Sänk inte flyktingersättningen

Av , , 1 kommentar 3

Regeringen har aviserat att man tänker sänka ersättningen till kommunerna för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Enligt remissförslaget från arbetsmarknadsdepartementet ska ersättningen sänkas från 1900 kr på plats på HVB-hem utanför överenskommelsen till 1300 kronor per barn från januari 2017. För den som har fyllt 18 år med uppehållstillstånd blir sänkning ännu större, ned till 750 kronor dygn. Är du dessutom över 18 och asylsökande så sänks ersättningen till 350 kronor per dygn.

Det är naturligtvis förståeligt att staten börjar se om sina kostnader i ett läge då ersättningarna enbart för ensamkommande barn nu ligger upp mot 28 miljarder i år. Man försöker uppmuntra alternativ till placeringar på dyra HVB-hem som exempelvis kostnadseffektivare stödboenden men där det hittills inte funnits riktiga incitament för kommunerna att bygga ut. Det är också bra att man gör en övergång till en mer sammanhållen schablonmässig ersättning som kommer att kapa bort massa administration.

Men jag delar helt Sveriges kommuner och landstings uppfattning att förändringar i ersättningssystemet MÅSTE göras med hänsyn till kommunernas förutsättningar. Många kommuner sitter fast i långa avtal med privata hvb-hem och det är inte lätt att bryta dessa. Kommunerna står dessutom idag i en svår situation då man inte vet om en ny flyktingström är på intågande eller inte vilket innebär att man måste behålla överkapacitet för att ha beredskap. Dessutom kommer en  omställning av ersättningssystemet om ett halvår ställa hårda krav på kommunernas socialtjänster att snabbt utreda om den enskildes behov har förändrats. Det är inte rimligt.

Det behövs klara övergångsregler för att inte stjälpa över ansvar och kostnader på kommunerna. Det vore väldigt olyckligt med tvära kast i ett läge då socialtjänsten runt om i Sverige fortfarande kämpar med att stabilisera situationen från i höstas.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Barnens bild av soc

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett av samhällets viktigaste uppgifter är fattigdomsbekämpning. Kan vi minska barnfattigdomen i Sverige så kommer det att visa sig i att barnen mår bättre som vuxna. Färre kommer fastna i försörjningsstöd, hälsan förbättras och fler kommer att klara sin skolgång. I Umeå kommun har vi fastlagt att målet är en halvering av barnfattigdomen till 2020. Förvaltningen har getts uppdraget att fram till 2017 arbeta fram en plan på hur detta ska gå till. Under tiden måste nämnderna hela tiden förbättra sina insatser med barnen i fokus.

Individ- och familjenämnden har som en del i detta undersökt hur barn och vuxna i Umeå upplever det att uppbära försörjningsstöd. Vi har tittat på tillgång till aktiviteter och kläder, datorer och mobiler som direkt berör försörjningsstödet. En ögonblicksbild av dagens 1700 fattiga barn i Umeå.

Det vi noterar är att barnen upplever sig annorlunda från övriga barn. Det blir konflikter i familjerna som härrör till ekonomi och känslor av att inte vara modern eller jämlik. De intervjuade beskriver en känsla av att inte ha möjlighet eller rätt att existera på lika villkor som alla andra. Barnen kan tvingas kämpa om det lilla ekonomiska utrymme som finns som ska räcka till nya kläder, biobesök, cykel eller busskort. Föräldrarna känner sig i sin tur otillräckliga.

Beskrivningen av upplevelserna visar också att barnen mycket tidigt märker av att man är annorlunda. Har familjen bara dator via skolan så blir det problem när den ska återlämnas under loven. Att inte ha råd med aktiviteter påverkar barnens hälsa och skolprestationer.

Oavsett politiska värderingar så har alla politiker i Umeå ett ansvar för att barnfattigdomen ska minska. Vi kommer nu från nämndens sida fortsätta titta på hur barn och vuxna upplever sin situation i syfte att ge ett bättre stöd i uppväxten.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Budget…och barnens framtid

Av , , 1 kommentar 14

Idag beslutar Umeå kommun om budgeten för 2017. De olika partiernas budgetförslag ställs mot varandra och det kommer ha stor påverkan på förutsättningarna för socialtjänstens verksamheter.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger ett gemensamt budgetförslag i en tuff tid. Den grundläggande tanken är att skapa stabilitet i nämnderna genom att möta nämndernas behov brett och undvika att bygga in strukturella problem med tvära budgetomfördelningar. Det är en riktig strategi och Individ- och familjenämnden får en ökad ram på 37 miljoner till socialtjänstens behov.

Mot det ska ställas Moderaternas budget som istället handlar istället om att lägga in 20 miljoner mindre på socialtjänsten. Det är ett helt ohållbart förslag. Det Moderaterna inte förstår är att angivna volymökningar i budgetunderlaget bara berättar en del av sanningen om socialtjänstens utmaningar. Fortsatt i år ligger antalet placerade barn på institution långt över vad Individ- och familjenämnden har budget för och det är en volymökning som ”flyger under radarn”. Det är inte heller kostnader som nämnden enkelt kan arbeta bort. Vi har också ett ökat antal anmälningar av våld där barn behöver skyddsplacering och de måste självklart få stöd vilket lagstiftningen också stipulerar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Det måste bli ett slut

Av , , 2 kommentarer 15

Jag sitter och lyssnar på personalen på IFO Ungas specialistnivå. runt 30 personer har samlats för att samtala med ordförande i nämnden om hur det går.

Samtalsämnet pendlar och nu diskuterar vi arbetsutrustning. Handläggarna sitter i kontorslandskap och man har inte tillgång till en egen mobiltelefon eller bärbar dator. Det gör det svårt att utföra arbetet och man beskriver situationen för mig.

Någon frågar varför det är så och svaret kommer att det beror på att du jobbar i ett kvinnodominerat yrke. Spridda skratt hörs när vi konstaterar det alla egentligen vet.

Men skrattet fastnar. Egentligen tänker jag för mig själv, vad är det för samhälle vi har skapat? Här sitter jag som ordförande med dessa handläggare, som har kommunens kanske svåraste och viktigaste arbeten, och man har inte ens en mobiltelefon. De kvinnodominerade yrkena ligger högst i sjukskrivningar, minst ledartäthet och har de tyngsta arbetsuppgifterna och lägsta lönerna. Samtidigt som vi på måndag ska ha en debatt i kommunfullmäktige om budget – där en del partier snarare vill spara rejält på socialtjänsten. Det är en absurd situation. Och helt relaterad till att män och kvinnor förväntas acceptera olika villkor.

Kanske har ordföranderollen påverkat att jag på senare tid känt en stor frustration över detta orättfärdiga samhälle där halva befolkningen kollektivt släpas i smutsen. För att inte tala om alla hbtq-personer som fastnar mitt i den här normen och far illa. Och samtidigt - en växande irritation över motståndskrafterna mot alltihop som ägnar sig mer åt begreppsfloror och drömmande istället för att åtgärda allt steg för steg.

Det måste helt enkelt bli ett slut på män som slår och våldtar, politiker som inte tillräckligt tar tag i problem och att lågavlönade kvinnor ska slitas ut. Det måste bli ett slut och det måste bli det nu.

All förändring börjar hos en själv. Jag ska hädanefter försöka att göra mer.

 

Andreas Lundgren(s), ordf Individ- och familjenämnden

 

 

2 kommentarer

Felaktigt om öppen förskola

Av , , 4 kommentarer 8

Folkbladet skriver idag om tjänstemannaförslaget till nedläggning av öppna förskolan. Bakgrunden är den kraftigt försämrade prognosen för Individ- och familjenämnden som kom i mitten av maj där vi bland annat ser att antalet placerade barn på hvb fortsätter ligga högt. Individ- och familjenämnden behöver därför kraftsamla kring barnen med störst behov och tjänstemännen arbetar därför fram förslag på hur det ska vara möjligt. Inga konstigheter.

