Partikongressen

Av , , Bli först att kommentera 13

Så var partikongressen slut och ombuden på väg hem. Har följt kongressen från hemmaplan och kommer fördjupa mig mera i besluten under veckan.

Mest glädjande vid en första anblick är beslutet om en individualiserad föräldraförsäkring vilket är centralt för att utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor.. Partiet har tidigare talat om en tredelning och inte velat gå hela vägen. Jag är övertygad om att det varit en för försiktig hållning vilket inte minst visar sig nu när kongressombuden tydligt markerat att tiden är kommen för en delad föräldraförsäkring. Beslutet innebär ingen tidplan men att detta är målet på sikt vilket är välkommet. Vid nästa partikongress kommer frågan återkomma med krav på en konkretisering vilket är helt rätt.

Det finns flertalet jämställdhetsreformer med tydligt klassperspektiv som partiet skulle kunna införa som såväl politiska motståndare som allmänhet helt enkelt skulle acceptera som naturligt i nästa steg. Ta rätt till heltid till exempel. Här måste partiet arbeta ”rakare” och bara driva igenom frågan för att sedan ta sig an vad som kommer därnäst. Likadant med anskaffandet av arbetskläder i kvinnodominerade yrken med mera.

Allmän visstid var en annan fråga som väckte debatt och där idé krockar med verklighet. Sanningen här är ju att läget i Sveriges riksdag med allianspartierna och Sverigedemokraterna blockerar varje förslag som skulle stärka lagen om anställningsskydd. Därför behöver partiledningen manöverutrymme när man nu ska ta sig an den utmaningen.

Till sist då frågan om folkrörelsen. Det här är egentligen det ämne som jag hoppas diskuteras mest och längst. Det finns som alltid mycket tankar om att partiet måste bli mer välkomnande, öppet, ge utrymme för olika typer av engagemang etcetera. Det jag hoppas är att partiet äntligen börjar titta på strategier och tankar för organisering vilket saknats tidigare. Jag ska titta över hur besluten blev men om partiet vill växa från 30% så måste man helt uppdatera verktygslådan. Det kräver ett förändrat synsätt på folkrörelsens betydelse och tankar om organisering. Man kan exemplifiera med att om organisering är en blomma så fokusera inte enbart på hur vi ska ansa blommans blad utan på hur jordmånen ser ut.

Bli först att kommentera

Viktig framgång!

Av , , 2 kommentarer 13

Idag har kommunfullmäktige ställt sig bakom skärpta riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort ett bra arbete med det nya förslaget som tillgodosett en stärkt socialpolitisk framtoning. För Individ- och familjenämnden är detta en tung och viktig framgång och bör applåderas av alla som vill att barn och unga ska få växa upp utan alkoholens negativa verkningar.

När det förra förslaget om riktlinjer antogs år 2005 rasade debatten om att släppa in alkoholservering på kommunens idrottsarenor. Detta förslag innehöll en del öppningar för hur och var serveringstillstånd kan ges som nu täpps till. Insynsskyddet till serveringen vid arenor förtydligas så att inte publiken behöver hamna mitt uppe i serveringen.

Förslaget innebär också ett tydligt försvar av ungdomsmiljöer, där en ambition är att dra en tydlig linje i sanden och freda dessa på lång sikt. Det är strategiskt helt rätt. Vi skärper skrivningar kring fredandet av alkohol och i dess närhet från fritidsgårdar, ungdomsmiljöer men även skolor och dess omedelbara närhet. Förslaget pekar också ut att drogliberala rörelser, sexklubbar och närhet till behandlingshem för missbrukare inte bör beviljas serveringstillstånd. En helt riktig och framåtsyftande skrivning.

Det som nu krävs är att Individ- och familjenämnden upprättar en bra dialog med miljö- och hälsoskyddsnämnden om tillämpningen. Det behövs en nära dialog vilket försvagats sedan personalen flyttades över från dåvarande socialnämnden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Till detta bör knytas att Individ- och familjenämnden alltid ska vara remissinstans till serveringstillstånd riktade till allmänheten i publika miljöer. Det ska vi se till att det kommer på plats.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

2 kommentarer

Socialtjänsten prioriterad

Av , , Bli först att kommentera 11

Socialdemokraterna har presenterat sitt budgetförslag för Umeå kommun. Det är en stram budget där vi nu börjar bromsa in investeringstakten och gör en tydlig prioritering av driftsramarna för skolan och socialtjänsten. För Individ- och familjenämnden innebär det att vi trots det tuffa läget kompenseras i princip fullt ut för indexuppräkning och volymer. Det är nämnden ensam om och det förpliktar till att fortsätta hålla fokus på att genomföra de förändringar av verksamheten som vi är inne i.

Den politiska ledningen i nämnden arbetar just nu med olika frågor. Vi har dels ett stort fokus på att stabilisera situationen hos individ- och familjeomsorgens myndighetsavdelning gällande barn- och unga. Där upplever vi en ökad mängd ärenden rörande barn vilket gör att arbetsbördan ökat. Här följer vi utvecklingen och har gått in som garant för både högre löner och särskilda handledartjänster för specialistsocionomer.

Samtidigt med det pågår ett arbete att titta över vilket stöd och service man kan förvänta sig av socialtjänsten. Det är beslut som måste tydliggöras av politiken så att alla medarbetare kan vara trygga med vad som gäller. Under juni kommer nämnden fatta beslut.

Sist men inte minst har vi antagit en ny strategi för omsorgen som har tydliggjort nämndens inriktning. Vi lägger kraften på att den enskilde ska kunna komma ut i arbete och få möjligheter att kunna vara aktiv i samhällslivet. Alla människor behövs och vi vill att en arbets- och sysselsättningslinje ska gå som en röd tråd genom socialtjänstens stöd inom omsorgen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se