Bostadsrättsföreningarnas ekonomi.

Av , , Bli först att kommentera 1

En ekonom från Swedbank har granskat ekonomin hos 1000 bostadsrättsföreningar och påträffat stora brister i den ekonomiska förvaltningen. Det övergripande problemet är att föreningarna avsätter för lite pengar till underhållet av föreningens egendom. Det finns inga långtidsplaner för underhållet som får genomslag i budgeten utan avsättningens storlek blir ofta en fråga om utrymmet i budgeten och då uppstår det faktum att de bostadsrättshavare som bor nu för tillfället har för låga avgifter medan de som kommer om 5 – 10 år får betala kalaset. I sin utredning påtalar han behovet av avgiftshöjningar i storleksordningen 500 kr/mån för många föreningar och ända upp till 1000 kr/månad för de sämst skötta föreningarna.
Detta faktum har påtalats tidigare så det är inte någon direkt nyhet, möjligen är avgifts-höjningarnas storlek ytterst besvärande. För att råda bot på denna avart bör föreningarna därför kräva kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning av de företag de köper den ekonomiska förvaltningen av. Ekonomen måste ha tillgång till nödvändiga handlingar för att kunna bedöma om föreningen har långsiktig balans i ekonomin med alla inlagda poster på kostnadssidan och med tillgängliga poster på intäktssidan i budgeten. Då blir det budgetens kostnadssida som avgör intäkternas storlek, inte tvärtom, som ofta har tillämpats. Långtidsplaner för budget och underhåll bör upprättas löpande för att långsiktigt ha kontroll på ekonomin. Måste normala underhållsåtgärder finansieras med lånade pengar har avsättningen till underhållsfonden varit för liten, det kan vara en bra måttstock.
Avsättningens storlek till underhållsfonden måste vara behovsstyrd inte som ofta har tillämpats, budgetstyrd. Målet måste vara en verklighetsbaserad ekonomi för att säkerställa att bostadsrättshavarna betalar rätt avgift för sitt boende.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vår polis räcker inte till.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den omorganisation av polisen som Riksdagen beslutade om har kritiserats av både poliser, facket och allmänheten. Den nya organisationen fungerar inte tillfredsställande så något måste göras. Det som förvånar mest är att polisledningen inte skriker till på allvar så att politikerna vaknar upp ur sin törnrosasömn. Att jobba i en organisation som inte klarar av sina uppdrag måste vara deprimerande. Polisledningen är väl den nivå i organisationen som har mest överblick och kan ställa realistiska krav på politikerna för att åstadkomma förbättringar.

I allmänhetens ögon har polisen blivit en lekstuga för politikerna. Deras oförmåga att rätta till de fel och brister som nu finns i den nya polisorganisationen är synnerligen anmärkningsvärd. Att bara anställa fler poliser eller att anslå mer pengar och att inte inse behovet av en organisationsöversyn i första hand för att identifiera problemen är att leka blindbock.

Tillsätt en utredning bestående av personer från facket, personalen och opartiska experter   (inga politiker) som gör en förutsättningslös översyn och ger förslag till förbättringar. De anställda måste tro på den organisation de arbetar i. Då får vi en personal som är positiv och trivs med sitt jobb. Det är ytterst angeläget för att nå framgång. En reviderad polisorganisation måste självklart förankras väl bland medarbetarna

Bli först att kommentera
Etiketter:

AB Bostadens utförsäljning av bostäder.

Av , , 2 kommentarer 0

I den pågående debatten om anledningarna till utförsäljningen förekommer det en del märkliga påståenden. En av anledningarna skulle vara att Bostaden då skulle få in pengar för att kunna utföra underhållsarbeten i befintligt bestånd i annat fall skulle bara akuta underhållsåtgärder kunna utföras. Om det är så tar Bostaden ut för låg hyra för i hyreskalkylen skall det ingå en post för underhåll av bostaden. Om den finns så är det andra orsaker till att det inte finns medel fonderade för underhåll. Mycket märkligt i så fall. Borde kanske granskas av revisorerna.

2 kommentarer
Etiketter:

Personalens inflytande i privata, kommunala och statliga företag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett företag bör utvecklas och förbättras hela tiden. Ett ständigt pågående förbättringsarbete höjer kvaliteten på produkter och tjänster och därmed konkurrensförmågan. Att ta tillvara personalens kunnande borde vara en självklarhet om man vill utveckla verksamheten  Att stimulera samarbete och att lyssna på personalen är en mycket lönsam åtgärd. Medarbetare idag är ofta välutbildade som företagen bör dra nytta av genom samarbete och rätt personalpolitik. Personalens delaktighet blir alltmer en viktig parameter i ett företags framgångar. Det kräver dock att ledarskapet moderniseras.
Moderniseringen av arbetslivet gäller alla former av företagande. Gamla förlegade strukturer gör företagen ineffektiva och tråkiga.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Tiggarna i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Under många år har vi haft tiggare från Rumänien och Bulgarien sittande utanför entréer till affärer och på ställen där mycket folk passerar. Det är en ovanlig syn i vårt land och med vår levnadsstandard. Att människor skall behöva tigga för sitt uppehälle är beklämmande och visar på en skrämmande människosyn hos vissa ledande personer på olika nivåer.

Vi har ett EU som ger stora summor pengar till Rumänien och Bulgarien årligen men kollar inte hur de hanterar sina medborgare. Vi har politiker i Sverige som bara pratar och vågar inte ta beslut och driver heller inte frågan i EU. Det handlar ju faktiskt om människor vars levnadsvillkor måste förbättras. Det är på tiden att den sociala delen i EU börjar fungera. Den har varit eftersatt länge nog.

Det måste till en långsiktig lösning för dessa människor i deras hemländer och det måste innebära att EU ställer ultimata krav på regeringarna annars får de inga bidrag. Tiggeri bör förbjudas i Sverige för att motarbeta människornas utsatthet och förnedring. Kriminalitet förknippas idag med organiserat tiggeri av ligor som skor sig ekonomiskt och det måste stoppas.

 

Bli först att kommentera

Den nya polisorganisationen

Av , , Bli först att kommentera 1

Polisens nya organisation som Alliansen satte i sjön har fått ovanligt mycket kritik, både i media och från experter. Polisens särställning i samhället hade inte uppmärksammats i tillräcklig grad i den kommitté som arbetade fram den nya organisationen. Kravprofiler på ledande personer på olika nivåer hade fel fokus enligt experterna och då blev resultatet inte det förväntade. M.a.o. rätt person på rätt plats måste vara en grundläggande inställning för att lyckas.
Att arbeta i en organisation som inte fungerar är frustrerande och leder till dålig arbetsmiljö och missnöje som i förlängningen kan leda till att medarbetare helt enkelt slutar. Personalen kan vara offer för en icke fungerande organisation. Därför bör en expertgrupp tillsättas för en förutsättningslös genomgång av polisens organisation och föreslå förbättringar. Vid en sådan genomgång måste personalens åsikter komma till uttryck.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Landstingets personalpolitik

Av , , Bli först att kommentera 2

Det förvånar många medborgare att det varje vår uppstår problem med personalens semestrar. Det fattas alltid personal så den återhämtningsperiod som semestern innebär begränsas vilket är ytterst allvarligt ur arbetsmiljösynpunkt. Vän av ordning frågar om inte detta åter-kommande problem kan elimineras en gång för alla. Det handlar om pengar, lönerna och ledningens sena arbete med att i god tid planera för semesterperioden som ju alltid kommer. Det har även stor betydelse att verksamheterna har rätt bemanning då en underbemannad avdelning är ytterst sårbar för störningar. Att personal slutar sin anställning och börjar hos bemanningsföretag är landstingsledningens fel. Det finns tydligen pengar till att göda bemanningsföretag men inte till att justera personalens löner så att de stannar kvar.
Arbetet med att planera för kommande års semestrar bör starta året före så att det finns rådrum. Landstingets politiker måste se till att skapa resurser och ställa krav på personerna i ledande ställning. Medborgarna har genom val gett politikerna förtroendet att med skattemedel skapa god vård för patienterna. Självklart måste detta ske med kompetent personal och med en personalpolitik som följer gällande lagar och bestämmelser. Något annat duger inte.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Lööf C har kort minne.

Av , , Bli först att kommentera 0

I centers budgetmotion föreslås privata arbetsförmedlingar i stället för den nuvarande. Det skulle innebära effektiviseringar i stor omfattning och det skulle spara pengar i massor, minst 12 miljarder kronor. Borgarnas misstro mot arbetsförmedlingen har uttalats vid upprepade tillfällen så nu gör Lööf slag i saken.

Om vi minner oss tillbaka så belastade Alliansen arbetsförmedlingen med allehanda samhällsproblem som de skulle lösa utöver sina huvuduppgifter men det har Lööf glömt.  Dessutom anställde de Angeles Bermudez Svankvist som chef, vilket förstärkte problemen. Nu är Alliansen på avbytarbänken så en storstädning kan påbörjas för att renodla arbets-förmedlingens egentliga uppdrag.

Det skulle vara hedersamt av Lööf med lite självkritik men det är kanske att kräva för mycket. Utspelet passar dock bäst i cylinderarkivet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ågren M vill motionera på arbetstid

Av , , Bli först att kommentera 0

Ågren har motionerat om införandet av en friskvårdstimme för anställda inom Umeå kommun. Förslaget är uppseendeväckande då Ågrens inställning till ökade kostnader alltid har varit negativa. Hans kraftiga reaktion på införandet av 6 timmars arbetsdag som ett försök att minska sjukskrivningarna minns vi. Nu har han ändrat färdriktning 180 grader. Bortsett från ekonomi och personalfrågor kan man fråga sig om det är de vikande opinionssiffrorna för moderaterna som han har dragit på sig spenderbyxorna i ett försök att förbättra stödet för moderaterna.

De som noterat modernas negativa inställning när det gäller välfärdsfrågor så går förslaget stick och stäv emot partilinjen som alltid har varit ett klart ställningstagande för privata lösningar i välfärden. Jobbskatteavdragen syftade till att minska utrymmet för välfärds-kostnaderna och det lyckades med råge, kassan var ju tom. Därför borde Ågren rimligen ha den uppfattningen att det är var och ens ansvar att sköta sin hälsa och att motion bör ske på fritiden.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Den nya polisorganisationen

Av , , Bli först att kommentera 0

Polisens nya organisation som Alliansen satte i sjön har fått ovanligt mycket kritik, både i media och från experter. Polisens särställning i samhället hade inte uppmärksammats i tillräcklig grad i den kommitté som arbetade fram den nya organisationen. Kravprofiler på ledande personer på olika nivåer hade fel fokus enligt experterna och då blev resultatet inte det förväntade. M.a.o. rätt person på rätt plats måste vara en grundläggande inställning för att lyckas.

Att arbeta i en organisation som inte fungerar är frustrerande och leder till dålig arbetsmiljö och missnöje som i förlängningen kan leda till att medarbetare helt enkelt slutar. Personalen kan vara offer för en icke fungerande organisation. Därför bör en expertgrupp tillsättas för en förutsättningslös genomgång av polisens organisation och föreslå förbättringar. Vid en sådan genomgång måste personalens åsikter komma till uttryck.

Bli först att kommentera