Gode män som stjäl..

Av , , Bli först att kommentera 15

borde inte göra det så väl arvoderade som de ju är och så uppskattat som deras arbete är. Dock är det ju bara negativa saker om gode männen som media finner intresse i att förmedla. Lagen måste skärpas, anser lagstiftarna. Fog för det finns säkert.

”Väl arvoderade” skriver jag, men hur kan jag påstå det, undrar säkert många. Så är det definitivt inte, men jämfört med hur det var för ”några” år sedan så är arvodet i dag stort.

Nyss sökte jag en bouppteckning och fann då en årsräkning avseende godemanskap/förvaltarskap för året 1925. Då talade man om förmynderskap, vars motsvarighet i dag jag inte riktigt vet, vad det kan vara.

Förmyndararvodet för året var hela 27 öre. Överförmyndaren skulle därutöver ha 5 öre för sitt jobb.

Under mina år som god man/förvaltare har jag stannat till inför begreppet ”årsräkning”. Nu kan jag notera att det ordet användes redan 1925. Ordet tycks bara finnas i samband med redovisning till överförmyndaren. I 13:e upplagan av Svenska Akademiens Ordlista finns det inte alls upptaget.

Själv har jag f.ö. bestämt mig för att lämna min sju uppdrag som gode man/förvaltare, innan den kommande skärpta lagens långa arm tar mig.

 

Bli först att kommentera

Kanske missförstådd?

Av , , 2 kommentarer 4

Mitt inlägg om skärpning från läkarhåll kan möjligen missförstås. Här kommer ett förtydligande. Jag snedtände nog på nyheten. Nu har jag lugnat ner mig.

Självklart tycker jag att äldre med t.ex. demens och grava synfel inte skall skall få fortsätta att köra bil. Läkarnas skyldighet att rapportera detta till Transportstyrelsen är livsviktig såväl för den demente som andra ute i trafiken. Jag tycker alltså inte som en företrädare för PRO menade i i TV i dag, nämligen att det är åldersdiskriminering att ta körkortet från personer med sådana handikapp.

Det som fick mig att reagera var att nyheten presenterades med koppling till åldern och inte till t.ex. demens. Även om risken att drabbas av demens ökar med ökande ålder är det självklart helt befängt att fastställa en viss åldersgräns för när vi alla är dementa – också att tro att alla vi äldre ÄR dementa.

Att det inte är helt lätt för läkaren att fastställa när en äldres demens nått därhän att vederbörande inte längre kan ha sitt körkort kvar, torde f.ö. vara uppenbart. Man blir ju som bekant inte dement över en natt. Processen kan ju redan ha börjat för min del, men när har den nått så långt att jag inte längre skall få köra bil?

Som sagt – skärpning när det gäller att stoppa dementa personer (vars demens av läkare bedöms inte längre hör ihop med bilkörning), vilket alltså inte är detsamma som att generellt stoppa äldre bilförare.

2 kommentarer

Dra in äldres körkort!

Av , , 1 kommentar 6

Två allvarliga olyckor under en vecka har hänt med en äldre förare vid ratten. Nu vill Transportstyrelsen att reglerna kring äldre bilförare och deras körkort måste skärpas, d.v.s. att fler av oss äldre borde få våra körkort indragna.

Det är läkarnas ovilja att rapportera olämpliga körkortsinnehavare, som kritiken främst gäller. Man menar att läkarna inte alltid rapporterar även om de borde.

Jag undrar nu stillsamt hur många allvarliga bilolyckor som inträffar på våra vägar, där alkohol varit inblandad. Förmodligen betydligt fler än de där mer eller mindre lämpliga äldre suttit vid ratten. Borde man inte i stället öka kraven på dem, ung eller gammal, som kör bil med alkohol i kroppen genom att ifrågasätta deras framtida körkortsinnehav?

 

1 kommentar

Vännäs svar på brev

Av , , Bli först att kommentera 9

En debattartikel i gårdagens VK om VA-frågan i Brån och ett blogginlägg av mig i samma ämne, väckte onekligen stort intresse hos många. Min provokativa undran om sanning eller osanning från de inblandade fick under dagen inget solklart svar. För mig blev den en fråga om vad som egentligen menas med kravet på en myndighet att besvara inkommande skrivelser.

Först vill jag tacka oppositionsrådet UIf Eriksson (C) för hans engagemang i frågan. Han tog reda på vad som gällde ur kommunens synvinkel och redogjorde sedan för detta i en kommentar till mitt blogginlägg. Med den insatsen visade han tydligt sitt intresse för information till berörda, men förstås också ett intresse att försvara kommunens handlande.

Nu råder två olika uppfattningar huruvida skrivelsen från arbetsgruppen i från Brån har besvarats eller ej. Ulf Eriksson menar att den tjänsteskrivelse, tillkommen efter ett möte med arbetsgruppen, som skickats ut till berörda Brånsbor innehållande en tämligen utförlig och till vissa delar svårbegriplig information, de facto ÄR ett svar på skrivelsen från arbetsgruppen.

Företrädare för arbetsgruppen anför att tjänsteskrivelsen huvudsakligen besvarar ett antal frågor i sammanhanget som kommit in till kommunen, men inte alla de frågor som arbetsgruppen tagit upp i sin skrivelse till kommunen. Utskicket av tjänsteskrivelsen är därför INTE ett svar på arbetsgruppens skrivelse, menar arbetsgruppen och står fast vid sitt besked i debattinlägget.

Jag noterar f.ö. nu också i Ulf Erikssons kommentar, att kommunalrådet ingick i den grupp politiker och tjänstemän som fick skrivelsen från Brån men som ändå inte kände till den enligt sitt svar till VK den 15 juli.

Bli först att kommentera

Osanning i Vännäs avloppsfråga

Av , , 5 kommentarer 12

I dag finns ett debattinlägg i VK av Brånsborna Marcel Berkelder och Christer Malm. Inlägget har fått rubriksättaren att skämta till det och konstaterar att bland allt annat som skall avlägsnas via avloppet, ingår även den kommunala demokratin. Den ser hittills ut att spolas iväg även den.

Debattinlägget tar initialt upp den ur demokratisynpunkt så allvarliga frågan att kommunen inte bryr sig om de kommunbor, som dess politiker och tjänstepersoner är är satta att arbeta för. Att skyldigheten att svara på inkommande skrivelser är en lagstadgad sådan, bryr man sig inte om. Jag utgår dock från att man känner till den och då inte bara bland berörda tjänstepersoner utan också bland kommunens politiker.

I VK den 15 juli säger kommunalrådet, att han inte känner till den skrivelse som några kommunbor skickat in till kommunen.

I dagens debattinlägg redovisar de två debattörerna att skrivelsen skickats till ett antal e-postadresser. En av dem är kommunalrådets.

En fråga för VK-läsarna är nu förstås vem/vilka går härmed fram med att osant besked, debattörerna eller kommunalrådet?

Vad hände t.ex. med skrivelsen som inkom på kommunens officiella adress? Har den överhuvudtaget nått kommunen? Blev den inte diarieförd? Det finns många på kommunledningskontoret som kan besvara den frågan.

Och hur förklarar kommunalrådet sitt påstående att han inte känner till skrivelsen? Jag utgår faktiskt från att han fick den.

5 kommentarer

För 46 år sedan…

Av , , Bli först att kommentera 7

Mina två söner åker i morgon till Allek, Arjeplog. Mitt livs värsta minne är nu ca 46 år gammalt och en händelse som utspelade sig just i Allek. Jag väljer att berätta om den än en gång genom att återanvända ett gammalt blogginlägg, som hittas via nedanstående länk:

Återanvänt blogginlägg

 

 

Bli först att kommentera

Avloppet igen

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag kan inte släppa detta med avloppsfrågan. Låta bli att läsa det jag skriver kan dock alla som föredrar att göra det.

Som jag förstått det hela, handlar det om miljön, enskildas problem med avloppen och om kommunens syn på Bråns potential som en ”attraktiv tillflyttsort”. Några Brånsbor har tydligen haft problem beroende på att byn är så flack. Några har tydligen avlopp som kan ifrågasättas ur miljösynpunkt.

Mest intressant är kanske ändå kommunalrådets uttalande om Brån som ”en attraktiv tillflyttsort” (nytt ord för mig). Kommunen tvingar Brånsbor, några av dem att ägare av framtida byggbar mark, att ansluta sig det kommunala ledningsnätet och det till en betydande kostnad. Jag misstänker att detta inte kommer att underlätta för kommunen att senare komma över deras i kommunens ögon så attraktiva mark.

Kommunens tankar om undantag från strandskyddet längs älven som framkommer av förslag till översiktsplan, torde inte heller underlätta för kommunen att komma åt marken för att göra Brån attraktiv att flytta till. Att Brån redan är en attraktiv by att flytta till, tycks f.ö. vara något som kommunen missat helt.

Om jag så går till mig själv, handlar tankarna huvudsakligen om hur kommunen kan tvinga mig att göra något som jag själv saknar intresse av att göra. Ända sedan 1975 har det avlopp som kommunen beviljat fungerat för oss i detta hus. Utan att riktigt förklara varför, tänker man nu ”fimpa” det. Dessvärre är jag säker på att kommunen har rätten att koppla in mig i det nya systemet, men att för mig förstå varför, är en helt annan fråga. Kommunen har, så vitt jag förstått, inte fått något åläggande att så här genomgripande förändra Brånsbornas framtida avloppssystem.

Bli först att kommentera

Avloppsanslutningen i Brån

Av , , 1 kommentar 3

Att ansluta sig till det nya avloppet i Brån ”skall inte vara DYRARE än på andra platser i kommunen” säker kommunalrådet till VK i lördags.

Vem tror att det kommer att bli billigare? Nedanstående är hämtat från kommunens webbplats. Visar detta kostnaden för avlopp OCH vatten eller…

Anläggningsavgift för villa med 800 m2 tomt

Grundavgift 75 735,00
Tomtyteavgift – 800 m2 x 10 kr 8 000,00
Lägenhetsavgift 9 466,00
Summa inklusive moms 93 201,00

 

https://www.vannas.se/default.aspx?di=15257

1 kommentar

Tvångsansluten av Vännäs kommun

Av , , Bli först att kommentera 8

Tanken

Fotot: Det mest iögonfallande tecknet på att något är på gång att hända i Brån.

”Tvångsanslutning” är ett begrepp som vanligtvis kritiseras stark i alla sammanhang. Vännäs kommun drar sig ändå inte för att tvångsansluta oss Brånsbor till ett s.k. verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Trots det negativa som ligger i själva begreppet tvångsanslutning har jag för min del känt att det ändå är något som jag måste acceptera eller åtminstone finna mig i.

Vad jag dock INTE kan acceptera eller finna mig i är den ytterst bristfälliga information som kommunens presenterat i sammanhanget. Än vet jag t.ex. inte vilken kostnad projektet kommer att medföra för oss. Vid ett möte för att par år sedan angavs kostnaden hamna någonstans kring 60 000 per hushåll. Men nu har jag sett en uppgift om att det i stället kommer handla om 80 000. Om den kostnaden också inkluderar kostnaden för grävningen mellan huset och anslutningspunkten samt kostnaden för den elektriker som måste anlitas, vet jag inte.

Att kommunen inte gett oss som skall tvångsanslutas ett kostnadsuppgift, torde helt enkelt bero att kommunen fortfarande inte är helt säker på den totala kostnaden. Entreprenör för jobbet är antagen, men tilläggskostnader kommer sannolikt att uppstå.

Fortfarande vet jag inte, när arbetet kommer att påverka vårt eget hus avloppssystem. Inte ens på ett ungefär. Inte ens kommunalrådet tycks veta, när själva arbetet skall börja. Han har dock liksom jag och många andra sett att ”de börjat köra fram material” och ”kan tänka sig att det här drar igång efter industrisemestern”. Jag skulle nämligen vilja vara hemma, när den dagen kommer. Bl.a. för att se hur man kommer att bära sig åt med pumpbrunnen som är inritat inne (?) i vårt garage.

För över ett år sedan skickades en skrivelse till kommunen från en grupp Brånsbor. Något svar på den har kommunen ännu inte presterat, TROTS den skyldighet som kommunen har enligt förvaltningslagen. ”Så snart som möjligt” måste innebära kortare tid än drygt ett år.

”Förvaltningslag (1986:223)

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

 Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

 

 

Bli först att kommentera

Bilförsäkringspremiemysterium

Av , , 5 kommentarer 10

I dag försökte jag finna svaret på en fråga om premien på bilförsäkringen, som förföljt mig i decennier. Dagens försök att få svar på den blev inte särskilt lyckad. Hör här bara.

Storleken på premien beror till en del på hur långt man kör sin bil per år. Körsträckan anger man själv. Ju högre körsträcka man anger, desto mer får man betala. Mot detta finns inget att anmärka. Dock vet ju ingen i förväg hur långt man kommer att köra under året. Därför finns det alltid möjlighet att meddela sitt försäkringsbolag, sedan en större del av året har gått, om man befarar en eventuell ändring uppåt eller nedåt.

Med ”årlig körsträcka” avses året mellan försäkringens förfallodagar. Alltså INTE kalenderåret, som man lätt kan tro när man läser premiebestämmelserna.

Så till den verkligt knepiga frågan som har att göra med ens försäkringsskydd. Det är nämligen så att om man angett för kort körsträcka och en olycka skulle inträffa och om det visar sig att man kört långt utöver det antal mil som man betalat för, blir man inte ersatt fullt ut. ”Och om det visar sig”, d.v.s. om det blir känt för försäkringsbolaget att jag kört ”underförsäkrad”.

Men hur i all sin dar kan försäkringsbolaget veta att jag varit underförsäkrad? Den frågan gav mig anledning att ringa mitt bolag. Om man där inte vet, hur många mil mätaren stod på vid den senaste förfallodagen och en olycka inträffar dagen för nästa förfallodag, hur vet man då hur många mil jag kört under det året?

Tjänstepersonen på försäkringsbolaget lät först aningen ställd, men fann sig snabbt och angav att detta var ”en företagshemlighet” som han inte kunde avslöja!! ”Vi har många sätt att ta reda på det vid eventuell misstanke”, fortsatte han. Svaret på min fråga, om det möjligen var information från verkstaden man gick på blev ett bestämt nej.

Om försäkringsbolaget verkligen har ”många sätt”, varför avslöjar man då inte vilka dessa ”sätt” är, för att därigenom verkligen ”skrämma” alla bilägare att vara ärlig när de anger sin körsträcka? Detta skulle ju dessutom ligga i såväl försäkringsbolagets som alla dess kunders intresse.

 

 

5 kommentarer