I grevens tid!

Av , , Bli först att kommentera 8

Skönt att ha hunnit få upp allt tegel innan snöbaset kommer!

Foto0424

Bli först att kommentera

Skyll inte på de gamla !

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är oärligt, fegt, svekfullt och vilseledande att försöka få det att framstå som om det ökande antalet vård- och omsorgsbehövande äldre är orsaken till Göteborgs allt sämre ekonomi. Göteborgs budgetunderskott är redan i dag omkring -2,5 miljarder kronor och täcks med statliga utjämningsbidrag från andra kommuner med större skattekraft och plusbudgetar. Malmö är i en ännu sämre situation och har cirka -4,5 miljarder kronor i underskott.

Målkonflikterna i välfärden har funnits länge och prioriteringar inom budgeterna har skett i alla år. När det blir svårt och känsliga men viktiga förhållanden behöver diskuteras gömmer man sig bakom klyschan ”man får inte ställa svaga grupper mot varandra” och så avslutas diskussionen, för detta får vi inte diskutera. Men varje medborgare med egen ekonomi, familjer och grupper måste dagligen göra prioriteringar för att få ekonomin att gå ihop.

En läkare talar ut!Skyll inte

Bli först att kommentera

Dags att reparera grunden för det goda samhället!

Av , , 1 kommentar 4

Jag är glad att jag får leva i ett land, där vi får säga vad vi tycker och tänker.
Där barnen kan gå ut och leka, utan att vi måste vara oroliga. Där vi kan promenera fritt på gator och torg, utan rädsla.
Där unga tjejer får samma möjligheter som unga killar.
Där vi kan lita på varandra.

Men allt detta är inte längre självklart!
Sanningen är att de grundläggande värderingarna som håller samman vårt samhälle utmanas.
Vi måste ständigt stå upp för det som bygger ett gott samhälle och som gör att vi kan fortsätta leva våra liv, så som vi önskar.
Ett liv baserat på TILLIT, FRIHET, JÄMSTÄLLDHET och TRYGGHET!

Det är dags för våra kristna värderingars återkomst och restaureringen av det goda samhällsbygget !!Värderingsbygget

1 kommentar

KD:s remissvar på Grön Översiktsplan för Vilhelmina kommun

Av , , Bli först att kommentera 6

Remissyttrande Grön ÖP
KD-Vilhelmina

1. För det första påpekas hur viktigt det är att planen tillhandahålles på ett sätt som enkelt möjliggör att synpunkter och förslag till ändringar inkommer.

Men remissformatet skickas i filformat .pdf, vilket inte tillåts av Facebook, där vi internt diskuterar politiska frågor med våra medlemmar. Dokumentet är dessutom för stort att skicka som mail (>25 Mb). Ska man på ett effektivt sätt kunna stycka sönder och ge förslag till ny textformulering, är .pdf-formatet det sämsta alternativet!

2. Inom området ”Nationella miljömål”, reagerar vi mot att vi ska anamma den urbana visionen uttryckt i ”Storslagen fjällmiljlö”. Uttrycket är genompräglat av hur en besökare kan tänkas reagera inför den yta som åsynen och vyn innebär, men återspeglar knappast det behov av fördjupad strategi, som krävs för att räta upp århundraden av kolonialmaktshantering av fjällbygden med dess olika befolkningsgrupper!

3. Vad gäller ”Grön infrastruktur” uppskattar vi att olika arters behov att kunna nå sina naturliga föryngringsplatser finns inskrivna, men anser att det finns tillräckligt tydliga argument för att mer konkretisera detta när det gäller det snabbt växande behovet av fria vandringsvägar förbi dammar och turbiner i våra vattendrag. Det är hög tid att Vilhelmina kommun tar steget fram och formulerar krav i linje med EU:s ramdirektiv för vatten och mer konkretiserat ändå i Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69

När det gäller skrivningen om ”kontinuitetsskogar” bör det aktuella problemet med passiv förvaltning av reservatskogarna lyftas fram och kommunen bör utarbeta alternativa sätt med en mer aktiv förvaltning av reservaten. Att beslut om förvaltning och skötsel fattas av personer långt ifrån reservatens belägenhet är provocerande och anmärkningsvärt. Kommunen bör verka för att de ca 25 tjänster som förvaltningen uppbär, snarast bör utlokaliseras till exempelvis vår kommun, som har 1/3 av hela skogslandskapet lagda under reservatsbildningar.

4. Inom avsnittet ”Samhällsservice” påpekas att ”Enstaka fritidshus är inte att betrakta som väsentliga för kommunens tillväxt, men…” Den skrivningen är onödig, då det i detta enstaka fritidshus kan komma att bebos av mycket kreativa personer som spelar stor roll för samhällsutvecklingen. Skrivningen så som den ser ut lägger (omedvetet) ett tätortsperspektiv även på denna typ av bebyggelse. Stryk den inledande negativa meningen!
5. En bro över Vojmån för förflyttning av renarna är något kommunen i alla lägen ska verka för att den verkligen kommer till stånd!

6. Inom avsnittet ”Grön planering” framhålles behovet av en öppen medborgardialog. Där faller vår tidigare bifallna motion om digitala enkätundersökningar eller ”folkomröstningar” väl in i ambitionerna att mer aktivt inhämta medborgarnas synpunkter Det är positivt att planen betonar det miljömässiga, sociala och ekonomiska tryck som variationerna av populationstätheten i våra fjälldalar utgör via fritidsfolket. Men här bör kommunen samverka med andra utpräglade besökskommuner, för att finna lösningar på hur kommunens kostnader för fritidsboende som är mantals- och skattskrivna annorstädes, ska kunna kompenseras.

7. Inom avsnittet ”Strategiska utgångspunkter” belyses den pågående demografiska utvecklingen, med tynande byar och koncentration mot centralort och byar inom en närradie till denna. Här krävs en djupare och tydlig målsättning. Det är inte rimligt att tro eller förvänta sig att kommunen ska orka hålla alla tynande byar under armarna. Däremot är byalivet vårt starkaste överlevnadsargument, vilket visar sig i att hitflyttande stadsbor knappast föredrar vår lilla centralort, utan väljer bosättning i expansiva byar. Vi bör snarast enas omkring att koncentrera våra gemensamma ansträngningar för bygdeutveckling till de byar där eldsjälar och aktiva bygdeföreningar tillskapat något själva. Kontroversiellt beslut som kräver politiskt mod!”

8. Inom avsnittet ”Klimat” bör frågan väckas om vem eller vilka som ska ha rätten till det extra vatten som fäljer av klimatförändringen? I höst har enorma mängder nödtappats förbi alla turbiner, men de 4-5% som krävs för att vandringsfisk ska kunna nå sina naturliga lekhabitat på hösten nedlobbas av energibolagen, som vore det undergång för reglerkraften! Kommunen bör aktivt driva frågan om äganderätten till det nya vattnet.

9. Bra skrivning om behovet av att kunna tillåta bebyggelse i det som kallats ”Strandnära lägen” Kommunen bör i LIC-plan snarare utpeka vilka områden som bör undantas från bebyggelse än tvärtom, då vi knappast kommer att lida av intressekonflikter mellan bebyggare och det som har kallats ”Det rörliga friluftslivet” inom överskådlig horisont.

10. Bra skrivning om ”Bebyggelsekärnor” som ligger i linje med vad vi uttryckt i punkt 5.

11. ”Vägledning för kulturbyggnader, kulturmiljöer och kulturaktiviteter” inrymmer skrivningar om idrottshallar och jämförande byggnader. Här bör kommunen ta fram en tydligare målsättning, att möjliggöra lika satsningar på de olika områdena som i planen kallats ”kärnområden”. Detta för att bättre tillgodose kommunallagens krav på likabehandling för samtliga medborgare.

12 VA-frågan behandlas under kapitlet ”Eneri- och Teknisk försörjning. Här pekas på vikten av att minimera läckaget från privata VA-anläggningar av undermålig kvalitet. Det som inte vidrörs är problemet med utarmningen av våra oligotrofa sjöar, vars näringsbrist accentuerats genom sjöregleringar. Detta har lett till att jordbruksverket föreslagit gödsling med bl.a. fosforgödning. I det sammanhanget blir jakten på enskilda avlopp märklig, då dess utgångsansatser verkar vara byråkratiskt rigida?! Dessutom vidrörs inte alls problemet med de kommunala reningsverkens oförmåga att förhindra genomläckage av medicinrester till vattendragen, något som inte uppstår i en privat anläggning med en avloppsbrunn ute på en åkerlapp, långt ifrån något vattendrag, eller där recipienten utgörs av sumpmark. Kommunen bör verka för en modifiering av kampanjen mot privata avloppsanläggningar!
Inläckaget av dagvatten till kommunala reningsverk är ett annat problem, som tidvid kan leda till översvämningar och bypassvämning, där orenat avloppsvatten går rakt ut i sjön!

När det gäller uppvärming av kommunens fastigheter bör värmet från avloppsvatten växlas tillbaks och ev. i kombination med sol- och sjövärme. Kommunen bör välja energisystem utifrån miljö- och ekonomiska villkor, inte efter att underhålla ett fjärrvärmesystem man sedan länge avhändat sig hela ansvaret för och som därmed kommit att drivas efter vinstmaximeringens principer.

Vad gäller vindkraftysparker liväl som andra exploateringar av lokala naturresurser bör kommunen verka för återbäring i enlighet med OECD:s rapport i ämnet.

13. Under rubriken ”Jordbruk” ser vi gärna en kommunal samverkan med närliggande bondgårdar, där närodling och ev. slaktdjursarrendering, kan leda till säkrad lokal försörjningsgrad och kvalitetssäkring av maten till förskolor, skolor, sjukhus och vårdomsorg.

14. När det gäller ”Skogsbruk” lyfts inte alls frågan om Allmänningsskogen. Allmänningslagen reglerar skogsanslaget och Allmänningsskogen kan inte få lagfart som annat än ”registerfastighet”, varför det är i direkt strid mot allmänningslagen att också frånta markägarna deras fastighetsanknutna jakt- och fiskerätt! Kommunen bör bistå markägarna till att denna fråga klarläggs och att deras rättigheter befästs.

15 ”Täkter och gruvor”. Här anser vi att kommunen bör lyfta upp till offentlig debatt det miljömässigt felaktiga att ägna stora mängder drivmedel till att krossa berg, när inlandsisen redan bjudit oss mängder av grusåsar alldeles gratis. Att bergkross har tekniska fördelar vid vissa användningsområden är odiskutabelt, men för kommunmedborgaren i allmänhet har naturgruset långt större användningsområde. ”Bergkross ska användas före naturgrus…” uttrycks utan att motivera detta.  Här vill vi öppna för en sakligt motiverad debatt!

16. ”Natur, kultur och friluftsliv” framhåller Vilhelmina Model Forest (VMF) men vi anser att kommunen bör verka för att organisationen permanentas så länge det finns så akuta åtgärder i våra vatten som blivit totalt eftersatta!

17. Slutligen en sak som gäller tillämpning av expropriationsreglerna: Det kan bli en orimligt tung ekonomisk belastning för den enskilde gentemot exproprierande kommun, att hävda sina juridiska rättigheter. Kommunen bör garantera att täcka upp för den del av enskildes advokatkostnader som inte täcks av allmänt rättsskydd eller försäkring.

Sammanfattningsvis är vi eniga om att utkastet i övrigt är både väl avvägt, genomtänkt och uttryckt och med föreslagna ändringar och tillägg ser vi en mycket tydlig ÖP för styrning av all vår kommande verksamhet de närmaste åren framöver.
För KD-Vilhelmina styrelse
Göran Jonzon (nuv. gruppledare)
Ronny Thellbro ordförande

Bli först att kommentera

Vi måste välja väg nu!

Av , , 2 kommentarer 7

Jag är mycket glad över att vi fått politisk majoritet för beslutet att inrätta första ”trygghetsboendet” i Vilhelmina, i form av ombyggda gamla polishuset i centrum! 16 lägenheter samt samlingslokal och tillgång till hjälppersonal.

Däremot hotar bakom hörnet en diskussion om nedläggning av 20 platser inom det som kallas ”särskilt boende” och där de äldre med starkast omsorgsbehov kan ges en tillfredsställande miljö!
Jag hade hoppats att vi skulle kunna enas kring att prioritera ned ”kultur och fritidssektorerna” till förmån för skola och omsorg, men där vågade inte sossarna i majoritet hålla i ratten! Istället riskeras just de som saknar röststyrka, nämligen personer som Jenny 82, att bli de som ska stå för oundvikliga nedskärningar i kommunbudgeten!

För mig ter det sig orimligt att inte vuxna medborgare själva ska kunna bekosta sina specifika fritidsintressen fullt ut, utan att skattemedel som så väl behövs till kärnverksamheterna, ska förbrukas till sådana bidrag. Allt medan omsorgsbrukare som Jenny 82 ska bli lämnade åt sitt öde!

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/jenny-82-har-suttit-isolerad-i-manader?cmpid=del%3Afb%3A20171101%3Ajenny-82-har-suttit-isolerad-i-manader%3Anyh%3Alp

 

2 kommentarer

Oseriösa kritiker

Av , , 2 kommentarer 17

En privatperson vid namn Patrik Jonasson har velat få svar på en konkret fråga, men funnit att den myndighet som skulle kunna ge svaret har fått direktiv om att inte ta fram de uppgifter som erfordras.
Han har då själv sökt och sammanställt ett stort antal rättsfall, för att just få svar på sin konkreta fråga.

Den fråga han sökte svaret på var om den snabbt ökade rapporteringen om gruppvåldtäkter har ett samband med immigrationen från utlandet?

Hans amatörmässiga sammanställning visar också det han misstänkt, nämligen att 90% av dömda gruppvåldtäkterna de senaste åren har gärningsmän med utländsk härkomst!

Men det har fått en rad vänstermänniskor att reagera.
Han beskylls för att ha haft en ”egen agenda”, vilket ju var ett meningslöst konstaterande! tror fan att han hade det. Han ville ju ha svar på en konkret fråga?
Dessutom beskylls han för att inte ha genomfört undersökningen på ett vetenskapligt och forskningsmässigt sätt. Man menar att han även borde undersökt vilka som dömts för sexuella övergrepp mot barn?
Men nu var det inte den frågan han sökte svar på, så varför skulle han lagt ned ännu mer energi på att söka svar på frågor han redan visste svaret på, alternativt inte var intresserad utav?

Vidare kan man fråga sig om dessa kritiker nu inte även de har en ”egen agenda” genom att blanda in andra frågor än den Jonasson var intresserad utav? Nu var han inte intresserad av vare sig övergrepp mot barn eller smörjkopparnas utbredning på skördetröskor i nordvästra Australiens jordbruksområden! Han var intresserad av att få fram tillförlitlig statistik över gruppvåldtäkter och istället för att angripa honom för det, borde rimligtvis dessa akademiskt bevandrade och självutnämnda experter på statistisk forskning tacka honom för ytterligare ett bidrag till faktabasen, med uppgifter ingen annan velat ta sig besväret att få fram!

Så de som nu beskyller Jonasson för att ha rasistiska motiv, faller på eget grepp, genom att uppenbarligen försöka avleda fokus till helt andra frågor!
Vänstermänniskor är hycklare!

https://nyheteridag.se/patrik-40-gjorde-egen-studie-om-sexbrott-956-procent-av-overfallsvaldtakterna-begas-av-invandrare/

2 kommentarer

Man kan ju undra..??

Av , , 2 kommentarer 6

Om vi i kommunstyrelsen inte anses bemyndigade att avgöra en sådan här fråga och vårt omdöme ska ifrågasättas och överprövas, då är det gväl lika gott att kolonialmakten tydligt fråntar oss besväret med att ens behöva handlägga frågan!!!

Ja, jag blir förbannad, ifall du undrar!

TSVöverklagan

2 kommentarer

Ju mer jag tänker på det…

Av , , 5 kommentarer 11

..desto  vansinnigare tycks det mig att kommunen ska tvinga husägare som har eget vatten och avlopp att byta avloppsanläggning, om det inte finns mätbara miljöskador från befintliga anläggningar!

Att tvinga ensamhushåll att reinvestera hundratusentals kronor för tveksam eller inga miljöeffeker måste stoppas!
Jag avser försöka göra detta till en valfråga!Trekammarbrunn

5 kommentarer

KD i Vilhelmina har startat något helt nytt!

Av , , 2 kommentarer 12

Vi har idag för första gången startat interna medlemsomröstningar, som avslut på föregående argumentation i viktiga frågor. Omröstningen sker digitalt och i sluten grupp, som ett prov över hur vi kan föra medbestämmandet närmare varje enskild kommunmedborgare?Direktdemokrati

Alla nya medlemmar välkomnas nu att vara med och påverka hur vår politik i praktiken ska se ut?
”Krati” från ”demos” stadd i utveckling mot mognande beslutsförfarande!

Direktdemokrati2

 

2 kommentarer

Lata och onda drivna av avundsjuka.

Av , , 3 kommentarer 26

Mycket har jag kallats av mina meningsmotståndare genom åren.
”Träpatronen” är det senaste.
Jag växte upp i ett typiskt småbrukarhem, där det ofta saknades pengar att betala matnotan från Konsum med, så kredit var viktig för att vi skulle få mat på bordet.
Jag minns särskilt ett år då jag hela vintern saknade skor och mor fick hjälp av grannen Sara på andra sidan sjön, med att tova ett par ulltussor som jag hade på fötterna hela kallvintern.
På examensdagen hade mor fått ett par begagnade rosa filtskor ”duffelboots” från en av mina tjejkusiner i Borås och det kan kanske ge en Freudiansk förklaring till varför jag avskyr färgen rosa mer än rimligt?

Vid 14 år fyllda svor jag en ed för mig själv att min egen familj aldrig skulle behöva uppleva fattigdomens förnedring. Detta har jag hållit, men det har kostat mig rätt mycket i form av umgängestid med barnen och min egen hälsa.
16-18 timmars arbetsdagar blev mer framträdande än 8-timmars.

Men idag kan jag fira, för nu den 15:onde utbetalas min statliga pension om 6874 kronor/månad.
Hur jag nu har kommit att inräknas i statistiken för ”fattigpensionärer” trots att jag i snitt betalat in ca 350 000 kronor i skatt varje år, förklaras med att jag varit dum nog att låta vinsterna stå kvar i mitt bolag och att de blev beskattade med 58% skattesats som ”Övriga inkomster” vid försäljningen av bolaget och att dessa därmed inte blev pensionsgrundande som lön, trots att de skattats likvärdigt som lön!

Detta är min historia bakom hur jag blev ”Träpatronen”!
-Vänsterfolk är lata och onda människor som drivs av avundsjuka. Det är så jag uppfattar dem!

3 kommentarer