”Vart är vi på väg”

Av , , Bli först att kommentera 20

Den lättsamma rubriken till trots handlar detta inlägg om något som politiken har att ta på absolut största allvar, nämligen om hur vi tar hand om våra äldre, kommunens äldreomsorg.

Den väg de borgerliga partierna valt för att klara en ansträngd ekonomi har resulterat i nedlagda vårdavdelningar, boende med skilda vårdbehov på samma avdelningar och minskad personaltäthet. Åtgärder som innebär klara försämringar för våra äldre.

Vi Fria Demokrater står bakom att förändringar måste göras och att budgetramar skall hållas däremot anser vi att den borgerliga majoritetens beslutade åtgärder medför försämringar som kunnat undvikas genom annat vägval och sättet att hantera situationen.

Med de förutsättningar som gäller för kommunen i den här frågan är vi övertygade om att en mer samlad lösning och lokalisering är att föredra framför de åtgärder de borgerliga partierna beslutat om. Mycket av försämringarna vi nu tvingas uppleva skulle med vårt sätt att angripa problemen kunna bli kompenserade och kanske helt eliminerade samtidigt som personalorganisationen skulle ges en rimlig chans fullgöra sin uppgift på bästa sätt. Till detta skall också läggas väsentligt gynnsammare möjligheter för utvecklingen av hela verksamheten.

Ytterst handlar allt om att kommunen skall kunna erbjuda så bra vård och det tryggaste äldreboendet det finns förmåga till. Valframgången till trots måste enskilda partiintressen få stå tillbaka för detta.

Fria Demokraternas idé och förslag innebär att inga nedläggningar blir aktuella där verksamheter idag är förlagd utanför tätorten däremot förändrade boenden i form av trygghets- och trivselboenden eller andra former för boende.

Innan jag utvecklar synpunkter och ställningstagande vidare vill vi Fria Demokrater passa på att ärligt och uppriktigt ge kommunstyrelsen ordförande Madelaine Jacobsson och samtliga i utskott och styrelser en stor eloge för den goda politiska atmosfär som vi nu har och som alla förtjänstfullt medverkat till. Det betyder att en mycket betydelsefull grundsten i den nya politiska miljö vi eftersträvar är på plats. Konstruktiva diskussioner och överläggningar förs numera på ett balanserat och respektfullt sätt där det för Nordmaling tidigare så generande och belastande larmet nu lagt sig.

Men tyvärr, här slutar berömmet för med utgångspunkt från majoritetens klara mandatövertag bedrivs en minst lika konsekvent blockpolitik som någonsin tidigare. Att en minoritet inte skall styra är alldeles självklart. Men med det politiska arbetsklimat som vi har nu där allas olika synpunkter och infallsvinklar blir väl belysta på ett relevant sätt borde ändå till någon del återspeglas i de beslut som tas. I stora och viktiga frågor som rör skolan och äldreomsorgen har inte Fria Demokraternas och den övriga oppositionens synpunkter till minsta del blivit beaktade. Orsaken är knappast bristande eller för dålig argumentation utan resultatet av en för Nordmalings del tyvärr nu som tidigare fastcementerad primitiv blockpolitik som rakt av lutar sig mot den gällande majoritetens mandatövertag. De gånger beslut av någon dignitet gått oppositionens väg är det andra omständigheter än våra viljeyttringar som fått effekt.

Som tidigare påpekats är detta tillstånd, oberoende av majoritet, lång ifrån optimalt för en kommun som vår, varken för majoritet eller opposition och ytters då inte heller för kommunmedborgarna.

Ser man värdet i breda och hållbara lösningar finns fortfarande alla möjligheter. Med det maktförhållande som nu gäller råder inte Fria Demokraterna över situationen men välkomnar alla steg som leder i en riktning mot stabila, blocköverskridande överenskommelser.

Förvånande trots allt är att majoriteten inte nyttjat eller ser möjligheterna i det politiken vunnit, det borde logiskt sett leda till någonting mer.

 

Fria Demokraternas uppfattning är att det finns en värdegemenskap, goda idéer, mycket av samsyn partierna emellan när det gäller vården och ett tryggt äldreboende, något som borde få komma kommunens äldreomsorg till del.

Kan det finnas något som helst godtagbart skäl att undanhålla kommunmedborgarna denna möjlighet?  

 

Bli först att kommentera

Fria Demokrater nytt politiskt parti

Av , , Bli först att kommentera 28

Vid föreningen Fria Demokraters medlemsmöte 2015-10-07 togs inriktningsbeslutet att bilda ett politiskt parti samt uppdrogs åt styrelsen att skyndsamt vidta de åtgärder, formalia som krävs för partibildningen. Medlemsmötets uppslutning bakom beslutet var hundraprocentigt.

Föreningens uppgift som organisatorisk hemvist för de medlemmar som valde att lämna S efter valet 2014 har visat sig fungera väl och föreningen verkar alltjämt helt i enlighet med tanken bakom bildandet. Fria Demokrater börjar nu också vara ett begrepp som politisk aktör också utanför kretsen av de mest politiskt engagerade kommunmedborgarna, hos allmänheten. Föreningen har funnit sin uppgift och vuxit in och tagit sin plats på den politiska kartan. Dock har föreningen en livslängd som är begränsad till innevarande mandatperiod vilket är ett av skälen till att frågan om en partibildning aktualiserats.

Avgörande faktorer för beslutet om att bilda ett politiskt parti är att få organisatorisk stabilitet som är i paritet med övriga politiska partiers. Fria Demokrater som politiskt kraft får en avsevärt stärkt identitet samtidigt som det öppnas upp för möjligheten att delta i nästa val.

Partiet Fria Demokrater kommer, med den historiska bakgrund som de flesta av oss har i ett tidigare medlemskap i S, värdegrundsmässigt att ligga nära Socialdemokratin. Men inom några helt grundläggande och principiella områden skiljer vi oss åt när vi kommer till den praktiska tillämpningen.

Det ena gäller demokratibegreppet där vi skall ha en tydlighet som utsluter alla former av omskrivningar eller möjlighet till olika tolkningar.

Demokratiprincipen skall vara så fast och strikt formulerad att inget som helst utrymme finns för avsteg som kan bli  till förmån för olika maktkonstellationers eller individers egna maktambitioner som inte har stöd av väljarna i allmänna val eller i medlemsviljan.

En annan avgörande skillnad är sättet för hur vi anser att politik skall bedrivas. Vi tror inte att konfrontation och konflikt alltid är bästa vägen för att nå politiska mål. Här är det också angeläget att påpeka att det krävs två för en tango och blockpolitiken inte är utan betydelse i sammanhanget.

Samtal och en konstruktiv dialog inordnad i den formella vägen till beslut är vår grundtes.

Partiets politik utgår från en pragmatism starkt förbunden med partiets värdegrund. Det betyder att vi alltid försöker nå det för oss möjliga avstämt mot de realiteter som gäller. Talesättet ” det bästa får inte bli det godas fiende” känns användbart och belysande i sammanhaget.

Enligt vårt sätt att se är blockpolitiken som tillämpats och som fortfarande lever kvar inte den bästa vägen till framgång och utveckling för kommunen. Ett belysande excempel är skolfrågans hantering under två mandatperioder med olika majoriteter. Man kan ju fråga sig om inte en blocköverskridande överenskommelse hade varit att föredra om man ser till utfallet både för skolan och det som följt i spåren av de beslut som tagits.

Fria Demokraterna eftersträvar hållbara politiska lösningar när det gäller kommunens kärnverksamheter som i många fall kräver en långsiktighet. Genom breda blocköverskridande överenskommelser kan detta uppnås. Vi tror att en uppluckring av blockpolitiken är vägen. En förutsättning för blocköverskridande lösningar är ett politisk klimat som tillåter och stödjer en konstruktiv dialog. Vi tycker inte lika och åsiktsskillnader  mellan partierna finns och detta är något som självfallet fortfarande skall belysas och prövas i den politiska debatten.

Avgörande  för att nå de politiska resultat som bäst gynnar kommunen är att kunna verka i en politisk miljö där förmågan finns att skilja ut och fånga de för kommunen bästa idéerna och förslagen oberoende av majoritetsförhållande.

Vi Fria Demokrater strävar efter att bli ett nytt eller ett tredje alternativ , hur det nu kommer att formuleras, som innebär en uppluckring av blockpolitiken, där breda lösningar får en avgjort större plats.

Fria Demokraterna bidrar redan och kommer som politiskt parti att vara en aktör som starkt verkar för att den nya konstruktiva politiska miljön etableras.

 

Det är viktigt att framhålla att min beskrivning av det nya partiet och den politiska vilja som redovisas i denna blogg är egna bedömningar och tolkningar om var det framtida partiet står. Innehållet är inte processat i organisationen varför bloggtexten endast skall ses en informell nulägesbeskrivning.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Dags för blocköverskridande överenskommelser

Av , , Bli först att kommentera 16

Frågor som berör barn och skola engagerar många och det är något som i grunden är mycket gott och sunt och något som vi politiker måste ta till oss. Som politiker tar man naturligtvis intryck och försöker efter bästa förmåga tillsammans med andra fakta och förutsättningar som ligger i frågeställningarna fatta så förnuftiga beslut som möjligt. Men som bekant kommer vi politiker inte alltid till samma slutsatser beroende på skillnader i synsätt, ideologier mm, grundläggande faktorer i demokratiprocessen. Men för att komma bort från en ryckig politik som i detta fall negativt drabbar barnen i förskoleklass och skolbarnomsorgen måste vi göra ytterligare ansträngningar, kanske tänka nytt för att nå  långsiktiga och principiella lösningar som håller över tid.  Vi har bl a ekonomiska villkor och barngruppernas årsvis varierande storlekar att rätta oss efter och med detta som utgångspunkt finns mycket att hantera som vi kan vara eller bli överens om med barnens bästa för ögonen.

Att nu bestämma lösningar i skolfrågor som en annan majoritet finner skäl att riva upp förefaller inte särskilt konstruktivt.

Fria Demokrater står fast vid uppfattningen att skolbarnomsorgen och förskoleklass fortsätter som nu. Det betyder ett fortsatt ”fritids” i Gräsmyr , Håknäs, Rundvik, Lögdeå och Nordmaling samt dagbarnvårdare i Nyåker och förskoleklasser i Gräsmyr och Nordmaling. Den brist på lokaler som anförts av majoriteten som skäl för förändring handlar som vi uppfattat det mer om hur man anser lokalresurserna skall eller bör nyttjas än om ett verkligt underskott på lokaler. Kapacitetsmässigt finns alltså de lokaler som nuvarande lösning  kräver.

Den väg vi nu väljer måste vara stabil och hållbar över tid, en av de grundläggande kvalitetsaspekter vi Fria Demokrater tidigare markerat vikten av.

I den nya politiska anda som råder, som många bidragit till, tror vi att det kan finns utrymme för en bred, stabil blocköverskridande lösning som inte bara handlar om ”fritids” och förskoleklass utan om hela skolsituationen. Vi ser självklart värdet i vårt eget ställningstagande i den nu aktuella frågan men bortser heller inte från att det finns goda inslag i andras idéer som är värda att diskutera.

Vi Fria Demokrater anser att det nu dags för en bred blocköverskridande överenskommelse  av principiell karaktär som håller över tid och som omfattar hela skolverksamheten.

Detta är en skyldighet, ett ansvar och inte minst en möjlighet i omsorgen vi alla delar och det ansvar vi alla känner för våra barn och skolungdomar.

Bli först att kommentera

Valfrihet ja, LOV nej

Av , , Bli först att kommentera 16

Omedelbart när man tar ordet valfrihet i sin mun appellerar detta uttryck till stark positiva känslor, något bra. Det finns flera alternativ och inriktningar, man kan välja vad som känns bäst osv.  Valfrihet är något som per definition tveklöst bra och eftersträvansvärt.

Under förra mandatperioden avskaffades LOV (Lagen Om Valfrihet) av den socialdemokratiska majoriteten. Nu när det återigen är borgerligt styre  i kommunen har man för avsikt att åter införa denna för kommunerna frivilliga lag som ger utrymme för privata aktörer inom välfärden. Ett sätt för kommunen att få verksamheten konkurrensutsatt.

Vi Fria Demokrater säger nej till LOV av det skälet att vi helt enkelt har ett större förtroende för den kommunala verksamheten både vad avser den tjänst som levereras och stabiliteten utförarorganisationen.

