Hur skulle en värld utan religion se ut?

Av , , 7 kommentarer 11

- Religion är grunden för allt ont i världen!

- Utan religion skulle vi slippa allt hat och krig.

 

Känner du igen inställningen, även om jag har konstruerat uttrycken, istället för att direkt peka ut explicita personer bakom liknande kommentarer jag fått på mina bloggar och framför allt på Facebook?

Ofta ser jag på kommentarer liknande de här, som rena försök att provocera mig som kristdemokrat i Vilhelminas lokalavdelning. Det biter tyvärr inte på mig då jag inte tillhhör de troendes skara, utan rinner av som vatten på en gås.

Men förutom de rena försöken till munhuggande, finns det också seriöst menande inlägg av den här typen och i min ungdom hade jag själv densamma inställningen.

Men med stigande ålder har min inställning mognat och blivit betydligt mer komplex.

Förvisso finns det klara bevis för att religiösa dogmer har kostat och kostar oskyldiga livet baserat på ren och skär enfald och galenskap. Men det räcker inte till för att motivera att man generaliserar och förenklar på det sätt som de två inledande meningarna visar.

Fråga dig själv om du skulle kunna ta dig an en uppgift att skilja på RÄTT och FEL vad avser etliska ställningstaganden?
Om du svarar JA, bör du för ett ögonblick reflektera över om den förmågan är medfödd som instinkt eller indoktrinerat via uppfostran och miljöpåverkan?
Vad är det som får just dig att inte hänfalla åt barbarbi och ohämmad självtillfredsställelse? På vad bygger du dina fördömmanden över handlingar som du anser vara onda och vad är det som får dig att anstränga dig till uppoffrande handlingar?
religiösa motpoler

Visst har även du hört hemvändande Thailandsbesökare berätta om hur omtänksamma huvuddelen av invånarna uppträder mot främlingar? Och nog ser väl även du en skillnad gentemot den intolerans mot främlingar med annan tro än islam som besökare i Saudiarabien kan vittna om? Och visst klassar även du den nedtryckande kvinnosynen som arabiska samhällen uppvisar såsom fel ?

Det är inget annat än tro på värden höjda över vår inneboende egoism som styr allt detta, såväl buddistens ovilja att döda något levande och respektera alla andra oberoende av livsåskådning, som dina egna värderingar när du förkastar arabernas kvinnosyn.
Ja faktiskt kan vi härleda hela vår grundlag tillbaks till de värderingar och normer som formulerats av urtida judiska och kristna anfäder.

Så även fast jag inte tror på en skapande gud, så har jag insett att det inte går att få ett mänskligt samhälle att fungera utan gemensamma normer och värderingar och att dessa värderingar kan se väldigt olika ut baserat ytterst på …..vadå? Jo tro och religion !

Så vare sig du är troende, ateist eller agnostiker som jag, så baseras vår tillvaro på religion och då inte bara det vi menar är orätt, fel eller ont, utan i synnerhet allt som vi hyllar som eftersträvansvärt.
Jag ställer mig bakom Kristdemokratin, inte för att jag skulle tro på en gud, utan för att jag kommit till insikt om att alternativet till en religion är primitivt barabri med jaget i centrum och där hänsynslöshet och intolerans blir de främsta kännetecknen. Kristdemokratin uppstod i Tyskland som en motreaktion mot människoförraktet och hatet samrörande med nazismen, men fungerar lika bra som motvikt mot den individförnekande inställningen bakom marxismen. Ja just det faktum att kristdemokratin frigör sig från alla former av politiska ideologier, gör att det finns gott om plats för det egna kritiska tänkande och kritiska förhållningssätt mot alla former av maktutövande mot dig och mig som unika personer.

Så tänk gärna till en gång till innan du generaliserande klumpar ihop alla religioner i svepande förkastelse.

7 kommentarer

Det är åt HELVETE på ren svenska !

Av , , Bli först att kommentera 19

VK presenterar resultat av en företagarundersökning som visar att 60% av ortens företagare är rädda för att stöta sig med kommunledningen av rädsla att det ska drabba deras företag i form av återverkningar vid kommunens upphandlingar och på andra sätt via kommunens myndighetsutövande.

