Hägglund bloggar

Av , , Bli först att kommentera 7

Ser att Jan Hägglund(AP) bloggar om LOV och att han vill göra om i nuvarande system.

Vet inte om jag ska skratta eller gråta. Inlägget innehåller en hel rad felaktigheter om vad Hägglund tror sig är möjligt att förändra inom LOV.

Arbetarpartiet bör nog gå hem och läsa på. Den här debatten handlar om hemtjänstens framtid och att kunna säkerställa kvalitet. Det förtjänar ansvarstagande.

Bli först att kommentera

Hur svårt kan det vara att sluta bildsätta sexköp med kvinnokropp? Vad gör lokalmedia åt saken?

Av , , 2 kommentarer 14

Jaha då var vi där igen. I dagens webbupplaga av Västerbottens kuriren står att läsa att en man åkt fast för sexköp i Umeå i en av polisen och socialtjänstens tillslag. För det ska han betala 21500 kronor i strafföreläggandet.

Så långt allting väl. Vi har alltså en artikel som handlar om en man som begått brott. Då kan man ju tycka att illustrationen borde handla om just det också. Men icke, kolla här:

sexköp

 

En kvinnlig underkropp och en säng får återigen symbolisera sexköpet. Men vad har de egentligen med historien att göra? Det här handlar ju om en man som begått en olaglig handling, inte om en kvinna som lämnar ett rum med en säng. Mer korrekt vore ju att bildsätta med en man som blir tagen av polis, eller en man som får betala dryga böter. Men inte detta.

Återigen faller lokalmedia i Umeå, och Västerbottens kuriren, i fällan att bildsätta prostitution på detta stereotypa sätt.

Jag vet inte hur många presskonferenser, utspel om människohandel, bloggar och insändare vi ska behöva göra innan det blir ordning på detta. VK:s chefredaktör har lovat att hon tar frågan på stort allvar, men det verkar inte ha lyckats denna gång.

Prostitution är inte vackert. Det är människohandel och slaveri, organiserad brottslighet, människor i djup fattigdom som tvingas sälja sin kropp, människor som utnyttjas för att de lider av psykisk ohälsa eller är fast i missbruk. Bilderna av prostitutionen bör bildsättas därefter, med förövarna i huvudrollen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Vi avsätter 1,9 miljoner till att fortsätta arbetet med Röda korset för att ensamkommande ungdomar ska få en bättre inkludering i samhället

Av , , 2 kommentarer 7

Mandatperioden lider mot sitt slut och på måndag utser kommunfullmäktige nya ledamöter i de olika nämnderna.

Därför kändes det bra att igår avsluta mandatperioden i Individ- och familjenämnden med att ta beslut om att fortsätta vårt arbete med Röda korset och Arezo kring stödet till ensamkommande flyktingungdomar. Det här har jag förstått är ett tämligen unikt samarbete i Sverige sett till skala och resultat.

Vi har sett till att flyktingungdomar i asylprocessen inte behövt rivas upp vid sin 18-års dag och flyttas ut i landet till Migrationsverkets anläggningar. Vi insåg tidigt att hela det svenska mottagningssystemet inte var anpassat efter de långa handläggningstiderna. Med dessa flyttar och uppbrott från sin trygghet med vänner och skola skulle ohälsan öka, integrationen försvåras och social problematik bli mer frekvent förekommande.

Umeås modell mellan kommun och ideella krafter har istället byggt på att ungdomarna ska kunna bo kvar i Umeå – och hos svenska familjer. Socialdemokraternas och nämndens uppfattning har varit att det leder till en snabbare ingång till svenska samhället och bättre stöd än att bo på statliga anläggningar.

Resultatet av det här arbetet är att ingen ungdom för de som kom 2015 och fått vänta länge på besked har behövt lämna Umeå under sin asylprocess. Ett enastående resultat. Ett 70-tal har istället kunnat bo kvar och få en god resa in i samhället inneboende hos engagerade medmänniskor. Socialtjänsten har inte heller behövt belastas av hemlöshet och social utsatthet i gruppen.

För många av dessa ungdomar väntar nu den nya gymnasielagen och studier. Vi väljer att gå in med 1,9 miljoner kronor från statliga stimulansmedel till detta ändamål för att fortsätta vårt samarbete ett år till. Detta för att ge dessa ungdomar bästa möjliga stöd in i samhället. Ett viktigt beslut.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Valfrihet och kvalitet ska prägla framtidens hemtjänst i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Under dagen kommer Individ- och familjenämnden att ta ställning till Socialdemokraternas förslag att hemtjänsten ska upphandlas enligt LOU istället för LOV.

Här nedan kan du läsa en debattartikel av mig och Äldrenämndens ordförande Janet Ågren(s) där vi redogör för våra skäl att se över valfrihetssystemet i hemtjänsten.

Debattartikel publicerad i VK och Folkbladet 2018-11-21:

Socialdemokraterna har föreslagit att nuvarande valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska ersättas med ett nytt valfrihetssystem med upphandling enligt LOU.

Det är en ståndpunkt som utgår att vi i framtiden vill att det ska finnas en stark och med kvalitativ omsorg såväl privata alternativ som en stark kommunal hemtjänst. Tre punkter hoppas vi åstadkomma:

En valfrihet i stad som på landsbygd

En stor brist med dagens LOV-system är att det inte går att välja utförare i hela kommunen. De privata utförarna har valt att fokusera på vissa områden vilket innebär att det för den enskilde finns många aktörer att välja på i centrala områden medan det är få eller enbart kommunen på landsbygden.

Frågan i den här debatten måste ställas om det är företagens fria etableringsrätt eller den enskildes möjlighet att välja mellan olika aktörer som vi menar med valfrihet? För socialdemokraterna innebär valfrihet att de enskilde ska kunna göra ett aktivt val och kunna välja mellan olika aktörer, privata utförare och den kommunala hemtjänsten och att det ska gälla hela kommunen.

Valfrihet för oss innebär också möjligheten till omval, att ångra sig och välja om. I ett nytt valfrihetssystem ska det även fortsättningsvis vara möjligt att välja och välja om, samt att det därför ska säkerställas i det nya systemet.

Fokus på kvalitet och samarbete

En förändring till LOU tror vi gynnar kommunen och de privata utförarna ur planeringssynpunkt och gör det enklare sett till både uppföljning och verksamhetsutveckling. Det kommer ge bättre kvalitet för den enskilde då förvaltningen kan ge ett bättre stöd till utförarna, till exempel när det gäller utbildningar. Här finns mycket att vinna på med ett tätare samarbete.

Det finns också andra samordningsvinster sett till vårdkedjan i sin helhet, där ett exempel gäller hälso- och sjukvård i hemmet och möjligheterna till delegering. Även frågan angående larm har aktualiserats.

Vår förhoppning med en annan reglering är att få till en bättre långsiktighet i planeringsförutsättningarna såväl som i relationen mellan kommunen och de privata utförarna. Reglering med LOU innebär att utförarna får ett mer stabilt kundunderlag och därmed bättre möjlighet att planera sin verksamhet långsiktigt, vilket vi tror ger bättre kvalitet. I dag innebär en förändring i antalet brukare att verksamheten för en liten utförare kan omkullkastas helt, vilket kan leda till att utföraren tvingas till uppsägning av sin personal.

Det medför att personalvillkoren är mer osäkra hos de privata utförarna än för den kommunala hemtjänsten. Förändringen gör även att utförarna inte behöver jaga kunder på samma sätt utan kan ha full fokus på kvalitet.

En fortsatt stark kommunal hemtjänst.

Den översyn som gjorts visar att nuvarande system inte är konkurrensneutralt. Den kommunala hemtjänsten är till skillnad mot de privata utförarna skyldiga att verka i hela kommunen där restiderna är långa. Samtidigt erbjuder man exempelvis inte RUT-tjänster då kommunen inte får konkurrera med privata alternativ.

Bristerna i LOV-systemet slår också åt andra hållet. Privata aktörerna upplever brister i information och har svårt att ställa om vid förändringar. Kritik har även funnits på att kraven gällande utbildning är för högt ställda.

Socialdemokraterna vill med upphandling adressera dessa problem, samt att säkerställa att den kommunala hemtjänsten även i framtiden utgör ett alternativ som erbjuder hög kvalitet för den enskilde och att kommunen kan behålla sin kompetens. Det kräver att dagens system för valfrihet ses över.

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden ska behandla förslaget. Det finns flera delar framöver att ta ställning till och som kan bygga vidare på hur det ser ut i dag. I dag är andelen mellan de privata utförarna och den kommunala hemtjänsten inom äldreomsorgen ungefär 54-46 om natten undantas. Inklusive natten är fördelningen mellan de privata utförare och den kommunala hemtjänsten i princip jämt, ungefär 50-50. Framgent ser vi helst att fördelningen mellan de privata utförarna påminner om dagens fördelning där ungefär hälften av hemtjänsten upphandlas och utförs av privata utförare.

Umeå har också haft fördelen av att det har varit lokala och mindre aktörer som utfört hemtjänst, vilket vi gärna ser fortsätter. I dagsläget finns 17 utförare av privat hemtjänst. I en upphandling kan det reduceras något för att vi ska kunna nå samordningsfördelar, samtidigt som det behövs alternativ att välja på.

Även fortsättningsvis bör det finnas både större och mindre aktörer och en mångfald utifrån inriktning och nisch. Vi förordar dessutom att en upphandling görs så att det är möjligt att konkurrera med kvalitet.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande Individ- och familjenämnden

Janet Ågren(s)
Ordförande Äldrenämnden

 

Bli först att kommentera

LOV eller LOU?

Av , , 10 kommentarer 11

Ser att Veronica Kerr(KD) går till attack mot Vänsterpartiets utspel ”nu blir det andra bullar i Umeå”.

Det stämmer att Socialdemokraterna lagt ett uppdrag i Individ- och familjenämnden om att LOV i hemtjänsten ska ersättas med lagen om offentlig upphandling(LOU). Det kommer att efterföljas av ett liknande uppdrag i Äldrenämnden.

Om det kan nog partierna säga mycket men att hävda att det skulle innebära stopp för valfrihet eller hemtjänstföretag i omsorgen är då verkligen att ta i. Det är ju helt avhänget hur kommunen väljer att upphandla och Socialdemokraterna anser att människors rätt att välja är fortsatt viktig.

Så valfrihet kommer att finnas kvar. Däremot är det riktigt att ett beslut om LOU innebär att företags fria etableringsrätt i omsorg begränsas till förmån för upphandling. Bakgrunden till varför vi föredrar upphandling före LOV är för att vi ser behov av att öka fokus på samarbete.

Dagens system innebär stora brister i samordningen och konkurrensen haltar då både de privata utförarna och kommunens egen verksamhet har så olikartade förutsättningar. Den utredning som förvaltningen tagit fram visar att samverkan är högst begränsad.

Nu ska vårt förslag diskuteras och det kommer att göras i Individ- och familjenämnden om två veckor samt äldrenämnden. Det kommer nog bli ordentliga diskussioner för att stöta och blöta olika perspektiv utifrån utredningen. Bifalls förslaget så ska det därefter till kommunfullmäktige för avgörande.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

10 kommentarer

Ny förvaltningsorganisation

Av , , Bli först att kommentera 4

Alldeles nyss beslutade Umeå kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till ny förvaltningsorganisation. Det kommer nu att bli oerhört centralt att politiken noga följer beslutet så att samordning mellan nämnderna fortsätter. Den stora utmaningen är att få resurserna att räcka till ökade behov.

En intressant aspekt med den nya organisationen är det fackliga inflytandet kommer flyttas fram. Med övergång på den politiska nivån till personalnämnd så får de fackliga organisationerna såväl yttranderätt och närvarorätt vid sammanträdena. I det gamla personalutskott har man inte haft den rätten, men i nämnderna gäller andra regler.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Otur på konsulatet

Av , , Bli först att kommentera 4

fight club

Ja det är inte lätt för Saudiarabien. Verkligen olycklig nyhetsrapportering om denna tragiska händelse med Jamal Khashoggis död, för alla inblandade.

Som det verkar har 15 stycken käcka saudiska medborgare, illvilligt i media kallade agenter och råskinn, en dag bestämt sig för att besöka farbror konsuln i konsulatet i Istanbul. Konsuln måste ju ha välkomnat glatt eftersom de står där allesammans inne på hans rum och samtalar i godan ro. Tala om transparens och hur fint man jobbar för att medborgare ska få chansen att samtala fritt och spontant med makthavare och olika myndighetspersoner.

Mitt i allt träder journalisten Jamal Khashoggi in i rummet. Han har bestämt mötestid med konsuln, flickvännen väntar i bilen. Men den stackars transparente konsuln, som verkar gilla att träffa sina landsmän så mycket, har helt enkelt inte förmått sig att visa ut dem innan mötet. Det är i det här läget som den aggressive Jamal bestämmer sig för att – Nä nu jäklar får det vara nog med folk här, det är dags att spöa er allihop! Och startar ett knytnävsslagsmål med 15 personer.

Knytnävsslagsmål blir det dock inte så länge, då det är svårt för vem som helst att slåss ensam mot 15 personer. Dumt tänkt Jamal. Någon eller några i sällskapet verkar mitt i tumultet nu slås av tanken: låt oss stoppa Jamal från att slåss med sina knytnävar genom att klippa av honom fingrarna!!! – Låter som en kanonidé! svarar övriga.

Som tur var verkar någon ha med sig klippningsverktyg. Så det hela går smidigt. Klipp, klipp. Det blir ju en del blod, men farbror konsuln verkar inte särskilt bekymrad över det. Ja i och för sig så frågar han ju om de kan gå ut, men det verkar inte besökarna vara så intresserade av. Kan man ju förstå, klippa av fingrar på gatan, vad ska folk tro!?

Nu verkar någon i sällskapet också fått den galna idén att hugga av Jamal huvudet. – Ja! ropar de andra i kör. Varför inte? Jamal kom ju ändå in här och bråkade, det är inte mer än rätt!

Konsulatet har nu förvandlas till en veritabel tankesmedja. Kreativa idéer fullkomligen flödar från deltagarna vad man ska göra med Jamal. Den enda idén som inte verkar ha kommit upp är att ringa polisen.

Som av en slump ger sig en rättsmedicinsk expert nu till känna. Han säger ”hey grabbar, förstår att ni alla är lite chockade, men vet ni jag råkar ju kunna allt om styckning…vad tror ni, ska vi skära lite?” och plockar fram såg och knivar. På den frågan verkar samtliga personer i rummet kollektivt ha tänkt att ”ja va fan det verkar ju roligare än att tala med farbror konsuln”. Sagt och gjort. Rättsmedicinaren instruerar noggrant hur styckningen ska gå till för de nu ytterst medtagna besökarna. – Det är viktigt att lyssna på musik medan man styckar, förklarar han.

En av deltagarna i slagsmålet får nu spontant för sig att klä av Khashoggi kläderna, ta på sig dom samt ett lösskägg och lämna konsulatet. Även här verkar det varit få protester från övriga. Oj vad lik Jamal du blev, säger någon uppmuntrande! – Ta kläderna du, ha så kul! hörs i rummet.

Samtidigt som allt detta sker inne på konsulatet har en av kronprinsens närmsta män suttit hemma i Saudiarabien och tittat på hela förloppet på Skype. Kan kanske ses som märkligt men glöm då inte att farbror konsuln är en man som verkligen tror på medborgardialog och öppenhet.

Inte heller denne person verkar ha reagerat över vad som visades på skype och ringt polisen. Än mindre berättat för den helt ovetande kronprinsen. Snarare har vederbörande blivit så till sig att han börjar instruera hur man ska gå tillväga med alla bestyr; – öj gubbar nu gäller lagspel, klipp där, såga rakt! Vilket fint medborgarengagemang!

Så, efter en stund har då kroppen styckats. Och nu börjar historierna gå lite isär. Löstes kroppen upp i syra eller grävde någon ned den? Ingen vet. Inte konsuln. Inte kronprinsens underställde eller någon av de övriga i rummet. Men det är ju inte så konstigt heller, alla vet ju att minnesförlust kan drabba vem som helst under stress.

- Jaha, det var det, säger rättsmedicinaren, kronprinsens närmsta man, konsuln och de 15 slagskämparna. Nu säger vi hej då, och går vidare i livet. Och kom ihåg, the first rule of fight club – you don’t speak about the fight club!

Glad i hågen går så det muntra sällskapet ut från konsulatet, en upplevelse rikare. Utom konsuln, som har en del städning att ta hand om. Och förstås han som råkade få på sig Jamal Khashoggis kläder. För så vitt jag vet, vandrar han fortfarande omkring på Istanbuls gator iklädd lösskägg.

Bli först att kommentera

P4 Västerbotten får det om bakfoten

Av , , Bli först att kommentera 7

Barnfattigdom

P4 Västerbotten belyser under fredagen ämnet barnfattigdom i länet. I programmet talar man med Benny Åkerlund från Junis och programledarna säger då till Benny:

”Det är ju inte så konstigt att du inte sett att barnfattigdomen har minskat generellt eftersom just i Umeå så ökar barnfattigdomen. Totalt andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Umeå kommun är 4,9 mot Åseles -6,7. Det blir mycket siffror men det man kan säga generellt är att i Umeå växer barnfattigdomen men medans det kanske sjunker i andra delar av Sverige.”

Detta är ett felaktigt påstående. Den rapport som ligger till grund för programledarnas uttalande är Rädda barnens barnfattigdomsrapport 2018. Det vet man eftersom begreppet ”ekonomiskt utsatta hushåll” är rädda barnens definition som tar hänsyn till både låg inkomstnivå samt antal hushåll på försörjningsstöd.

