Islamsk konservatism i Europa.

Av , , Bli först att kommentera 4

I muslimska länder som Pakistan Afghanistan och Irak växer hatet mot den amerikanska ockupationsmakten i Irak. Hatet har islamistiska förtecken och som vänder sig emot förhatliga västerländska värderingar. Islams konservatism vinner tyvärr terräng i arabvärlden.

Muslimska brödraskapet har mer än hälften av parlamentsplatserna i Egypten. I Iran har de konservativa 190 av 290 platser och i Irak har islamistiska shiiterna 126 av 275 platser. (Källa: Johannes Ekman SR.)

Det finns vissa tendenser att muslimerna har dolda ambitioner, de vill flytta fram sina positioner i Sverige. De åberopar våra generösa rättigheter för att utöva sin religion men de nöjer sig inte med det. Det finns en underton av kritik mot vårt levnadssätt och där kommer deras smygande dolda religiösa påverkan in. I botten finns deras oförmåga att respektera vår religion och det måste vi beakta och bevaka.

Att komma till ett land och försöka påverka det landets religion vittnar om brist på respekt och hänsyn.. Det kan kanske vara dags att vi omprövar vår generositet när det gäller asylsökande och invandring samt att observera aktiva islamisters förehavanden. I första hand bör staten förbjuda religiösa friskolor.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Välfärdens betydelse för samhällsutvecklingen.

Av , , Bli först att kommentera 0

De politiska partier som motarbetar välfärden får det svårt att torgföra sin politik även i andra frågor. Välfärden gagnar medborgarna både privat och i jobbet. Det är bevisat att människor med en trygg tillvaro trivs och presterar bättre.

Då är skattesänkningar, som direkt hotar välfärden, en åtgärd som medför en hämmande effekt på samhällsutvecklingen och produktiviteten. En orolig arbetsmarknad med missnöjesyttringar tjänar varken arbetsgivare eller arbetstagare. De som ständigt hävdar att skattesänkningar löser alla problem vill ytterst begränsa medborgarnas fri och rättigheter. Skatteuttaget skall stå i relation till de åtaganden som staten, landstingen och kommunerna har.

Det borde vara en självklarhet för alla politiker att samhällen som fungerar, utvecklas och producerar varor och tjänster som gagnar landet. Det kan ske i ett samhälle som vårt med jämställdhet, alla människors lika värde och medborgare med demokratiska värderingar.

Politikernas konfliktytor borde rensas från debatter om självklara mänskliga rättigheter och i stället ägna sig åt arbetsmiljön som skadar människor, klimatet och företagens förutsättningar att verka, växa. Det är utvecklande och gagnar alla i vårt land. Egoismen måste motarbetas så även klassklyftorna som sammantaget hämmar samhällsutvecklingen. Ett rättvist samhälle borde alla sträva efter.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Kommunernas ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 0

.Det är många kommuner som brottas med dålig ekonomi. Orsakerna är många så det gäller att identifiera de kostnadsställen som har de största problemen. Kommunerna har lagstadgade åtaganden som de inte får eller kan smita undan. Då kan vite utkrävas.

Vi har en utveckling i samhället som ställer krav på kommunerna. Medborgarna tycks tro att det finns obegränsat med pengar. Välfärden har skapat ett krav samhälle vars medborgare tror att kommunerna fixar det mesta. Det resulterar i kostnader som vida överstiger skatteintäkterna och det kan inte fortsätta.

Kommunerna måste tydliggöra sina åtaganden som idag skattefinansieras medan övriga krav får avgiftsbeläggas eller avvisas. Välfärden har skapat medborgare som vill ha det mesta serverat utan motprestation vilket på sikt måste innebära skattehöjningar eller avgifter. Kommunernas åtaganden måste stå i relation till skatteintäkterna. (Som exempel kan nämnas att byggande av idrottshallar måste finansieras genom avgifter eller skattehöjningar inte genom att dra ner på skolan eller äldreomsorgen.)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Mer kärnkraft, en utopi?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har debatten om mer kärnkraft blommat upp igen. Anledningen är tveksam tilltro till vindkraft och solenergi och då får kärnkraften ökad betydelse. Då de energislagen inte kan prestera snabba förlopp måste tillgången på reglerbar kraft tillgodoses. Detta kan ske genom att effektivisera befintliga vattenkraftverk och ev. bygga fler. Behovet av reglerkraft debatteras sällan men utgör en mycket viktig funktion som krävs för stabil drift och kvalitetssäkrad leverans av el.

Oavsett hur debatten går måste ansvariga debattörer inse att bl.a. avfallsfrågan måste få en lösning innan ny kärnkraft byggs ut. Vidare bör förespråkarna reda ut vem eller vilka som kan tänkas finansiera en utbyggnad då kapitalets omloppstid är lång och varje producerad kWh beräknas bli hög i förhållande till dagens elpriser.

Kärnkraftens vara eller icke vara måste bygga på fakta beträffande ekonomi, behov, miljökrav, avfallshantering, kunskap, erfarenhet och tillgången på alternativ. Fakta bör levereras av experter och forskare som då ger underlag för beslut av politikerna.

Oavsett energislag bör sparandet stimuleras. Idag slösar vi med energi i stor omfattning. Vidare bör driften av landets vattenkraftverk och reglering av landets vattenmagasin ske samordnat för att öka effektiviteten.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Tiggarna i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu börjar flera kommuner att förbjuda tiggeri på gator och torg. De avser genomföra besluten fastän de vet att det kommer att ifrågasättas.

Det finns en viss förståelse för att kommunerna agerar då politikerna bara pratar om problemet men gör för lite. Regeringen borde agera genom EU och driva frågan om de mänskliga rättigheterna.

Rumänien och Bulgarien som skickar hit tiggare borde ställa till svars i EU. Att minska på bidragen från EU vore nog ett hot som skulle få effekt. Dessutom borde de aktuella länderna ställas under övervakning.

EU borde ingripa då medlemsländer inte värnar om sina medborgarna. I Sverige utmärker sig det moderata kommunalrådet i Staffanstorp alldeles särskilt. Han vill varken ha tiggare eller människor med utländsk bakgrund i sin kommun. De gör det uppenbart svårare för dem att överhuvudtaget vistas i kommunen. Vad gör moderaterna centralt för att tillrättavisa kommunalrådet?

Bli först att kommentera
Etiketter:

Djurskyddet i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det talas ofta om att vi har ett bra skydd för djuren i vårt land. Detta till trots har nu en ny djurskyddslag klubbats i Riksdagen. Orsaken kan vara en uppdatering och de många händelser de senaste åren där djur farit illa. Även djurskyddsorganisationerna har blivit mer aktiva och påtalat uppenbara brister och det har politikerna noterat.
I Statens organisation för djurskyddet har ansvariga inte alla gånger varit tillräckligt aktiva för att kontrollera och stoppa de djurägare som brutit mot lagen och det är inte acceptabelt.
Målet för djurskyddet måste vara nolltolerans mot djurägare som plågar djur. Djurförbud och åtal enligt lagen måste vara en vedertagen arbetsmetod för att skydda djuren.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Den svenska skolan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Med facit i hand kan vi konstatera att skolan har blivit allt sämre. Antalet elever med icke godkända betyg ökar. Tyvärr verkar politikerna inte vilja förstå att något radikalt måste göras för att rätta till misstagen de har åstadkommit. De många inblandade i debatten kommer sällan till något konkret som kan vända skutan utan det blir mest prat.
Det är politikerna på alla nivåer som nu borde inse ansvaret. Det behöver inte vara en revolution utan det räcker med att skapa självklara förutsättningar för lärande:

  • Studiero i lektionssalen skall vara en självklarhet. För att nå dit måste det skapas förutsättningar.
  • Lärarens status måste förbättras och understödjas av huvudmän och föräldrar.
  • Föräldrarna måste besinna sitt ansvar och medverka till ett sunt undervisningsklimat
  • Elever, som trots vidtagna åtgärder, fortsätter sabotera lektionerna med sitt avvikande uppträdande behöver hjälp och bör därför flyttas till hjälpklass.

Sverige som välfärdsland borde kunna bättre. Politikerna måste agera nu genom att identifiera problemen och avhjälpa dem, det gäller våra barns framtid.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Självförsörjningsgraden i vårt land.

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag upplever vi förändringar i vårt land och i våra närområden som aktualiserar vår självförsörjningsgrad i händelse av avspärrningar i någon form. I vårt land pågår nedläggning av jordbruk i en rasande fart utan att regeringen tycks reagera. Förutom alla jobb som försvinner så minskar vår självförsörjningsförmåga drastiskt. Medlemskapet i EU som öppnat våra gränser för utländsk konkurrens har medfört att våra bönder måste konkurrera med bönder i Mellaneuropa som har helt andra förutsättningar.

Att resultatet blir nedlagda jordbruk i Sverige är helt oacceptabelt. För att stoppa detta måste regeringen ingripa och där kommer även vår självförsörjningsgrad in i bilden så detta måste sammanvägas.I den skrift som MSB har skickat ut till alla finns ingenting skrivet om detta livsviktiga ämne. Vid kriser kan man på goda grunder anta att flera länder blir drabbade samtidigt. Om då samma inställning till självförsörjningsgraden finns i alla krisade länder räcker inte maten länge vid en avspärrning. Vi har en övertro på hjälp från andra länder vid en ev. kris. Vi måste själva se om vårt hus.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Att bära slöja

Av , , Bli först att kommentera 5

Debatten om att förbjuda barn upp till 15 års ålder att bära slöja rullar vidare. Genom den ökade invandringen har frågan blivit mer aktuell för oss svenskar. Bland muslimer där frågan är aktuell för vissa, inte alla, har många reagerat och anser att detta är en rättighet de har enligt vedertagna konventioner samt att det står i Koranen att kvinnan skall bära slöja. Det är alltså kvinnan det gäller.

Mot denna trosuppfattning står vårt klara besked om att barn upp till 15 år skall skyddas från religiös påverkan oavsett om det gäller symboler eller påverkan i religiösa friskolor. Efter fyllda 15 år kan de själva bringa sig en uppfattning om vilken religion de vill ansluta sig till eller om de vill stå fria.

De som ändå försöker påverka våra barn i religiös riktning bör noga beakta våra bestämmelser som tar barnen i försvar och låter barn vara barn. För de djupt troende som vägrar beakta vår samhällsordning finns säkert andra länder som tillgodoser deras krav på makt över andra människor.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Djurplågeri, en skandal.

Av , , Bli först att kommentera 0

I media har vi tagit del av kycklingarnas levnadsöden i svenska företag. Åsynen är fasansfull och borde omedelbart stoppas av Regering och Riksdag. Det kan inte finnas några rimliga orsaker till att låta denna typ av djurhållning få fortsätta i nuvarande form. Det som också är ytterst stötande är att representanter för företaget försöker försvara hanteringen av kycklingarna.

I sammanhanget bör också påpekas Länsstyrelsernas roll som djurskyddsmyndighet. Gång på gång får vi i media läsa om djurhållare som är rena djurplågare och ändå får fortsätta. Senast vi konfronterades med ett djurskyddsärende var en djurhållare i Skellefteåtrakten som plågat sina djur i sådan omfattning att de fick avlivas på plats. Till historien hör att samma person hade tidigare anklagats för djurplågeri. Då uppstår en följdfråga. Borde inte Länsstyrelsen ha ökat sina kontroller? Nu gick det så långt att djuren fick avlivas på plats. Detta är en skam som borde leda till att Länsstyrelsens regelverk uppdateras med tonvikt på ökade kontroller. Klarar inte Länsstyrelsen uppdraget p.g.a. andra tidskrävande arbetsuppgifter bör ansvaret för djurskyddet överföras till annan myndighet för nuvarande tillstånd är inte acceptabelt.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: