134 av 288 personkryss!

Av , , 2 kommentarer 12

Extra märkligt utifrån den intensiva negativa kampanjen riktad mot mig personligen, samt det faktum att jag i år valt att inte driva någon personvalskampanj alls!

Jag fick således nästan vartannat personkryss!

Synd bara att jag misslyckades att föra partiet framåt på motsvarande sätt, då hade jag garanterat stannat kvar och jobbat vidare.

Nu är den slutliga röstsammanräkningen klar, så nu vet vi alltså även hur det gick i kommunvalet.

Men mandatmässigt har väljarna verkligen ställt till det med 4 st 1-mandatspartier som alla kommer att försöka förhandla fram sig till positioner bortom vad valresultatet motiverar och det kommer att ge en spretig och otydlig politisk inriktning, oavsett vilka som har modet att försöka axla huvudansvaret för kommunen.

Som nu stående utanför politiken, kan jag kosta på mig att kalla stora delar av väljarkåren för ansvarslösa och oengagerade!

Det kommer att drabba alla oss medborgare i Vilhelmina på ett negativt sätt, det kommer vi att bli varse.

2 kommentarer

Jag lämnar politiken.

Av , , 2 kommentarer 12
Jag lämnar politiken!
Vid valet 2014 var min besvikelse över de uteblivna valframgångarna påtaglig, även om jag själv fick många personkryss.
Jag beslöt dock att ge det hela en ytterligare chans och har fram till detta valet satsat på 3 saker:
1. Att öka medlemstalet i partiet
2. Att bygga ett lag med kompetenta medaktörer.
3. Att öka mandattilldelningen till minst 5 mandat.
Den tredje ansatsen har dock kommit på skam. Visserligen har KD-Vilhelmina fått ökat antal röster sedan förra valet, men inte så det räckte till ytterligare mandat, utöver de 3 vi redan fått.
Som gruppledare tar jag på mig ansvaret för den uteblivna framgången och byter spår i livet.
Utdelningen av mina ansträngningar är för dålig och jag avser att lämna alla politiska uppdrag, för att ägna mig åt verksamheter som bättre kvitterar insatserna.
Hade vi fått minst 6 mandat, hade jag säkert beslutat fortsätta, men väljarna kan aldrig ha fel sägs det ju.
Däremot har det värsta scenariot besannats av valresultatet, när vi fått 4 olika en-mandatspartier, som alla har behov av profilering.
Kommunen har nu mer än någonsin behov av en tydlig och skarp majoritet, för att kunna rodda de utmaningar som väntar oss de två-tre närmaste åren, men väljarna har istället spritt sina röster på ett sammelsurium som spretar i olika riktningar.
Jag avundas inte de stackare som ska axla ansvaret att styra vår kommun de kommande 4 åren, oaktat vilka det i slutändan blir som ska försöka!
Tack för den här tiden och lycka till!
Göran Jonzon
2 kommentarer

Jag ska svara så fort jag själv fått besked!

Av , , 1 kommentar 19

Jag har förföljts av otåliga journalister och reportrar om hur jag tänker göra härnäst.
Tänker jag stå kvar som valbar på KD-Vilhelminas lista för kommunvalet, eller tänker jag dra tillbaks min kandidatur?

Visserligen ligger hela ansvaret för det beslutet på mig personligen, men jag har överlåtit hela den frågan till lokalavdelningen, att via sin styrelse eller via medlemsomröstning, bestämma!

Anledningen till min radiotystnad, är att jag tror mig känna mentaliteten hos mediafolket så pass väl, att jag vet att då skulle de jagat livet ur de stackars kollegorna och inte givit dem utrymme att i lugn och ro reflektera över sitt beslut.

Jag avvaktar därför vad de kommer fram till.
Någon mandatstöld tänker jag inte bli beskylld för att ägna mig åt.

1 kommentar

Nytt val – nya förutsättningar

Av , , 1 kommentar 9

Så här såg förutsättningarna vi inom KD hade att verka utifrån efter senaste kommunvalet 2014.
Jag tycker nog att vi kan känna oss rätt nöjda över vad vi åstadkommit, utifrån vårt utgångsläge.
Nu går vi till val med mångdubblad laguppställning och det ska bli väldigt spännande att se hur väljarna betygsätter våra insatser hittills?
Göran Jonzon (nuv. gruppledare KD-Vilhelmina)

 

Ingen automatisk text tillgänglig.