Det är sant att andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll enligt Rädda barnens rapport är 4,9% i Umeå, men det å sin sida är betydligt lägre än Åsele som ligger på 8,7%. Det man kan se från 2011 är mycket riktigt att Åseles barnfattigdom minskat med -6,7% men även Umeås barnfattigdom har minskat med -2,1%. Totalt i landet är Umeå på plats 45 och Åsele på plats 151 bland de kommuner som toppar listan med lägst barnfattigdom. I toppen? Rika stockholmskommuner där fattiga inte har råd att bo.

Således är det väldigt svårt att utifrån Rädda barnens rapport hävda att barnfattigdomen ökar i Umeå men minskar i Åsele.  P4 Västerbotten ger fel information till sina lyssnare vilket är beklagligt för dessa frågor handlar om barn i utsatta situationer och då måste frågorna hanteras korrekt. Vi vet att satsningar på en generell välfärd för alla minskar barnfattigdomen.

Sen är det en annan sak att det är eftersläpning på 2 år i Rädda barnens rapport och jag skulle inte bli ett dugg förvånad om vi kommer se en ökning av barnfattigdomen i kommunerna. Vi ser på försörjningsstödet att antal barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd har ökat något.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjennämnden

Bli först att kommentera

Laguppställningen klar. Vi gör oss redo för en ny mandatperiod i kommunpolitiken med ett nygammalt lag.

Av , , Bli först att kommentera 5

Under söndagen klubbade Umeå arbetarekommun sin laguppställning för den kommande mandatperioden. Det var ett representantskap som var rörande överens i det mesta och vi var snabbt klara med våra nomineringar.

På ordförandesidan är noterbart att Tomas Wennström, tar klivet från kulturnämnden till ordförande i personalnämnden och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är ett klokt val som kommer att ge bra understöd till nämnderna i personalfrågorna. Undertecknad och Moa Brydsten blir övriga ledamöter i personalnämnden från socialdemokraternas sida.

Tomas ersätts i sin tur i kulturnämnden av Helena Smith som blir ny ordförande. Helena är nog okänd för de flesta men har under den gångna mandatperioden varit politisk sekreterare i kommunen och jobbat med att stötta nämndsordförandena i sitt arbete.

I AB Bostaden blir Margareta Rönngren ny styrelseordförande efter Bernt Andersson som kliver av efter en lång tid i styrelsen.

Noterbart bland andra ordförandeuppdrag är att partiet fortsätter skola in en ny generation socialdemokrater. Emma Vigren får ett utökat ansvar genom att bli ordförande i Umeå energi och Charlotta Westerlund som till vardags arbetar i äldreomsorgen går in som ny ordförande i jämställdhetsutskottet. Mahmoud Chninou, ordförande för Ersbodas socialdemokrater tar steget upp till ordförande i Umeå parkering AB.

I övrigt är mycket sig likt. För egen del blir jag kvar som kandidat till ordförande för Individ- och familjenämnden och det känns väldigt bra.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Barnfattigdomen minskar

Av , , Bli först att kommentera 4

Enligt Rädda barnens barnfattigdomsrapport som släpptes igår befann sig 1178 barn år 2016 i Umeå i ekonomiskt utsatthet. Dvs där familjen har låg inkomstnivå eller uppehåller försörjningsstöd. Det är en minskning med 382 barn sedan 2011. Den stora orsaken här är naturligtvis att fler föräldrar till fattiga barn nu befinner sig i arbete.

Umeå kommun har som övergripande mål att halvera barnfattigdomen till 2020. När vi fastställde det uppdraget räknade vi från 2010 års nivå då var det 1808 barn. Vi har en bra bit kvar, men det går åt rätt håll enligt den här rapporten. Dock ska siffran tas med viss försiktighet då rapporten har en eftersläpning på två år. Vi vet exempelvis att försörjningsstödet i Umeå under 2017 hade 1150 barn i hushåll som fick stöd vilket är en ökning från 2014 och 2015.

Rädda barnens rapport är dock intressant för den mäter såväl familjer som uppehåller försörjningsstöd som termen låg inkomstnivå. Umeå kommun har beslutat att som definition på barnfattigdom använda just rädda barnens definition. Det här är något som jag drivit då politiken inte ska hamna i tjafs om hur man mäter utan försöka enas över blockgränsen och lägga kraften på att diskutera åtgärder.

I Umeå kommun har en social kommission tillsatts som just nu arbetar med att kartlägga bland annat barnfattigdom i de olika stads- och kommundelarna. Det arbetet kommer ge oss värdefull information om hur vi ska gå vidare.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se