Ny kurs för landsbygdens utveckling

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen satsar i nästa års budget på utveckling av landsbygden. Den bör omfatta bl. a:

  • Stöd till livsmedelsbutiker i glesbygden
  • Utveckling av sjukvård på distans
  • Bättre utbildningsmöjligheter
  • Förbättrad och utbyggd infrastruktur
  • Förbättrad vård och omsorg,
  • Utveckling av turistnäringen med jakt, fiske och upplevelseturism.
  • Vintersportorterna bör utvecklas för ökad turism och rekreation.
  • Forskning för att utveckla förutsättningarna för jordbrukets produkter och hållbarhet. Förutsättningarna för att odla i inlandet bör förbättras.
  • Rennäringen bör få ökad stöd för utveckling samt förbättring av samernas levnads-villkor.
  • Skogsnäringen bör utvecklas och dess produkter förädlas i inlandet. Bättre skötsel av alla skogar, även privata. Skogsmark som ägaren inte förmår sköta bör köpas upp av staten.

Landsbygden måste få ta del av tillväxten i svensk ekonomi. Allt behöver inte hamna i städerna. Att åtgärda bristerna kommer att kosta men ger så småningom resultat. Att samla alla människor i tätorterna är ingen bra lösning utan hela landet bör få leva det tjänar alla på.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Angående utförsäljning av AB Bostadens bostäder.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu går kommunalråden ut och försvarar utförsäljningen innan den är prövad av Förvaltningsrätten. Vi vet redan deras inställning så inlägget är ett slag i luften.

I väntan på utslaget i Förvaltningsrätten borde de utreda vad det beror på att AB Bostaden hamnat i denna prekära situation. Varje hyrestagare betalar varje månad en summa pengar till underhåll. Vart har de pengarna tagit vägen? Är hyran/avsättningen för låg eller kräver kommunen för hög avkastning? Dock verkar det vara någon form av systemfel som orsakar denna ovanliga åtgärd för att få in pengar till underhåll.

Om inte AB Bostadens styrelse avsätter tillräckligt med pengar till en underhållsfond kommer bristen på medel att fortsätta. Märkligt att inte revisorerna slagit larm.

Att avsätta tillräckligt med pengar till underhåll är en dygd som de flesta bostadsrätts-föreningar har. Om avsättningen är för låg betalar boende för låga avgifter för sitt boende och man orsakar kommande bostadsrättshavare högre avgift än vad den borde vara.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Anna Kinberg Batra tvingades avgå.

Av , , Bli först att kommentera 0

Så har det hänt. Partiledaren tvingades avgå efter massiv kritik, hennes ställning blev ohållbar. Man kan alltid diskutera om det var partiledarens fel att det gick fel eller om det är moderaternas politik som var orsaken. Därom kommer det att tvistas länge i den politiska debatten.
Det man i dag förknippar med moderaternas politik är i de kommuner där de, tillsammans med Alliansen, har majoritet i landstingen. Då framstår Stockholms läns landsting som ett skräck exempel de nog inte vill åberopa. Snarare vill de undvika en debatt om deras fögderi. Man kan i alla fall fråga sig om den politik som Stockholms läns landsting bedriver blir verklighet i hela landet om Alliansen med moderaterna får bilda regering. Det vore i så fall en katastrof.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Bostadsrättsföreningarnas ekonomi.

Av , , Bli först att kommentera 1

En ekonom från Swedbank har granskat ekonomin hos 1000 bostadsrättsföreningar och påträffat stora brister i den ekonomiska förvaltningen. Det övergripande problemet är att föreningarna avsätter för lite pengar till underhållet av föreningens egendom. Det finns inga långtidsplaner för underhållet som får genomslag i budgeten utan avsättningens storlek blir ofta en fråga om utrymmet i budgeten och då uppstår det faktum att de bostadsrättshavare som bor nu för tillfället har för låga avgifter medan de som kommer om 5 – 10 år får betala kalaset. I sin utredning påtalar han behovet av avgiftshöjningar i storleksordningen 500 kr/mån för många föreningar och ända upp till 1000 kr/månad för de sämst skötta föreningarna.
Detta faktum har påtalats tidigare så det är inte någon direkt nyhet, möjligen är avgifts-höjningarnas storlek ytterst besvärande. För att råda bot på denna avart bör föreningarna därför kräva kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning av de företag de köper den ekonomiska förvaltningen av. Ekonomen måste ha tillgång till nödvändiga handlingar för att kunna bedöma om föreningen har långsiktig balans i ekonomin med alla inlagda poster på kostnadssidan och med tillgängliga poster på intäktssidan i budgeten. Då blir det budgetens kostnadssida som avgör intäkternas storlek, inte tvärtom, som ofta har tillämpats. Långtidsplaner för budget och underhåll bör upprättas löpande för att långsiktigt ha kontroll på ekonomin. Måste normala underhållsåtgärder finansieras med lånade pengar har avsättningen till underhållsfonden varit för liten, det kan vara en bra måttstock.
Avsättningens storlek till underhållsfonden måste vara behovsstyrd inte som ofta har tillämpats, budgetstyrd. Målet måste vara en verklighetsbaserad ekonomi för att säkerställa att bostadsrättshavarna betalar rätt avgift för sitt boende.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vår polis räcker inte till.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den omorganisation av polisen som Riksdagen beslutade om har kritiserats av både poliser, facket och allmänheten. Den nya organisationen fungerar inte tillfredsställande så något måste göras. Det som förvånar mest är att polisledningen inte skriker till på allvar så att politikerna vaknar upp ur sin törnrosasömn. Att jobba i en organisation som inte klarar av sina uppdrag måste vara deprimerande. Polisledningen är väl den nivå i organisationen som har mest överblick och kan ställa realistiska krav på politikerna för att åstadkomma förbättringar.

I allmänhetens ögon har polisen blivit en lekstuga för politikerna. Deras oförmåga att rätta till de fel och brister som nu finns i den nya polisorganisationen är synnerligen anmärkningsvärd. Att bara anställa fler poliser eller att anslå mer pengar och att inte inse behovet av en organisationsöversyn i första hand för att identifiera problemen är att leka blindbock.

Tillsätt en utredning bestående av personer från facket, personalen och opartiska experter   (inga politiker) som gör en förutsättningslös översyn och ger förslag till förbättringar. De anställda måste tro på den organisation de arbetar i. Då får vi en personal som är positiv och trivs med sitt jobb. Det är ytterst angeläget för att nå framgång. En reviderad polisorganisation måste självklart förankras väl bland medarbetarna

Bli först att kommentera
Etiketter:

AB Bostadens utförsäljning av bostäder.

Av , , 2 kommentarer 0

I den pågående debatten om anledningarna till utförsäljningen förekommer det en del märkliga påståenden. En av anledningarna skulle vara att Bostaden då skulle få in pengar för att kunna utföra underhållsarbeten i befintligt bestånd i annat fall skulle bara akuta underhållsåtgärder kunna utföras. Om det är så tar Bostaden ut för låg hyra för i hyreskalkylen skall det ingå en post för underhåll av bostaden. Om den finns så är det andra orsaker till att det inte finns medel fonderade för underhåll. Mycket märkligt i så fall. Borde kanske granskas av revisorerna.

