Självmord? skit i det

Av , , 3 kommentarer 9

Vid gårdagens kommunfullmäktige hade Veronica Kerr(kd) ställt en interpellation till mig om den psykiska ohälsan bland unga ensamkommande. Under 2016 har vi haft tre allvarliga självmordsförsök i vår verksamhet och det här måste självklart diskuteras på högsta politiska nivå i kommunen.

Man skulle kanske tro att kommunfullmäktige också skulle vara lika angelägna om att få diskutera detta. Men icke.

I det här fallet hade interpellationen redan skjutits upp från sammanträdet i februari och höll på att inte hinnas med igår heller. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning som partierna enats runt så stryks nämligen interpellationer och enkla frågor som blivit liggande över två sammanträden då de anses inaktuella.

Kerrs interpellation skulle alltså strykas men tack vare fullmäktigepresidiets insats så fick den här interpellationen ställas. Man lyckades få den behandlad med någon minuts marginal innan stopptiden gick ut. Bra gjort av presidiet men det ställer återigen frågan om Umeå kommunfullmäktige ska vara ett forum för debatt eller propaganda.

Det här är nämligen ett klockrent exempel på hur det politiska samtalet i kommunfullmäktige underminerats av partier som kapar åt sig all talartid i kommunfullmäktige. Partier som sänder upp alla sina ledamöter i varje fråga för att få ut så mycket citat som möjligt i tidningarna. Inte för att komma med nya argument och fakta utan enbart upprepa sina partikamraters synpunkter. Relevanta viktiga frågor, som den här, hinns då knappt med då kommunfullmäktige blir en megafon för propaganda.

Så här kan vi inte ha det längre. Vi behöver ett kommunfullmäktige som hinner med relevanta frågor.

Till gårdagens kommunfullmäktige var 21 interpellationer och 7 enkla frågor anmälda. Alla måste självklart känna sig fria att interpellera och ställa enkla frågor, det är ju det instrument oppositionen har till att granska makten. Men då krävs att man också klarar av att ta det ansvaret.

En del partier borde rannsaka sig själva. Eller ska inte självmordsproblematik ha någon plats på kommunfullmäktiges dagordning?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

3 kommentarer

Stöd till anhöriga

Av , , Bli först att kommentera 7

Under en längre tid så har jag och föräldraföreningen mot narkotika i Umeå(FMN) dryftat vad vi kan göra tillsammans för anhöriga. Det har utmynnat i en överenskommelse som antogs av Individ- och familjenämnden vid onsdagens sammanträde.

Kärnan i överenskommelsen är att föräldraföreningen kommer att hålla kursläger för anhöriga i CRAFT, som är en metod för anhöriga att stötta sin närstående som befinner sig i missbruk. Metoden, som rekommenderas av socialstyrelsen, går kortfattat ut på att ge anhöriga ett förhållningssätt och strategier för att hantera en vardag där man ofta känner sig otillräcklig. Det här är centralt för att kunna motivera till förändring samtidigt som anhöriga ges verktyg som gör att man orkar stå kvar.

Socialtjänstens roll kommer förutom ekonomiskt stöd bestå av att hjälpa till och rekrytera anhöriga till Föräldraföreningens kurshelger. Samtidigt så kommer Föräldraföreningen att efter kurshelgerna kunna erbjuda ett sammanhang med gruppverksamhet som finns kvar över tid.

Det här är ett exempel på där offentlig verksamhet och civilsamhälle hjälps åt och får ut mer av skattepengarna än vad annars skulle kunna vara möjligt. Vi kommer i nämnden att fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället inom ramen för vårt stöd till föreningslivet. Jag är mycket nöjd att denna överenskommelse med föräldraföreningen mot narkotika i Umeå nu är verklighet.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Brännbollsyran och servering

Av , , 5 kommentarer 6

I går behandlade Individ- och familjenämnden en remiss från Miljö- och hälsoskyddsnämnden angående beviljandet av serveringstillstånd för brännbollsyran 1-3 juni. Det här har nu väckt viss uppståndelse och det är på sin plats att reda ut ett antal frågetecken.

Det verkar finnas ett stort missförstånd om detta och att man inte förstår vilken roll socialtjänsten har i beviljandet av serveringstillstånd. Nämndens uppdrag är att yttra sig om de sociala konsekvenser vi ser för yran till Miljö- och hälsoskyddsnämnden som sedan är de som gör en sammanvägning och tar beslut om detta.

Samtliga partier, dvs Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet står bakom de synpunkter som nu lämnas från Individ- och familjenämnden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enbart Moderaterna ställde sig inte bakom detta och ville ge ett oreserverat bifall till serveringstillstånd. Det är i sig anmärkningsvärt att man inte har någon kommentar till sociala hänsyn som behöver vidtas oavsett om man är för eller emot serveringstillstånd som sådant. Men det är en annan sak.

Notera att det här handlar om ansökan för Mariehemsängarna i anslutning till spelplanerna. och inte festivalen. Det här har cirkulerat runt i media men är alltså inte något beslut eller åsikt som nämnden har. Uppgifterna att det skulle gälla ansökan om folköl stämmer inte heller då det i ansökan tydligt står starköl. Brännbollsyran vill ha servering på mariehemsängarna under dagtid i närheten av där många barn och ungdomar vistas. I nämndens yttrande beskriver socialtjänsten vad man ser är viktigt om serveringstillstånd ska beviljas:

I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd betonas skyddet för barn och ungdomar och att de har rätt till alkoholfria miljöer. Alkoholserveringen kommer delvis pågå under skoltid och dagtid vilket gör att sannolikheten för att barn och ungdomar kommer att vistas på cupområdet i samband med skoldagens slut. Det blir därför viktigt med uppsikt över ordning och måttfull servering och att graden av berusning begränsas så att barn och ungdomar inte drabbas av alltför onyktra och stökiga personer.

Kommunen har riktlinjer för serveringstillstånd och att detta inte bör ske i direkt anslutning till idrottsaktiviteter. Undantag där kan medges om det sker i ett avgränsat område inskyddat från publik och utövare. I detta fall blir det viktigt att det inte sker en överservering och att det finns tillräckligt med utrymme i serveringstältet för att undvika irritation och provokation med risk för våld som följd.

Ansökningstid för serveringstillstånd avslutas 22, 21 och 18.00 vilket innebär att ingen servering sker nattetid. Sena serveringstider har betydelse för både grad av berusning och att risk för våld uppstår och det föreligger inte i detta fall. Däremot så innebär de tidigarelagda öppettiderna i detta sammanhang att det bidrar till att utöka tiden för alkoholintaget, eftersom människor förmodligen börjar dricka tidigare under dagen med servering från 11.00 fredag och lördag. Det ökar berusningsgrad och risken för stökighet och våld.

Nämnden ställer sig därför restriktiv till nuvarande upplägg. Om serveringstillstånd ska beviljas så trycker nämnden på att det är viktigt med noggrann ålderskontroll, ansvarsfull och måttfull servering, ha koll på antalet sittplatser och  nyktra och trygga vuxna i anslutning. Dessutom ställer sig inte nämnden bakom servering på dagtid.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Texten uppdaterad.

5 kommentarer

Sanningen om fullmäktige

Av , , 4 kommentarer 14

Det har uppkommit en debatt om Umeå kommunfullmäktige i media. Anders Brodin, VK:s politiska kommentator skriver klokt också om vad som egentligen sker vid sammanträdena.

Låt mig först säga att min bild är inte att kommunfullmäktige inte fungerar. Snarare finns en stor glöd i kommunpolitiken i Umeå, det är många partier och ledamöter som driver frågor. Det är väldigt viktigt.

Tyvärr det som hänt framför allt det senaste året är att en del partier saboterar kommunfullmäktiges arbetsformer för att gynna sig själva. Eller det tror man åtminstone.

Fakta är följande. Ett antal partier har helt sonika ”kidnappat” all talartid i kommunfullmäktige för interpellationer och enkla frågor vilket gör att beslutsärenden kommer i skymundan. Det här görs dels genom att det skrivs en mängd interpellationer och enkla frågor och genom att sända upp många ur sin partigrupp i talarstolen i varje debatt.

Följden blir att andra partiers enkla frågor och interpellationer blir liggande och granskning av styret i kommunen uteblir. Det här har bland annat Moderaterna och Anders Ågren uppmärksammat korrekt. Formellt görs inget fel i att det är allt mer frågor och interpellationer men demokrati är mer än bara formella spelregler. Det är också ett förhållningssätt.

Vissa partier anser helt enkelt att man påverkar opinionen genom att skriva interpellationer om allt mellan himmel och jord. Riktigt kul är det uppenbarligen att skriva enkla frågor, för de kan lämnas in bara någon dag innan sammanträde(mot 11 för interpellationer).

På så sätt får man stå och proklamera ut sin politik utan att avbrytas för att sedan avsluta resonemanget i en fråga till en ansvarig politiker. Och om presidiet försöker diskutera att en enkel fråga inte behöver föregås av två sidor text som ska läsas, så blir man irriterade.

Man kan ju som princip tycka att kommunfullmäktige borde handla om beslut men det tar detta agerande alltså effektivt död på. Därigenom med sitt högljudda sluggande i stort och smått så dödar de partier som gör så här också en intresset hos alla nya ledamöter.

Har man inte förmågan att formulera egna politiska uppfattningar om olika beslut på dagordningen så kan man ju alltid få kommunfullmäktige att vilja diskutera det man själv tycker är intressant tycks vissa ledamöter resonera.

Men vet ni vad? Ingenting blir gjort för att ledamöterna står och bollar oförskämdheter utanför ämnet en hel dag. Eller för den delen hellre diskuterar mindre väsentliga frågor när det finns beslut att fatta. Sånt där kan låtsas-förtroendevalda få hålla på med. Politik är något helt annat och på riktigt.

Sen finns det också parter som gärna vill ge andra gliringar som medveten taktik. Det här händer titt som tätt. Från (s) sida brukar vi försöka undvika pajkastningen utan fokusera på sakfrågorna. Tyvärr vad hjälper det när partier inte kan hantera förtroendet från folket och sluggar hejvilt mot varandra. Till vilken nytta kan man dock undra.

Debatten om kommunfullmäktige har tagit extra fart sedan föräldrarna till gruppledaren för Feministiskt initiativ suttit på läktaren och tycker mötesdisciplinen är dålig.

Nu fungerar det ju som så att kommunfullmäktige har högtalare såväl i grupprum som toaletterna så att ledamöter lämnar detta interpellationskaos en stund ska nog mer tolkas som less på missbrukandet av kommunfullmäktige än dålig respekt. Jag konstaterar för övrigt att flera av de mest kritiska ledamöterna ur olika partier mot arbetsformerna ofta själva befinner sig utanför salen.

Sen är det dock inte så lätt som Brodin skriver att ändra arbetsformer i konsensus när hälften av partierna obstruerar. Snart får väl en majoritet av partierna gå samman och rösta fram nya arbetsformer för att få slut på detta, men det är inte mitt bord.

Ett annat alternativ är att (s) slutar ta ansvar för debattklimatet när dessa partier struntar i det. Vi får väl också börja skicka upp alla sina ledamöter i varje fråga. Självklart skulle ju kommunfullmäktige förlängas med cirka 12 timmar per möte men det kanske skulle kunna framtvinga lite reflektion om hur skattebetalarnas pengar används.

 

Andreas Lundgren(s)

4 kommentarer

Insatser mot prostitution

Av , , 4 kommentarer 5

Idag är det den internationella kvinnodagen. Under dagen kommer socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden lyfta förslag till arbetsutskottet om att utreda hur vi kan öka socialtjänstens stöd till köpare och säljare av sex mot ersättning.

Bakgrunden är att Länsstyrelsen flaggar för att vid inventering så ser vi många annonser om prostitution i Umeå. Det är lätt att kunna köpa sex samtidigt som många av de som säljer sex annonserar bakom engelsktalande annonser. Bakom detta kan ligga grova brott som människohandel, där människor säljs i andra länder i slavlikanande former. Det här måste vi ta krafttag mot.

Nämnden är i full färd med att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplanen mot våld tas bra i samarbete med bland annat Umeås brottsförebyggande råd. Däri kommer att tas ställning till såväl insatser mot prostitution och människohandel och om det handlar om mer kostsamma förslag, exempelvis MIKA-mottagning för den som säljer sex.

Men fram till dess vill vi titta på vad som går att göra inom befintlig ram då utvecklingen är viktig att stävja. Vi vill titta på om det går att införa stödsamtal och rådgivning både till köpare av sexuella tjänster(så kallad KAST-mottagning) samt riktade insatser mot de som säljer sex. Det kan också röra sig om att titta över om vi bör stötta kvinnojourens stödlinje mera.

Vi har kloka partier i nämnden och vi hoppas på en bred uppslutning bakom detta initiativ.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

4 kommentarer

Bemanningsföretag i socialt arbete

Av , , 2 kommentarer 8

Till arbetsutskottet nästa vecka kommer (s) att i Individ- och familjenämnden initiera behovet av en strategi mot grossistled inom socialt arbete. Vare sig det rör sig om bemanningsföretag eller konsultdrivna familjehem så är principen densamma; olika typer av företag kontrakterar den anställde eller familjehemmet och hyr sedan ut tjänsten till kommunen för dyra pengar.

Detta resulterar i att enskilda får mindre stöd och ordinarie personal får en allt tuffare arbetsmiljö när pengarna inte räcker till.

Individ- och familjenämnden är idag inte beroende av inhyrning av personal. Däremot så ser vi hur allt fler kommuner hamnar i en sådan sits; 7 av 10 kommuner tvingas hyra in socialsekreterare. Stora städer som Malmö, Göteborg och Stockholm betalar stora summor för detta samtidigt som man är utbildningsorter för socionomprogram. Av det kan man dra slutsatsen att inte heller städer längs den norrrländska kusten som Skellefteå och Umeå är immuna mot att hamna i samma situation.

Det är viktigt att påpeka att detta handlar inte om man är för eller emot bemanningsföretag. Vi ska vara glada för att det finns välskötta företag även i vår region. Men däremot måste vi fundera noga på hur mycket länets socialtjänster ska förlita sig på inhyrd personal.

En rad kommuner i Västerbottens inland är idag helt beroende av inhyrda socionomer och sjuksköterskor. En inhyrd socionom kan kosta 800-900 kr/timmen och då inser de flesta att det inte är hållbart. Det gäller för kommunerna att kunna erbjuda en god arbetsmiljö och bra löner men det i sig räcker inte. Precis som i fallen med landstingen och stafettläkare, är detta inget som en enstaka kommun kan lösa själv då ett grossistled sätter hela förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ur spel.

Individ- och familjenämnden behöver i bred samverkan med andra kommuner och landsting ta fram en strategi för hur beroendet av bemanningsföretag ska hållas nere inför framtiden. Vi ser idag embryo växa fram mellan Norsjö, Skellefteå och Malå mfl i hur man kan tänka nytt kring att rekrytera socialsekreterare. Detta är ett svårt arbete men nödvändigt för att klara framtida resursanvändning och kompetensförsörjning.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande, Individ- och familjenämnden

 

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se