Ågren M vill motionera på arbetstid

Av , , Bli först att kommentera 0

Ågren har motionerat om införandet av en friskvårdstimme för anställda inom Umeå kommun. Förslaget är uppseendeväckande då Ågrens inställning till ökade kostnader alltid har varit negativa. Hans kraftiga reaktion på införandet av 6 timmars arbetsdag som ett försök att minska sjukskrivningarna minns vi. Nu har han ändrat färdriktning 180 grader. Bortsett från ekonomi och personalfrågor kan man fråga sig om det är de vikande opinionssiffrorna för moderaterna som han har dragit på sig spenderbyxorna i ett försök att förbättra stödet för moderaterna.

De som noterat modernas negativa inställning när det gäller välfärdsfrågor så går förslaget stick och stäv emot partilinjen som alltid har varit ett klart ställningstagande för privata lösningar i välfärden. Jobbskatteavdragen syftade till att minska utrymmet för välfärds-kostnaderna och det lyckades med råge, kassan var ju tom. Därför borde Ågren rimligen ha den uppfattningen att det är var och ens ansvar att sköta sin hälsa och att motion bör ske på fritiden.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Den nya polisorganisationen

Av , , Bli först att kommentera 0

Polisens nya organisation som Alliansen satte i sjön har fått ovanligt mycket kritik, både i media och från experter. Polisens särställning i samhället hade inte uppmärksammats i tillräcklig grad i den kommitté som arbetade fram den nya organisationen. Kravprofiler på ledande personer på olika nivåer hade fel fokus enligt experterna och då blev resultatet inte det förväntade. M.a.o. rätt person på rätt plats måste vara en grundläggande inställning för att lyckas.

Att arbeta i en organisation som inte fungerar är frustrerande och leder till dålig arbetsmiljö och missnöje som i förlängningen kan leda till att medarbetare helt enkelt slutar. Personalen kan vara offer för en icke fungerande organisation. Därför bör en expertgrupp tillsättas för en förutsättningslös genomgång av polisens organisation och föreslå förbättringar. Vid en sådan genomgång måste personalens åsikter komma till uttryck.

Bli först att kommentera

Friskvårdstimme, nytta eller betald fritid.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är en friskvårdstimme på tapeten igen i Umeå kommun. Trots att det har provats av många med negativt resultat är vissa politiker benägna att prova igen. Tanken kan var lovvärd men det fungerar inte. Vissa får i praktiken en timmes betald fritid då det är enkelt att smita undan. De personer som verkligen behöver motionera vill inte och att tvinga dem att motionera går inte. De flesta motionerar redan på sin fritid och den lösningen är att föredra för båda parter. Det bör vara en självklarhet att alla tar ansvar för sin egen hälsa. Det blir även mer och mer aktuellt i vården då belastningen ökar år efter år.

Det är förvånande att Anders Ågren M förespråkar motion på arbetstid han som alltid varit motståndare till kollektiva lösningar. Moderaternas ”valspråk” har alltid varit att man skall klara sig själv. Vi minns försöket med kortare arbetstid. Dessutom kostar det pengar i en tid när kommunens ekonomi är ansträngd.

Vill kommunen göra någonting positivt för personalen borde arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, förbättras. Vi kan läsa allt för ofta om allvarliga brister som tär på personalen och samarbetet. Ständiga förbättringar inom det området är lönsamt för kommunen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Revisorernas uppdrag i Umeå kommun.

Av , , 5 kommentarer 1

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan för att granska och rapportera om det uppstår avvikelser från de styrdokument som skall finnas för resp. verksamhetsområde inom kommunen. Revisorerna har att förhålla sig till ett revisionsreglemente som kommunal-fullmäktige har godkänt.

Kommunen har de senaste åren drabbats av allvarliga missförhållanden som medfört slöseri med skattemedel, vidlyftiga studieresor, upphandlingar som avvikit från ingångna avtal och tvivelaktiga upphandlingar. Därvid har framkommit ett anmärkningsvärt förhållningssätt till hantering av skattemedel inom kommunen då det verkar som att ledningen inte har haft tillräcklig kontroll på vad som sker eller har skett. Egenkontroll verkar vara ett främmande begrepp.

De missförhållanden som kommit i dagen har kommunens revisorer inte uppmärksammat vilket är synnerligen anmärkningsvärt och borde leda till att kommunfullmäktige skärper revisorernas granskningsuppdrag.
De som upptäckte avarterna var VK:s journalister som slog larm. I början var kommunen och de som anklagades avvaktande och frågande. De ansåg att inget fel hade begåtts. Så småningom vaknade självkänslan och en viss självkritik kunde noteras. Revisorerna försökte till en början att ställa sig bredvid och titta på utan självkritik vilket var mycket anmärknings-värt. Normalt borde det ju ha varit revisorerna som hade upptäckt avvikelserna. Det finns därför anledning att tacka VK:s journalister för deras granskande journalistik som medfört att ansvariga inom kommunen fick en redovisning av tillståndet inom kommunen när det gäller att hantera skattebetalarnas pengar. Att den organisatoriska delen bör ses över borde vara självklart efter de brister som uppdagats.

5 kommentarer

Vad vill muslimerna i Sverige?

Av , , 6 kommentarer 6

Vi kan i media läsa om att SFM Sveriges förenade muslimer, en ideell förening i Göteborg, har vid flera tillfällen anlitat en omstridd föreläsare Muadh Zamzam som har mycket långtgående krav på kvinnorna. De skall bära slöja annars hamnar de i helvetet. Budskapet är glasklart särskilt till unga kvinnor.

I Sverige, som är ett kristet land, är detta hot mot de människor som lever och bor i vårt land helt oacceptabelt och måste motarbetas med kraft. Muslimer med sådan uppfattning bör söka sig till länder med likasinnad religion. I samma artikel kan vi läsa om att föreningen får statsbidrag för enligt vår uppfattning sin vilseledande verksamhet. Bidragen måste stoppas omedelbart. I vårt land finns inget utrymme för det mansdominerade förtryck som föreläsaren förespråkar. Odemokratiska sammanslutningar som har förtryck och slavliknande hantering av sina medmänniskor på sin agenda har ingen plats i vårt samhälle.

6 kommentarer
Etiketter:

Den kommunala ekonomin.

Av , , Bli först att kommentera 0

Alla förstår att kommunen har begränsade resurser. Skattemedlen skall räcka till många olika verksamheter så det gäller att fördela resurserna någorlunda rättvist. Det kan vara svåra överväganden som måste göras då behoven varierar. Många anser att vård, skola och omsorg är områden som berör de flesta i samhället så därför bör de prioriteras i den kommunala budgeten.
Det kan vara en svår balansgång då även andra verksamheter kräver resurser men det borde finnas en strategi för hur kommunen skall fördela resurserna. Att helt plötsligt bygga en idrottshall utan att höja skatten eller låna innebär att andra verksamheter drabbas av besparingar och det är icke acceptabelt.
När det gäller vård, skola och omsorg borde de verksamheterna fredas i den kommunala ekonomin för att tillgodose medborgarnas behov och uppfylla de krav som kommunen har att leva upp till. Nya kostnadskrävande projekt måste finansieras fullt ut med lån eller skattehöjningar.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Anders Ågren moderaterna saknar argument.

Av , , Bli först att kommentera 0

I sin polemik med Vänsterpartiet i Umeå angriper han partiet för deras samröre med det kommunistiskt styrda Ryssland på 1960 – 1970-talet vad det nu har med Vänsterpartiets politik i Umeå att göra. Ågren tycks sakna argument och då tar han till beskyllningar som är rent löjeväckande.

Om nu någon skulle komma på idén, för balansens skull, att beskriva högerns samröre med nazisterna på 1940-talet skulle nog många sätta kaffet i vrångstrupen. Det finns tillgängligt på nätet och det är sannerligen ingen rolig läsning. Nu får man förmoda att ingen annan vill tillämpa en så låg debattnivå i dagens debatter utan det blir sakargumenten grundade på fakta som kommer att dominera. Hoppas att det gäller även moderata företrädare i Västerbotten i fortsättningen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Umeå kommuns organisation

Av , , Bli först att kommentera 2

Det tycks råda en påtaglig oordning när det gäller upphandling av varor och tjänster inom kommunen. Många tycks av någon anledning besitta rätten att göra upphandlingar utan att ha tillräckliga kunskaper. De senaste åren har exemplen duggat tätt och de beskrivna fallen har förvånat många.