2 kommentarer
Etiketter:

Personalens inflytande i privata, kommunala och statliga företag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett företag bör utvecklas och förbättras hela tiden. Ett ständigt pågående förbättringsarbete höjer kvaliteten på produkter och tjänster och därmed konkurrensförmågan. Att ta tillvara personalens kunnande borde vara en självklarhet om man vill utveckla verksamheten  Att stimulera samarbete och att lyssna på personalen är en mycket lönsam åtgärd. Medarbetare idag är ofta välutbildade som företagen bör dra nytta av genom samarbete och rätt personalpolitik. Personalens delaktighet blir alltmer en viktig parameter i ett företags framgångar. Det kräver dock att ledarskapet moderniseras.
Moderniseringen av arbetslivet gäller alla former av företagande. Gamla förlegade strukturer gör företagen ineffektiva och tråkiga.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Tiggarna i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Under många år har vi haft tiggare från Rumänien och Bulgarien sittande utanför entréer till affärer och på ställen där mycket folk passerar. Det är en ovanlig syn i vårt land och med vår levnadsstandard. Att människor skall behöva tigga för sitt uppehälle är beklämmande och visar på en skrämmande människosyn hos vissa ledande personer på olika nivåer.

Vi har ett EU som ger stora summor pengar till Rumänien och Bulgarien årligen men kollar inte hur de hanterar sina medborgare. Vi har politiker i Sverige som bara pratar och vågar inte ta beslut och driver heller inte frågan i EU. Det handlar ju faktiskt om människor vars levnadsvillkor måste förbättras. Det är på tiden att den sociala delen i EU börjar fungera. Den har varit eftersatt länge nog.

Det måste till en långsiktig lösning för dessa människor i deras hemländer och det måste innebära att EU ställer ultimata krav på regeringarna annars får de inga bidrag. Tiggeri bör förbjudas i Sverige för att motarbeta människornas utsatthet och förnedring. Kriminalitet förknippas idag med organiserat tiggeri av ligor som skor sig ekonomiskt och det måste stoppas.

 

Bli först att kommentera

Den nya polisorganisationen

Av , , Bli först att kommentera 1

Polisens nya organisation som Alliansen satte i sjön har fått ovanligt mycket kritik, både i media och från experter. Polisens särställning i samhället hade inte uppmärksammats i tillräcklig grad i den kommitté som arbetade fram den nya organisationen. Kravprofiler på ledande personer på olika nivåer hade fel fokus enligt experterna och då blev resultatet inte det förväntade. M.a.o. rätt person på rätt plats måste vara en grundläggande inställning för att lyckas.
Att arbeta i en organisation som inte fungerar är frustrerande och leder till dålig arbetsmiljö och missnöje som i förlängningen kan leda till att medarbetare helt enkelt slutar. Personalen kan vara offer för en icke fungerande organisation. Därför bör en expertgrupp tillsättas för en förutsättningslös genomgång av polisens organisation och föreslå förbättringar. Vid en sådan genomgång måste personalens åsikter komma till uttryck.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Landstingets personalpolitik

Av , , Bli först att kommentera 2

Det förvånar många medborgare att det varje vår uppstår problem med personalens semestrar. Det fattas alltid personal så den återhämtningsperiod som semestern innebär begränsas vilket är ytterst allvarligt ur arbetsmiljösynpunkt. Vän av ordning frågar om inte detta åter-kommande problem kan elimineras en gång för alla. Det handlar om pengar, lönerna och ledningens sena arbete med att i god tid planera för semesterperioden som ju alltid kommer. Det har även stor betydelse att verksamheterna har rätt bemanning då en underbemannad avdelning är ytterst sårbar för störningar. Att personal slutar sin anställning och börjar hos bemanningsföretag är landstingsledningens fel. Det finns tydligen pengar till att göda bemanningsföretag men inte till att justera personalens löner så att de stannar kvar.
Arbetet med att planera för kommande års semestrar bör starta året före så att det finns rådrum. Landstingets politiker måste se till att skapa resurser och ställa krav på personerna i ledande ställning. Medborgarna har genom val gett politikerna förtroendet att med skattemedel skapa god vård för patienterna. Självklart måste detta ske med kompetent personal och med en personalpolitik som följer gällande lagar och bestämmelser. Något annat duger inte.

Bli först att kommentera
Etiketter: