gender budgeting!

Av , , 1 kommentar 8

Vad många inte vet är att tekniska nämnden, som ofta betraktats som en ”hård nämnd” och mansdominerad, under mandatperioden blivit en av kommunens spjutspetsar i jämställdhetsarbetet. Tillsammans med Vänsterpartiet har vi arbetat målmedvetet för att detta jämställdhetsarbetet ska vara ledningsstyrt.

Några delar vi gjort är att se till att jämställdhetsambitionerna ska synas tydligt i nämndens verksamhetsplan. Det handlar om.att lägga in konkreta förbättringar som processerna ska arbeta med. För fastighet handlar det exempelvis om att se över hygienen på skoltoaletterna så även unga tjejer vågar använda dem. För gator och parker följer vi utvecklingen av trygghet genom könsuppdelad statistik och brandförsvaret har arbetat mycket med normer och värderingar så man stärker sig som en arbetsplats där alla får plats.

En annan viktig del är att vi tagit fram rutiner för jämställdhetsanalys av nämndens ärenden. Alla ärenden som ska upp i tekniska nämnden ska beredas utifrån en jämställdhetsanalys som tydligt framgår i tjänsteskrivelsen. Vi ska tydligt som förtroendevalda kunna utläsa vad våra beslut får för effekt på jämställdhet.

Det som är glädjande för 2014 är att vi nu tagit nästa steg. Inom gator och parkers ram kommer vi börja arbeta med ett projekt kring gender budgeting. Innebörden av den termen är att se över resursfördelning mellan män och kvinnor. Att noga analysera hur vi använder våra resurser  ur ett jämställdhetsperspektiv gynnar kommunmedborgarna. Det gäller att varje krona till snöröjning, parkarbeten, trygghetsarbete etc används på rätt sätt.

Vi har tillsatt en politisk arbetsgrupp som kommer att hålla i detta arbete med bred representation från hela nämnden. Detta är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

 

1 kommentar

Nu tar vi ny sats!

Av , , Bli först att kommentera 14

Socialdemokraterna i Umeå hade årsmöte under söndagen. Till ny ordförande valdes Harriet Hedlund från Hörnefors. Harriet är en av våra mest rutinerade politiker med en lång bakgrund inom landstingspolitiken bakom sig. Hon är en oerhört respekterad partimedlem som står stabilt med fötterna stadigt i myllan och har ett politiskt huvud utöver det vanliga. Det känns mycket bra att Harriet nu ska leda oss i valrörelsen då vi vet att det kommer att bli en lång resa.

Årsmötet antog också det kommunala handlingsprogrammet för 2015-2018. Mer information om det kommer så småningom. Låt mig bara kommentera det som så, att vi har en politik som håller och som gör välfärden och Umeå starkare.

Årsmötet antog också en plan för valrörelsen. Vår ambition är att genomföra 35 000 samtal i vår största samtalskampanj hittills. Du kommer att träffa oss ute på gatorna, vid dörrknackning och torgmöten och på arbetsplatsen. Vi ses och hörs!

Bli först att kommentera

Frågor och svar om Apberget

Av , , Bli först att kommentera 13

Igår antog tekniska nämnden principer för Rådhusesplanadens utformning. Jag ser att media vinklar detta lite olika och vill därför passa på att ge en enkel beskrivning av vad beslutet innebär.

Vilket beslut har tekniska nämnden antagit på sitt sammanträde?

Tekniska nämnden har efter en lång dialogprocess med 800 synpunkter antagit principer som ska ligga till grund för utformningen av Rådhusesplanaden. Det gjordes på sammanträdet torsdag den 20 mars.

Hur kommer utformningen att bli?

Den är inte klart utan nu kommer tjänstemännen arbeta fram skisser på första delen av Rådhusesplanaden närmast torget samt mer schematiskt övriga delen av esplanaden och presentera dessa för nämnden. Viktiga delar är att nämnden anser att området ska vara grönt, lätt att ta sig in i för att underlätta trygghet samt på sikt bilfritt. Den som besökte Rådhusesplanaden under kulturhuvudstadsinvigningen kanske kan få en bild av vilket levande stråk detta kan bli för umeborna.

Har socialdemokraterna tillfört något till principerna?

Ja. Vi har noga läst resultatet från medborgardialogen och lagt till punkter. Vid nämndens sammanträde i februari återremitterade vi ärendet för att titta på en utformning av talartribunen. Men vi har lagt till yrkanden om utställningsytor för allmänhet och föreningar, skärpt skrivningarna kring bilfri esplanad samt lagt till att trygghetsaspekten ska särskilt beaktas då en lummig utformning kan upplevas otrygg. Vid nämndens sammanträde i mars så skärpte vi ytterligare skrivningen kring trygghet tillsammans med (v) och de borgerliga partierna då det är särskilt viktigt inte minst för kvinnor att man vågar vistas i esplanaden även nattetid. Det innebär att det måste vara lätt att ta sig in och ur esplanaden och att det finns bra belysning för parkmiljö.

Vad blev beslutet om Apberget?

Efter omröstning så hänsköts Apbergets framtid till ombyggnationen av Rådhustorget. Vänsterpartiet ville återuppbygga Apberget på samma sätt. Socialdemokraterna yrkade på att Apberget ska ingå i ombyggnationen av  Rådhsutorget. Röstsiffrorna blev 9-1 då de fyra borgerliga partierna valde att stödja (s) och Miljöpartiet var frånvarande.

Varför vill ni avgöra Apbergets framtid i samband med torget?

Socialdemokraterna i tekniska nämnden var liksom övriga partier helt inställda under 2013 på att behandla Apberget i samband med Rådhustorgets omvandling. Men i samband med ledningsarbetena i september 2013 tog en enig nämnd beslutet att Apbergets framtid skulle behandlas i medborgardialogen om Rådhusesplanaden. När vi så sammanfattade dialogen kom vi till slutsatsen att den demokratiska mötesplatsen behövs, plats att sitta i solen måste finnas och att detta ska kombineras med en öppenhet in i esplanaden. Vi yrkade på att dessa parametrar ska finnas med på platsen vid sammanträdet i februari i tekniska nämnden och fick stöd för detta med röstsiffrorna 10-1. Utifrån förutsättningarna var det ett riktigt beslut.

Men när vi så tittar på lösning för detta så blir vi inte nöjda. En komplikation är att höjden på en plats för tal, uppträdanden osv kräver en ganska lång ramp för att möjliggöra tillgänglighet. Denna behöver vara på 20 meter samt viloplatåer som då ska byggas till. Faktum är att Apberget som det stod tidigare inte hade tillräckligt lång ramp för att motsvara dagens krav. Vi ser ett problem hur detta riskerar att inte bli tillräckligt bra tillsammans, varken för att ha platser i solen, ett mer levande, öppet grönstråk eller åstadkomma en tillräcklig höjd att hålla tal från. När vi kom till den slutsatsen så återstår att gå tillbaka till grundtanken vilket är det enda vettiga; att Apbergets framtid ska ses över i samband med Rådhustorget.

Finns det pengar att bygga om torget?

Investeringsmedel för ombyggnation om Rådhustorget finns avsatt 2017. Vi är överens i partiet med våra kommunalråd att vid budgetfullmäktige i juni yrka på att detta tidigareläggs till 2015. Ett problem för tekniska nämnden är att Rådhustorget flera gånger skjutits på i kommunens investeringsbudget. Det är dags att vi lägger tillbaka den i anslutning till rådhusesplanadens ombyggnad.

Vad blir fördelarna med att Apbergets framtid avgörs i samband med Rådhustorget?

Rådhusesplanaden byggs öppen in mot torget och att vi vinner ett centralt grönstråk som kan utvecklas till något riktigt bra för umeborna. Dessutom ger det möjlighet att göra om torget utifrån en helhet(inklusive Apbergets funktioner). En ombyggnation av Rådhustorget är mycket angelägen inte minst för att öka framkomligheten till nya stadsbiblioteket i kulturväven som är blockerat idag av gradänger, cyklar, standing man, glashuset etc. Detta behöver ses som en helhet.

Så kommer Apberget uppstå nu då på torget?

Utformningen av den platsen kommer att avgöras i och med att programhandlingen för Rådhustorget tas fram och vi ser hur helheten blir. Något mer går inte att säga idag. Den socialdemokratiska gruppen vill dock vara väldigt tydliga med att en plats för tal, uppträdanden och så vidare självklart måste finnas. Något vi sagt hela tiden medan vi inte varit säkra på utformning.

Vad händer fram till 2015?

En temporär lösning ska ordnas så snart som möjligt så folk kan hålla appeller och tal utan att behöva stå på gamla pallar eller pappkartonger. Det är inte värdigt en stad som Umeå. Att vi är en stad som manifesterar publikt mot nazism, rasism och för människovärdet är det finaste vi har och det ska finnas förutsättningar för det.

Vad händer om budgetfullmäktige tar något annat beslut om att tidigarelägga Rådhustorget till 2015?

Då faller ansvaret tungt på de partier som tar ett annat beslut, prrecis som ansvaret nu faller tungt på (v) som inte vill öppna upp rådhusesplanadens ”döda” grönområde för umeborna genom sitt beslut. Folkpartiets gruppledare Peder Westerberg har signalerat att hans parti stödjer Socialdemokraternas ståndpunkt. Nu måste övriga partiers gruppledare och ledamöter i budgetberedningen ta ställning till om man vill stödja oss i detta. Vi vet att vi har ett stöd med 9-1 i tekniska nämnden för detta.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Äventyrspark på Umedalen

Av , , 3 kommentarer 8

Under dagen tar tekniska nämnden beslut om gatuprogram för 2014. En av de viktigaste satsningarna blir att börjar projekteringen och bygget av en äventyrspark på Umedalen. Nämnden har själv skramlat ihop två miljoner kronor i investeringsmedel för parken att kunna göra den här satsningen och vi socialdemokrater är utomordentligt glada att nu kunna påbörja en konkretisering av arbetet.

Ursprunget till den här Äventyrsparken kommer från Backens socialdemokratiska förening som 2011 väckte tankarna i en motion till Umeå arbetarekommun. Vi har förankrat detta hos tjänstemän och övriga politiska partier och genom medborgardialog fått fram synpunkter från umedalsborna hur man ser på detta.

Kommunen har idagsläget två äventyrsparker, Tomtebo och Ersboda. Ytterligare en är tänkt centralt vid Hedlunda. Med en äventyrspark på Umedalen samt den nygjorda lekparken körbärsdalen på Teg börjar Umeå nu få högkvalitativa lekparker geografiskt spridda i staden.

Äventyrsparken på Umedalen kommer att byggas i etapper. Placeringen blir vid Musköten och kommer också kräva nära samarbete med övriga delar i kommunen och Umedalens IF för att skapa en attraktiv miljö i anslutning till parken.

Sen är det naturligtvis så att det samtidigt pågår en översyn av vilka lekparker som ska finnas kvar utifrån nämndens sparbeting. Hur det blir är till syvende och sidst en fråga om driftsbudget och ramtilldelning och något budgetfullmäktige avgör för kommande år. Det står dock inte i motsatsförhållande mot det faktum att fler ”häftiga” lekparker spridda i staden är den utveckling vi måste gå mot. Inte minst för att ge alla barn oavsett föräldrars inkomst rätt till en fin närmiljö.

Sen slutligen en kommentar till gårdagens stora nyhet. jag ser att Peder Westerberg(fp) också anser att Rådhustorget bör byggas om 2015. Klokt av Peder och nu hoppas jag fler ledamöter än socialdemokraterna och Folkpartiet i budgetberedningen träder fram och tar ansvar för stråket från älven upp till järnvägstorget. Vart är Anders Ågren(m) exempelvis, har han tappat talförmågan? Även om det innebär en tung investering nästa år så är det ärligt talat korkat att låta detta vänta till 2017.

3 kommentarer

Bra besked Holmlund!

Av , , Bli först att kommentera 11

Lennart Holmlund ger idag beskedet att Rådhustorget måste byggas om så snart som möjligt, dvs redan 2015. Det är ett välkommet besked som jag hoppas övriga partier också ansluter sig till. Tekniska nämndens investeringstakt och handlingsfrihet styrs helt av kommunfullmäktiges beslut. Rådhustorget låg ursprungligen 2014 men har sedan förskjutits i omgångar till 2017. Det innebär svårigheter för tekniska nämnden att hantera olika projekt som en helhet. Självklart påverkas en sån sak som flödet till det nya stadsbiblioteket om Kulturväven färdigställs i år men torget först tre år senare.

Vill budgetberedningen tidigarelägga investeringen så är det alltså bara bra. Det möjliggör en återgång till nämndens ursprungstanke vilket var att Apberget och den demokratiska mötesplatsen ska vara en del i rådhustorgets omvandling. Det vore att föredra då en upphöjd plats som Apberget kräver mycket yta, inte minst en 20 meter lång handikappramp plus viloplatåer. Faktum är att inte ens Apberget idag uppfyller gällande krav på lutning för anslutningsrampen.

Tekniska nämnden har genomfört en dialogprocess för Rådhusesplanaden med 800 synpunkter. Detta kommer att leda fram till antagande av ett antal principer för genomförande på tekniska nämnden på torsdag. Ni som var vid invigningen av kulturhuvudstadsåret kunde se möjligheterna som finns att utveckla stråket till något helt fantastiskt.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Olika budskap

Av , , 2 kommentarer 13

Regeringen backar på sänkningen av studiebidraget med 300:- kronor till landets studenter. Det är intressant hur olika media berättar om detta. I Aftonbladet var det huvudnyhet medan Expressen knappt nämnde detta.

Regeringens strategi för en valvinst är mycket enkel. Man kommer att försöka matcha oppositionens välfärdssatsningar och särskilt skolfrågan då man förstått att detta är vad som oroar medborgarna. När man så lagt sig nära socialdemokraterna kommer man sedan att försöka göra som de två tidigare valen och få detta att handla om regeringsduglighet

Kommer man att lyckas? Ja en reträtt idag resonerar man är uppenbarligen glömd imorgon. Det här tricket har man spelat i två valrörelser tidigare och det har fungerat alldeles utmärkt.

Men i det här valet finns en hake. 8 år med Reinfeldt har varken fått ned arbetslösheten eller gett bättre välfärd.

Sverige behöver inte mer triangulering eller mediautspel. Vi behöver riktiga jobb, en bra skola och en välfärd för alla.

2 kommentarer

Jacobson(v) ber om ursäkt

Av , , 9 kommentarer 31

Nås av nyheten att tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson(v) nu i en skrivelse bett om ursäkt till kommunala tjänstemän för sitt agerande i samband med VK:s artiklar om apberget. Det är på tiden när det gått så långt att personal ser ordförande som ett arbetsmiljöproblem. Men kan man tycka, har man gjort ned kommunens personal medialt och så kan man kosta på sig att be om ursäkt offentligt också.

Det är en sak att det cirkulerar påståenden om vad som sagts i denna följetong. Något helt annat vad som hänt vilket Jacobson nu efter granskning verkar anse och därför ber om ursäkt. Men flera av Vänsterpartiets tunga företrädare har agerat i den här frågan och eldat på misstänkliggörandet mot tjänsteutövningen från kommunens personal.

Ett exempel är den kommunpolitiska sekreteraren Elisabet Forssell som tycker att det visst förekommit desinformation kring underhållsarbetena och att medborgarna nu fått veta hur odemokratisk kommunen är.

Ett annat exempel är styrelseledamoten för Vänsterpartiet i Umeå, Daniel Nyström(v), som skrivit att ”nu är vi där igen, åter visar det sig att tjänstemän i Umeå kommun driver politiska agendor.” Det som nu hänt är dock snäppet värre /-/ Makten finns i det dolda, korruptionen avslöjas och Andreas Lundgren(s) försvarar det som har hänt”. Nyström verkar för övrigt stärkas i sin tro att något är skumt i stadshuset, då tekniska nämnden enligt överenskommen ordning med media hänvisat en journalist till ordinarie presskonferens.

Presidiet för tekniska nämnden har fått en noggrann beskrivning av skeendena kring beslutet om nedmontering av Apberget. Den överensstämmer med den bild som givits tidigare. Notera nu:ÄVEN Vänsterpartiet anser att denna förklaring av tjänstemännen var tillräcklig och anser inte att detta ska undersökas vidare(även om man har en annan åsikt i fråga om nedmontering skulle ha gjorts)

Den enskilde medarbetare, Carl Arnö, som hängts ut i media har Jacobson bett om ursäkt till och anser numera att det inte går att rikta kritik mot denna person för övervägandena kring ledningsdragningarna. Ordförande har också uttalat sitt fulla förtroende för gatuchefen som bedömde underlagen och tog beslutet att godkänna markarbeten under Apberget.

Vad Jacobson i arga ordalag kallade ”vvs-tricket” vid tekniska nämndens presskonferens blir därmed helt obegripligt. Jacobson och Vänsterpartiet måste snarast förklara om man står kvar vid detta påstående. Det är det minsta man kan begära när man nu anser att kommunens personal inte ägnat sig åt tricks eller gått ”fastighetsägarnas intressen”.

Sedan får ordförande för tekniska nämnden naturligtvis fortsätta tycka att han fått för dålig information om fastighetsägarnas åsikter. Min minnesbild är att det i korta ordalag nämndes på sammanträde före semestern 2013, att det fanns synpunkter från fastighetsägare att man ville ha bort Apberget. Detta var inget som jag upplevde varken politiker eller tjänstemän ansåg vara aktuellt då Apberget skulle behandlas i samband med Rådhustorget. Vad mer fanns att diskutera? Det är svårt att se varför det ska motivera att Vänsterpartiet hjälper till och tar ära och heder tas av kommunens personal i media.

Vänsterpartiets olika företrädare har gjort grova utspel om desinformation, tricks och till och med korruption runt hanteringen av Apberget. Ordförande Jacobson(v) har nu i skymundan bett om ursäkt till kommunens personal. Men det vill man inte berätta om till dig som är medborgare.

9 kommentarer

Kvinnohistoriskt museum

Av , , 4 kommentarer 8

Passa på imorgon på den internationella kvinnodagen att besöka glashuset på rådhustorget. Personalen vid det kvinnohistoriskt museum kommer att vara där och berätta om sin verksamhet och visa bilder på hur det hela kommer att bli. Själv jobbar jag hela dagen, men ta dig tid att gå förbi och lär dig mer om denna unika satsning på jämställdhet.

I styrgruppen för kvinnohistoriskt museum sitter förutom jag själv även Lena Karlsson Engman(s), Tamara Spiric(v) samt Eric Bergner(c). Har du frågor och funderingar så går det alltid bra att höra av sig.

 

4 kommentarer

Ryssland söker sig till Krim

Av , , 1 kommentar 16

Krim har historiskt alltid varit en omstrid halvö som bytt ägare många gånger. Grekiska bysans, ottomanska riket, gyllene horden, krimtartarerna, är några av de som kontrollerat Krim, följt av Tsarrysslands övertagande, segern vid Balaklava och lätta brigadens undergång. Nestor Makhnos och anarkisternas seger över Wrangels vita styrkor i inbördeskriget och bolsjevikernas övertagande, till Stalins etniska rensning och Krustjevs bortgivande av Krim till Ukraina 1954.

För Ryssland är Krim av stor strategisk betydelse. Flottbasen vid Sevastopol är Rysslands viktigaste utpost för att kontrollera svarta havet och slippa vara förlagd till Kaukasus.

- Krim är ett hangarfartyg mot de rumänska oljefälten, sa Adolf Hitler i samband med invasionen av Sovjetunionen 1941. Sovjetunionen resonerade likadant och försvarade Krim bittert. Några av de mest fruktansvärda scenerna under hela andra världskriget utspelades i Sevastopol. Tyskarna belägrade flottbasen i 250 dagar och bombarderade försvararna med tungt artilleri. Ryssarna förblödde där och tvingades till slut kapitulera i juni 1942. Namn som Feodosia och Kerch i dagarnas nyhetsrapportering var slagfält redan då.

Efter kriget utsåg ryssarna Sevastopol till ”hjältestad”. Ett Ryssland som vill stärka sin strategiska position söker sig alltid till Krim, så har det sett ut historiskt och så ser det ut än idag. Krim är lätt att försvara, landvägen går via Perekop som inte är mer än en par kilometer bred landremsa.

Dagens utveckling är mycket oroväckande. EU sitter i ett skruvstäd då såväl Tyskland som flera länder i östeuropa är beroende av rysk energiförsörjning. USA:s utrikesminister John Kerry stod för gårdagens mest komiska utspel då han fördömde Rysslands agerande med motiveringen att man kan inte invadera länder under falsk motivering. Snacka om att kasta sten i glashus.

Världen behöver en tydlig kritik mot stormakternas sätt att dela upp världen mellan sig. Det är stormakterna som är det främsta ett hotet mot den internationella säkerheten och drabbar folk med massa elände. Olof Palmes röst är saknad.

1 kommentar
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se