1 kommentar

Hur vill DU att Vilhelmina ska styras?

Av , , 1 kommentar 15

Vår kommun Vilhelmina har under snart ett sekel i omgångar styrts av ensamma ”starke män”, det vill säga män (ja det har bara varit sådana) som agerat utifrån att vara inblandade i precis allt som sker inom förvaltningen och som enligt egna uttalanden haft ”informationsövertag”.

Jag vill inte kalla dem diktatoriska eller totalitära, men auktoritärt har ledarskapet definitivt varit och den som inte tyst underkastat sig gällande ordningar, har inte haft mycket till karriär att se fram mot.

Jag har under de två senaste mandatperioderna ägnat mycket energi åt att mobilisera nya krafter inom lokalpolitiken och som jag tycker själv, lyckats bra med att få en rad nyckelpersoner engagerade. Tillsammans med erfarna lite äldre politiker som varit med länge, har vi nu ett starkt lag som enats under KD:s lokalavdelning.

Vågar du pröva ett nytt sätt att leda kommunen, där ingen enskild person dominerar beslutsgången, då kanske du finner vårt försök till lagbygge spännande och intressant nog att ge din röst?

Vi vill skapa en öppen kommunikativ politik och personligen är jag själv mycket intresserad av rådgivande folkomröstningar i avgörande frågor. Du som väljare ska inte glömmas bort när du har avlämnat din röst, utan dina förutsättningar och din röst ska kunna påverka även mellan valåren!

Politik ska vara trevligt och bygga på hänsyn, respekt och samförstånd!

1 kommentar

Hur mycket krävs det?

Av , , Bli först att kommentera 20

Det talas allmänt bland våra rikspolitiker om behovet av fler poliser och fler övervakningskameror, för att möta tilltagande gängkriminalitet, men även för att klara upp fler egendomsbrott och tillgreppsbrott.

Att gängkriminalitet ovj organserad brottslighet kräver en ny kraftsamling från ordningsmakten, kan jag också hålla med om.

Men hur många poliser och övervakningskameror behövs det för att ersätta den personliga inre moralen?

Förr hade vi tron på att Gud ser allt och att var och en en dag ska svara för sina handlingar och gärningar inför det allseende ögat, som prägling till att uppträda hederligt även när ingen annan ser vad du gör.

När vi så slängde ut kyrkans påverkan på våra privata förehavanden och lärde våra barn att det inte finns något allseende öga, då glömde vi visst bort att ersätta det åtföljande moralbegreppet?

 

Nu ser vi hur benägenheten att smita från trafikolyckor, parkeringsskador och andra skador på annans egendom stadigt ökar.

Cykelstölder har kompletterats med stölder av rullatorer och till och med rullstolar!

Det verkar inte finnas någon botten för hur lågt man kan sänka sig, bara ingen ser?

Stölder av böndernas och maskinentrepenörernas inköpta bränsle tycks närmast uppfattas som  legitimt, inte bara bland allmänheten utan till och med hos rättsvårdande myndigheter. Anmälningarna läggs ned omedelbart, utan ens brottsplatsundersökningar. Man ”får skylla sig själva”!

När jag växte upp kunde vi åka på slåttern och lämna dörren till huset olåst, med skjutvapen och plånböcker tillgängliga, utan att en enda incident inträffade. Idag har vi visserligen sluppit de förkättrade husförhören, men istället fått en hel generation utan inre resning eller stolthet över ens egna vandel.

Hur många övervakningskameror krävs det för att ersätta Guds allseende öga, egentligen?

Bli först att kommentera

Som landsbygdsbor blir vi alltmer trängda

Av , , 1 kommentar 30

1. Kommunikationerna

För att vi på allvar ska få uppväxling av den så viktiga besöksnäringen, måste vi i Vilhelmina kunna samverka med kringkommunerna vad gäller flyget. Vilhelminas flygplats har en inflyttad landningströskel om 240 meter och endast 1270 meter tillåten banlängd. Detta utgör en flaskhals för att vi ska kunna ta ned jetplan ihop med bl.a. Lycksele och givetvis även charter från nordEuropa. Vi behöver förlänga banan till 1799 meter och det kostar 50 miljoner.