Visst finns faktorer som kan tala för privata aktörer, framförallt känslan av att kunna välja både tjänsteinnehåll/servicenivå och leverantör. Men är det verkligen så att mångfald och konkurrens i detta sammanhang med LOV som förutsättning driver en verksamhets- och kvalitétsutveckling som kommer brukare och kommun tillgodo eller finns risk att ev effekter av en utveckling  konverteras till vinster? Kanske kan också sänkta kostnader redovisas för vissa delar men med kommunen som basgarant för hela verksamheten kommer viss organisatorisk parallellitet att måsta finnas.

Vi litar helt enkelt inte på marknaden i det här sammanhanget och ser en uppenbar risk att skattemedel avsatta för vård och omsorg kan hamna hos finans- och riskkapitalbolag. Nuvarande regelverk är inte tillräckligt anpassat för att privata aktörer skall få tillgång till välfärdssektorn enligt vårt sätt att se. Vi har däremot fullt förtroende för den idag verksamma personalen som ansvarar för verksamheten, vi tror också att många av dessa kommer att ingå i framtida organisationer oberoende av arbetsgivare.

Istället för vinstdrivande företag skulle en nonprofitorganisation i någon form kunna sköta verksamheten på entreprenad, intraprenad och eller i partnerskap. En klart intressant lösning som vi Fria Demokrater anser värd att pröva. Det handlar då framför allt om verksamhetsmässig riskeliminering som säkerställer att tillförda skattemedel får rätt adress, ett krav som brukare och skattebetalare har all rätt att ställa.

Med en lösning enligt ovan kan komplicerade upphandlingar undvikas och organisatoriska fördelar vinnas. Fokus kan mer riktas mot direkta verksamhetsknutna frågor och utveckling av processen. Både kompetens och erfarenheter i nuvarande organisation såväl som externt tillförd tas tillvara samtidigt som utrymme ges för initiativförmåga och möjligheter till utveckling för berörda personalgrupper. I den föreslagna vägens riktning gäller också  att kommunen som huvudman ännu tydligare står bakom en verksamhetsutveckling där brukarens önskemål och behov står i centrum och där man verkar för att olika alternativ kan erbjudas inom ramen för nu gällande ramverk.

Bli först att kommentera

Kvalité väger tyngst

Av , , Bli först att kommentera 15

Inför de viktiga ställningstaganden som vi står inför när det gäller skolan krävs att olika aspekter belyses utifrån korrekta och relevanta underlag. Som vi Fria Demokrater redan tidigare uttryckt anser vi att skolans möjligheter och begränsningar i olika avseenden måste lyftas fram på tydligt sätt. Det som hittills redovisats i bakgrundsmaterial och olika utredningar har till den absolut övervägande delen handlat om ekonomi, lokaler och lokalisering. Detta är naturligtvis av stor betydelse för en kommun med begränsade resurser men vi får inte tappa bort det viktigaste som är skolans kvalité och den pedagogiska miljöns betydelse, stabila och hållbara lösningar, en jämlik skola, allt med inriktning på vad som är bäst för barnen/eleverna.

Redovisningar där skolverksamhetens långsiktiga ekonomi läggs samman med annan ekonomisk komplexitet hänförbar till skolbyggnader och byggkostnader kan få som konsekvens att kärnfrågan, skolverksamheten, förlorar i uppmärksamhet. Naturligtvis har nuvarande lokalsituation och skolbyggnader stor ekonomisk betydelse för kommunen men bör behandlas och redovisas som en parallell förutsättning och inte som en integrerad del i skolverksamheten. Olika effekter och ekonomiska proportioner blir tydligare och lättare att värdera inför de ställningstaganden som måste göras. Tyngdpunkten i arbetet kan då mer ostört få handla om skolans kvalité och elevernas bästa.

Vi Fria Demokrater vill initiera och medverka i arbetssätt som mer än tidigare bygger på kvalitetskriteriet utan att för den skull göra avkall på andra avgörande delar i frågeställningen. Vi tror att detta är en väg fram mot den skola våra barn förtjänar och den bästa skola vi har förutsättningar för i vår kommun inom den ekonomiska ram vi har att rätta oss efter.

Som vi också tidigare redovisat tror vi att en skola i kommunal regi med samlade resurser är den bästa förutsättningen för att nå kommunens målsättning för skolan. Det är värt att nämna att en skola med samlade resurser är inte svaret på var i kommunen skolverksamhet skall bedrivas utan avgörandet i det avseendet måste ytterst ligga i det vidare och övergripande kvalitetsbegreppet.

Bli först att kommentera

Fria Demokraterna kommer inte att ångra sig

Av , , Bli först att kommentera 16

När föreningsformalia nu snart är på plats går arbetet vidare med andra delar av föreningsuppbyggnaden. Parallellt med det arbetet kan vi Fria Demokrater nu också på allvar rikta in oss mot viktiga politikområden och kommunens kärnfrågor. Naturligtvis skulle detta som är vår huvuduppgift redan varit igång i full skala men av kända skäl har engagemanget tyvärr till stor del tagits i anspråk av annat.

Nu blickar vi framåt där vardagliga frågor i kommunverksamheten skall hanteras tillsammans med utmaningar och framtidsfrågor för kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg. När man kommer in på områden som rör kommunutvecklingen handlar mycket om kommunens förmåga att attrahera, att nå ut med budskapet att Nordmaling är bra kommun att leva och bo i. Omedelbar hamnar återigen skolan i fokus tillsammans med möjligheten att erbjuda attraktiva boenden och övrig samhällsservice. Skolfrågan ständigt aktuell med många aspekter att beakta och inte alldeles okomplicerade ställningstaganden är nödvändiga när det gäller tillskapandet av nya bostäder, risker, finansiering mm.

Fria Demokraterna har en offensiv syn på dessa områden. Som ny politisk organisation är vi inte på något som helst sätt bundna till tidigare förhållningssätt men det behöver naturligtvis inte helle betyda ett avståndstagande från det som tidigare sagts eller uträttats. Den värdegrund som lagts fast tillsammans med egna bedömningar av fakta och förutsättningar kommer att vara utgångspunkt för vårt agerande.

Inom ramen för den ekonomiska satsning kommunen väljer att göra för skolan väger kvalitetsaspekter och elevernars bästa självklart tyngst. När det gäller den övergripande kommun- och byautvecklingen, lokaliseringsproblematiken, är vår uppfattning att den pedagogiska miljön och kvalité är det avgörande. En central skola med samlade resurser, byskolors vara eller inte samt skolform är underordnat detta.

Vår grundinställning är också att skolan bäst bedrivs i kommunal regi eller ännu hellre med staten som huvudman.

I nuläget har vi och majoriteten klart skilda utgångspunkter men man kan kanske också börja skönja en större öppenhet hos parterna, möjligen en tidig frukt av ett nytt politiskt klimat i kommunen. Inför ett slutligt ställningstagande när det gäller Gräsmyrsskolan måste frågorna som rör utbildningskvalité, lokalkonsekvenser samt skolbyggnader ytterligare belysas. Ett beslutsunderlag där detta tydligt framgår inklusive ekonomiska effekter för skolverksamhet och skolbyggnader särredovisade, krävs för ett välgrundat beslut. Då kanske vi slipper ångra oss och det minsta den här kommunen behöver är fortsatt eller ny öppen strid när det gäller skolan.

Tillgången på bostäder är en annan av nyckelfrågorna för en inflyttning till kommunen och det finns i nuläget en efterfrågan som är större än tillgången. För att komma igång med en nyproduktion krävs sannolikt ett initiativ som det kommunen tagit när det gäller Notholmen. Övergripande strategier och faktorer utanför de strikt affärsmässiga har fått vara avgörande och projektet kan nu komma igång. ”Byggkranars signalvärde skall inte underskattas”.

Genom Nordmalingshus , det kommunägda bostadsbolaget, har kommunen ytterligare en möjlighet som ägare att spela en aktiv roll i skapandet av nya bostäder. Med markförvärvet som gjordes under 2014 har bolaget egentligen alla förutsättningar för byggande av ett 20-tal nya lägenheter. För ett så rationellt och kostnadseffektivt byggande som möjligt krävs dock en planändring, ett arbete som borde startas omgående.

När det gäller småhusbebyggelsen, villor och fritidshus har kommunen varit framsynt och drivande i utvecklingen för ett strandnära boende mm. Från kommunens sida gäller generellt också ett tillmötesgående och stödjande förhållningssätt inom regelverkens ramar. Största problemet för nyproduktionen är ekonomin där produktionskostnad och marknadsvärde inte möts.  Trots en mycket begränsad nyproduktion av villor kan ändå denna boendeform erbjudas genom en flyttningsrockad som möjliggörs med tillkomsten av nya lägenheter.

Vi Fria demokrater stödjer en offensiv i bostadsbyggandet så att den potential kommunen har i ett attraktivt boende kommer till användning.

 

 

Bli först att kommentera

Välkommna till Fria Demokraterna

Av , , Bli först att kommentera 26

Vid ett möte (2015.02.03) som besöktes av ett 30-tal politiskt intresserade kommunmedborgare beslutades att starta den nya föreningen Fria Demokraterna. Det blir den organisatoriska hemvisten för många av oss som valt att lämna S. Föreningen vänder självklart inte bara till f d socialdemokrater utan är öppen för alla politiskt intresserade som delar den värdegrund föreningen lagt fast. En värdegrund som i princip är densamma som socialdemokratins men som översatt i praktisk politik betyder breda lösningar, samförstånd och respekt, ett pragmatiskt förhållningssätt där kommunens bästa alltid går i första hand. Den politiska debatten har självfallet sin plats där våra åsikter och ställningstaganden kommer att föras fram på ett tydligt och konsekvent sätt.  En avgörande skillnad mot tidigare är en stark ambition att detta sker under former som inte leder till okontrollerbar turbulens och politiskt spektakel som drabbat kommunen under lång tid och som vi alla fått mer än nog av. Föreningen vill vara en aktiv part i den nya politiska miljö som är på väg att skapas i kommunen.

Demokratins principer i dess djupaste mening och allas lika värde är en självklarhet. Ett otillräckligt regelverk eller hänvisning till vedertagen praxis, enskilda maktintressen, kommer aldrig att tillåtas sätta detta fundament ur spel.

Även om man från den värdegrund som lagts fast i stora drag kan utläsa vad som är föreningens ändamål och syfte, har föreningen nu att ta fram förslag på vision, mål och aktiviteter för verksamheten. Häri ligger också framtidsfrågor som ännu inte funnit något svar. Arbetet startar omedelbart och redovisning sker vid föreningens första medlemsmöte. Föreningen som ännu är i sin linda har naturligtvis utöver detta många praktiska uppgifter och frågor att ta ställning till och arbetet med detta startas nu upp i full skala. En av dessa, den viktigaste, är medlemsrekryteringen som redan påbörjats men som inte kan ske med full kraft förrän vissa formalia och annat kommit på plats.

Vi har noterat att S-företrädare i media framfört att några av oss som lämnat S skulle vara på väg att ångra sig. Vid föreningens uppstartsmöte kunde absolut inte något av detta skymtas utan tvärtom framkom stor offensivlusta och övertygelse om att den väg vi är inne på är den rätta och enda möjliga. Antalet medlemmar som lämnade S i den första vågen uppgick till 30-35, en uppskattning nu är att antalet uppgår till är ca 50, dessa kommentar enbart föranledda av S-uppgifter i media.

Det finns anledning att påpeka att vi som först lämnade S ”värvade varandra” i en slags solidaritetsmanifestation som i förlängningen felaktigt kan uppfattatas som att Fria Demokraterna bara är en förening för medlemmar som vill lämna S. När det gäller rekryteringen så vänder sig, som tidigare sagts, den nya föreningen till alla som känner att man vill delta i ett nytt politiskt sammanhang och där man känner sig hemmastadda i den värdegrund föreningen står för.

Bli först att kommentera

Nu går vi vidare

Av , , Bli först att kommentera 33

Eftersom företrädarna och många medlemmar för Nordmalings- och Öre Håknäs S-föreningar nu lämnat socialdemokraterna är vi självfallet inte heller längre en del av konflikten i partiet. Ett av de avgörande skälen till att vi lämnade var att få ett avslut på en uppslitande strid där åsiktsskillnaderna inte var överbryggbara och ingen ände kunde ses. När det gäller historiebeskrivningen kommer vi naturligtvis aldrig att vara eller bli överens med S vilket kan betyda  oändligt  ältande utan några som helst positiva effekter. Vi befinner oss alltså i ett läge där det inte längre finns skäl att fortsätta dessa uppslitande diskussioner, varken med S-företrädare eller i media. De flesta i kommunen tycker det är mer än nog redan.

