Dags att prata om föräldraansvar.

Av , , Bli först att kommentera 1

I media läser vi om barn och ungdomar som råkar ut för allehanda situationer orsakade av vuxna men även av dem själva. Även ungdomars uppträdande i olika sammanhang har väckt frågor som borde utredas. Det kan vara ungdomars vistelse på internet och som blivit antastade av pedofiler och andra avvikande typer. Men också ungdomars avvikande uppträdande i olika miljöer, skolan t.ex. väcker frågor.

Sammantaget borde bl.a. föräldraansvaret tydliggöras för att komma till rätta med problemen. Man frågar sig hur ungdomar kan vara på internet och posera nakna och göra olika sexuella handlingar inför kamera styrda av pedofiler utan att föräldrarna vet om det. Vidare hur nu senast en anställd hos skolan i Lycksele under 10 års tid utnyttjat barn sexuellt utan att föräldrarna har vetat om det. Detta är en gåta. Struntar föräldrarna i vad deras barn gör på fritiden? Föräldraansvaret bör tydliggöras och debatteras mer.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Fungerar våra bostadsrättsföreningar som avsett?

Av , , Bli först att kommentera 0

En bostadsrättsförening ägs av medlemmarna gemensamt. Därmed är det medlemmarna tillsammans som beslutar om föreningens verksamhet. Det är medlemmarna på årsstämman som är styrelsens arbetsgivare.

Årsstämman väljer styrelse som har till uppgift att ansvara för drift och förvaltning av föreningens egendom enligt gällande regler och stadgar. För att klara av uppdraget kan styrelsen upphandla ekonomisk och teknisk förvaltning av Riksbyggen eller HSB. Även annan entreprenör kan bli aktuell om prisbilden avviker påtagligt. Medlemmarna skall hållas informerade.
Tillkommande åtgärder skall redovisas i en genomarbetad åtgärdsplanplan som presenteras på årsstämman. Därefter värderas förslagen av årsstämman varefter avslag eller tillstyrkan sker Vid tillstyrkan påbörjas beredning med påföljande delredovisningar innan upphandling påbörjas. Medlemmarna skall fortlöpande hållas informerade om upphandlingsprocessen.

Medlemmarnas pengar skall hanteras med ansvar och gott omdöme. Vid upphandlingar skall alltid ABFF 15 och/eller AB 04 åberopas oavsett om upphandlingen sker i egen regi eller av konsult. Upphandling skall alltid kvalitetssäkras genom att bl.a. använda upprättade kontrakts-formulär. En väl genomförd upphandling kan förebygga tvister.

För att förbättra trivseln i föreningen bör medlemsmöten hållas mellan årsstämmorna. Kontakten mellan medlemmarna och styrelsen bör hållas levande för att klara ut löpande frågeställningar. I kvalitetssystemet ISO 9001 ingår bl.a. begreppet ”ständiga förbättringar” något som bör genomsyra det gemensamma arbetet.

Klas Viberg

 

ABFF 15:      Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning
AB 04:          Allmänna bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsarbeten

Bli först att kommentera
Etiketter:

Moderaternas ilska.

Av , , Bli först att kommentera 2

KU:s utslag i fallet Strandhäll retar vissa moderater. De nöjer sig inte med resultatet av KU:s granskning utan de vill tydligen ha en överordnad instans som granskar KU. Det går inte att tolka deras agerande på annat sätt.

Hur den myndigheten skall se ut har inte presenterats men man kan anta att Lars Beckman, Jan Eriksson och Elisabeth Björnsdotter Rahm vill ha inflytande vid bildandet. Det blir ny form av Tv-underhållning.

Med förvåning kan vi notera att Beckmangruppen inte vid något tillfälle berört de sjuka som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning trots starka bevis på sin sjukdom. Inte heller Beglers oförmåga att leda Försäkringskassan som regeringen ansåg har kommenterats. Beglers oförvitlighet i borgarnas ögon är anmärkningsvärd då hennes meritlista innehåller en del kontroversiella händelse som inte ligger på plussidan. Nu vet vi sedan tidigare att moderaterna har stor tolerans när deras medlemmar är inblandade i diverse oegentligheter. Gäller inte minst Ulf Kristerssons tidigare bravader.

Tyvärr måste man konstatera att Beckmangruppens medlemmar sällan kommer med något konstruktivt utan det är en radda av gnäll och obefogad kritik som kan hänföras till sur mage. De ser aldrig sina egna tillkortakommanden utan det är alltid andra som gör fel.
Kritik bör innehålla ett visst mått av substans för att bli trovärdig. I fallet Strandhäll är agerandet från moderaterna ingenting annat än ett försök att politiskt misskreditera en minister i ett försök att vinna politiska poäng i en tid då moderaterna kämpar med låga opinionssiffror.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Umeå kommun måste spara.