2. Energiöverenskommelsen

Vi är grymt besvikna på Kd som gått vänstern till mötes i en utpräglad kolonialpolitik, där våra stora älvar ska bekosta miljöanpassningar i små betydelselösa kraftverk i Södra Sverige, medan en död hand läggs över Norrlandsälvarna, där ingen eller mycket ringa miljöanpassning föreslås.

Vi har under 60 års tid sett hur livet i Ångermanälven med biflöden har utarmats och nu vill vi se en total miljöanpassning, så vi åter får upp vandringslax, öring, ål och nätting! Vi har i enig kommunstyrelse krävt detta tillsammans med dito organ i Dorotea, Åsele och Strömsund.

3 Äganderätten

Vi är i desperat behov av att det snabbt tillskapas en Författningsdomstol, som möjliggör att vi får behandla gamla kolonialmaktslagar och rena stölder av privat mark och skog. Allmänningslagen är tydlig, men har av Länsstyrelsen omtolkats till Samfällighetslagstiftning, trots att regeringsrätten tydliggjort att detta är i strid mot lagen.

Rennäringslagen är en annan skamfläck, liksom att Skosstyrelsen lägger avverkningsförbud på privata skogar utan att betala ersättningar eller erbjuda ersättningsmarker.

4. Reservatbildningar

Ca 30% av Vilhelminas produktiva arealer är för närvarande lagda under reservat och Länsstyrelsen fortsätter närmast rabiata, att undanta gamla välbrukade marker från den ansvarsfulla skötsel vi bedrivit i hundratals år. Inga skötselplaner och de 25 anställda som administrerar är placerade i Umeå, medan det är vår livsmiljö som ständigt beskärs

 

5. Bankerna

Den som vill starta ett företag i inlandet måste själv klara alla investeringar då bankerna helt vänt sig bort från vår bygd. Kontanthanteringen är livsviktig, då vi alls inte klarar av det kontantlösa samhället. Ett ungt par som flyttat hem hit köpte det billigaste Älvsbyhuset och byggde upp detta till en kostnad av 2,6 miljoner. När sedan banken kom för att taxera marknadsvärdet gjorde de bedömningen att bara för att huset placerats i Vilhelmina, så kunde det inte borga för större hypotekslån än 1,2 mkr, varför det unga paret tvingas bibehålla 1,4 mkr som topplån, med tillhörande räntesatser!

6.Bränslepriserna

Dessa har för länge sedan passerat smärtgränsen och håller på att formligen ta knäcken på alla våra areella näringar. Virket från skogen backar värdemässigt i samma takt som transporterna bara blir allt dyrare och vi har snart inga möjligheter att få arvsskiften till stånd, när våra företagare blir för gamla.

 

7. Beskattningsrätten

Våra råvaror betalas till lägsta konkurrentpris, medan bolagen skattar direkt till staten. Vattenfall som äger huvuddelen av vårt elnät missutnyttjar sin monopolställning till att orimligt höja fasta elavgifterna, så att 2/3 av elkostnaden idag utgörs av fasta distributionskostnaderna.

 

8. Samhällsservicen

Polis och sjukvård har dragits ned till långt under miniminivåer och vi som inlandskommuner klarar heller inte av att konkurrera med städerna om nyckelyrkesgrupperna såsom lärare, socionomer, poliser, sjuksköterskor och framför allt läkare. Stafettläkarsystemet urholkar vår landstingsekonomi fullständigt i norra Sverige och det drabbar inlandskommunernas befolkning hårdast.

9. Det nya vattendirektivets krav på privata avloppsanläggningar genomförs nu av miljömyndigheterna ute i kommunerna, på ett sätt som mest liknar bokstavstroende. Ett äldre par på dryga 80år som har sin gamla avloppsbrunn ute på en åker och flera hundra meter från närmaste vattendrag, ska tvingas investera hundratusentals kronor i en helt ny avloppsanläggning, trots att inga mätningar företagits som visar på det minsta läckaget!

