Avloppet igen

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag kan inte släppa detta med avloppsfrågan. Låta bli att läsa det jag skriver kan dock alla som föredrar att göra det.

Som jag förstått det hela, handlar det om miljön, enskildas problem med avloppen och om kommunens syn på Bråns potential som en ”attraktiv tillflyttsort”. Några Brånsbor har tydligen haft problem beroende på att byn är så flack. Några har tydligen avlopp som kan ifrågasättas ur miljösynpunkt.

Mest intressant är kanske ändå kommunalrådets uttalande om Brån som ”en attraktiv tillflyttsort” (nytt ord för mig). Kommunen tvingar Brånsbor, några av dem att ägare av framtida byggbar mark, att ansluta sig det kommunala ledningsnätet och det till en betydande kostnad. Jag misstänker att detta inte kommer att underlätta för kommunen att senare komma över deras i kommunens ögon så attraktiva mark.

Kommunens tankar om undantag från strandskyddet längs älven som framkommer av förslag till översiktsplan, torde inte heller underlätta för kommunen att komma åt marken för att göra Brån attraktiv att flytta till. Att Brån redan är en attraktiv by att flytta till, tycks f.ö. vara något som kommunen missat helt.

Om jag så går till mig själv, handlar tankarna huvudsakligen om hur kommunen kan tvinga mig att göra något som jag själv saknar intresse av att göra. Ända sedan 1975 har det avlopp som kommunen beviljat fungerat för oss i detta hus. Utan att riktigt förklara varför, tänker man nu ”fimpa” det. Dessvärre är jag säker på att kommunen har rätten att koppla in mig i det nya systemet, men att för mig förstå varför, är en helt annan fråga. Kommunen har, så vitt jag förstått, inte fått något åläggande att så här genomgripande förändra Brånsbornas framtida avloppssystem.

Bli först att kommentera

Avloppsanslutningen i Brån

Av , , 1 kommentar 3

Att ansluta sig till det nya avloppet i Brån ”skall inte vara DYRARE än på andra platser i kommunen” säker kommunalrådet till VK i lördags.

Vem tror att det kommer att bli billigare? Nedanstående är hämtat från kommunens webbplats. Visar detta kostnaden för avlopp OCH vatten eller…

Anläggningsavgift för villa med 800 m2 tomt

Grundavgift 75 735,00
Tomtyteavgift – 800 m2 x 10 kr 8 000,00
Lägenhetsavgift 9 466,00
Summa inklusive moms 93 201,00

 

https://www.vannas.se/default.aspx?di=15257

1 kommentar

Tvångsansluten av Vännäs kommun

Av , , Bli först att kommentera 8

Tanken

Fotot: Det mest iögonfallande tecknet på att något är på gång att hända i Brån.

”Tvångsanslutning” är ett begrepp som vanligtvis kritiseras stark i alla sammanhang. Vännäs kommun drar sig ändå inte för att tvångsansluta oss Brånsbor till ett s.k. verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Trots det negativa som ligger i själva begreppet tvångsanslutning har jag för min del känt att det ändå är något som jag måste acceptera eller åtminstone finna mig i.

Vad jag dock INTE kan acceptera eller finna mig i är den ytterst bristfälliga information som kommunens presenterat i sammanhanget. Än vet jag t.ex. inte vilken kostnad projektet kommer att medföra för oss. Vid ett möte för att par år sedan angavs kostnaden hamna någonstans kring 60 000 per hushåll. Men nu har jag sett en uppgift om att det i stället kommer handla om 80 000. Om den kostnaden också inkluderar kostnaden för grävningen mellan huset och anslutningspunkten samt kostnaden för den elektriker som måste anlitas, vet jag inte.

Att kommunen inte gett oss som skall tvångsanslutas ett kostnadsuppgift, torde helt enkelt bero att kommunen fortfarande inte är helt säker på den totala kostnaden. Entreprenör för jobbet är antagen, men tilläggskostnader kommer sannolikt att uppstå.

Fortfarande vet jag inte, när arbetet kommer att påverka vårt eget hus avloppssystem. Inte ens på ett ungefär. Inte ens kommunalrådet tycks veta, när själva arbetet skall börja. Han har dock liksom jag och många andra sett att ”de börjat köra fram material” och ”kan tänka sig att det här drar igång efter industrisemestern”. Jag skulle nämligen vilja vara hemma, när den dagen kommer. Bl.a. för att se hur man kommer att bära sig åt med pumpbrunnen som är inritat inne (?) i vårt garage.

För över ett år sedan skickades en skrivelse till kommunen från en grupp Brånsbor. Något svar på den har kommunen ännu inte presterat, TROTS den skyldighet som kommunen har enligt förvaltningslagen. ”Så snart som möjligt” måste innebära kortare tid än drygt ett år.

”Förvaltningslag (1986:223)

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

 Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

 

 

Bli först att kommentera

Bilförsäkringspremiemysterium

Av , , 5 kommentarer 10

I dag försökte jag finna svaret på en fråga om premien på bilförsäkringen, som förföljt mig i decennier. Dagens försök att få svar på den blev inte särskilt lyckad. Hör här bara.

Storleken på premien beror till en del på hur långt man kör sin bil per år. Körsträckan anger man själv. Ju högre körsträcka man anger, desto mer får man betala. Mot detta finns inget att anmärka. Dock vet ju ingen i förväg hur långt man kommer att köra under året. Därför finns det alltid möjlighet att meddela sitt försäkringsbolag, sedan en större del av året har gått, om man befarar en eventuell ändring uppåt eller nedåt.

Med ”årlig körsträcka” avses året mellan försäkringens förfallodagar. Alltså INTE kalenderåret, som man lätt kan tro när man läser premiebestämmelserna.

Så till den verkligt knepiga frågan som har att göra med ens försäkringsskydd. Det är nämligen så att om man angett för kort körsträcka och en olycka skulle inträffa och om det visar sig att man kört långt utöver det antal mil som man betalat för, blir man inte ersatt fullt ut. ”Och om det visar sig”, d.v.s. om det blir känt för försäkringsbolaget att jag kört ”underförsäkrad”.

Men hur i all sin dar kan försäkringsbolaget veta att jag varit underförsäkrad? Den frågan gav mig anledning att ringa mitt bolag. Om man där inte vet, hur många mil mätaren stod på vid den senaste förfallodagen och en olycka inträffar dagen för nästa förfallodag, hur vet man då hur många mil jag kört under det året?

Tjänstepersonen på försäkringsbolaget lät först aningen ställd, men fann sig snabbt och angav att detta var ”en företagshemlighet” som han inte kunde avslöja!! ”Vi har många sätt att ta reda på det vid eventuell misstanke”, fortsatte han. Svaret på min fråga, om det möjligen var information från verkstaden man gick på blev ett bestämt nej.

Om försäkringsbolaget verkligen har ”många sätt”, varför avslöjar man då inte vilka dessa ”sätt” är, för att därigenom verkligen ”skrämma” alla bilägare att vara ärlig när de anger sin körsträcka? Detta skulle ju dessutom ligga i såväl försäkringsbolagets som alla dess kunders intresse.

 

 

5 kommentarer

Godemansarvodet

Av , , Bli först att kommentera 12

Ingen torde ta uppdrag som förvaltare och god man för att tjäna pengar. Men ändå, arvodet saknar inte helt betydelse.

Vem skulle godta att ett arbete som utförs i januari ett år inte betalas förrän i juni nästkommande år? Gode män och förvaltare gör det men troligen ingen annan.

Överförmyndarkontoret får underlaget för föregående års arbete som god man eller förvaltare före den 1 mars och behöver sedan några månader för att granska underlaget samt fastställa arvodet.

Det här är inte avsett som kritik av handläggarna hos överförmyndaren utan bara tänkt att visa hur tokiga ersättningsreglerna är, alternativt hur underbemannat överförmyndarkontoret är.

Det lär vara svårt att skaffa gode män och förvaltare och ersättningsfrågan torde vara en bidragande orsak till detta.

 

Bli först att kommentera

Om gång- och cykelvägen

Av , , 1 kommentar 9

Diskussionerna kring den stoppade gång- och cykelvägen på Tegssidan har fått amatörpoeten Lennart Forsberg att skalda följande:

”Gator och torg rivs och byggs om i Ume,
men en strandpromenad på Teg tar man inte itu me…

Dahlgången

Bildirektören i sin vita kåk

ger ej flanören ett enda stråk.

Mellan broarna därute på Teg,

ska det ej tas ett endaste steg.

Men just en sådan strandpromenad

borde ju göra honom rätt glad?!

Han ser nog det fina i kråksången

när tegsbon ser vitsen med Dahlgången?

Lennart Forsberg”

1 kommentar

Allmänheten göre sig ej besvär…

Av , , 1 kommentar 11

I Umeå har man kommit överens om, att de som råkar äga mark som utestänger allmänheten från promenader längs stränder, (älv, sjö eller hav), skall få fortsätta att göra det. Hur vet jag nu det?

Jo, genom att läsa Anders Ågrens blogginlägg, där han bl.a. skriver:

”Och hur som helst så var vi alla överens i näringslivs- och planeringsutskottet - när vi antog översiktsplanen hösten 2011- om att vi aldrig skulle expropriera privatpersoners mark kopplat till någon strandpromenad. ALDRIG.”

Nog är det väl litet märkligt att ett utskott för alltid kan lova att inte via expropriationsförfarande ”ta” någons mark för att kunna skapa en strandpromenad? ”Alla var överens” om det, skriver Ågren. Jag undrar just om denna märkliga överenskommelse också blev ett protokollfört beslut.

Tänk om VK skulle gräva i detta också och finna någon ledamot i det aktuella utskottet, som faktiskt äger sådan mark och sedan kunde glädja sig åt att få ha sin mark för alltid skyddad från allmänhetens intrång. Då skulle det förstås handla om mer än bara ett s.k. delikatessjäv.

Att man bara pratade och var överens om något, är förstås intet värt i sammanhanget, om överenskommelsen inte också blev en formellt och protokollfört beslut.

1 kommentar

VK insinuerar

Av , , Bli först att kommentera 7

VK gräver och hittar material till ”avslöjande” artiklar. Kommunalrådet i Umeå har handlat i egen sak, trots eventuellt jävsförhållande, blir behållningen av vad jag läser.

Inte svårt att inse syftet med VK:s ”grävresultat”. Kommunalrådet skall misstänkliggöras och det har VK lyckas bra med. För mig är det dock än så länge en öppen fråga i vad mån kommunalrådet brutit mot gällande jävsregler eller ej.

För att styrka VK:s syn på jävsfrågan, har man vänt sig till en sakkunnig i dylika frågor, nämligen professor Olle Lundin.

Stödet därifrån blev inte särskilt värdefullt. Han säger nämligen bara att Hans Lindberg KAN ha gjort sig skyldig till så kallat delikatessjäv. Vi är många som skulle ha kunnat lämnat en sådant utlåtande.

Bli först att kommentera

”Lurad” av VK

Av , , Bli först att kommentera 9

”Lurad” inte rätt av mig att påstå, men att jag känner mig lurad på grund av bristfällig information från VK är däremot helt klart. Läs detta och bedöm själva och passa er för att råka ut för samma sak.

Inför vår 5-veckors vistelse i USA, beställde jag uppehåll med vår prenumeration motsvarande tid. Precis som vi gjort åtskilliga gånger tidigare.

Sedan jag lämnat datum för tiden för uppehållet, fick jag frågan om det bara gällde själva papperstidningen utan också den digitala delen, d.v.s. möjligheten att läsa VK på nätet. Jag valde att behålla den digitala möjligheten och så var beställningen klar.

I dag kom ett svårbegripligt brev från VK, som fick mig att ringa för att få det uttytt. Det besked jag då fick var att om man bara säger upp papperstidningen men behåller den digitala möjligheten, så blir det ingen reducering av prenumerationsavgiften!

Ingen upplysning om detta lämnades, när jag beställde uppehåll i prenumerationen! Hade man gjort det, hade jag förmodligen inte begärt något uppehåll alls, alternativt struntat i den digitala delen. 

Jag kunde inte drömma om att det ca 30-talet tidningar, som VK inte behövde skicka ut var värda 0 kronor. Den digitala delen svarar alltså för 100 % av min prenumerationsavgift under de ca fem veckor som uppehållet gällde!! Kanske är det så under resten av året också.

 

Bli först att kommentera

Amerika ÄR stort

timezonelarge

I morgon flyger vi till Phoenix, Arizona. Ingen direkt nyhet för någon, men när jag studerar kartan, flygtiden m.m. inser jag verkligen hur stort Amerika är.

Bilden visar bl.a. tidszonerna. Jag visar bilden bl.a. därför att jag vill ge fler svenskar en bild av storleken på Amerika. I Sverige brukar vi ju ibland göra oss lustiga över amerikanernas dåliga kunskaper i geografi. Häromdagen mötte jag t.ex. en man som skulle ange namnet på Sveriges huvudstad och försökte först med Köpenhamn men ändrade sig sedan till Prag! Jag tog upp saken vid ett tillfälle med vänner här, de dåliga kunskaperna i geografi alltså, men möttes då av ljudliga protester.

Att köra bil till Phoenix härifrån är otänkbart av olika skäl. Sträckan är ca 320 mil och skulle kräva minst två övernattningar. Vi flyger i stället och gör det av olika skäl från Detroit. Flygtiden blir något över fyra timmar. Vi passerar två tidszoner och landar i den tredje. Vi är då 9 timmar efter Sverige i tid. Kl 06.00 på morgonen i Sverige är då alltså 21.00 i Sverige dagen innan. Tänk på det alla (!) ni som har för avsikt ringa till oss!

Arizona är litet extra intressant, efter den staten har en lång gräns emot Mexico i söder. Där finns redan ett skydd mot illegala invandrare, som dock skall förstärkas och förlängas, om man skall lita Trumps besked – och det skall man förstås inte göra. Jag skulle väldigt gärna vilja göra en bilresa till den mexikanska gränsen, men tror inte att jag får något sällskap på den utflykten, som därför inte kommer att bli av.

Phoenix ligger i stort sett i ett ökenområde med en värme som man förväntar sig i ett sådant område. Enligt besked hemifrån riskerar man t.o.m. frost i hela Norrland kommande natt. Vi kommer att en dagstemperatur kring +40 C och en molnfri himmel under våra fyra dagar där.

Bli först att kommentera