Av , , Bli först att kommentera 1

Den ekonomiska situationen i kommunen har fått ledningen att agera. Enligt media måste det ske både när det gäller driften och investeringarna. Det verkar vara en kraftig inbromsning som måste till men planerna har inte tagit form ännu utan det sker under sommaren och hösten.

Det som kanske förvånar är att de verksamheter som drabbas är samma nästan varje gång. Man kan tycka att någon gång borde den kommunala organisationen bli föremål för en översyn, så även resandet. Det kan vara av värde att idka lite ”Benchmarking” för att skaffa sig kunskaper om hur andra kommuner arbetar. Egentligen borde en så stor kommun som Umeå införa regelbundna översyner av den egna organisationen.

Kommunen har lägenheter i Hemavan som personalen kan hyra till billig penning. Det är en gammal personalvårdande insats som numera är förlegad. De pengar som kommunen satsar på frisk- och personalvård bör komma alla till del och vara knutna till Umeå. På så sätt har alla möjlighet att delta. Även det faktum att kommunen med skattemedel konkurrerar med näringarna i Hemavan – Tärnaby bör föranleda en avveckling snarast.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Medlemsinflytande i bostadsrättsföreningar.

Av , , Bli först att kommentera 3

I en väl fungerande bostadsrättsförening är årsstämman föreningens högsta instans där alla medlemmar skall garanteras inflytande över föreningens totala verksamhet. Det är medlemmarna som tillsamman äger föreningen.

Styrelsen som väljs av årsstämman skall utföra det som årsstämman har beslutat. Års-stämman är därmed styrelsens arbetsgivare. Styrelsen skall svara för drift och förvaltning. Till sin hjälp kan de upphandla ekonomisk och teknisk förvaltning genom anbudsförfarande. Styrelsens befogenheter är begränsade ekonomiskt. Åtgärder till betydande kostnader måste beslutas av årsstämma eller extra föreningsstämma för att tillgodose medlemsinflytandet. Som exempel bland många kan nämnas att förändringar av boendemiljön måste förankras hos medlemmarna. Löpande information till medlemmarna ingår normalt i styrelsens uppdrag.

För att säkerställa rätt hantering av medlemmarnas pengar måste alla upphandlingar av entreprenader eller tjänster ske skriftligt och vara kvalitetssäkrade. Efterlevnaden måste granskas av revisorerna. Både HSB och Riksbyggen är att betrakta som entreprenörer. Normalt är entreprenörer certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001. Det gagnar både entreprenör och beställare när systemet fungerar.

I en förening med trivsel som mål bör öppenhet, information och samarbete prioriteras. Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Islamsk konservatism i Europa.

Av , , Bli först att kommentera 5

I muslimska länder som Pakistan Afghanistan och Irak växer hatet mot den amerikanska ockupationsmakten i Irak. Hatet har islamistiska förtecken och som vänder sig emot förhatliga västerländska värderingar. Islams konservatism vinner tyvärr terräng i arabvärlden.

Muslimska brödraskapet har mer än hälften av parlamentsplatserna i Egypten. I Iran har de konservativa 190 av 290 platser och i Irak har islamistiska shiiterna 126 av 275 platser. (Källa: Johannes Ekman SR.)

Det finns vissa tendenser att muslimerna har dolda ambitioner, de vill flytta fram sina positioner i Sverige. De åberopar våra generösa rättigheter för att utöva sin religion men de nöjer sig inte med det. Det finns en underton av kritik mot vårt levnadssätt och där kommer deras smygande dolda religiösa påverkan in. I botten finns deras oförmåga att respektera vår religion och det måste vi beakta och bevaka.

Att komma till ett land och försöka påverka det landets religion vittnar om brist på respekt och hänsyn.. Det kan kanske vara dags att vi omprövar vår generositet när det gäller asylsökande och invandring samt att observera aktiva islamisters förehavanden. I första hand bör staten förbjuda religiösa friskolor.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Välfärdens betydelse för samhällsutvecklingen.

Av , , Bli först att kommentera 0

De politiska partier som motarbetar välfärden får det svårt att torgföra sin politik även i andra frågor. Välfärden gagnar medborgarna både privat och i jobbet. Det är bevisat att människor med en trygg tillvaro trivs och presterar bättre.