Motiven från vår sida kan inte ha undgått någon och som handlar om det stora demokratiska underskott som råder inom arbetarekommunen samt principiella skillnader i demokratisynen generellt. Nu tror vi att detta blivit tillräckligt belyst och fokus måste riktas mot annat. Både vi och S har ett stort arbete framför oss inte minst när det gäller medborgarnas förtroende. Ett förtroende som inte bara skadats av denna konflikt utan kanske ännu mer av återkommande bråk under flera mandatperioder. Detta är ytterligare ett tungt vägande skäl till att vi lämnat och något vi måste komma bort ifrån.

I socialdemokratins valmanifest framhålls vikten av att en ny politisk miljö skapas med breda lösningar, respekt och kommunens bästa för ögonen. Inte mycket av det som hittills skett ligger i linje med vad vi sagt vi vill åstadkomma. Det som hänt är mycket beklagligt, ett oundvikligt bottenlöst elände vi varit tvungna att ta oss igenom för att vi skall få möjlighet att förverkliga vår målsättning. Både kommun och kommunmedborgare förtjänar mycket bättre och därför måste vi ha ett avslut som gör det möjligt att gå vidare.

Vi som lämnat partiet gör det genom söka finna de organisatoriska formerna för vårt fortsatta politiska engagemang. När det gäller den politik som kommer att föras, politikens innehåll och värdegrund finns ingen skillnad mot tidigare. Att så långt som möjligt uppfylla vad som sägs i Socialdemokraternas valmanifest är en absolut är en självklarhet inte minst sett mot bakgrund av att den upprättats av oss som nu lämnat.

Bli först att kommentera

Dags för förändring

Av , , Bli först att kommentera 32

När majoriteten i partiets fullmäktigegrupp låter valutslaget få genomslag för arbetarekommunens agerande kallar vissa detta nedsättande för kupp, utbrytning eller falangen mm. Men det gruppen står upp för när man går emot det maktkorrumperade och stadgevidriga repskapssammansättningen är inget annat än civilkurage, en skyldighet mot väljare, majoriteten av arbetarekommunens medlemmar och kommunen. Detta är något den gamla aktoritära maktordningen inte kan acceptera, vana som man är diktera partiets villkor. Maktmedel som ”överkörningar”, mer eller mindre primitiva elimineringsmetoder kommer till slut ändå inte att rå på kraften i vår demokratisträvan.

Ledstjärnan för majoritetsbeslutet i fullmäktigegruppen, det väljarna uttryckte i höstens val, utgår från för oss självklara demokratiska grundprinciper solitt förankrade i grundtexten till partiets stadgar som citeras nedan.

Kap1 Partiets ändamål

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratiska ideal och alla människors lika värde och lika rätt”.

”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållanden. Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen”.

När fullmäktigegruppens majoritet lever upp till dessa fundamentala demokratiprinciper får slagorden som anges inledningsvis helt ny innebörd. Tydligt och brutalt avslöjas värderingar och handlingar hos de som väljer dessa uttryck när man framför sin sak.

Men ännu viktigare är frågan om socialdemokratiska partiet verkligen menar allvar och lever upp till sina formuleringar om demokratins ideal eller om det bara är vackra honnörsord. Svaret ger partikansliet själva i sättet man valt att hantera kraven på uteslutningar som rests av våra partivänner.

Om det som sägs i stadgetexten att demokratiska val alltid är överordnade andra maktanspråk samt att det som sägs om människors lika värde är något som verkligen gäller, hur rimmar då hot om uteslutningar eller andra påtryckningar från partikansliets sida med detta??

I vårt valmanifest betonas den stora betydelsen av en ny politisk miljö med breda lösningar och respekt som ledord för en politik stabilt och fast förankrad i den socialdemokratiska värdegrunden. Här markeras ett nytt förhållningssätt som inte bara är skyldighet mot väljare och kommunen på ett övergripande plan utan också vägen att återvinna förtroendet för våra folkvalda.

Inom arbetarekommunen gäller här samma rågång där de som lyfter fram demokrati och respekt för allmänna val, även har tydlig ambition när det gäller tillskapandet av ny politisk miljö inom kommunen. Den gamla ordningens företrädare har däremot mycket svårt att ta sig ur det konfrontatoriska  och konfliktinriktade sätt som under lång tid visat sig vara en stor belastning både parti och kommun. Ett förhållningssätt som gjort att den socialdemokratiska helhetssynen och medborgarperspektivet allt för ofta kommit i skymundan. För dessa är det inte andra partiers politik och agerande som numera diskuteras och kritiseras utan allt fokus riktats hätskt mot partimedlemmar med annan uppfattning än den egna.

Utöver skilda synsätt i dessa frågor kan dessutom konstateras att arbetarekommunens arbetssätt förlorat mycket i anpassning och efterlevnad av partiets stadgar. Skälet till detta är att ”några få personer har suttit vid makten och styrt och ställt för länge vilket lett till ett demokratiskt underskott som är dramatiskt. Det har varit årtionden av omodernt och auktoritärt ledarskap. Det har funnits brutalitet i ledningen som det finns all anledning att kritisera” citat partikansliet.

Den fullständigt förödande och destruktiva maktordning som därmed etablerats ligger bakom den katastrofala situation arbetarekommun nu befinner sig i.

Man frågar sig gång på gång: Hur kan detta vara en mindre synd än den att respektera medborgarnas vilja uttryckt i allmänna val liksom beaktandet av medlemsviljan????

Redan under förra våren och inför valet stod det klart att grupperingarna var så skarpa och definitiva att arbetarekommunen i praktiken består av två skilda partier inklämda i samma uniform.

Rådande tillstånd innebär en total blockering som gör det omöjligt att bedriva politik och komma igång med absolut nödvändigt förändringsarbete.

Radikala förändringar måste till och majoriteten i fullmäktigegruppen, vi som fått väljarnas förtroende, har nu valt att lämna partiet. Ett mycket drastiskt och svårt beslut men helt logiskt om man ser till problembilden och hur partiet hittills valt att agera.

Tidiga planer finns på hur vi nu kommer att gå vidare med det är för tidigt att presentera tänkta upplägg redan nu. Klart är i alla fall att det förtroende som väljarna gett oss och som resulterat i  de kommunala uppdrag vi nu har inte kommer att lämnas

Slutligen, mandaten kommer från väljarna, inte ett maktkorrupt repskap.

 

 

Bli först att kommentera

Förtroende

Av , , Bli först att kommentera 31

Att vi har en djup spricka inom S i Nordmaling är inget att hymla om och som handlar om legitimitetet hos den beslutande församlingen, repskapet, som för närvarande har en sammansättning som strider mot partiets alldeles utmärkta stadgar. Detta har lett till de konsekvenser jag redovisat i tidigare inlägg som bl a rör medlemmars lika värde och katastrofala brister i demokratin som i praktiken satts ur spel.

Orsaken till att vi har det repskap vi har äger sannolikt sitt ursprung i att en gammal etablerad och invand maktordning som fått gälla. Skulden för detta kan i nuläget inte läggas på enskilda individer eller den ena eller andra sidan i konflikten utan här har hela kollektivet nån del i ansvaret. Mänskligt och lätt att förstå är i alla fall att de som har fördelar inte har största drivkraften när det gäller att åstadkomma förändringar liksom  underlåtenheten hos den förfördelade parten när den ses i ljuset av den rådande maktkulturen i partiet.

Nu när valet 2014 genomförts inklusive valen till kommunstyrelse och utskott också genomförts kan konstateras att vissa förändringar skett i förhållande till vad repskapet anser sig beslutat om. Orsaken till de avsteg som gjorts i valet till oppositionsråd kan förklaras eller bortförklaras om man lutar sig mot procedurfrågor, stadgar och andra teknikaliteter, allt beroende på vilken ståndpunkt man intagit i grundfrågan när det egentligen bara handlar om en enda sak nämligen förtroende. Sen kan man ju alltid försöka analysera orsaker till ett förtroende eller bristen på densamma. Gynnsamma eller ogynnsamma omständigheter, rättvist eller orättvist, vikten av ett valresultat, förtjänta eller oförtjänta opinioner, värdet av egen insats mm men till slut kokar allt ändå bara ned till vad det ytterst handlar om,  nämligen det förtroende man har.

 

Inte oväntat kritiseras vi av andra s-politiker, Lennart Holmlund i detta fall, när det gäller valen till de kommunala uppdragen och Monica Jonsson som oppositionsråd. Men jag kan för mitt liv inte begripa hur man kan ställa centerpartiet i Nordmaling till svars för detta.

Hela och fulla ansvaret ligger hos oss själva dvs partiets fullmäktigegrupp och den valprocedur som användes styrde inte på minsta sätt. Utfallet blev helt i linje med gruppens förslag.

 

Bli först att kommentera