Nedskräpning med Anders Ågren(m)

Av , , Bli först att kommentera 13

Ågren

Känner ni till Moderaterna, partiet som tycker nedskräpning och klotter ska beivras hårdare?

Detta är Moderaternas valaffischer vid flyget i Umeå. De står på plats de inte har tillstånd för.

Moderaterna har fått besked att detta inte är lagligt då skyltarna står på mark som inte är deras egen. Dels via kartor där det finns utmärkt vart partierna får ha sina valaffischer. Och sen via tillsägelse direkt till företrädare för Moderaterna i Umeå.

Kommunens gatukontor har dessutom varit där och plockat bort skyltarna.

Svaret från Moderaterna? Man har satt upp skyltarna igen. Och lagt till ännu fler.

Nu tror jag väl i och för sig att alla partier har skyltar som står fel, inklusive socialdemokraterna. Eller rättare sagt jag vet det, för det är skyltar åt alla håll just nu, som flyttas runt och dyker upp lite varstans.

Men det här handlar om regelöverträdelse på en helt annan nivå.

Är lag och ordning värt något i praktiken för det parti som talar om hårdare tag mot laglösheten. Anders Ågren(m), är det inte dags att börja kampen mot nedskräpningen med att plocka ned dina egna affischer först?

Jag tror umeborna ärligt talat är ganska trötta på hur partierna dränkt det offentliga rummet med valaffischer. Det ser ärligt talat rent förjävligt ut på sina håll och är helt ohållbart. Sen förväntas skattebetalarna städa upp skiten när gatukontoret får åka runt halva stan och plocka rätt på exempelvis dessa moderataffischer som står på fel ställe.

Nä låt oss använda skattekronorna till nåt vettigare.

 

Bli först att kommentera

Vi vill se över arbetsvillkoren

Av , , 1 kommentar 8

Under våren och sommaren har jag besökt ett stort antal verksamheter inom funktionshinderomsorgen för att lyssna på personalens berättelser. Både sådant som varit fantastiskt bra har jag fått höra men även om sådant som är mindre bra. Och nu är det dags för er i personalen att få lite återkoppling.

Vi har formulerat två uppdrag vi vill titta på:

  • Översyn av personalens möjligheter ta ledighet för semester i tid, fackliga uppdrag och facklig utbildning.
  • Förstärka stödet för arbetsplatser där hot och våld förekommer.

En viktig aspekt av korttidsfrånvaro och möjlighet att få ledighet handlar om fackliga uppdrag och utbildning. Socialdemokraterna går till val på att öka den fackliga tiden och vill att fler ska engagera sig fackligt på sin arbetsplats. Då krävs möjlighet att få ledigt för fackliga uppdrag och utbildning.

När det gäller hot och våld har jag redan meddelat tjänstemännen sedan tidigare att vi vill se åtgärder kring detta. Men vi lägger nu också ett formellt uppdrag.

Socialdemokraterna kommer inom kort att lyfta dessa punkter i Individ- och familjenämnden. Översynerna ska ske i nära samverkan mellan kommun och facklig part.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar

Se mitt filmklipp!

Av , , Bli först att kommentera 3

I fyra år har jag nu suttit som ordförande i Individ- och familjenämnden. Vill du veta mer om vem jag är och varför jag blev socialdemokrat så titta här nedan.

 

Bli först att kommentera

Dagens insändare

Av , , Bli först att kommentera 1

Skriver i dagens Folkbladet tillsammans med Carin Nilsson(s) om prioriteringarna nästa mandatperiod:

Socialdemokraterna i Umeå sätter välfärden framför andra investeringar och förstärker under nästa år Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden med 83,7 respektive 82,2 miljoner kronor för det arbetet.

Vi har de kommande tio åren en stor befolkningstillväxt och i det också en ökning av de som är 80 år och äldre att öka med 65 % jämfört med i dag. Det ställer fler krav på välfärden. Välfärden ska finnas tillgänglig i hela kommunen, det är en jämlikhetsfråga för oss socialdemokrater.

Det handlar om en politik för äldre som både kan stärka upp när man behöver samhällets hjälp och som bejakar den pigghet och livsglädje som finns. För många är boendet en sådan central del. Socialdemokraterna vill därför öka byggande riktat till äldre, och utifrån olika behov.

Det behövs fler trygghetsboenden för dem som vill bo tillsammans med andra äldre, samt fler vård- och omsorgsboenden för dem som behöver mycket stöd och hjälp.

