Verksamhetsdag inom Kommunsstyrelsen

Idag har vi fullmäktige, som jag TROR du kan följa via web här, men först en rapport från en mycket intressant dag  från förra veckan.

Samarbetet mellan politik och tjänstepersoner är mycket viktigt då tjänstemännen jobbar utifrån uppdrag de får från politiken och politiken tar många/de flesta beslut utifrån tjänstepersonernas beredningar. Tillit till varandra är mycket viktigt.

I onsdags hade vi verksamhetsdag där ”våra” verksamheter inom Kommunstyrelsen berättade om sina respektive områden. Hur det ser ut och vilka utmaningar och möjligheter man har.

Jag vill tacka alla ni tjänstepersoner för era dragningar i respektive verksamhet. Bra och proffsiga redogörelser och för mig stärker det min (och säkert fler) bild av kommunens tjänstemän som kompetenta och seriösa.

Både ordinarie ledamöter och ersättare var inbjudna och jag är glad över att så många av våra ersättare dök upp.

Ett återkommande ämne under dagen är digitalisering och tanken bakom denna (där vi i Vilhelmina ligger i frontlinjen) är kundnyttan och effektiviseringar. Det ska bli bättre/lättare för dig som kommunmedborgare i dina kontakter med kommunen, som i sin tur ska kunna hålla ned sina kostnader. Som kommunmedborgare vill vi ha mycket ”pang för pengarna”.

Ett annat område är kompetensbrist inom nästan alla olika områden.

Samverkan och samarbete, inom kommunen, men även inom vårt regionala samverkansorgan R10.

Många av våra verksamheter innehar personal genom de extratjänster, en sorts moderna beredskapsjobb som den rödgröna regeringen införde och där staten bekostat dessa, men M/Kd+Sd-budgeten satte stopp för dessa och därför försvinner dessa tjänster from dec 2019. Något som kommer att märkas i vår kommunala förvaltning, men även utifrån det spektrat  att det i mångt och mycket drabbar våra mest utsatta medborgare.

Sist är det så att som alla vet är ekonomin att hålla den i balans i fokus och även under denna dag.

En fullspäckad dag, vilket bevisas nedan (tror det är personbästa i blogglängd) med ett axplock för dagen. Håll till godo….

Räddningstjänsten

Skydd, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar är huvudområdena för räddningstjänsten och där man främst jobbar med:

- Förebyggande skydd mot olyckor

- Utryckande verksamhet

- Krisberedskap

- Totalförsvarplanering

Samarbete via DOVIÅS (Dorotea/Vilhelmina/Åsele)

Samverkan och samordning med fjällräddning

Jämförelsevis med våra grannkommuner har vi en effektiv och kostnadseffektiv räddningstjänst.

Bemanning inom räddningstjänsten blev en huvudfråga där vi alla får fundera på hur vi bättre ska kunna rekrytera personal till verksamheten? Inom kommunen har vi tagit ett beslut att det är meriterande att vara inom räddningstjänsten, men då vi måste bli bättre på att underlätta för vår personal att kunna jobba inom räddningstjänsten. Genom schemaläggning vid jourveckor tex.

Ekonomienheten

ALLT som överhuvudtaget hör till kommunens ekonomi, internt och externt. Underlag, remisser, bokslut, fakturering till kunder och från leverantörer….

Kuriosa: Visste du att sopbilen som kör runt i vår kommun läser utav din vattenmätare och som sedan hamnar i kommunens system för debitering och fakturering?

* Ny bokföringslag på gång. Mer att sätta sig in i och mer jobb iaf till en början.

* Digitalisering av de ekonomiska processerna. Även här mer till en början, men tanken är att då systemen är igång ska de underlätta för både dig som medborgare, men även för de som jobbar inom systemen.  Att ANVÄNDA den digitalisering som vi ser komma för att minska resursutnyttjandet.

* Samverkan och samarbete inom den egna organisationen och ytterligare samarbete inom Region 10. Kan vi samverka inom olika områden där ngn kommun blir ”expert” inom ett område och kan bistå de andra kommunerna?

Varför har nämnderna den budget dom har? En fråga som ingen har ngt svar på. Sist blev det en del diskussioner med SKL och deras resursfördelningsmodell och den ”grundbudget som den ger. Här finns mycket att lära in inför framtidens resursfördelning inom vår kommun.

Tekniska enheten

Ansvarar för: Fastigheter, markan/skogsansvar, VA (vatten och avlopp), G/V (gator och vägar), renhållning/sophantering, trafikfrågor, bostadsanpassningar, försäkringsansvar för hela kommunens område och sist kartförsörjning.

Kuriosa: Än i dag har inte den tilldelade budgeten för fastighetsförvaltning kommit upp i de summor som betalades ut när kommunen lade ut ansvaret på entreprenad till bl.a Riksbyggen. Nu görs det av vårt kommunala bolag VIFAB. Ett bevis på goda politiska beslut och effektiv förvaltning.

Utmaningarna är underhållet på fastigheter, VA-nätet och gator och vägar.

Brist på konkurrens vid upphandlingar

Insamling av matavfall (2021. Här samverkar man med R10) och avloppsslam (2022). Bra i grunden, men med system byggda för större samhällen än vårt blir det byråkratiskt med långa transporter och dyrt i längden. Men INGET är klart och här är det upp till oss i politiken att trycka på makthavarna för att visa upp våra förutsättningar.

Brist på råvattentillgång

På möjlighetssidan finner vi återigen digitaliseringen och ökad samverkan.

Kommunkansli

Servar oss politiker med div. tjänster (förberedelser och efterarbeten i samband med sammanträden)

Borgerliga vigselförrättare handhar de

Tillstånd: Alkohol, servering och lotteri

Diarieföring av all kommunal inkommande post. Även mailbox har man ansvar för.

