckas, men utfallet visar sig bli mycket bra!
Genom den grundlighet som arbetsmodellen med en tvärpolitisk beredningsgrupp innebär, har vi fått till stånd väldigt god genomlysning och ett övergripande visionsarbete som sträcker sig över decenniers utveklingsriktning för byarna Klimpfjäll och Saxnäs i detta fall.
Prioriteringar, förankring och stegvis genomförandeplanering har precis som i fallet ”Kittelfjällsberedningen” visat sig bli politiskt oberoende bygdeutvecklingsprogram som håller över flera mandatperioder.

Jag är personligen så positiv till resultatet som kommer att landa som rapporter till fullmäktige, att jag tycker den pågående Förtroendemannaberedningen, vars syfte är att ta fram hur kommunens politiska styre ska organiseras från 2019 och framåt, bör beakta möjligheten att driva på byautvecklingen generellt på liknande sätt, kanske via nämnsutskott?

Av Vilhelmina kommuns alla byar kommer inte alla att överleva, utan vi måste acceptera att några försvinner, medan andra blomstrar och expanderar.

Kommunens medverkan för att främja en positiv och tillväxtskapande utveckling ska inte spillas hur som helst, utan satsas där pengarna gör mest nytta i utväxling med privata initiativ.

Vi kommer där att fundera lite över vad som egentligen är en ”by”? Själv vill jag nog definera en by som den plats där minst två personer delar minst en vision att skapa tillväxt. Allt därutöver ser jag som isolerade enskilda bostäder, men utan byaanda.

Om vi utgår från varje enskild by´s specifika möjligheter, så skulle byn kunna bli kommuncentra för något specifikt utvecklingsbart.

I den ena byn fokuseras på kanhända på träförädling.
I den andra kanske man fokuserar på fisketurism och i den tredje möjligen kombinerad odling av sättpotatis och silversmide!.
I den fjärde må fiskodling vara huvuddraget och så vidare.
Men specialkompetenser i kombination med entrepenärskraft som utmärker det man kallar ”eldsjälar” må alltid vara en absolut grundförutsättning.

Så menar jag att det är så vi ska organisera den framtida näringslivsutvecklande kommunala medverkan, för att skapa tillväxt med fokus på diversitet och byautveckling.Byautveckling

Bli först att kommentera

Låt oss ta nästa steg i utvecklandet av välfungerande kommunal renhållning!

Av , , 2 kommentarer 10

Vilhelmina Kommunstyrelse

Remissyttrande från Kristdemokraterna i Vilhelmina gällande renhållningsföreskrifterna

 

Vi har diskuterat orsakerna bakom den vilsenhet som fortfarande tycks råda bland hitresta, vad gäller hur hushållssopor från icke-fastighetsägare ska hanteras.
Det är ju fastighetsägarnas ansvar att tala om för de som hyr hur vår kommunala renhållning är organiserad, men detta tycks i många fall bli bortglömt.

TuristsoporTuristsoporna

Vi ser därför ordentligt synliga anslagstavlor vid återvinningsstationerna och vid in/ut-farterna till våra fritidshusbyar som ett steg till hjälp att föra ut informationen mer direkt än via lokala annonser och kommunens hemsida. Vägtavlor med storlek som inte kan missas, ska det vara.

Därutöver tycker vi att ett par sopkomprimatorer märkta ”TURISTSOPOR” kan införskaffas ur kommunens egna kapital och med sopinkast som öppnas via betalning med kontokort och prissatt per öppningstillfälle, lika gärna som de specialla sopsäckar med enhetspris som nu är tänkta att användas, men vars procedurer verkar aningen för krångliga för att få samtliga att anamma dem.

Komprimatorerna uppställes i våra två fjälldalar lämpligen i anslutning till hotell, mack eller handelsbod och med ordentlig skyltning från allmän väg, samt med avtal med berörda markägare/näringsidkare där komprimatorerna ska stå, så att betalningsrutin och elförsörjning till hydraulsystemet har daglig tillsyn och en som är ansvarig för driften.

Med detta hoppas vi bidra till att föra sophanteringen ytterligare ett steg i rätt riktning och att vi ska slippa se dessa otäcka syner vi nu tvingas iaktta längs vägdiken och kring stationerna för förpackningsåtervinningen.

På uppdrag av styrelsen för KD-Vilhelminaavd.

Göran Jonzon / Nuv. gruppledare

2 kommentarer

Hur många försök krävs det för att förnuftet ska segra?

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu dör folket i Venezuela under trycket av den totalt misslyckade ideologi som kallas socialism.
Folket har låtit sig luras två gånger i rad, först av Hugo Shádes och nu därefter av Nikolaus Maduro.
Dels dödas människor som i svält demonstrerar på gatorna och dels dör folk på sjukhus på grund av brist på mediciner.
Totalt börjar vi kunna summera nära 100 miljoner människor som mist sina liv som resultat av den ideologi tokvänstern skapat i världen.
Hur länge måste vi stå ut med dessa förödande idéer om socialismens frälsning för världen?Venzuela

Bli först att kommentera