Då är skattesänkningar, som direkt hotar välfärden, en åtgärd som medför en hämmande effekt på samhällsutvecklingen och produktiviteten. En orolig arbetsmarknad med missnöjesyttringar tjänar varken arbetsgivare eller arbetstagare. De som ständigt hävdar att skattesänkningar löser alla problem vill ytterst begränsa medborgarnas fri och rättigheter. Skatteuttaget skall stå i relation till de åtaganden som staten, landstingen och kommunerna har.

Det borde vara en självklarhet för alla politiker att samhällen som fungerar, utvecklas och producerar varor och tjänster som gagnar landet. Det kan ske i ett samhälle som vårt med jämställdhet, alla människors lika värde och medborgare med demokratiska värderingar.

Politikernas konfliktytor borde rensas från debatter om självklara mänskliga rättigheter och i stället ägna sig åt arbetsmiljön som skadar människor, klimatet och företagens förutsättningar att verka, växa. Det är utvecklande och gagnar alla i vårt land. Egoismen måste motarbetas så även klassklyftorna som sammantaget hämmar samhällsutvecklingen. Ett rättvist samhälle borde alla sträva efter.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Kommunernas ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 0

.Det är många kommuner som brottas med dålig ekonomi. Orsakerna är många så det gäller att identifiera de kostnadsställen som har de största problemen. Kommunerna har lagstadgade åtaganden som de inte får eller kan smita undan. Då kan vite utkrävas.

Vi har en utveckling i samhället som ställer krav på kommunerna. Medborgarna tycks tro att det finns obegränsat med pengar. Välfärden har skapat ett krav samhälle vars medborgare tror att kommunerna fixar det mesta. Det resulterar i kostnader som vida överstiger skatteintäkterna och det kan inte fortsätta.

Kommunerna måste tydliggöra sina åtaganden som idag skattefinansieras medan övriga krav får avgiftsbeläggas eller avvisas. Välfärden har skapat medborgare som vill ha det mesta serverat utan motprestation vilket på sikt måste innebära skattehöjningar eller avgifter. Kommunernas åtaganden måste stå i relation till skatteintäkterna. (Som exempel kan nämnas att byggande av idrottshallar måste finansieras genom avgifter eller skattehöjningar inte genom att dra ner på skolan eller äldreomsorgen.)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Mer kärnkraft, en utopi?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har debatten om mer kärnkraft blommat upp igen. Anledningen är tveksam tilltro till vindkraft och solenergi och då får kärnkraften ökad betydelse. Då de energislagen inte kan prestera snabba förlopp måste tillgången på reglerbar kraft tillgodoses. Detta kan ske genom att effektivisera befintliga vattenkraftverk och ev. bygga fler. Behovet av reglerkraft debatteras sällan men utgör en mycket viktig funktion som krävs för stabil drift och kvalitetssäkrad leverans av el.

Oavsett hur debatten går måste ansvariga debattörer inse att bl.a. avfallsfrågan måste få en lösning innan ny kärnkraft byggs ut. Vidare bör förespråkarna reda ut vem eller vilka som kan tänkas finansiera en utbyggnad då kapitalets omloppstid är lång och varje producerad kWh beräknas bli hög i förhållande till dagens elpriser.

Kärnkraftens vara eller icke vara måste bygga på fakta beträffande ekonomi, behov, miljökrav, avfallshantering, kunskap, erfarenhet och tillgången på alternativ. Fakta bör levereras av experter och forskare som då ger underlag för beslut av politikerna.

Oavsett energislag bör sparandet stimuleras. Idag slösar vi med energi i stor omfattning. Vidare bör driften av landets vattenkraftverk och reglering av landets vattenmagasin ske samordnat för att öka effektiviteten.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Tiggarna i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu börjar flera kommuner att förbjuda tiggeri på gator och torg. De avser genomföra besluten fastän de vet att det kommer att ifrågasättas.

Det finns en viss förståelse för att kommunerna agerar då politikerna bara pratar om problemet men gör för lite. Regeringen borde agera genom EU och driva frågan om de mänskliga rättigheterna.

Rumänien och Bulgarien som skickar hit tiggare borde ställa till svars i EU. Att minska på bidragen från EU vore nog ett hot som skulle få effekt. Dessutom borde de aktuella länderna ställas under övervakning.

EU borde ingripa då medlemsländer inte värnar om sina medborgarna. I Sverige utmärker sig det moderata kommunalrådet i Staffanstorp alldeles särskilt. Han vill varken ha tiggare eller människor med utländsk bakgrund i sin kommun. De gör det uppenbart svårare för dem att överhuvudtaget vistas i kommunen. Vad gör moderaterna centralt för att tillrättavisa kommunalrådet?

Bli först att kommentera
Etiketter: