Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Kommuners kostnader för hemtjänst vid kort vistelse i annan kommun

Av , , Bli först att kommentera 6

Stort tålamod och viss envishet är egenskaper som behövs i riksdagsarbetet.

Jan Ertsborn är en av de Folkpartipolitiker som vid sidan av vår egen Maria Lundqvist-Brömster har de egenskaperna.

Under hösten 2004 lämnade han enligt egen utsaga in en motion till riksdagen om att den hemtjänst, som utförs av en vistelsekommun under några sommarveckor, skulle betalas av hemkommunen.

För honom kändes det som mest rättvist att hemkommunen, som uppbär kommunalskatten, också skulle stå för denna kostnaden. Vistelsekommunen skulle enligt motionen utföra hemtjänsten och brukaren skulle fortsätta få biträde i olika hänseenden även om denne vistades några veckor i en sommarbostad utmed kusten eller någon annanstans på sin semester även om platsen där brukaren befann sig råkade vara belägen i en annan kommun.

 

Den här motionen har Ertsborn envist upprepat under 6 år och formellt med samma resultat, nämligen avslag på motionen i riksdagen. Men i verkligheten tog regeringen något intryck och tillsatte en utredning som tyvärr kom till slutsatsen att det inte borde ske någon förändring. Efter fortsatta påtryckningar med bl.a. nya motioner så gav Ertsborns arbete så småningom resultat.

I dagarna har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring såtillvida att hemkommunen i fortsättningen ska svara för kostnaderna för den hemtjänst som utförs i en annan kommun.

Det är med stolthet jag får berätta att hans enträgna arbete nu har gett resultat.

Läs mer om propositionen på regeringens hemsida: 

http://www.regeringen.se/sb/d/13344/a/159012

 

Betydelsen av jämställdhet för inhämtningen av kunskap i skolan

Av , , Bli först att kommentera 7

 "Det är inte acceptabelt att flickor går till skolan med en klump i magen för att de väntar sig mobbning och sexuella trakasserier. Det är inte okej med machokultur som intalar killar att det är töntigt att plugga. Våra barn har rätt till en trygg och bra utbildning oavsett om det är en kille eller tjej. Skolan ska vara en trygg plats, där elever möts av förståelse, uppmuntran och förväntningar." Så skriver jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i sitt senaste nyhetsbrev.

Jag kan inte annat än hålla med om att alla elever har rätt till en trygg och inspirerande skola.

Alliansregeringen med Folkpartiet har bl.a. satsat på en bättre lärarutbildning, fler lärarledda lektioner, en ny skollag som omfattar större befogenheter för lärare och krav på att elevhälsan förutom skolläkare och sjuksköterska även ska omfatta tillgång till psykolog och kurator är några lösningar.

Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA, är en statlig utredning som  tillsatts av utbildningsminister Jan Björklund. DEJA har idag lämnat sitt slutbetänkande i det uppdrag som i grunden handlat om att försöka reda ut varför pojkar och flickor presterar olika i skolan och hur man kan göra för att ändra på detta. Läsningen är i många stycken inte alls munter men ändå visar delegationen att det finns åtgärder att ta till som kan leda till att skillnaderna i förutsättningar för pojkar och flickor utjämnas, (SOU 2010:99) http://www.regeringen.se/sb/d/14038/a/158427

Det finns alltså all anledning att fortsätta arbeta med frågor om jämställdhet. Just nu är jag särskild glad åt att konstatera att Umeå har en jämställdhetsförskola under uppbyggnad på Hedlunda. Inte illa!

Större kunskap om andra kulturer – vinnande koncept för svenska företag

Av , , Bli först att kommentera 3

"Näringslivet inser inte vilka resurser som kan finnas i det egna företaget". Så skriver bland annat vår integrationsminister Erik Ullenhag en debattartikel med i Dagens Industri den 4 januari 2011. Jag tycker det är en spännande vinkling han lyfter fram då han t.ex. jämför det svenska traditionella julfirandet och dess effekter på handeln med en andra tidpunkt på året då många presenter köps för att fira slutet på ramadan. Känner man till detta och är beredd att som företagare möta den efterfrågan på leksaker som finns då så har man ett vinnande koncept.

Om vi glider vidare i hans text från detta inhemska exempel till att svenska företag (och myndigheter, egen anm.). Genom att anställa fler invandrade svenskar, och med hjälp av deras kunskaper även om andra kulturer än den svenska och deras unika språkkunskaper, så skulle detta i sig ge en positiv påverkan på kreativitet och produkt- och tjänsteutveckling i respektive verksamheter, tror Ullenhag. Jag är säker på att han har rätt och tänker att vi har en bit kvar att vandra innan vi kan säga att vi använder oss av sådana naturliga kunskaper och kompetenser så bra som vi kan.

Vad jag däremot känner mig tveksam till är en fast rutin för avidentifiering av ansökningshandlingar för att inte personer med utländsk bakgrund ska sållas bort från möjligheten att komma på anställningsintervjuer. Tycker att detta sänder fel signaler. Varför ska de behöva mörka sina uppgifter? Det är ju inte fel på den som söker arbetet utan på arbetet vid urvalet då personer med bakgrund i annat land sållas bort från urvalet.

Idag behöver inte någon ta ansvar konsekvenserna av denna brist i det förebyggande personalarbetet. Ansvaret ligger hos de arbetsgivare som inte har personalhandläggare som kan utreda de sökandens kompetenser på ett professionellt och likvärdigt sätt. Bekymret kan även finnas dolt i de "verktyg" för ansökningar som används. Eftersom det är en komplex bild och inte alltid helt lätt att hantera så hoppas jag att man utvärderar de försöksverksamheter som pågått grundligt och att man sedan med hjälp av resultaten från detta visar vilka fallgropar som finns och hur man kan göra för att komma förbi dem på ett bra sätt.

Ett bra mångfaldsarbete i alla dess olika bemärkelser (etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning) och fler mångkulturella företag är en viktig framgångsfaktor för våra svenska verksamheter, det tror jag absolut.