Sist i raden är avtalet med Glasmästeriet i Umeå. Kommunen träffar avtal medan tjänstemän gör upphandlingar på sidan om. Det är ytterst anmärkningsvärt och oseriöst. Nu säger en tjänsteman att det kan vara svårt att förmedla ingångna avtal till alla inom en så stor organisation. Man häpnar. Uttalandet tyder på en påtaglig oreda inom kommunförvaltningen som kostar kommunen pengar.

Ansvariga bör fundera över sina tillkortakommanden och med kraft genomföra en total genomgång av upphandlingsrutinerna samt namnge de personer som har befogenheter att göra upphandlingar. Dessa personer måste då utbildas. Det är ytterst angeläget att kommunen behandlar företag och entreprenörer seriöst och med respekt.

Bli först att kommentera
Etiketter:

God sjukvård för alla medborgare.

Av , , Bli först att kommentera 0

I den pågående debatten om Sollefteå sjukhus och nedläggningen av BB borde allmänheten informeras bättre om den verkliga situationen som Landstinget befinner sig i. Även den nya organisationen bör belysas bättre. Media borde också vinnlägga sig om att rapportera fakta.

Vi lever i en föränderlig värld det får inte minst människorna på landsbygden erfara. Inflyttningen till städerna påverkar landsbygden negativt då det i första hand drabbar skatteunderlaget. Det medför att vård och omsorg kostar mer/person då beläggningen minskar och så småningom når man smärtgränsen, organisatoriskt och ekonomiskt. Att angripa problemet kan ske på olika sätt men människornas bästa måste stå i främsta rummet.

När det gäller just BB avdelningen i Sollefteå som nu skall läggas ner bör Landstinget förstärka och förbättra transportmöjligheterna till annan BB avdelning, Sundsvall eller Ö-vik.

En lösning kan vara välutrustad ambulans med medföljande barnmorska. En annan kan vara transporter med mindre flygplan. Att organisatoriskt låta födslar ske i privata bilar bli lösningen är inte patientsäkert och måste vara helt fel. Nedläggningen av BB måste ersättas med säkra förlossningar och då måste det kravet vara vägledande.

Moderaternas lösning att släppa in riskkapitalisterna bör undvikas. Vinstjakten blir då ytterligare en faktor som belastar verksamheten. Erfarenheterna talar emot en sådan lösning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Edward Riedl M är otålig.

Av , , 3 kommentarer 1

I en insändare i Folkblad ger Riedl sin syn på regeringsfrågan. Han skulle nog helst vilja skifta regering denna vecka om det vore möjligt. Nu förordar han ett skifte till hösten då Alliansen kan lägga en gemensam budget. Han förutsätter då att SD ger sitt stöd men samtidigt skriver han bestämt att något samarbete absolut inte är aktuellt. Lite naivt kan tyckas. Att SD skulle bistå Alliansen vid vissa tillfällen utan att få någonting tillbaka är att underskatta SD.

Riedl beskriver med en omfattande ordsvada regeringens misslyckande då de för en politik som skadar Sverige. På de områden regeringen har misslyckats enligt Riedl är just de områden där Alliansens politik misslyckades tack vare skattesänkningarna men den sanningen undviker Riedl. I övrigt är Riedl tomhänt. Det måste vara besvärande för Riedl att flera utomstående instanser ger Sverige beröm på flera områden och betraktar den förda politiken som framgångsrik. Även Anders Borg tillstår nu att det går bra för Sverige. Det är lätt att välja vilken man kan anse som trovärdig.

De ärvda problemen i svensk politik håller nu på att åtgärdas. Dock avstår regeringen från att sänka skatterna som ett verktyg för att komma tillrätta med bristerna för det har ju prövats utan framgång.

3 kommentarer
Etiketter: