Så här ser lekgrus ut

Av , , 2 kommentarer 11

Bilder från Micke Strömberg när de lägger ut nytt lekgrus på stratregiska platser i AlboselbäckenLekgrus6 Lekgrus5

2 kommentarer

Nej så banne mej att jag begriper mig på palestinierna?

Av , , 2 kommentarer 7

Först tar några med sig vapen i till bönestunden på Tempelberget och så skjuter de sedan Israeliska vakter i ryggen, vakter som är där för att garantera att inga självmordsbombare spränger sig därinne!
När så mynigheten sätter upp metalldetektorer för att höja säkerheten, så brakar helvetet löst och ytterligare 8 personer blir dödade.

Tänk om svenskar skulle bete sig lika jävla dumt på Arlanda eller vid Vilhelminas flygplats South Lapland!

För metalldetektorer finns på snart varenda liten flygplats, just av samma orrsak.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MVWKo/tva-doda-i-skjutning-i-jerusalem

 

2 kommentarer

Pingströrelsen och jag

Av , , 1 kommentar 25

Jag växte upp under denna rörelses storhetstid, då även en liknande frikyrkorörelse under namnet Maranatha grasserade i samfundsmassorna.
Som barn till en mor, vars social sfär till största del begränsades av just pingsvänner, fick jag en antipati mot denna rörelse med alla dess olika uttryck för social kontroll ända in i hemmets innersta.

Fromheten tycktes mig mätas och definieras, förutom utav social ställning, än mer av hur noggrannt man följde de gamles råd om klädsel, vanor och umgänge.
En strikt reglerad hierarki var vad jag såg och där min mor som levde med en hedning, inte värderades på det sätt jag ansåg hon var värd.pingströrelsen

Hon underkastade sig så gott hon nu kunde, med hårknuten i nacken, schalett över håret, aldrig kort kjol och i övrigt ett umgänge som begränsades i enlighet med outtalade eller direkt anvisade regler. Grannbyn Västanbäck blev för mig som barn, det centra varifrån kontrollens ondska utgick.

Men i sanningens namn medförde även pingströrelsen en stor social nytta!
Man hade tidigt inskrivet en krigsförklaring mot alkoholmissbruk, spel och dobbel och andra former av nedbrytande verksamheter som hotade och i än högre grad hotar vårt samhälle inifrån.
Nykterhet och ansvarstagande för familjen var även det mycket goda hörnstenar i ett i övrigt tämligen fundamentalistiskt regelverk.

Därför rör och berör det mig illa, när jag ibland ser dagens lite vilsna pingstvänner markera mot doktrinerna på ett missriktat sätt.
Det gäller exempelvis när man med pubertal övertydlighet anser sig behöva uttala att man ämnar hinna till systembolaget innan de stänger, eller att ”vi ses väl nere på kasinot”.
Jag tycker att om man nu tillskriver sig den rest av pingströrelsen som fortfarande idogt försöker klamra sig fast i en genomsekulär samhällsordning, så ska man i första hand hålla kvar vid sådant som var gott och som vi nu behöver mer än någonsin och inte kasta ut barnen med badvattnet!

Jag lär aldrig vare sig söka eller beviljas medlemsskap i denna rörelse, men allt de gjorde var inte fel och jag skulle väldigt gärna vilja se en offentlig social uppryckning, där normerna för vad som är eftertraktansvärt får genomgå en ordentlig offentlig genomlysning ur ett värdegrundsperspektiv, så att vi börjar samtala om vad som är värt att lägga tid och kraft på och hur vårt vuxenansvar egentligen ska definieras.pingströrelsen 2

Ska ni nu vara pingstvänner, de av er som tillhör mitt politiska partisällskap, så räta då på ryggen och stå upp för det goda! Bete er inte som mesar som kröker rygg för det som för tillfället är det konventionella, utan axla den fallna krigarmanteln mot de förbannade drogerna som gröper ur vårt samhälles och söndrar familjer, där alltid barnen är de som far mest illa och markera mot den andra sociala vilsenheten som uttrycks i spelvansinnet!

1 kommentar

En modell för att utveckla Vilhelminas byar

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har vi haft 4:e gruppmötet i det som kallats ”Kultsjödalsberedningen” och varit ute i terrängen på plats i byn Saxnäs.
Beredningen är tillsatt av kommunfullmäktige och inkluderar samtliga politiska partier, berörda tjänstemän samt adjungerade inbjudna företagare och öppet för allmänheten via samrådsmöten.

Något vidlyftigt tilltaget kan tyckas, men utfallet visar sig bli mycket bra!
Genom den grundlighet som arbetsmodellen med en tvärpolitisk beredningsgrupp innebär, har vi fått till stånd väldigt god genomlysning och ett övergripande visionsarbete som sträcker sig över decenniers utveklingsriktning för byarna Klimpfjäll och Saxnäs i detta fall.
Prioriteringar, förankring och stegvis genomförandeplanering har precis som i fallet ”Kittelfjällsberedningen” visat sig bli politiskt oberoende bygdeutvecklingsprogram som håller över flera mandatperioder.

Jag är personligen så positiv till resultatet som kommer att landa som rapporter till fullmäktige, att jag tycker den pågående Förtroendemannaberedningen, vars syfte är att ta fram hur kommunens politiska styre ska organiseras från 2019 och framåt, bör beakta möjligheten att driva på byautvecklingen generellt på liknande sätt, kanske via nämnsutskott?

Av Vilhelmina kommuns alla byar kommer inte alla att överleva, utan vi måste acceptera att några försvinner, medan andra blomstrar och expanderar.

Kommunens medverkan för att främja en positiv och tillväxtskapande utveckling ska inte spillas hur som helst, utan satsas där pengarna gör mest nytta i utväxling med privata initiativ.

Vi kommer där att fundera lite över vad som egentligen är en ”by”? Själv vill jag nog definera en by som den plats där minst två personer delar minst en vision att skapa tillväxt. Allt därutöver ser jag som isolerade enskilda bostäder, men utan byaanda.

Om vi utgår från varje enskild by´s specifika möjligheter, så skulle byn kunna bli kommuncentra för något specifikt utvecklingsbart.

I den ena byn fokuseras på kanhända på träförädling.
I den andra kanske man fokuserar på fisketurism och i den tredje möjligen kombinerad odling av sättpotatis och silversmide!.
I den fjärde må fiskodling vara huvuddraget och så vidare.
Men specialkompetenser i kombination med entrepenärskraft som utmärker det man kallar ”eldsjälar” må alltid vara en absolut grundförutsättning.

Så menar jag att det är så vi ska organisera den framtida näringslivsutvecklande kommunala medverkan, för att skapa tillväxt med fokus på diversitet och byautveckling.Byautveckling

Bli först att kommentera

Låt oss ta nästa steg i utvecklandet av välfungerande kommunal renhållning!

Av , , 2 kommentarer 10

Vilhelmina Kommunstyrelse

Remissyttrande från Kristdemokraterna i Vilhelmina gällande renhållningsföreskrifterna

 

Vi har diskuterat orsakerna bakom den vilsenhet som fortfarande tycks råda bland hitresta, vad gäller hur hushållssopor från icke-fastighetsägare ska hanteras.
Det är ju fastighetsägarnas ansvar att tala om för de som hyr hur vår kommunala renhållning är organiserad, men detta tycks i många fall bli bortglömt.

TuristsoporTuristsoporna

Vi ser därför ordentligt synliga anslagstavlor vid återvinningsstationerna och vid in/ut-farterna till våra fritidshusbyar som ett steg till hjälp att föra ut informationen mer direkt än via lokala annonser och kommunens hemsida. Vägtavlor med storlek som inte kan missas, ska det vara.

Därutöver tycker vi att ett par sopkomprimatorer märkta ”TURISTSOPOR” kan införskaffas ur kommunens egna kapital och med sopinkast som öppnas via betalning med kontokort och prissatt per öppningstillfälle, lika gärna som de specialla sopsäckar med enhetspris som nu är tänkta att användas, men vars procedurer verkar aningen för krångliga för att få samtliga att anamma dem.

Komprimatorerna uppställes i våra två fjälldalar lämpligen i anslutning till hotell, mack eller handelsbod och med ordentlig skyltning från allmän väg, samt med avtal med berörda markägare/näringsidkare där komprimatorerna ska stå, så att betalningsrutin och elförsörjning till hydraulsystemet har daglig tillsyn och en som är ansvarig för driften.

Med detta hoppas vi bidra till att föra sophanteringen ytterligare ett steg i rätt riktning och att vi ska slippa se dessa otäcka syner vi nu tvingas iaktta längs vägdiken och kring stationerna för förpackningsåtervinningen.

På uppdrag av styrelsen för KD-Vilhelminaavd.

Göran Jonzon / Nuv. gruppledare

2 kommentarer

Hur många försök krävs det för att förnuftet ska segra?

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu dör folket i Venezuela under trycket av den totalt misslyckade ideologi som kallas socialism.
Folket har låtit sig luras två gånger i rad, först av Hugo Shádes och nu därefter av Nikolaus Maduro.
Dels dödas människor som i svält demonstrerar på gatorna och dels dör folk på sjukhus på grund av brist på mediciner.
Totalt börjar vi kunna summera nära 100 miljoner människor som mist sina liv som resultat av den ideologi tokvänstern skapat i världen.
Hur länge måste vi stå ut med dessa förödande idéer om socialismens frälsning för världen?Venzuela

Bli först att kommentera

Samers rättigheter – enbart en intern stridsfråga ?

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag kan inte ge mig in i debatten mellan renägare och jakt-fiskesamer utifrån egna samiska rötter, så som Maria Kristoffersson kan referera till sina egna blodslinjer.

Som demokrat vågar jag mig likväl på att ifrågasätta det som tydligen är helt självklart för henne.

Givetvis klarar inte varken betestrycket eller rennäringen av att alla med samiska gener skulle tilldelas egna renmärken och kunna leva på samma premisser som de som iag innehar rätten att driva renhjordar på bete.

Så långt kan jag nog hålla med Maria.

Men när det gäller möjligheten att likt boskapsuppfödare hålla sig med några hägnade renar, kunna ha rätt att skaffa sig husbehovsfisk, eller jaga i sina egna hemtrakter, så förstår jag ärligt talat inte varför det skulle innebära ett hot mot de mer välbeställda som ingår i respektive sameby?

Jämför jag med hur vi arrangerat samvaron mellan bofasta och gästjägare, så räcker det långt att bofasta får en möjlighet att också ta del av den naturens skörd som vi som markägare med suveräna grundlagsskydade rättigheter har.

För mig tycks den här debatten bottna i kolonialmaktsstrukturer, där man helst härskar genom söndring och splittring.

Och splittrade är verkligen mitt intryck av att denna etniska gruppen är.

Ta bara detta att de förnekas ett gemensamt övergripande parlament som täcker hela folkgruppens intresseområde tvärs över Norge-Sverige-Finland och väl även en del av Kamtjatka?

Men så länge man får den samiska folken att slita och dra i de magra rester som storsamhället lämnat över, så länge går det lätt att nedhålla och trycka undan deras respektive krav, på precis samma sätt som man genom avvittringen och bildandet av statlig ägo över det som tidigare tillhörde byarna och enskildas utmarker, lyckades pressa ned inlands- och fjällbefolkningen till den kraftlösa minoritet som gören bäst i att huka och hålla käften!

Bli först att kommentera

Var ska vi dra gränserna för yttrandefriheten?

Av , , Bli först att kommentera 15
Nu diskuteras Centerns förslag att förbjuda sexistisk reklam i offentliga rummet, med hänvisning till att stripklubbarna i Stockholm vägrar respektera konsumentverkets rekommendationer, att undvika göra sådan reklam på bussar och taxibilar.
Företrädare för Liberalernas ungdomsförbund varnar för glidande gränsdragning för vad som ska tillåtas rymmas inom yttrandefriheten, såsom fundamental grundpelare för ett öppet demokratiskt system. De menar att det finns en rad närbesläktade steg att ta som succesivt urholkar vår grundlagsbefästa rättighet, att fritt uttrycka olika synsätt och värderingar och som jag kan tycka på goda grunder.
Religionsfriheten är en annan sådan grundlagsbefäst rättighet och där ingår rätten att fritt få uppföra religiösa byggnader där religionen kan ges uttryck. Men vi ser nu en sådan debatt kring ett moskébygge i karlstad, där muslimska föreningen vill bygga en moské på för ändamålet lämplig plats och i harmoni med kommunens detaljplaner.
Trots det väcker detta starka motreaktioner blnad allmänheten.
Det gäller att hålla stadigt grepp om vår demokratis fundament, om vi inte ska glida över till en majoritetsdiktatur.
När det gäller uppförane av minareter, där religionsutövarna tvingar sig på övriga med skrålande böneutropare 5 gånger dagligen, ser jag “nedsmutsningen av offentliga rummet” som ett tillräckligt hållbart argument för att hindra detta, men så länge man håller sig inomhus så…
Bhurka och nikab är en annan sak som faller inom begreppet maskering och går att argumentativt jämställa med rånarluvor och liknande, som försvårar behovet av identifiering.
Men att förbjuda sjal där ansiktet är synligt förefaller för mig hamna på fel sida gränsdragningarna och bör vara tillåtet enligt grundlagsskyddade mänskliga rättigheterna.
Så åter till frågan om offentlig reklam för stripklubbarna i Stockholm:
I och för sig tror jag inte någon skulle uppleva ett direkt riktat förbud som revolt mot våra demokratiska värden, men kan heller inte helt bortse från varningarna om att vi ger oss ut på ett glidande plan.
Det är bara att se hur senaste dagarnas debatt här fyllts av krav på att min rätt att publicera kända bekräftade fakta, rörande socialdemokraternas förflutna kopplingar till nationalsocialismen, ska inskränkas och hur långt man är beredd att gå för att tysta mig för gott som kommunpolitiker.
Den sortens människor har väldigt låg respekt för grundlagen och hela deras ideologi bygger på just majoritetsdiktatur. Så jag riktar mig till er som inte accepterar stora avsteg från våra grundlagsskyddade mänskliga rättigheter med frågan:
-Tycker du att vi ska förbjuda sexistisk reklam för stripklubbar, eller rent av även förbjua stripklubbar totalt och hur motiverar du i så fall ditt ställningstagande?
Och du som anser att vi inte kan gr över den gränsen för yttrandefriheten, hur motiverar du ditt ställningstagande?
censurvapnetOch till er som valt socialdemokratin: -Bry er inte alls om frågeställningen, den ligger på ett helt annat plan!
Bli först att kommentera

Nya kristallnätter blir följden av avhumaniseringen!

Av , , Bli först att kommentera 12

Judeförföljerserna tog sig fysiska början i vad som efteråt har fått namnet ”kristallnatten”.
Det var då ”vänligt sinnande vänner av ordning” tog sig för att angripa judarnas bostäder och handelsbodar med stenar, påkar och rödfärgsbyttor i högsta hugg.

Men detta föregicks av en mäktig avhumanisering av offren, där bland annat svenska socialdemokrater hade ett betydande ansvar.
Jag har i 9 inlägg i rad på Facebook lyft fram en handfull faktiska exempel av hundratals, på socialdemokratisk medverkan och understöd till nationalsocialismens förnekande av det unika och okränkbara människovärdet hos varje levande människa.
Resultatet blev, som det flesta känner till, förödande för flera etniska grupper

Man kan tycka att dagens socialdemokrater borde lärt av historien och slutat klassa människor som inte behagar eller som inte faller in i deras sekteristiska grepp om medlemmarna?
Tyvärr fortsätter dagens socialdemokratiska ledare i samma stil, att klassa för rörelsen obehagliga individer och till och med hela SD:s 20% av sveriges väljare.
Istället för att bemöta varje sakfråga steg för steg med saklig och vetenskapligt grundad argumentation, så väljer man att demonisera, etikettera och klassa människor enskilt och i grupp! Slagord rubricerade som ”SD = Rasister” katigoriserar hela 1/5 av alla väljare som bärande mindre människovärde eller människovärdighet.

För min egen del så hjälps lokala socialdemokratiska ledare åt att utmåla mig som ”sossehatare” vars ord ingen bör läsa eller lyssna till och inte med ett enda ord av problematiserande och reflektiva återspeglingar av forna missgärningar!
Och resultaten blir även desamma, när man på detta sätt avhumaniserar sina meningsmotståndare som upplevs hota deras sekteristiskt grundlagda maktposition. Natten till idag vandaliserades huset hos det avhumaniserade objektet och ”rasisten” Jimmy Åkesson!
Vem ska krossa rutorna i mitt hem?
För det är väl snart legitimt för någon ”vän av ordning”, då ändamålet ju helgat medlen?

Är det nya kristallnätter ni eftersträvar, ni socialemokratiska ledare som envisas med att klassificera och avhumanisera medmänniskor ni inte gillar?

Bli först att kommentera

Desperationen resulterar i rallarsvingar

Av , , 2 kommentarer 18

Jag har under en längre tid irriterat mig över att nuvarande majoritetsföreträdare i vårt parlament väljer att vägra bemöta SD i sakfrågor med det tunna argumentet att Löfvén vägrar samtala med företrädare för ett parti med ”rötter i nazismen”.

Det kan väl i förstone uppfattas som ett hedervärt ställningstagande, om nu socialdemokraterna som parti själva hade en tydligt avståndstagande historia att vila ett sådant ställningstagande på.
Hade de liksom KD tillkommit som en distinkt motreaktion mot fascism i allmänhet och nationalsocialism i synerhet, så skulle jag ändå mena att sakfrågorna ändå väger tyngre, än att kunna smita bort från problemformuleringarna utifrån sin egen upphöjdhet.

Jag har därför till slut fått nog av hyckleriet och valt att på Facebook publicera 9 kapitel kring just socialdemokratins egna ”nazistiska rötter”.

Till detta har jag noga valt ut två illustrationer, där den ena visar en svastika i svenska flaggans kulörer och den andra med en statsminister stående framför en bakgrund som bär tydligt fascistiska symboler.

Valet av illustrationer kan säkerligen diskuteras och givetvis är jag helt öppen för att andra uttolkningar av bilderna kan förekomma, än de jag haft som avsikt med vid valet av dem.
Men det väsentliga är ändock de fakta som inläggen innehåller och de har rimligen inget annat budskap än sitt eget sakinnehåll.

Men på precis samma sätt som Löfvén väjer undan för sakfrågorna, väjer nu lokala företrädare för Socialdemokratin undan från att bemöta i sak, för att istället angripa mig som person och min trovärdighet som pulikatör av dessa uppgifter. Magnus Johansson tar på sig den stora uppgiften att klassa mig som ”spridare av högerextrem propaganda” och det är det enda han hittills har åstadkommit i motprestation!

Att jag inte går att hänföra till de mest extremistiska vänsterföreträdarna har jag inga problem med att inse, men ”spridare av högerextrem propaganda”!?
Ordet propaganda inrymmer ju i sig bärare av falska uppgifter och då väntar jag mig ju att Magnus Johansson i sin vardgliga anställning som grundskolelärare givetvis även axlar ansvaret att peka ut vilka av alla de presenterade faktauppgifterna som är falska och således kan avfärdas såsom varande just propaganda?
Men av det bidde det intet! Än så länge.

Kanske borde han börja i andra änden och först ta tag i sakuppgifterna INNAN han så tvärsäkert tar på sig det stora ansvaret att definiera mig som person, något jag mina dryga 60 år i livet själv inte ännu lyckats med – att klassa min politiska hemvist alltså!

Det finns ju nämligen inget särskilt antihyckelparti att ansluta sig till och då har jag valt KD som vilar på en tydlig etisk grundval.

2 kommentarer