För oavsett hur välgrundade dessas farhågor än må vara, eller om allt bara vilar på en helt obefogad vanföreställning som en del vill göra gällande, så är följderna förödande för det företagsklimat vi så väl behöver förstärka och gynna.

Försöker vi oss på att finna grogrunden till att ens misstanken om otillbörligt gynnande av politiskt lojala entrepenörer kan ta form och gro, tror jag att det till stor del kan bero på hur kommunmedborgarna ser på tillsättningen av de tjänstepersoner som har att praktiskt sköta kontakterna med företagarna.
Om allmänheten ser det som att tjänstetillsättningar ser ut att baseras i huvudsak på partitillhörighet istället för enbart på kompetens, kommer givetvis detta att slå igenom även på tilliten över att uppdragsupphandlingarna sker helt objektivt.

Jag kan inte själv ha någon uppfattning i om det finns sakliga grunder för sådana misstankar, men kan inte undgå att ta in det som kommer in via mina två öron heller. De upphandlingar som jag själv har varit med om att ta beslut om som ledamot i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, har i allt verkat sakligt värderade av förvaltningens handläggare. Dock har jag ingen som helst kontroll över de lokala upphandlingar som sker via fastighetsförvaltningen inom VIFAB och VIBO.

Den offentliga insynen har genom konstruktionen med förvaltning i aktiebolagsform kraftigt försämrats och de nya reglerna för direktupphandling har gjort det ännu mycket lättare för att ens misstänka att personliga relationer kan slå igenom. Men hur mycket har ledningen för dessa bolag gjort för att motverka sådana misstankar ? Ytterst är det ju fullt möjligt att skapa en betydligt bättre transparans än den som leder till misstankar och ryktesspridning, som givetvis är det som i grunden skapat den oro som artikeln I VK återger.

Så därför menar jag att om KD får majoritet i Kommunstyrelsen, bör vi lyfta frågan om att finna en annan och mycket öppnare förvaltningsform, än bakom de insynsmurar som aktiebolagsformen innebär. Jag vill att allmänheten ska kunna följa beslutsgången i detalj och ser det som ett första steg på vägen mot en helt annan atmosfär för företagande och entrepenörskonkurrens.

Bli först att kommentera

Nu startar snart ett omtag kring hur kommunen ska styras

Av , , Bli först att kommentera 7

Igårkväll träffades vi från samtliga partier för diskutera ett upplägg av en fullmäktigeberedning om förtroendemannaskapet i Vilhelmina kommun. Det handlar om hur många ledamöter vi behöver ha i fullmäktige, men i ännu högre grad om hur vi kan göra organisationen effektivare, där uppdelningen i nämnder och styrelse kan vägas mot andra sätt att dela ansvar och befogenheter. Igår klarade vi ut principerna för beredningens direktiv och sammansättning att föreslå fullmäktige att ta beslut om.

Samtalet skedde i respektfylld atmosfär och med hänsyn tagen till samtliga presenterade önskemål. Ska bli spännande att följa vartåt det leder med denna beredning, även om jag är långt ifrån nöjd med hur stora som beslutades utifrån Kultur- och fritidsberedningen. Där har vi dock ett bra utredningsmaterial som kan användas för nya beslut.

Kommunen har flera stora utmaningar att hantera framöver och det kan behövas en reorganisation utifrån den nya problembilden och de nya förutsättningar vi har att tackla. Förtroendemannaberedningen är en väg att hitta vägar framåt.

Bli först att kommentera

Otäcka signaler från den ryska diktaturen

Av , , Bli först att kommentera 6

”Ryssland har ökat innehavet av taktiska kärnstridsspetsar i aktivt bruk med 30 procent på tre år. Totalt ökar antalet stridsdugliga förband med 40 procent. Framför allt sker den militära upprustningen i de västra delarna av landet, närmast Europa.”

”Det man har övat på, och de nya förband man sätter upp är i första hand ämnade att bedriva högintensiv, storskalig krigföring. Inte mindre väpnade konflikter eller oroligheter. Det man övar på är det stora kriget, säger Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI till SvD.”

Läs mer

Bli först att kommentera

Att följa lagen är det viktiga, inte att dela våra svenska sedvänjor

Av , , Bli först att kommentera 10

Vad är det som är så otroligt viktigt med att fira jul och midsommar?
Legitima suparfester där jag som valt ett helnyktert liv alltid kännt att jag inte ingår i det stora normala.
Samma sak med de genuina svenska ”festerna” som definierar formerna för socialt umgänge med alkohol som basingrediens.

Det här har fått mig att fundera över hur pass integrerad jag själv egentligen är?
Detta i ljuset av alla debatter kring integrationsbegreppet i samband med flykting- och asyl-invandringen.
Om en irakier inte kan finna finesserna med att sjunga små grodorna och skutta omkring runt en förtäckt fallossymbol, så har jag full förståelse för detta, då det i mina ögon snarare vittnar om ett moget intellekt än efterbliven social mognad.

Jag tror inte integration ska defineras genom att underkasta sig våra sedvänjor, utan snarare i hur man anammar värderingar och viljan att följa lagkrav.

Bli först att kommentera

Vad vore SD idag om utan dessa unga kriminella män som smugit sig in bland flyktingarna?

Av , , Bli först att kommentera 34

Skulle SD kunnat nå det stöd de har idag, om inte alla dessa unga män. som påstår sig vara minderåriga ensamkommande och bland vilka medföljer stora sociala problem eller ren rå kriminalitet och ociviliserat barbari, bjudit in till politisk tango?

Alla legitima flyktingfamiljers situation förbleknar ju bakom alla braskande rublriker, dessa våldsinriktade unga män förorsakar.

En stor hjälp har partiet även fått av alla flata riksdagspolitikerer och hela den mediala kulturvänsterns massiva förnekelse och faktaifrågasättande, som de flesta normalt funtade samhällsmedborgare och väljare enkelt genomskådat.

Trodde de verkligen, att det i en öppen demokrati skulle gå att mobba eller frysa ut en fräck grupp, som utnyttjar möjligheten att ställa sig helt på deras sida, vars oro ständigt växer inför alla rapporter om de ”svenska män” som företräder en ny typ av massbrottslighet, som dykt upp i samband med flyktingvågorna? Det har i vart fall lett till att mitt eget förtroende för etablissemangets omdöme och bedömningsförmågor allvarligt sviktar.

Att SD dessutom grävt fram en intelligent och verbalt skicklig partiledare gör inte deras trovärdighet mindre i väljarnas ögon.

Det är hög tid att sluta tramsa hotfultt viftande med rasiststämplarna, som snart är helt utslitna och vilkas trovärdighet även de fått sig alvarliga skavanker av allt överutnyttjande.

Program som Uppdrag Granskning och Kalla Fakta har erövrat folkets förtroende och bekräftar även de i hög grad den problembild, som vi genomsnittliga identifierat långt före våra skrämda riksdagspolitiker i regering och opposition.

Sämre regering än den vi har nu tror jag aldrig vi haft under hela efterkrigsperioden och jag menar att Alliansen bör göra upp med SD om hur maktskifte ska ske, gärna innan valet 2018, för nu håller detta inte längre!

Bli först att kommentera

Tänkvärt inlägg i Dagens Samhälle av Jenny Sonesson

Av , , Bli först att kommentera 5

Hon beskriver här vad som händer när en befattningshavare inte lyckas särskilja debattnivåerna mellan sitt offentliga uppdrag och det personliga tyckandet. Givetvis måste även en biskop kunna delta i debatterna utifrån sin personliga uppfattning, men det gäller då att vederbörande inte tar kraft från sitt uppdrag för att förstärka genomslaget för sina personliga tyckanden.

Sonessons inlägg:

”Innan jul valde jag att skriva en personlig krönika om varför Juluppropet får mig att säga adjö till Svenska kyrkan. Med kräklan i hand delar ärkebiskopen upp oss medlemmar i medmänskliga eller omänskliga utifrån kyrkans snäva definition av vad en ”human flyktingpolitik” är. Uppropet riktar udden mot riksdagens demokratiska beslut som har ett brett stöd hos väljarna.

Jag är även kritisk till att kyrkan valde att lansera sitt polariserande utspel i samband med julen som är en högtid för relationer och frid. Julen är dessutom tid på året då kyrkan är som mest betydelsefull för många, inte minst de ensamma.

Tyvärr verkar Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, inte ta till sig vad jag skriver utan svarar utifrån sin subjektiva uppfattning att hon minsann träffat människor av olika politiska åsikter i samband med gudstjänster under jul- och nyårshelgerna.

Jag uppskattar att biskopen välkomnar mig till kyrkans aktiviteter men problemet är ju att jag känner mig utpekad och utestängd. En upplevelse som jag uppenbarligen delar med fler utifrån mail jag fått och det faktum att över 83 000 begärt utträde ur kyrkan förra året.

Tyvärr har kyrkan valt att bli ett forum för moraliserande pekpinnar som inte höjer sig över det dagliga politiska bruset. Vi är många i Sverige som lider med världens flyktingar och välkomnar engagemang men inte i exakt den form som kyrkans ledning politiskt utkräver. Vilket infekterat ämne blir aktuellt för nästa kyrkoupprop? Tiggeri? Dödshjälp? Fosterdiagnostik? LSS? Skattehöjningar?

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt mäts, jämförs och värderas på olika sätt. Kyrkan ska vara en tillflyktsort från den blicken. En glänta i skogens mörker dit alla ska känna tillhörighet i sin egenskap av att vara människa och med allt vad det innebär.

Fredrik Modéus, biskop Växjö stift, som skrev nyligen klokt att kyrkan ska tjäna som aktör i arbetet för ökad existentiell hälsa. Under kyrkvalven får människor plats för reflektion, samtal och återhämning.

Det håller jag med om. För oavsett vad vi röstar på behöver vi alla få tala om de eviga frågorna.

 

Länk

Bli först att kommentera

Instegsjobb och lärlingssystem är ett måste för att undvika socialt haveri

Av , , Bli först att kommentera 8

Tayyab Shabab är bara den senaste i en lång rad arbetsföra och kompetenta människor med jobb, som Migrationsverket beslutat att utvisa.

Shabab är kodare från Pakistan, som jobbat redan under tiden han tog sin mastersexamen. Men på grund av en felaktig pensionsinbetalning från hans förra arbetsgivare, som korrigerats, ska han utvisas istället för att utveckla företaget där han är nu är anställd.

Sverige har blivit ett land som vaskar talanger. Med en nationalekonomisk term introducerad av Assar Lindbeck kallas de outsiders, alla de som förvisats från arbetsmarknaden på grund av regler som gynnar insiders, de som redan har trygga jobb. Strikta byråkratiska krav på den som kommer från utlandet är ett exempel. Lönekrav som gör att många här i Sverige aldrig får sin första anställning är ett annat.

”Sverige har blivit ett land som vaskar talanger”

För de senare har Sverige försökt det mesta för att skapa sysselsättning vid sidan om den riktiga arbetsmarknaden. Den förra regeringens lotssystem var för generöst med skattepengar och drog till sig skojare. Den nuvarande regeringens traineejobb har helt enkelt inte gått att ordna.

Inte heller hjälps de som hamnat utanför av aldrig så generösa bidrag. Tvärtom. Det paradoxala har ofta konstaterats att östra Tyskland ­ som efter kommunismens fall 1989 skenbart fick de bästa förutsättningarna genom att på generösa villkor integreras med ett rikt Västtyskland ­så här 25 år senare tillhör Östeuropas mest stagnerande områden. Att leva på offentlig välvilja har inte heller ökat tacksamhet och tillit till de som betalar notan. Snarare ökar fientlighet och misstro.

Inget samhälle har i längden råd att vaska människors förmåga att kunna försörja sig själva och bidra till samhället. Det är ett både ekonomiskt och mänskligt slöseri. Fler måste släppas in och bli insiders på arbetsmarknaden. Även om det till en början är till en låg lön ger sådana jobb steget in, från vilket de allra flesta tar sig vidare till mer välbetalda jobb, och lönerna generellt stiger med tillväxten.

Bli först att kommentera

Vägvalet jag har att ta ställning till:

Av , , Bli först att kommentera 11

När man som privatperson känner att man nog måste engagera sig politiskt borde detta vara ett enkelt beslut som vilken medborgare som helst kan ta, eller hur?