Valarbete

Aktförvaring

Torgplats

Växel/reception

Kopiering och arkiv

Överförmyndarverksamhet

Utmaningar och möjligheter:

E-arkiv på gång och där måste det tänkas till och förberedas. Ses som en stor utmaning, men även en möjlighet.

Samarbete/samverka om kommunväxel

Samverkan genom att ingå i överförmyndarnämnd

IT-enheten

Internverksamheten, nätförvaltning och projektverksamhet

Administrerar och förvaltar allt inom data och IT inom den kommunala verksamheten, men servar även ni kommunmedborgare och våra företag.

Administrerar våra verksamhetssystem (150 st) och servrar,

1000-tals PC, Ipads och skrivare inom verksamheterna (personal och skolelever)

Är dom som lägger ned fiber i backen och fixar kring det (projektverksamhet med externa projektmedel)

Övervakning av nätet

Utmaningar och möjligheter:

Lagstiftning som inte tar hänsyn till den lilla kommunen (befolkningsmässigt liten, men den 7:e största till ytan)

Vårt väl utbyggda fibernät en tillgång

God kompetens med chans till försäljning till andra kommuner

Utvecklingsenheten

Fritid, Anläggningar, Fritidsgård, Museum, Bibliotek, Kultur, Näringsliv och Turistbyrå

Mycket inom denna enhet ryms mycket av det frivilliga engagemanget/ föreningslivet som finns runt i vår kommun. Hur behåller vi det ideella engagemanget?

Öka antalet besök på vår fritidsgård och även få till en jämnare könsfördelning då det är mycket killar som besöker gården. Hur jobbar vi här och vad kan göras?

Mycket av de kultursatsningar görs inom denna enhet, bl.a biblioteket och här ser man en utmaning i att kulturen ofta är det första som får stryka på foten vid neddragningar.

Näringslivskontoret jobbar mot fortsatt förbättrande av företagsklimatet. Kommunen och dess företag duktiga på att räkna hem stöd/projekt vilket bidrar till ökat företagande, arbetstillfällen och skattepengar till kommunen.

Kuriosa: 150 registrerade föreningar och 940 företag i vår kommun.

Arbetsmarknadsenheten

Samordnar kommunens arbete och åtaganden inom kommunens arbetsmarknadsåtgärder och verkar för att minska arbetslösheten och bidragsberoendet.

Jobbar mycket med våra medborgare som är längst från arbetsmarknaden och de som inte kan ”ta vanliga jobb” och är hänvisade till olika ekonomiska bistånd.

Immigrationsservice, Handtaget, Cornelia, Fotoarkivet är verksamheter som bedrivs inom AME.

AME påverkas stort av Arbetsförmedlingens neddragningar (även av Försäkringskassan) då de har anknytningar/kopplingar till varandra.

Att ge människor möjligheten att ska sig en egen försörjning och ett självständigt liv. Detta genom att skapa ”enklare” arbeten till sina klienter inom tex. omvårdnad och äldreomsorgen.

Kostenheten 

Planerar, lagar och serverar måltider på vår skolor och boenden.

Sköter om livsmedelsupphandlingar genom samverkan med några andra av våra grannkommuner vilket behövs för att få upp volymerna och därmed lägre kostnader.

Påverkades en hel del av fjolårets torka med höjda livsmedelspriser, främst spannmål

Planerar matsedel till skola/förskola och äldreomsorg utifrån de rekommendationer som finns. Förskola och äldreomsorg har relativt ”lika” mat då de kräver ”täta” måltider på näringsvärde då det är barn och äldre som äter små portioner.

Specialkoster från allergier till religiösa/etiska skäl och kan bli väldigt komplicerade utifrån att det finns de som kan bli väldigt sjuka om det inte görs rätt.

Kuriosa: Det finns 14 kommunala produktionskök inom den kommunala verksamheten. På tätorten och ute i byarna.

Åsbacka kök lagade 155 923 måltider 2018

Hembergsskolan lagade 149 086 måltider 2018

Personalenheten

Är en stödfunktion till kommunens verksamheter och medarbetare som innefattar personalenheten, kommunikationsenheten, rekrytering, facklig verksamhet, företagshälsovård och E-tjänster.

Målet är att kommunens personal ska trivas och fungera väl. Vara goda ambassadörer för kommunen som arbetsgivare.

Ser till att hålla medborgarna med öppen och tillgänglig information via bl.a kommunikatören, hemsida, POD och annan social media.

Är den verksamhet som håller i en del utbildningar inom kommunen, tex inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering…

Alla medarbetare kommunen ska ha en introduktion i sitt nya arbete och är ett arbete som startat upp.

Sköter om kommunens rekrytering

Lönebearbetning, arvoden och övriga ersättningar

Ett av de främsta utmaningarna är att rekrytera kompetent personal i en allt hårdare konkurrens från andra kommuner. Att behålla den befintliga personalen allt viktigare. Att finna nya tillvägagångssätt på utmaningarna allt viktigare.

Öka automatiseringen och robotiseringen

Heltidsresan” för att få deltidare att jobba heltid. Ett samarbete med SKL. Arbetsmiljö viktigt.

Kuriosa: 839 anställda inom Vilhelmina kommun

Previa är det företag som kommunen anlitar för företagshälsovård. Tidiga insatser viktiga i förebyggande syfte då undviks sjukskrivningar i större grad.

Sjuktalen inte högre än omkringliggande kommuner

En mycket bra dag med många bra dragningar av våra duktiga och kompetenta tjänstepersoner.

Allt detta till priset av 96 miljoner kronor….

Etiketter:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>