Därför vill vi även fortsätta utveckla den kommunala hemtjänsten. För att underlätta för de äldre som är i stort behov av resurser från det gemensamma så vill vi förstärka samverkan med landstinget.

Socialdemokraterna i Umeå tänker under nästa mandatperiod se över möjligheterna till akutsjukvårdsteam och närsjukvårdsteam som kan ge en mer personcentrerad och sammanhållen vård.

När kommunen växer så är det viktigt att den gör det jämlikt, hållbart och jämställt. En viktig del är det förebyggande arbetet. Vi vill utveckla samarbetet med privata fastighetsägare för att se till så att vi får fler sociala kontrakt och tillgång till bostäder för personer i behov.

Det handlar om att trygga hela ledet i det sociala arbetet, och där är bostaden central. Från socialdemokraterna vill vi även den kommande mandatperioden fortsätta arbetet med att halvera barnfattigdomen.

Under de senaste fyra åren har vi genomfört flera insatser för att bekämpa barnfattigdomen, som tidiga insatser och grundförutsättningar för arbete, bostad och egen försörjning för föräldrarna.

En stor och viktig fråga är även att sätta fokus på våldsarbetet. Socialdemokraterna i Umeå vill fortsätta stärka och utveckla Centrum mot våld, öka stödet till tjej- och kvinnojourerna och starta ett kommunalt skyddat boende.

För de kvinnor som utsätts för våld ska kommunen vara en garant för ett bra mottagande. Där har vi ett gemensamt ansvar. Den 9 september avgör du. Välfärden måste gå före skattesänkningar. Rösta på Socialdemokraterna.

Andreas Lundgren (S)
ordförande Individ och familjenämnden
Carin Nilsson (S)
ordförandekandidat Äldrenämnden

Bli först att kommentera

GW tar ställning!

Av , , Bli först att kommentera 2

veckans brott

Leif GW Persson berättade igår i Expressen om varför han tänker rösta på socialdemokraterna:

”…Jag tänker rösta på Socialdemokraterna till dess att jag dör – även om jag ska släpa mig till valurnan med hjälp av färdtjänst och rullator – och skälen till detta är två.

För det första att sett till den politik som verkligen avgör människors liv, allt det där som handlar om utbildning, arbete och därmed möjlighet till ett anständigt ekonomiskt liv, om sjukvård, åldringsvård, våra pensioner och grundläggande fri- och rättigheter…för det andra har de gjort just mitt liv bättre”

Läs hela krönikan här.

Bli först att kommentera

25 punkter vi gjort

Av , , Bli först att kommentera 6

Om 7 dagar stänger vallokalerna. När man lyssnar på oppositionen så får man bilden av att Umeå kommun befinner sig i förfall där ingenting fungerar.

Bästa sättet att bemöta det är att redovisa vad vi gjort. Här kommer ett axplock på 25 stora och små punkter från mandatperioden 2014-2018:

1. Två äventyrslekplatser har byggts, en i Hedlundadungen och en på Umedalen, den senare i samarbete med Umedalens IF.

2. En stödstruktur för sociala företag har införts.

3. Projektet Hikikomori, som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar, har permanentats som en ordinarie verksamhet.

4. Gymnastikens hus är invigd.

5. Heltid som norm är genomfört i funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen.

6. Socialtjänstens öppenvård har fått samma ledighetsförmåner som resten av socialtjänstens personal. Ett nytt kollektivavtal är tecknat efter att vi krävt förändring.

7. Under de senaste tre åren har bostadsbyggandet ökats kraftigt, bl a genom att ta fram detaljplaner och program för 3000 studentbostäder. Under 2015 färdigställdes 1231 lägenheter, under 2016 färdigställdes 1307 lägenheter och under 2017 färdigställdes 1000 lägenheter

8. Maten inom äldreomsorgen har återtagits i kommunal regi, både för äldre som bor hemma och på vård- och omsorgsboende.

9. Vi har invigt två vård- och omsorgsboenden för äldre, totalt 120 platser. (Ersboda 60 platser och Marieberg 60 platser. Det senare är ett  samarbete med förskolan som har verksamhet i samma hus).

10. En stor satsning på sociala, kulturella och fysiska aktiviteter för äldre genomförs för att stärka det förebyggande arbetet mot fallskador och skapa mer social trivsel, på vård- och omsorgsboende och för äldre som bor hemma.

11. Vi har byggt ut den sk. första linjen så att socialsekreterare ska kunna arbeta nära elevhälsa och primärvård i skolområdena.

