Medlemsinflytande i bostadsrättsföreningar.

Av , , Bli först att kommentera 0

I en väl fungerande bostadsrättsförening är årsstämman föreningens högsta instans där alla medlemmar skall garanteras inflytande över föreningens totala verksamhet. Det är medlemmarna som tillsamman äger föreningen.
Styrelsen som väljs av årsstämman skall utföra det som årsstämman har beslutat. Års-stämman är därmed styrelsens arbetsgivare. Styrelsen skall svara för drift och förvaltning. Till sin hjälp kan de upphandla ekonomisk och teknisk förvaltning genom anbudsförfarande. Styrelsens befogenheter är begränsade ekonomiskt. Åtgärder till betydande kostnader måste beslutas av årsstämma eller extra föreningsstämma för att tillgodose medlemsinflytandet. Som exempel bland många kan nämnas att förändringar av boendemiljön måste förankras hos medlemmarna. Löpande information till medlemmarna ingår normalt i styrelsens uppdrag.
För att säkerställa rätt hantering av medlemmarnas pengar måste alla upphandlingar av entreprenader eller tjänster ske skriftligt och vara kvalitetssäkrade. Efterlevnaden måste granskas av revisorerna. Både HSB och Riksbyggen är att betrakta som entreprenörer. Normalt är entreprenörer certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001. Det gagnar både entreprenör och beställare när systemet fungerar.
I en förening med trivsel som mål bör öppenhet, information och samarbete prioriteras. Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vänsterpartiet kräver ….

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter att den nya regeringen kommit på plats duggar nu synpunkterna tätt. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt känner sig överkörd. Efter att under mandatperioden utövat utpressning mot regeringen är han nu öppet fientlig mot socialdemokraterna som lyckats sy ihop en regering för Sveriges bästa. Alternativet hade blivit en ren högerregering med ett nazistvänligt parti men det struntar Sjöstedt i.
Vänsterpartiet vill alltid ha mera men kommer sällan med jobbskapande förslag. För dem finns tydligen en annan verklighet, en verklighet där pengarna flödar in från något håll, de skall bara finnas där. Att hitta förbrukarställen är vänsterpartiet expert på men att ta ansvar för Sverige ligger inte inom deras intressesfär, det får andra sköta. Det är viktigare att i TV skryta med vad de lyckats pressa regeringen att göra. Med det arbetssättet kan man ana ett visst mått av aningslöshet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Hur skapas en växande ekonomi.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu går nationalekonomerna Lars Calmfors och Harry Flam ut med budskapen ”att skattetrycket måste öka” resp. ”det går inte att sänka skatterna” om välfärden skall fortsätta. Dessa två nationalekonomer står inte socialdemokratin nära så deras åsikter blir lite besvärande för Alliansen som påstår att sänkta skatter ger fler arbetstillfällen och ger högre offentliga intäkter.

   Det kan vara teorier som vissa ekonomer erkänner sig till men erfarenheterna visar på annat resultat. Skattekvoten är förhållandet mellan de totala skatterna och BNP. Om skatternas andel av BNP minskar (vilket dom också har gjort) måste man krympa välfärden för att klara löner och verksamhet.

   År 2000 var skattekvoten 49 %, år 2006 46 % och när Reinfeldt avgick 42,5 %. Skillnaden var ca. 300 miljarder i minskade skatteintäkter jämfört med år 2000.

   De erfarenheter vi nu har visar att Alliansen bör informera sig om de erfarenheter som finns och forma sin politik därefter. Calmfors är en ypperlig läromästare när kunskaper saknas.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Sverigedemokraternas politik.

Av , , Bli först att kommentera 1

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och socialkonservativt parti bildat 1988. Partiet grundades 1988 av veteraner inom svensk nazism och fascism. Det är detta faktum som väljarna har att förhålla sig till. ”Ränderna går aldrig ur” heter det i ordspråket. Utan överdrift kan vi konstatera att partiet har en historia som borde skrämma bort väljare.
Även om man anstränger sig är det svårt att hitta något positivt i SD:s politik. Varför sympatiserar då vissa människor med partiet som tycks ha så lite gemensamt med övriga partier i Riksdagen? Det är en svår fråga men kan till viss del förklaras med att missnöjda medlemmar i andra partier finner att SD vågar tala öppet om känsliga problem och kritisera övriga partiledare. Dessutom finns det människor som hatar invandrare och då hittar de sin hemvist hos SD. Partiet är ett rent missnöjesparti som inte är regeringsdugligt.
SD har förvandlats de senaste åren från ett rätt stökigt parti med en samling bråkstakar med kriminellt förflutet till ett parti som i dag gör anspråk på regeringsmakten. Därför måste de etablerade partierna göra allt för att stoppa deras planer. Det finns tillräckligt med bevis på att partiföreträdarna inte innehar den sociala kompetens som krävs för att sitta i en regering.
Slutligen bör beaktas att vi har M och KD som täcker högerflygeln i svensk politik. Ett ytterligare högerparti är slöseri med skattemedel.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Köerna i vårt samhälle.

Av , , Bli först att kommentera 0

Sjukvårdsköerna har debatterats flitigt de senaste åren. I debatterna är det regeringens oförmåga som är orsaken till problemen. Landstingen som ansvarar för sjukvården slipper kritik vilket är ytterst anmärkningsvärt. Vad regeringen kan göra är att ordna fler utbildningsplatser och tillskjuta medel vilket också har skett i stor omfattning. Och det finns medel då regeringen inte har som huvudmål att sänka skatterna.
En annan aspekt är den befolkningsökning vi har fått de senaste åren genom tillkomsten av utlandsfödda. De behöver också vård och omsorg och det ökar kraven på sjukvården. Dessutom har hyrpersonal varit ett återkommande inslag vilket har orsakat vården stora kostnader som påverkat verksamheterna.
Detta förhållande tycks inte moderaterna förstå eller vill inte förstå. De inbillar sig att folk skall låta sig luras av deras propaganda vars budskap är att regeringen har totalt misslyckats. Det är ett obalanserat uttalande från ett parti som var med och körde ekonomin i botten under den senaste mandatperioden. Det om något var ett misslyckande. Som medborgare tror man att partierna vill framstå som trovärdiga men när det gäller moderaterna så blir de budskap som torgförs ibland knappast läsvärt.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Religiösa friskolor ökar i antal.

Av , , Bli först att kommentera 0

På senare år har det startats ett antal friskolor med religiös inriktning. De har följt skolverkets regler och läroplaner. I undervisningen har det dock förekommit religiösa inslag som knyter an till friskolans religiösa inriktning men som ligger utanför läroplanen. Då det finns skolor med skilda trosuppfattningar så blir utbudet stort.

Många frågar sig vad målsättningen är med resp. friskola. Är grundtanken att sprida den egna trosuppfattningen som är drivkraften eller vad kommer intresset ifrån? Finns en dold agenda i botten som camoufleras med diverse luddiga uttalanden? Om den sociala kompetensen och viljan att bidra finns i botten är ytterst tveksamt. Snarare kan det vara ett långsiktigt arbete som kan liknas med ett missionerande som skall ge frukt så småningom. Extrema friskolor anknutna till Islam är särskilt ifrågasatta då någon våldsreligion inte accepteras i vårt samhälle.

Varje svensk medborgare äger rätt att i vuxen ålder välja sin trosinriktning. Då finns förutsättningar att fritt välja bland det utbud som finns. Att förmå eleverna att i unga år   bekänna sig till en viss religiös åskådning är en form av indoktrinering som bör förbjudas.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Umeå kommun, revisorerna reagerar.

Av , , Bli först att kommentera 1

Att nu revisorerna har med hjälp av KPMG utfört en granskning av hur direktupphandlingarna fungerar är ett friskhetstecken. Efter flera år av kritik, bl.a. i VK, har nu granskningarna kommit igång. Hoppas att det gäller även inom andra områden där slöseriet med skattemedel har varit påtagligt. Det verkar som att ledande personer inte förstått eller velat förstå gällande regelverk. Då avarterna drabbar enskilda företag är granskningarna särskilt viktiga.
Hoppas nu att kommunens ansvariga arbetar igenom och förbättrar de styrdokument som skall hjälpa tjänstemännen att göra rätt. Detta är en förutsättning för att de kan fatta korrekta beslut vid alla tillfällen och på alla nivåer.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Israels agerande påverkar antisemitismen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Man kan på goda grunder anta att Israels bosättningspolitik bidrar till kritiken mot landet och att de antisemitiska strömningarna ökar. Israels premiärminister är den som starkast bidrar till protesterna. Hans agerande provocerar och kan inte gynna de krafter som vill ha en tvåstatslösning.

Att fortsätta bygga på ockuperat land är ett bevis på att Israels regering struntar i omvärldens kritik. Israel struntar i FN, EU och i övrigt omvärldens fördömanden av den förda politiken. Att antisemitismen ökar beror till stor del på Israels politik.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Är moderaterna bäst i ekonomi?

Av , , Bli först att kommentera 1

Man blir ytterligt förvånad över att moderaterna tillskrivs vara bäst i ekonomi. Detta trots att de gång på gång i regeringsställning havererat ekonomin. Det måste vara något fel på frågorna som ställs till de utvalda i undersökningarna. Resultaten är så avvikande att misstankar finns om att mätningarna han ha manipulerats.
Kan det möjligen vara så att många i undersökningen hyllar den nya moderatledarens utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm när han var borgarråd där. Skulle det vara så finns det en förklaring. Om inte handlar det om ren och skär okunskap om moderaternas historia som sannerligen inte, med bästa vilja i världen, kan vara förtroendeskapande när det gäller ekonomin i regeringsställning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

AB Bostaden igen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Huvudorsaken till Bostadens utförsäljning av lägenheter torde i grunden vara kommunens dåliga ekonomi. Det har förmodligen resulterat i bl. a. ökat avkastningskrav på Bostaden som i sin tur inneburit lägre avsättning till underhåll av bostäderna. Därav kan kanske pengabristen i AB Bostaden förklaras. Sammantaget har piruetterna i det här ärendet varit många, allt för många.
Att Alliansen överlag sitter tysta beror nog på deras tidigare önskemål om att sälja ut delar av AB Bostaden. Ågren M han jublar. Om det sedan sker skatteplanering bekommer inte Alliansen alls vilket var väntat. Däremot är det ytterst bekymmersamt att Socialdemokraterna anammar skatteplanering och samtidigt fördömer Leif Östlings placering av sina pengar i skatteparadis. Dubbelmoral verkar vara ett passande ord.
Hela den här affären har medfört ett utbrett missnöje med de ansvariga politikerna. Förtroendet befinner sig på ett sluttande plan.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: