Framtidens äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 16

Hur vi tar hand om våra äldre är en av de viktigaste frågor politiken har att ta ansvar för. Oberoende av ideologi och partitillhörighet så finns alldeles säkert en vilja att försöka göra  det bästa man kan när det gäller äldreomsorgen men som bekant har vi politiker ofta olika synsätt på hur frågorna skall lösas . Men med de begränsade resurser vi har och en kostnadsutveckling för de kommunala verksamheterna som inte inryms inom de ramar fullmäktige beslutat om måste förändringar till varken vi vill det eller inte. När det som i det här fallet gäller äldreomsorgen, en av kärnverksamheterna, måste de förändringar som görs vara inordnade i en långsiktig och noga genomtänkt plan som beskriver den utveckling vi vill ha. Allt med syfte på att kommunen skall ha den bästa vård och äldreomsorg det finns förmåga till och förutsättningar för. Blocktaktik och enskilda partiintressen måste alltid vara underordnat detta mål.

Utvecklingen inom äldreomsorgen som skett det senaste året har helt styrts av de borgerliga partierna och stöds inte av oss  Fria Demokrater. I alldeles för stor utsträckning har majoriteten låtit sig vägledas av en romantiserad centerpolitik som det inte finns utrymme för under nuvarande förhållanden. Vi menar att mycket av de försämringar och den oro som vårdtagare och en personalorganisationen med stigande sjuktal upplever att de drabbats av, borde kunnat undvikas.

Genom den ordnade och genomtänkta planering vi anger i vår motion Framtidens Äldreomsorg är syftet att få till stånd  en genomgripande utredning med utgångspunkt från nu gällande förhållanden. Tanken är att fånga och få belyst den bästa möjliga utvecklingen för ett tryggt äldreboende och äldreomsorgen i stort. Den utredning vi kräver måste utöver olika alternativ bundna till nuvarande lokalsituation även omfatta och beskriva förutsättningarna för en samlad lösning på Strandholmen/Tallbacken-området. När vi söker den bästa vägen för äldreomsorgen måste tillgängliga resurser och möjligheter tas tillvara och nyttjas på så effektivt sätt som möjligt. Det är i det  perspektivet vi Fria Demokrater tror att en samlad lösning med betydande synergieffekter kan ha avgörande fördelar som borde få komma äldreomsorgen till del. Inte minst är detta av betydelse när det  gäller ambitionen att ge olika vårdformer nödvändiga förutsättningar samtidigt som det med största sannolikhet innebär den avgjort bästa lösningen för en ansträngd personalorganisation. Vi borde inte tillåta oss att förlora den betydelsefulla  upplevelsen av ”många händer” i vården.

Med en så genomgripande förändring som det innebär med äldreboendet förlagt till Strandholmen/Tallbacken blir kvalitéer som långsiktighet och en stabilitet också betydande faktorer i beslutsprocessen.

Vi inser naturligtvis att vår idé leder till investeringar vilka utgör en bland flera parametrar som  måste bedömas och värderas i utredningen. Men det skulle långt ifrån kännas fel om kommunen gick ut med budskapet att man investerar i äldreomsorgen.

Vår motion Framtidens Äldreomsorg togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 8/2 men återförvisades till tjänstemannaorganisationen för beredning. Med detta så vet vi att frågan finns på dagordningen och kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

När det gäller äldreboenden utanför tätorten är tanken att bostäderna där skall tas tillvara för annat boende  som komunen har ansvar för. De utgör också  värdefulla  resurser när det gäller möjligheten att skapa fler trygghetsboenden i kommunen.

Bli först att kommentera

Se verkligheten

Av , , Bli först att kommentera 24

Några kommentarer till S-inlägget om vad som S anser vara ohederlig politik.

Till och börja med så vill jag tydliggöra att vi Fria Demokrater helt delar socilademokraternas uppfattning om att partier inte skall försöka påverka andra partiers interna nomineringar och val. Som jag redovisat i tidigare blogg har detta skett och både S och FD har fått röster av andra partier. Som jag också påpekat har det inbördes majoritetsförhållandet mellan S och FD trots detta ändå fått genomslag vid alla val till de kommunala uppdragen utom vid ett tillfälle. Utfallen visar att valen borde fått vara en helt ”intern affär” mellan Fria Demokraterna och S, det hade alla tjänat på och utfallet detsamma som nu. Fem är fler än fyra, det räcker. Jag tror för övrigt också att S är mycket väl medvetna om att de själva sitter inne med mycket av svaren på varför representationen i de valda församlingarna inte är större än den är.

När det gäller uppfattningen om vad som är hederlig politik eller inte så återfaller hela resonemanget till vilken demokratiuppfattning man företräder. Hederlig politik för oss Fria Demokrater är en politik som utövas i enlighet med den i grundlagen fastlagda ordningen och där  folkviljan i allmänna val liksom medlemsviljan får genomslag och respekteras. Det är med utgångspunkt från dessa förutsättningar partiet Fria Demokraterna bedriver sin politik.

När man i S-inlägget försöker skapa bilden av ohederlighet, att nån luras, blir det alldeles uppenbart att det egentligen handlar om någonting annat, d v s egna tillkortakommanden. Men det är också ett försök till svartmålning av en motståndare eller konkurrent hur man nu väljer att se det, där det sistnämnda kanske är jobbigast att hantera för S.

Slutligen, i inlägget förs ett mycket anmärkningsvärt resonemang med hänvisning till socialdemokraternas valmanifest om vilken politik som får föras och av vem. Ännu konstigare blir det om man betänker att det lokala valmanifestet till den helt övervägande delen upprättats av Tomas Johansson FD och av mig själv. Men var tog demokratin vägen i ett resonemang där S skall bestämma andras politik???

Det är socialdemokratin i Nordmaling vi Fria Demokrater lämnat, inte vår politiska övertygelse.

Dags för nytt fokus S!

 

Bli först att kommentera

Fem myror är fler …..

Av , , Bli först att kommentera 31

Med anledning av en något märklig diskussion i vissa politikerkretsar om vilka som får rösta på vem eller vad när det gäller de kommunpolitiska uppdragen finns det kanske skäl att fundera lite kring ämnet.

För att gå direkt på sak så kan det omedelbart fastslås att Fria Demokraterna alltid har samma rätt som S att komma med förslag på egna kandidater till kommunala uppdrag. Det finns heller ingen vedertagen ordning som säger annat. Däremot finns uppfattningar om att partier inte skall blanda sig i andra partiers egna nomineringar och genom avstå att rösta låta valen bli en partiintern uppgörelse.

Detta senare förhållningssätt är inte tillämpbart när det gäller förhållandet mellan S och Fria Demokraterna eftersom man har samma valplattform och väljarunderlag att utgå ifrån, dvs samma demokratiska bas. Det innebär att S och ledamöterna med FD-anknytning vid varje tillfälle har exakt samma rättigheter när det gäller att nominera kandidater till kommunala uppdrag. Att sen som fullmäktigeledamot  få avge sin röst är en grundlagsskyddad rättighet. Är man av annan uppfattning måste man nog ta sig en rejäl funderare över om man accepterar nu gällande styrelseskick i Sverige eller om det är mer totalitärt system som hägrar. När frågor av den här karaktären kommer upp blottläggs alltid skillnaden i demokratisynen mellan Fria Demokraterna och lokala S-företrädare.

Då det gäller de genomförda valen till de kommunpolitiska uppdragen har alla utom ett fått utfall som följt det vid tillfället rådande majoritetsförhållandet mellan S och FD. Detta trots att andra partiers ledamöter i flera fall valt att rösta i dessa val. I det som sagts här ligger ingen värdering eller kritik av det som skett utan är bara ett sakligt konstaterande. För den korrekta bildens skull är det också viktigt att upplysa om att både S och FD-kandidater fått röster från andra partier i dessa val.

För det flesta måste det väl ändå vara en självklarhet att när man gör en egen nominering blir också denna det egna valet. I de fall vi i Fria Demokraterna inte haft eget förslag har vi alltid gett S-kandidaturen vårt stöd. Ansvaret sen för hur andra partier valt eller väljer att rösta i fullmäktige vilar självfallet på respektive parti och ledamot.

Hur detta kan bli till en uppgörelse med C måste väl vara en gåta för de flesta. Annat än fakta ligger naturligtvis bakom att sådant saluförs. Det är väl rimligt att anta att det i något fall handlar om okunskap men tyvärr finns också några som har ett uppenbart intresse av att skapa falska bilder med förhoppning om att det skall vara till egen fördel. Det sistnämnda förtjänar den föga smickrande benämningen ”ovärdigt politiskt trams”. För denna förhoppningsvis begränsade skara kan korrekta sakskäl möjligen uppfattas som lite besvärande men har naturligtvis ingen som helst relevans för dessa..

Med det maktförhållande som råder har C och övriga borgerliga partier hittills inte ansett sig ha varken behov eller intresse av söka lösningar utanför det egna blocket.

Vi i Fria Demokraterna är övertygade om att långsiktigt hållbara lösningar gynnar kärnverksamheterna och därmed också kommunen som helhet. För att detta skall bli möjligt måste vi på allvar börja tala med varandra om det som är av verklig vikt för kommunen både inom och över blockgränsen.

Debatt ja, men vem vinner på ovärdigt politiskt tjafsande???

 

 

Bli först att kommentera

Fullt fokus på Fria Demokraterna

Av , , Bli först att kommentera 20

Frågan om anledningen till varför jag lämnat merparten av mina kommunala uppdrag har kommit upp i olika sammanhang. I min avsägelse till kommunen redovisas detta kort med att jag i fortsättningen vill fokusera på den nya partiet Fria Demokraterna. Mer dramatiskt än så är det inte men jag skall utveckla bakgrunden för de som har intresse av mer och verklig fakta i sammanhanget.

Föreningen Fria Demokrater bildades som de flesta känner till som en organisatorisk hemvist för de socialdemokrater som valde att lämna S-partiet efter förra valet men är också öppen för andra som känt att de velat ansluta. Om det stannat vid att Fria Demokraterna fortsatt som förening skulle ställningstagandet av naturliga skäl blivet ett annat. Tanken på en partibildning som vi initialt höll ifrån oss har efter hand mognat och vuxit sig allt starkare. Med 100-procentig uppslutning från medlemmarna har beslutats om att bilda partiet Fria Demokraterna. Då känner vi att läget är ett helt annat och som parti kommer vi att ha många och fler faktorer att hantera utanför de som gäller föreningen, inte minst framtidsperspektivet som får en helt ny dimension

Därför har jag valt att frigöra mig och fokusera på Fria Demokraterna eftersom det är så jag tror jag nu gör störst nytta för det nya partiet och det jag tror på i politiken. Det är så här jag vill ha det helt enkelt, allt i fullt samförstånd med mina ”partikamrater” och alla spekulationer om annat saknar fullständigt substans.

Min förra blogg som handlade om äldreomsorgen skall inte tolkas som mitt personliga inlägg utan som en partiblogg redovisande föreningens/partiets ståndpunkter. Jag nämner detta som ett förtydligande i det här sammanhanget eftersom det finns beröringspunkter till både den förra och denna nya blogg i Christer Bäckmans inlägg i VK.

Klär man av inlägget den bitska politikerjargongen inklusive den helt felaktiga spekulationen om mina motiv till varför jag lämnat uppdragen kvarstår följande två  mycket viktiga saker att ta fasta på då det gäller äldreomsorgen.

-  Huvudinriktningen i vår idé är hur tydlig som helst och Christer har helt rätt i att våra tankar behöver utvecklas och få mer substans. Det är ju exakt det vi vill.

- Bekräftelsen på att det finns en samsyn i frågan är mycket stort värde.

 

Avslutningsvis, när någon försöker insinuera att det ligger andra skäl än de jag redovisat bakom mitt beslut att lämna mina kommunala uppdrag avslöjas alltid på generande sätt, både syfte och upphov.

 

 

Bli först att kommentera

”Vart är vi på väg”

Av , , Bli först att kommentera 20

Den lättsamma rubriken till trots handlar detta inlägg om något som politiken har att ta på absolut största allvar, nämligen om hur vi tar hand om våra äldre, kommunens äldreomsorg.

Den väg de borgerliga partierna valt för att klara en ansträngd ekonomi har resulterat i nedlagda vårdavdelningar, boende med skilda vårdbehov på samma avdelningar och minskad personaltäthet. Åtgärder som innebär klara försämringar för våra äldre.

Vi Fria Demokrater står bakom att förändringar måste göras och att budgetramar skall hållas däremot anser vi att den borgerliga majoritetens beslutade åtgärder medför försämringar som kunnat undvikas genom annat vägval och sättet att hantera situationen.

Med de förutsättningar som gäller för kommunen i den här frågan är vi övertygade om att en mer samlad lösning och lokalisering är att föredra framför de åtgärder de borgerliga partierna beslutat om. Mycket av försämringarna vi nu tvingas uppleva skulle med vårt sätt att angripa problemen kunna bli kompenserade och kanske helt eliminerade samtidigt som personalorganisationen skulle ges en rimlig chans fullgöra sin uppgift på bästa sätt. Till detta skall också läggas väsentligt gynnsammare möjligheter för utvecklingen av hela verksamheten.

Ytterst handlar allt om att kommunen skall kunna erbjuda så bra vård och det tryggaste äldreboendet det finns förmåga till. Valframgången till trots måste enskilda partiintressen få stå tillbaka för detta.

Fria Demokraternas idé och förslag innebär att inga nedläggningar blir aktuella där verksamheter idag är förlagd utanför tätorten däremot förändrade boenden i form av trygghets- och trivselboenden eller andra former för boende.

Innan jag utvecklar synpunkter och ställningstagande vidare vill vi Fria Demokrater passa på att ärligt och uppriktigt ge kommunstyrelsen ordförande Madelaine Jacobsson och samtliga i utskott och styrelser en stor eloge för den goda politiska atmosfär som vi nu har och som alla förtjänstfullt medverkat till. Det betyder att en mycket betydelsefull grundsten i den nya politiska miljö vi eftersträvar är på plats. Konstruktiva diskussioner och överläggningar förs numera på ett balanserat och respektfullt sätt där det för Nordmaling tidigare så generande och belastande larmet nu lagt sig.

Men tyvärr, här slutar berömmet för med utgångspunkt från majoritetens klara mandatövertag bedrivs en minst lika konsekvent blockpolitik som någonsin tidigare. Att en minoritet inte skall styra är alldeles självklart. Men med det politiska arbetsklimat som vi har nu där allas olika synpunkter och infallsvinklar blir väl belysta på ett relevant sätt borde ändå till någon del återspeglas i de beslut som tas. I stora och viktiga frågor som rör skolan och äldreomsorgen har inte Fria Demokraternas och den övriga oppositionens synpunkter till minsta del blivit beaktade. Orsaken är knappast bristande eller för dålig argumentation utan resultatet av en för Nordmalings del tyvärr nu som tidigare fastcementerad primitiv blockpolitik som rakt av lutar sig mot den gällande majoritetens mandatövertag. De gånger beslut av någon dignitet gått oppositionens väg är det andra omständigheter än våra viljeyttringar som fått effekt.

Som tidigare påpekats är detta tillstånd, oberoende av majoritet, lång ifrån optimalt för en kommun som vår, varken för majoritet eller opposition och ytters då inte heller för kommunmedborgarna.

Ser man värdet i breda och hållbara lösningar finns fortfarande alla möjligheter. Med det maktförhållande som nu gäller råder inte Fria Demokraterna över situationen men välkomnar alla steg som leder i en riktning mot stabila, blocköverskridande överenskommelser.

Förvånande trots allt är att majoriteten inte nyttjat eller ser möjligheterna i det politiken vunnit, det borde logiskt sett leda till någonting mer.

 

Fria Demokraternas uppfattning är att det finns en värdegemenskap, goda idéer, mycket av samsyn partierna emellan när det gäller vården och ett tryggt äldreboende, något som borde få komma kommunens äldreomsorg till del.

Kan det finnas något som helst godtagbart skäl att undanhålla kommunmedborgarna denna möjlighet?  

 

Bli först att kommentera

Fria Demokrater nytt politiskt parti

Av , , Bli först att kommentera 28

Vid föreningen Fria Demokraters medlemsmöte 2015-10-07 togs inriktningsbeslutet att bilda ett politiskt parti samt uppdrogs åt styrelsen att skyndsamt vidta de åtgärder, formalia som krävs för partibildningen. Medlemsmötets uppslutning bakom beslutet var hundraprocentigt.

Föreningens uppgift som organisatorisk hemvist för de medlemmar som valde att lämna S efter valet 2014 har visat sig fungera väl och föreningen verkar alltjämt helt i enlighet med tanken bakom bildandet. Fria Demokrater börjar nu också vara ett begrepp som politisk aktör också utanför kretsen av de mest politiskt engagerade kommunmedborgarna, hos allmänheten. Föreningen har funnit sin uppgift och vuxit in och tagit sin plats på den politiska kartan. Dock har föreningen en livslängd som är begränsad till innevarande mandatperiod vilket är ett av skälen till att frågan om en partibildning aktualiserats.

Avgörande faktorer för beslutet om att bilda ett politiskt parti är att få organisatorisk stabilitet som är i paritet med övriga politiska partiers. Fria Demokrater som politiskt kraft får en avsevärt stärkt identitet samtidigt som det öppnas upp för möjligheten att delta i nästa val.

Partiet Fria Demokrater kommer, med den historiska bakgrund som de flesta av oss har i ett tidigare medlemskap i S, värdegrundsmässigt att ligga nära Socialdemokratin. Men inom några helt grundläggande och principiella områden skiljer vi oss åt när vi kommer till den praktiska tillämpningen.

Det ena gäller demokratibegreppet där vi skall ha en tydlighet som utsluter alla former av omskrivningar eller möjlighet till olika tolkningar.

Demokratiprincipen skall vara så fast och strikt formulerad att inget som helst utrymme finns för avsteg som kan bli  till förmån för olika maktkonstellationers eller individers egna maktambitioner som inte har stöd av väljarna i allmänna val eller i medlemsviljan.

En annan avgörande skillnad är sättet för hur vi anser att politik skall bedrivas. Vi tror inte att konfrontation och konflikt alltid är bästa vägen för att nå politiska mål. Här är det också angeläget att påpeka att det krävs två för en tango och blockpolitiken inte är utan betydelse i sammanhanget.

Samtal och en konstruktiv dialog inordnad i den formella vägen till beslut är vår grundtes.

Partiets politik utgår från en pragmatism starkt förbunden med partiets värdegrund. Det betyder att vi alltid försöker nå det för oss möjliga avstämt mot de realiteter som gäller. Talesättet ” det bästa får inte bli det godas fiende” känns användbart och belysande i sammanhaget.

Enligt vårt sätt att se är blockpolitiken som tillämpats och som fortfarande lever kvar inte den bästa vägen till framgång och utveckling för kommunen. Ett belysande excempel är skolfrågans hantering under två mandatperioder med olika majoriteter. Man kan ju fråga sig om inte en blocköverskridande överenskommelse hade varit att föredra om man ser till utfallet både för skolan och det som följt i spåren av de beslut som tagits.

Fria Demokraterna eftersträvar hållbara politiska lösningar när det gäller kommunens kärnverksamheter som i många fall kräver en långsiktighet. Genom breda blocköverskridande överenskommelser kan detta uppnås. Vi tror att en uppluckring av blockpolitiken är vägen. En förutsättning för blocköverskridande lösningar är ett politisk klimat som tillåter och stödjer en konstruktiv dialog. Vi tycker inte lika och åsiktsskillnader  mellan partierna finns och detta är något som självfallet fortfarande skall belysas och prövas i den politiska debatten.

Avgörande  för att nå de politiska resultat som bäst gynnar kommunen är att kunna verka i en politisk miljö där förmågan finns att skilja ut och fånga de för kommunen bästa idéerna och förslagen oberoende av majoritetsförhållande.

Vi Fria Demokrater strävar efter att bli ett nytt eller ett tredje alternativ , hur det nu kommer att formuleras, som innebär en uppluckring av blockpolitiken, där breda lösningar får en avgjort större plats.

Fria Demokraterna bidrar redan och kommer som politiskt parti att vara en aktör som starkt verkar för att den nya konstruktiva politiska miljön etableras.