12. Vi har tillsammans med Öppen gemenskap öppnat ett akutboende för hemlösa.

13. Vi har investerat i en mer tillgänglig fritid genom satsningar på bad, isbanor och olika anläggningar. Konstgräsplanerna har gjort tillgängliga och det finns ett starkt barnperspektiv i vårt kontantstöd. Det redovisas 1,1 miljoner deltagartillfällen i åldrarna 7 – 20 år i föreningslivet.

14. Samordningsförbundet Umeåregionen utvecklar en Vuxenplattform i likhet med Ungdomstorget, för samarbete mellan alla berörda myndigheter för processerna från långtidsarbetslöshet eller dito sjukskrivning till egen försörjning alternativt rätt stödform.

15. Vi har infört ett nytt resursfördelningssystem för grundskola och fritidshem som tar större hänsyn till socioekonomiska skillnader för att motverka skolsegregation.

16. En kompetens- och lönetrappa för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården har genomförts, Den innebär flera tusen i ökad lön per månad för den enskilde. Särskilda specialistsocionomtjänster har också införts.

17. Kommunens skolor har höga kunskapsresultat. Som exempel: pojkarnas meritvärde i åk 9 är bättre än någonsin, 90 % av eleverna är behöriga till naturprogrammet. Genomströmningen i gymnasiet är näst bäst i landet.

18. Beslut om en unik satsning i att skapa en gemensam högstadie- och gymnasieskola i Östra gymnasiets tidigare lokaler. Skolan byggs nu och skall invigas hösten 2019 och ska heta Maja Beskow.

19. Staden mellan broarna projektet blev färdigt(Broparken, årstidernas park, Rådhusparken). Det har öppnat området ner mot älven för kommunens invånare.

20. Resurser har avsatts till föreningarna för kulturarrangemang utanför centrala staden.

21. Vi har stärkt möjligheterna till idrott i närmiljön med konstgräsplaner, idrottshallar och motionsspår samt isbanor.

22. ”Händer på Lovet”-kort delas ut gratis via skolan till alla barn i förskoleklass till årskurs 9 i Umeå kommun innan sommarlovet börjar. Kortet ger fritt inträde till flera aktiviteter som arrangeras av Umeå kommun och ett flertal föreningar under sommarlovet.

23. Kollektivtrafiken är numera fossilfri. Resandet har ökat markant under mandatperioden.

24. Ett program för hållbar landsbygdsutveckling är framtaget.

25. En överenskommelse har tecknats med Föräldraföreningen mot Narkotika om bättre stöd och utbildning för anhöriga till unga i missbruk.

Bli först att kommentera

Inget bra ställe att sälja kvinnor och barn

Av , , Bli först att kommentera 6

Polisen och socialtjänsten i Umeå trycker tillbaka prostitution och människohandel. Tack vare att båda parter prioriterat arbetet och utvecklat samverkan så har eskortannonseringen gått ned. Umeå anses idag inte vara något bra ställe att sälja kvinnor och barn på.

Senare i höst kommer vi återkomma till er om detta. Men jag känner mig stolt över det arbete som utförs. Dels nämnden som prioriterat detta och dels å vägnar av vår personal hos Centrum mot våld och Länsstyrelsen som gör ett otroligt arbete. Och så klart polisen i Umeå som verkligen levt upp till det medborgarlöfte vi tog i hand på.

Beskedet till människohandlare och till er som utnyttjar människor i prostitution är detta:

Tro inte att ni är säkra i Umeå. Vi håller koll och kommer inte ge upp.

Nästa mandatperiod ska vi bygga ett skyddat boende, höja anslagen till kvinnojouren och anta ett övergripande program mot våld. Vi bygger motkrafter.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

skuggans lag
Läs Simon Häggströms bok om sanningen
bakom prostitutionen.

Bli först att kommentera

Rösta inte och du räknas inte

Av , , Bli först att kommentera 8

Ska våra gemensamma resurser användas till skolor, sjukhus och äldreomsorg för oss alla eller till skattesänkningar för de rika? Ska alla ha rätt till sjukvård, skola och omsorg eller ska din plånbok avgöra?

Det är detta som det här valet handlar om. En röst på socialdemokratin är en röst på en välfärd för alla och ett samhälle som håller ihop. Vi vill betala barnens skola och farmors plats på boendet gemensamt. Och lösa samhällets problem tillsammans.

Stå upp mot kapitalintressen och främlingsfientliga krafter. Rösta på Socialdemokraterna idag.

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se