Jag vet inte hur många gånger jag förklarade för reportern att detta är ett tjänstemannaförslag och inte ett politiskt förslag. Likväl skriver reportern fortfarande att detta är nämndens arbetsutskotts förslag, vilket är helt felaktigt och framgår av det upprättade protokoll folkbladet läser ur. Det tjänstemännen fått i uppdrag av en enig nämnd är att titta på en palett av åtgärder och då ska man få göra det. Politiken ska inte gå in och censurera det arbetet som ett parti föreslog utan hela bilden måste få komma på bordet.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

4 kommentarer

Budgettider…

Av , , Bli först att kommentera 7

Juni går i en rasande fart och midsommar kan skönjas bakom hörnet.

Inom Individ- och familjenämnden hanterar vi nu för fullt situationen kring ekonomin. I maj fick politiken till sig att prognosen försämrats kraftigt. Det finns flera förklaringar till det, men en huvudorsak är att vi fortsätter ha en trend med många barn placerade på HVB-hem som inte kan bo kvar hemma. Det gör att nämnden tvingas till resoluta åtgärder nu mitt i sommaren för att kunna kraftsamla kring de barn som har störst behov.

Samtidigt har de olika partierna lagt sina budgetförslag som ska behandlas av kommunfullmäktige den 20 juni. Förutom Moderaterna som föreslår en sänkning av resurserna till Individ- och familjenämnden med 20 miljoner kronor så ligger de övriga partierna ganska nära varandra. Något parti ligger över med 10 miljoner men det i sammanhanget kommer inte förändra bilden av att nämnden har ett stort arbete framför sig även nästkommande år. Vi är dock på rätt väg på en rad områden och personalen utför i vanlig ordning ett storartat arbete.

När det gäller innehållet i budgetförslagen så kommer jag återkomma med det i samband med kommunfullmäktige. Men jag måste ändå kommentera en sak.

Ett av de mer anmärkningsvärda inslagen  är att inga partier förutom Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i sin budget lagt fram konkreta mål för barnfattigdomsarbetet(halvering till 2020). Politiker från övriga partier har under året ägnat en massa tid att tala sig väl om att arbeta mot barnfattigdom men så vill man inte ens ha det som styrande mål för kommunens arbete. Finns ingen anledning att politiskt käbbla om det, men det är ärligt talat ledsamt för de fattiga barnen i den här staden att politikerna inte tar sig samman och sätter det här som ett av kommunens viktigaste mål. Här behövs mer samsyn och prioritering av partierna - inte mindre.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Fler lägenheter till våldsutsatta

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi börjar nu se effekter av de kraftiga prioriteringar vi gjort av våldsutsatta kvinnor inom Individ- och familjenämnden. Socialdemokraterna har drivit igenom två helt centrala beslut som nu börjar få stor effekt. För det första har vi fått loss fler lägenheter till bosociala ändamål från AB Bostaden som kommer kvinnofridsmottagningens snabbspår till del.

För det andra är att vi också ökat möjligheten till sökningar på Bostadens olika bostadsområden. En ökad flexibilitet gör att vi kan placera våldsutsatta kvinnor snabbare och i passande områden.

Sammantaget gör detta att vi ser klara förbättringar. Under första halvåret 2016 har lika många kvinnor fått ny bostad via kvinnofridsmottagningen och kunnat lämna sina män som under hela förra året. Det är en viktig markering och bra att samhället tar sitt ansvar. Nämnden har också agerat när det gäller lägenhet för så kallade sociala kontrakt(som inte går via kvinnofridslinan) att våldsutsatta i nära relation ska tillsammans med barn som inte kan bo hemma vara högst prioriterade.

Det som nu saknas i boendekedjan är ett skyddat boende för att komplettera kvinnojourernas viktiga verksamhet. Med det på plats kommer vi få en ökad flexibilitet och erbjuda ett mer professionellt stöd. Utredningsuppdrag är lagt från nämnden på detta.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se