 

Det är viktigt att framhålla att min beskrivning av det nya partiet och den politiska vilja som redovisas i denna blogg är egna bedömningar och tolkningar om var det framtida partiet står. Innehållet är inte processat i organisationen varför bloggtexten endast skall ses en informell nulägesbeskrivning.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Dags för blocköverskridande överenskommelser

Av , , Bli först att kommentera 16

Frågor som berör barn och skola engagerar många och det är något som i grunden är mycket gott och sunt och något som vi politiker måste ta till oss. Som politiker tar man naturligtvis intryck och försöker efter bästa förmåga tillsammans med andra fakta och förutsättningar som ligger i frågeställningarna fatta så förnuftiga beslut som möjligt. Men som bekant kommer vi politiker inte alltid till samma slutsatser beroende på skillnader i synsätt, ideologier mm, grundläggande faktorer i demokratiprocessen. Men för att komma bort från en ryckig politik som i detta fall negativt drabbar barnen i förskoleklass och skolbarnomsorgen måste vi göra ytterligare ansträngningar, kanske tänka nytt för att nå  långsiktiga och principiella lösningar som håller över tid.  Vi har bl a ekonomiska villkor och barngruppernas årsvis varierande storlekar att rätta oss efter och med detta som utgångspunkt finns mycket att hantera som vi kan vara eller bli överens om med barnens bästa för ögonen.

Att nu bestämma lösningar i skolfrågor som en annan majoritet finner skäl att riva upp förefaller inte särskilt konstruktivt.

Fria Demokrater står fast vid uppfattningen att skolbarnomsorgen och förskoleklass fortsätter som nu. Det betyder ett fortsatt ”fritids” i Gräsmyr , Håknäs, Rundvik, Lögdeå och Nordmaling samt dagbarnvårdare i Nyåker och förskoleklasser i Gräsmyr och Nordmaling. Den brist på lokaler som anförts av majoriteten som skäl för förändring handlar som vi uppfattat det mer om hur man anser lokalresurserna skall eller bör nyttjas än om ett verkligt underskott på lokaler. Kapacitetsmässigt finns alltså de lokaler som nuvarande lösning  kräver.

Den väg vi nu väljer måste vara stabil och hållbar över tid, en av de grundläggande kvalitetsaspekter vi Fria Demokrater tidigare markerat vikten av.

I den nya politiska anda som råder, som många bidragit till, tror vi att det kan finns utrymme för en bred, stabil blocköverskridande lösning som inte bara handlar om ”fritids” och förskoleklass utan om hela skolsituationen. Vi ser självklart värdet i vårt eget ställningstagande i den nu aktuella frågan men bortser heller inte från att det finns goda inslag i andras idéer som är värda att diskutera.

Vi Fria Demokrater anser att det nu dags för en bred blocköverskridande överenskommelse  av principiell karaktär som håller över tid och som omfattar hela skolverksamheten.

Detta är en skyldighet, ett ansvar och inte minst en möjlighet i omsorgen vi alla delar och det ansvar vi alla känner för våra barn och skolungdomar.

Bli först att kommentera

Valfrihet ja, LOV nej

Av , , Bli först att kommentera 16

Omedelbart när man tar ordet valfrihet i sin mun appellerar detta uttryck till stark positiva känslor, något bra. Det finns flera alternativ och inriktningar, man kan välja vad som känns bäst osv.  Valfrihet är något som per definition tveklöst bra och eftersträvansvärt.

Under förra mandatperioden avskaffades LOV (Lagen Om Valfrihet) av den socialdemokratiska majoriteten. Nu när det återigen är borgerligt styre  i kommunen har man för avsikt att åter införa denna för kommunerna frivilliga lag som ger utrymme för privata aktörer inom välfärden. Ett sätt för kommunen att få verksamheten konkurrensutsatt.

Vi Fria Demokrater säger nej till LOV av det skälet att vi helt enkelt har ett större förtroende för den kommunala verksamheten både vad avser den tjänst som levereras och stabiliteten utförarorganisationen.

Visst finns faktorer som kan tala för privata aktörer, framförallt känslan av att kunna välja både tjänsteinnehåll/servicenivå och leverantör. Men är det verkligen så att mångfald och konkurrens i detta sammanhang med LOV som förutsättning driver en verksamhets- och kvalitétsutveckling som kommer brukare och kommun tillgodo eller finns risk att ev effekter av en utveckling  konverteras till vinster? Kanske kan också sänkta kostnader redovisas för vissa delar men med kommunen som basgarant för hela verksamheten kommer viss organisatorisk parallellitet att måsta finnas.

Vi litar helt enkelt inte på marknaden i det här sammanhanget och ser en uppenbar risk att skattemedel avsatta för vård och omsorg kan hamna hos finans- och riskkapitalbolag. Nuvarande regelverk är inte tillräckligt anpassat för att privata aktörer skall få tillgång till välfärdssektorn enligt vårt sätt att se. Vi har däremot fullt förtroende för den idag verksamma personalen som ansvarar för verksamheten, vi tror också att många av dessa kommer att ingå i framtida organisationer oberoende av arbetsgivare.

Istället för vinstdrivande företag skulle en nonprofitorganisation i någon form kunna sköta verksamheten på entreprenad, intraprenad och eller i partnerskap. En klart intressant lösning som vi Fria Demokrater anser värd att pröva. Det handlar då framför allt om verksamhetsmässig riskeliminering som säkerställer att tillförda skattemedel får rätt adress, ett krav som brukare och skattebetalare har all rätt att ställa.

Med en lösning enligt ovan kan komplicerade upphandlingar undvikas och organisatoriska fördelar vinnas. Fokus kan mer riktas mot direkta verksamhetsknutna frågor och utveckling av processen. Både kompetens och erfarenheter i nuvarande organisation såväl som externt tillförd tas tillvara samtidigt som utrymme ges för initiativförmåga och möjligheter till utveckling för berörda personalgrupper. I den föreslagna vägens riktning gäller också  att kommunen som huvudman ännu tydligare står bakom en verksamhetsutveckling där brukarens önskemål och behov står i centrum och där man verkar för att olika alternativ kan erbjudas inom ramen för nu gällande ramverk.

Bli först att kommentera

Kvalité väger tyngst

Av , , Bli först att kommentera 15

Inför de viktiga ställningstaganden som vi står inför när det gäller skolan krävs att olika aspekter belyses utifrån korrekta och relevanta underlag. Som vi Fria Demokrater redan tidigare uttryckt anser vi att skolans möjligheter och begränsningar i olika avseenden måste lyftas fram på tydligt sätt. Det som hittills redovisats i bakgrundsmaterial och olika utredningar har till den absolut övervägande delen handlat om ekonomi, lokaler och lokalisering. Detta är naturligtvis av stor betydelse för en kommun med begränsade resurser men vi får inte tappa bort det viktigaste som är skolans kvalité och den pedagogiska miljöns betydelse, stabila och hållbara lösningar, en jämlik skola, allt med inriktning på vad som är bäst för barnen/eleverna.

Redovisningar där skolverksamhetens långsiktiga ekonomi läggs samman med annan ekonomisk komplexitet hänförbar till skolbyggnader och byggkostnader kan få som konsekvens att kärnfrågan, skolverksamheten, förlorar i uppmärksamhet. Naturligtvis har nuvarande lokalsituation och skolbyggnader stor ekonomisk betydelse för kommunen men bör behandlas och redovisas som en parallell förutsättning och inte som en integrerad del i skolverksamheten. Olika effekter och ekonomiska proportioner blir tydligare och lättare att värdera inför de ställningstaganden som måste göras. Tyngdpunkten i arbetet kan då mer ostört få handla om skolans kvalité och elevernas bästa.

Vi Fria Demokrater vill initiera och medverka i arbetssätt som mer än tidigare bygger på kvalitetskriteriet utan att för den skull göra avkall på andra avgörande delar i frågeställningen. Vi tror att detta är en väg fram mot den skola våra barn förtjänar och den bästa skola vi har förutsättningar för i vår kommun inom den ekonomiska ram vi har att rätta oss efter.

Som vi också tidigare redovisat tror vi att en skola i kommunal regi med samlade resurser är den bästa förutsättningen för att nå kommunens målsättning för skolan. Det är värt att nämna att en skola med samlade resurser är inte svaret på var i kommunen skolverksamhet skall bedrivas utan avgörandet i det avseendet måste ytterst ligga i det vidare och övergripande kvalitetsbegreppet.

Bli först att kommentera

Fria Demokraterna kommer inte att ångra sig

Av , , Bli först att kommentera 16

När föreningsformalia nu snart är på plats går arbetet vidare med andra delar av föreningsuppbyggnaden. Parallellt med det arbetet kan vi Fria Demokrater nu också på allvar rikta in oss mot viktiga politikområden och kommunens kärnfrågor. Naturligtvis skulle detta som är vår huvuduppgift redan varit igång i full skala men av kända skäl har engagemanget tyvärr till stor del tagits i anspråk av annat.

Nu blickar vi framåt där vardagliga frågor i kommunverksamheten skall hanteras tillsammans med utmaningar och framtidsfrågor för kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg. När man kommer in på områden som rör kommunutvecklingen handlar mycket om kommunens förmåga att attrahera, att nå ut med budskapet att Nordmaling är bra kommun att leva och bo i. Omedelbar hamnar återigen skolan i fokus tillsammans med möjligheten att erbjuda attraktiva boenden och övrig samhällsservice. Skolfrågan ständigt aktuell med många aspekter att beakta och inte alldeles okomplicerade ställningstaganden är nödvändiga när det gäller tillskapandet av nya bostäder, risker, finansiering mm.

Fria Demokraterna har en offensiv syn på dessa områden. Som ny politisk organisation är vi inte på något som helst sätt bundna till tidigare förhållningssätt men det behöver naturligtvis inte helle betyda ett avståndstagande från det som tidigare sagts eller uträttats. Den värdegrund som lagts fast tillsammans med egna bedömningar av fakta och förutsättningar kommer att vara utgångspunkt för vårt agerande.

Inom ramen för den ekonomiska satsning kommunen väljer att göra för skolan väger kvalitetsaspekter och elevernars bästa självklart tyngst. När det gäller den övergripande kommun- och byautvecklingen, lokaliseringsproblematiken, är vår uppfattning att den pedagogiska miljön och kvalité är det avgörande. En central skola med samlade resurser, byskolors vara eller inte samt skolform är underordnat detta.

Vår grundinställning är också att skolan bäst bedrivs i kommunal regi eller ännu hellre med staten som huvudman.

I nuläget har vi och majoriteten klart skilda utgångspunkter men man kan kanske också börja skönja en större öppenhet hos parterna, möjligen en tidig frukt av ett nytt politiskt klimat i kommunen. Inför ett slutligt ställningstagande när det gäller Gräsmyrsskolan måste frågorna som rör utbildningskvalité, lokalkonsekvenser samt skolbyggnader ytterligare belysas. Ett beslutsunderlag där detta tydligt framgår inklusive ekonomiska effekter för skolverksamhet och skolbyggnader särredovisade, krävs för ett välgrundat beslut. Då kanske vi slipper ångra oss och det minsta den här kommunen behöver är fortsatt eller ny öppen strid när det gäller skolan.

Tillgången på bostäder är en annan av nyckelfrågorna för en inflyttning till kommunen och det finns i nuläget en efterfrågan som är större än tillgången. För att komma igång med en nyproduktion krävs sannolikt ett initiativ som det kommunen tagit när det gäller Notholmen. Övergripande strategier och faktorer utanför de strikt affärsmässiga har fått vara avgörande och projektet kan nu komma igång. ”Byggkranars signalvärde skall inte underskattas”.

Genom Nordmalingshus , det kommunägda bostadsbolaget, har kommunen ytterligare en möjlighet som ägare att spela en aktiv roll i skapandet av nya bostäder. Med markförvärvet som gjordes under 2014 har bolaget egentligen alla förutsättningar för byggande av ett 20-tal nya lägenheter. För ett så rationellt och kostnadseffektivt byggande som möjligt krävs dock en planändring, ett arbete som borde startas omgående.

När det gäller småhusbebyggelsen, villor och fritidshus har kommunen varit framsynt och drivande i utvecklingen för ett strandnära boende mm. Från kommunens sida gäller generellt också ett tillmötesgående och stödjande förhållningssätt inom regelverkens ramar. Största problemet för nyproduktionen är ekonomin där produktionskostnad och marknadsvärde inte möts.  Trots en mycket begränsad nyproduktion av villor kan ändå denna boendeform erbjudas genom en flyttningsrockad som möjliggörs med tillkomsten av nya lägenheter.

Vi Fria demokrater stödjer en offensiv i bostadsbyggandet så att den potential kommunen har i ett attraktivt boende kommer till användning.

 

 

Bli först att kommentera