Media som TV, radio och pressen har som sin huvuduppgift att kritiskt granska maktutövningen och kallas med viss rätta för ”den tredje statsmakten”.

Men om media intresserar sig mer för att finna fel och brister hos de som engagerar sig politiskt än den del som faktiskt utgör maktutävandet i form av motioner, interpellationer och belsut, så tvingar detta fram ett rollspelande bland oss som kallas politiker.

Vi hör allt oftare uttryck som ”min roll som politiker” användas i kommunikationen.

Men kära läsare, ska vi bara acceptera att vi måste spela roller och inte längre kunna vara precis sådana som vi är i vårt vardagliga umgänge?

Ska man som en medborgare som vill delta i beslutsprocesserna som berör en själv och ens omgivning, behöva anpassa sig till att stå i mitten av den åsiktskorridor som media definierat såsom varande den acceptabla och korrekta?

Personligen tycker jag inte det är ett pris jag är villig att betala, att jag inte ska kunna vara den Göran Jonzon som hyfsat bra klarat mig igenom 62 år utan att belasta andra med min och min familjs försörjning. Om det ska vara så att journalister anser sig ha tid att sitta och vakta varje ord jag skriver på bloggen eller facebook, för att hitta uppslag till nya artikel, då kan jag antingen välja mellan fyra olika vägar:

1. Acceptera villkoren och noga väga varje ord eller helt avstå från att yttra mig.

2. Strunta i artiklar som syftar till att famhäva mina personliga tillkortakommanden och fortsätta fokusera på sakfrågor som berör.

3. Strunta i politiken och återgå till att vara doldis och kunna leva mitt eget liv i skön avskildhet och på heltid ägna mig åt mitt företag och den verksamhet jag tycker är trevligast.

4- Börja spela rollen som den ideale politikern utan kontroversiella åsikter och uttalanden.

Jag får allt större förståelse för de som valt alternativ nr 3 och brottas ständigt med den tanken utifrån flera olika grundvalar.
Personer som inte deltar i beslutsprocesserna, men likväl i efterskott gärna kritiserar beslut utgör naturligtvis samma belastning för alla som aktivt deltar i våra beslutsprocess och hamnar inte på vågens plussida det heller.

Vägvalet blir mitt eget och ingen annan än jag själv kan fatta beslutet.

Fortsätter medlemstillströmingen till vår lokala partiavdelning i samma takt, påverkar givetvis även detta hur jag ska ställa mig?

Jag ser ett stort behov av att flera aktiva ska träda fram och möjliggöra att min egen insats kan minska och ju fler vi blir borde det också bli den naturliga utvecklingen.

Som jag ser det idag utgör alternativen 1 resp. 4 inga aktuella vägar för mitt vidkommande.

 

Bli först att kommentera

De enklare jobben finns bara vi tänker till lite!

Av , , 4 kommentarer 16

Vi kan inte klara självförsörjning av varken skor, kläder eller livsmedel vid en blockad.
Samtidigt går en halv miljon arbetslösa, oftast på grund av för låg eller avsaknad av utbildning.
Dessa måste försörjas via A-kassa eller Försörjningsstöd (socialhjälp).


Vore det inte bättre för alla inklusive de gemensamma skattefinansierade resurserna, om vi kunde överbrygga gapet mellan A-kassor, F-kassa och kommunbudgetar, så att vi genom att halvera bidragsnivån och låta dessa pengar gå till att stärka producenternas ekonomi inom kläd- och livsmedelsproduktionen, så att de fick råd att anställa alla dessa lågutbildade i lärlingsutbildningar eller direkt i produktionen.
Därmed skulle vi ha råd att grädda egna pannkakor till våra åldringar istället för att importera dem från Polen, samtidigt som alla fick ett arbete att gå till?
Varför skulle vi inte kunna ha kommundrivna jordbruk för närproduktion och få detta bekostat via samma kanaler som idag finansierar att 500 000 går och driver på dagarna. Åtminstone för livsmedelsbehoven inom offentliga sektorn som skolor, sjukvården och hemtjänsten?

4 kommentarer