Lån beviljas icke och genem föreläggandet sjunker det redan låga marknadsvärdet på deras gamla bostad, så de hamnar i ett moment 22, då de tvingas flytta från sin fastighet, utan att kunna sälja densamma.
10. Trafikverkets krav på plogbilsförarna att kunna ha plogat sitt uppdrag inom en viss snålt tilltagen tidpunkt, har lett till att åkarna inte vågar ta på sig plogning av byasamfälda eller privata vägar samtidigt. Det har i sin tur lett till att de sagt upp avtal, då det får orimligt långa extra utryckningsträckor. Vad tjänar samhället på sådant byråkratiskt krångel? Många privata blir därigenom strandsatta utan plogentrepenörer.

1 kommentar

Stoppa häxjakten mot enskilda avlopp!

Av , , Bli först att kommentera 13

Att bara påstå att enskilda avlopp generellt ärt sämre än kommunala saknar grund. Jag menar att det ska krävas provtagning som visar på läckage, innan kommunen som myndighet får ge förelägganden med vite!

Tydligen har jag stöd för detta av mer sakkunnigt folk:

Avlopp enskilda

Bli först att kommentera

Allt blir enkelt, när man inte förstår vad man ser!

Av , , Bli först att kommentera 20

I Vilhelmina kommun är det tydligt att små byskolor har de bästa resultaten och bästa måluppfyllelsen i grundskolan. De har inga problem rekrytera personal utan de som finns på bygden stannar. Små byar som Saxnäs är ett lysande exempel på det.

Byskolor är längst ner i hierarkin. Det finns enorma fördomar mot små skolor, här är tanken på centralismen allenarådande. Små skolor ska läggas ner, barn ska bara slussas in till en stor skola, men det är omöjligt att bussa ut barn från tätorten till en mindre skola. Argumentet är att det är för ocentralt. En man i Burträsk gav centralismen ett ansikte och konstaterade: ”det är fyra mil mellan Burträsk och Skellefteå, men det är åtta mil åt andra hållet”.

 

På landsbygden läggs små skolorna ner och alla elever ska in till centrum till en stor skola som sväller och inte klarar vare sig undervisning eller integration. Politikerna sitter och suckar över lokalbrist, detta trots att det finns nedlagda tomma skolor i byarna, med bänkar, tillagningskök och bredband.

Vad säger då skolkommissionen om detta. Ja egentligen ingenting, men en slutsats drar de. Staten måste styra skolans finansiering bättre på regional nivå. Det innebär för Vilhelminas del att pengarna styrs till Umeå och för Norbergs del till Västerås. Från denna regionala utsiktspost tror kommissionen uppenbarligen att det ska ske regional kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte. Hur går regionalt erfarenhetsutbyte till undrar jag? Skolorna är i högsta grad lokala, de brottas med lokala problem och behöver lokala lösningar.

Så mycket tok det blir när experter sitter på höga hästar och blickar ut över landet!

 

https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/sa-mycket-tok-det-blir-nar-experter-sitter-pa-hoga-hastar/

Bli först att kommentera

Till riksdagsledamoten Magnus Oskarsson:

Av , , Bli först att kommentera 11

Följande mail har jag idag skickat som förberedelse till besöket av riksdagsledamoten Magnus Oskarsson (KD), vilken besöker Vilhelmina den 23 maj, enligt annons i gårdagens Vilhelmina Aktuellt:

”Hej Magnus!
Mitt namn är Göran Jonzon och jag är för närvarande KD:s gruppledare i Vilhelmina.
KD i Vilhelmina är snabbast växande bland Västerbottens 15 lokalavdelningar och vi räknar idag ihop 140 medlemmar, medan exempelvis Socialdemokraterna här har minskat från 330 till 180 i sin medlemsbas.

Vi är många som ser fram emot ditt besök här och jag kommer personligen att ansluta vid ankomsten hit.

Om du vill maximera effekterna av ditt besök, så finns det ett antal mycket brännande frågor att dryfta. Jag tänkte att det är ojuste att du blir bombarderad med dem utan att ha haft chans att förbereda dig och jag tror mig känna mina väljare så väl att jag vet att om du har positiva saker att säga om tre av dem, så kan du räkna med många röster härifrån.

1. Kommunikationerna
För att vi på allvar ska få uppväxling av den så viktiga besöksnäringen, måste vi i Vilhelmina kunna samverka med kringkommunerna vad gäller flyget. Vilhelminas flygplats har en inflyttad landningströskel om 240 meter och endast 1270 meter tillåten banlängd. Detta utgör en flaskhals för att vi ska kunna ta ned jetplan ihop med bl.a. Lycksele och givetvis även charter från nordEuropa. Vi behöver förlänga banan till 1799 meter och det kostar 50 miljoner.

2. Energiöverenskommelsen
Vi är grymt besvikna på Kd som gått vänstern till mötes i en utpräglad kolonialpolitik, där våra stora älvar ska bekosta miljöanpassningar i små betydelselösa kraftverk i Södra Sverige, medan en död hand läggs över Norrlandsälvarna, där ingen eller mycket ringa miljöanpassning föreslås.
Vi har under 60 års tid sett hur livet i Ångermanälven med biflöden har utarmats och nu vill vi se en total miljöanpassning, så vi åter får upp vandringslax, öring, ål och nätting! Vi har i enig kommunstyrelse krävt detta tillsammans med dito organ i Dorotea, Åsele och Strömsund.

3 Äganderätten
Vi är i desperat behov av att det snabbt Tillskapas en Författningsdomstol, som möjliggör att vi får behandla gamla kolonialmaktslagar och rena stölder av privat mark och skog. Allmänningslagen är tydlig, men har av Länsstyrelsen omtolkats till Samfällighetslagstiftning, trots att regeringsrätten tydliggjort att detta är i strid mot lagen.
Rennäringslagen är en annan skamfläck, liksom att Skosstyrelsen lägger avverkningsförbud på privata skogar utan att betala ersättningar eller erbjuda ersättningsmarker.

4. Reservatbildningar
Ca 30% av Vilhelminas produktiva arealer är för närvarande lagda under reservat och Länsstyrelsen fortsätter närmast rabiata, att undanta gamla välbrukade marker från den ansvarsfulla skötsel vi bedrivit i hundratals år. Inga skötselplaner och de 25 anställda som administrerar är placerade i Umeå, medan det är vår livsmiljö som ständigt beskärs

5. Bankerna
Den som vill starta ett företag i inlandet måste själv klara alla investeringar då bankerna helt vänt sig bort från vår bygd. Kontanthanteringen är livsviktig, då vi alls inte klarar av det kontantlösa samhället. Ett ungt par som flyttat hem hit köpte det billigaste Älvsbyhuset och byggde upp detta till en kostnad av 2,6 miljoner. När sedan banken kom för att taxera marknadsvärdet gjorde de bedömningen att bara för att huset placerats i Vilhelmina, så kunde det inte borga för större hypotekslån än 1,2 mkr, varför det unga paret tvingas bibehålla 1,4 mkr som topplån, med tillhörande räntesatser!

6.Bränslepriserna
Dessa har för länge sedan passerat smärtgränsen och håller på att formligen ta knäcken på alla våra areella näringar. Virket från skogen backar värdemässigt i samma takt som transporterna bara blir allt dyrare och vi har snart inga möjligheter att få arvsskiften till stånd, när våra företagare blir för gamla.

7. Beskattningsrätten
Våra råvaror betalas till lägsta konkurrentpris, medan bolagen skattar direkt till staten. Vattenfall som äger huvuddelen av vårt elnät missutnyttjar sin monopolställning till att orimligt höja fasta elavgifterna, så att 2/3 av elkostnaden idag utgörs av fasta distributionskostnaderna.

8. Samhällsservicen
Polis och sjukvård har dragits ned till långt under miniminivåer och vi som inlandskommuner klarar heller inte av att konkurrera med städerna om nyckelyrkesgrupperna såsom lärare, socionomer, poliser, sjuksköterskor och framför allt läkare. Stafettläkarsystemet urholkar vår landstingsekonomi fullständigt i norra Sverige och det drabbar inlandskommunernas befolkning hårdast

Vi är hårt trängda från alla håll och värst av alla är den landsbygdsfientliga regeringen vi har idag, men vilket parti vågar utlova ett maximalt bränslepris om 14 kronor/litern, bara som en början till att göra livet lite lättare för oss?

Bli först att kommentera