Rådhusesplanaden

Av , , Bli först att kommentera 6

Läser med spänning artikeln på vk.se som basunerar ut att "rådhusesplanaden kan bli gågata" med stora bokstäver. Låt mig därför konstatera ett par saker först. Frågan är definitivt inte ny, det har i omgångar lyfts fram att biltrafiken innebär ett störningsmoment här, det har talats även i tekniska nämnden innan p-garagets diskussion om trottoarerna skulle breddas och vägen gå i mitten. De skisser som finns sedan tidigare är framtagna i samband med parkeringsgaragets planprogram och visar på att biltrafiken tonas ner som i dag kan nog de flesta hålla med om totalt dominerar stadsbilden på rådhusesplanaden.

Vi håller på att titta på rådhusesplanadens utformning och pengar finns avsatta i investeringsbudgeten. Jag är inte nöjd med hur det fungerar idag, det gröna parkstråket som löper längs esplanadens mitt är oerhört viktigt att värna men nyttjas alldeles för dåligt. Det gröna har blivit en barriär som inte nyttjas och som måste göras mer attraktivt. Detta måste ingå som en del i planeringen av framtidens esplanad. Ett annat faktum är att när persontrafiken ökar vid tågstationen så kommer esplanaden att bli ett tydligare shoppingstråk. Det ska också vägas in.

Men grundtanken i medborgarförslaget att öka möjligheten att strosa i lugn och ro på rådhusesplanaden är riktig. Frågan är sedan vad som är bästa åtgärderna.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

Bli först att kommentera
Etiketter:

RIP Centerpartiet 1913-2011

Av , , Bli först att kommentera 16

En enig valberedning föreslår Annie Lööf till ordförande för Centerpartiet. Jag har i tidigare inlägg skrivit om Lööfs nyliberala agenda och folkrörelsecenterns undergång. Du kan läsa blogginläggen här, här , här och här.

Nu har motkandidaten Anna-Karin Hatt accepterat att inordna sig som 2:e vice ordförande och därmed är valet avgjort redan innan stämman.

Därmed är det gamla Centerpartiet definitivt begravet. Under Lööf tar partiet ytterligare ett steg högerut och ingen kommer med någon som helst trovärdighet mena att detta parti ligger i mitten av svensk politik. Svenskt näringsliv har jobbat intensivt mot centerns ungdomsförbund(CUF) och skapat en marknadsliberal trojansk häst som nu tagit över världens rikaste parti att använda som knähund till Moderaterna.

Jag uppmanar alla besvikna centerpartister att nu ta steget över till Socialdemokraterna som är det enda trovärdiga alternativ som finns kvar för glesbygden. Du kan inte bygga en trovärdig politik för landsbygden på Lööfs nyliberala principer där marknaden ska sköta allt. Centerpartiet försökte det tidigare med Maud och det gick käpprätt åt helvete. Det är inte för inte som Maud Olofsson gick under beämningen "pratministern".

För socialdemokraterna innebär Centerns högerkantning att blockpolitiken cementeras än mer. Den politiska mitten är helt utraderad, möjligen kan de socialliberala krafterna inom Folkpartiet försöka ifrågasätta Björklunds batongpolitik men det är föga troligt.

Till de som vill bryta blockpolitiken och slå ut Sverigedemokraterna som politisk kraft återstår att rösta fram en stark socialdemokratisk kraft. Det är också bålverket mot den nyliberalism som nu svept bort Centerpartiet och gjort många goda centerpartister politiskt hemlösa.

Vila i frid folkrörelsecentern.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Förändringar i centrum

Av , , 1 kommentar 7

Umeborna kommer inom kort märka av allt mer av att vi lever i en stad med framtidstro. Umeå förtätas, ombildas och utvecklas.

De stora byggprojekten känner många till. Järnvägstorget görs om med fler cykelparkeringar och fint estetiskt utseende. När den nya tunneln är färdig stängs den gamla till Haga. I närheten planerar Umeå Parkering AB(Upab) för 300 nya parkeringsplatser i ett p-hus.

Kungspassagenhuset(kvarteret Forsete) blir hela 13 våningar högt och mitt emot förebereds höghushotell i Åhlenskvarteret mot Vasagatan(kvarteret Thor). Lite längre bort vill Uman Hotell växa och mot Västra esplanaden förbereder Norrporten ett kompletterande höghus vid Thulehuset. Samtidigt är arbetet i full gång för det nya badhuset vid Mimerskolans grusplan. På kajen drar bygget av kulturväven igång med 15000 m2 för att stärka Umeås kulturliv, längre söderut färdigställs konstnärligt campus.

Allt detta kommer att ske inom de närmsta åren fram mot 2014. Vår stad ändrar karaktär. Samtidigt måhända i skymundan bedriver tekniska nämnden ett omfattande arbete med gator och parker som kanske inte alla Umeåbor är medvetna om:

- Just nu skissas på en upprustning av rådhusparken och hur vi kan förlänga den nedmot kajområdet på ett naturligt sätt samtidigt som vi gör en fräsch och öppen rekreationspark där gamla trädgård Norr legat.

- Vi fortsätter färdigställa kungsgatans nya look på sträckan som är kvar mellan renmarkstorget och västra esplanaden. Samtidigt rustas Renmarkstorget upp.

- Strandgatan ska göras om till mer stadsgata och trottarerna breddas när bygget av kulturväven drar igång.

- Broparken omvandlas under 2011 och 2012 efter dialog med våra duktiga ungdomar till en aktivitetspark för barn och unga.

- Under de kommande två åren ska rådhusesplanaden förnyas. Ska vi bredda trottoarerna och tillgängligheten för oskyddade trafikanter?

- Skolgatan fräschas upp i riktning mot ök

- Trädbeståndet ses över i Döbelns park i år. Samtidigt finns tankar om att på sikt göra om trafiklösningen och ta bort cykeltunnel från vänortsparken så att vi ökar tillgängligheten.

Samtidigt som allt detta pågår eller är på gång så genomför vi en omskyltning av hastighetsnivåerna för trafiksäkerhetens skull och arbetar både med en parkeringsstrategi och en kollektivtrafikstrategi. Vi arbetar också vidare med renhållning och att göra centrum mer attraktivt.

Längre fram i tiden mot 2015 väntar upprustning av Vasaplan och Rådhustorget. Umeå omvandlas nu snabbt och glädjande nog till det bättre. Vi ska vara stolta över vår stad.

1 kommentar
Etiketter:

Nya översiktsplaner!

Av , , 3 kommentarer 9

Umeå kommunfullmäktige antog för en liten stund sedan de fördjupade översiktsplanerna för Umeå och de centrala stadsdelarna.

Detta är ett historiskt beslut. Bred enighet om huvudförslaget med några få kompletteringsyrkanden. Men på det stora hela går nu en bred politisk majoritet på det nya förslaget.

- Vi bygger en tätare stad med mer kompletteringsbebyggelse. Målet är 200,000 och merparten av tillväxten ska ske genom att bygga 5 kilometersstaden dvs tillväxten av bebyggelse sprids inte ut.

- Staden ska växa hållbart. Mer satsning på cykel- och kollektivtrafik och biltrafiken tvingas ut på ringleden.

- Det offentliga rummets kvalitéer höjs, grönstråken värnas

- Ny parkeringsstrategi utarbetas för att säkerställa att arbetsplatsparkeringen tvingas ut ur centrum. Bilparkeringsnormen ändras, sk gröna friköp testas. Exploatören kan undantas från parkeringar om man löser det på ett hållbart sätt för anställda osv.

- <Godstransporter ska samordnas.

Det vi gör nu är att bygga en modern stad. Umeborna kommer att se att vår stad börjar förändras i snabb takt. Dessa antagna översiktsplaner är ett styrkebesked.

3 kommentarer

Mattias: Lööf är höger!

Av , , 2 kommentarer 12

Mattias Larsson bemöter mitt inlägg om centerpartiets framtid. Han förnekar att centerpartiet skulle gira åt höger med Annie Lööf som ordförande. Låt oss därför titta på vad Lööf drivit för frågor i riksdagen:

  • slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd(2010)
  • Införande av platt skatt dvs att skattesystemets omfördelande effekt tas bort(2009)
  • Införa marknadshyror(2006)
  • Gå med i NATO(2009)
  • Sälja SVT, UR och Sveriges radio(2009)
  • Vill avskaffa alkoholmonopolet(2010)
  • Enligt valpejl tyckte Lööf att det var ettganska bra förslag att bygga ut kärnkraften(2010)
  • Nej till ökad kvotering av föräldraförsäkringen(2010)

Ingen kan på fullt allvar hävda att Lööf ligger i svensk politiks mittfåra. Lööf och nyliberalerna inom CUF och Centerpartiet kommer att dra Maud Olofssons högergir ytterligare ett steg högerut.

Lööf kan möjligen försöka släta över sina åsikter men hur trovärdigt är det om man bara tittar på de sista två årens agerande. Nog för att det politiska minnet är kort ibland men inte så kort.

Centerpartiet väljer på stämman i september med största sannolikhet att sätta en av svensk politiks mest nylliberala riksdagsledamöter som partiordförande. Det må partimedlemmarna vilja, men det är definitivt inget som stärker trovärdigheten som mittenparti. Mattias ovilja att se detta talar än mer för att folkrörelsecentern slutligen dör vid stämman i september.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Centern dör i september

Av , , Bli först att kommentera 11

Enligt uppgifter står nu 23 av 27 av centerpartiets distrikt bakom Annie Lööf till ny partiordförande. Det är ett tecken på hur centerns folkrörelse är på väg att totalt utplånas av nyliberalismen som växt fram genom ungdomsförbundet CUF.

Nyliberala Lööf har sedan 2009 b la förespråkat NATO–medlemsskap, sälja ut SVT, UR och SR, samt avskaffa LAS(lagen om anställningsskydd). Lööfs åsikter ligger klart till höger om Moderaterna, i paritet med Moderata ungdomsförbundet(MUF).

Socialdemokraterna har anklagats för att bedriva kampanj mot Centerpartiet. Jag kan meddela att jag överhuvudtaget aldrig hört av något sådant inom (s) och ingen kampanj har bedrivits. Däremot har funnits berättigad kritik att Maud Olofsson drivit partiet till höger om Moderaterna. Detta har förnekats av centerpartisterna under hela föregående mandatperiod.

Nu väljer med största sannolikhet (c) att gå ännu mer högerut under Lööfs ledning. Annie Lööfs track record talar för sig själv. Med Lööf som ledare kan inte ens de mest lojala centerpartister hävda att man är ett mittenparti. Svenskt näringslivs arbete med att omvandla centerpartiet har varit framgångsrikt och nu har man skapat ett lydparti med stor kampanjkassa.

Svensk politik går in i fortsatt blockpolitik och det gamla folkrörelsepartiet centern begravs definitivt nu på stämman i september.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Renmarkstorget

Av , , Bli först att kommentera 10

Byggnadsnämndens beslut att tillåta en inbyggnad av arkaden mot Renmarkstorget är ett bra beslut. Arkadernas utformning, ytan till trots, är inte särskilt välkomnande och då de ligger på fastighetsmark ser jag enbart positivt på byggnadsnämndens beslut. Vi får bättre välkomnande entréer.

När det gäller Renmarkstorgets utformning finns 38 miljoner avsatta i investeringsbudgeten för 2012 och 2013. Det är tekniska nämndens uppdrag att sköta utformningen av torgytor och Renmarkstorget är i stort behov av att göras om och få ordning på, samtidigt skulle man på ett fint sätt knyta ihop detta med omgestaltningen av kungsgatan till Västra esplanaden som fortsätter.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ta tillbaka ert parti!

Av , , 1 kommentar 15

Mattias Larsson väljer på sin blogg att bemöta mitt inlägg om centerns sista strid. Jag kan öppet säga att Mattias är en politiskt motståndare som jag har stor respekt för med stark förankring i resterna av Centerpartiets folkrörelse. Och därför vet jag också att hans och Umeåcenterns val att stödja Hatt har sina skäl.

Men inte ens den gode Mattias kan förneka att det vägval centerpartiet står inför handlar om mer eller mindre marknadsliberalism. Att Anna-Karin Hatt enligt Larsson skulle vara bärare av Maud Olofssons arv förnekar inte utan förstärker bara bilden av hur långt Centerpartiet dragit iväg. Men valet står inte enbart mellan Mauds politik eller mer av det nyliberala tankegods som växt fram genom stureplanscentern ivrigt påhejade av Svenskt Näringsliv. Såvida inte Larsson lider av Stockholmssyndromet så går det inte att komma ifrån att Centerpartiet i viss mån kidnappats av en väldigt hätsk nyliberal invasion som fått partiet att lämna sin gamla politik. Börje Hörnlund med flera såg tidigt vad som var på väg att ske. Detta är därför de facto en kamp för folkrörelsecenterns överlevnad; ska partiets företrädare veta hur det ser ut i Norrlands glesbygd eller veta hur det är att hänga på Stockholms krogar och bjudas på sprit av företagsdirektörer.

Jag har ingen som helst avsikt att se Centerpartiet köra i högerdiket. Tvärtom, jag ser gärna mindre av att partierna låses i skruvstäd i en osund blockpolitik. Vår hemstad Umeå är ett utmärkt exempel på hur överskridande lösningar gjort att svåra frågor kunnat överbryggas.

Mattias skriver att han vill se mer "ett Centerparti som är Varmare, Grönare och mer Socialliberalt än det uppfattas idag". Det är utmärkt, jag önskar er lycka till att ta tillbaka ert parti från Stureplan.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Restaurangbåtarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Som går att läsa på vk.se så flyttas nu restaurangbåtarna vid kajen nedströms under byggandet av kulturhuset. Vi socialdemokrater har hela tiden hävdat att båtarna fyller en viktig funktion och uppskattas av Umeåborna. Däremot vill vi inte ha kvar uteserveringarna då strandpromenaden ska vara öppen för alla och inte skärmas av eller blockeras.

Placeringen av båtarna har diskuterats ett tag. Vi ville inte lägga dem utanför hamnmagasinet för att störa ungdomarnas miljö. Den lösningen som nu hittats är förmodligen den bästa och umeborna kommer även fortsättningsvis kunna njuta av älvslandskapet ombord på restaurangbåtarna.

Andreas Lundgren(s), 2:e vice ordf tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Centerns sista strid

Av , , 2 kommentarer 9

Utåtsätt är partiledarvalet inom Centerpartiet en småmysig tillställning med öppna utfrågningar och glada tillrop. Men rapporterna talar om en hård intern strid. I själva verket kan det vi bevittnar vara Centerpartiets sista strid.

I skuggan av regeringens arbete med höstbudgeten så ser vi en helt avgörande batalj utveckla sig om hur den framtida politiska mitten ska se ut. Det är av intresse även för oss socialdemokrater att veta hur den slutar. Ska Centerpartiet ta Maud Olofssons idéarv ytterligare ett steg högerut eller ska folkrörelsen lyckas hålla partiet på plats i mittfåran.

De traditionella centerpartisterna är missnöjda med den marknadsliberala orienteringen och sätter sitt hopp till Anna-Karin Hatt. Hatt är minister i regeringen och ställer upp på de försämringar som slagit sönder Sverige,men hon skänker en strimma hopp till folkrörelsecentern.

I andra hörnan står Annie Lööf, ung och marknadsliberal som gjorde sig ett namn då hon ville stoppa FRA-lagen. Lööf stöds av det unga nyliberala garde som växt fram ur ungdomsförbundet när folkrörelsen inte var på sin vakt och lät det spåra ur. Ena dagen ropar man "fuck facket forever", nästa dag står Fredrik Federley och vill avskaffa sexköpslagen. Den tredje kandidaten, Anders W Jonsson är troligen chanslös.

Centerpartiet är Sveriges i särklass rikaste parti. Verksamheten går runt på de miljoner återbäringen av insatta pengar genererar varje år i bolaget Randello Invest. Partiet är inte opinionsmässigt en stor faktor i svensk politik, men för Moderaterna och Svenskt Näringsliv har ett lydigt centerparti med stor kampanjkassa varit en enorm tillgång.

Det är möjligt att Centerpartiet skulle öka opinionsmässigt ett par procent med Annie Lööf vid rodret. Men det innebär oundvikligen ett stort steg högerut och det traditonella Centerpartiet skulle en gång för alla vara dött och begravet. Ett sådant parti må ha ett värde för en moderatledare som vill utnyttja det för opinionssyften men i övrigt är det poänglöst.

Detta kan vara Centerpartiets sista strid. Annie Lööfs anhängare har segervittring men folkrörelsecenterpartisterna har tagit upp kampen om sitt parti. För oss på sidlinjen återstår att se vad som finns kvar av den politiska mitten när röken lagt sig.

2 kommentarer
Etiketter: , ,
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se